FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSORDEN. for TIMOTHEUS SOGNS. menighedsråd"

Transkript

1 FORRETNINGSORDEN for TIMOTHEUS SOGNS menighedsråd Januar 2013 Marts 2013 Ny 13 1

2 Indholdsfortegnelse Menighedsrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsmateriale... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og afstemning... 4 Formandskab, kontaktperson, kirkeværge og kasserer... 4 Kontaktperson... 5 Kirkeværge... 5 Kasserer... 5 Retningslinjer for indkøb og serviceydelser... 6 Udvalg... 6 Samarbejdsparter... 8 Menighedsrådets møder 1. På menighedsrådets konstituerende møde hhv. kalenderårets sidste ordinære møde fastlægges tidspunkt for det kommende halvårs ordinære møder og senest på sidste møde før sommerferien for resten af kalenderåret. Tidspunkt og sted for menighedsrådsmøder offentliggøres på hjemmesiden. Stk. 2. Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, jf. menighedslovens 23, stk. 1. Stk. 3. Følgende sager skal, medmindre menighedsrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse, behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af fast ejendom. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 4. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden, jf. menighedsrådslovens 23, stk. 1. Stk. 5. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst. Stk. 6. Spørgsmålet om et menighedsrådsmedlems inhabilitet i forhandling af eller beslutning om en sag fremgår af forvaltningslovens 3 og afgøres af rådet i overensstemmelse med menighedsrådslovens 26, stk. 1-2 hhv. 27. Stk. 7. Et medlem af menighedsrådet er selv forpligtet til at underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Stk. 8. Præsters deltagelse i forhandling og afstemning er i flere tilfælde begrænset: 1) Præster har ikke stemmeret ved valg af formand og næstformand. 2

3 2) Præster har ikke stemmeret ved afgørelse om indsamlinger ved de faste gudstjenester, skift til anden autoriseret liturgi hhv. andre autoriserede ritualer, benyttelse af andre salmebøger eller salmebogstillæg end de autoriserede ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger. 3) Præster kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager, der vedrører præsteboliger eller en anden præst i pastoratet, opførelse eller nedbrydning af kirker og sogneinddelinger. 4) I forbindelse med ansættelse af anden præst må præster kun deltage i orienteringsmøde(r), i biskoppens/provstens møde forud for indstillingsmødet samt ved samtaler med udvalgte ansøgere. Stk. 9. Inhabilitet og begrænsning i deltagelse i forhandling og afstemning kan kun iagttages ved at forlade mødelokalet. Stk. 10. Ekstraordinære møder skal afholdes, når menighedsrådets formand, en af sognets præster eller mindst en tredjedel af menighedsrådsmedlemmerne ønsker det. Formanden fastsætter tidspunkt for de ekstraordinære møders afholdelse dog senest en måned efter fremsættelse af ønske derom, og møderne bekendtgøres så vidt mulig forud efter menighedsrådets bestemmelse. Stk. 11. Menighedsrådets møder afholdes sædvanligvis i kirkens lokaler. Stk. 12. Sagsfortegnelse og beslutningsprotokol er offentlig tilgængelige på kirkens kontor samt på hjemmesiden i det omfang det er muligt. Stk. 13. Menighedsrådets møder afholdes sædvanligvis som aftenmøder. Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsmateriale 2. Hvis et medlem, en af de i menighedsrådslovens 2, stk. 2, nævnte præster eller den af kirkefunktionærerne iht. menighedsrådslovens 3 valgte repræsentant senest 5 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, skal formanden sætte denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Før hvert møde i menighedsrådet udsender formanden med mindst 7 dages varsel dagsorden for mødet. Indtil 4 dage før et mødes afholdelse kan formanden udsende yderligere punkter til dagsordenen. Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse udsendes til rådets medlemmer per mail senest 4 dage før mødets afholdelse. Materialet kan ved behov afhentes i kopieret form på kordegnekontoret. Stk. 4. En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles, hvis det er formandens vurdering, at den ikke tåler udsættelse, eller hvis to tredjedele af Menighedsrådet støtter dette, uanset fremmøde. 3

4 Stk. 5. Enhver sag, der skal træffes beslutning i, skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Enhver bevilling, der skal gives, skal være optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Bevillinger under kr kan dog gives af formanden og kirkeværgen. Givne bevillinger skal fremgå af de meddelelser, formanden fremsender i forbindelse med indkaldelse til ordinære møder. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og afstemning 3. Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Stk. 2. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Er et medlem forhindret i at deltage i et menighedsrådsmøde, skal dette meddeles til sekretæren for menighedsrådet, inden mødet afholdes. Stk. 3. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 4. Valg af formand og næstformand sker årligt ved hemmelig afstemning. Stk. 5. Afstemninger i øvrigt og om fremlagte forslag sker ved håndsoprækning. Afstemning skal dog ske skriftligt, såfremt blot 1 medlem kræver det. Til beslutning kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Hvor beslutningen vedrører et valg mellem flere muligheder (ansøgere, tilbudsgivere) foretages der i tilfælde af stemmelighed en ny afstemning. Hvis der på ny er stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 7. Skønner formanden, at en sags udfald er så sikkert, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse. Stk. 8. Afgørelse af en sag bortset fra sager om valg til enkeltmandsposter skal, såfremt det kræves af mindst en tredjedel af de tilstedeværende medlemmer, udsættes til et senere møde, hvor endelig afgørelse træffes. Formandskab, kontaktperson, kirkeværge og kasserer 4. Menighedsrådets formand forbereder menighedsrådets og forretningsudvalgets møder og sørger for at sekretæren indkalder, med dagsorden og de nødvendige sagsmaterialer, menighedsrådsmedlemmerne og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant. Stedfortrædere indkaldes til ordinære menighedsrådsmøder, men deltagelse er frivillig. Stedfortrædere modtager referater fra menighedsrådsmøderne. Stk. 2. Formanden leder menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at rådets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. 4

5 Stk. 3. Formanden sørger for, i samarbejde med menighedsrådet, at beslutninger udføres. Stk. 4. Formanden kan på menighedsrådets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse til behandling i forretningsudvalg eller menighedsråd eller ikke giver anledning til tvivl. Formandens afgørelse forelægges menighedsrådet på næste møde. Stk. 5. Formanden er medlem af og formand for forretningsudvalget. 5. Næstformanden fungerer ved formandens forfald og overtager alle de opgaver, der er pålagt formanden. Stk. 2. Næstformanden er medlem af forretningsudvalget. Kontaktperson 6. Kontaktpersonen varetager på menighedsrådets vegne og efter menighedsrådets retningslinjer den løbende dialog om tjenstlige forhold med menighedsrådets ansatte. Stk. 2. Kontaktpersonen er medlem af forretningsudvalget. Stk. 3. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for kontaktpersonens forretningsområde. Stk. 4. Kontaktpersonen vælges for et år af gangen. Kirkeværge 7. Kirkeværgen varetager på menighedsrådets vegne og efter menighedsrådets retningslinjer den løbende vedligeholdelse og udvikling af kirkens bygninger, lokaler og udenomsarealer, herunder præsteboligerne. Stk. 2. Kirkeværgen leder den årlige synsforretning og følger op på anlægsarbejder, anskaffelser og vedligehold samt den økonomiske situation omkring disse forhold. Stk. 3. Kirkeværgen orienterer forretningsudvalget om arbejder under kirkeværgens ansvarsområde. Stk. 4. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for kirkeværgens forretningsområde. Stk. 5. Kirkeværgen vælges for et år ad gangen. Kasserer 8. Kassereren varetager på menighedsrådets vegne og efter menighedsrådets retningslinjer det løbende tilsyn med regnskabsførerens arbejde og kirkens økonomi. Stk. 2. Kassereren er medlem af forretningsudvalget Stk. 3. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for kassererens forretningsområde. 5

6 Stk. 4. Retningslinjer for regnskabsførerens forretningsområde fastsættes kontraktligt. Stk. 5. Kassereren vælges for et år af gangen. Retningslinjer for indkøb og serviceydelser 9. Alle større indkøb og serviceydelser godkendes på menighedsrådsmøder eller forretningsudvalgsmøder. Stk. 2. Kirketjener, kordegn, sognemedhjælper og præster bemyndiges til at foretage indkøb på op til kr. Dyrere indkøb, skal ske efter aftale med kirkeværge eller formand og forudsætter at der er aftalt budget. Stk. 3. Organisten administrerer koncertbudgettet, i samarbejde med gudstjeneste- og musikudvalget. Stk. 4. Kirkeværge og formand kan godkende indkøb op til kr. Status og forventninger fremlægges en gang pr. måned til enten forretningsudvalg eller menighedsråd. Stk.5. Der indhentes mindst 2 tilbud på indkøb og arbejder større end Alle modtagne tilbud åbnes på forretningsudvalgsmøder eller i overværelse af minimum 2 medlemmer af forretningsudvalget. Udvalg 10. Hvis menighedsrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres i menighedsrådet, nedsættes et sådant udvalg med et antal medlemmer, som menighedsrådet fastsætter i det enkelte tilfælde. Stk. 2. Der nedsættes følgende permanente udvalg: Forretningsudvalg Gudstjeneste- og musikudvalg Aktivitetsudvalg PR udvalg Stk. 3. Formændene for udvalgene indkalder til møder og referater fra udvalgenes møder sendes til menighedsrådets medlemmer i forbindelse med menighedsrådsmøder, hvor nyt fra udvalgene indgår i dagsordenen. Formanden for et udvalg er ansvarlig for at menighedsrådets sekretær modtager referatet senest 5 dage før et menighedsrådsmøde. Stk. 4. Udvalgsmøderne er åbne for kirkens medlemmer. Stk. 5. Udvalgene kan inddrage ressourcepersoner blandt kirkens medlemmer. 6

7 11. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og kontaktperson er fødte medlemmer af udvalget. Desuden vælges 1 medlem til udvalget. Præsterne og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant deltager i udvalgets møder. Stk. 2. Menighedsrådets formand er formand for udvalget. Stk. 3. Udvalget varetager det bygningsmæssige tilsyn med kirkens og menighedslokalernes vedligeholdelse og drift, kirkeværgens forretningsførelse, den umiddelbare ledelse af menighedsrådets arbejde mellem møderne samt udførelse af mindre arbejder ved kirken, jf. menighedsrådslovens 17. Stk. 4. Udvalget skal udarbejde forslag til det årlige budget og forelægge dette til godkendelse i rådet. Stk. 5. Udvalget fremlægger årligt for menighedsrådet ved sidste ordinære møde før synsforretningens gennemførelse liste over arbejder, der foreslås synsudsat. 12. Gudstjeneste- og musikudvalget består af minimum 2 medlemmer foruden kirkens præster og organist. Udvalgets arbejde består i drøftelse af liturgi, ritualer, gudstjenesteformer, gudstjenestens salmer og musik samt koncerter og andre musikalske aktiviteter. Stk. 2. Udvalget vælger selv sin formand blandt udvalgets medlemmer og mødes efter behov. Stk. 3. Udvalget fremlægger årligt for menighedsrådet ved sidste ordinære møde før budgetlægning liste over ønsker til nyanskaffelser og aktiviteter. Stk. 4. Udvalget fremlægger årligt plan for indsamlinger ved de faste gudstjenester. Stk. 5. Kirkens præster fremlægger eventuelle forslag til ændringer af liturgi og ritualer for menighedsrådet (Jf. menighedsrådslovens 38, stk.1-3). 13. Stk. 1. Aktivitetsudvalget består af mindst 2 medlemmer af menighedsrådet, foruden mindst en 1 af kirkens præster. Stk. 2. Udvalget vælger en formand og en sekretær. Møderne er åbne for kirkens medlemmer. Stk. 3. Aktivitetsudvalget behandler forslag til aktiviteter fra medarbejdere ved kirken, menighedsrådsmedlemmer og kirkens menige medlemmer samt forslag som er fremlagt på koordineringsmøderne på møder. Stk.4. Aktivitetsudvalget udarbejder en aktivitetsplan og et budget som fremlægges for menighedsrådet ved sidste ordinære møde før budgetlægning. Ændringer til aktivitetsplanen fremlægges menighedsrådet når: - aktiviteter medfører ændringer i de principper, der hidtil har været gældende. 7

8 - aktiviteter medfører at kirkens personale skal være til stede. Efter behov kan ændringer til budgetter godkendes af formand eller forretningsudvalg efter gældende regler. Aktivitetsudvalgets menighedsrådsmedlemmer har ansvaret for at budgettet holdes samt at koordinere med PR-udvalget. Stk. 4. Udvalget fører en liste (Bilag 1) over lokale brugergrupper, der benytter kirkens lokaler. Ønsker en ny gruppe at bruge kirkens lokaler ansøges menighedsrådet og gruppen optages på listen over brugergrupper efter godkendelse. Betingelsen for at være brugergruppe i kirken er, at der sendes en repræsentant til koordineringsmøderne, og at retningslinjer for brug af kirkens lokaler overholdes. Aktivitetsudvalget indkalder en repræsentant fra hver af kirkens faste gruppe af brugere, som er listet på bilag 1 til forretningsordenen, til 3-4 koordineringsmøder om året. Aktivitetsudvalgets formand leder møderne. På koordineringsmøderne: - kan brugergrupperne orientere om deres arbejde og foreslå nye aktiviteter til kirkens aktivitetsudvalg. - kan kirkens aktivitetsudvalg koordinere samarbejde med brugergruppen om aktiviteter - kan kirkens ansatte informere brugergrupperne om retningslinjer for brug af kirken. 14. PR-udvalget består af minimum 2 medlemmer foruden mindst en af kirkens præster og kirkens pr-medarbejder. Udvalgets hovedopgave er at styrke kirkens profil og ansigt udadtil, og PRudvalget tager sig af alt informationsarbejde, såsom hjemmeside, annoncer, udhængsskabe o.a. Herunder at drøfte nye forslag og tiltag indenfor PR-arbejdet. Stk. 2. Udvalget fremlægger årligt for menighedsrådet ved sidste ordinære møde før budgetlægning liste over ønsker til nyanskaffelser og aktiviteter. Samarbejdsparter 16. Menighedsrådet har besluttet at samarbejde med forskellige organisationer og interessegrupper både lokalt og bredere. Stk. 2. Menighedsrådets nuværende samarbejdspartnere er: - Timotheus sogns Menighedspleje - Værestedet - Menighedsbørnehaven - Timotheus sogns menighedsplejes fond - Skoletjenesten - Valbysognenes Letlandssamvirke 8

9 17. Det diakonale arbejde varetages af Timotheus Sogns Menighedspleje, som er en selvstændig enhed med tilknytning til Timotheus sogn. Menighedsplejen har egen økonomi og hører desuden til under De Samvirkende Menighedsplejer. Stk. 2. Menighedsrådet udpeger 1 eller 2 af dets medlemmer til menighedsplejens bestyrelse. Medlemmerne orienterer løbende menighedsrådet om menighedsplejens arbejde. 18. Værestedet er en fælles satsning mellem Jesuskirken/Valby Sogn og Timotheuskirken. Værestedet ledes af en daglig leder og en bestyrelse. Værestedets bestyrelse og daglige leder er ansvarlige for Værestedets økonomi. Stk. 2. Menighedsrådet aflønner, i samarbejde med Jesuskirken, sognemedhjælper ansat til at drive Værestedet. Stk. 3. Menighedsrådet afsætter så vidt muligt midler til støtte til Værestedets aktiviteter. Stk. 4. Timotheus sogns menighedspleje vælger repræsentanter til bestyrelsen for Værestedet. 19. Menighedsbørnehaven Timotheus Sogns Menighedsbørnehave, Blankavej 1, har driftsoverenskomst med Københavns Kommune og er tilknyttet Menighedernes Daginstitutioner. Menighedsrådet besætter to pladser i børnehavens forældrebestyrelse, heraf formandsposten. Stk. 2. Menighedsrådet vælger et bestyrelsesmedlem. Stk. 3. Præsterne vælger en iblandt sig til den anden bestyrelsespost. Stk. 4. Begge valg foretages for 4 år ad gangen. 20. Timotheus sogns menighedsplejes fond uddeler økonomisk støtte efter ansøgning til kirkeligt socialt arbejde for ældre, f.eks. Værestedet og Timotheus sogns menighedspleje. En repræsentant fra menighedsplejens bestyrelse sidder i fondens bestyrelse. Stk. 2. Menighedsrådets formand er også formand for menighedsplejens fonds bestyrelse jf. bestyrelsens fundats. Stk. 3. Menighedsrådet skal desuden udpege en repræsentant, der er kommunalt relateret til at sidde i bestyrelsen. Stk. 3. Præsterne vælger en iblandt sig til at sidde i bestyrelsen. Stk. 4. Alle valg foretages for 4 år ad gangen, med mindre et medlem udtræder af det organ for hvilket det er valgt. I dette tilfælde må ny repræsentant vælges. 9

10 21. Skoletjenesten Timotheus sogn er medlem af Menighedsrådenes skoletjeneste samarbejde i København og Frederiksberg (MSS). Skoletjenesten udbyder undervisningsforløb til grundskolerne i København og på Frederiksberg samt kurser til lærere og præster m.fl. Hensigten med arbejdet er at fremme det lokale samarbejde mellem skole og kirke. I respekt for elevernes integritet udbydes projekterne på skolens præmisser. MSS understøtter Skoletjenestens arbejde. Medlemsbidraget fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Stk. 2. Menighedsrådet udpeger en repræsentant og en stedfortræder til MSS repræsentantskab. Begge for 4 år. Stk. 3. Udmeldelse kan efter vedtægterne ske pr 31. december med et års varsel. 22. Valbysognenes Letlandssamvirke Er et mellemkirkeligt samarbejde mellem kirkerne i Valby og Nereta sogn i Letland. Arbejdet støttes økonomisk af stiftets mellemkirkelige råd. Timotheus Sogn har støttet med mindre beløb samt praktisk hjælp og lån af lokaler, når venskabsmenigheden er på besøg. Stk. 2. Menighedsrådet udpeger en repræsentant til Letlandssamvirket. Stk 3. Valgperioden er 4 år. Oprindeligt vedtaget i sin helhed på menighedsrådets møde den 8. januar Ny 13 om aktivitetsudvalget, vedtaget og samlet forretningsorden godkendt, på Menighedsrådets møde den 20. marts Rettelser foretaget og godkendt på menighedsrådets møde d. 20. august

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Alleshave, den 17. februar 2013 Til medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Anette Hansen og regnskabsfører Peter Rønholt. Hermed indkaldes til

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forretningsorden for Farum Menighedsråd

Forretningsorden for Farum Menighedsråd Forretningsorden for Farum Menighedsråd Nærværende forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden vedtages. Nærværende revision af Forretningsorden 2004-08 er gældende indtil ny forretningsorden

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere