Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent."

Transkript

1 Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et fordelingstat pe f O.OS6, herunder restejendommen med et fordelingstif S.ef6, af i alt22o te3ligfreder med et samlet fordelingstat pt ts.sz6, var representeret pe generalforsamli ngen. Desuden var m6dt afdelingsdirektgr Per Holm og administrator Camilla Scharff fra Dan- Ejendomme as. Tilstede var desuden Dan Henriksen og Hans Lauesen, begge fra Focus2 A/S REdgivende Ingeniorer samt Kasper Slumstrup, Blue Vision (restejer) og Tom Andersen, formand for Beboerreprasentationen, Mikkelborg Park For generalforsamlingen var fastsat fglgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2, Bes-tyrelseris afleggelse af trsberetning for det senest forlgbne Er. 3. Fremlaggelse til gpdkendelse af trsregnskab og status med pttegning af revisor. 4. Fremleggelse af godkendt driftsbudget for Information om skr6ningen mod Oresund' 6. Information om ejendommens tag. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8, Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor. 1. Valg af administrator, 11. Forslag. 12. Eventuelt. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Generalforsamlingen blev herefter erklaret for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtagtens bestemmelse. Ejendommens fordelingstal pt fordeler sig stledes: 11 solgte lejtigheder med stemmetal pt 1,248 Restejendommens 11 teitigheder med et stemmetal pt 5,816 Dgde andele udgor 3,312 Det blev oplyst, at bestyrelsen Onskede at flytte punkt 6 til behandling forst, hvilket der ikke var indvendinger imod, Ad 6 fnformation om ejendommens tag Ole Tange oplyste, at bestyrelsen havde konsulteret forskellige rtdgivere for at ft lavet en tilstandsrapport vedrorende taget, og havde herefter valgt Focus2 til dette. Dan Henriksen, Focus2, orienterede om de undersogelser, der er blevet lavet af taget og navnte herunder: Dan-Ejendommeas / TtrborgBoutevard 12 / Dlc2gOOHellerup I Tll I Fax+457O 3(,221 / Regionskontorer: Vatby: Carl,acobsens Vej 31, DK-25 Valby Aalborg: Skibbrogade 3, DK-9O Aalborg cvr-nr. 2O 2A Arhus: Saralvst , DK-827 Hoibierq Kolding: Kolding Apark 1", 4., DK-6OOO Kolding www'dan-ejendomme.dk

2 Generelt: Taget er etableret uden afstandsliste, hvilket kan medfgre, at der ikke kan ventileres nok under taget. Der er sendt tagsten til Teknologisk Institut for at undersoge, om tagstenene pe etape 2 (nr ) var af en dtrligere kvalitet end pt etape 1 (nr. 1-15), hvilket ikke var tilfaldet. Det blev desuden oplyst, at det var planlagt at fe undersogt for rtd og svamp som folge af vandindtrengen, Nr. 1-15: Taget er generelt i ok stand. Kit har lgsnet sig ved skotrender og rygning, samt flere tagvinduer, der ikke er lavet korrekt. Enkelte lgse sten er skiftet i forbindelse med Oeligtigelsen. Vurderet levetid ved reparation af fundne fejl er 1-25 tr. Nr : Teglene var af samme kvalitet som nr. 1-15, men de er kortere, hvorfor selve tagkonstruktionen er mere 'tben', da lagteafstanden er den samme. Desuden er den h8ndvarksmassige kvalitet derliger end pt nr Halvdelen af tagstenen er nedbrudte, og der er tilsvarende problemer sbm pe nr med lost kit ved skotrender og rygning, pt rygning er der desuden huller, hvor vand kan lgbe ind pe grund af de kortere tegl. Levetlden vurderes til -5 Er, Hans Lauesen, Focus2, orienterede herefter om forventet pris for reparation mv. Nr. 1-15: Det estimeres, at der skal repareres for kr for at den forventede levetid pt ro-zs tr opnts. Nr : Akutte skader anslts til at kunne repareres for ca. 9OO.OOO, en tagudskiftning ansles at koste kr. 7-1 mio., alt efter hvilke losninger der velges med hensyn til stillads, undertag mv. Udskiftning af taget ville tage 6-8 meneder i alt. Stefan Weck oplyste, at bestyrelsen afiventede de resterende undersogelser om red og svamp. Bestyrelsen vil herefter finde finansieringsmuligheder og udarbejde forslag om udbedring/udskiftning af taget til beslutning p5 en ekstraordiner generalforsamling. En ejer spurgte, om bestyrelsen havde undersogt, om bygherre eller tidlig^ere rtdgivere kunne gares ansvarlige? Stefan Weck orienterede om, at der generelt var en 26rs foraldelsesfrist, men at bestyrelsen ville undersoge det nermere. En ejer spurgte, om der i forbindelse med udskiftning af tag ville blive lagt mere isolering? Dan Henriksen, Focus2, oplyste, at der i de nugaldende regler er krav om minimum 26 mm isolering, hvor de tidligere var 2 mm. Der ville derfor blive lagt mere isolering. Ad 2 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen, stledes at der var mulighed for at stille sporgsmtl til beretningen. Thomas Flandrup oplyste som tillag til beretningen, at den i beretningen omtalte folder om haveplanen vil blive udsendtil beboerne for kommunen soges om godkendelse. Der var ingen spgrgsmel tit beretningen, og denne blev herefter taget til efterretning. Ad 3 Fremlaggelse af Ersregnskab 21 til godkendelse Camilla Scharff gennemgik trsregnskabet i hovedtal, herunder at trets resultat udgjorde et underskud pe t<r, mod det budgetterede resultat pe tr., Afvigelsen skyldtes primert at der perioden for afregning af vand var blevet endret fra perioden til kalender5r, sefedes var der medtaget vandudgift for perioden LL2.21, samt agede udgifter til snerydning, Derudover var der brugt et mindre belab til stgrre vedligeholdelsesarbejder end budgetteret.

3 Foreningens egenkapital udgjorde pr. 31. december kr, Det blev desuden oplyst, at foreningens konto i Nordea efterfolgende var blevet negativ, hvorfor der nu blev trukket pi den etablerede kassekredit, som blev vedtaget i 29, En ejer spurgte om indtegten fra solgt tra i forbindelse med trefaldning indgik i regnskabet. Det gjorde den ikke, da Parkudvalget har en konto til brug for indkgb af haveredskaber mv., hvoiindtagten pt kr.2.2oo var indgeet. Efter yderligere et par opklarende sporgsmtl blev Ersregnskabet godkendt med en stemme imod. Ad 4 Fremlaggelee af budget 211 tll godkendelee Camilla Scharff gennemgik driftsbudgettet og navnte herunder, at fallesudgifterne var budgetterede med en stigning ph 66. kr. Ole Tange gennemgik bestyrelsens plan for vedligeholdelse for 2OLt-215 (vedlagt). Heraf fremgik, at bestyrelsen havde valgt at budgettere med lobende vedligeholdelse pt af f.ooo fr. og i alt kr. 9, til stsrre vedligeholdelse. Det blev ptpeget, at vedligeholdelsesplanen/-budgettet skulle opfattes som varende vejledende, iser med hensyn til de afsatte belab til reparation af tag, da dette afuentede beslutning pe den kommend ekstraordinere generalforsamling. Der blev spurgt til renovering af ventilationsanlagget, da der flere steder fortsat opleves problemer med manglende udsugning. Det blev oplyst, at der stadig mangler at blive udskiftet emhetter, men at disse forventedes endeligt udskiftede medio Juni, hvorefter ventilationssystemet skulle vere endeligt renoveret. Det vedtagne budget for 211; Indtagter Aconto E/F-bidrag Leje antenne...,... Andre indtagter i avrigt... I a t... Renteindtagter... Indtagter i a t...,,,.rr,!,irr..,r,...,r..,r,.r,. BUDGET REGNSKAB L BUDGET OO 4,793.17L Udgiften E... Vand... Renovation Forsikringer....,... Abonnementer... Lgn m.m. vicevart t, , t OOO OOO

4 Trappevask... Administrationshonorar... Revisor... Advokat... Udarbejdelse af varmeregnskab... Diverse Lgbende vedligeholdelse.. Haveplan,. Ltse, dorpumper mv... Udskiftning ventilation...,.. Diverse storre vedligeholdelses arbejder... Renteudgifter,... Samlede udgifter i a t.,..., Arets under-/overskud..,.,... r, r... r r..,,,. r,,.., s , LOO LL L , 39.LO7 326,973 L OOO 5, Ad 5 Informatlon om skrtningen mod Oresund Stefan Weck orienterede om samarbejdet med arkitekt Bertelsen om udarbejdelse af en plan for skreningen, som skal til godkendelse i kommunen. Beboerreprasentationen Mikkelborg Park har sendt brev til kommunen, hvor der gores indsigelse over kommend endringer. Bestyrelsen har derfor valgt, at folderen omkring planen for skrtningen udsendes til beboerne i Mikkelborg Park inden der soges godkendelse hos kommunen. Der er desuden aftalt made med Beboerreprasentatlonen Mikkelborg Park den 7. juni, hvor formtlet er at opne enighed om planerne. Det blev tilfojet, at samarbejdet med Beboerrepresentationen Mikkelborg Park efterfolgende er blevet meget positivt, da formanden for Beboerreprasentationen Mikkelborg Park har deltaget i ejerforeningens bestyrelsesmder. Der spurgtes til hvilke indsigelser der blev givet af Beboerrepresentationen Mikkelborg Park, hvilket bestyrelsen ikke var blevet informeret om, men bestyrelsen hibede som sagt at ^ ejerforeningen og Beboerrepresentationen Mikkelborg Park kunne enes om en losning pi det kommende mode. Ad 7 Valg af medlemmer tll bestyrelsen Thornas Flandrup var pt valg og modtog genvalg. Lise Kure var tidligere udtredt af bestyrelsen og Flemming Voss var indtrtdt pt posten som bestyrelsesmedlem, og modtog genvalg. Begge blev enstemmigt genvalgt, Ad 8 Valg af suppleanter Som suppleant opstillede Kirstine Elmer, der blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen bestod herefter af: Thomas Flandrup Mikkef borg Park L7, 1. th. Ole Tange Mikkelborg Park, Horsholm ApS (restejer) Stefan Weck Mikkelborg Park 1, 1. tv. Jorgen Grundtvig Mikkelborg Park 3, 1. th. Flemming Voss Mikkelborg Park22, 1. th. Suppleant Kirstine Elmer Mikkelborg Park 19, 3. tv. PE valg PE valg 213 2t2 2L2 2L L2

5 Ad 9 Valg af revisor PrlceWaterhouseCoopers blev enstemmigt genvalgt. Ad 1 Valg af admlnistrator Dan-Ejendomme as blev enstemmigt genvalgt. Ad 11 Forslag a) Forslag om fallesbetegnelse'beboerforeningen': Steen Mogens Lasson begrundede forslaget. Det blev pepeget, at Beboerreprasentationen Mikkelborg Park hedder det, som lejelovens bestem melser foreskriver, Bestyrelsen oplyste, at den nye hjemmeside indeholder information for bede ejere og lejere, og er s8ledes med til at 'binde'foreningerne sammen. Forslaget blev ikke sat til afstemning. b) Forslag om at Parkudvalget forelagger plan for aktiviteter: Niels Zinglersen begrundede forslaget og nevnte herunder, at der tidligere var udfgrt opgaver, som der havde varet en del uenighed om blandt beboern efterfolgende. Stefan Weck oplyste, at Parkudvalget havde to arbejdsweekender om tret og at disse blev brugt udelukkende tit generel vedligeholdelse af de granne omrtder, som beskaring af det lave buskads mv. Parkudvalget har droftet andre planer, men der har lkke varet tid til at ft udfart andet end generel vedligeholdelse. Plan for arbejdsdag er blevet offentliggjort ved opslag i opgangene og pe hjemmesiden. Parkudvalget udfgrer ikke storre arbejder, da disse indger i selve den haveplan, der er under udarbejdelse af arkitekt Bertelsen. Efter en del debat, tilbod-bjorn Samuelsssn at deltage i et kommende Parkudvalgsmode for at bistt med at ft lavet en mere overordnet plan for de kommende arbejder. Parkudvalget takkede for tilbudet og ville indkalde Bjarn Samuelsson til neste mode. Forslaget blev ikke sat til afstemning. c) Forslag om afsattelse af kr, 5-75, til kontrol af centralvarmestyringen: Jes Sorensen redegjorde for forslaget og nevnte herulder, at varmeudgiften var stigende som falge af et vasentlig forhojet varmeforbrug de sidste 3 5r. Flemming Voss oplyste, at varmeudgiften for ejendommen har ligget mellem t,2 og 1,4 mio. kr. de sidste 5 Er. Forslaget blev sat tll afstemning, der var to stemmer for, men et flertal imod, hvorfor forslaget faldt. d) Forslag om nedsat betaling for leje af falleslokaler: Jes Sgrensen begrundede forslagej og navnte blandt andet, at lejen kunne differentieres alt efter om lokalet skulle bruges til fi personer eller storre selskaber. Rengoring kunne desuden ptlagges lejer af lokalet, seledes at udgiften til dette kunne spares. Flemming Voss oplyste, at lejen for festlokalet inkl. kokkenfaciliteter er kr. L.7OO, hvoraf kr. 8 er til rengoring. Felleslokalet uden kgkkenfaciliteter kan lejes for kr. 3, her er ikke inkluderet rengoring. Thomas Flandrup supplerede med oplysning om, at der tidligere havde varet en ordning hvor lejer selv skulle renggre, men at denne ikke havde fungeret, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at leje af festlokalet var inklusive rengoring.

6 Forslaget blev sat til afstemning, der var 3 stemmer for, men et flertal imod, hvorfor forslaget faldt. Ad 12 Eventuelt Under punktet eventuelt blev fglgende emner behandlet: - Ejerforholdet for restejendommen, Kasper Slumstrup orienterede om dette pt foresporgsel fra et medlem. - Nyt energimerke er udarbejdet, det vil blive lagt pt hj^emmesiden hurtigst muligt. - Kelderrumsle1e-itig"i rru r. juti211 til kr. 1 pr. mbned for et stort lokale (ca.7 m2) og kr. 5 pr' mened for et lille (ca. 3 m2)' Da der ikke var flere emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hevede generalforsamlingen kl / A// den '4 U zott Ole Tange Stefan Weck

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere