Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014"

Transkript

1 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

2 Forord Dette er version 1.2 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons på det oprindelige katalog og mener derfor, at tiden var inde for en opdatering. I det seneste halve år har kataloget været anvendt på en række af vores byggeprojekter, men også af Københavns Ejendomme 1. Det anvendes typisk ved, at der udarbejdes et skema, en såkaldt informations-leveranceplan eller en Model Progression Specification (MPS). Denne plan beskriver informationsniveauet for en given bygningsdel på et givent tidspunkt. Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor udfordring for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart, hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke milepæle. Denne problemstilling adresseres af en række initiativer i Danmark og udlandet. I Danmark arbejder Cuneco derfor for tiden på informationsniveaumetoden der er dog ikke publiceret en standard endnu. I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der skaber opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget inspiration i det amerikanske LOD og tilpasset det til danske forhold. MT Højgaards bygningsdelkatalog skal ikke konkurrere med Cunecos informationsniveaumetode eller LOD. Dokumentet er udviklet, fordi MT Højgaard og vores samarbejdspartnere har et behov her og nu. Bygningsdelkataloget vil blive integreret med en dansk, norsk og amerikansk standard, så snart denne findes på et niveau som udførende kan anvende i praksis. Formålet er: at hjælpe projektdeltagere på vores byggeprojekter til at definere indholdet af en BIM-leverance samt at få et klart billede af indholdet i en BIM-leverance at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer i MT Højgaard med at formidle, hvilken information der skal være indeholdt i en BIM-model på et givent tidspunkt at give en reference til kontrakter og projekternes BIM-strategi. Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse og til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og det kan være til inspiration for den danske byggebranche. Bygningsdelkataloget kan frit anvendes, så længe kilden angives. Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag og vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi anvender det på vores projekter. Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes til Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne publikation er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på 1 IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mio. kr. Version 2.5, Københavns Ejendomme, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - FORORD 2

3 Læsevejledning Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte bygningsdele og angiver forslag til egenskaber for den enkelte bygningsdel. Der er i version 1.2 udvalgt 24 repræsentative bygningsdele. Flere kan tilføjes efter behov, eller en bygningsdel kan være inspiration for en anden. LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste niveau og LOD500 det højeste niveau. Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges, når der skal udarbejdes en informationsleveranceplan (Model Progression Specification - MPS) i forhold til milepæle (fx forprojekt, hovedprojekt, as built). Først og fremmest beskrives her de egenskaber, der er relevante i forbindelse med prisberegning, tidsplanlægning og energiberegninger. Skitse: Viser den vejledende geometri for objektet på et givent informationsniveau. : Beskriver geometrien i ord. Egenskaber: Beskriver de egenskaber, et givent objekt har på en given LOD. Egenskaber for en bygningsdel under en given LOD er de nævnte egenskaber samt egenskaber fra de foregående LOD. Egenskaber skal ligeledes aftales i en MPS. Generelt indeholder definitioner af systemer beskrivelser af, hvor komponenter placeres, fx afløb på en kloak, hvor selve afløbets detaljeringsgrad bliver defineret på et ekstra LOD bygningsdelkort. Bygningsdelkatalogets primære anvendelse er i byggeri i Danmark, Norge og Grønland, samt anlægsprojekter i Qatar og Nordatlanten. Det vil også kunne anvendes til byggeri i andre forretnings- og geografiske områder. Kataloget kræver en tilpasning, hvis det skal bruges i anlægsprojekter, men principperne vil kunne anvendes bredt. Bygningsdelkataloget findes også i en engelsk version. For hvert informationsniveau vises tre aspekter for en given bygningsdel: MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - LÆSEVEJLEDNING 3

4 Indholdsfortegnelse Fundament (beton)...8 Betondæk...9 Stålbjælke Betonbjælke Betonæg Betonsøjle Ramme Rum Tag Let facade Tung facade Let indervæg Gulv Loft Elevator Dør Vindue Installationer VVS i terræn Varme Afløb Brugsvand Ventilation El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - INDHOLDSFORTEGNELSE 4

5 Konstruktioner Fundament (beton) Betondæk Stålbjælke Betonbjælke Betonæg Betonsøjle Ramme Tung facade Elevator Dør Vindue MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - KONSTRUKTIONER 5

6 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) LOD 100 Svarende til Informationsniveau 1 iflg. Københavns Ejendomme 2. LOD 200 Svarende til Informationsniveau 2 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 300 Svarende til Informationsniveau 3 iflg. Københavns Ejendomme. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret i modellen vedsymboler (fx ved en streg eller flade) eller generiske (dvs. dimensioner og mængder er ikke defineret). Derved repræsenteres det overordnede geometriske udtryk af objektet samt relation til omgivelserne. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret, som et generisk objekt med tilnærmede mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering og objektets overordnede funktion er beskrevet. På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i fagmodeller. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret som et specifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekternes overordnede funktion, ydeevne og materiale er beskrevet Mulig anvendelse Overordnede energibetragtninger, prisberegning på m2 eller m3 (fx parkeringshus til 300 biler), risikoanalyser til at fastlægge den geometriske udformning og indretning af byggepladsen - herunder skurby, adgangsveje og kranplacering. Ansvar Typisk arkitekt. Mulig anvendelse Tidsplanlægning, sikkerhedsplanlægning, prisberegning på arealer (etager, facader, tagflader, funktionsarealer), produktforberedelse, risikoanalyser, kollisionskontrol og energiberegninger. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Mulig anvendelse Produktionstidsplanlægning, prisberegning på geometriske eller funktionsbestemte bygningsdele (m2 terrændæk, m2 skalmur, stk. ovenlys, løbende meter gelænder), styklister og kollisionskontrol. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. 2 Iflg. IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mio. kr. Version 2.54, Københavns Ejendomme, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 6

7 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) LOD 350 Svarende til Informationsniveau 4 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 400 Svarende til Informationsniveau 5 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 500 Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret som et leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekterne er detaljeret i sammenbygninger med andre bygningsdele. Mulig anvendelse Produktionstidsplanlægning, prisberegning på produktionsdele, komponenter og produktionsmateriale (m3 betonklasse, armeringsgrad, forskalling, indstøbningsdele), styklister, kollisionskontrol (koordinering af design og systemeleverancer). Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret evt. som et leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekterne er detaljeret til fabrikation, montage og præfabrikation og indeholder også installeringsinformation. Mulig anvendelse Præfabrikation, styklister og den specifikke montageplanlægning. Ansvar Typisk underentreprenør eller systemleverandør for præfabrikation. Definition Objektet (eller bygværket) mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering er bekræftet på byggepladsen (as built). Mulig anvendelse Efterkalkulation, registrering af mangler, styklister over hvad der er bygget ind i bygningen. Ansvar Typisk hovedentreprenør, men kan udføres af den fagmodelansvarlige. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 7

8 Bygningsdel: Fundament Fundamentets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Stedfortræderen kan fx være en bundplade, der viser hele fundamentet. Ca. areal. Fundamentet er repræsenteret som et generisk fundamentobjekt med tilnærmelsesvis udformning, hvor mængder, størrelse, form, placering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmelsesvis armeringsgrad. Fundamentet har reelle mængder, dimensioner, form, placering og orientering fremgår. Aftrapning og hældninger samt huller og udsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer er afklaret. Armeringsgrad. Materialevalg. Stålstyrker. Betonklasse. Vægt. Fundamentet indeholder affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel. Armering fremgår i 3D. Producent/leverandør. Finish. Fundamentet er opdelt til evt. præfabrikation. Armering er detaljeret inklusive stød og kroge. Som LOD350. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 8

9 Bygningsdel: Betondæk Dækkets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Dækket er repræsenteret som et generisk objekt med tilnærmelsesvis udformning, hvad angår mængder, størrelse, form, placering og orientering. Materiale og konstruktionstype valgt fx skive/plade til elementbyggeri. Kravstillelse til element fx laster defineret. Overslag af armeringsgrad. Dækket har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller fremgår af geometrien. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Armeringsgrad. Modellen er opdelt til evt. præfabrikation. Armering fremgår i 3D (evt. delvist). Udsparinger til installationer og indstøbningsdeles præcise placering og dimensioner er modelleret. Forspændt armering. Fabrikant/leverandør. Fugearmering. Fugebeton. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONDÆK 9

10 Bygningsdel: Stålbjælke Bjælkens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. volumen. Bjælken er repræsenteret som et generisk bjælkeobjekt med tilnærmelsesvis udformning hvor mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Materiale. Bjælken har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller og udsparinger fremgår. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Materialevalg. Stålstyrker. Vægt. Bjælken omfatter endeplader og beslag. Producent/leverandør. Bjælken er opdelt til præfabrikation. Overfladebehandling. Brandmaling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -STÅLBJÆLKE 10

11 Bygningsdel: Betonbjælke Bjælkens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. volumen. Bjælken er repræsenteret som et generisk bjælkeobjekt med tilnærmelsesvis udformning hvor mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmelsesvis armeringsgrad. Bjælken har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Aftrapning og hældninger, samt huller og udsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer afklaret. Armeringsgrad. Materialevalg. Stålstyrker. Betonklasse. Vægt. Bjælken indeholder affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel. Armering fremgår i 3D. Producent/leverandør. Bjælken er opdelt til præfabrikation. Armering er detaljeret inklusive stød og kroge. Overfladebehandling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONBJÆLKE 11

12 Bygningsdel: Betonvæg Væggens placering er repræsenteret enten ved en flade eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Væggen er repræsenteret som et generisk objekt med tilnærmelsesvis udformning, hvad angår mængder, størrelse, form, placering og orientering. Huller fremgår. Væggens konstruktionstype er defineret. Overslag af armeringsgrad. Væggen har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller fremgår. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Profiltype. Overflade. Modellen er opdelt til evt. præfabrikation. Armering fremgår i 3D (evt. delvist). Udsparinger til installationer og indstøbningsdele præcise placering og dimensioner er modelleret. Producent/leverandør. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONVÆG 12

13 Bygningsdel: Betonsøjle Søjlens placering er repræsenteret enten ved en streg eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Overslagsantal. Søjlen er repræsenteret som generisk søjle objekt med tilnærmelsesvise mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Overslag af armeringsgrad. Reelle mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Konsoller fremgår af geometrien. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Profiltype. Søjlen indeholder udsparinger med præcise dimensioner og placering. Afhængig af type: armering i 3D, affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel eller endeplader, beslag, afstivningsplader og lign. Producent/leverandør. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger, og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONSØJLE 13

14 Bygningsdel: Ramme Rammens placering er repræsenteret enten ved en streg eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Overslagsantal. Rammen er repræsenteret som generisk objekt med tilnærmelsesvise mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Rammens dimension. Type. Rammen er repræsenteret som generisk objekt med reelle mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Konsoller fremgår af geometrien. Profil type. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Rammen indeholder udsparinger med præcise dimensioner og placering. Afhængig af type: armering i 3D, affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel eller endeplader, beslag, afstivningsplader og lign. Producent/leverandør. Materiale fremgår. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger, og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RAMME 14

15 Arkitekt Rum Tag Let facade Let indervæg Gulv Loft MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - ARKITEKT 15

16 Bygningsdel: Rum Fysisk rumopdeling efter funktioner. Døråbninger (hvis relevant). Forbindelser. Navn. Funktion. Generel volumen. Generelt areal (brutto). Rummene indeholder: Glaspartier/vinduer. Døre/lemme. Trapper. Reposer. Fast inventar. Sanitet. Space-objekt. Personbelastning. Rum nummer. Ca. areal (netto). Der tilføjes nedhængte lofter og gulve med tykkelse. Personbelastning. Funktionelle rumklasser. Areal (netto) fastlagt. Som. Areal præcist. Som. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RUM 16

17 Bygningsdel: Tag Tagets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Areal. Størrelse, præcis form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Tagtype. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Opbygning af tag i lag (fx tagpap, isolering og beton), udvendige dimensioner. Hul til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Konstruktionsvalg. Taget indeholder afhængig af type evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Hullers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader og indhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter og reglar eller armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TAG 17

18 Bygningsdel: Let facade Facadens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åbninger i procent. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering og størrelse og orientering af åbninger. Type af ydervæg. Isoleringstykkelse. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag, præcise udvendige dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Netto areal. Bygbar detaljeret opbygning af væg. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter,reglar og beslag. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET FACADE 18

19 Bygningsdel: Tung facade Ydervæggens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åbninger i procent. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering og størrelse og orientering af åbninger. Type af ydervæg. Evt. overslag af armeringsgrad. Isoleringstykkelse. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag (fx skalmur, isolering og beton) præcise udvendige dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Armeringsgrad. Netto areal. Bygbar detaljeret opbygning af væg. Væggen indeholder armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET FACADE 19

20 Bygningsdel: Let indervæg Indervæggens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag (fx isolering og gips) præcise dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. U-værdi. Lydkrav Vægt. Bygbar detaljeret opbygning af væg. Væggen indeholder afhængig af type evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader og indhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter, reglar og fx gipsplader, eller armeringsdetaljer og samlinger. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET INDERVÆG 20

21 Bygningsdel: Gulv Gulvets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Størrelse, præcis form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Opbygning af gulv i lag, præcise udvendige dimensioner. Åbninger til større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. Bygbar detaljeret opbygning af gulv. Gulvet indeholder, afhængig af type, evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter evt. strøer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -GULV 21

22 Bygningsdel: Loft Loftets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Loftet er repræsenteret gennem en stedfortræder med en tilnærmet geometri, som fx viser en etageadskillelse med højden nødvendig for eventuelle installationer og lignende. Konstruktionstype. Opbygning af nedhængt loft i lag fx isolering og gips, inklusiv tilnærmede åbninger og detaljer er afklaret. Materiale. Systemtype. Plademål. Loftet indeholder dimensionen af plader og placering af ophæng. Udsparinger til installationer og belysningsarmaturer. Fabrikant/leverandør. Loftets producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 22

23 Bygningsdel: Elevator Elevatorskaktens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Last. Antal etager. Elevatorskakt er delt i selve skakten og den nødvendige grube og top af elevator skakt Person- eller vareelevator. Strømbehov. Skaktens præcise dimensioner er kendte. Placering af døre og service lemme. Materialer Overflader Elevatorens stol er modelleret. Døre og udvendige armaturer er modelleret. Leverandør. Elevatorens producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 23

24 Bygningsdel: Dør Dørens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Der skelnes mellem karm- og dørpladeareal. Tilnærmede dimensioner. Materiale. Udvendig/indvendig. Åbningsretning. Præcise dimensioner på karm og dørblad er modelleret i 3D. U-værdi. Karm materiale. Dørbladmateriale. Farve. Lydkrav. Låsesystem. Rumnummer. Som Håndtag. Dørens producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 24

25 Bygningsdel: Vindue Vinduets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Der skelnes i mellem karm- og vinduesareal. Tilnærmede dimensioner. Materiale. Udvendig/indvendig. Åbningsretning. Præcise dimensioner på karm og ramme er modelleret i 3D. U-værdi. Karm materiale. Glastype. Lydkrav. Farve. Låsesystem. Som. Håndtag. Vinduets producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som - MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 25

26 Installationer Installationer VVS i terræn Varme Afløb Brugsvand Ventilation El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER 26

27 Bygningsdel: Installationer Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Store anlæg repræsenteret: Kølegård, varmecentral, sprinklercentral, kølecentral, mm. Anslået geometri. Pladskrav. Forbrugsbelastning. Generisk layout - tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmede pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Tilnærmet placering af: sanitet, radiatorer, veksler, kedler, trykekspansionsbeholder, pumper, tanke, mm. Anslået geometri. Hovedføringsveje. Faktisk geometri, udformning og placering. Pladsbehov til ophæng, understøtninger mm. Fittings. Rør. Ventiler. Systemer. Dimensionering. Materiale. Koter. Gennemføringer (fx spjæld) Isolering. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov for installationer, samt ophæng og understøtninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER 27

28 Bygningsdel: VVS i terræn Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Anslået plandisponering. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Performancekrav. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af hoved- og stikledning. Systemer. Dimensionering/kapacitet. Materialer. Koter. Detaljeret geometri inklusiv godstykkelse og rørlængde. Ventilernes placering. Materialer. Udgravningsprofiler. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VVS I TERRÆN 28

29 Bygningsdel: Varme Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Placering af regnvandsbassin, pumpestation, nedsivningsanlæg. Anslået geometri. Føringsveje (princip). Hovedsystem (for tilslutning). Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Anslået geometri. Føringsveje. Regnvand/spildevand - dimensionering. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af ledning inklusiv isolering etc. inklusiv fald. Pumpetype. Ventiler. Systemer. Dimensionering. Materialer. Ledningstyper. Koter. Detaljeret geometri, med faktiske størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger. Fittings og bøjninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VARME 29

30 Bygningsdel: Afløb Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, samt fittings og fald. Renselemme. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. Anslået geometri. Anslået geometri. Systemer. Dimensionering. Materialer. Koter. Producent. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFLØB 30

31 Bygningsdel: Brugsvand Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger inklusiv godstykkelse og rørlængder. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. Anslået geometri. Anslået geometri. Systemer. Dimensionering/kapacitet. Materialer. Koter. Materiale. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BRUGSVAND 31

32 Bygningsdel: Ventilation Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Anslået geometri. Ventilationssystem (centralt/decentralt). Føringsveje (princip). Pladskrav aggregat. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Diffusere. Afkast (placering). Indtag (placering). Anslået geometri. Luftmængde. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Spjæld. Anslået geometri. Form. Dimensionering. Luftmængder. Brand. Aggregatstype (modstrøms-, roterende, eller krydsveksler). Koter. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov af både ledninger som ophæng og understøtninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VENTILATION 32

33 Bygningsdel: El Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Elektrisk system. Forsyning. Pladskrav. Kommunikationsinstallationer. Principskitse med føringsveje, placering af tavler, samt tilnærmet dimension, placering og udformning. Tilnærmet pladsbehov til adgang. Kabelbakker. Tavler. Kabler/ledninger. Krav til lux. Særlige forbrugsgenstande. Koter Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum til stikledning og ophæng og understøtninger. Placering af belysning. Placering af stikkontakter. Tomrør/ føringsrør/ trækrør. Armaturer. System. Materialer. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov af både ledninger som ophæng og understøtninger, samt placering af væg- og dækgennemføringer. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EL 33

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi

A113. Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton. byggeri. informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton A113 Publikation A113 Januar 2005 Fordeling

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere