RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde. Frelling Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde. Frelling Syddjurs Kommune"

Transkript

1 RÅSTOFPLANLÆGNING Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde Frelling Syddjurs Kommune

2 Udgiver Region Midtjylland Henvendelse/yderligere information vedr. oplæg Skottenborg 26 Mail: 8800 Viborg Tlf.: Læs mere: Udgivelsesår 2015 Kort Grundmateriale Konsulenter Orbicon A/S KMS Copyright Jens Juuls Vej Viby J

3 Indhold Kortbilag 1, vers. 1 Evt. kommende råstofgraveområde INDLEDNING Baggrund Lovgivning og proces for råstofkortlægning og råstofplanlægning Råstofkortlægning Råstofplanlægning Datagrundlag Kortbilag 2, vers. 1 - Miljøforhold, der bør vurderes yderligere SAMMENFATNING AF INDLEDENDE SCREENING/SCOPING Uddybning af muligt berørte miljøparametre/miljøforhold Drikkevandsinteresser Natura Beskyttet natur og sjældne dyre- og plantearter Kulturarv Landskab Støj, støv, vibrationer, trafiksikkerhed og klimapåvirkninger Forsyningsledninger Arealinteresser Vurderet råstofmængde og kvalitet REFERENCER ORDFORKLARING SCREENING OG INDLEDENDE SCOPING (SKEMAFORM) Kortbilag 3 Drikkevandsinteresser Kortbilag 4 Landskabs- og kulturinteresser Kortbilag 5 Geologi og naturinteresser Kortbilag 6 Eksisterende geologiske data

4 Kortbilag 1, vers. 1 Evt. kommende råstofgraveområde Dato December 2013 Beliggenhed Arealstatus Areal Råstofkortlægning Umiddelbart syd for Kolind. Ikke inden for råstofgraveområde eller råstofinteresseområde jf. råstofplan ha Der vurderes at være indvindingsmæssigt egnede råstoffer inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Yderligere undersøgelser vil være nødvendige for at kunne vurdere det evt. kommende råstofgraveområdes indhold af råstoffer i forhold til kvalitet og mængde. Side 1

5 Indledning I råstofplan 2012 er der udlagt 37 råstofinteresseområder (3.223 ha). I disse områder er der, vurderet ud fra geologien, en vis sandsynlighed for at finde egnede råstofforekomster. For at vurdere, om interesseområderne eller anmodede råstofgraveområder evt. kan indgå som fremtidige råstofgraveområder i Region Midtjyllands råstofplanlægning, screener Regionen indledningsvis råstofinteresseområder, anmodede råstofgraveområder og andre områder med mulige brugbare råstoffer. I den indledende screening afklares, om der er behov for yderligere dokumentation af råstofressourcernes udbredelse og kvalitet, ligesom det afklares, om der er væsentlige natur-, miljø- og planforhold, der vil blive berørt. I nærværende screening er der gennemført en indledende miljø- og råstofvurdering af et anmodet råstofindvindingsområde for sand, grus og sten ved Frelling i Syddjurs Kommune. Det ansøgte område fremgår af kortbilag 1. Baggrund RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde regionens naturgivne råstoffer sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Råstofplanen 1 består, kort fortalt, af en overordnet strategi, retningslinjer til at opfylde strategien samt udpegning af en række konkrete arealer. Der er udlagt råstofgraveområder og råstofinteresseområder for forskellige råstoftyper. For yderligere oplysninger henvises der til RÅSTOFPLAN 2012 fra Region Midtjylland ( Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision. I den forbindelse skal forslag til fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Midtjylland. Lovgivning og proces for råstofkortlægning og råstofplanlægning Råstofkortlægning Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens 5 (lov nr. 657 af 27. maj 2013) udføre en kortlægning af og efter råstofforekomster på landjorden. Inden for regionens råstofinteresseområder er der vurderet ud fra kendskabet til geologien en vis sandsynlighed for at finde egnede forekomster. Inden råstofinteresseområderne, anmodede råstofgraveområder og andre kortlægningsområder evt. udlægges til råstofgraveområder, skal de enkelte områders råstofressource undersøges. I første omgang undersøger regionen, hvor mange tilgængelige oplysninger der findes om råstofressourcens omfang og kvalitet inden for det enkelte område, og om det er nødvendigt med en yderligere dokumentation af råstofferne i form af geofysiske undersøgelser, boringer og analyser mv. Hvis der efterfølgende foretages en kortlægning af råstofforekomsten (mængde og kvalitet), afrapporteres dette i en særskilt rapport. 1 Ord skrevet med kursiv er forklaret i afsnittet Ordforklaring Side 2

6 Råstofplanlægning Resultaterne af screeningen afrapporteres i nærværende indledende miljø- og råstofvurdering. Ved screeningen af miljøparametre foretages en afvejning og vurdering af øvrige natur-, miljø- og planmæssige forhold, jf. råstoflovens 1. Denne indledende miljø- og råstofvurdering samt evt. yderligere undersøgelser vil herefter være udgangspunkt for at afgøre, om det aktuelle areal senere bliver foreslået udlagt til råstofgraveområde. Såfremt dette aktuelle område på et senere tidspunkt foreslås opgraderet til et fremtidigt råstofgraveområde i en kommende Råstofplan/Råstofplantillæg skal Syddjurs Kommune, andre myndigheder og organisationer samt berørte parter inddrages/høres med henblik på at udarbejde en endelig miljørapport for evt. udlægning af råstofgraveområdet Frelling. Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer for fremtidige anlægstilladelser, der er udarbejdet i medfør af lovgivningen (lovpligtige planer), og som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet (lov nr. 939 af 3. juli 2013). Visse planer er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering, hvilket er tilfældet med råstofplanen. Omfanget af miljøvurderingen afklares ved først at foretage en indledende screening og scoping og dernæst udarbejde en miljørapport for hvert af de nye fremtidige råstofgraveområder. I denne indledende miljø- og råstofvurdering er der anvendt samme terminologi og vurderingskriterier, som man i givet fald skal anvende ved en miljøvurdering af råstofplanen. Trin 1 Indledende screening: Det undersøges, om planen umiddelbart er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, dvs., om planen er omfattet af lovens bilag 3 eller 4, og/eller om planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Er der kun tale om en plan for et mindre område, skal der jf. lovens 3, stk. 2 foretages en screening af planens mulige miljøpåvirkning for at afgøre, om planen alligevel skal miljøvurderes. Trin 2 Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): Viser den indledende screening, at råstofplanen umiddelbart er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, som i dette tilfælde, bruges en scoping til at afgrænse miljøvurderingen. Scopingen har til formål at afgrænse og målrette miljøvurderingsarbejdet. Igennem scopingen indkredses hvilke miljøforhold, der især forventes påvirket, ligesom det fastlægges, hvilke alternativer der indgår i vurderingen. Scoping af miljøforholdene omfatter overordnet følgende faktorer: Biologisk mangfoldighed Befolkning Menneskers sundhed Fauna Flora Jordbund Vand Luft Klimatiske faktorer Materielle goder Landskab Kulturarv Arkitektonisk og arkæologisk arv Ressourcer og affald Trafik Miljøpåvirkningen af de enkelte faktorer kan være enten ikke relevant, forhold, der bør vurderes eller forhold, der ikke vurderes yderligere. Der skal i vurderingen af miljøpåvirkningen tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter. Side 3

7 Vurderes miljøpåvirkningerne at være forhold, der ikke vurderes yderligere (dvs. neutrale eller mindre betydende miljømæssige konsekvenser), skal det anføres i næste revision af råstofplanen, at indvinding af råstoffer i det pågældende område ikke forventes at få væsentlige miljømæssige konsekvenser. Er der mange miljøpåvirkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan de dog tilsammen udgøre en væsentlig miljøpåvirkning som skal miljøvurderes. Datagrundlag Plandata, som er benyttet i denne miljørapport, er dels fremsendt fra Syddjurs Kommune/hentet på kommunens hjemmeside dels indhentet fra Miljøportalen, Plansystem.dk, Kulturstyrelsens portal Fund og fortidsminder, Miljøministeriets portal MiljøGis, LER (Ledningsejerregistret), GEUS Jupiter database, og Region Midtjyllands hjemmeside. Med hensyn til GEUS drikkevandsboringer er der valgt aktive anlæg, som har boringer tilknyttet (V01, V02, V03, V30, V70, V94). Sløjfede boringer er ikke medtaget. Potentialekortet er fra 2007 og udarbejdet af Orbicon for Region Midtjylland. Kortet repræsenterer overordnet potentilaet i det primære grundvandsmagasin, hvilket vil sige vandførende lag i intermediær dybde, som vurderes at have regional udbredelse. Kommunerne har først fra den 18. december 2013 haft mulighed for inddatering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på Miljøportalen. BNBO indgår derfor ikke i nærværende rapport. Plandata er verificeret, fremsendt eller indhentet i april Side 4

8 Kortbilag 2, vers. 1 - Miljøforhold, der bør vurderes yderligere i det evt. kommende råstofgraveområde Frelling Areal- og andre interesser Drikkevandsinteresser Støj, støv, CO 2 -udledning og energiforbrug Trafiksikkerhed Beskyttet natur og vandløb Landskab og kultur Lavbund og okker Arealinteresser Forsyningsledninger Bemærkninger Ligger i område med drikkevandsinteresse (OD). Fra indvinding samt transport. Øget tung trafik. 3 beskyttet sø, beskyttet vandløb, naturområde, muligt naturområde og potentiel økologisk forbindelse. Fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer. Bevaringsværdigt landskab. Lavbundsareal med risiko for okkerudledning og potentielt vådområde. Særlig værdifuldt landbrugsområde. 15 kv elkabel tværs igennem område Midt. Højspændingskabler i område Nord. Side 5

9 Sammenfatning af indledende screening/scoping Regionen har gennemgået arealinteresserne og gennemført en indledende miljø- og råstofvurdering af et anmodet råstofgraveområde ved Frelling beliggende i Syddjurs Kommune i henhold til miljøvurderingsskemaerne i afsnittet om indledende screening og scoping sidst i rapporten. Det evt. kommende råstofgraveområde er beliggende umiddelbart syd for Kolind. Området ses på kortbilag 1 og 2. Det er umiddelbart vurderet ved screening, at en evt. fremtidig udlægning af området til råstofgraveområde er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3. Der er derfor foretaget en indledende scoping for at afklare mulige indvirkninger på miljøet ved en evt. fremtidig råstofindvinding i området. Scopingen omfatter de miljøparametre, der er givet i lov om miljøvurdering af planer og programmer, bilag 1f, og er vurderet i forhold til væsentlighedskriterierne i lovens bilag 2. På baggrund af den gennemførte scoping af området, kan Regionen vurdere, om der er væsentlige miljøforhold, der skal afklares eller tages hensyn til eller har betydning for om området skal tages ud ved næste revision af råstofplanen. Det er vurderet, at nedenstående miljøforhold skal afklares eller tages hensyn til ved planlægning af, om området skal opgraderes til graveområde ved næste revision af råstofplanen (jf. skemaerne sidst i denne rapport). Drikkevandsinteresser Lavbund og okker Beskyttet natur og sjældne dyre- og plantearter Fredede fortidsminder Landskab Befolkning og sundhed (støv- og støjgener og øget trafik) Arealinteresser (særlig værdifuld landbrugsjord) Forsyningsledninger Uddybning af muligt berørte miljøparametre/miljøforhold Drikkevandsinteresser Det evt. kommende råstofgraveområde Frelling ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for nitratfølsomme indvindingsområder samt indsatsområder med hensyn til nitrat. Området ligger uden for indvindingsoplandet til Ebdrup Vandværk, som er det nærmeste opland til almene vandværker. Råstofindvinding vurderes generelt ikke at udgøre en trussel mod drikkevandet og vandindvindingen. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer, ligesom det er råstofmyndigheden, der i forbindelse med en evt. råstofansøgning undersøger geologien - herunder grundvandsbeskyttende lag samt grundvandsstrømningen. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 6 km sydvest for området. Det er Natura område nr. 230 Kaløskovene og Kaløvig, som omfatter habitatområde H230. Råstofindvinding i det evt. kommende område vurderes ikke at kunne påvirke de hydrauliske forhold i eller omkring Natura 2000-området, eller på anden måde påvirke udpegningsgrundlagets naturtyper eller arter. Udpegningsgrundlaget ses i nedenstående tabel fra Naturstyrelses seneste basisanalyse. Side 6

10 Lavbund og okker Arealerne omkring Bugtrup Bæk og Mårup Bæk i den østlige del af område Midt, samt omkring Korup Å i den vestlige del af område Nord er udpeget som lavbundsområder med stor risiko for okkerudledning. I kommuneplanen er en del af disse arealer endvidere udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, og som jf. kommuneplanen rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen. Disse områder bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Det er råstofmyndigheden, der i forbindelse med en gravetilladelse stiller vilkår om graveafstand til vandløbene og vådområderne, samt vurderer risikoen for okkerudledning i forbindelse med råstofgravning. Beskyttet natur og sjældne dyre- og plantearter Det evt. kommende råstofgraveområde omfatter overvejende landbrugsarealer i omdrift. Område Nord grænser i den vestlige del op til det beskyttede vandløb Korup Å. Langs åen findes eng- og mosearealer, som er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens 3. Korup Å har åbeskyttelseslinje som strækker sig ind over den vestligste del af området. Inden for åbeskyttelseslinjer er der et generelt forbud mod byggeri og terrænændring indtil 150 m fra åen. Syddjurs Kommune kan gøre undtagelse fra bestemmelsen. Område Midt og Syd afgrænses mod øst af Bugtrup Bæk. I den nordøstlige del af område Midt er der registreret en beskyttet sø, og umiddelbart øst for område Midt og syd for område Syd er der registreret beskyttet eng. Registreringen af 3 områder er vejledende for naturtyperne. Derfor er en nærmere undersøgelse i forbindelse med råstofansøgningen nødvendig. En tilstandsændring af beskyttet natur kræver en dispensation fra kommunen. Det er kommunen, der i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer naturområdernes kvalitet. Det er råstofmyndigheden der stiller vilkår for gravningen, på baggrund af kommunens afgørelse efter naturbeskyttelsesloven. Der er ikke kendskab til sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr (herunder bilag IV arter) inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Der er registreret artsfund af strandtudse mellem område Nord og område Midt. Strandtudse er beskyttet efter habitatdirektivets Side 7

11 Bilag IV. Naturen i eksisterende og tidligere grusgrave er gode levesteder for flere af habitatdirektivets bilag IV arter og grusgravning kan således med den rette efterbehandling bidrage til udbredelsen af disse arter. I forbindelse med en indvindingstilladelse bør udbredelsen af habitatdirektivets bilag IV arter på området undersøges nærmere. Kulturarv Der er en fredet rundhøj inden for område Syd med tilhørende 100 m beskyttelseslinje, fredningsnr Det sydvestlige hjørne af område Midt ligger ligeledes inden for 100 m beskyttelseslinjen til en fredet rundhøj, fredningsnr Fortidsminderne er beskyttet gennem museumsloven ved, at der ikke må ske ændringer af et fortidsmindes tilstand. Det vil sige, at aktiviteter, der påvirker fortidsmindernes indhold og overflade, ikke er tilladt. De fleste fortidsminder har en 100 meter beskyttelseszone regnet fra fortidsmindets fod, hvor tilstanden ikke må ændres. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan gøre undtagelser fra bestemmelserne. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for, at det beskyttede fortidsminde sikres i forbindelse med en evt. råstofansøgning. Landskab 0,2 ha i det nordvestlige hjørne af område Nord er omfattet af udpegningen bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Inden for disse områder skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Råstofgravning er en irreversibel proces - når råstofferne er fjernet, er landskabet ændret for altid. Den visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af grave- og efterbehandlingsplanen. Støj, støv, vibrationer, trafiksikkerhed og klimapåvirkninger Alle maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området med tung trafik kan også resultere i en mindsket trafiksikkerhed. Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Indvinding af råstoffer samt transport forbruger energi og udleder CO 2, som påvirker klimaet. Det er råstofmyndigheden, der i en evt. råstoftilladelse stiller vilkår for støj og vibrationer. Klimapåvirkninger vil overordnet blive behandlet i miljøvurderingen ved næstkommende revision af råstofplanen. Forsyningsledninger Et nedgravet 15 kv elkabel gennemskærer område Midt i øst-vestlig retning, og højspændingsluftledninger skærer område Nord øst-vest. Videre planlægning af råstofgravning kræver hensyntagen til de eksisterende ledninger inden for det udpegede område. Arealinteresser Hovedparten af det evt. kommende råstofgrave område ligger i særligt værdifuldt landbrugsområde. I henhold til kommuneplanen kan særligt værdifuldt landbrugsområde kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at en given arealanvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde. Det er råstofmyndigheden der stiller vilkår om arealanvendelse på de efterbehandlede arealer, på baggrund af den kommunale planlægning for området. Vurderet råstofmængde og kvalitet Af bilag 5.0 fremgår det, at der inden for det evt. kommende råstofgraveområde ligger 8 boringer, DGU nr , , , , , , og Boringerne i område Syd viser sand blandet med silt til 17,5 m u.t. efterfulgt af ler til 45 m u.t., hvor kalken træffes. Boringerne i område Midt, , og , viser store forekomster af sand fra terræn ned til ca. 10 m u.t. Dette underlejres af 0,5 1,5 m ler, som igen er efterfulgt af sand til ca. 16 m u.t. I boring beskrives det øverste sandlag som mellem- til grovkornet og gruset smeltevandssand og det nederste sandlag som fin- til mellemkornet smeltevandssand. Lerlaget beskrives som moræneler. I boring , lokaliseret Side 8

12 ved den sydvestlige afgrænsning af område Midt, ses øverst ferskvandsler til 2,6 m u.t. efterfulgt af smeltevandssand til bunden af boringen i 8 m u.t. Boringen i den østlige del af område Midt, , viser vekslende aflejringer af ler, grus og sand, de øverste 13,5 m hovedsageligt ler, herunder sand til 17 m u.t. og herunder ler til bunden af boringen i 42 m u.t. Boring i den nordøstlige del af område Midt er ikke så dyb og viser sand mellem 5 og 11 m u.t. efterfulgt af ler til bunden af boringen 11 m u.t. Boringen i område Nord, viser sand til 9 m u.t. efterfulgt af ler til 24 m u.t. og herunder igen sand. Der er ikke udført geofysiske målinger inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Det evt. kommende råstofgraveområde ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og grundvandspotentialet ligger i området omkring kote 5 m med en sydsydøstlig grundvandsstrømning. Det vurderes, at der findes indvindingsmæssigt egnede råstoffer inden for området, da boringer indikerer en råstofressource. Det er nødvendigt med yderligere undersøgelser (geofysik, boringer, analyser) for nærmere at vurdere områdets indhold af råstoffer i forhold til kvalitet og mængde. Side 9

13 Referencer GEUS, Jupiter Databasen: Kommuneplan for Syddjurs Kommune. Kulturstyrelsen, Ledningsejerregistret (LER), Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 om naturbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om råstoffer (råstofloven), Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord (jordforureningsloven), Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006 (museumsloven), Miljøministeriet, Naturstyrelsen, MiljøGis, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2012, Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Miljøportalen, Råstofplan 2012 for Region Midtjylland, Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, juni 2006, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Natura 2000, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Vandplaner ( ), Side 10

14 Ordforklaring Anmodet råstofgraveområde BAM-forurening Bilag IV-arter BNBO DGU nr. EF-fuglebeskyttelsesområder EF-habitatområde Fremtidigt råstofgraveområde Habitatdirektivet Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) Indvindingsopland LER Et område som enten lodsejere, indvindere eller regionen ønsker screenet og evt. råstofkortlagt, med henblik på at få området udlagt som råstofgraveområde i råstofplanen. BAM, 2,6-dichlorbenzamid er et kemisk nedbrydningsprodukt af nogle ukrudtsmidler (herbicider), der tidligere har været anvendt. BAM udvaskes meget let til grundvandet. Begrebet bilag IV-stammer fra habitatdirektivet, hvor de særligt beskyttede arter fremgår af bilag IV. Der er 39 bilag IVarter i Danmark, eks. Markfirben og flagermus. Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Kommunerne har mulighed for at udlægge beskyttelsesområder rundt om vandforsyningsboringer for at nedsætte risikoen for forurening af vandforsyningen. Områderne, der varierer i størrelse, bliver udlagt på baggrund af en konkret vurdering af bl.a. magasinets sårbarhed, indvindingsmængden og forureningstrussel mod vandforsyningen. Identifikationsnummer for en boring. Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre internationale natur-beskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Region Midtjyllands udkast til fremtidigt råstofgraveområde som skal indgå i RÅSTOFPLAN Planprocessen vil afgøre, om området skal udlægges til råstofgraveområde. EU direktiv, der har til formål at sikre sårbare og truede habitater og arter. (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992). Områder inden for de nitratfølsomme områder hvor der skal gøres en særlig indsats med hensyn til nitrat Se NFI. Et indvindingsopland til boringer er defineret som det område hvor grundvandet strømmer til vandindvindingsboringerne. Indvindingsoplandets størrelse afhænger bl.a. af hvor meget vand der indvindes fra boringerne. Ledningsejerregistret. For at undgå at der sker skade på ledninger ved gravearbejde, er der lavet et ledningsejerregister kaldet LER. LER er funderet i lov om registrering af ledningsejere. Side 11

15 Miljøvurderingen Miljø- og råstofvurdering Vurdering af hvilke miljøforhold, som en eventuel råstofindvinding kan påvirke væsentligt. Inden for råstofinteresseområder og anmodede råstofgraveområder er miljøforhold og råstofressourcens kvalitet og udbredelse normalt ikke undersøgt og afvejet. Før Regionen kan vurdere om sådanne råstofinteresseområder og anmodede råstofgraveområder skal foreslås udlagt som kommende graveområder i råstofplanen, skal der foretages en indledende miljø- og råstofvurdering. I den indledende miljø- og råstofvurdering afklares væsentlige natur- miljø- og planforhold ligesom der i denne fase vurderes, om det er nødvendigt med en yderligere dokumentation af råstofressourcens omfang og kvalitet. Natura 2000 område Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EFhabitatområder samt Ramsarområder. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på baggrund af EUfuglebeskyttelsesdirektivet og EU-habitatdirektivet. Ramsarområderne er udpeget på grundlag af Ramsarkonventionen, som er en international aftale mellem mange lande. Nitratfølsomme områder (NFI) Områder hvor drikkevandet er sårbart over for forurening af grundvandet med nitrat. NFI kan udpeges inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker der ligger uden for OSD. Inden for NFI områderne kan der yderligere udpeges indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). Områder med drikkevandsinteresser (OD) Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Ramsarområder Råstoftilladelse Råstofinteresseområde Råstofgraveområde Råstofloven Områder med drikkevandsinteresser har mellemste prioritet for drikkevand Se OSD. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder i Danmark, hvor der sker en målrettet indsats for at beskytte den del af grundvandsressourcen, der er egnet som drikkevand. OSD udpeges i vandplanerne. OSD har højeste prioritet for drikkevand og det er inden for disse områder at de nitratfølsomme områder (NFI) udpeges. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsar områderne ligger alle inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne og er således omfattet af EU-beskyttelsen. En geografisk afgrænset tilladelse, givet i medfør af råstofloven, der nærmere angiver vilkår om gravedybder, afstand til skel, tidshorisont, støj, støv, vibrationer, efterbehandling mv. Et område hvor regionen finder en vis sandsynlighed for at finde egnede råstoffer. Områderne må ikke tages i brug til formål, som kan være til gene for fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster. Et område som af Regionen er reserveret til råstofindvinding i en gældende råstofplan. Råstofloven skal blandt andet sikre, at forsyning og indvinding af råstoffer sker på en natur- og miljømæssig forsvarlig Side 12

16 måde. (Lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 om råstoffer). Råstofplan Scoping Screening Spredningskorridorer Råstofplanen er en ny plantype, som er fastlagt i Lovbekendtgørelsen om råstoffer som følge af kommunalreformen. Råstofplanen har til formål at sikre den fremtidige indvinding af primært ler, sand, grus og sten. Hvis et plan- eller programforslag vurderes at skulle miljøvurderes, er den første fase en scopingfase. Her fastlægges indholdet i miljøvurderingen. I denne fase vil de berørte myndigheder blive hørt, og det afgøres på baggrund heraf hvilke oplysninger og viden, der skal indgå i miljøvurderingen. Ikke alle plan- eller programforslag er obligatorisk omfattet af kravet om en miljøvurdering. Ved screening forstås en overordnet vurdering af, om et plan- eller programforslag, som ikke er obligatorisk omfattet af kravet om en miljøvurdering, skal miljøvurderes. Vurderingen foretages på baggrund af LBK nr. 936 af 24/09/ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Biologiske spredningskorridorer forbinder adskilte biologiske kerneområder med hinanden. Spredningskorridorerne giver mulighed for at planter og dyr kan sprede sig over større afstande og imellem kerneområder. 3 områder Områder som er beskyttet ifølge naturbeskyttelsesloven. Disse områder er defineret i lovens 3. Disse områder er søer og vandhuller, hvis de er på mindst 100 m 2. Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst m 2. Moser under 2500 m 2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. De fleste vandløb er også beskyttede. Side 13

17 Screening og indledende scoping (skemaform) Nedenstående skema viser resultatet af screeningen og den indledende scoping for det evt. kommende råstofgraveområde ved Frelling i Syddjurs Kommune, såfremt området bliver opgraderet til råstofgraveområde i en kommende råstofplan eller som tillæg til en gældende råstofplan. TRIN 1 INDLEDENDE SCREENING JA NEJ BEMÆRKNINGER Planen fastlægger rammerne for fremtidige projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4? Bilag 3, nr. 19: Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 ha, eller tørvegravning på et areal over 150 ha. Bilag 4, nr. 2a: Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning. Planen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt? Natura 2000-område N230, Kaløskovene og Kaløvig ligger ca 6 km sydvest for det evt. kommende råstofgraveområde. Råstofgravning inden for det evt. kommende råstofgraveområde ved Frelling vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. Planen skal miljøvurderes Side 14

18 TRIN 2 INDLEDENDE SCOPING PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Det evt. kommende råstofgraveområde ligger i et jordbrugsområde umiddelbart syd for Kolind. Drift af anlæg samt transport med tunge køretøjer vil give indendørs støjpåvirkning for beboere tæt på råstofindvindingsområdet. Sundhedstilstand Ingen bemærkninger. Svage grupper (f.eks. handicappede) Ingen bemærkninger. Friluftsliv/rekreative interesser Så længe der graves, vil områderne ikke kunne benyttes i rekreativ henseende. Efter endt gravning vil arealerne kunne benyttes i henhold til bl.a. de vilkår og krav, der stilles til det efterbehandlede areal. Materielle goder Ingen bemærkninger. Begrænsninger og gener over for befolkningen Støj- og støvgener og øget trafik. Der ligger flere beboelser inden for og umiddelbart op til det evt. kommende råstofgraveområde. Der er råstofmyndigheden der stiller vilkår om støv, støj, vibrationer mv. i forbindelse med en evt. råstoftilladelse. Side 15

19 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Biologisk mangfoldighed Nærliggende Natura 2000 områder Der er mere end 6 km til nærmeste Natura 2000-område nr. 230 Kaløskovene og Kaløvig, som omfatter EF-habitatområde H230 Kaløskovene og Kaløvig. Råstofgravning inden for det evt. kommende råstofgraveområde ved Frelling vurderes ikke at kunne påvirke arterne og naturtyperne inden for Natura 2000-område nr. 230 væsentligt. Andre internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsar) Der er ca. 20 km til nærmeste Ramsarområde Dele af Randers og Mariager Fjorde med tilgrænsende havområde. Råstofgravning inden for det evt. kommende råstofgraveområde ved Frelling vurderes ikke at kunne påvirke Ramsarområdet. Beskyttet natur I den vestlige og centrale del af område Nord, er der registreret naturbeskyttet eng og mose. I den nordøstlige del af område Midt er der registreret en beskyttet sø, og umiddelbart øst for området er der registreret beskyttet eng. I den sydøstlige del af område Syd og umiddelbart syd for område Syd er der registreret beskyttet eng. Det nordvestlige hjørne af område Nord grænser op til Korup Å, der er 3 beskyttet vandløb. Den østlige del af område Midt og Syd afgrænses af (Bugtrup Bæk/Mårup Å der også er 3 beskyttede vandløb. Side 16

20 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Beskyttet natur, fortsat Registreringen af 3 natur er vejledende for naturtyperne. Derfor er en nærmere undersøgelse i forbindelse med råstofansøgningen nødvendig. En tilstandsændring af beskyttet natur kræver en dispensation fra kommunen. Det er Syddjurs Kommune der i forbindelse med sagsbehandlingen vurderer naturområdernes kvalitet. Det er råstofmyndigheden der stiller vilkår for gravningen. Planteliv Det evt. kommende råstofgraveområde omfatter hovedsageligt landbrugsarealer og naturområder. I forbindelse med en evt. indvindingstilladelse bør det undersøges nærmere, hvordan udgravning påvirker bl.a. hydrologien i området og dermed nærliggende naturtyper og plantesamfund. Dyreliv Det evt. kommende råstofgraveområde omfatter hovedsageligt landbrugsarealer og naturområder. I forbindelse med en evt. indvindingstilladelse bør det undersøges nærmere, hvordan råstofindvinding påvirker bl.a. hydrologien i området og dermed nærliggende naturtyper og dyrearter. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Det vides ikke om der er sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr (herunder bilag IV arter) eller planter inden for området. Der er gjort artsfund af strandtudse mellem område Nord og område 12L. Det bør overvejes, at undersøge nærmere, om de nævnte arter findes i det udpegede område, inden evt. råstofindvinding påbegyndes. Spredningskorridorer, barrierer Den nordvestligste del af område Nord grænser op til en økologiske forbindelse udpeget i kommuneplan. En del af den nordvestlige del af område Nord ligger i potentiel økologisk forbindelse i kommuneplanen. Det samme gælder for den østlige del af område Midt og Syd. Side 17

21 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Fredning Der er ingen arealfredninger inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Fredskov Der er ikke fredskovsarealer inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Skovrejsning/skovnedlæggelse I den østlige del af område Midt og syd omkring Bugtrup Bæk/Mårup Å er skovrejsning er uønsket. Det samme gælder den nordvestlige del af område Nord. Der er ingen skovrejsningsområder inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Skovbyggelinjer Den nordvestlige del af område Nord og den sydvestlige del af område Syd ligger inden for skovbyggelinjer. Strandbeskyttelseslinje Området er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinje. Å- og søbeskyttelseslinje Den nordvestlige del af område Nord ligger inden for Korup Å beskyttelseslinjen. Inden for beskyttelseslinjen er der forbud mod foretage ændringer i terrænet. Kommunen kan gøre undtagelser fra forbuddet. Landskab og jordbund Jordbrugsområder Det evt. kommende råstofgraveområde ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Landskabelig værdi, æstetiske ændringer Den nordvestlige del af område Nord ligger i et område, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Råstofgravning er en irreversibel proces - når råstofferne er fjernet, er landskabet ændret for altid. Side 18

22 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Geologiske særpræg Det evt. kommende råstofgraveområde ligger ikke inden for geologiske interesseområder. Jordforurening Der er ikke kortlagt forureninger inden for det evt. kommende råstofgraveområde. Jordhåndtering / flytning Idet der er tale om en råstofgrav, vil der blive flyttet store mængder jord i området og ud af området. Hvis jorden, der flyttes fra området, er V1 eller V2 kortlagt eller er områdeklassificeret, er den anmeldelsespligtigt. Risiko for ny jordforurening Der er ikke større risiko for jordforurening i forbindelse med råstofindvinding end ved alm. jordbrugsmæssig drift. Vand Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav Der sker ingen udledning af spildevand eller lign. fra et evt. kommende graveområde. Udledning af spildevand Der forekommer ikke spildevand eller udledning heraf i forbindelse med gravning af råstoffer. Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding Det evt. kommende råstofgraveområde Frelling ligger i et område med drikkevandsinteresser, OD (seneste viden). Der ligger ingen almene vandværks-boringer inden for det evt. kommende råstofgraveområde, men flere private vandforsyningsboringer. Det evt. kommende råstofgraveområde ligger uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Side 19

23 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding, fortsat Det evt. kommende råstofgraveområde ligger uden for nitratfølsomme områder (seneste viden) samt uden for indsatsområder med hensyn til nitrat. Råstofindvinding vurderes generelt ikke at udgøre en trussel mod drikkevandet og vandindvindingen. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer og stiller vilkår om afstand til drikkevandsboringer. Det er ligeledes råstofmyndigheden der i forbindelse med en evt. råstofansøgning undersøger geologien - herunder grundvandsbeskyttende lag samt grundvandsstrømningen. I forbindelse med evt. vådsortering sker der en nedsivning af vaskevand til grundvandet (recirkulation). Det er kommunen, der giver en evt. nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Ligesom det er kommunen, der giver en vandindvindingstilladelse i medfør af vandforsyningsloven i forbindelse med en evt. råstoftilladelse. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og kan sammenlignes med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbrugsmæssig drift. Ved indvinding af sand, grus og sten fjernes typisk let gennemtrængelige lag, der ikke har ydet en særlig god beskyttelse af grundvandet. Grundvandet vil, såfremt det ikke er beskyttet af mellemliggende gennemgående impermeable lerlag, generelt være sårbart over for uheld som oliespild, efterfølgende arealanvendelse efter endt indvinding mv. Oversvømmelsesrisiko Det er råstofmyndigheden, der i sin vilkårsstillelse sørger for at minimere risikoen for, at nedfældningsbassiner mv. ikke bryder igennem til nærliggende arealer, åer, søer eller lign. Side 20

24 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Vandstandsændringer Indvinding af råstoffer giver normalt ikke anledning til permanente vandstandsændringer i vandløb og søer. Det er råstofmyndigheden, der i sin sagsbehandling sørger for, at en evt. ansøger kan dokumentere, at en råstofindvinding ikke vil påvirke evt. nærliggende vådområder mv. i negativ retning. Lavbundsarealer Den østlige del af område Midt er i kommuneplanen udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder. Det samme gælder for den nordvestligste del af område Nord. Okkerpotentielle områder Den østlige del af området er et lavbundsareal med risiko for okkerudledning klasse I. Det samme gælder for den vestlige del af område Nord. Det bør, i forbindelse med en evt. råstoftilladelse, undersøges om råstofgravning under grundvandsspejlet kan give anledning til okkerproblemer i området. Luft Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner) Der kan forekomme støvgener fra gravning og kørsel på ubefæstet vej. Vilkår til imødekommelse af støvgener stilles af råstofmyndigheden i forbindelse med en evt. råstoftilladelse. Emissioner fra trafik til og fra området Udstødning fra tung trafik. Støj Støj, under anlæg, under driften Støj fra anlæggets interne trafik og produktionsanlæg. Støjproblemer ved transport fra anlægget. Det er råstofmyndigheden, der i en evt. råstoftilladelse sætter vilkår for støj. Side 21

25 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Vibrationer Der vil forekomme vibrationer fra trafik med tunge køretøjer. Det er råstofmyndigheden, der i en evt. råstoftilladelse stiller vilkår for vibrationer. Trafik og infrastruktur Trafikafvikling / belastning Der vil blive øget trafik af tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Støj Der vil komme støj fra kørsel til og fra anlægget. Energiforbrug Der er energiforbrug til drift samt til transporter. Risiko for ulykker Mere (tung) trafik vil give større risiko for ulykker, særligt i forbindelse med vejnet der ikke er forberedt til tung trafik Det vurderes dog på nuværende tidspunkt, at der ikke er større risiko forbundet ved transport af sand, grus og sten end anden alm. godstransport. Klimatiske forhold Eventuel påvirkning af klima Det brændstof, der forbruges til transporter og til stationære anlæg, udleder C0 2. Det nærmere brændstofforbrug kan ikke estimeres i planprocessen, men kan evt. beregnes i forbindelse med en konkret ansøgning om indvindingstilladelse. Side 22

26 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Kulturarv Fortidsminder Der er et fredet fortidsminde i den nordlige del af område Syd, med tilhørende beskyttelseslinje på 100 m. Det sydvestlige hjørne af området Midt ligger inden for 100 m beskyttelseszonen til et fredet fortidsminde. Beskyttede sten- og jorddiger Der er ca. 20 m beskyttet sten- og jorddige langs afgrænsningen af område Midt. Registreringen af digerne er vejledende og en egentlig besigtigelse vil typisk være nødvendig i forbindelse med en råstofansøgning. Det er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for, at de beskyttede sten- og jorddiger sikres i forbindelse med en evt. råstofansøgning. Kulturmiljøer Området ligger i ikke inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Arkitektoniske værdier Ingen bemærkninger Arkæologiske værdier Vides ikke ud over, at der er registreret 5 ikke fredede (overpløjede) rundhøje i område Nord, et i område Midt og fire i område Syd. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Kirker og deres omgivelser Ingen i området. Fredede / bevaringsværdige bygninger Ingen i området. Side 23

27 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Ressourcer og affald Arealforbrug Det evt. kommende råstofgraveområde dækker et areal på i alt ca. 203 ha. Energiforbrug, anlæg og drift Det vides ikke på planlægningsstadiet hvor meget energi, der skal bruges på drift af evt. råstofindvinding i området. Vandforbrug Der bruges vand i forbindelse med vådsigtning, vanding af veje mv. Desuden sker der en vis fordampning i forbindelse med en evt. gravning under grundvandsspejlet. Hvorvidt der skal bruges vand i forbindelse med en evt. råstofindvinding i området, kommer an på ansøgningen og råstofmyndighedens efterfølgende sagsbehandling. Et evt. vandforbrug vil derfor ikke kunne estimeres under den indledende planproces. Produkter, materialer, råstoffer, fornybar. Et nyt råstofgraveområde vil kunne være med til at dække regionens behov for råstoffer. Omvendt er råstofindvinding en irreversibel proces ressourcen fornyes ikke. Kemikalier, miljøfremmede stoffer, olieprodukter Det er råstofmyndigheden, der i en evt. råstoftilladelse stiller vilkår for, hvor evt. opbevaring af kemikalier, miljøfremmede stoffer og olieprodukter skal foregå, ligesom det også er råstofmyndigheden, der stiller vilkår for, hvor og hvordan der tankes brændstof o.lign. Affald, genanvendelse Der produceres ikke affald i forbindelse med indvinding af sand, grus og sten. Almindelig dagrenovation, brugte oliefiltre fra råstofgravens materiel mv. forudsættes bortskaffet efter de regler, der er gældende i kommunen. Side 24

28 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Ledningsoplysninger, tekniske anlæg og vindmøller Forsvarets olieledning Ingen bemærkninger. Naturgasledninger Ingen i området.. El-ledninger Et nedgravet 15 kv elkabel gennemskærer område Midt i øst-vestlig retning, og højspændingsluftledninger skærer område Nord øst-vest. Videre planlægning af råstofgravning kræver hensyntagen til de eksisterende ledninger inden for det udpegede område. Vandforsyningsledninger Der er vandforsyningsledninger langs veje med stikledninger ind til ejendomme inden for områderne. Kloakledninger Der er spildevandsledninger langs veje med stikledninger ind til ejendomme inden for områderne. Telefonkabler mv. Der er telefonkabler langs veje med stikledninger ind til ejendomme inden for områderne. Vindmøller og vindmølleområder Der er ikke udpeget vindmølleområder inden for det evt. kommende råstofgraveområde, lige som der ikke er registreret enkelt vindmøller. Side 25

29 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Forhold til andre planer Syddjurs Kommuneplan 2013 Det evt. kommende råstofgraveområde er ligger inden for flg. områdeudpegninger i det åbne land i Kommuneplan 2013 for Syddjurs Kommune: Særlig værdifuldt landbrugsområde Områder hvor skovrejsning er uønsket. Naturbeskyttelsesinteresser. Potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Potentiel økologisk forbindelse. Lavbundsarealer. Bevaringsværdigt landskab. Natur- og vandplaner Ingen bemærkninger for så vidt angår Naturplanerne. Der er indsatskrav om restaurering af vandløb for Korup Å, der løber ved den nordvestlige grænse af område Nord. Ingen bemærkninger. Affaldsplan Trafikplan Ingen bemærkninger. Råstofplan 2012 Med råstofplanen tilstræber Regionsrådet at varetage råstofinteresserne på den ene side og bl.a. natur og miljøinteresser på den anden side. I henhold til Råstofplanen så agter Regionsrådet i løbet af planperioden at undersøge råstofinteresseområderne og evt. kommende råstofgraveområder nærmere. Denne nærmere undersøgelse vil sammen med en vurdering af øvrige planmæssige forhold herefter afgøre, om de pågældende arealer senere bliver udlagt til råstofgraveområder. Side 26

30 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET Miljøparametre Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere BEMÆRKNINGER Regional udviklingsplan I henhold til den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland så skal råstofferne i regionen udvindes i takt med behovet og under hensyntagen til dem, der berøres af udvindingen. Strategi for en bæredygtig udvikling Ingen bemærkninger. Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune er den gældende vandforsyningsplan. Side 27

31 Kortbilag 3 Drikkevandsinteresser Side 28

32 Kortbilag 4 Landskabs- og kulturinteresser Side 29

33 Kortbilag 5 Geologi og naturinteresser Side 30

34 Kortbilag 6 Eksisterende geologiske data Side 31

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljøvurdering et evt. kommende råstofgraveområde. Fuglsang Favrskov Kommune

RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljøvurdering et evt. kommende råstofgraveområde. Fuglsang Favrskov Kommune RÅSTOFPLANLÆGNING Indledende miljøvurdering et evt. kommende råstofgraveområde Fuglsang Favrskov Kommune Udgiver Region Midtjylland Henvendelse/yderligere information vedr. oplæg Skottenborg 26 Mail: miljoe@ru.rm.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde. Hyllested Syddjurs Kommune

RÅSTOFPLANLÆGNING. Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde. Hyllested Syddjurs Kommune RÅSTOFPLANLÆGNING Indledende miljø- og råstofvurdering af et evt. kommende råstofgraveområde Hyllested Syddjurs Kommune Udgiver Region Midtjylland Henvendelse/yderligere information vedr. oplæg Skottenborg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport 0 200,0 meter Copyright:CO W I R anders Kom m une -Kastbjerg R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport RÅSTOFPLANLÆGNING Forslag til råstofgraveområde Miljørapport Kastbjerg Randers

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

RÅSTOFPLAN Nyt råstofgraveområde Miljørapport. Aulum Øst Herning Kommune og Holstebro Kommune

RÅSTOFPLAN Nyt råstofgraveområde Miljørapport. Aulum Øst Herning Kommune og Holstebro Kommune RÅSTOFPLAN 2016 Nyt råstofgraveområde Miljørapport Aulum Øst Herning Kommune og Holstebro Kommune Indhold IKKE TEKNISK RESUMÉ --------------------------------------------------------------------- 2 INDLEDNING

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Øde Hastrup delområde, udvidelse mod øst ved Søbjerggård og Tjæreby delområde mod nord ved Elmegård Roskilde Kommune Screening

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Ikke relevant Negativ Neutral Positiv Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Skema til screening for at afdække behovet for en miljøvurdering

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere