komudagur f2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "komudagur 21-1- 2 0 f2"

Transkript

1 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari breytingum - I. INNGANGUR Össur hf. var skráð í íslensku kauphöllina í október 1999 og í dönsku kauphöllina i september Á því tímabili giltu íslenskaryfirtökureglur um félagið. Össur hf. var afskráð úr íslensku kauphöllinni 25. mars Þar sem félagið var áfram skráð í dönsku kauphöllinni giltu danskar yfirtökureglur um félagið frá þeim tíma. Össur hf. var skráð að nýju í íslensku kauphöllina 28. mars 2011 að frumkvæði kauphallarinnar sjálfrar og án samþykkis félagsins. Var það gert með heimild í 1. mgr. 23. gr. kauphallalaga nr. 110/2007 sem leiddi í lög ákvæði þess efnis úr svonefndri MiFID-tilskipun. Skráningin var einungis möguleg vegna þess að Össur hf. var þá þegar skráð í dönsku kauphöllinni. Við þá nýskráningu í íslensku kauphöllinni fóru islenskar yfirtökureglur aftur að gilda um félagið, sbr. 99. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, sem er í samræmi við lagaskilareglur svonefndrar yfirtökutilskipunar. II. RÖKSEMDIR AÐ BAKI TILLÖGU AÐ NÝRRI 9. MGR GR. VERÐBRÉFAVIÐSKIPTALAGA í 2. mgr. 23. gr. kauphallalaga kemur efnislega fram að félag, sem ekki hefur samþykkt skráningu í kauphöll, hafi ekki neinar upplýsingaskyldur gagnvart viðkomandi markaði. Að baki býr sú hugsun að ekki verði lagðar neinar skyldur á viðkomandi félag við slíkar aðstæður, enda er ákvörðunin tekin án samþykkis félagsins. Ekki verður séð hvers vegna önnur sjónarmið ættu að gilda um yfirtökureglur. Hluthafar viðkomandi félags hafa ákveðið að skrá það á tilteknum markaði að teknu tilliti til þeirra reglna sem þar gilda. Óeðlilegt er að ákvörðun kauphallar (einkafyrirtækis) án nokkrar aðkomu viðkomandi félags geti breytt réttarstöðu félagsins og hluthafa þess og leitt til þess að aðrar og nýjar reglur fari að gilda en væntingar stóðu til þegar félagið var upphaflega skráð. í 99. gr. verðbréfaviðskiptalaga er kveðið á um gildissvið og lagaskil X. kafla um yfirtöku. Er greinin í samræmi við 2. mgr. 4. gr. yfirtökutilskipunarinnar. í 2. mgr. 99. gr. laganna kemur efnislega fram að kaflinn gildi um félög sem skráð eru í kauphöll á íslandi og með höfuðstöðvar hér á landi. Ekki er gerður greinarmunur á þvi hvort félag hafi verið skráð í kauphöll með eða án samþykkis félagsins. Hafa ber i huga að óvenjulegt er að félag sé skráð í kauphöll i sínu heimaríki án samþykkis félagsins. Er því sennilegt að við undirbúning og setningu yfirtökutilskipunarinnar hafi ekki verið hugað að því að framangreindar aðstæður gætu komið upp og hver réttaráhrifin væru, þ.e. að yfirtökureglur heimarikis gengju framar og giltu frá nýskráningu félags í heimaríkinu án þess að samþykki félagsins fyrir þeirri skráningu lægi fyrir. Bæði danska kauphöllin og islenska kauphöllin hafa tekið undir framangreind sjónarmið og hafa talið órökrétt að íslenskar yfirtökureglur gildi við framangreindar aðstæður. í umsögn islensku kauphallarinnar til nefndarinnar kemur fram að hún telji þörf á að skýra nánar hvort ákvæðum verðbréfaviðskiptalaga um yfirtökur sé ætlað að taka til félaga sem hafa verið skráð einhliða á markað án samþykkis viðkomandi félags. Tillögu að nýrri 9. mgr gr. laganna er einmitt ætlað að taka á þessu. Rökrétt er að taka tillöguna til athugunar 1

2

3 um leið og fyrirliggandi frumvarp þar sem hvort tveggja fjallar um stöðu ráðandi hluthafa i skráðum félögum. Ekki eru lagðar til breytingar á fyrrnefndri 99. gr. laganna um gildissvið og lagaskil þar sem hætta væri á að tómarúm skapaðist og engar yfirtökureglur næðu til fyrrnefndra aðstæðna. íslenskar yfirtökureglur munu því gilda eftir sem áður. Á hinn bóginn er lagt til að ráðandi hluthafi verði undanþeginn tilboðsskyldu hafi hann verið undanþeginn tilboðsskyldu á frummarkaði. Markmiðið með tillögunni er að tryggja sem kostur er að réttarstaða viðkomandi félags og hluthafa þess, að því er yfirtökureglur varðar, breytist ekki þegar félagið er skráð í aðra kauphöll án samþykkis félagsins. Af sömu ástæðum er lagt til að ráðandi hluthafi verði tilboðsskyldur, að uppfylltum skilyrðum 1. mgr gr. laganna, væri hann ekki lengur undanþeginn tilboðsskyldu á frummarkaði. Skal þá tilboðsskyldu fullnægt í samræmi við ákvæði X. kafla laganna. Samkvæmt dönskum yfirtökureglum var William Demant Invest A/S með yfirráð í Össuri hf. þegar félagið var skráð i dönsku kauphöllina. Sjóðurinn var af þeim sökum ekki yfirtökuskyldur og gat aukið við hlut sinn ótakmarkað svo lengi sem hann héldi yfirráðum (sjá tilvísun til danskra yfirtökureglna í umsögn íslensku kauphallarinnar til nefndarinnar). Eftir skráningu Össurar hf. i íslensku kauphöllina að nýju, að frumkvæði kauphallarinnar og án samþykkis félagsins, gildir 7. mgr gr. verðbréfaviðskiptalaga um William Demant Invest A/S sem ráðandi hluthafa. Samkvæmt orðanna hljóðan eru engin takmörk sett við því hversu hátt hlutfall atkvæðisréttar sjóðurinn getur eignast, svo lengi sem hann heldur yfirráðum (sjá umfjöllun um 7. mgr gr. laganna í umsögn íslensku kauphallarinnar til nefndarinnar). Samkvæmt framansögðu felur tillaga að nýrri 9. mgr gr. verðbréfaviðskiptalaga ekki í sér breytingu frá gildandi rétti, heldur er henni þvert á móti ætlað að tryggja að réttarstaða félagsins og hluthafa þess haldist óbreytt miðað við gildandi lög á íslandi og i Danmörku. III. HUGLEIÐINGAR UM FRUMVARPIÐ OG BREYTINGARTILLÖGU KAUPHALLARINNAR Fyrst má velta því fyrir sér hvort þörf sé á því að ísland sé með aðrar reglur um ráðandi hluthafa en nágrannarikin. Ef hluthafi fer þegar með yfirráð verður ekki séð að það skipti aðra hluthafa máli hver atkvæðisréttur hins ráðandi hluthafa er. í þessu sambandi er einnig rétt að hafa í huga önnur atriði sem geta takmarkað möguleika hins ráðandi hluthafa, s.s. skilyrði kauphallareglna um seljanleika hlutabréfa (almenna reglan er sú að a.m.k. 25% séu í eigu almennra fjárfesta). Mikilvægt er að vandað sé til lagasetningar og lagabreytingar séu vel igrundaðar. Nú verið að breyta reglum um ráðandi hluthafa í þriðja sinn á tæpum þremur árum. Mikilvægt er að lög séu skýr og fyrirsjáanleg. Félög, hluthafar og fjárfestar byggja ákvarðanir sínar á gildandi réttarreglum og verða að geta skilið þær og séð fyrir hvernig þeim verður beitt. Gjalda ber varhug við afturvirkni laga. Með fyrirhuguðum breytingum er i raun verið að leggja til að réttarstöðu félaga og hluthafa sem hafa nýlega verið nýskráð í kauphöll (Össur hf. og Hagar hf.) verði breytt með afturvirkum hætti. Eðlilegra væri að breytingarnar tækju aðeins til þeirra félaga sem verða nýskráð í kauphöll eftir gildistöku frumvarpsins, sbr. undanþágur í fyrri lögum um verðbréfaviðskipti. Þær breytingar sem felast í frumvarpinu munu þrengja verulega að ráðandi hluthöfum. Þær kunna jafnframt að vera hamlandi fyrir viðkomandi félag. Því til stuðnings skal bent á að ef 2

4

5 ráðandi hluthafi vill ekki að hlutur hans í félagi þynnist út er Ijóst að viðkomandi félag getur t.d. ekki farið í útboð fyrir nýja fjárfesta eða gefið út nýja hluti sem greiðslu í fyrirtækjakaupum. Breytingartillaga kauphallarinnar myndi á hinn bóginn stuðla að svigrúmi félaga til slíkra athafna sem teljast verða eðlilegur þáttur i rekstri skráðs félags. IV. HUGLEIÐINGAR UM MÖGULEG VIÐBRÖGÐ VEGNA FYRIRHUGAÐRA LAGABREYTINGA 1. Engin viðbrögð Ólíklegt í Ijósi forsögunnar, sjá fylgiskjal. Fyrirsjáanleg vandkvæði við útboð Össurar hf. og greiðslu með útgáfu nýrra hluta. 2. William Demant Invest A/S gerir yfirtökutilboð Fjárhagslega sterkt félag og gæti auðveldlega fjármagnað kaupin. William Demant Invest A/S hefur gefið til kynna að sjóðurinn vilji að Össur hf. sé áfram skráð á markaði. Möguleg vandkvæði við framkvæmd yfirtöku vegna gjaldeyrishafta. Ef yfirtakan gengi eftir yrði Össur hf. að fullu i erlendri eigu - engir islenskir hluthafar. Hvað yrði um félagið ef til yfirtöku kæmi? 3. Höfuðstöðvar Össurar hf. fluttarfrá íslandi íslensku yfirtökureglurnar gilda þá ekki lengur og þær dönsku fara að gilda að nýju. Tiltölulega einfalt í framkvæmd (yfir 70% hluthafa samþykktu afskráningarbeiðni). Hefur ekki sjálfkrafa áhrif á skráningu félagsins í íslensku kauphöllinni. Hver verða áhrifin á um 300 íslenska starfsmenn og skatttekjur rikissjóðs? 4. Kauphöllin afskráir Össur hf. úr kauphöllinni íslensku yfirtökureglurnar gilda þá ekki lengur og þær dönsku fara að gilda að nýju. Ólíklegt í Ijósi markmiðs að baki ákvörðun kauphallarinnar um nýskráninguna (i fréttatilkynningu kom fram að ákvörðunin væri tekin með hliðsjón af gjaldeyrishöftunum og kauphöllin væri eini skipulegi verðbréfamarkaðurinn þar sem íslenskir fjárfestar gætu keypt og selt hlutabréf í Össuri hf. án takmarkana). Reykjavík, 30. janúar 2012, 3

6

7 Össur hf. skráð í Kauphöll íslands 1999, WD hefur átt yfir 30% í Össurifrá 2005 og yfirtökumörk voru 40% á þeim tíma Tímalína Atburður Hlutur WD Yfirtökureglur Gjaldeyrishöftum komið á 34,27% Yfirtökumörk 40% WD eykur við hlut sinn i Össuri hf. 39,88% Óbreyttar Yfirtökureglum breytt Óbreytt Yfirtökumörk 30% Gera yfirtökutilboð fyrir eða selja niður Össur hf. skráð í dönsku kauphöllina Óbreyttur _ Lítið hlutafjárútboð í Danmörku 37,28% Óbreyttar Óbreyttar Stjórn Össurar hf. óskar afskráningar Óbreyttur úr íslensku kauphöllinni Óbreyttar Greitt með nýjum hlutum i Össuri hf. 37,18% Óbreyttar við kaup á fyrirtæki í Bandaríkjunum Yfirtökureglum breytt Óbreyttur Yfirtökumörk 30% Undanþága frá tilboðsskyldu ef eykur ekki við hlut m.v WD eykur við hlut sinn 39,58% Óbreyttar Hluthafafundur Össurar hf. staðfestir Óbreyttur Óbreyttar ósk stjórnar um afskráningu Össur hf. endurfjármagnar lán Óbreyttur Óbreyttar í gegnum erlend félög með þremur alþjóðlegum bönkum Össur hf. afskráð úr íslensku Óbreyttur Danskar yfirtökureglur gilda kauphöllinni Undanþága frá tilboðsskyldu Össur hf. skráð að nýju í íslensku Óbreyttur íslenskar yfirtökureglur gilda kauphöllinni án samþykkis félagsins Undanþága frá tilboðsskyldu Fyrirhugaðar breytingar - íslenskar yfirtökureglur gilda: Undanþága frá tilboðsskyldu efeykur ekki við hlutfrá skráningu, en ný mörk myndast ef hlutur lækkar

8

9 lillaga að nýrri 9. mgr gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 með síðari breytingum: Nú fer aðili og þeir sem hann er í samstarfi við með yfirráð í félagi þegar verðbréf þess eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði án samþykkis útgefanda, sbr. 23. gr. laga um kauphallir nr. 110/2007, og verður hann þá ekki tilboðsskyldur samkvæmt þessari grein hafí hann ekki verið tilboðsskyldur á þeim skipulega verðbréfamarkaði þar sem verðbréf viðkomandi félags voru tekin til viðskipta að frumkvæði útgefanda. Yrði viðkomandi aðili síðar tilboðsskyldur á síðamefndum verðbréfamarkaði verður hann samstundis tilboðsskyldur skv. 1. mgr. Rökstuðningur: I 23. gr. laga um kauphallir nr. 110/2007, er kveðið á um heimild kauphallar til að taka verðbréf til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði án samþykkis útgefanda ef um er að ræða verðbréf sem tekin hafa verið til viðskipta á öðrum skipulegum verðbréfamarkaði á Evrópska efnahagssvæðinu. Ákvæðið byggist á 5. mgr. 40. gr. MiFID tilskipunarinnar. í 2. mgr. 23. gr. laganna er kveðið á um að útgefanda verðbréfa, sem ekki hefur samþykkt töku til viðskipta, sé ekki skylt að sinna upplýsingaskyldu gagnvart viðkomandi verðbréfamarkaði. Að baki býr sú hugsun að ekki verði lagðar neinar skyldur á herðar útgefanda gagnvart viðkomandi verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefandans hafa verið tekin til viðskipta án hans samþykkis. I 99. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari breytingum, er kveðið á um gildissvið og lagaskil X. kafla laganna um yfirtöku. Er gildissvið kaflans í samræmi við ákvæði 2. mgr. 4. gr. yfirtökutilskipunarinnar. Fram kemur í 2. mgr. 99. gr. laganna að ákvæði kaflans gilda um yfirtöku sem tekur til útgefanda með skráðar höfuðstöðvar á Islandi hvers verðbréf hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Islandi. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort bréfm hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi með eða án samþykkis útgefanda. Óvenjulegt er að verðbréf útgefanda séu tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í heimaríki útgefandans án hans samþykkis. Við teljum að við undirbúning og setningu fyrmefndra tilskipana hafi ekki verið hugað að því að þessi óvenjulega staða gæti komið upp og hver réttaráhrif hennar væru, þ.e. að yfirtökureglur heimaríkis útgefanda gengju framar og giltu frá þeim tíma sem verðbréf útgefandans væru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði í heimaríki útgefandans án hans samþykkis. Slíkt felur í sér að réttarstöðu félagsins og hluthafa þess er breytt án aðkomu félagsins og allt í einu eru aðrar og nýjar reglur famar að gilda en væntingar stóðu til þegar verðbréfm voru upphaflega tekin til viðskipta á öðrum skipulegum verðbréfamarkaði á Evrópska efnahagssvæðinu að frumkvæði útgefandans. Við teljum að sömu röksemdir eigi við um yfirtökureglur og að framan greinir varðandi upplýsingaskyldu útgefanda gagnvart skipulegum verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefanda hafa verið tekin til viðskipta án hans samþykkis. Þannig eigi útgefandi og hluthafar hans ekki að bera neinar skyldur gagnvart þeim verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefandans hafa verið tekin til viðskipta án hans samþykkis. Sem fyrr greinir er ákvæði 99. gr. laganna um gildissvið og lagaskil X. kafla í samræmi við ákvæði 2. mgr. 4. gr. yfirtökutilskipunarinnar. Ekki eru þvi lagðar til breytingar á því ákvæði. 3

10 A f því leiðir að lögin munu eftir sem áður gilda um yfirtöku sem tekur til útgefanda með skráðar höfuðstöðvar á íslandi hvers verðbréf hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á íslandi, bæði með eða án samþykkis útgefanda. Á hinn bóginn er lagt til að komið verði til móts við framangreindar röksemdir um að ekki verði lagðar neinar skyldur á herðar útgefanda og hluthöfum þess gagnvart þeim skipulega verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefandans eru til viðskipta án hans samþykkis. Þannig verði aðili, sem fer með yfirráð í félagi þegar verðbréf þess eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði án sainþykkis útgefanda, ekki tilboðsskyldur samkvæmt 100. gr. laganna hafí hann ekki verið tilboðsskyldur á þeim skipulega verðbréfamarkaði þar sem verðbréf viðkomandi félags voru tekin til viðskipta að frumkvæði útgefanda. Markmiðið með þessari tillögu er að tryggja sem kostur er að réttarstaða útgefanda og hluthafa, að því er yfirtökureglur varðar, breytist ekki við töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi án samþykkis útgefanda. Hafi aðili ekki verið tilboðsskyldur á þeim skipulega verðbréfamarkaði, þar sem verðbréf útgefandans voru tekin til viðskipta að hans frumkvæði, skal sá aðili ekki heldur verða tilboðsskyldur þegar verðbréfin eru tekin til viðskipta hér á landi án samþykkis útgefanda. Ef viðkomandi aðili var tilboðsskyldur á þeim skipulega verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefanda voru tekin til viðskipta að frumkvæði hans áður en verðbréfin voru tekin til viðskipta hér á landi án samþykkis útgefanda, þá gildir ákvæði 7. mgr. þessarar greinar. Við þær aðstæður er farið með félagið og hluthafa þess á sama hátt og ef verðbréfin hefðu verið tekin til viðskipta með samþykki útgefandans. Ef viðkomandi aðili yrði síðar tilboðsskyldur á þeim skipulega verðbréfamarkaði þar sem verðbréf útgefandans voru tekin til viðskipta að hans frumkvæði er ekki lengur ástæða til að undanþiggja hann tilboðsskyldu. í samræmi við það yrði viðkomandi aðili samstundis tilboðsskyldur samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, að skilyrðum hennar uppfylltum. 4

11 F i n a n s t i l s y n e t NASDAQ OMX Copenhagen A/S Att.: Anne Zeuthen Lakkegaard Postbox Copenhagen K 9. december 2011 Rel. vel J.nr. $ Sendt per til: Vurdering af lovvalg ved overtagelsestilbud for islandsk selskab Finanstilsynet har af NASDAQ OMX Kabenhavn A/S modtaget en forespargsel af 3. oktober 2011 om, Danmark eller Islands regler vedrarende overtagelsestilbud skal finde anvendelse for det islandske selskab, Össur hf. (herefter selskabet) i tilfælde af, at selskabet mátte blive mál for et overtagelsestilbud. Det er Finanstilsynets vurdering, at de islandske regler om overtagelsestilbud skal finde anvendelse, sáfremt Össur hf. skulle blive mál for et overtagelsestilbud. F IN A N S TILS Y N ET Árhusgade Kabenhavn 0 Tlf Fax CVR-nr finanstilsynetoftnet.dk ERH V e ftv S- OO V *K3TMINI»T «RIBT De faktiske omstændigheder I brevet af 3. oktober 2011 beskrives fortebet for Össur hf. s noteringer pá regulerede markeder. Selskabet blev optaget til handel for forste gang pá NASDAQ OMX Island i Den 4. september 2009 blev selskabet dobbeltnoteret pá NASDAQ OMX Kebenhavn A/S. Den 25. marts 2011 blev selskabet afnoteret fra NASDAQ OMX Island efter selskabets valg. NASDAQ OMX Island besluttede sig for at genoptage selskabets aktier til handel d. 28. marts Dette skete uden selskabets samtykke og med hjemmel i 23 af den islandske Lov om Borser nr. 110/2007, hvorefter en bers má optage værdipapirer til handel pá et reguleret marked uden udsteders samtykke, hvis værdipapirerne allerede er optaget til handel pá et andet reguleret marked i Det Europæiske 0konomiske Samarbejde (herefter E0S). Tvangsoptagelsen af NASDAQ OMX Island af selskabets aktier begrundes med de gældende regler om kapitalværn i Is'and. Disse medforer, at NAS- DAQ OMX Island udgor det eneste regulerede marked, hvor islandske investorer (herunder islandske aktionærer i selskabet) uden hindringer kan kobe

12 og sælge aktier i selskabet. Beslutningen om tvangsoptagelse var sáledes ud fra investor beskyttelse grundet islandske regler om kapitalværn. Det er endvidere oplyst, at selskabet ikke er underlagt oplysningsforpligtelser overfor NASDAQ OMX Island som folge af, at optagelsen til handel pá nævnte marked skete uden samtykke fra selskabet. Selskabet er imidlertid underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til danske regler og "Regleme for udstedere af aktier pá NASDAQ OMX Ksbenhavn A/S som felge af optagelsen til handel der. NASDAQ OMX Kabenhavn A/S argumenterer for, at tvangsoptagelsen af selskabets aktier pá NASDAQ OMX Island af dette marked ikke b0r medfere, at der skal anvendes islandske regler, hvis selskabet bliver mál for et overtagelsestilbud. Havde der ikke sket tvangsoptagelse af aktierne, havde danske regler fundet anvendelse. Det underbygges af NASDAQ OMX Kebenhavn A/S ved, at princippet bag MiFID art. 40 (muligheden for tvangsoptagelse) er, at en udsteder ikke skal underlægges nogen former for forpligtelser i relation til det marked, hvorpá udsteder er optaget til handel uden dennes samtykke. Hertil anfores, at tvangsoptagelsesmuligheden ikke udgjorde en mulighed, da takeoverdirektivet blev vedtaget, idet muligheden stammer fra MiFID, der er kommet til efterfalgende. Endvidere anferos, at princippet bar udstrækkes til, at tvangsoptagelsen pá NASDAQ OMX Island ikke skal medfare nogen forpligtelser i relation til det nævnte marked pá omrádet for takeover-reglerne, hvorfor hovedreglen i takeoverdirektivet art. 4, stk. 2, litra a, ikke skal finde anvendelse. Denne lyder pá, at reglerne i det land, hvor udstederes vedtægtsmæssige hjemsted befinder sig, hvis kapitalandelene i selskabet er optaget til handel pá et reguleret marked i den págældende medlemsstat, finder anvendelse. Reglen, der skal anvendes, findes i stedet for i takeoverdirektivet art. 4, stk. 2, litra b, 2. led, hvorefter den kompetente myndighed findes i det land, hvor aktieme blev optaget til handel ferste gang. Begrundelsen for anvendelse af art. 4, stk. 2, litra b, 2. led er, at tvangsnoteringen iht. MiFID art. 40 ikke havde været muligt, havde selskabets aktier ikke forst været optaget pá NASDAQ OMX Kobenhavn A/S, Slutteligt anfores, at denne vurdering vil have principiel betydning for vurderinger i lignende sager sá længe de islandske regler om kapitalværn er gældende. Det retlige grundlag

13 3 Reglerne om den kompetente tilsynsmyndighed og den lovgivning, der finder anvendelse i tilfælde af overtagelsestilbud findes i art. 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rádets Direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (herefter takeoverdirektivet). Denne artikel er implementeret i dansk ret ved 18, i bekendtgerelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud (herefter takeoverbekendtgorelsen). Hovedreglen i art. 4, stk. 2, litra a i takeoverdirektivet (implementeret ved 18, stk. 1 i takeoverbekendtgorelsen) lyder pá, at "Den myndighed, der har kompetence til at fœre tilsynet med tilbuddet, er tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor málselskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hvis kapitalandelene i dette selskab er optaget til handel pá et reguleret marked i den págældende medlemsstat." I henhold til art. 4, stk. 2, litra b, i takeoverdirektivet (implementeret ved 18, stk. 2 i takeoverbekendtgarelsen) gælder der for et málselskabet, hvis kapitalandele ikke er optaget til handel pá et reguleret marked i den medlemsstat, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, at det er den myndighed, der har kompetence til at fere tilsyn med tilbuddet, tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, pá hvis regulerede marked selskabets kapitalandele er optaget til handel. Hvis kapitalandelene i máleselskabet er optaget til handel pá regulerede markeder i mere end én medlemsstat, har tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, pá hvis regulerede marked kapitalandelene f0rst blev optaget til handel, kompetence til at f0re tilsyn med tilbuddet. Art. 40, stk. 3 og stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rádets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansieile instrumenter, om ændring af Rádets direktiv 85/611/E0F, og 93/6/E0F samt Europa- Parlamentets og Rádets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rádets direktiv 93/22/E0F (herefter MiFID) lyder som folger: Art. 40, stk. 3. "Ud over de i stk. 1 og 2 fastsatte forpligtelser stiller medlemsstateme krav om, at det regulerede marked indforer og opretholder effektive ordninger med henblik pá at kontrollere, at udstedere af værdipapirer, som har adgang til at handle pá det regulerede marked, opfylder deres fællesskabsretlige forpligtelser til indledningsvis, lebende eller pá ad hocbasis at videregive oplysninger. Medlemsstaterne sikrer, at det regulerede marked indferer ordninger, som ge>r det lettere for dets medlemmer og deltagere at fá adgang til oplysninger, der er blevet offentliggjort i henhold til fællesskabsrelten. Art. 40, stk. 5 "Et værdipapir, der er optaget til handel pá et reguleret marked, kan efterfolgende optages til handel pá andre regulerede markeder,

14 selv uden udstederens samtykke, og under overholdelse af de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og fíádets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggores, nár værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel og om ændring af direktiv 2001/34/EF. Det regulerede marked skal oplyse udstederen om, at udstederens værdipapirer handles pá det págældende regulerede marked. udstedere er ikke forpligtet til direkte at give et reguleret marked, der har optaget hans værdipapirer til handel uden hans samtykke, de i stk. 3 omhandlede oplysninger. Finanstilsynets vurdering Takeoverdirektivet omtaler ikke en situation som den omhandlede, hvor et reguleret marked beslutter sig til at optage en udsteders aktier til handel pá det regulerede marked uden udsteders samtykke ligesom forholdet til takeoverdirektivet ikke nævnes i præamblen i MiFID. Dette til trods for at takeoverdirektivet tidsmæssigt er forhandlet samtidig med MiFID og vedtaget pá samme dato som MiFID, nemlig d. 21. april 2004 uagtet, at direktivnummereringen antyder, at MiFID er kommet efter takeoverdirektivet. MiFID art. 40, stk. 5 angiver specifikt hvilke oplysninger, en udsteder ikke er forpligtet til at give det regulerede marked, nár der er sket en tvangsoptagelse af dennes aktier, idet der henvises til stk. 3. Stykke 3 omhandler en udsteders forpligtelse til at opfylde fællesskabsretlige forpligtelser til at videregive oplysninger. Det er sáledes Finanstilsynets vurdering, at den nævnte fritagelse i MiFID art. 40, stk. 5 er specifikt beskrevet til at angá netop den i stykke 3 omhandlede forpligtelse til videregivelse af oplysninger. Denne fritagelse kan ikke udstrækkes til at fritage en udsteder fra alle forpligtelser, en udsteder mátte blive pálagt ved at have sine værdipapirer optaget til handel pá det págældende marked, uanset pá hvilken máde de nævnte værdipapirer mátte være blevet optaget til handel, herunder lovvalgs bestemmelserne i et helt andet direktiv. Pá baggrund af ovenstáende er det Finanstilsynets vurdering, at sporgsmálet om hvilket lands regler om overtagelsestilbud, der skal anvendes, alene skal vurderes efter regleme i takeoverdirektivet. Det er Finanstilsynets vurdering, at de islandske regler om overtagelsestilbud skal finde anvendelse, sáfremt Össur hf. skulle blive mál for et overtagelsestilbud. Der er lagt vægt pá, at Össur hf. har vedtægtsmæssigt hjemsted i Island, selskabet har sine aktier optaget til handel pá NASDAQ OMX Island, jf. hovedreglen i art. 4, stk. 2, litra a, i takeoverdirektivet oc; 18, stk. 1, i takeoverbekendtg^relsen og der ikke er adgang til at dispensere fra reglerne eller modificere reglerne i fakeoverdirektivet.

15 5 Forudsætningeme for anvendelse af art. 4, stk. 2, litra b, 2. led, findes i 1. led. Disse er, at Össur hf. s aktier ikke er optaget til handel pá et reguleret marked pá Island, som er selskabets vedtægtsmæssige hjemsted og selskabets aktier er optaget til handel pá et reguleret marked i en anden medlemsstat. I dette tilfælde er ferste forudsætning ikke opfyldt, idet Össur hf. s aktier er optaget til handel pá NASDAQ OMX Island, hvorfor den videre del af reglen i art. 4, stk. 2, litra b er ikke anvendelig. Hovedreglen i art. 4, stk. 2, litra a skal sáledes anvendes. Hverken takeoverdirektivet eller de danske regler angiver nogen muligheder for undtagelser eller dispensation fra regleme om lowalg. Lowalgsreglerne er tydeligt formuleret ligesom der er ikke taget noget hensyn til virkninger af MiFID art. 40, stk. 5 pá reglerne i takeoverdirektivet i forbindelse med udarbejdelsen af direktiverne. Sagen er I Finanstilsynet behandlet af Vicki Erfurt Larsen, som kan kontaktes pá direkte telefon eller Med venlig hilsen Kontorchef fuldmægtig

16 )

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 Skammstafanir sænsku ehfl. aktiebolagslag nr. 551/2005 norsku ehfl. lov om allmennaksjeselskaper nr. 45/1997

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Félag löggiltra endurskobenda Reykjavík 25. apríl 2005 Tilv. FLE 19-2005 Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd c/o Stefán Árni Auðólfsson, nefndarritari

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund,

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

Erindi nr. Þ / Grant Thomton

Erindi nr. Þ / Grant Thomton Löggiltir endurskoðendur - skattasvið A iþm gi. Erindi nr. Þ / Grant Thomton kom udagur 2S.v. 2005" w ant i nornton Alþingi B.t. Efnahags- og viðskiptanefndar Kirkjustræti 2 150 Reykjavík Reykjavík, 25.

Læs mere

Forkaupsréttarsniðganga

Forkaupsréttarsniðganga Forkaupsréttarsniðganga Þorvaldur Hauksson og Helgi Áss Grétarsson Lögfræðideild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XVI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2015 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar?

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? Margrét Vala Kristjánsdóttir dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. b 53 Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? b 54

Læs mere

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Útgefandi: Samtök fjármálafyrirtækja Hönnun: Grafík - Hönnun & framleiðsla

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda LÖGFRÆÐISVIÐ Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Ritgerð til ML gráðu Nafn nemanda: Andrea Valgeirsdóttir Leiðbeinandi: Daníel Isebarn Ágústsson (Haustönn 2014) Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *<

Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< Bankers ané Seeuriti'es Omtefs' A ím ríatim o f k c lm é Alþingi Erindi nr. Þ / & komudagur u,. U - *< 20. febrúar 2003 Alþingi, efnahags- og viðskiptanefnd, Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Efni: Upplvsingar

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

Nr desember 2015 REGLUGERÐ

Nr desember 2015 REGLUGERÐ REGLUGERÐ um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/ um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/09 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/04 að því er varðar aukið,

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 4 150 Reykjavík Reykjavík, 18. febrúar 2012 Efni: Umsögn Skjásins ehf. vegna breytinga á lögum um Ríkisútvarpið

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Inga Helga Sveinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kristín Benediktsdóttir hdl. September

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda Meðlagskerfi Norðurlanda Guðný Björk Eydal Hrefna Friðriksdóttir Félagsráðgjafardeild Ritstjóri: Halldór S. Guðmundsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1373 794. mál. Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015 2016.) I. KAFLI Markmið. Aðstoðarhæft nám. 1. gr. Markmið. Markmið laga þessara er að

Læs mere

Hvað er kennitöluflakk?

Hvað er kennitöluflakk? Hvað er kennitöluflakk? Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast

Læs mere

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA 2007-2016 TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN 11.8 Stoðþjónusta við 18 ára og eldri Starfsmarkmið 9, leið d STARF NEFNDAR UM NOTENDASTÝRÐA ÞJÓNUSTU ÁFANGASKÝRSLA

Læs mere

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA Agnes Eir Önundardóttir 2013 BA í lögfræði Höfundur: Agnes Eir Önundardóttir Kennitala: 140689-3359 Leiðbeinandi: Svala Ísfeld Ólafsdóttir dósent Lagadeild

Læs mere

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga Grunnnámskeið 2 Að vera í sveitarstjórn Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna Samband íslenskra sveitarfélaga 2011 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn - Að vera í sveitarstjórn Samband íslenskra sveitarfélaga

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar BA-ritgerð í lögfræði Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar Leifur Valentín Gunnarsson Leiðbeinandi: Arnaldur Hjartarson Júní 2015 BA-ritgerð

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Inngangur stefna ASÍ í húsnæðismálum... 2 Breytinga er þörf!... 3 Lýsing á einstökum þáttum danska húsnæðislánakerfisins... 7 Almenn lýsing... 7

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur 13.2. 2 12. Febrúar 2008 Eftirfarandi er athugasemd Félags geislafræðinga vegna Frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegan flutnings á útgáfu starfsleyfa til

Læs mere

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga Hugvísindasvið Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga 1763-1774 Ritgerð til B.A.-prófs Björn Rúnar Guðmundsson Júní 2009 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Sagnfræði Tengsl kaupmanna Almenna

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2 Ásmundur G. Vilhjálmsson lömaður Skiptin á skattlaninarréttinum milli heimilisfestarlands o keldulands 1 ) 2 183 1 Hutakið kelduland er hér notað yfir það sem á öðrum Norðurlöndum er kallað kildeland en

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju -BA ritgerð í lögfræði - Sævar Jens Hafberg Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson Apríl 2011 0 EFNISYFIRLIT

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar Efnisyfirlit. 1.0 Inngangur... 3 1.1 Almennt... 3 1.2 Afmörkun ritgerðarefnis og umfjöllunarefni... 4 1.3 Fræðikerfi lögfræðinnar... 6 2.0 Umhverfisvernd... 8 2.1 Almennt... 8 2.2 Réttarheimildir... 9

Læs mere

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Tímarit um raunvísindi og stærðfræði 2. árg. 2. hefti 2004 raust.is/2004/2/03 Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Kristín Bjarnadóttir Kennaraháskóla Íslands Vefútgáfa: 30. desember 2004

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

Casus mixtus cum culpa

Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson Casus mixtus cum culpa - BA ritgerð í lögfræði Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2012 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 3 2 Réttarsöguleg

Læs mere

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 37

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti...

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti... EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 4 2. Réttarsvið nábýlisréttar... 6 2.1 Inntak eignaréttar og tengsl eignaréttar við nábýlisrétt... 6 2.2 Inntak nábýlisréttar... 8 2.2.1 Hugtakið fasteign í skilningi nábýlisréttar...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2015 (J.nr. 2013-0035589) Påbud om at slette

Læs mere

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir Leiðbeinandi: Unnur Edda Sveinsdóttir Desember 2014 Efnisyfirlit 1 Inngangur...

Læs mere

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Islandsk klarsprog som forskningsområde Ari Páll Kristinsson Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 41-44 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Læs mere

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi Skýrsla stjórnlaganefndar 2011 2. bindi Útgefandi: Stjórnlaganefnd Ritstjóri: Guðrún Pétursdóttir Umsjón með útgáfu: Guðbjörg Eva H. Baldursdóttir Prófarkalestur: Hallfríður Helgadóttir Prentun og bókband:

Læs mere

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra . Forsjárnefnd Dögg Pálsdóttir Oddný Vilhjálmsdóttir Ólafur Þ. Stephensen Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra.......... Júní 1999 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 1 Inngangur... 3 Samningur Sameinuðu þjóðanna

Læs mere

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RANNSÓKNARLÖGREGLA RÍKISINS Auöbrekka 6 Pósthólf 280 202 Kópavogur Slmi 554-4000 Fax 554-3865.ópavogi 15. mars 1996 BN/- Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd

Læs mere

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Fríða Rós Valdimarsdóttir Jafnréttisstofa Borgum 600 Akureyri tel: 460 6200 fax: 460 6201 email: jafnretti@jafnretti.is www.jafnretti.is

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. ánasjóður íslenskra námsmanna I. Kafli Lánshæft nám 1.1. Almennt. Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi.

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Reykjavík, 3. júlí, 2013 Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis v/ máls 14 um Hagstofu Íslands Þann 2. júlí var undirritaður, Helgi Tómasson, boðaður

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Verndarblaðið Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Stuðningsfélagi eftir afplánun Fangar með þroskahömlun Gamlir menn í fangelsi Raddir fanga Íslenskar fangelsisbókmenntir Fagnaðarefni Verndarblaðið

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna LÖGMANNABLAÐIÐ 12. árgangur I mars I 1/2006 EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna EFTA-dómstóllinn Jón Rúnar Pálsson: Heimsókn LMFÍ til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg 10 Guðjón Rúnarsson:

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere