Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende kvæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende kvæg"

Transkript

1 Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende kvæg Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar Marts: Ingen afgørelser indkommet i marts April: Ingen afgørelser indkommet i april Maj: Ingen afgørelser indkommet i maj Juni: Skrivelse af d.11. februar 2010 fra advokat Sagsøger solgte til halv pris af det normale noget vådt soja til sagsøgte. Det blev oplyst at der var tale om vandskadet soja. Sagsøgte udfodrede en del af partiet, der også fremstod muggent, til tyrekalve. Sagsøgte påstod efterfølgende, at flere tyrekalve havde fået manglende tilvækst, 2 kalve var døde med tegn på kronisk lungebetændelse og akutte forandringer med lungeemfysem. Der blev påvist influenzavirus i indsendt materiale uanset, at besætningen tidligere var vaccineret. Sagsøgte krævede erstatning med påstand om, at udbrud af sygdom og den manglende tilvækst skyldtes det mugne soja. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvilke konsekvenser det medfører, når tyrekalve bliver fodret med vandskadet soja, som er begyndt at udvikle mug? Det Veterinære Sundhedsråd bedes redegøre for, hvilke giftstoffer som normalt udvikles i denne sammenhæng, samt redegøre for, hvorledes indtagelse af disse giftstoffer påvirker tyrekalve, herunder om det giver sig udtryk i bestemte sygdomme eller påvirker tyrekalvenes immunforsvar. Svar ad 1: Konsekvenserne af at fodre med vandskadet soja, som er begyndt at udvikle mug, afhænger af hvilken eller hvilke arter af mug, der udvikles, samt af hvilke mykotoksiner og koncentrationer. Der findes adskillige arter af mugsvampe, der kan konstateres i foderafgrøder, herunder også i vandskadede foderemner. Det er dog ikke alle arter, der producerer mykotoksiner. I Danmark er der især fokuseret på forekomsten af skimmelsvampe tilhørende familierne Aspergillus, Penicilium og Fusarium, men derudover findes et bredt spektrum af svampe, der ligeledes er i stand til at producere et bredt spektrum af mykotoksiner, som ved indtagelse i større eller mindre mængde kan

2 give anledning til toksikologisk påvirkning af dyr og udvikling af en diversitet af symptomer og kliniske udtryk, herunder også en eventuel påvirkning af dyrs indhold af serum immunoglobuliner og dermed af immunforsvar. Såvel mugdannelse samt et eventuelt indhold af mykotoksin kan bl.a. medføre nedsat foderindtagelse og dermed nedsat tilvækst. Hvilke arter og hvilke mykotoksiner samt koncentrationer heraf, der produceres under forskellige forhold, er ikke entydigt beskrevet i litteraturen, hvorfor Rådet skønner, at yderligere besvarelse af spørgsmålet vil blive meget omfattende, men alligevel ikke dækkende for behandlingen af den konkrete sag. Der skal i øvrigt henvises til lærebogsmateriale om emnet. Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvilke konsekvenser en nedsættelse af immunforsvaret har for tyrekalve? Det Veterinære Sundhedsråd bedes herunder redegøre for, hvilke sygdomstyper, der normalt udvikles i forbindelse med at tyrekalve kommer i kontakt med disse giftstoffer? Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse om, det er sandsynligt at influenza udbrud i den konkrete sag skyldes andre omstændigheder, henset til, at tyrekalvene forinden var vaccineret mod netop influenza. Svar ad 2: Når tyrekalves immunforsvar svækkes øges risikoen for sygdom, herunder sygdom forårsaget af patogene agentiae (bakterier, vira, svampe m.m.). Hvilke sygdomme, der eventuelt vil udvikles afhænger af flere faktorer, bl.a. af et samspil mellem immunforsvarets status og tilstedeværelsen og koncentrationen af patogener i dyrene og i deres omgivelser. Rådet er ikke bekendt med beskrivelser af udviklingen af specifikke infektionssygdomme i forhold til påvirkningen af specifikke mykotoksiner. Da der i sagen ikke er forelagt tilstrækkelige beskrivende og specifikke oplysninger om tidspunkt for vaccination og hvilke type(r), der var anvendt i vaccinen, staldforhold etc., finder Rådet det ikke muligt med nødvendig sandsynlighed at angive en sammenhæng mellem udbrud af influenza hos tidligere vaccinerede dyr og andre givne omstændigheder i besætningen. Spørgsmål 3: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, om en sædvanlig konsekvens af influenza hos tyrekalve medfører vægttab og, i alvorlige tilfælde, død. Svar ad 3: Influenza kan være en alvorlig sygdom for kreaturer, der kan ledsages af efterfølgende kroniske symptomer samt vægttab. Sygdommen kan medføre tilfælde af død både i det akutte stadium samt som følge af efterfølgende sekundære infektioner. Spørgsmål 4: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt det på baggrund af sagens oplysninger, herunder dyrlægeerklæringen af 8. juli 2009, samt oplysningen om, at de i sagen omhandlede tyrekalve er vaccineret mod influenza, kan konstateres, at de udviklede sygdomme er et resultat af, at tyrekalvene er blevet fodret med muggent soja.

3 Svar ad 4: Rådet finder det ikke muligt på baggrund af de i sagen værende oplysninger med tilstrækkelig sikkerhed at kunne konstatere, om der er sammenhæng mellem udviklingen af influenza hos allerede imod influenza vaccinerede tyrekalve og fodringen af dyrene med muggent soja. Spørgsmål 5: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt andre forhold kan have medført et dårligt immunforsvar for tyrekalvene? Her tænkes bl.a. på staldforhold, hygiejne, avlsforhold m.v. Svar ad 5: Immunstatus hos en besætning af tyrekalve afhænger af mange faktorer, herunder dyrenes passive immunstatus efter die- og/eller råmælksperiode samt den aktive immunisering, der sker ved påvirkning af udefra kommende agentiae. Erfaringsmæssigt har flytningen af kalve til større flokke eller eventuelt til en ny besætning en stor påvirkning af dyrene, hvor også staldforhold så som temperatur, fugtighed, ventilation, hygiejne m.v., fodring og managementforhold er betydende faktorer. Afgørelse: Sagen blev forligt, således at sagsøgte (køber) til sagsøger (sælger) betalte kr. Hver part betalte deres egne omkostninger for retten / Skrivelse af 13. marts 2007 fra advokat En besætningsejer købte endnu en ejendom medio februar 2004, hvortil der blev indkøbt nye dyr i samme måned. Den marts 2004 blev de 2 ejendommes dyr beskåret af 2 klovbeskærere bestillingen skete til A, der efter aftale med sagsøger anmodede om assistance fra B. Efter beskæringen blev en del af besætningen straks halte, hvorfor sagsøger den 13. marts 2004 kontaktede A, der den 14. marts besigtigede besætningen, hvor han vurderede, at der var klovbeskæringsfejl på 23 dyr, der blev undersøgt, hvoraf flere fik pålagt klovsko og forbindinger i klovbeskæringsboks. Den 16. marts 2004 undersøgte sagsøgers dyrlæge en del af de beskårne dyr. Den 17. marts 2004 besigtigede de to klovbeskærere besætningen og undersøgte flere køer og anlagde klovsko og forbindinger. Den 25. marts 2004 undersøgte A og den praktiserende dyrlæge 70 køer i klovbeskæringsboksen. Den 29. marts blev 15 køer sendt til nødslagtning, hvorfra en del af benene er frosset ned og opbevares hos sagsøger. Den assisterende klovbeskærer sagsøges for ikke fagmæssig korrekt klovbeskæring. Der er rejst et erstatningskrav på ca kr. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes kort beskrive, hvorledes en fagmæssig korrekt klovbeskæring skal udføres. Det bedes oplyst, om der skal tages særlige hensyn ved klovbeskæringen af a) nyindkøbte køer, b) højdrægtige køer, c) nykælvede køer samt d) køer i en ikke BVD-fri besætning. Det bedes oplyst, om klovbeskæreren inden klovbeskæring bør anmode om oplysninger om besætningen. Svar ad 1: Rådet skal udtale, at der før enhver beskæring bør indhentes oplysninger om hvert enkelt dyrs status, herunder produktionsdata, drægtighed og kælvningstidspunkt m.v., som bør indgå i en generel vurdering af en ko, som inden klovbeskæring bør iagttages både stående og gående.

4 Herunder bemærkes koens benstilling og klovenes indbyrdes afstande, der ofte kan være forskellige, når dyret går, og når det står. Det iagttages endvidere om koen halter, ligesom koens almentilstand samt eventuelle trykninger, sår og lignende vurderes. Afhængigt af de konstaterede fund anbringes koen normalt i en klovbeskæringsboks selvom beskæring også kan finde sted uden anvendelse af en sådan. Under den almindelige beskæring fjernes det trådede horn fra klovenes nederste sideflader såfremt klovranden står frem over sålefladen. Herefter beskæres sålefladen indtil sålen har en passende tykkelse, der kan bestemmes ved visitering f.eks. med visiteringstang af sålefladen. Efter beskæringen er det vigtigt at sålefladen er plan, hvilket evt. sikres med en rasp eller lignende ligesom de ellers skarpe klovrande brydes med et passende instrument. Afslutningsvis foretages en let udhulning af sålehornet, dels på det typiske såleknusningssted, dels langs klovenes indvendige begrænsning. Såfremt der efter den passende beskæring og tilretning af klovrande findes mørkfarvede, forrådnede partier i hornet, renses disse, ligesom konstaterede beskadigelser afhjælpes. Når det anses for nødvendigt at beskære højdrægtige og nykælvede dyr samt dyr, der efter en forudgående vurdering er fundet belastet af forskellige årsager, skal dette ske med passende forsigtighed. I øvrigt henvises til relevant lærebogsmateriale på fagområdet. Spørgsmål 1a: Kan klovbeskæring af nyindkøbte og højdrægtige køer, nyligt transporteret samt nykælvede køer have haft indflydelse på køernes sundhedstilstand, herunder lemmernes sundhed under og efter klovbeskæringen? Svar ad 1a: Rådet skal udtale, at formålet med enhver klovbeskæring er, at fremme dyrets generelle sundhedstilstand samt klovenes sundhedstilstand i særdeleshed. Spørgsmål1b: Ville en faguddannet klovbeskærer beskære anderledes evt. undlade at klovbeskære køer, hvis han får oplyst, at dyrene er højdrægtige eller nykælvede? Svar ad 1b: Se svar ad 1. Spørgsmål 1c: Kan det lastes klovbeskærerne, at køerne under punkt a blev klovbeskåret, såfremt sagsøger ikke har oplyst, som under punkt b? Svar ad 1c: Se svar ad 1. Spørgsmål 2: Er den klovbeskæring, der blev udført på besætningen den marts 2006 udført fagmæssigt korrekt? Svaret skal begrundes. Det bedes oplyst, om det har betydning for besvarelsen, om klovbeskæreren havde fået oplysninger om besætningen. Det bedes oplyst, om det har betydning for besvarelsen, at klovene på de frosne ben måtte være beskadiget og/eller fremstår med renskårne såleknusninger, og derefter oplyst, om beskadigelsen med overvejende sandsynlighed skyldes ikke fagmæssig klovbeskæring udført marts 2006.

5 Svar ad 2: Det fremgår af dyrlægeerklæringen af den 25. marts 2004, at dyrlæge C ved undersøgelsen den 16. marts 2004 konstaterede, at ud af 17 undersøgte køer var 8 køer ømbenede, hvor ømheden skyldtes, at sålefladen var beskåret så kraftigt, at ømheden kunne fremkaldes ved et tryk med en tommelfinger på sålefladen i klovspidserne. I erklæringen er det oplyst, at klovbeskærer B den 14. marts 2004 pålagde klovsko på 23 køer og anlagde 10 klovforbindinger samt efterfølgende den 17. marts 2004 yderligere anlagde et antal klovsko og forbindinger, alle med begrundelse i en for tæt beskæring. Af dyrlægeattesten af den 16. juni 2004 fremgår, at dyrlæge C og klovbeskærer B den 25. marts 2004 undersøgte 73 køer og kælvekvier med henblik på en vurdering af omfang og skader på klovene. Af disse fandtes 39 at være i orden, medens de resterende 34 (19 malkekøer, 8 kælvekvier og 7 goldkøer) havde tegn på klovbeskæringsrelaterede lidelser. Hos 15 af dyrene havde fejlene ikke givet anledning til haltheder. 5 goldkøer og 8 kælvekvier var fejlbeskåret ved, at en eller flere klovspidser var afhugget lodret, således at læderhuden i mange tilfælde var blottet. Lægges ovennævnte til grund, skal Rådet udtale, at beskæringer, hvor sålefladerne er beskåret så tyndt, at der kan frembringes ømhed ved tryk med en tommelfinger samt hvor klovspidserne er afhugget lodret, hvorved læderhud er blottet, ikke er udført fagmæssigt korrekt. Se endvidere svar ad 1. Spørgsmål 3a: Hvis kreaturerne i månederne forud for beskæringen har været påvirket af BVD-virus, ville det da give problemer med klovsundheden, således at den omtalte klovbeskæring kan have fået et for klovbeskærerne og sagsøger uventet udfald? Svar ad 3a: Rådet finder ikke, at en følge af påvirkning af BVD-virus i al almindelighed skulle kunne give anledning til specifikke problemer med klovsundheden. Se endvidere svar ad 1. Spørgsmål 3b: Vil en faguddannet klovbeskærer forholde sig anderledes i forbindelse med klovbeskæringen eventuelt at undlade en sådan, såfremt han havde fået oplysning om, at en besætning havde status som ikke-bvd-fri besætning/ BVD-fri, ligesom han eventuelt kunne have taget andre forholdsregler i betragtning? Svar ad3b: Rådet finder, at alle kreaturer kan have behov for klovbeskæring i større eller mindre grad uanset besætningens BVD-status. En faguddannet klovbeskærer vil sædvanligvis forholde sig til en besætnings sundhedsmæssige status, herunder også BVD-status, med henblik på at undgå at medvirke til overførsel af smitte fra besætning til besætning. Spørgsmål 4: Når det lægges til grund, at mange køer straks efter klovbeskæringen blev halte og havde svært ved at støtte på benene, bedes det oplyst, om dette forhold med overvejende sandsynlighed kan skyldes andre primære årsager end klovbeskæringen.

6 Svar ad 4: Det fremgår af dyrlægeerklæringerne samt billedmaterialet og sagens akter, at mange køer blev halte i tilslutning til klovbeskæringen den marts Rådet finder det overvejende sandsynligt, at de opståede haltheder skyldes en ikke fagmæssigt korrekt udført klovbeskæring. Spørgsmål 5: Kan Rådet vurdere, om den udførte klovbeskæring måtte indebære en for klovbeskæreren indlysende fare for, at besætningen blev halt/ømbenet. I bekræftende fald bedes Rådet fremkomme med sin vurdering, som skal begrundes. Det bedes oplyst, om det har betydning for besvarelsen, om klovbeskæreren havde fået oplysninger om besætningen. Svar ad 5: Det er ikke oplyst for Rådet med hvilken metode klovbeskæringen er foretaget, f.eks. om beskæringen er udført med håndværktøjer eller med mekaniske værktøjer. Udført korrekt er der ingen fare for, at en klovbeskæring medfører, at de beskårede dyr bliver halte eller mere end kortvarigt let ømbenede. Idet der henvises til besvarelse ad 1 finder Rådet, at det er af stor vigtighed, at det under forløbet af beskæringen af en klov til stadighed kontrolleres, at sålefladerne ikke beskæres for tyndt, ligesom der bør drages omsorg for, at afretning af klovrande og klovspidser ikke medfører en blottelse af læderhud. Rådet finder vigtigheden af løbende kontrol uafhængig af, hvilke oplysninger klovbeskæreren måtte have fået om det enkelte dyr og besætningen. Spørgsmål 6: Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger? Svar ad 6: Nej. Supplerende skrivelse af d. 8. januar 2010 fra Retten i Esbjerg Spørgsmål 7: Det Veterinære Sundhedsråd bedes udtale sig om, hvorvidt udtalelserne fra professor D afgivet henholdsvis den 9. marts 2007 og den 11. marts 2008 vedrørende ko nr. W, X, Y og Z afslører lidelser, der ikke er klovbeskæringsrelaterede. I bekræftende fald bedes redegjort herfor. Svar ad 7: Af professor Ds udtalelse af d. 9. marts 2007 fremgår, at der ved den patoanatomiske undersøgelse af klovene på højre bagben af hhv. køerne Y og Z blev konstateret følgende: Vedr. Y: Yderkloven var sæde for en udskæring på 5,3 x 3 cm, hvor den underliggende blotlagte læderhud var sæde for kronisk ulceration (sårdannelse) og betydelig inflammation og nekrose (betændelse og henfald af væv) samt svind af klovbenets spids. Vedr. Z: På både yder- og inderklov fandtes i såleområdet betydelige udskæringer med blotlæggelse af læderhud på hhv. 5,5 x 2,5 cm og 6,5 x 3,0 cm, hvori der histologisk fandtes kroniske betændelsesforandringer samt radiologisk svind af klovbensspidsen.

7 Af sammes udtalelser af d. 11. marts 2008 fremgår, at der ved en tilsvarende undersøgelse af begge bagbens klove af ko nr. X blev konstateret følgende: Vedr. højre bagben: I forreste del af sålen på yderkloven fandtes en udskæring på 4 x 2 cm for såleknusning, hvor læderhuden var blotlagt centralt i udskæringen. Der var let rødmen i den blotlagte læderhud. Inderkloven var pålagt en træsål. Ved gennemsavning blev iagttaget begyndende separation mellem læderhud og sålen, hvor træsålen var monteret. Centralt i området var der massiv nekrose (vævshenfald) og suppuration (pusdannende betændelse) med fisteldannelse udvendigt for klovbenet. Begge klove klovbeskåret på spidsen af kloven uden at dette kunne relateres til læsionsudvikling i underliggende strukturer. Vedr. venstre bagben: Der fandtes ingen læsioner. Ved den radiologiske undersøgelse af bagbenenes klove blev der ikke afsløret reaktioner i skeletdele. Af endnu en udtalelse ad d. 11. marts 2008 fremgår, at der ved undersøgelse af begge bagbens klove af ko nr. W blev konstateret følgende: Vedr. venstre bagben: Yderkloven havde en 6 x 2 x 0,4 cm stor udskæring i sålen, hvor der i hele området var blødt hornvæv med undtagelse af et mindre område på 0,5 x 1 cm, hvor den underliggende læderhud var blotlagt. Klovspidsen var beskåret og affladiget med klovspidsen dækket af intakt horn. Inderkloven havde status efter klovbeskæring, hvor spidsen var afskåret, men dækket af horn. Vedr. højre bagben: Yderklov havde status efter klovbeskæring, hvor den horndækkede klovspids var fladt afskåret. Inderkloven havde ligeledes status efter klovbeskæring med fladt afskåret klovspids. Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at der ved de foretagne undersøgelse er konstateret udskæringer i såleflader med blotlæggelse af læderhud, hvori der blev fundet betændelsestilstande i varierende grader. Udtalelserne af hhv. d. 9. marts og d. 11. marts beskriver patoanatomiske fund i tilslutning til klovbeskæring af de omhandlede klove og derunder udførte udskæringer. Spørgsmål 8: Såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende, bedes Det Veterinære Sundhedsråd udtale sig om, hvorvidt udtalelserne fra professor D afgivet henholdsvis den 9. marts 2007 og den 11. marts 2008 vedrørende ko nr. W, X, Y og Z kan give anledning til konkurrerende klovlidelser i forhold til klovbeskæringsrelaterede, således at disse i sig selv kan medføre halthed. Svar ad 8: Udgår.

8 Spørgsmål 9: Såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende, bedes Det Veterinære Sundhedsråd udtale sig om, hvad årsagerne hertil kan være. Svar ad 9: Udgår. Spørgsmål 10: Det Veterinære Sundhedsråd bedes på baggrund af det digitale billedmateriale af den 25/ udtale sig om, hvorvidt der på det enkelte digitale foto kan identificeres klove med andre lidelser og klovforandringer end eventuelle klovbeskæringsrelaterede. Svar ad 10: Rådet finder, at billedmaterialet viser billeder af klove nogle før beskæring og andre efter beskæring. Enkelte billeder viser såleknusninger med blodunderløbne såleflader, og flere billeder viser udskæringer af såleknusninger, og mange viser de fladt afskårne klovspidser. Rådet kan ikke ud fra det forelagte billedmateriale identificere klove med andre lidelser og klovforandringer udover de omtalte såleknusninger og udskæringer heraf. Spørgsmål 11: Såfremt Det Veterinære Sundhedsråd på baggrund af det digitale billedmateriale af den 25/ identificerer andre lidelser og klovforandringer end klovbeskæringsrelaterede, bedes Det Veterinære Sundhedsråd redegøre herfor, ligesom Det Veterinære Sundhedsråd bedes redegøre for, hvorvidt disse isoleret betragtet kan medføre halthed hos kreaturer. Svar ad 11: Udgår. Spørgsmål 12: Såfremt spørgsmål 10 besvares bekræftende, bedes Det Veterinære Sundhedsråd udtale sig om, hvad årsagerne kan være. Svar ad 12: Udgår. Spørgsmål 13: Det Veterinære Sundhedsråd bedes udtale sig om, hvorvidt ko nr. Z og ko nr. W er beskåret umiddelbart inden fotograferingen den 25/ henset til synlig hvid hornhinde og eventuelle blødninger. Svar ad 13: Billede Z viser et billede af ko nr. Z, som er beskåret med udskæringer af såleknusninger på begge klove på højre bagben. Billede W viser billede af ko nr. W, hvor venstre bagbens klove har fået foretaget udskæring af såleknusning på yderklov samt en hornkløft på inderkloven, der går op i ballen. Inderkloven forekommer let blodunderløben.

9 Billede W1 viser billede af ko nr. W, hvor der på højre bagbens yderklov ses en blødning fra den forreste del af sålen. Inderkloven forekommer let blodunderløben. Rådet finder, at de to køer er beskåret umiddelbart før fotograferingen. Spørgsmål 14: Giver spørgsmål 7 13 Det Veterinære Sundhedsråd anledning til at ændre besvarelsen af spørgsmål 1 6. Svar ad 14: Nej. Afgørelse: Sagen blev forligt. Juli: Ingen afgørelser indkommet i juli August: Ingen afgørelser indkommet i august September: Ingen afgørelser indkommet i september Oktober: Ingen afgørelser indkommet i oktober November: Ingen afgørelser indkommet i november 2012.

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

Klovsundhedsrådgivning hvordan?

Klovsundhedsrådgivning hvordan? Klovsundhedsrådgivning hvordan? Indlæg på Dansk Kvægs klovseminarer 15. 18 og 20 maj 2009 Kenneth Krogh før 1. maj. Teamleder, Dansk Kvæg, Landscentret Efter 1. maj. Chefdyrlæge, Landbrugets Veterinære

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

Klovbeskæringslister. Se side 2. Se side 3. Se side 4. Se side 5. Se side 6. Se side 7. Se side 8. Se side 9

Klovbeskæringslister. Se side 2. Se side 3. Se side 4. Se side 5. Se side 6. Se side 7. Se side 8. Se side 9 Klovbeskæringslister Klovbeskæringslisterne virker kun hvis du eller din klovbeskærer registrerer klovbeskæringer. Når der er registreret, kan listerne bruges til at finde dyr til beskæring, fordi dyrene

Læs mere

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 27. Februar 2006 Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 2003-20-053-00063 Skrivelse af 4. december 2003 fra politimesteren i Hjørring. Ved det levende syn fandtes en so at have sår på begge skuldre med

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest.

Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest. Afgørelser til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser i ansvarssager vedrørende hest. Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Laminitis / såleblødninger

Laminitis / såleblødninger Hornrelaterede K l o v klovsygdomme s u n d h e d Anne Mette Dansher, dyrlæge, ph.d., Københavns Universitet - Life Laminitis / såleblødninger Andre navne: Forfangenhed, pododermatitis aseptica diffusa

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007

Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 145 Offentligt Det Veterinære Sundhedsråds Årsberetning 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker

Den Danske Dyrlægeforenings politik. for. velfærd i kvægbesætningen. Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Den Danske Dyrlægeforenings politik for velfærd i kvægbesætningen Område Velfærd for kvæg Emne Danske kvægbesætninger og dyrevelfærdsmæssige problematikker Presseansvarlig Formanden for Den Danske Dyrlægeforening

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1a. Kælvning - Flyt højdrægtig Para TB ko... 1 1b. Kælvning - Flyt højdrægtig ko... 2 2. Kælvning - Pasning af højdrægtige... 3 3. Kælvning - Kælvningstegn... 4 4. Kælvning - Fødselsovervågning...

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning

Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning Miljøbetinget mastitis, forebyggelse og betydning s Kongres 2004 Lars Holst Pedersen, dyrlæge PhD, Afdeling for Veterinære forhold og Råvarekvalitet, Det burde være så simpelt! Mastitis opstår når bakterier

Læs mere

KENDELSE. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg

KENDELSE. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus v/advokat Erling Kragh-Pedersen Algade 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Børbetændelse hos køer

Børbetændelse hos køer Børbetændelse hos køer Jørgen Agerholm Professor i Veterinær Reproduktion og Obstetrik LVK Årsmøde 2014 Hvorfor får en ko børbetændelse?? Dias 2 Hvorfor får en ko børbetændelse???? Koens immunitet Forurening

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning. Hans Jørgen Andersen LVK

Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning. Hans Jørgen Andersen LVK Tryk på koens immunforsvar omkring kælvning Hans Jørgen Andersen LVK Overgangsperioder fra goldning til kælvning Ved goldning Tilbagedannelse af mælkekirtler Fostervækst Ændret foderoptagelse Stofskifte

Læs mere

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Faringsprocent Udviklingen i faringsprocent i E-kontrollerne 88 87 86 85 84 83 82 81 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 01-02 02-03

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Klovbeskæringslister

Klovbeskæringslister Klovbeskæringslister Klovbeskæringslisterne virker kun hvis du eller din klovbeskærer registrerer klovbeskæringer. Når der er registreret, kan listerne bruges til at finde dyr til beskæring, fordi dyrene

Læs mere

Fundament for værktøj til fejlfinding

Fundament for værktøj til fejlfinding Notat Dato 15. december 2015 Til Henrik Martinussen, Anne Marcher Holm Fra Søs Ancker / Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion Fundament for værktøj til fejlfinding Dokumentet fungerer, som et supplement

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for nedgroet negl. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for nedgroet negl Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram Værd at vide om klovsyge? - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram KLOVSYGE Klovsyge kan være en meget smertevoldende sygdom hos får og geder. Sygdommen er smitsom og skyldes bakterien

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kælvning SOP-Kælvning beskriver de arbejdsgange, der sikrer dine køer en god kælvning. Beskrivelsen kommer omkring følgende emner: Håndtering af højdrægtige køer med og uden paratuberkulose Kælvetegn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

Mandlig brystdannelse (gynækomasti)

Mandlig brystdannelse (gynækomasti) Vækst af brystkirtelvæv samt fedtdeponering omkring brystvævet kan forekomme både hos unge og voksne mænd. Hos de unge mænd er årsagen ofte hormonel ubalance, mens årsagen hos voksne ofte er fedtdeponering

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

KENDELSE. Klagerne kontaktede indklagede, idet klagerne var interesserede i at købe en byggegrund, som indklagede havde til salg.

KENDELSE. Klagerne kontaktede indklagede, idet klagerne var interesserede i at købe en byggegrund, som indklagede havde til salg. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har gjort klagerne opmærksomme på,

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE ChemVet Calf PASTE koncept KALVE Calf PASTE concept Et innovativt management redskab til styring af den første kritiske periode i livet hos unger af drøvtyggere Tilskudsfoder til stabilisering af starten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB KÆLVNINGSMANAGEMENT 1. Vurdering af kælvningstidspunkt 2. Kælvningsområde 3. Flytning før kælvning 4. Fødselsovervågning 5. Fødselsundersøgelse 6. Kælvningsmanagement 7. Koen

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

Klovproblemer. Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering

Klovproblemer. Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Klovproblemer Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre? Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Status klove SDM-DH Klovlidelser et stigende problem Hvordan skal fødderne være? Genetisk Avlsmæssig

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r Beskyttede ædebåse? Har konceptet med ædebåse fungeret? Indlæg ved Løsdriftsforeningens forårsarrangement Onsdag den 13. marts 2013 i Tarm af Agronom Niels Rørbech AGRINOVA Hvad er effekten af installation

Læs mere

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 UDVIKLINGEN I FARINGSPROCENT I E-KONTROLLERNE (1995 2002 2013) VI HAR FÅET NYE PROBLEMER Der er flere aborter

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet Vaccinerer vi for lidt i DK? Side PCV2 Hvad er PCV2? Hvordan finder vi det? Betyder

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE S:\SDM\Dommere\Kursus - Beeing a judge DANSK.doc OPMÆRKSOM PÅ Bedømmelse af unge og ældre køer - kunsten at tilgive - Prioritering af egenskaber hos den unge og ældre ko Den

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere