Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Forsyning Fjernvarme A/S"

Transkript

1 Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning

2 ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Udførelse af installationsarbejde Projektering og udførelse af varmeinstallationer Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbetingelser og vedligeholdelse af varmeinstallationen Tariffer Etablering af måleudstyr og måling af fjernvarmeforbrug Betalingsbetingelser Tilsyns og klagemyndighed m.v Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne...21 BILAG: Bilag 1: STIKINDFØRING GENNEM HUSSOKKEL Bilag 2: INDFØRINGSBØJNING Bilag 3: DIREKTE ANLÆG UDEN OPBLANDING - PRINCIPDIAGRAM Bilag 4: DIREKTE ANLÆG MED OPBLANDING (BLANDESLØJFEANLÆG) - PRINCIPDIAGRAM Bilag 5: INDIREKTE ANLÆG - PRINCIPDIAGRAM Bilag 6: INDIREKTE ANLÆG MED TILSLUTNING AF SUPPLERENDE ENERGIKILDE - PRINCIPDIAGRAM Bilag 7: DIREKTE ANLÆG MED OPBLANDING (BLANDESLØJFEANLÆG) FOR GULVVARME - PRINCIPDIAGRAM side 2

3 ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige - og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem: Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1, 7600 Struer tlf.nr CVR-nr adresse: Hjemmesideadresse: og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.4 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som STRUER FORSYNING og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. 1.2 Bestemmelserne er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til STRUER FORSYNINGs ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.3 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 1.4 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af STRUER FORSYNING, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem STRUER FORSYNING og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Det er samtlige boligenheder/lejemål i en bebyggelse, der i givet fald omfattes af et direkte kundeforhold. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt STRUER FORSYNING uvedkommende. 1.5 Det retslige forhold mellem STRUER FORSYNING og FORBRUGEREN er foruden gennem nærværende Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt gennem Takstblad og Anmodning om tilslutning til fjernvarmeforsyningen. side 3

4 1.6 I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender STRUER FORSYNING et Velkomstbrev til FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENs indtræden i aftaleforholdet. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. STRUER FORSYNING afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til STRUER FORSYNING af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffekt-behov og beliggenhed. Anmodning om tilslutning skal ske senest 14 dage før ønsket etableringsdato. Kommunen foranlediger, at der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen på ejendommen. Omkostningerne herved betales af STRUER FORSYNING. 2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres STRUER FORSYNING let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren. 2.5 STRUER FORSYNING er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. STRUER FORSYNING etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. STRUER FORSYNING er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor STRUER FORSYNING til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan STRUER FORSYNING anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven og fordre tinglyst deklaration til sikring af STRUER FORSYNINGs ret. side 4

5 Omkostningerne herved betales af STRUER FORSYNING. Hvis leveringsforholdet til de andre ejendomme ophører annulleres den tinglyste deklaration. 2.6 Hvis ejeren ønsker at foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger, til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hinder herfor, skal STRUER FORSYNING udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer, med mindre der er ydet ulempegodtgørelse for ledningernes tilstedeværelse. Ejeren er i alle tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. Hvis leveringsforholdet ophører, har STRUER FORSYNING efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan STRUER FORSYNING anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven og fordre tinglyst deklaration til sikring af STRUER FORSYNINGs ret. Omkostningerne herved betales af STRUER FORSYNING. Hvis leveringsforholdet til de andre ejendomme ophører annulleres den tinglyste deklaration. Investeringsbidrag 2.7 Ejeren betaler investeringsbidrag, jf. STRUER FORSYNINGs takstblad, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Udførelse af fjernvarmestikledning vil kunne foretages efter indbetaling af investeringsbidrag. 2.8 Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af STRUER FORSYNING. På STRUER FORSYNINGs foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag. 2.9 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen, skriftligt at meddele dette til STRUER FORSYNING. I sådanne tilfælde kan STRUER FORSYNING opkræve supplerende investeringsbidrag. STRUER FORSYNING forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Afbrydelse og genetablering af stikledning 2.10 Ejendomme tilsluttet fjernvarmeforsyningen er pålagt tilslutningspligt, hvorfor leveringsforholdet kun kan ophøre i forbindelse med en ejendoms nedrivning. side 5

6 Ved et leveringsforholds ophør ydes ingen tilbagebetaling. Ønskes stikledningen genetableret kan dette enten ske ved betaling af nyt investeringsbidrag eller ved betaling af: a. Et beløb til dækning af tidligere afholdte udgifter til: Afbrydelse af stikledningen ved hoved- /fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende STRUER FORSYNING. b. STRUER FORSYNINGs omkostninger ved eventuel fjernelse af de STRUER FORSYNING tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENs varmeforsyning. c. De faktiske omkostninger ved genetablering af stikledningen. Dog skal maksimalt betales det til en hver tid gældende investeringsbidrag. Reduktion og genetablering af tilsluttet effektbehov 2.11 Ved reduktion af tilsluttet effektbehov ydes ingen tilbagebetaling. Forøges effektbehovet indenfor det oprindelig tilsluttede, kan dette ske uden vederlag. Stikledning/stikledningsbidrag 2.12 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af STRUER FORSYNINGs takstblad. STRUER FORSYNING fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen kan dog efter særlig aftale føres ind i bygningen til en skillevæg. Stikledningen skal i givet fald placereres i indføringsrør. side 6

7 Hovedhaner er leveringssted. Ved nybygninger er ejeren ansvarlig for og bekoster, at der efter STRUER FORSY- NINGs anvisninger etableres indføringsrør i bygningen. STRUER FORSYNING leverer efter anmodning fra ejeren indføringsrør. Ved eksisterende ejendomme er STRUER FORSYNING ansvarlig for og bekoster, at der etableres hul i sokkel og evt. etableres indføringsrør i sokkel. Skal stikledningen føres ind i bygningen til en skillevæg, bekoster og etablerer ejeren indføringsrør efter STRUER FORSYNINGS anvisninger. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af STRUER FORSYNING. Dog vedligeholdes stikledningen inden for bygningen af STRUER FORSYNING for ejerens regning, hvis stikledningen ikke er afsluttet umiddelbart inden for sokkel. Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende bilag 1 og 2. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og STRUER FORSYNINGs repræsentant STRUER FORSYNING kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme, med selvstændige varmemålere, hvis STRUER FORSYNING finder det hensigtsmæssigt Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENs regning. Det er FORBRUGERENs ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for STRUER FORSYNING. Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning eller afbrydelse af stikledningen, udføres arbejdet af STRUER FORSYNING efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af STRUER FORSYNING efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. FORBRUGEREN betaler for det forøgede varmebehov efter gældende takstblad. side 7

8 2.17 STRUER FORSYNING har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager STRUER FORSYNING retablering af befæstede arealer og beplantning til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Ejerskifte/lejerskifte 2.18 Ejerskifte skal meddeles STRUER FORSYNING. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses, med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles STRUER FORSYNING senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt STRUER FORSYNING i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningen, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til STRUER FORSYNING. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for STRUER FORSYNING. STRUER FORSYNING fremsender et Velkomstbrev til den nye ejer Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.4, skal lejerskifte meddeles STRUER FORSYNING. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles STRUER FORSYNING senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt STRUER FORSYNING i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til STRUER FORSYNING. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til STRUER FORSYNINGs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Såfremt STRUER FORSYNING ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil STRUER FORSYNING har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af STRUER FORSYNING. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af STRUER FORSYNINGs til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt side 8

9 2.20 Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt aflæsningsbog kan fås ved henvendelse til STRUER FORSYNING. Gældende leveringsbestemmelser og takstblad kan også ses på STRUER FORSYNINGs hjemmeside på adressen: 3. Udførelse af installationsarbejde 3.1 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør. Installatøren bør tillige være registreret i Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjRordningen). Enhver ændring af varmeinstallationen, der har indflydelse på FORBRUGERENs afregning, skal af INSTALLATØREN anmeldes til STRUER FORSYNING. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes STRUER FORSYNINGs ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i STRUER FORSYNINGs almindelige - og tekniske leveringsbestemmelser, jf. pkt. 4.1, 4.2, og Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan STRUER FORSYNING kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er STRUER FORSYNING af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til STRUER FORSYNINGs driftsbestemmelser (se afsnit 10) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er STRUER FORSYNING ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 4. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 4.1 Dimensioneringsgrundlag: Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 o C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 o C ved minus 12 o C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 o C og en afkøling på mindst 25 o C. Med hensyn til disponibelt differenstryk og flow henvises til punkt side 9

10 4.2 Projektering og udførelse: Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivningstidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: - Nærværende Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. - DFF-vejledning - Brugerinstallationer. - Bygningsreglementerne. - Dansk Standards Regler for beregning af bygningers varmetab (DS 418). - Dansk Standards Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469). - Dansk Standards Norm for vandinstallationer (DS 439). - Dansk Standards Norm for teknisk isolering af tekniske installationer (DS 452). - Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 743/99 om indretning af trykbærende udstyr, Bekendtgørelse nr. 1142/05 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr, Bekendtgørelse nr. 1141/05 om anvendelse af trykbærende udstyr og Bekendtgørelse nr. 1109/92 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 5. Tilslutningsarrangement 5.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på STRUER FORSYNINGs principdiagrammer, jf. bilag Interne rørledninger 6.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med. Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469). Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Der må anvendes sømløse stålrør, kobberrør eller PEX-rør, som er VA-godkendte til 10 bar, 95 o C efter DIN og har iltspærre efter DIN Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. PEX-rør samles med VA-godkendte preskoblinger eller klemringsfittings med støttebøsninger. side 10

11 Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør af samme type eller i tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 6.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 7. Specielle anlæg 7.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med STRUER FORSYNING af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. Ved tilslutning af højhuse, kan STRUER FORSYNING ikke garantere, at der i alle tilfælde er tilstrækkelig tryk til at etablere direkte tilslutning. Ad 7 Opmærksomheden henledes på nærværende bestemmelsers punkt Isolering 8.1 I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for teknisk isolering af tekniske installationer (DS 452). 9. Trykprøvning og idriftsættelse 9.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen til STRUER FORSYNING. side 11

12 Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. 9.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i STRUER FORSYNINGs forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. 9.3 Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 4,5 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 6,75 bar. 9.4 Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra STRUER FORSYNING. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet at påtale disse. Med STRUER FORSYNINGs overværelse af trykprøve påtager STRUER FORSYNING sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til STRUER FORSYNING er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret. 9.5 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Afgangshanen må under ingen omstændigheder åbnes af andre end STRUER FORSYNINGs personale, uanset om hanen er plomberet eller ej. Idriftsættelse foretages af varmeforsyningen. Anlægget vil ikke blive idriftsat, før færdigmelding foreligger. 9.6 Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med aflevering at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift. Efterfølgende, f.eks. ved ejerskifte etc., er det STRUER FORSYNINGs opgave at informere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift. 10. Driftsbetingelser og vedligeholdelse af varmeinstallationen 10.1 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. side 12

13 Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres STRUER FORSYNING tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er STRUER FORSYNING berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENs regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden STRUER FORSYNING har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. STRUER FORSYNING forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og STRUER FORSYNING er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er STRUER FORSYNING ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra STRUER FORSYNINGs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring STRUER FORSYNING påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for STRUER FORSYNINGs kontrol. STRUER FORSYNING fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen STRUER FORSYNINGs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. STRUER FORSYNING påtager sig ikke reparationsarbejder på forbrugerens anlæg STRUER FORSYNINGs personale skal mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, måleraflæsning samt afbrydelse. side 13

14 10.6 FORBRUGEREN er - såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af STRUER FORSYNINGs ejendom. Bevisbyrden påhviler STRUER FORSYNING STRUER FORSYNING er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel, jf Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. For vandtab gennem interne anlæg kan STRUER FORSYNING forlange erstatning af forbrugeren. Erstatningsbeløbet fastsættes af STRUER FORSYNING Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der varierer efter årstiden (vejrforholdene) mellem ca. 65 o C og 78 o C i hovedledningsnettet/forsyningsledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet afkøles i henhold til pkt. 4.1 og/eller i henhold til de af STRUER FORSYNING i øvrigt fastsatte krav således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 o C og at returtemperaturen ikke overstiger 35 o C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er STRUER FORSYNING berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif STRUER FORSYNING har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på (jf. 2.2) med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,25 bar. Den abonnerede effekt er den tilsluttede rumvarmeeffekt beregnet i kcal pr. time ved T = 60 o C (90/70-20) eller det tilsluttede opvarmede bygningsrumfang beregnet i kubikmeter. Ved den krævede minimumsafkøling på 30 o C (65/35-20) betyder det, at 1 kcal pr. time svarer til et vandflow på 0,017 liter pr. time og 1 kubikmeter rum svarer til et vandflow på 0,9 l pr. time. side 14

15 Der garanteres uanset den abonnerede effekt for et vandflow på minimum 250 l pr. time, svarende til en abonneret effekt på kcal pr. time eller svarende til 278 kubikmeter bygningsrumfang. Det er en forudsætning for den garanterede effekt og det garanterede differenstryk, at STRUER FORSYNINGs forskrift for minimumsafkøling på 30 o C er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 4,5 bar. Differenstrykket varierer mellem 0,25 og 2,2 bar. Yderligere oplysninger om tryk og temperatur fås ved henvendelse til STRUER FORSYNING Der kan anvendes varmtvandsbeholdere, der er VA-godkendte til fjernvarme. Gennemstrømningsvandvarmere må anvendes, men fjernvarmenettet er ikke dimensioneret med henblik på disse vandvarmeres høje effektkrav Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af STRUER FORSYNING. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med STRUER FORSYNING Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af STRUER FORSYNING ved henvendelse hertil. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 11. Tariffer 11.1 STRUER FORSYNING udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af STRUER FORSYNINGs takstblad. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele STRUER FORSYNING enhver ændring, der har indflydelse på afregningen STRUER FORSYNING er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse. side 15

16 12. Etablering af måleudstyr og måling af fjernvarmeforbrug 12.1 STRUER FORSYNING leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og STRUER FORSYNING nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse og type STRUER FORSYNING udleverer til INSTALLATØREN måleudstyr og/eller passtykke Målerudstyret skal placeres umiddelbart efter hovedhaner Måleudstyret ejes og vedligeholdes af STRUER FORSYNING og udskiftes efter regler fastsat af STRUER FORSYNING. STRUER FORSYNING er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. Ved energimålere tilsluttet 220V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget Uden STRUER FORSYNINGs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af STRUER FORSY- NINGs personale eller af STRUER FORSYNING dertil bemyndigede personer Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette STRUER FORSYNING uvedkommende. For at undgå fejlaflæsning i forbindelse med forbrugsafregning til STRUER FORSYNING skal bimålere være forsynet med et skilt, der klart angiver, at denne måler ikke vedkommer STRUER FORSYNING 12.7 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. STRUER FORSYNINGs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf På STRUER FORSYNINGs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort eller indberette aflæsning via telefon eller internet inden for et af STRUER FORSYNING fastsat tidsrum Modtager STRUER FORSYNING ikke en FORBRUGERs aflæsningsskort eller aflæsning via telefon eller internet, eller kan aflæsning ikke opnås ved STRUER FORSY- NINGs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af STRUER FORSYNING beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. side 16

17 12.10 STRUER FORSYNING forbeholder sig ret til at indføre fjernaflæsning af målere i sammenhæng med øvrige forbrugsmålere under iagttagelse af gældende lovgivning STRUER FORSYNING er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til skal afholdes af STRUER FORSYNING Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget STRUER FORSYNING er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til STRUER FORSYNING kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvningen i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af STRUER FORSYNING, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette STRUER FORSYNING herom FORBRUGEREN opfordres til at føre kontrol med varmeforbruget ved jævnlig aflæsning af måleren, der indføres i en af STRUER FORSYNING udleveret aflæsningsbog. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målerens korrekthed, annulleres målingen, og STRUER FORSYNING beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse STRUER FORSYNING har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af STRUER FORSYNING. side 17

18 Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af STRUER FORSYNING. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN Ved tvivl om målerens korrekte visning, er STRUER FORSYNING berettiget til for egen regning at afprøve måleren. 13. Betalingsbetingelser 13.1 Der er betalingspligt efter gældende tarifblad for fjernvarmelevering fra datoen for fjernvarmeforbrugerens tilmelding/tilslutning til STRUER FORSYNING. STRUER FORSYNING fastsætter og udskriver acontorater til dækning af det forventede forbrug i en afregningsperiode. Antallet af acontorater fastsættes af STRUER FORSYNING og betalingsfristen for raterne fremgår af acontorater, velkomstbrev, og STRUER FORSYNINGs hjemmeside på adressen: Acontoraterne kan ændres, hvis STRUER FORSYNING skønner, at der vil ske en ændring i betalingen for den samlede afregningsperiode f.eks. som følge af en tarifeller forbrugsændring. En sådan ændring kan også ske efter forbrugerens anmodning, men STRUER FORSYNING træffer beslutningen om acontoraternes størrelse Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæsningen, og senest 2 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretager STRUER FORSYNING en beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. STRUER FORSYNING er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug Acontoraterne fra STRUER FORSYNING skal betales senest på den anførte betalingsdato. Sker betaling ikke rettidigt, er STRUER FORSYNING berettiget til at opkræve rykkergebyr efter gældende tarifblad og renter i henhold til renteloven. Aftales en betalingsordning for acontoraterne opkræves gebyr efter gældende tarifblad STRUER FORSYNING inddriver skyldige beløb efter de Vejledende retningslinier for forsyningsvirksomheders restanceinddrivelse, udarbejdet af brancheforeningen Dansk Energi. Disse vejledende retningslinier fås ved henvendelse til STRUER FORSYNING eller kan ses på vores hjemmeside: side 18

19 Sker afbrydelse af fjernvarmeforsyning på grund af restance opkræver STRUER FORSYNING et lukke-/genåbningsgebyr i henhold til gældende tarifblad. Eventuelle følger af at forsyningen er afbrudt på grund af manglende betaling er STRUER FORSYNING uvedkommende. Eventuelle panthavere i ejendommen vil blive underrettet om afbrydelsen. Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, informeres ejeren samtidig om, at forsyningen er blevet afbrudt. Genoptagelse af forsyningen efter en afbrydelse som følge af manglende betaling kan først ske når restancen med påløbne omkostninger og et åbnegebyr i henhold til gældende tarifblad er betalt eller der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidig levering. STRUER FORSYNING kan endvidere forlange sikkerhed for fremtidig levering, hvis kunder flere gange har overskredet betalingsfristen eller forsyningen har været afbrudt som følge af restance STRUER FORSYNING er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for betaling af fremtidig levering i tilfælde, hvor STRUER FORSYNING skønner, at der er risiko for at forbrugeren kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Undlader forbrugeren efter påkrav at stille depositum er STRUER FORSYNING berettiget til at afbryde leveringen efter samme retningslinier som ved restancer. Ved en kundes betalingsstandsning, indledning af gældssanering, konkurs, tvangsakkord eller dødsfald kan STRUER FORSYNING forlange sikkerhed for betaling af fremtidig levering Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, skal den hidtidige lejer, respektive dennes bo betale for forsyningen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt STRUER FORSYNING at kundeforholdet ophører. Kunden kan opsige leveringen med 3 hverdages varsel, men skal betale for forbruget efter den aktuelle tarif indtil aflæsning af måleren er oplyst til og godkendt af STRUER FORSYNING. Er kunden fraflyttet uden aflæsning af målere, foretager STRUER FORSYNING aflæsning. Eventuelt gebyr for aflæsning opkræves ifølge gældende tarifblad. Ejendommens ejer hæfter for betaling af ejendommens forbrug, hvor der ikke er mulighed for individuel afregning. Endvidere hæfter ejeren for fællesforbrug i ejendommen, samt for ubeboede værelser og lejligheder. side 19

20 14. Tilsyns og klagemyndighed m.v. For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Nyropsgade København V Tlf.: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. side 20

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk. 1.1 Tekniskebestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende benævnt værket,

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Tekniske leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Telefon 75.75.33.00 Fjernvarmevej 2, Fax 75.75.35.19 DK-8740 Brædstrup www.braedstrup-fjernvarme.dk e-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk Tekniske leveringsbestemmelser for

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 1 Hirtshals Fjernvarme A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - (August 2009) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER

SKULDELEV ENERGISELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR INDHOLD: TEKNISKE BESTEMMELSER FOR... 1 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. Tekniske bestemmelser Ry Varmeværk A.m.b.a. ANVENDELSESOMRÅDE... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER...

Læs mere

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ASAA FJERNVARMES TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Tekniske bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk. A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR 64771728, er i det følgende benævnt TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Vrå Varmeværk A.m.b.A.,Nygade 8, 9760 Vrå, CVR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Bøvling varmeværk Marievej 3 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97885145 40506330 www.bvarme.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDS FORTEGNELSE... 2 TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2013-11-30 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. side 1 af 8 Indhold INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering

Tekniske. bestemmelser for. Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (Opdateret d. 27.marts 2013) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Hadsund By s Fjernvarmeværk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER TEKNISKE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. - 0 - Indholdsfortegnelse. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANDVENDELSESOMRÅDE FOR MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER.

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Udførelse af installationsarbejde

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.langelands-forsyningsselskaber.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering

Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser 2015_16-sidet brochure 03/12/15 14.41 Side 1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55 info@hadstenvarmevaerk.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba

Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba Tekniske bestemmelser Hedensted Fjernvarme Amba 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere