DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år Metode og resultater"

Transkript

1 DREAMs regionale befolkningsfremskrivning til år 4 Metode og resultater Andreas Koch, Peter Stephensen og Poul Schou Danish Rational Agents Model, DREAM December 4

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord Indledning Fremskrivning Indledning Data Parametre i fremskrivningen Fremskrivningsmetode Fremskrivningen af parametre Resultater af fremskrivningen....7 Udviklingen i forsørgerbrøken Sammenligning med sidste års regionale fremskrivning... 8 Referencer... Appendiks: Befolkningsudviklingen i amter... 3

4 Forord DREAM har siden 999 udarbejdet befolkningsfremskrivninger for Danmark som helhed. Seneste fremskrivning for landet som helhed findes beskrevet i Koch, Stephensen og Schou (4), der kan downloades fra DREAMs hjemmeside, Dette papir er en opdatering af en befolkningsfremskrivning af befolkningen i Danmark fordelt på amter frem til 4, udsendt november 3 (se Markeprand og Stephensen (november 3)). For en analyse af den historiske udvikling i befolkningens fordeling på regioner henvises til Markeprand og Stephensen (juni 3). Befolkningsfremskrivningen på amter er afstemt, således at summen af befolkningen i alle amter (fordelt på alder og køn) er identisk med befolkningen i DREAMs 4-befolkningsfremskrivning for landet som helhed. Mens selve beregningerne i fremskrivningen er foretaget amtsvis, er præsentationen tilpasset den kommende regionale struktur, så resultaterne som hovedregel præsenteres opdelt i de fem kommende regioner. I modsætning til DREAMs befolkningsfremskrivning for landet som helhed opdeler den regionale befolkningsfremskrivning ikke befolkningen i grupper efter oprindelse. Her fremskrives kun den samlede befolkning fordelt på alder og køn, og der anvendes et nettoindvandringsbegreb. Hovedårsagen til, at opdelingen efter oprindelse er undladt, er, at de alders- og kønsfordelte tal for til- og fraflytning fra og til de enkelte amter ikke er tilstrækkeligt store til at muliggøre en sådan opdeling. Poul Schou December 4 4

5 . Indledning Dette papir gennemgår fremskrivningen af befolkningsudviklingen fordelt på amter frem til år 4. Papiret beskriver endvidere den metode, der er anvendt til fremskrivningen samt sammenligner med sidste års fremskrivning. De data, der danner baggrund for analysen, er tidsrækker fra til 3: befolkningen fordelt på amter samt på alder og køn. antal fødsler fordelt på amter og køn samt moderens alder. antal døde fordelt på amter og køn samt afdødes alder. antal flytninger fra et givet amt til et andet givet amt fordelt på alder og køn. antal indvandrede til et givet amt (fra udlandet) fordelt på alder og køn. antal udvandrede til udlandet fra et givet amt fordelt på alder og køn. I juni 4 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om en reform af kommune- og amtsstrukturen i Danmark. Aftalen betyder, at de nuværende amter nedlægges fra 7 og erstattes af fem regioner. DREAM har i fremstillingen af tidligere befolkningsfremskrivninger anvendt en opdeling af landet i regioner, som dog ikke helt stemmer overens med de fem nye regioner. Det har derfor været naturligt fra og med dette års fremskrivning at benytte de nye regioner i fremstillingen. De fem regioner er defineret som følger, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (4) : Region Hovedstaden, som består af Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bornholms, Frederiksborg og Københavns Amter. Region Sjælland, som består af Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter. Region Syddanmark, som består af Ribe, Sønderjyllands og Fyns Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle Kommuner fra Vejle Amt. Regionerne er defineret som i det oprindelige lovforslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Grænserne imellem regionerne kan dog tilpasses afhængigt af, hvordan kommunegrænserne ender med at blive trukket. I skrivende stund ser det ud til, at der vil blive en enkelt afvigelse fra de oprindelige regionsgrænser, idet befolkningen i Mariager kommune den 5. december 4 har stemt for at kommunen splittes op, således at ca. 66 af kommunens indbyggere kommer til at indgå i Region Nordjylland, mens de resterende ca. 7 indbyggere kommer til at indgå i Region Midtjylland. Denne opsplitning er der ikke taget højde for i de rapporterede tal, hvor Mariager kommune fuldt ud indgår i Region Midtjylland. 5

6 Region Midtjylland, som består af Århus og Ringkøbing Amter samt Vejle Amt (ekskl. Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle Kommuner) og Viborg Amt (ekskl. Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup Kommuner). Region Nordjylland, som består af Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Ålestrup Kommuner fra Viborg Amt. Det bør dog understreges,at estimationer og fremskrivning er udført på de nuværende amter efter samme principper som DREAMs tidligere regionale fremskrivninger. Regionerne er alene benyttet i forbindelse med rapporteringen af resultaterne. Ud over Regionerne benyttes også en aldersmæssig aggregering i fremstillingen. Der benyttes fire aldersgrupper defineret som følger: Børn, defineret som piger og drenge i alderen 6 år. Unge, defineret som kvinder og mænd i alderen 7 3 år. Erhvervsaktive, defineret som kvinder og mænd i alderen 3 65 år. Ældre, defineret som kvinder og mænd på 66 år og derover. Udviklingen i befolkningstallet i de forskellige amter er beskrevet ved tre komponenter: Amtets fødselsoverskud, dvs. antal fødte minus antal døde. til amtet, dvs. antal tilflyttede fra andre amter i Danmark minus antal fraflyttede til andre amter i Danmark. Nettoindvandring til amtet, dvs. antal indvandrede til amtet fra udlandet minus antal udvandrede til udlandet fra amtet. Summen af fødselsoverskud, nettoindvandring og nettotilflytning er pr. definition den samlede befolkningsvækst i regionen. Data for de enkelte amter er præsenteret i appendiks, og en total opdeling af befolkningen på alder, køn og amter for hele perioden er tilgængelig i form af et Excel-regneark. Bemærk, at en vandring defineres som en bevægelse over landegrænsen, mens en flytning defineres som en bevægelse over amtsgrænser inden for Danmark. 6

7 . Fremskrivning. Indledning DREAM s regionale fremskrivningsmodel er en såkaldt eftermodel til DREAM s landsdækkende fremskrivningsmodel. Den regionale fremskrivning er konstrueret således, at den pr. definition summer til den landsdækkende fremskrivning. På denne måde minder den metodemæssigt om Danmarks Statistiks regionale model, jf. Danmarks Statistik (978). For samtlige amter beregnes fødsels-, døds- og udvandringshyppigheder som gennemsnit for perioden Endvidere estimeres en fordeling af indvandrere, der vha. den samlede indvandring givet fra den landsdækkende fremskrivning fordeler indvandringen i fremskrivningen. Specifikt for denne fremskrivning for amter estimeres en flyttematrice, der er sandsynligheden for, at en person flytter fra et amt til et andet. Flyttematricen estimeres for fremskrivningsperioden med en Smoothing Transitional Regression (STR), jf. Granger og Teräsvirta (), der skal fange og forlænge trends i parametre. Ydermere er modellen formuleret således, at den har en mekanisme, der sikrer, at fordelingen af befolkningen på amter konvergerer på meget langt sigt: Et amt, der vokser, vil automatisk opleve forøget udvandring og fraflytning, mens et amt, der oplever en relativt faldende befolkning, vil opleve en relativ tilstrømning af personer ved mindre udvandring og mindre fraflytning. Resultatet er, at vækstraten i hvert amt på meget langt sigt vil konvergere mod vækstraten i den landsdækkende fremskrivning.. Data Databasen har som udgangspunkt Danmarks Statistiks tal for amtsfordelte befolkningsregnskaber fra -3. Denne database er dog ikke konsistent, forstået på den måde, at strøm - og beholdningsstørrelser ikke passer sammen: Givet en periodes beholdning vil tillæg af periodens strømme ikke give beholdningen i næste periode. For at opnå denne konsistens bruges antallet af nettoindvandrere som justeringsstørrelse. For at undgå negative bruttotal vil en manglende person blive lagt til i indvandringen, mens for mange personer bliver lagt til i udvandringen. Ydermere er alders-dateringen ikke konsistent med DREAM s landsprognose: I den landsdækkende fremskrivning er alle variable ultimo-dateret; dvs. dateret med den alder, der er gældende ved kalenderårets slutning. I Danmarks Statistiks tal benyttes alderen på tidspunktet for den indtrufne hændelse. Ved at antage en jævn fordeling af diverse hændelser vil en medio- 7

8 omregning i alderen medføre en approksimativ konsistens med DREAM s befolkningstal i samme periode..3 Parametre i fremskrivningen Følgende parametre beregnes eller estimeres:. Fertilitetskvotienter: For hvert amt findes gennemsnittet af kønsafhængige, aldersspecifikke fertilitetskvotienter i de seneste 5 år. Disse udtrykker sandsynligheden for, at en kvinde af en given alder føder et barn af et bestemt køn.. Dødshyppigheder: For hvert amt findes gennemsnittet af køns - og aldersspecifikke dødshyppigheder i de seneste 5 år. Disse udtrykker sandsynligheden for, at en person i en given alder dør i løbet af et år. 3. Udvandringshyppigheder: For hvert amt findes gennemsnittet af køns og aldersspecifikke udvandringshyppigheder i de seneste 5 år. Disse udtrykker sandsynligheden for, at en person udvandrer i løbet af et år. 4. Indvandringsfordelinger: Der findes en køns og aldersspecifik fordeling af indvandrere på amter baseret på et gennemsnit af fordelingerne i de seneste 5 år. 5. Flyttesandsynligheder: der estimeres en køns og aldersspecifik flyttesandsynlighed, der udtrykker sandsynligheden for, at en person i et givet amt flytter til et givet andet amt..4 Fremskrivningsmetode Ved hjælp af ovenstående parametre og en givet initialbeholdning kan der for hvert år beregnes antal fødsler, døde, udvandrede, indvandrede, fraflyttede og tilflyttede for hvert amt i perioden 4-4. For hvert år afstemmes de enkelte strømme med den landsdækkende fremskrivning. Modellens differensligninger løses derefter for et år ad gangen. Fremskrivningsmetoden kan systematisk skrives som følger:. Bruttoindvandringen i hvert amt findes ved at benytte den køns- og aldersspecifikke fordeling på amter af antallet af bruttoindvandrede i den landsdækkende fremskrivning. 8

9 . Bruttoudvandringen i hvert amt findes ved hjælp af køns-, regions- og aldersspecifikke udvandringshyppigheder. 3. Den herved fremkomne bruttoudvandring justeres herefter således, at den samlede bruttoudvandring svarer til den landsdækkende fremskrivning. Bruttoindvandringen og udvandringen giver nettoindvandringen for hvert amt. 4. Antallet af døde beregnes herefter for hvert amt, givet de køns-, amts- og aldersspecifikke dødshyppigheder. 5. Antallet af døde i amterne justeres således, at antallet og alders- og kønsfordelingen af døde fundet ved summen over amter svarer til antallet og alders- og kønsfordeling af døde i den landsdækkende fremskrivning. 6. Antallet af fra - og tilflytninger beregnes givet flyttematricen. 7. Givet nettoindvandringen, antallet af personer afgået ved døden og antallet af flytninger fås antallet af personer i amter for alle aldre fra år. 8. Ud fra amts og aldersspecifikke fertilitetskvotienter findes antallet af fødsler i hvert amt. 9. Derefter justeres antallet af fødsler i hvert amt således, at det samlede antal fødsler summerer til den landsdækkende fremskrivning. Justeringen af strømmene i hvert amt sker ved en skalering. Det betyder, at den relative ændring er den samme i alle amter. Dette betyder blandt andet, at den samlede indvandring og udvandring er bestemt af befolkningsfremskrivningen for hele landet..5 Fremskrivningen af parametre Flyttesandsynlighederne fordelt på amt, køn og alder estimeres for fremskrivningsperioden med en Smoothing Transitional Regression (STR), der er designet til at fange og forlænge trends. Dette sikrer, at den historiske udvikling i flytte-mønsteret forlænges ind i fremskrivningen. Datagrundlaget for STR-analysen er flyttedata for perioden -3. Udviklingen i parametrene for fertilitet, dødelighed og udvandring vil blive styret af antagelserne for den landsdækkende fremskrivning, da disse strømme vil blive skaleret, så de svarer til den landsdækkende fremskrivning. Disse er derfor ikke estimeret påny. De specifikke antagelser for fremskrivningen af disse parametre kan ses i Koch, Stephensen og Schou (4). Om- 9

10 vendt vil fordelingen mellem amterne være givet ved fordelingen for de seneste 5 år fra Udviklingen i de estimerede alders- og kønsbetingede dødssandsynligheder anvendes til at danne middellevetiden for henholdsvis mænd og kvinder. Middellevetiden er defineret som den forventede levetid for en nyfødt, hvis årets aldersbetingede dødssandsynligheder anvendes til at danne forventningen. Figur. Middellevetid for mænd og kvinder opdelt på regioner, -4 Mænd Kvinder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur viser udviklingen i middellevetiden for mænd og kvinder i såvel den historiske periode som den periode, der er dækket af fremskrivningen. I de historiske data ses, at middellevetiden for mænd i Hovedstaden og Sjælland ligger til år lavere end de øvrige regioner. For kvinders vedkommende er de regionale forskelle i middellevetid mindre markante, men billedet er det samme med lavere middellevetid i Hovedstaden og Sjælland. Der er en tendens til kraftigere vækst i middellevetiden i slutningen af 9 erne for alle grupper, men kraftigst i Hovedstaden. Middellevetiderne for mænd i 3 spænder fra under 74 år i Hovedstaden og Sjælland til næsten 76 år i Midtjylland. De beregnede dødssandsynligheder betyder, at der ikke kommer en yderligere indsnævring i forskellen i middellevetiderne for mænd. I 4 er den forventede middellevetid for mænd vokset til mellem 76,7 år i Hovedstaden og 78, år i Midtjylland. Væksten i middellevetiden for mænd ventes altså at blive på godt år. For kvinder er forskellen mellem regionerne noget mindre, svarende til omkring år både i de historiske data og i fremskrivningsperioden. I 3 er middellevetiden for kvinder mellem 79,4 og 8,4 år. For kvinders vedkommende er det Syddanmark, der har de højeste middellevetider. I 4 er den forventede middellevetid for kvinder vokset til mellem 8 og 83 år. Det vil sige, at for kvinder er den forventede vækst i middellevetiden lidt over år.

11 Udviklingen i de aldersbetingede fertiliteter præsenteres ved hjælp af udviklingen i den samlede fertilitet. Den samlede fertilitet er defineret som det forventede antal børn, en gennemsnitlig kvinde vil få i løbet af den fødedygtige alder, hvis forventningen dannes ved hjælp af årets aldersbetingede fertilitetskvotienter. Figur viser udviklingen i den samlede fertilitet fordelt på regioner i både den historiske periode og fremskrivningsperioden. Også hvad angår fertiliteten ligger Hovedstaden et godt stykke under de øvrige regioner. Den samlede fertilitet har udviklet sig parallelt i alle regioner med en stigning i perioden fra til 995. Herefter har den samlede fertilitet stabiliseret sig og ligger i år 3 på et niveau mellem,65 barn (i Region Hovedstaden) og,83 barn (i Region Sjælland). Dette niveau holder sig nogenlunde konstant for alle regioner i det meste af fremskrivningsperioden. Der er antaget en svag tendens til stigning i slutningen af fremskrivningsperioden. Figur. Samlet fertilitet fordelt på regioner, Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 3. Antal indvandrere til de fire regioner, fordelt på alder (gennemsnit for 999-3) Mænd Kvinder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

12 I Figur 3 vises den historiske aldersfordeling for indvandrere til de fire regioner. Det ses, at Nordjylland og Sjælland modtager færrest, mens Hovedstaden modtager klart flest indvandrere. Dette gælder stort set for alle aldersgrupper. Endvidere ses, at der er tendens til, at Storkøbenhavn modtager relativt flere indvandrere i begyndelsen af erne. En del af forklaringen på dette er indvandrere (fra specielt mere udviklede lande), der kommer til Danmark for at studere. Generelt gælder det dog, at erne er den aldersgruppe, de fleste indvandrere tilhører, når de kommer til landet. Figur 4. Aldersfordelte udvandringssandsynligheder fordelt på regioner (gennemsnit 999-3) Mænd Kvinder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 4 viser de aldersbetingede udvandringssandsynligheder for mænd og kvinder. Det bemærkes især, at udvandringssandsynlighederne er højere for stort set alle aldre og for både mænd og kvinder i Hovedstaden. Især for personer i starten af tyverne, men også i trediverne og fyrrerne er udvandringssandsynligheden væsentligt højere i Storkøbenhavn. For resten af landet er der lave udvandringssandsynligheder undtagen for personer i alderen fra 8 til 35 år..6 Resultater af fremskrivningen Udviklingen i befolkningen i udvalgte år fordelt på regioner fremgår af Tabel. Se appendiks for udviklingen fordelt på amter. Den største befolkningsvækst ventes at finde sted i Hovedstaden. Ifølge fremskrivningen vil denne region vokse med godt 4,3 procent de næste knap 4 år. Sjælland og Midtjylland vil kun opleve en ringe ændring i den samlede befolkningsstørrelse, mens Syddanmark og Nordjyllands befolkning vil falde med omkring procent frem til 4.

13 Tabel. Befolkningsudviklingen fordelt på regioner personer Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Indeks 3 = Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 5. Vækstrater fordelt på regioner, Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 5 viser udviklingen i vækstrater for regionerne. Hovedstaden vil opleve positiv vækst i det meste af perioden. Sjælland og Midtjylland vil have en positiv vækstrate frem til henholdsvis og 4, hvorefter vækstraten vil blive svagt negativ. For Syddanmark og Nordjyllands vedkommende vil vækstraten være negativ igennem hele fremskrivningsperioden. Udviklingen fordelt på aldersgrupper fremgår af Figur 6. Antallet af personer i alderen 6 år var faldende i alle regioner frem til midten af 9 erne. Herefter er antallet svagt stigende frem 3

14 til et forventet toppunkt omkring 7. Efter dette tidspunkt vil alle regioner opleve et faldende antal 6-årige. Hen imod slutningen af den fremskrevne periode vil der igen være en stigning i antallet af 6-årige, som vil slå kraftigst igennem i Hovedstaden og Midtjylland. Figur 6. Udviklingen i antal personer i forskellige aldersgrupper fordelt på regioner, -4 6 årige 7-3 årige Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3-65 årige 66+ årige Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland De 7-3-årige er den aldersgruppe, der udviser de største udsving. Dette antal er i 9 erne faldende for alle regioner. Dette fald forventes at ende omkring 8, hvorefter der særligt i Hovedstaden vil være en kraftig stigning i personer i denne aldersgruppe. Et toppunkt forventes at være nået omkring, hvorefter der vil være en faldende tendens i resten af fremskrivningsperioden. Antallet af 3-65-årige er forholdsvis stabilt. Den historiske periode har vist en stigning i denne befolkningsgruppe, som forventes at fortsætte frem til omkring 8, hvorefter alle regioner undtagen Hovedstaden vil opleve en nedgang i antallet af 3-65-årige. I Hovedstaden vil denne befolkningsgruppe udgøre en nogenlunde konstant størrelse frem til 4. I alle regioner vil antallet af over 65 år gå fra at have været nogenlunde stabilt til at stige kraftigt. 4

15 Opdelingen af den samlede vækst i komponenter er vist på Figur 7 for hver af de fem regioner. Den samlede nettoændring er summen af fødselsoverskud (defineret som fødte - døde), nettoindvandringen og nettotilflytningen. I Hovedstaden er der gennem næsten hele fremskrivningsperioden en positiv befolkningstilvækst. Denne er et resultat af en positiv nettoindvandring og fødselsoverskud. en er også fortrinsvis positiv frem til 4, hvorefter der forventes flere fraflyttere end tilflyttere i Hovedstadsregionen. Region Sjælland skiller sig ud fra de andre regioner ved at have en betydelig positiv tilflytning i hele fremskrivningsperioden. Til gengæld er der et lige så stort fødselsunderskud, hvilket medfører, at den samlede effekt er tæt på at være neutral frem til 4. Figur 7. Befolkningsudvikling fordelt på komponenter, -4 Hovedstaden Sjælland Fødselsoverskud Nettoindvandring Fødselsoverskud Nettoindvandring Syddanmark Midtjylland Fødselsoverskud Nettoindvandring Fødselsoverskud Nettoindvandring Nordjylland Fødselsoverskud Nettoindvandring 5

16 I de tre resterende regioner, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, er billedet det samme på den måde, at nettoindvandringen er den eneste positive komponent i det meste af fremskrivningsperioden. For alle tre regioner gælder det, at fødselsunderskuddet er den dominerende komponent, hvilket resulterer i en negativ befolkningstilvækst frem til 4. I Midtjylland er det dog først hen imod slutningen af fremskrivningsperioden, at denne effekt for alvor slår igennem..7 Udviklingen i forsørgerbrøken Det er interessant at undersøge, hvor store regionale forskelle der er i befolkningssammensætningen. Den lokale demografi har stor betydning for både skatteindtægter til kommuner og amter samt for disses udgifter til offentlig service. Med strukturreformen vil de lokale selvstyrende enheder blive større, men lokale demografiske forhold vil vedvarende spille en rolle. Til at belyse demografiens bidrag til disse forhold defineres her følgende begreber: Forsørgerbrøken, ældrebrøken og børnebrøken. Forsørgerbrøken betegner forholdet mellem antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder (personer under 7 år og over 65 år) og antallet af personer i den erhvervsaktive alder (7 til 65 år), dvs. antallet af potentielt forsørgede delt med antallet af potentielle forsørgere. Da forskellige aldre uden for den erhvervsaktive aldersgruppe har forskellige behov for offentlig service mv. og dermed forskellig udgiftstyngde, brydes forsørgerbrøken ned i en ældrebrøk hhv. børnebrøk, der er forholdet mellem antallet af personer over 65 år hhv. antallet af personer under 7 år, og antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Udviklingen i forsørgerbrøken fordelt på regioner fremgår af Figur 8. For Danmark som helhed er forsørgerbrøken voksende frem til 4, hvor aldringen har et toppunkt. Denne stigning er ujævnt fordelt over de fem regioner. Region Hovedstaden skiller sig markant ud i forhold til de resterende fire regioner. I regionerne Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland ligger forsørgerbrøken imellem,5 og,6, men forventes frem til 4 at stige støt til over,7. I Hovedstaden derimod ligger forsørgerbrøken tæt på,5 og forventes at blive på dette niveau helt frem til 7, hvorefter den også vil stige, dog forventes det, at den vil forblive under,6 frem til 4. 6

17 Figur 8. Udviklingen i forsørgerbrøken fordelt på regioner, Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Opdeles forsørgerbrøken i en børnebrøk og en ældrebrøk, fås en udvikling i disse som illustreret på Figur 9 og Figur. Figur 9 viser, at børnebrøkerne historisk har ligget tæt i alle regioner undtagen Hovedstaden, som grundet en lavere fertilitet og nettotilflytning af voksne har en lavere børnebrøk. Dog er der sket en indsnævring af forskellen, som forventes at fortsætte i fremtiden. Figur 9. Udviklingen i børnebrøken fordelt på regioner, Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 7

18 Figur. Udviklingen i ældrebrøken fordelt på regioner, Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ældrebrøken er afgørende for udviklingen i forsørgerbrøken, som det fremgår af Figur. Historisk set har regionerne fulgt hinanden med hensyn til ældrebrøken, som i øvrigt har været bemærkelsesværdigt konstant i de sidste år. Denne udvikling forventes dog ikke at fortsætte. Snarere vil der ifølge fremskrivningen forekomme en kraftig stigning i ældrebrøken samt en forskel regionerne imellem. I fremskrivningsperioden vil stigningen i ældrebrøken i Syddanmark være mere end dobbelt så stor som stigningen i Hovedstadens ældrebrøk. Forskellene regionerne imellem skyldes dels, at dødeligheden er større i Hovedstaden, og dels flyttemønstrene regionerne imellem..8 Sammenligning med sidste års regionale fremskrivning Sammenligningen med sidste års fremskrivning besværliggøres en smule af skiftet til de nye regionsdefinitioner. Sammenligningen må derfor nødvendigvis gøres på amtsniveau. Tabel viser forskellen på størrelsen af befolkningen i denne fremskrivning i forhold til sidste års fremskrivning. Et positivt tal i tabellen betyder, at der i denne fremskrivning forudsiges en større befolkning, end der forudsagdes i fremskrivningen fra 3. I Tabel 3, Tabel 4 og Tabel 5 er disse forskelle fordelt ud på aldersgrupper. En betydelig del af forskellene er resultatet af ændringer i den landsdækkende fremskrivning, som der skaleres til, jf. Koch, Stephensen og Schou (4). I den landsdækkende fremskrivning er der ud over anvendelsen af et nyere datasæt foretaget tre nævneværdige ændringer. For det første er modelleringen af dødelighederne ændret, således at den fremskrevne middellevetid for kvinder er højere end sidste års fremskrivning. Denne effekt slår dog først for alvor 8

19 igennem efter 4 og er på kort sigt overskygget af mindre positive og negative udsving i dødelighederne for de forskellige aldersgrupper. Derudover er antagelserne om indvandringen fra de nye EU-medlemslande ændret, således at der nu antages at komme flere indvandrere fra disse lande i de nærmeste år. Den sidste nævneværdige ændring i den landsdækkende fremskrivning er en nedjustering af fertilitetskvotienten på langt sigt. Tabel. Forskellen på nærværende fremskrivning af den samlede befolkning og sidste års fremskrivning. (Tallene er dette års fremskrivning minus sidste års) København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Tabel 3. Forskellen på antallet af 6-årige i dette års fremskrivning og sidste års. (Tallene er dette års fremskrivning minus sidste års) København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Samlet set vil ændringerne i den landsdækkende prognose have nogle modsatrettede effekter, som dog ikke rammer amterne ligeligt. Den øgede indvandring vil først og fremmest påvirke de amter, som modtager flest indvandrere, hvilket først og fremmest er Københavns amtskommu- 9

20 ne, men også de omkringliggende amter og Århus amt. I fremskrivningsperioden vil disse indvandrere tilhøre aldersgrupperne under 65 år. I den modsatte retning trækker den lavere fertilitet og de ændrede dødeligheder. Disse ændringer betyder, at der alt andet lige vil være færre personer i næsten alle aldersgrupperne. Effekten af den lavere fertilitet vil i fremskrivningsperioden naturligvis kun påvirke de yngre aldersgrupper. Tabel 4. Forskellen på antallet af 7-65-årige i dette års fremskrivning og sidste års. (Tallene er dette års fremskrivning minus sidste års) København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt Tabel 5. Forskellen på antallet af 66+-årige i dette års fremskrivning og sidste års. (Tallene er dette års fremskrivning minus sidste års) København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholm Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt I alt

21 Referencer Danmarks Statisik (978): Befolkningsprognoser 977-, Statistiske Undersøgelser nr. 36 Granger, C. W. J. & T. Teräsvirta (): Non-linear Timeseries Analysis, Oxford University Press Indenrigs- og Sundhedsministeriet (4): Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Koch, A., Stephensen, P. & P. Schou (4): DREAMs landsdækkende befolkningsfremskrivning til år. Kan downloades fra Markeprand, T. E. & P. Stephensen (juni 3): DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 4. Kan downloades fra Markeprand, T. E. & P. Stephensen (november 3): DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 4. Kan downloades fra

22 Appendiks: Befolkningsudviklingen i amter I dette appendiks er data for DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter præsenteret i tabeller. For hvert amt fremgår Befolkningsregnskabet, befolkningen fordelt på alder samt børne-, ældre og forsørgerbrøk for udvalgte år. Københavns Kommune Københavns kommune Befolkning, primo 5,53 5,97 5,79 54,88 56,833 56, 595,54 595,583 Antal fødsler 8,48 8,9 7,953 8,39 8,98 9,5,69 9,636 Antal døde 5,993 5,593 5,837 5,683 5,74 4,69 4,843 5,53 Indvandring,7 9,68 4,896 5,6 4,69 4,355 4,464 4,547 Udvandring,836 9,573 3,65 3,79 4,65 4,364 4,468 4,55 Antal tilflyttede 34,54 35,85 34,73 34,388 34,9 38,33 35,494 33,8 Antal fraflyttede 36, 36,55 36,84 35,84 35,58 37,9 39,856 37,963 Befolkning, ultimo 5,97 5,79 54,88 57,9 59,84 566, 596,6 595, Københavns kommune 6-årige 78,83 8,97 8,3 8,95 84,75 86,86 95,399,3 7-3-årige 48,4 45,464 43,953 4,9 4,487 7,738 66,99 5, årige 3,494 7,678,64 5,493 4,56 46,9 7, 74, årige 6, 57,958 56,93 54,5 5,439 55,77 6,9 69, årige kvinder 46,866 47,56 47,936 48,759 55,474 73,85 8,948 78,837 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige

23 Frederiksberg Kommune Frederiksberg kommune Befolkning, primo 9,3 9,439 9,43 9,547 9,556 96,784,58,7 Antal fødsler,4,46,39,398,44,47,59,483 Antal døde,,77,4,6,,6,75, Indvandring,4, Udvandring,457, Antal tilflyttede,,3,68 9,968 9,95,776,554 9,865 Antal fraflyttede,57,436,86,78,3,597,9,345 Befolkning, ultimo 9,439 9,43 9,547 9,73 9,83 97,373,7, Frederiksberg kommune 6-årige 3,65 3,44 3,67 3,8 4,394 4,37 5,475 6, årige,6,39 9,984 9,66 8,854,367,389 9, årige 4,593 4,9 43,36 43,96 45,598 44,943 48,48 48, årige 4,944 4,686 4,47 4,8 3,7 5,56 6,7 8, 5-5-årige kvinder 4, 4,66 4,35 4,3 4,97 6,38 6,999 6,698 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 3

24 Københavns amt Københavns amt Befolkning, primo 67,336 68,8 68,86 68,933 67,6 65,87 598, ,948 Antal fødsler 7,9 7,4 6,65 6,445 5,68 5,74 6,9 5,74 Antal døde 6,649 6,69 7,9 7,5 7, 7,4 7,544 7,577 Indvandring 7,6 5,84,835,939,83,659,7,76 Udvandring 6,68 5,5,87,875,9,36,5, Antal tilflyttede 6,45 6,879 6,465 6,8 6,59 7,5 6,78 5,765 Antal fraflyttede 7,85 7, 6,77 6,5 6,7 7,48 6,7 4,975 Befolkning, ultimo 68,8 68,86 68,933 68,945 66,4 63, , , Københavns amt 6-årige 3,575 3,64 33,736 34,334 9,79,79,75 5, årige 9,53 9,449 89,94 89,65 9,45 6,8 96,93 89, årige 3,78 3,93 3,6 3,76 99,49 79, 76,67 69, årige 9,5 9,4 9,565 9,89 96,437 8,94 4,78, årige kvinder 43,369 43,45 43,75 4,76 43,54 38,33 3,34 33,6 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 3. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 4

25 Frederiksborg amt Frederiksborg amt Befolkning, primo 37,554 37,84 374,64 375,877 38,48 373,78 367,69 367,5 Antal fødsler 4,9 4,66 3,83 3,659 3,,768,945,74 Antal døde 3,695 3,658 3,989 4,6 4,9 4,75 5,69 5,367 Indvandring 4,53 3,367,6,67,56,487,54,543 Udvandring 3,879, , Antal tilflyttede 3,349 3,83 3,747 3,698 3,5 3,68 4,3 3,557 Antal fraflyttede,76,76,598,55,79 3,35,337,863 Befolkning, ultimo 37,84 374,64 375, ,33 38,48 37,38 367, , Frederiksborg amt 6-årige 83,46 84,644 85,866 86,665 85,56 7,54 7,96 74, årige 48,4 46,58 44,983 44,7 43,595 48,73 4,445 39, årige 9,367 9,64 93,755 94,4 93,36 78,6 75,9 67, årige 47,69 48,454 49,659 5,7 58,36 73,57 79,88 86, årige kvinder 84,685 84,47 83,77 83,64 83,834 78,455 7,696 73,394 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 4. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 5

26 Roskilde amt Roskilde amt Befolkning, primo 34,8 36,56 37,477 38,57 4,474 36,73 3,95 3,949 Antal fødsler,736,733,53,4,,864,96,8 Antal døde,9,73,67,94,45,86 3,59 3,4 Indvandring,6, Udvandring,57, Antal tilflyttede 9,78,6, 9,994 9,969,98,368 9,93 Antal fraflyttede 9,536 9,676 9,66 9,598 9,795,55 9,634 9,33 Befolkning, ultimo 36,56 37,477 38,57 39,449 4,55 36,9 3,773 3, Roskilde amt 6-årige 5, 5,87 53,688 54,93 53,5 45,4 43,98 45, årige 33,99 33,5 3,868 3,3 3,4 33,88 9,5 6, årige,456 3,46 4,95 4,75 3,6 3,7,684 7,6 66+-årige 6,6 6,874 7,76 8,43 33,94 44,69 46,8 5, årige kvinder 55,67 55,34 54,98 54,89 54,96 5,633 47, 47,68 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 5. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 6

27 Vestsjællands amt Vestsjællands amt Befolkning, primo 98,73 3,735 3,5 33,86 38,684 3,43 33,763 33,763 Antal fødsler 3,6 3,86 3,5,97,674,797,98,79 Antal døde 3,56 3,44 3,77 3,7 3,766 4,46 4,467 4,645 Indvandring,787,6 996, Udvandring,5, Antal tilflyttede,483,597,585,593,73,7,888,53 Antal fraflyttede 8,87 9,89 9,6 9,76 9,37 9,867 9,47 9,83 Befolkning, ultimo 3,735 3,5 33,86 35,49 39,63 3,446 33,99 33, Vestsjællands amt 6-årige 63,73 64,533 65,65 65,58 64, 56,479 57,59 58, årige 45,84 44,665 44,3 43,356 43,68 49,779 45,48 4, årige 46,746 48, 49,673 5,878 53,63 45,58 45,7 4, årige 43,78 43,36 43,744 44,75 47,35 59,467 66,384 7, årige kvinder 68,7 68,684 68,7 68,55 69,3 67, 63,475 64,665 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 6. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 7

28 Storstrøms amt Storstrøms amt Befolkning, primo 6,498 6,93 6,898 6,5 6,6 59,64 57, 54,457 Antal fødsler,43,43,4,73,943,,65,9 Antal døde 3,487 3,449 3,7 3,698 3,78 3,889 4, 4,96 Indvandring,58, Udvandring,937, Antal tilflyttede 8,7 8,978 8,976 8,98 9,46 9,5 9,3 8,838 Antal fraflyttede 7,54 7,649 7,597 7,6 7,763 7,96 7,45 7, Befolkning, ultimo 6,93 6,898 6,5 6,46 6,443 58,936 56,96 54, Storstrøms amt 6-årige 5,7 5,79 5,97 5,969 49,834 4,888 4,8 43, årige 36,5 35,76 34,77 34,4 34,343 38,96 33,884 3, årige 9,737 3,6 3,463 3,848 3,7,3 7,849, årige 43,34 43,586 43,757 43,986 46,47 57,48 6,556 66, årige kvinder 57,34 56,97 56,68 56,384 55,358 5,9 48,86 49,7 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 7. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 8

29 Bornholm Bornholm Befolkning, primo 44,97 43,957 43,737 43,57 4,96 39,9 36,88 35,93 Antal fødsler Antal døde Indvandring Udvandring Antal tilflyttede,34,33,36,34,334,36,34,98 Antal fraflyttede,35,35,334,39,36,76,95,3 Befolkning, ultimo 43,957 43,737 43,57 43,7 4,94 38,838 36,73 34, Bornholm 6-årige 8,946 8,89 8,799 8,69 7,863 5,99 5,45 5, årige 5,56 5,8 5,7 4,98 4,477 4,76 3,35 3, årige,8,47,7,93,589 8,56 6,448 4,7 66+-årige 7,77 7,737 7,76 7,84 8,66,499,667, årige kvinder 9,5 9,4 9,63 9,3 8,49 6,959 5,89 5,8 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 8. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring 6 årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 9

30 Fyns amt Fyens amt Befolkning, primo 47,54 473, , ,655 47,48 459, , ,74 Antal fødsler 5,66 5,78 4,7 4,67 4,9 4,39 4,96 3,93 Antal døde 5,45 5,66 5,639 5,63 5,63 5,94 6,49 6,593 Indvandring 4,95 3,763,859,9,787,693,76,757 Udvandring 3,986 3,86,73,,,7,48,8 Antal tilflyttede,45,3,93,4,99,4 9,836 9,95 Antal fraflyttede,,4,7,8,45,54 9,589 8,955 Befolkning, ultimo 473, , , ,383 47,77 458,36 447,8 43, Fyens amt 6-årige 97,796 98,47 98,65 98,478 93,47 78, 77,4 77,8 7-3-årige 79,67 78,9 76,438 75,39 74,556 8,74 69,86 63, årige 4,37 6,8 7,37 8,34 7,73 8,498 99,54 85, årige 7,7 7,94 7,45 7,834 75,63 9,5,84 7,7 5-5-årige kvinder,3,96 9,856 9,96 7,95,64 9, 9,663 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 9. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 3

31 Sønderjyllands amt Sønderjyllands amt Befolkning, primo 53,66 53,9 5,795 5,37 47,4 3,7 6,784 4,365 Antal fødsler,855,859,69,56,3,89,835,63 Antal døde,664,666,873,88,936 3,58 3,393 3,49 Indvandring 3,34,355,4,76,99,43,6,78 Udvandring,583, Antal tilflyttede 5,899 6,77 6,5 5,967 5,875 5,93 5,576 5,44 Antal fraflyttede 6,788 6,876 6,796 6,77 6,788 6,677 5,764 5,87 Befolkning, ultimo 53,9 5,795 5,37 5,553 45,8 9,46 5,546 3, Sønderjyllands amt 6-årige 55,73 55,84 55,886 55,5 5,6 39,9 36,733 35, årige 38,338 37,34 36,54 35,74 34,79 35,35 9,7 5, årige,55,5,79,56 8,974 5,39 95,543 85, årige 37,95 38,37 38,936 39,439 4,86 5,44 55,338 57,8 5-5-årige kvinder 57,465 56,887 56,458 55,876 53,483 46,5 39,66 38,35 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 3

32 Ribe amt Ribe amt Befolkning, primo 4,444 4,6 4,3 3,693,93 7,799 96,9 86,49 Antal fødsler,579,564,354,77,968,87,87,6 Antal døde,365,86,454,458,49,667,9,966 Indvandring,36, Udvandring,934, Antal tilflyttede 5,888 5,945 5,889 5,848 5,797 5,874 5,46 5,6 Antal fraflyttede 6,7 6,648 6,583 6,55 6,594 6,66 5,75 5,83 Befolkning, ultimo 4,6 4,3 3,693 3,78 9,65 6,583 95,94 85, Ribe amt 6-årige 5,69 5,7 5,93 5,9 46,998 37,84 34,84 33,9 7-3-årige 36,748 35,758 34,86 34,6 33,579 34,68 8,75 5, årige 6,53 6,643 7,73 7,37 6,66 95,34 87,85 79, årige 3,474 3,653 3,5 3,73 33,5 4,693 45,5 47, årige kvinder 5,483 5,55 5,664 5,74 49,38 43,53 37,859 36,369 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring 6 årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 3

33 Vejle amt Vejle amt Befolkning, primo 35,38 353,9 355,9 356, 359,88 357,37 35, ,558 Antal fødsler 4,87 4,35 4,8 3,94 3,5 3,56 3,58 3,33 Antal døde 3,68 3,69 3,888 3,884 3,897 4,36 4,566 4,749 Indvandring 3,889,947,436,476,3,39,6,84 Udvandring 3,89, Antal tilflyttede,9,3,9,865,84,57,445 9,798 Antal fraflyttede,366,5,476,467,699,353,5 9,87 Befolkning, ultimo 353,9 355,9 356, 357,95 36,6 356,954 35,7 343, Vejle amt 6-årige 76,77 77,65 78,464 78,933 77,65 66,36 65,95 65,8 7-3-årige 59,49 58,44 57,37 56,648 56,6 6,337 54,574 49, årige 67,345 69,8 7,74 7,33 74,699 65,44 6,96 5, årige 47,87 48,89 48,433 48,597 5,73 63,53 7,63 77, årige kvinder 8,989 8,995 8,843 8,8 8,77 79,597 73,38 7,3 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring 6 årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 33

34 Ringkøbing amt Ringkøbing amt Befolkning, primo 74,385 75,48 75,34 75,63 7,344 59,545 47,35 35,34 Antal fødsler 3,37 3,334 3,7,973,55,43,39,7 Antal døde,7,745,949,95,984 3,8 3,5 3,6 Indvandring 3,34,3,48,77,4 984,3, Udvandring,369, Antal tilflyttede 7, 7,54 6,986 6,94 6,9 7,5 6,564 6,8 Antal fraflyttede 7,67 7,864 7,78 7,744 7,848 8,7 7,33 6,483 Befolkning, ultimo 75,48 75,34 75,63 74,95 7,356 58,6 46, 34, Ringkøbing amt 6-årige 6,755 63,73 63,35 63,44 59,6 48,8 45,3 44,4 7-3-årige 46, 45,3 43,968 43,97 4,55 43,38 36,57 3, årige 8,848 9,653 3,497 3,78 3,89 8,35,37,6 66+-årige 36,76 37,9 37,58 37,743 4,3 5,45 55,88 58, årige kvinder 64,6 63,548 63,44 6,666 6,73 54,87 47,984 46,33 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 3. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 34

35 Aarhus amt Aarhus amt Befolkning, primo 644, ,87 65,67 655,67 669,79 69,84 73,858 7,357 Antal fødsler 8,5 8,334 7,83 7,75 7,459 8,3 8,669 8,7 Antal døde 6,99 5,949 6,44 6,48 6,54 7, 8,3 8,44 Indvandring 8,4 6,48 3,34 3,345 3,9,94,976 3,8 Udvandring 7,7 5,767,8,,45,383,348,363 Antal tilflyttede 7,96 7,888 7,79 7,8 8,46 9,538 7,86 6,79 Antal fraflyttede 6,64 7,53 7,47 7,34 7,568 9,97 8,7 7,696 Befolkning, ultimo 649,87 65,67 655,67 658,54 67,576 69,6 74,57 7, Aarhus amt 6-årige 36,986 38,696 39,9 4,674 38,567 7,54 34,47 38, årige 6,35 4,987 3,59,793 6,67 47,883 35,389 5, årige 3,45 35,38 38,6 3,357 35,8 3,658 35,479 98, årige 79,5 8,5 8,46 8,78 88,7 3,757 8,583 38, årige kvinder 6,59 6,95 6,465 6,79 64,867 69,45 66,65 66,886 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 4. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 35

36 Viborg amt Viborg amt Befolkning, primo 34,33 34,5 34,78 34,643 3,7,633,884 4,593 Antal fødsler,753,75,535,445,35,93,9,7 Antal døde,77,63,79,78,74,845 3, 3,5 Indvandring,43, Udvandring,89, Antal tilflyttede 6,77 6,895 6,839 6,797 6,739 6,854 6,493 6,43 Antal fraflyttede 7,37 7,79 7,8 7,6 7,7 7,5 6,435 5,989 Befolkning, ultimo 34,5 34,78 34,643 34,48 3,38,64, 3, Viborg amt 6-årige 5,443 5,744 53,6 5,95 49,85 4,66 37,85 37, årige 36,47 35,657 34,739 34,88 33,445 34,835 9,44 6, årige,37,8,8,43,58,578 96,48 88, årige 35,3 35,8 35,8 35,6 36,346 44,54 49,48 5, årige kvinder 53,6 5,9 5,534 5,38 5,667 45,4 4,39 39,6 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 5. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 36

37 Nordjyllands amt Nordjyllands amt Befolkning, primo 495, , , , 49, , ,67 45, Antal fødsler 5,535 5,57 5,8 5,57 4,54 4,65 4,6 4,83 Antal døde 5,6 5,47 5,853 5,835 5,797 6,5 6,465 6,596 Indvandring 4,836 3,674,794,86,793,74,737,768 Udvandring 3,83,966,5,85,69,79,4,4 Antal tilflyttede 8,896 9,35 9,44 8,997 9,54 9,386 8,774 8,9 Antal fraflyttede 9,73 9,89 9,777 9,69 9,63 9,87 8,97 8,353 Befolkning, ultimo 495, , , 494,34 489,89 476,4 464, , Nordjyllands amt 6-årige 4,546 4,739 4,848 4,46 97,967 8,49 8,48 8, årige 85,33 84,34 8,6 8,885 8,537 87,63 76, 69, årige 3,87 33,68 34,86 35,66 34,3 5,95 6,943 94, årige 7,89 73,77 73,355 73,456 76,69 9,3,38 5, årige kvinder 5,93 5,68 4,37 3,66,49 3,63 95,795 93,894 Ældrebrøk Børnebrøk Forsørgerbrøk Forsørgerbrøk (hele landet) Figur 6. Befolkningsvæksten fordelt på vækstkomponenter (venstre figur) og nettotilflytningen fordelt på aldersgrupper (højre figur) Fødselsoverskud Nettoindvandring 6 årige 7-3 årige 3-65 årige 66+ årige 37

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater

DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år Metode og resultater DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 24 Metode og resultater Tobias Ejnar Markeprand og Peter Stephensen Danish Rational Agents Model, DREAM November 23 2 Indholdsfortegnelse DREAMs

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Regional fremskrivningsmodel

Regional fremskrivningsmodel Bilag 6: Regional fremskrivningsmodel 28. april AMF Befolkning og uddannelse Regional fremskrivningsmodel 1. Generelt 1. 1 Formål Formålet er at kvantificere befolkningens fremtidige størrelse (tilstand)

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Granskning af CPR-oplysninger

Granskning af CPR-oplysninger Bilag 4: Granskning af CPR-oplysninger 28. oktober 215 AMF Befolkning Granskning af CPR-oplysninger Formål Introduktion til vores befolkningsdata Metode Resultater Konklusion Tabel og figurer Formål Kvaliteten

Læs mere

Det nye demografiske danmarkskort

Det nye demografiske danmarkskort TemaPubl 2006:4 Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner Otto Andersen Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner TemaPubl 2006:4 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere