Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014"

Transkript

1 Bygningsdelkatalog med informationsniveauer (LOD) Version 1.2 / Juni 2014

2 Forord Dette er version 1.2 af MT Højgaards bygningsdelkatalog med informationsniveauer. Vi har modtaget meget positiv respons på det oprindelige katalog og mener derfor, at tiden var inde for en opdatering. I det seneste halve år har kataloget været anvendt på en række af vores byggeprojekter, men også af Københavns Ejendomme 1. Det anvendes typisk ved, at der udarbejdes et skema, en såkaldt informations-leveranceplan eller en Model Progression Specification (MPS). Denne plan beskriver informationsniveauet for en given bygningsdel på et givent tidspunkt. Motivation for kataloget ligger i, at det er en stor udfordring for anvendelsen af BIM, at det ofte er uklart, hvilke informationer den enkelte skal levere og på hvilke milepæle. Denne problemstilling adresseres af en række initiativer i Danmark og udlandet. I Danmark arbejder Cuneco derfor for tiden på informationsniveaumetoden der er dog ikke publiceret en standard endnu. I udlandet er det især Level of Development (LOD), som er udviklet af det amerikanske arkitektforbund (AIA), der skaber opmærksomhed. Derfor har vi i MT Højgaard taget inspiration i det amerikanske LOD og tilpasset det til danske forhold. MT Højgaards bygningsdelkatalog skal ikke konkurrere med Cunecos informationsniveaumetode eller LOD. Dokumentet er udviklet, fordi MT Højgaard og vores samarbejdspartnere har et behov her og nu. Bygningsdelkataloget vil blive integreret med en dansk, norsk og amerikansk standard, så snart denne findes på et niveau som udførende kan anvende i praksis. Formålet er: at hjælpe projektdeltagere på vores byggeprojekter til at definere indholdet af en BIM-leverance samt at få et klart billede af indholdet i en BIM-leverance at hjælpe projekteringsledere og BIM-koordinatorer i MT Højgaard med at formidle, hvilken information der skal være indeholdt i en BIM-model på et givent tidspunkt at give en reference til kontrakter og projekternes BIM-strategi. Bygningsdelkataloget med informationsniveauer er målrettet MT Højgaards projekter til intern anvendelse og til vores samarbejdspartnere. Vi vil gerne gøre det tilgængeligt for branchen. Det må gerne anvendes, og det kan være til inspiration for den danske byggebranche. Bygningsdelkataloget kan frit anvendes, så længe kilden angives. Vi modtager gerne kommentarer og forbedringsforslag og vil løbende opdatere bygningsdelkataloget, mens vi anvender det på vores projekter. Henvendelser vedrørende bygningsdelkataloget rettes til Hel eller delvis kopiering af indhold fra denne publikation er kun lovlig efter skriftlig aftale med MT Højgaard. Kontakt MT Højgaards BIM afdeling på 1 IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mio. kr. Version 2.5, Københavns Ejendomme, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - FORORD 2

3 Læsevejledning Bygningsdelkataloget beskriver, hvordan MT Højgaard definerer informationsniveauerne (LOD) for udvalgte bygningsdele og angiver forslag til egenskaber for den enkelte bygningsdel. Der er i version 1.2 udvalgt 24 repræsentative bygningsdele. Flere kan tilføjes efter behov, eller en bygningsdel kan være inspiration for en anden. LOD er stigende, hvor LOD100 repræsenterer det laveste niveau og LOD500 det højeste niveau. Bygningsdelkataloget er et opslagsværk, der kan bruges, når der skal udarbejdes en informationsleveranceplan (Model Progression Specification - MPS) i forhold til milepæle (fx forprojekt, hovedprojekt, as built). Først og fremmest beskrives her de egenskaber, der er relevante i forbindelse med prisberegning, tidsplanlægning og energiberegninger. Skitse: Viser den vejledende geometri for objektet på et givent informationsniveau. : Beskriver geometrien i ord. Egenskaber: Beskriver de egenskaber, et givent objekt har på en given LOD. Egenskaber for en bygningsdel under en given LOD er de nævnte egenskaber samt egenskaber fra de foregående LOD. Egenskaber skal ligeledes aftales i en MPS. Generelt indeholder definitioner af systemer beskrivelser af, hvor komponenter placeres, fx afløb på en kloak, hvor selve afløbets detaljeringsgrad bliver defineret på et ekstra LOD bygningsdelkort. Bygningsdelkatalogets primære anvendelse er i byggeri i Danmark, Norge og Grønland, samt anlægsprojekter i Qatar og Nordatlanten. Det vil også kunne anvendes til byggeri i andre forretnings- og geografiske områder. Kataloget kræver en tilpasning, hvis det skal bruges i anlægsprojekter, men principperne vil kunne anvendes bredt. Bygningsdelkataloget findes også i en engelsk version. For hvert informationsniveau vises tre aspekter for en given bygningsdel: MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - LÆSEVEJLEDNING 3

4 Indholdsfortegnelse Fundament (beton)...8 Betondæk...9 Stålbjælke Betonbjælke Betonæg Betonsøjle Ramme Rum Tag Let facade Tung facade Let indervæg Gulv Loft Elevator Dør Vindue Installationer VVS i terræn Varme Afløb Brugsvand Ventilation El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - INDHOLDSFORTEGNELSE 4

5 Konstruktioner Fundament (beton) Betondæk Stålbjælke Betonbjælke Betonæg Betonsøjle Ramme Tung facade Elevator Dør Vindue MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - KONSTRUKTIONER 5

6 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) LOD 100 Svarende til Informationsniveau 1 iflg. Københavns Ejendomme 2. LOD 200 Svarende til Informationsniveau 2 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 300 Svarende til Informationsniveau 3 iflg. Københavns Ejendomme. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret i modellen vedsymboler (fx ved en streg eller flade) eller generiske (dvs. dimensioner og mængder er ikke defineret). Derved repræsenteres det overordnede geometriske udtryk af objektet samt relation til omgivelserne. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret, som et generisk objekt med tilnærmede mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering og objektets overordnede funktion er beskrevet. På dette tidspunkt vil modellen være opdelt i fagmodeller. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret som et specifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekternes overordnede funktion, ydeevne og materiale er beskrevet Mulig anvendelse Overordnede energibetragtninger, prisberegning på m2 eller m3 (fx parkeringshus til 300 biler), risikoanalyser til at fastlægge den geometriske udformning og indretning af byggepladsen - herunder skurby, adgangsveje og kranplacering. Ansvar Typisk arkitekt. Mulig anvendelse Tidsplanlægning, sikkerhedsplanlægning, prisberegning på arealer (etager, facader, tagflader, funktionsarealer), produktforberedelse, risikoanalyser, kollisionskontrol og energiberegninger. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Mulig anvendelse Produktionstidsplanlægning, prisberegning på geometriske eller funktionsbestemte bygningsdele (m2 terrændæk, m2 skalmur, stk. ovenlys, løbende meter gelænder), styklister og kollisionskontrol. Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. 2 Iflg. IKT-aftale - For projekter med en anslået entreprisesum, ekskl. moms, på eller over 20 mio. kr. Version 2.54, Københavns Ejendomme, MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 6

7 Grundlæggende definition af Informationsniveauer (Level of Development - LOD) LOD 350 Svarende til Informationsniveau 4 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 400 Svarende til Informationsniveau 5 iflg. Københavns Ejendomme. LOD 500 Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret som et leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekterne er detaljeret i sammenbygninger med andre bygningsdele. Mulig anvendelse Produktionstidsplanlægning, prisberegning på produktionsdele, komponenter og produktionsmateriale (m3 betonklasse, armeringsgrad, forskalling, indstøbningsdele), styklister, kollisionskontrol (koordinering af design og systemeleverancer). Ansvar Typisk arkitekt og rådgivende ingeniører. Definition Objektet (eller bygværket) er grafisk repræsenteret evt. som et leverandørspecifikt objekt med mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering. Objekterne er detaljeret til fabrikation, montage og præfabrikation og indeholder også installeringsinformation. Mulig anvendelse Præfabrikation, styklister og den specifikke montageplanlægning. Ansvar Typisk underentreprenør eller systemleverandør for præfabrikation. Definition Objektet (eller bygværket) mængder, størrelser, dimensioner, placering og orientering er bekræftet på byggepladsen (as built). Mulig anvendelse Efterkalkulation, registrering af mangler, styklister over hvad der er bygget ind i bygningen. Ansvar Typisk hovedentreprenør, men kan udføres af den fagmodelansvarlige. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG 7

8 Bygningsdel: Fundament Fundamentets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Stedfortræderen kan fx være en bundplade, der viser hele fundamentet. Ca. areal. Fundamentet er repræsenteret som et generisk fundamentobjekt med tilnærmelsesvis udformning, hvor mængder, størrelse, form, placering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmelsesvis armeringsgrad. Fundamentet har reelle mængder, dimensioner, form, placering og orientering fremgår. Aftrapning og hældninger samt huller og udsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer er afklaret. Armeringsgrad. Materialevalg. Stålstyrker. Betonklasse. Vægt. Fundamentet indeholder affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel. Armering fremgår i 3D. Producent/leverandør. Finish. Fundamentet er opdelt til evt. præfabrikation. Armering er detaljeret inklusive stød og kroge. Som LOD350. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -FUNDAMENT 8

9 Bygningsdel: Betondæk Dækkets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Dækket er repræsenteret som et generisk objekt med tilnærmelsesvis udformning, hvad angår mængder, størrelse, form, placering og orientering. Materiale og konstruktionstype valgt fx skive/plade til elementbyggeri. Kravstillelse til element fx laster defineret. Overslag af armeringsgrad. Dækket har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller fremgår af geometrien. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Armeringsgrad. Modellen er opdelt til evt. præfabrikation. Armering fremgår i 3D (evt. delvist). Udsparinger til installationer og indstøbningsdeles præcise placering og dimensioner er modelleret. Forspændt armering. Fabrikant/leverandør. Fugearmering. Fugebeton. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONDÆK 9

10 Bygningsdel: Stålbjælke Bjælkens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. volumen. Bjælken er repræsenteret som et generisk bjælkeobjekt med tilnærmelsesvis udformning hvor mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Materiale. Bjælken har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller og udsparinger fremgår. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Materialevalg. Stålstyrker. Vægt. Bjælken omfatter endeplader og beslag. Producent/leverandør. Bjælken er opdelt til præfabrikation. Overfladebehandling. Brandmaling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -STÅLBJÆLKE 10

11 Bygningsdel: Betonbjælke Bjælkens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. volumen. Bjælken er repræsenteret som et generisk bjælkeobjekt med tilnærmelsesvis udformning hvor mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Materiale og tilnærmelsesvis armeringsgrad. Bjælken har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Aftrapning og hældninger, samt huller og udsparinger fremgår. Armering, samt bygningsdelog sammenbygningsdetaljer afklaret. Armeringsgrad. Materialevalg. Stålstyrker. Betonklasse. Vægt. Bjælken indeholder affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel. Armering fremgår i 3D. Producent/leverandør. Bjælken er opdelt til præfabrikation. Armering er detaljeret inklusive stød og kroge. Overfladebehandling. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONBJÆLKE 11

12 Bygningsdel: Betonvæg Væggens placering er repræsenteret enten ved en flade eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Væggen er repræsenteret som et generisk objekt med tilnærmelsesvis udformning, hvad angår mængder, størrelse, form, placering og orientering. Huller fremgår. Væggens konstruktionstype er defineret. Overslag af armeringsgrad. Væggen har reelle mængder, dimensioner og form - placering og orientering fremgår. Huller fremgår. Bygningsdel- og sammenbygningsdetaljer er afklaret. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Profiltype. Overflade. Modellen er opdelt til evt. præfabrikation. Armering fremgår i 3D (evt. delvist). Udsparinger til installationer og indstøbningsdele præcise placering og dimensioner er modelleret. Producent/leverandør. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONVÆG 12

13 Bygningsdel: Betonsøjle Søjlens placering er repræsenteret enten ved en streg eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Overslagsantal. Søjlen er repræsenteret som generisk søjle objekt med tilnærmelsesvise mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Overslag af armeringsgrad. Reelle mængder, størrelse og form, placering og orientering fremgår. Konsoller fremgår af geometrien. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Profiltype. Søjlen indeholder udsparinger med præcise dimensioner og placering. Afhængig af type: armering i 3D, affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel eller endeplader, beslag, afstivningsplader og lign. Producent/leverandør. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger, og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BETONSØJLE 13

14 Bygningsdel: Ramme Rammens placering er repræsenteret enten ved en streg eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Overslagsantal. Rammen er repræsenteret som generisk objekt med tilnærmelsesvise mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Rammens dimension. Type. Rammen er repræsenteret som generisk objekt med reelle mængder, størrelse og form. Placering og orientering fremgår. Konsoller fremgår af geometrien. Profil type. Armeringsgrad. Materialeklasse. Vægt. Rammen indeholder udsparinger med præcise dimensioner og placering. Afhængig af type: armering i 3D, affasninger, placering af indstøbningsdele, fuger og støbeskel eller endeplader, beslag, afstivningsplader og lign. Producent/leverandør. Materiale fremgår. Producentspecifikke detaljer er modelleret som samlinger, og fx armering er detaljeret i 3D, og indstøbningsdele er modelleret. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RAMME 14

15 Arkitekt Rum Tag Let facade Let indervæg Gulv Loft MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG - ARKITEKT 15

16 Bygningsdel: Rum Fysisk rumopdeling efter funktioner. Døråbninger (hvis relevant). Forbindelser. Navn. Funktion. Generel volumen. Generelt areal (brutto). Rummene indeholder: Glaspartier/vinduer. Døre/lemme. Trapper. Reposer. Fast inventar. Sanitet. Space-objekt. Personbelastning. Rum nummer. Ca. areal (netto). Der tilføjes nedhængte lofter og gulve med tykkelse. Personbelastning. Funktionelle rumklasser. Areal (netto) fastlagt. Som. Areal præcist. Som. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -RUM 16

17 Bygningsdel: Tag Tagets placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Areal. Størrelse, præcis form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Tagtype. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Opbygning af tag i lag (fx tagpap, isolering og beton), udvendige dimensioner. Hul til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Konstruktionsvalg. Taget indeholder afhængig af type evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Hullers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader og indhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter og reglar eller armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -TAG 17

18 Bygningsdel: Let facade Facadens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åbninger i procent. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering og størrelse og orientering af åbninger. Type af ydervæg. Isoleringstykkelse. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag, præcise udvendige dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Netto areal. Bygbar detaljeret opbygning af væg. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter,reglar og beslag. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET FACADE 18

19 Bygningsdel: Tung facade Ydervæggens placering er repræsenteret enten ved den udvendige overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Åbninger i procent. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering og størrelse og orientering af åbninger. Type af ydervæg. Evt. overslag af armeringsgrad. Isoleringstykkelse. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag (fx skalmur, isolering og beton) præcise udvendige dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. U-værdi. Armeringsgrad. Netto areal. Bygbar detaljeret opbygning af væg. Væggen indeholder armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter armeringsdetaljer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET FACADE 19

20 Bygningsdel: Let indervæg Indervæggens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. 3D-geometri der beskriver tilnærmede dimensioner, form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Bærende/ikke-bærende. Opbygning af væg i lag (fx isolering og gips) præcise dimensioner. Åbninger til vinduer, døre og større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. U-værdi. Lydkrav Vægt. Bygbar detaljeret opbygning af væg. Væggen indeholder afhængig af type evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Afhænger også af tilhørende objekters LOD. Overflader og indhold. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter lægter, reglar og fx gipsplader, eller armeringsdetaljer og samlinger. Finish. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LET INDERVÆG 20

21 Bygningsdel: Gulv Gulvets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Størrelse, præcis form og placering. Tilnærmet placering, størrelse og orientering af åbninger. Udvendige dimensioner. Huldimensioner. Opbygning af gulv i lag, præcise udvendige dimensioner. Åbninger til større gennemføringer er fastlagt. Materialevalg. Vægt. Bygbar detaljeret opbygning af gulv. Gulvet indeholder, afhængig af type, evt. armering. De forskellige lag er modelleret. Åbningers dimensioner og placering er præcise. Overflader. Alle samlingskomponenter og detaljer er modelleret i 3D. Det indbefatter evt. strøer. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -GULV 21

22 Bygningsdel: Loft Loftets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Loftet er repræsenteret gennem en stedfortræder med en tilnærmet geometri, som fx viser en etageadskillelse med højden nødvendig for eventuelle installationer og lignende. Konstruktionstype. Opbygning af nedhængt loft i lag fx isolering og gips, inklusiv tilnærmede åbninger og detaljer er afklaret. Materiale. Systemtype. Plademål. Loftet indeholder dimensionen af plader og placering af ophæng. Udsparinger til installationer og belysningsarmaturer. Fabrikant/leverandør. Loftets producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 22

23 Bygningsdel: Elevator Elevatorskaktens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Last. Antal etager. Elevatorskakt er delt i selve skakten og den nødvendige grube og top af elevator skakt Person- eller vareelevator. Strømbehov. Skaktens præcise dimensioner er kendte. Placering af døre og service lemme. Materialer Overflader Elevatorens stol er modelleret. Døre og udvendige armaturer er modelleret. Leverandør. Elevatorens producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 23

24 Bygningsdel: Dør Dørens placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Der skelnes mellem karm- og dørpladeareal. Tilnærmede dimensioner. Materiale. Udvendig/indvendig. Åbningsretning. Præcise dimensioner på karm og dørblad er modelleret i 3D. U-værdi. Karm materiale. Dørbladmateriale. Farve. Lydkrav. Låsesystem. Rumnummer. Som Håndtag. Dørens producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 24

25 Bygningsdel: Vindue Vinduets placering er repræsenteret enten ved overfladegeometri (2D-planer) og form eller gennem en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri. Ca. areal. Der skelnes i mellem karm- og vinduesareal. Tilnærmede dimensioner. Materiale. Udvendig/indvendig. Åbningsretning. Præcise dimensioner på karm og ramme er modelleret i 3D. U-værdi. Karm materiale. Glastype. Lydkrav. Farve. Låsesystem. Som. Håndtag. Vinduets producentspecifikke detaljer er modelleret. Detaljer, samlinger og profiler er modelleret i 3D. Som - MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -LOFT 25

26 Installationer Installationer VVS i terræn Varme Afløb Brugsvand Ventilation El MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER 26

27 Bygningsdel: Installationer Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Store anlæg repræsenteret: Kølegård, varmecentral, sprinklercentral, kølecentral, mm. Anslået geometri. Pladskrav. Forbrugsbelastning. Generisk layout - tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmede pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Tilnærmet placering af: sanitet, radiatorer, veksler, kedler, trykekspansionsbeholder, pumper, tanke, mm. Anslået geometri. Hovedføringsveje. Faktisk geometri, udformning og placering. Pladsbehov til ophæng, understøtninger mm. Fittings. Rør. Ventiler. Systemer. Dimensionering. Materiale. Koter. Gennemføringer (fx spjæld) Isolering. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov for installationer, samt ophæng og understøtninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -INSTALLATIONER 27

28 Bygningsdel: VVS i terræn Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Anslået plandisponering. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Performancekrav. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af hoved- og stikledning. Systemer. Dimensionering/kapacitet. Materialer. Koter. Detaljeret geometri inklusiv godstykkelse og rørlængde. Ventilernes placering. Materialer. Udgravningsprofiler. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VVS I TERRÆN 28

29 Bygningsdel: Varme Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Placering af regnvandsbassin, pumpestation, nedsivningsanlæg. Anslået geometri. Føringsveje (princip). Hovedsystem (for tilslutning). Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Anslået geometri. Føringsveje. Regnvand/spildevand - dimensionering. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af ledning inklusiv isolering etc. inklusiv fald. Pumpetype. Ventiler. Systemer. Dimensionering. Materialer. Ledningstyper. Koter. Detaljeret geometri, med faktiske størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger. Fittings og bøjninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VARME 29

30 Bygningsdel: Afløb Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, samt fittings og fald. Renselemme. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. Anslået geometri. Anslået geometri. Systemer. Dimensionering. Materialer. Koter. Producent. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -AFLØB 30

31 Bygningsdel: Brugsvand Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov, af både ledninger som ophæng og understøtninger inklusiv godstykkelse og rørlængder. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. Anslået geometri. Anslået geometri. Systemer. Dimensionering/kapacitet. Materialer. Koter. Materiale. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -BRUGSVAND 31

32 Bygningsdel: Ventilation Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Anslået geometri. Ventilationssystem (centralt/decentralt). Føringsveje (princip). Pladskrav aggregat. Generisk layout, tilnærmelsesvis placering og størrelse af hovedføring og stikledning. Tilnærmet pladskrav for adgang er repræsenteret i modellen. Diffusere. Afkast (placering). Indtag (placering). Anslået geometri. Luftmængde. Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum af stikledning og ophæng og understøtninger, inklusiv isolering og fittings. Spjæld. Anslået geometri. Form. Dimensionering. Luftmængder. Brand. Aggregatstype (modstrøms-, roterende, eller krydsveksler). Koter. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov af både ledninger som ophæng og understøtninger. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -VENTILATION 32

33 Bygningsdel: El Hovedføringsveje repræsenteres ved en geometrisk stedfortræder med en tilnærmet geometri eller skematiske diagrammer. Elektrisk system. Forsyning. Pladskrav. Kommunikationsinstallationer. Principskitse med føringsveje, placering af tavler, samt tilnærmet dimension, placering og udformning. Tilnærmet pladsbehov til adgang. Kabelbakker. Tavler. Kabler/ledninger. Krav til lux. Særlige forbrugsgenstande. Koter Faktiske dimensioner, placering, udformning og fritrum til stikledning og ophæng og understøtninger. Placering af belysning. Placering af stikkontakter. Tomrør/ føringsrør/ trækrør. Armaturer. System. Materialer. Detaljeret geometri med faktisk størrelse, placering, udformning, adgangsbehov af både ledninger som ophæng og understøtninger, samt placering af væg- og dækgennemføringer. Producent. Leverandørspecifikke samlinger og detaljer er modelleret i 3D. Som. MT HØJGAARD A/S - BYGNINGSDELKATALOG -EL 33

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej 3A Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891555 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev

CCS Tilbudsliste og Måleregler. Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev CCS Tilbudsliste og Måleregler Høringsseminar Torsdag 30. januar 2014 bips, Lyskær, Herlev 1 Løbende bidrag,l en samlet løsning Rum Bygværker Dagens høring InformaHonsstruktur 4/2-2014 Bygningsdele Ressourcer

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere