Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frostskyddskabel. Frostsikringskabel. Jäätymissuojakaapeli"

Transkript

1 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Frstsikringskabel Med termstat Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisnsgatan 26, Helsingbrg. Tel: Imprtør: Biltema Nrge AS, Pstbks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuja/Imprtör: Biltema Sumi Oy, Iltaruskntie 2, FIN-0070 Helsinki/Helsingfrs. Puh.: Imprtør: Biltema Danmark A/S, Bks 17, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nrdic Services AB

2 Art , , Frstskyddskabel Med termstat Intrduktin Denna frstskyddskabel skyddar vattenledningar, kranar ch avlppsrör mt frst. Ett inbyggt termstat startar vid 3 C ch stänger av vid 10 C. Prdukten ska användas enligt instruktinerna i denna manual ch får endast användas när följande kriterier uppfylls: - Rörets yttre diameter inte är större än 100 mm. - Röret täcks med 10 mm 20 mm islering. - Rörets temperatur inte överskrider + 6 C. Tekniska specifikatiner Spänning: V Kapacitet: W per meter Bryttemperatur på: C Bryttemperatur av: C Kapslingsklass: IPX7 Applikatiner Vattenledningar Avstängningskranar Brandsläckningsledningar Sprinklersystem Pumpar Säkerhetsinstruktiner Kabeln får endast mnteras på rörets utsida. Den elektriska installatinen ska utföras av behörig elinstallatör. Anslut inte kabeln när den är ihprullad. Kabeln får inte förlängas eller krtas av. Använd endast på rör sm inte blir varmare än 6 C. Kabeln får endast användas på rör med minst 10 mm plyetenislering för att garantera ptimalt skydd. Låt aldrig den frstfria kabeln krsas eller överlappa sig själv. Om kabeln skadas ska prdukten kasseras. Denna prdukt kan användas av barn från 8 år ch uppåt, samt av persner med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, m de övervakas eller har fått instruktiner angående användningen av prdukten på ett säkert sätt ch förstår de invlverade riskerna. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring ch underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn ska övervakas så att de inte leker med prdukten. Rekmmendatinstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetd (Skyddsfaktr i C) Längs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 lindningar/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 lindningar/m: C -30 C -30 C Beräkna kabellängd: längden på rören (x) 10 linkningar/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 lindningar/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 2

3 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable sinstruktiner 3. Se följande exempel på hur kabeln kan dras 4 runt böjar ch ventiler. OBS! Frstskyddskabeln får ej grävas ner. Om rören kmmer upp van jrd ska kabeln installeras ner till frstlinje. Rören inklusive frstskyddskabeln Thus, the ska has t be wund arund the pipe s that the distance between isleras med rörislering. runs is abut 11 cm. Anslut stickkntakten till ett jrdat uttag med 230 VAC ~ 0Hz. Kabeln ska installeras via jrdfelsbrytare. Finns ingen, kan en flyttbar jrdfelsbrytare användas. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Välj pipe kabellängd (). ch mnteringsmetd enligt rekmmendatinstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Längs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a lindningar per meter Fig. 2. Placera 2b den flata delen av termstaten så att den känner av temperaturen där röret blir kallast. Tejpa fast kabeln med isleringstejp mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Täck röret ch kabeln med rörislering sm 4 heating är mm tjck. Rörislering finns att köpa på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

4 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Innledning Denne frstsikringskabelen beskytter vannledninger, kraner g avløpsrør mt frst. En innebygd termstat starter ved 3 C g slår av ved 10 C. Prduktet skal brukes i samsvar med instruksjnene i denne bruksanvisningen g kun dersm: - rørets ytre diameter ikke er større enn 100 mm. - røret dekkes med 10 mm 20 mm islasjn. - rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske spesifikasjner Spenning: V Kapasitet: W per meter Brytetemperatur på: C Brytetemperatur av: C Beskyttelsesgrad: IPX7 Bruksmråder Vannledninger Stengeventiler Brannslukkingsledninger Sprinklersystem Pumper Sikkerhetsinstruksjner Kabelen skal kun mnteres på rørets utside. Elektrisk installasjn skal utføres av kvalifisert elinstallatør. Freta ikke tilkbling av kabelen når den er sammenrullet. Kabelen må ikke frlenges eller frkrtes. Bruk kun på rør sm ikke blir varmere enn 6 C. Kabelen skal kun brukes på rør med minst 10 mm plyetenislasjn fr å garantere ptimal beskyttelse. La aldri den frstfrie kabelen krysse eller verlappe seg selv. Dersm kabelen skulle bli skadet, skal prduktet kasseres. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år g ppver, g av persner med nedsatt fysisk eller mental funksjnsevne eller manglende erfaring g kunnskap, dersm de er under tilsyn eller har fått instruksjner m bruken av apparatet på en sikker måte g frstår risikene sm er invlvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring g vedlikehld må ikke utføres av barn uten tilsyn. Pass på at barn ikke leker med prduktet. Anbefalingstabell Ledningsdiameter (mm): Mnteringsmetde (beskyttelsesfaktr i C) Langs ledning: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 viklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 viklinger/m: C -30 C -30 C Beregne kabellengde: lengden på rørene (x) 10 viklinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 viklinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 4

5 d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable Installasjnsinstruksjner 4 3. Se følgende eksempel på hvrdan kabelen kan trekkes rundt bøyer g ventiler. OBS! Frstsikringskabelen må ikke graves ned. Om rørene kmmer pp ver jrd, skal kabelen installeres ned til frstlinje. Rørene inklusive frstsikringskabelen Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislasjn. runs is abut 11 cm. Kble støpselet til en jrdet stikkntakt med 230 VAC ~ 0 Hz. Kabelen skal installeres via jrdfeilbryter. Ved behv kan en flyttbar jrdfeilbryter brukes. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the 1. Velg pipe kabellengde (). g mnteringsmetde i samsvar med anbefalingstabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs ledningen by means f a. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med Fig. 2a viklinger per meter Fig. 2. Plasser 2b den flate delen av termstaten slik at den registrerer temperaturen der røret blir kaldest. Teip kabelen fast med islasjnsteip mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dekk røret g kabelen med rørislasjn sm 4 heating er mm tykk. Rørislasjn fås kjøpt på Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length. Fig. 2a Biltema Nrdic Services AB

6 Art , , Jäätymissujakaapeli Sisältää termstaatin Jhdant Tämä kaapeli sujaa vesijhtja, hanja ja viemäriputkia jäätymiseltä. Sisäinen termstaatti käynnistää lämpötilassa 3 C ja katkaisee lämpötilassa 10 C. Laitetta saa käyttää vain tätä käyttöhjetta nudattaen ja kun seuraavat ehdt täyttyvät: - Putken ulkläpimitta ei saa lla suurempi kuin 100 mm. - Putki n peitettävä mm paksulla eristeellä. - Putken lämpötila ei saa ylittää + 6 C. Tekniset tiedt Jännite: V Kapasiteetti: W metriä khden Käynnistymislämpötila: C Sammumislämpötila: C Ktelintilukka: IPX7 Käyttökhteita Vesijhdt Tyhjennyshanat Palnsammutusletkut Sprinklerijärjestelmät Pumput Turvahjeet Kaapelin saa asentaa vain putken ulkpulelle. Sähköasennuksen saa tehdä vain kulutettu sähköasentaja. Älä yhdistä kaapelia sähköpistrasiaan, js se n rullalla. Kaapelia ei saa pidentää eikä lyhentää. Vain putkiin, jiden suurin lämpötila n 6 C. Kaapelin saa kiinnittää vain putkiin, jissa n vähintään 10 mm:n plyeetenieristys. Näin varmistetaan paras mahdllinen sujaus. Älä anna kaapelin kulkea itsensä päältä tai limittyä. Laite n timitettava kierrätykseen, js sähköjht vauriituu. 8 vutta täyttäneet lapset ja henkilöt, jiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä n puutteita tai jilta puuttuu kkemusta tai saamista, vivat käyttää tätä laitetta, js heitä valvtaan heidän käyttäessään laitetta tai he vat saaneet hjeita laitteen käyttämisestä, jtta he saavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnssa ilman valvntaa. Lapsia n valvttava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laiteella. Susitustaulukk Putken läpimitta (mm) Asennusmenetelmä (jäätymissujaraja, C) Jhta pitkin -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 kierrsta/m C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 kierrsta/m C -30 C -30 C Laskettu kaapelin pituus: putken pituus (x) 10 kierrsta/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 kierrsta/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 6

7 Asennushjeet HUOMAUTUS! Lämmityskaapelia ei saa kaivaa maahan. Js putki nusee maasta ylös, kaapeli n asennettava aina rutarajaan saakka. Putki ja jäätymiseltä Thus, estävä the kaapeli n has t be wund arund the pipe s that the distance between eristettävä putkieristeellä. runs is abut 11 cm. Yhdistä pistke 230 vltin ja 0 Hz:n maaditettuun sähköpistrasiaan. Kaapeli n yhdistettävä vikavirtakytkimeen. Js sitä ei le, vidaan käyttää siirrettävää vikavirtakytkintä. 1. Valitse kaapelin pituus ja asetusmenetelmä susitustauluksta. Jhta pitkin 3. Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka kaapeli vidaan vetää mutkien ja venttiilien ympärille. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the und the pipe (). r helically arund the pipe) depends n the are attached by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Cable 4 Thus, the has t be runs is abut 11 cm. Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve kierrsta metriä khden installatin heating Fig. 2a 2. Aseta termstaatin litteä sa siten, että se Fig. tunnistaa 2b putken kylmimmän lämpötilan. Teippaa kaapeli kiinni eristysteipillä mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Peitä putki ja kaapeli mm paksulla 4 heating putkieristeellä. Putkieristettä myydään Biltemalla. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB Fig. 2a

8 Art , , Frstsikringskabel Med termstat Intrduktin Dette frstsikringskabel beskytter vandrør, haner g afløbsrør md frst. En indbygget termstat starter ved 3º C g slukker ved 10º C. Prduktet skal bruges sm anført i instruktinerne i denne manual g må kun anvendes, når følgende kriterier er pfyldt: - Rørets ydre diameter ikke er større end 100 mm. - Røret dækkes med mm islering. - Rørets temperatur ikke verskrider + 6 C. Tekniske specifikatiner Spænding: V Kapacitet: W pr. meter Tænder ved: C Slukker ved: C Indkapslingsklasse: IPX7 Applikatiner Vandrør Stphaner Brandslukningsrør Sprinklersystem Pumper Sikkerhedsinstruktiner Kablet må kun mnteres udvendigt på røret. Den elektriske installatin skal udføres af autriseret elektriker. Slut ikke kablet til, når det er rullet p. Kablet må ikke frlænges eller afkrtes. Anvendes kun på rør, sm ikke bliver varmere end 6º C. Kablet må kun anvendes på rør med mindst 10 mm plyetenislering fr at garantere ptimal beskyttelse. Lad aldrig det frstfri kabel krydse eller verlappe sig selv. Hvis kablet beskadiges, skal prduktet kasseres. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt af persner med nedsat mtrik eller nedsatte psykiske evner eller persner uden den rette erfaring g viden m brugen, hvis de er under psyn eller er blevet vejledt i brug af apparatet g frstår de farer, der kan pstå. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring g vedligehldelse må ikke udføres af børn uden psyn. Børn skal være under psyn, så de ikke leger med prduktet. Anbefalingstabel Rørdiameter (mm): Mnteringsmåde (Beskyttelsesfaktr i C) Langs røret: -30 C -30 C -2 C -20 C -1 C -10 C - C 10 beviklinger/m: C -30 C -2 C -2 C -20 C 20 beviklinger/m: C -30 C -30 C Beregning af kabellængde:: længden på røret (x) 10 bevilkinger/m (x) 1,2 1,0 1,7 2 2,2 2, 4 20 bevilkinger/m (x) 2 2,2 2, 2,7 3, Biltema Nrdic Services AB 8

9 Fig. 2a Cable sinstruktiner 3. Se følgende eksempel på, hvrdan kablet 4 kan føres rundt i bøjninger g ved ventiler. OBS! Frstsikringskablet må ikke graves ned. Hvis røret er ver jrden, skal kablet installeres til frstfri dybde. Røret, inklusive frstsikringskablet, Thus, the has skal t be wund arund the pipe s that the distance between isleres med rørislering. runs is abut 11 cm. Sæt stikket i en stikkntakt med jrd, sm har 230 VAC ~ 0Hz.. Kablet skal installeres via jrdfejlsafbryder. Hvis den ikke findes, kan der anvendes en transprtabel fejlstrømsafbryder. Thus, the has t be runs is abut 11 cm. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. et is laid alng the pipe as shwn n the 1. Vælg kabellænge g mnteringsmåde sm und the pipe (). anbefalet i tabellen. r helically arund the pipe) depends n the are attached Langs røret by means f a. d - dimensin f heating is x 7 mm LP - heating length is 2100 cm LR - pipe length is 1200 cm Art , , Examples f heating fitted al installatin heating The heating shuld surrund the valve frm bth sides. Examples f heating fitted alng the pipe bend and n the valve. installatin heating Med beviklinger per meter Fig. 2a 2. Placer den flade del af termstaten så den Fig. kan 2b føle temperaturen, hvr røret bliver kldest. Sæt kablet fast med islerings mm Pipeline Thermal Insulatin Examples f heating fitted n a pipe flange, suspended pipe bearers and grund supp Cable installatin 4. Dæk røret g kablet med rørislering, sm 4 heating er mm tyk. Rørislering kan købes i Biltema. The ELEKTRA FreezeTec heating set is laid alng the pipe as shwn n the Methd used t lay the (alng r helically arund the pipe) depends n the selected length f heating. Cables are attached by means f a. NOTE: s fitted n valves, flanges r supprts cannt cme cntact with each ther. T prevent pssible displacement, the c shuld be fitted with extra lengths. STAGE 3 After the ELEKTRA FreezeTec is placed n the pipe, it must be with self-adhesive aluminium alng the whle length Biltema Nrdic Services AB

10 Biltema Nrdic Services AB Art , ,

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Cyklon 1400 Cyklon 1700

Cyklon 1400 Cyklon 1700 Kupévärmare Kupévarmer Auton sisätilan lämmitin Kabinevarmer Cyklon 1400 Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Bruksanvisning (NO) Käyttöohje (FIN) Brugsanvisning (DK) Effekt / Teho Cyklon 1400 Cyklon 1700-25

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / -

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere