Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde"

Transkript

1 Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen i dansk erhvervsliv. Statistikken viser: D er er anvendt 25,9 mia. kr. på egen forskning og udvikling i en stigning på knap 2 procent i forhold til V æksten har fundet sted inden for videnservice erhvervene. Her er udgifterne til egen FoU steget fra 6,1 til 7,6 mia. kr. 3 3 procent af FoU-midlerne kan relateres til forskning og udvikling inden for IKT og 32 procent til forskning og udvikling inden for sundhed. V irksomhederne finansierede selv 84 procent af deres udgifter til egen FoU. D er er i 2005 beskæftiget godt personer med forskning og udviklingsarbejde, og de har udført godt forskningsårsværk. D er er købt FoU-tjenester for 5,9 mia. kr. en lille stigning på knap 4 procent i forhold til Godt 35 procent er købt fra udenlandske virksomheder. Læs mere i denne publikation og på vores hjemmeside: Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade 4, DK-8200 Århus N. Erhv foru 2004.indd 1 11/06/07 15:46:08

2 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: Fax: Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for Forskningsanalyse. Pris: kr. 50,00 inkl. moms. Publikationen kan desuden hentes på Tryk: CS Grafisk A/S Oplag: 750 stk. ISSN: (online) ISBN:

3 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

4 2 Forord Med denne publikation offentliggøres omfanget af dansk erhvervslivs forskning og udviklingsarbejde (forkortet FoU) for 2005, sammenlignet med den foregående tiårs periode. Resultaterne er baseret på en stikprøve på knap virksomheder, hvoraf der er opnået svar fra ca. 74 procent. Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på opdrag af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Undersøgelsen er gennemført efter OECD s retningslinjer for forskningsstatistik, beskrevet i Frascati Manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige OECD-landes. Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne benytte lejligheden til at takke virksomhederne for deres bidrag til statistikken. Karen Siune Centerleder Juni 2005 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Udgifter til egen FoU... 4 BNP-andele... 8 Udgifter til købte FoU-tjenester FoU-personale FoU-årsværk Finansiering af FoU Regional fordeling af FoU Karakteren af FoU FoU-samarbejde Læs mere på CFA s hjemmeside: Her findes blandt andet en komplet tabelsamling, en detaljeret metodebeskrivelse samt indberetningsskemaerne vedrørende erhvervslivets forskningsstatistik for Bemærkning: Figur 31 er revideret 21. juni 2007

5 Metode Undersøgelsen dækker dansk erhvervslivs forskning og udviklingsarbejde (FoU) i Resultaterne er baseret på en stikprøve på knap virksomheder. Tilsammen udgør de indsamlede og de estimerede virksomheder i 2005 ca. 74 procent af de udvalgte virksomheder, svarende til knap virksomheder. Svarene er vægtet, så de mængdemæssigt repræsenterer hver én kombination af branche og virksomhedsstørrelse. Derved fås et repræsentativt billede af dansk erhvervslivs FoU-indsats. Undersøgelsen er udarbejdet og gennemført i henhold til OECD s retningslinjer, som de fremgår af Frascati Manualen (2002). Ligesom tidligere er virksomhederne i denne undersøgelse grupperet efter den branche, som deres forskning og udvikling primært foregår indenfor. Denne branchegruppering kan dog kun føres tilbage til 2001, da virksomhederne ikke før 2001 er blevet bedt om at indberette deres FoU-branche. I 2005 er det 12 procent, der anfører en anden FoU-branche end deres hovedbranche, se også side 7 i metodebeskrivelsen på Virksomheder med udgifter til forskning eller innovation på over 10 mio. kr. i år 2003 eller 2004 er placeret i et panel sammen med virksomheder med mere end 249 ansatte. Alle i dette panel er blevet bedt om at indberette for Fra den resterende gruppe af virksomheder er der udtaget en stikprøve. De basale definitioner fra Frascati Manualen: Forskning og udvikling: Skabende arbejde på et systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser. Grundforskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder. Udviklingsarbejde: Systematisk arbejde baseret på ny viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 3

6 4 Figur 1. Udgifter til egen FoU fordelt på branchegrupper, , mio. kr., 2005-priser Kilde: Tabel 3B I alt Fremstillingsindustri Videnservice Andet

7 Figur 2. Udgifter til egen FoU fordelt på branchegrupper, 2005, procent Videnservice 29% Den Øvrige finansielle Erhverv sektor 1% 4% Handel Lavteknologisk 1% Mellemteknologisk fremstillingsindustri fremstillingsindustri 6% 2% Højteknologisk fremstillingsindustri 57% I 2005 blev der i dansk erhvervsliv anvendt knap 26 mia. kr. på forskning og udviklingsarbejde (FoU), hvilket giver en realstigning på 1,8 procent i forhold til Stigningen skyldes næsten udelukkende, at virksomheder inden for videnservice har øget deres udgifter til forskning og udvikling med godt 1,5 mia. kr. Inden for fremstillingsindustri, den finansielle sektor og øvrige erhverv har der imidlertid været et fald i FoU-udgifterne. Figur 1 viser udviklingen i erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling i Danmark fra 1995 til Samlet set har der i denne periode været en gennemsnitlig årlig vækst på knap 7 procent i FoU-udgifterne. I perioden 2001 til 2005 er væksten aftaget. Figur 2 viser fordelingen af udgifterne til egen FoU på brancher i Fremstillingsindustrien har med 64 procent flest udgifter til FoU. FoU-udgifterne i den højteknologiske fremstillingsindustri alene udgør mere end halvdelen af den samlede forskning og udvikling i Danmark i 2005, mens videnservice med de næsthøjeste udgifter har 29 procent af FoU-udgifterne. Kilde: Tabel 1. 5

8 6 Figur 3. Udgifter til egen FoU fordelt på virksomhedsstørrelse, , mio. kr., 2005-priser Antal ansatte: under eller derover Kilde: Tabel 4B. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger.

9 Figur 4. FoU-udgifternes fordeling på løn, øvrig drift, bygninger, apparatur for forskellige virksomhedsstørrelser, 2005, procent og derover Figur 3 viser udviklingen i udgifterne til egen FoU for fire virksomhedsstørrelser. De helt store virksomheder med over 1000 ansatte har næsten gennem hele perioden haft stigende udgifter til egen FoU. I 2005 udgør denne gruppe knap halvdelen af erhvervslivets samlede udgifter til egen FoU. For virksomheder med mindre end 250 ansatte er der derimod sket et fald fra 2002 til I de efterfølgende år har udgifterne til egen FoU ligget mere konstant for denne gruppe under FoU-udgifternes fordeling på driftsudgifter og investeringsudgifter for de forskellige virksomhedsstørrelser er illustreret i figur 4. Lønudgifternes andel af FoU-udgifterne er størst for de helt små virksomheder, nemlig 70 procent, mens de udgør mellem 55 og 59 procent for de øvrige størrelsesgrupper. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bygninger Apparatur Kilde: Tabel 2. 7

10 8 Figur 5. Erhvervslivets FoU-udgifter i procent af BNP i Norden, EU og OECD, , procent 3,5 3,0 Sverige 2,5 Finland 2,0 1,5 1,0 0,5 Island OECD gns Danmark EU-15 Norge 0, Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators, december Bemærk: Eksakte tal kan ses i tabel 5.

11 Figur 6. Udgifter til egen FoU i procent af BNP for udvalgte lande, 2005, procent Sverige Finland USA* Tyskland Danmark Island* OECD gns.* Frankrig EU-15* England* Holland Norge 1,32 1,19 1,09 1,02 0,82 1,67 1,59 1,53 1,76 1,88 2,46 2, Kilde : OECD, Main Science and Technology Indicators, december Note *: De seneste offentliggjorte tal fra Island, USA, England og OECD er for året Note : Tallene fra Tyskland og Frankrig for år 2005 er foreløbige. Tallet fra USA for 2004 er foreløbigt. Tallene for OECD og EU-15 er prognoser. Figur 5 viser udviklingen i FoU-udgifternes andel af bruttonationalproduktet (BNP) i erhvervslivet i de nordiske lande samt EU og OECD i perioden fra 1995 til Norge har de senere år oplevet en afmatning i forskningsindsatsen. Danmark, Sverige og Finland har på trods af stigende FoU-indsats ikke kunnet følge med det stærkt stigende BNP siden Set i forhold til det danske bruttonationalprodukt er erhvervslivets indsats således faldet en smule fra 1,69 i 2004 til 1,67 procent i Af figur 6 fremgår det, at dansk erhvervsliv ligger lidt under erhvervslivet i Tyskland og USA med hensyn til FoU-udgifternes andel af BNP. Derimod er der langt op til svensk og finsk erhvervsliv med FoU-andele af BNP på hhv. 2,92 procent og 2,46 procent. Fransk og engelsk erhvervsliv har med procentandele på henholdsvis 1,32 og 1,09 anvendt relativt mindre andele på FoU end Danmark. Norsk erhvervsliv ligger også noget under med FoU-udgifter, som kun udgør 0,82 procent af BNP i

12 10 Figur 7. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på branchegrupper, , mio. kr., 2005-priser Fremstillingsindustri Videnservice Andet Kilde: Tabel 10B. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger.

13 Figur 8. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på branchegrupper, 2005, procent Øvrige 11% Lavteknologisk fremstillingsindustri 9% Videnservice 14% Handel 1% Mellemteknologisk fremstillingsindustri 1% Højteknologisk fremstillingsindustri 64% Figur 7 viser, at udviklingen i erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester har været stigende op gennem 1990 erne. Den årlige stigningstakt i udgifterne til købte FoU-tjenester var i perioden fra 1999 til 2001 på 35 procent, hvilket var usædvanligt højt. Der blev inden for brancherne højteknologisk fremstillingsindustri og videnservice investeret ekstraordinært i købte FoU-tjenester disse år. Siden 2001 er erhvervslivets udgifter til købt FoU - lige som udgifterne til egen FOU - stagneret. I 2005 er dette tal på 5,9 mia. kr., hvilket er en stigning fra året før på knap 4 procent. Figur 8 viser fordelingen af udgifter til købte FoUtjenester på de forskellige branchegrupper i Fremstillingsindustrien står for 74 procent af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester. Den højteknologiske fremstillingsindustri alene udgør 64 procent. Videnservice udgør 14 procent i 2005 mod 16 procent året før. Kilde: Tabel 10A. 11

14 12 Figur 9. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på virksomhedsstørrelse, , mio. kr., 2005-priser Antal ansatte under og derover Kilde: Tabel 11B. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. For året 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og der deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for dette år.

15 Figur 10. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på udførelsessted, 2005, mio. kr. Udenlandske virksomheder uden for koncernen Danske virksomheder uden for koncernen Udenlandske virksomheder i samme koncern Danske virksomheder i samme koncern Offentlige institutioner i Danmark Offentlige institutioner i udlandet Udviklingen i udgifterne til købte FoU-tjenester for forskellige virksomhedsstørrelser i perioden fra 1995 til 2005 er illustreret i figur 9. De største virksomheder med mere end 1000 ansatte har haft stigende udgifter til købte FoU-tjenester frem til Herefter er udgifterne faldet og er i 2005 med udgifter på 3 mia. kr. næsten tilbage til 1999-niveau. For de mindste virksomheder har udgifterne til købte FoU-tjenester stort set været stigende igennem hele den viste periode dog med ekstra høje vækstrater i 2001 og Figur 10 viser, at de fleste FoU-tjenester blev købt fra udenlandske virksomheder i 2005, hvilket er i lighed med tidligere. I 2005 købte dansk erhvervsliv for 3,2 mia. kr. fra udenlandske virksomheder, hvilket svarer til 54 procent af de samlede udgifter til købte FoUtjenester. Der blev købt FoU for 2,4 mia. kr. fra danske virksomheder. Det vil sige, at kun 6 procent af udgifterne til købte FoU-tjenester er brugt til køb fra offentlige institutioner, svarende til 350 mio. kr. Heraf er de 290 mio. kr. anvendt til køb af FoU-tjenester fra offentlige institutioner i Danmark. Kilde: Tabel 8. 13

16 14 Figur 11. Antal personer beskæftiget med FoU fordelt på branchegrupper, Kilde: Tabel I alt Fremstillingsindustri Videnservice Andet

17 Figur 12. FoU-personale fordelt på personalekategorier og branchegrupper, 2005, procent Fremstillingsindustri Videnservice Andet I alt Kilde: Tabel % 57% 69% 62% 31% 24% 26% 21% 13% 19% 11% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskere Teknikere Andet Figur 11 viser udviklingen i det samlede antal personer beskæftiget med forskning og udvikling i dansk erhvervsliv i perioden fra 1995 til 2005 for forskellige branchegrupper. I den viste periode er FoU-personalet gennemsnitligt vokset med 4,4 procent årligt, således at det samlede antal personer beskæftiget med FoU var på godt i I forhold til året før er antal personer beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv dog faldet med 2,2 procent - på trods af en fremgang inden for videnservice på 14 procent. Inden for fremstillingsindustrien er antallet af personer beskæftiget med FoU imidlertid faldet med 9 procent. Figur 12 viser FoU-personalets fordeling på personalekategorier for forskellige branchegrupper i I gennemsnit udgør forskerne med godt personer 62 procent af personalet, beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv. 26 procent af FoUpersonalet er teknikere og 12 procent er andet personale. Det er inden for videnservice, at forskerne med 69 procent udgør den største andel af FoUpersonalet. For de 2 øvrige branchegrupper udgør forskerne lidt over halvdelen af FoU-personalet. 15

18 16 Figur 13. Antal personer beskæftiget med FoU fordelt på virksomhedsstørrelse, Antal ansatte under og derover Kilde: Tabel 15. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. For året 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og der deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for dette år.

19 Figur 14. FoU-personale fordelt på personalekategorier og køn, 2005 Forskere Teknikere Andet I alt 57% 43% 53% 47% 75% 25% 68% 32% Figur 13 viser udviklingen i antal personer beskæftiget med forskning og udvikling i dansk erhvervsliv i perioden fra 1995 til 2005 for forskellige størrelsesgrupper. Med mindre udsving undervejs har antallet af personer beskæftiget med FoU stort set været stigende for alle 4 størrelsesgrupper fra 1995 til I forhold til 2004 har der dog været et fald i FoU-personalet for virksomheder med mindre end ansatte, som ikke helt modsvares af den stigning der har været for de største virksomheder med over ansatte. De største virksomheder har oplevet en stigning på 21 procent i FoU-personalet i forhold til året før. Figur 14 viser FoU-personalets kønsfordeling inden for de 3 personalekategorier: forskere, teknikere og andet personale i Blandt forskerne er kun hver fjerde kvinde, mens knap halvdelen af teknikerne og af andet FoU-personale er kvinder. Samlet set er kvindeandelen faldet med 2 procentpoint siden Kilde: Tabel 12. Mænd Kvinder 17

20 18 Figur 15. FoU-årsværk fordelt på branchegrupper, Kilde: Tabel 19. I alt Fremstillingsindustri Videnservice Andet

21 Figur 16. FoU-årsværk fordelt på virksomhedsstørrelse, under og derover Kilde: Tabel 20. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. For året 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og der deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for Udviklingen i FoU-årsværk for de forskellige branchegrupper i perioden 1995 til 2005 er illustreret i figur 15. De godt personer, der i 2005 er beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv, udfører tilsammen godt FoU-årsværk. Det vil sige, at FoU-årsværkene i 2005 udgør 72 procent af FoU-personalet. Selvom der er færre personer beskæftiget med FoU i 2005 i forhold til 2004, er FoU-årsværkene steget dette år. Det betyder, at FoU-personalet bruger en større andel af deres arbejdstid på FoU. Denne stigning skyldes udelukkende en stigning inden for videnservice. Fremstillingsindustrien står dog stadig for størstedelen af de anvendte FoU-årsværk, nemlig 56 procent i Figur 16 viser udviklingen i FoU-årsværk for forskellige virksomhedsstørrelser over tid. For de 3 mindste størrelsesgrupper har forbruget af FoUårsværk siden 2001 været stagnerende, således at den lille stigning i det samlede antal FoU-årsværk siden 2004 kun er forårsaget af den høje vækst på knap 18 procent for virksomheder med eller flere ansatte. 19

22 20 Figur 17. FoU-årsværk fordelt på personalekategorier, Forskere Teknikere Andet Kilde: Tabel 21. Note: For årene 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Databrud mellem 2001 og 2002: I perioden fra bliver virksomhederne bedt om at opdele deres FoU-personale på uddannelseskategorier. Fra bliver virksomhederne bedt om at opdele deres FoU-personale på forskere, teknikere og andet personale. Forskere omfatter i perioden personale med lang videregående uddannelse samt i perioden også akademiingeniører. Teknikere omfatter i perioden personale med mellemlang videregående uddannelse med undtagelse af akademiingeniører, som i perioden er inkluderet under forskerne.

23 Figur 18. FoU-årsværk fordelt på personalekategorier og branchegrupper, 2005, procent Fremstillingsindustri Videnservice Andet I alt 57% 55% 62% 71% 24% 31% 21% 21% 11% 8% 27% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 17 viser udviklingen i FoU-årsværkenes fordeling på de forskellige personalekategorier fra 1995 til Forskerne udgør i perioden fra 1995 til 2001 omkring 40 procent af FoU-årsværkene. Fra 2001 til 2002 er forskernes andel dog steget til at udgøre over halvdelen. Det skyldes primært, at virksomhederne fra 2002 bliver bedt om at fordele FoU-årsværkene på forskere, teknikere og andet FoU-personale, mens de tidligere skulle fordele FoU-årsværkene på baggrund af uddannelse, hvormed kun FoU-personale med en lang videregående uddannelse automatisk blev kategoriseret som forskere. Alt i alt udgør forskerne 62 procent af FoU-årsværkene i 2005, mens teknikerne udgør 27 procent i Forskernes FoU-årsværk er steget med 11 procent siden I figur 18 vises fordelingen af erhvervslivets FoUårsværk på de tre personalekategorier inden for de forskellige branchegrupper i Videnservice er den branchegruppe, hvor forskerne udgør den største andel af FoU-årsværkene, nemlig 71 procent, mens forskerne inden for de øvrige erhverv udgør godt halvdelen af FoU-årsværkene. Kilde: Tabel 17. Forskere Teknikere Andet 21

24 22 Figur 19. Finansiering af udgifter til egen FoU, , mio.kr., 2005-priser Kilde: Tabel 32B. Ekstern finansiering Intern finansiering I alt

25 Figur 20. Eksterne kilder til finansiering af egen FoU, 2005, procent Privat udenlandsk finansiering 68% Figur 19 viser udviklingen i den interne og eksterne finansiering af udgifterne til egen FoU i perioden fra 1997 til I 2005 blev knap 4,2 mia. kr. af virksomhedernes samlede udgifter til egen FoU på 25,9 mia. kr. finansieret eksternt, hvilket svarer til 16 procent. Dette er et fald på 2 procentpoint i forhold til Den eksterne finansieringsgrad var imidlertid kun på 12 procent i 1999, hvilket var det laveste i den viste periode. Offentlig udenlandsk finansiering 3% Privat dansk finansiering 14% Offentlig dansk finansiering 15% Figur 20 viser de eksterne kilder til finansiering af egen FoU i Af de eksternt finansierede udgifter på 4,2 mia. kr. i 2005 er de 2,8 mia. kr. finansieret af udenlandske virksomheder og heraf 2,7 mia. kr. fra udenlandske virksomheder i samme koncern. De 1,2 mia. kr. er finansieret af danske virksomheder, heraf 0,1 mia. fra danske virksomheder i samme koncern. EU-midler indgår i offentlig udenlandsk finansiering og udgør 100 mio. kr. Kilde: Tabel

26 24 Figur 21. Finansiering af udgifter til købte FoU-tjenester, , mio.kr., 2005-priser Kilde: Tabel 34B Ekstern finansiering Intern finansiering I alt

27 Figur 22. Eksterne kilder til finansiering af købte FoU-tjenester, 2005, procent Privat udenlandsk finansiering 50% Offentlig dansk finansiering 12% Kun godt 6 procent af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester blev finansieret eksternt i Figur 21 viser udviklingen i den interne og eksterne finansiering af udgifterne til købte FoU-tjenester i perioden fra 1997 til Den eksterne finansieringsgrad svinger i den angivne periode mellem 5 procent i 1999 og 14 procent i Figur 22 viser de eksterne kilder til finansiering af købte FoU-tjenester i Af de eksternt finansierede udgifter på knap 0,4 mia. kr. er halvdelen finansieret af udenlandske virksomheder, mens godt en tredjedel er finansieret af danske virksomheder. EU-midler udgør hovedparten af den offentlige udenlandske finansiering af købte FoU-tjenester. Offentlig udenlandsk finansiering 4% Privat dansk finansiering 34% Kilde: Tabel

28 Figur 23. Udgifter til egen FoU og andel FoU-udførende virksomheder fordelt på forskningsområder, 2005, procent 18% Sundhedsforskning Programmel som selvstændige produkter Bioteknologi Programmel integreret i andre produkter Hardware Genteknologi Materialeforskning Bygge- og anlægsteknik Levnedsmiddelforskning Energiforskning 1% 2% 5% 4% 4% 4% 9% 8% 12% 14% 13% 17% 16% 24% Kilde: Tabel 42. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Da flere af forskningsområderne er overlappende kan nogle af respondenterne have angivet mere end 100% af deres FoU-udgifter. Samtidigt er forskningsområderne ikke udtømmende, hvorfor andre kan have angivet mindre end 100% af deres FoU-udgifter. Tabellens procentandele summerer således ikke til 100%. 35% 35% 51% 57% 58% Udgifter i procent af samlede FoU-udgifter Andel FoU-udførende virksomheder 26

29 Figur 24. Udgifter til egen FoU fordelt regionalt, 2005, procent 14,3% 7,7% 3,6% 3,1% 71,3% Figur 23 viser andelen af FoU-udgifter og andelen af FoU-udførende virksomheder fordelt på de 10 største forskningsområder. Målt på FoU-udgifter er det største forskningsområde Sundhedsforskning, som 18 procent af FoU-midlerne kan relateres til. Herefter følger Programmel som selvstændige produkter og bioteknologi med hhv.17 og 14 procent. Målt på antal virksomheder inden for de enkelte forskningsområder ser billedet noget anderledes ud. De 3 forskningsområder med flest FoU-aktive er inden for IKT, mens kun 24 procent af de FoU-udførende virksomheder har haft FoU inden for sundhedsområdet. Figur 24 viser, hvordan udgifterne til egen FoU er fordelt på de forskellige regioner i Danmark. Region Hovedstaden står for 71 procent af de afholdte udgifter til forskning og udvikling i Danmark, mens Region Midtjylland med næststørst udgifter til FoU står for godt 14 procent. Sættes FoU-udgifterne i forhold til indbyggertallet 1, ses det at Hovedstadsregionen havde en FoU-indsats på kr. pr. indbygger, mens resten af landet havde en FoUindsats på kr. pr indbygger. Kilde: Tabel Indbyggertallene er fra Danmarks Statistik - statistikbanken.dk. 27

30 28 Figur 25. FoU-driftsudgifter fordelt på forskningsart og branchegrupper, 2005, procent Fremstillingsindustri 69% 26% 5% Handel 80% 13% 6% Videnservice 73% 21% 7% Den finansielle sektor 99% Øvrige erhverv 80% 16% 4% I alt 72% 23% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Tabel 36. Udviklingsarbejde Anvendt forskning Grundforskning

31 Figur 26. FoU-driftsudgifter fordelt på forskningsart og virksomhedsstørrelse, 2005, procent % 87% 85% 35% 11% 12% 7% 2% 3% For alle brancher gælder at langt hovedparten af virksomhedernes FoU-driftsudgifter går til udviklingsarbejde. Figur 25 viser, hvordan driftsudgifterne til egen FoU fordeler sig på grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde for de forskellige branchegrupper. I den finansielle sektor går næsten alle FoU-driftsudgifterne til udviklingsarbejde, mens en fjerdedel af FoU-driftsudgifterne i fremstillingsindustrien går til anvendt forskning. Videnservice har den største andel grundforskning, nemlig 7 procent. Andelen af midler til anvendt forskning skiller sig noget ud for de helt store virksomheder. Her benyttes 35 procent af FoU-driftsudgifterne på anvendt forskning, jf. figur 26. For de øvrige størrelsesgrupper ligger andelen af FoU-driftsudgifter brugt til anvendt forskning på under 14 procent. under 50 81% 14% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Udviklingsarbejde Anvendt forskning Grundforskning Kilde: Tabel

32 30 Figur 27. FoU-driftsudgifter fordelt på produkt- og procesorienteret FoU, 2005, procent På initiativ fra kunder; 22% Almen videnopbygning 7% Procesorient erede aktiviteter 14% Produkt - orient erede aktiviteter 79% På initiativ fra andre; 78% Kilde: Tabel 38 samt analyse af data til erhvervslivets forskningsstatistik 2005.

33 Figur 28. Udgifter til egen FoU og andel FoUudførende virksomheder fordelt på slutprodukt/tjenesteydelse, 2005, procent Medicinalvarer IKT-service Fremstilling, ej IKT IKT-fremstilling Service, ej IKT Fødevarer Maskiner Kilde: Tabel 40. 6% 6% 5% 8% 8% 7% 10% 10% 14% 15% 17% 25% 27% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel virksomheder med FoU FoU-udgifter i procent Figur 27 viser, at den produktorienterede FoU er mest udbredt, idet virksomhederne relaterer 79 procent af deres FoU-driftsudgifter hertil. Dette er en stigning på 9 procentpoint i forhold til Af den samlede produktorienterede FoU oplyser virksomhederne, at 22 procent er udført på direkte initiativ fra kunder. De procesorienterede FoU-aktiviteter udgør 14 procent af virksomhedernes FoU-driftsudgifter, mens den almene videnopbygning lige som i 2003 er på 7 procent. Figur 28 viser andelen af FoU-udgifter og andelen af FoU-udførende virksomheder fordelt på de 7 største produktgrupper. Medicinalvarer er den slutproduktgruppe, hvor den største andel af FoU-midlerne blev anvendt i 2005, nemlig 27 procent, mens den næststørste slutproduktgruppe er IKT-service med 25 procent af FoU-midlerne. Hvis man i stedet betragter andelen af virksomheder med FoU-aktiviteter inden for de enkelte slutproduktgrupper, fås et andet billede for produktgruppen medicinalvarer, idet meget få virksomheder bruger relativt mange midler på forskning rettet mod medicinalvarer. 31

34 32 Figur 29. Andel FoU-udførende virksomheder, med FoU-samarbejde fordelt på branchegrupper, 2005, procent Fremstillingsindustri 72% Figur 30. Andel FoU-udførende virksomheder, med FoU-samarbejde fordelt på virksomhedsstørrelse, 2005, procent 100% 80% 74% 73% 82% 85% Handel 69% 60% Videnservice 78% 40% Den finansielle sektor samt øvrige erhverv 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20% 0% under Kilde: Tabel 46. Kilde: Tabel 47.

35 Figur 31. Samarbejdspartneres organisationstype og beliggenhed 2005, procent Klienter og kunder Leverandører Godkendte teknologiske serviceinstitutter Højere uddannelsesinstitutioner Andre virksomheder indenfor koncernen* Andre private FoU-virksomheder** Offentlige forskningsinstitutioner Virksomheder fra samme branche 12% 10% 10% 15% 18% 23% 28% 26% 26% 30% 34% 34% 33% 41% 41% Udland Danmark Kilde: Tabel 45. 0% 10% 20% 30% 40% 50% *: Kun virksomheder, der er en del af en koncern, er inkluderet i beregningen for kategorien "andre virksomheder inden for koncernen". **: Tal revideret 21. juni Note: Andelene er i forhold til virksomheder med FoU-samarbejde. Samarbejde om FoU defineres her som begge parters aktive deltagelse i fælles projekter. Af de virksomheder, der har FoU-aktiviteter i 2005, har 75 procent samarbejder med andre virksomheder eller institutioner om FoU-aktiviteterne. Figur 29 viser, at relativt flest virksomheder samarbejder i den finansielle sektor og øvrige erhverv, mens der er relativt færrest, der samarbejder om FoU-aktiviteterne inden for Handel. Figur 30 viser, at de store virksomheder med over 250 ansatte er mest tilbøjelige til at samarbejde om FoU-aktiviteterne i Figur 31 viser, hvilke typer af virksomheder og institutioner de FoU-samarbejdende virksomheder samarbejder med. Flest virksomheder har samarbejde om FoU med klienter og kunder samt leverandører i Danmark, nemlig 41 procent. Dernæst er det Godkendte teknologiske serviceinstitutter og udenlandske klienter og kunder, der er de mest udbredte samarbejdspartnere. 30 procent af de virksomheder, som er en del af en koncern, samarbejder med udenlandske virksomheder i koncernen om forskning og udvikling. 33

36 Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen i dansk erhvervsliv. Statistikken viser: D er er anvendt 25,9 mia. kr. på egen forskning og udvikling i en stigning på knap 2 procent i forhold til V æksten har fundet sted inden for videnservice erhvervene. Her er udgifterne til egen FoU steget fra 6,1 til 7,6 mia. kr. 3 3 procent af FoU-midlerne kan relateres til slutprodukter/tjenesteydelser inden for IKT og 32 procent til slutprodukter/tjenesteydelser inden for sundhed. V irksomhederne finansierede selv 84 procent af deres udgifter til egen FoU. D er er i 2005 beskæftiget godt personer med forskning og udviklingsarbejde, og de har udført godt forskningsårsværk. D er er købt FoU-tjenester for 5,9 mia. kr. en lille stigning på knap 4 procent i forhold til Knap 55 procent er købt fra udlandet. Læs mere i denne publikation og på vores hjemmeside: Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade 4, DK-8200 Århus N. Erhv foru 2004.indd 1 13/06/07 11:30:48

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, sgade 4, 8200 Århus N Dansk Center for Forskningsanalyse Indikatorer for dansk forskning og innovation

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003 Danish University Colleges Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max Publication date: 2003 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FoU 2015. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015. Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015

FoU 2015. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015. Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015 FoU 2015 Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015 Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015 Rapport 2015 Udgivet af Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1998 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1999

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1999 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1999 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: Virksomhedens navn: Ref.nr.: (Se

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1997

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1997 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1997 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE Dansk Center for Forskningsanalyse Forskningsstatistik 2003 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE 2003 Reference nummer:

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst.

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Notat Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999.

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Der er beklageligvis indsneget sig en række mindre fejl i den trykte udgave af publikationen, og vi har af denne årsag, besluttet

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Metode og datagrundlag Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 Metode og datagrundlag Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Måleværktøj til IDK og CopCap

Måleværktøj til IDK og CopCap Måleværktøj til IDK og CopCap - Udenlandske investorers bidrag til Dansk økonomi Oxford Research, Marts 2010 Forfatter: obj Sidst gemt: 10-03-2010 10:00:00 Sidst udskrevet: 10-03-2010 10:01:00 R:\Projekter\2

Læs mere