Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli"

Transkript

1 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Frstsikringskabel Med termstat Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisnsgatan 26, Helsingbrg. Tel: Imprtør: Biltema Nrge AS, Pstbks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuja/Imprtör: Biltema Sumi Oy, Iltaruskntie 2, FIN-0070 Helsinki/Helsingfrs. Puh.: Imprtør: Biltema Danmark A/S, Bks 17, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nrdic Services AB

2 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Intrduktin Denna frstskyddskabel skyddar vattenledningar, kranar ch avlppsrör mt frst. Ett inbyggt termstat startar vid 3 C ch stänger av vid 10 C. Prdukten ska användas enligt instruktinerna i denna manual ch får endast användas när följande kriterier uppfylls: - Rörets yttre diameter inte är större än 100 mm. - Röret täcks med 10 mm 20 mm islering. - Rörets temperatur inte överskrider + 6 C. Tekniska specifikatiner Spänning: V Kapacitet: W per meter Bryttemperatur på: C Bryttemperatur av: C Kapslingsklass: IPX7 Applikatiner Vattenledningar Avstängningskranar Brandsläckningsledningar Sprinklersystem Pumpar Säkerhetsinstruktiner Kabeln får endast mnteras på rörets utsida. Den elektriska installatinen ska utföras av behörig elinstallatör. Anslut inte kabeln när den är ihprullad. Kabeln får inte förlängas eller krtas av. Använd endast på rör sm inte blir varmare än 6 C. Kabeln får endast användas på rör med minst 10 mm plyetenislering för att garantera ptimalt skydd. Låt aldrig den frstfria kabeln krsas eller överlappa sig själv. Om kabeln skadas ska prdukten kasseras. Denna prdukt kan användas av barn från 8 år ch uppåt, samt av persner med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, m de övervakas eller har fått instruktiner angående användningen av prdukten på ett säkert sätt ch förstår de invlverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring ch underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med prdukten. Rekmmendatinstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetd (Skyddsfaktr i C) Längs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 lindningar/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 lindningar/m: C -30 C -30 C Beräkna kabellängd: längden på rören (x) 10 linkningar/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 lindningar/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 2

3 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable sinstruktiner 3. Se följande exempel på hur kabeln kan dras 4 runt böjar ch ventiler. OBS! Frstskyddskabeln får ej grävas ner. Om rören kmmer upp van jrd ska kabeln installeras ner till frstlinje. Rören inklusive frstskyddskabeln Thus, the ska has t be wund arund the pipe s that the distance between isleras med rörislering. runs is abut 11 cm. Anslut stickkntakten till ett jrdat uttag med 230 VAC ~ 0Hz. Kabeln ska installeras via jrdfelsbrytare. Finns ingen, kan en flyttbar jrdfelsbrytare användas. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Välj pipe kabellängd (). ch mnteringsmetd enligt rekmmendatinstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Längs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a lindningar per meter Fig. 2. Placera 2b den flata delen av termstaten så att den känner av temperaturen där röret blir kallast. Tejpa fast kabeln med isleringstejp mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Täck röret ch kabeln med rörislering sm 4 heating är mm tjck. Rörislering finns att köpa på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

4 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Innledning Denne frstsikringskabelen beskytter vannledninger, kraner g avløpsrør mt frst. En innebygd termstat starter ved 3 C g slår av ved 10 C. Prduktet skal brukes i samsvar med instruksjnene i denne bruksanvisningen g kun dersm: - rørets ytre diameter ikke er større enn 100 mm. - røret dekkes med 10 mm 20 mm islasjn. - rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske spesifikasjner Spenning: V Kapasitet: W per meter Brytetemperatur på: C Brytetemperatur av: C Beskyttelsesgrad: IPX7 Bruksmråder Vannledninger Stengeventiler Brannslukkingsledninger Sprinklersystem Pumper Sikkerhetsinstruksjner Kabelen skal kun mnteres på rørets utside. Elektrisk installasjn skal utføres av kvalifisert elinstallatør. Freta ikke tilkbling av kabelen når den er sammenrullet. Kabelen må ikke frlenges eller frkrtes. Bruk kun på rør sm ikke blir varmere enn 6 C. Kabelen skal kun brukes på rør med minst 10 mm plyetenislasjn fr å garantere ptimal beskyttelse. La aldri den frstfrie kabelen krysse eller verlappe seg selv. Dersm kabelen skulle bli skadet, skal prduktet kasseres. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år g ppver, g av persner med nedsatt fysisk eller mental funksjnsevne eller manglende erfaring g kunnskap, dersm de er under tilsyn eller har fått instruksjner m bruken av apparatet på en sikker måte g frstår risikene sm er invlvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring g vedlikehld må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med prduktet. Anbefalingstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetde (beskyttelsesfaktr i C) Langs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 viklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 viklinger/m: C -30 C -30 C Beregne kabellengde: lengden på rørene (x) 10 viklinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 viklinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 4

5 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable Installasjnsinstruksjner 4 3. Se følgende eksempel på hvrdan kabelen kan trekkes rundt bøyer g ventiler. OBS! Frstsikringskabelen må ikke graves ned. Om rørene kmmer pp ver jrd, skal kabelen installeres ned til frstlinje. Rørene inklusive frstsikringskabelen Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislasjn. runs is abut 11 cm. Kble støpselet til en jrdet stikkntakt med 230 VAC ~ 0 Hz. Kabelen skal installeres via jrdfeilbryter. Ved behv kan en flyttbar jrdfeilbryter brukes. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Velg pipe kabellengde (). g mnteringsmetde i samsvar med anbefalingstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a viklinger per meter Fig. 2. Plasser 2b den flate delen av termstaten slik at den registrerer temperaturen der røret blir kaldest. Teip kabelen fast med islasjnsteip mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dekk røret g kabelen med rørislasjn sm 4 heating er mm tykk. Rørislasjn fås kjøpt på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

6 Art , , Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Jhdant Tämä kaapeli sujaa vesijhtja, hanja ja viemäriputkia jäätymiseltä. Sisäinen termstaatti käynnistää lämpötilassa 3 C ja katkaisee lämpötilassa 10 C. Laitetta saa käyttää vain tätä käyttöhjetta nudattaen ja kun seuraavat ehdt täyttyvät: - Putken ulkläpimitta ei saa lla suurempi kuin 100 mm. - Putki n peitettävä mm paksulla eristeellä. - Putken lämpötila ei saa ylittää + 6 C. Tekniset tiedt Jännite: V Kapasiteetti: W metriä khden Käynnistymislämpötila: C Sammumislämpötila: C Ktelintilukka: IPX7 Käyttökhteita Vesijhdt Tyhjennyshanat Palnsammutusletkut Sprinklerijärjestelmät Pumput Turvahjeet Kaapelin saa asentaa vain putken ulkpulelle. Sähköasennuksen saa tehdä vain kulutettu sähköasentaja. Älä yhdistä kaapelia sähköpistrasiaan, js se n rullalla. Kaapelia ei saa pidentää eikä lyhentää. Vain putkiin, jiden suurin lämpötila n 6 C. Kaapelin saa kiinnittää vain putkiin, jissa n vähintään 10 mm:n plyeetenieristys. Näin varmistetaan paras mahdllinen sujaus. Älä anna kaapelin kulkea itsensä päältä tai limittyä. Laite n timitettava kierrätykseen, js sähköjht vauriituu. 8 vutta täyttäneet lapset ja henkilöt, jiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä n puutteita tai jilta puuttuu kkemusta tai saamista, vivat käyttää tätä laitetta, js heitä valvtaan heidän käyttäessään laitetta tai he vat saaneet hjeita laitteen käyttämisestä, jtta he saavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnssa ilman valvntaa. Lapsia n valvttava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laiteella. Susitustaulukk Putken läpimitta (mm) Asennusmenetelmä (jäätymissujaraja, C) Jhta pitkin -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 kierrsta/m C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 kierrsta/m C -30 C -30 C Laskettu kaapelin pituus: putken pituus (x) 10 kierrsta/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 kierrsta/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 6

7 Asennushjeet HUOMAUTUS! Lämmityskaapelia ei saa kaivaa maahan. Js putki nusee maasta ylös, kaapeli n asennettava aina rutarajaan saakka. Putki ja jäätymiseltä Thus, estävä the kaapeli n has t be wund arund the pipe s that the distance between eristettävä putkieristeellä. runs is abut 11 cm. Yhdistä pistke 230 vltin ja 0 Hz:n maaditettuun sähköpistrasiaan. Kaapeli n yhdistettävä vikavirtakytkimeen. Js sitä ei le, vidaan käyttää siirrettävää vikavirtakytkintä. 1. Valitse kaapelin pituus ja asetusmenetelmä susitustauluksta. Jhta pitkin 3. Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka kaapeli vidaan vetää mutkien ja venttiilien ympärille. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the pipe (). r helically arund the pipe) depends n the are attached by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable 4 Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve kierrsta metriä khden installatin heating Fig. 2a 2. Aseta termstaatin litteä sa siten, että se Fig. tunnistaa 2b putken kylmimmän lämpötilan. Teippaa kaapeli kiinni eristysteipillä mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Peitä putki ja kaapeli mm paksulla 4 heating putkieristeellä. Putkieristettä myydään Biltemalla. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB Fig. 2a

8 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Intrduktin Dette frstsikringskabel beskytter vandrør, haner g afløbsrør md frst. En indbygget termstat starter ved 3º C g slukker ved 10º C. Prduktet skal bruges sm anført i instruktinerne i denne manual g må kun anvendes, når følgende kriterier er pfyldt: - Rørets ydre diameter ikke er større end 100 mm. - Røret dækkes med mm islering. - Rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske specifikatiner Spænding: V Kapacitet: W pr. meter Tænder ved: C Slukker ved: C Indkapslingsklasse: IPX7 Applikatiner Vandrør Stphaner Brandslukningsrør Sprinklersystem Pumper Sikkerhedsinstruktiner Kablet må kun mnteres udvendigt på røret. Den elektriske installatin skal udføres af autriseret elektriker. Slut ikke kablet til, når det er rullet p. Kablet må ikke frlænges eller afkrtes. Anvendes kun på rør, sm ikke bliver varmere end 6º C. Kablet må kun anvendes på rør med mindst 10 mm plyetenislering fr at garantere ptimal beskyttelse. Lad aldrig det frstfri kabel krydse eller verlappe sig selv. Hvis kablet beskadiges, skal prduktet kasseres. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af persner med nedsat mtrik eller nedsatte psykiske evner eller persner uden den rette erfaring g viden m brugen, hvis de er under psyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet g frstår de farer, der kan pstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring g vedligehldelse må ikke udføres af børn uden psyn. Børn skal være under psyn, så de ikke leger med prduktet. Anbefalingstabel Rørdiameter (mm): Mnteringsmåde (Beskyttelsesfaktr i C) Langs røret: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 beviklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 beviklinger/m: C -30 C -30 C Beregning af kabellængde:: længden på røret (x) 10 bevilkinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 bevilkinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 8

9 Fig. 2a Cable sinstruktiner 3. Se følgende eksempel på, hvrdan kablet 4 kan føres rundt i bøjninger g ved ventiler. OBS! Frstsikringskablet må ikke graves ned. Hvis røret er ver jrden, skal kablet installeres til frstfri dybde. Røret, inklusive frstsikringskablet, Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislering. runs is abut 11 cm. Sæt stikket i en stikkntakt med jrd, sm har 230 VAC ~ 0Hz.. Kablet skal installeres via jrdfejlsafbryder. Hvis den ikke findes, kan der anvendes en transprtabel fejlstrømsafbryder. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the 1. Vælg kabellænge g mnteringsmåde sm und the pipe (). anbefalet i tabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs røret by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med beviklinger per meter Fig. 2a 2. Placer den flade del af termstaten så den Fig. kan 2b føle temperaturen, hvr røret bliver kldest. Sæt kablet fast med islerings mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dæk røret g kablet med rørislering, sm 4 heating er mm tyk. Rørislering kan købes i Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB

10 Biltema Nrdic Services AB Art , ,

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Priser på Panasonic Varmepumper

Priser på Panasonic Varmepumper Priser på Panasnic Varmepumper Panasnic NE9PKE Nrdic Super Deluxe - 8-10 graders funktin Smmerhuspumpen med 8-10 funktin, 2014 mdel, COP 4,86 A+ ny unikke luftrensningssystem e-in. 14.300,- inkl. standart

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04

KBD - MK4. Portionstørreri. Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 KBD - MK4 Prtinstørreri Brugsanvisning 117 012 001 08.07.04 Indhld Brugerhåndbøger... 3 Intrduktin... 3 Sikkerheds-bestemmelser... 4 KBD tørreri - principiel pbygning... 5 Brandfare... 6 Installatins-vejledning...

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer

HOMEtronic. Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer HOMEtronic Installations- & betjeningsvejledning for gulvvarmeregulator HCC80 med tilhørende rumenheder og actuatorer Indholdsfortegnelse: side Gulvvarmeregulator...3 Rumenhed...3 Opdeling i temperaturzoner

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk

Trends og tendenser som vil præge fødevareinnovation i 2015. Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation www.gemba.dk Trends g tendenser sm vil præge fødevareinnvatin i 2015 Tmas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innvatin www.gemba.dk Agenda 1. Innva s glbale analyse g database 10 trends t watch fr in 2015 Dem viser jeg (hurtigt!)

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere