kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS"

Transkript

1 august 2009

2 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets oprindelige bygninger fra 1922 bevares i det ydre, men ombygges radikalt indvendigt. Der indrettes lokaler til 5 praktiserende læger med div. tilknyttet hjælpepersonale som sygeplejersker, sekretærer, uddannelseslæger, laborant m.v. Der regnes med en bemanding svarende til 3 personer pr. praktiserende læge, således at hver læge råder over i alt 3 lokaler. Endvidere indarbejdes areal til akutfunktion. For at imødekomme det øgede antal personer der vil færdes i huset, udvides parkeringskapaciteten til at kunne rumme biler. Dette sker ved etablering af ekstra pladser i haven øst for bygningen. Tid Projektering og udbud sker frem til november Byggeperioden er fra primo januar 2010 til ultimo september Projektforslaget er udarbejdet af med Grontmij / Carl Bro som underrådgiver. Adgangsforhold Der etableres en ny hovedindgang mod nord i midterfløjen, hvor der har været indgang oprindeligt. Her sker adgangen fra gården via et bredt trappeanlæg eller en handicaplift ved trappen. Ved begge nye trapperum findes sekundære døre, der kan benyttes af personalet. Den nuværende hovedindgangsdør mod vest kan anvendes til liggende transport, da der her er niveaufri adgang.

3 side 3 situationsplan Anlægsarbejder Eksisterende asfaltbelægning i gården repareres i nødvendigt omfang. Cykelstativer langs indkørslen fjernes. Der etableres ny cykelparkering i forlængelse af den røde murede bygning nord-vest for lægecenteret. Parkeringspladser i de små indre gårde sløjfes, og erstattes af nye på det nuværende græsareal nord for bygningen. I de to små gårde plantes en gruppe af slanke højstammede træer. Der etableres adgang for biler fra gården til nyt parkeringsareal i haven øst for bygningen. Det foreslås, at denne adgang gøres ensrettet, og at der etableres udkørsel fra p- pladserne til Nørre Allé på det sted hvor der i dag er indkørsel for gartnerafdelingens containere. Det nuværende gartnerskur i haven nedlægges. Gulve Hovedparten af gulvene forsynes med nye lyse trægulve, der udlægges på eksisterende træbjælkelag. I toiletter lægges keramiske fliser. I laboratorium anvendes linoleum eller vinyl. Vægge Eksisterende pudsede murstensvægge malerbehandles efter udførelse af eventuelle pudsreparationer. Tunge skillevægge i stueetage udføres af murværk, der pudses og malerbehandles. Nye sekundære skillevægge udføres af stål og gips, der malerbehandles. Skillevæg på 1. sal mellem konsultationsrum og gang samt mellem møderum og gang udføres i jernfattigt glas fra gulv til loft. Konstruktionen udføres med lydglas. Glasset afskærmes med farve / grafik, så indblik fra gangen til konsultationsrummene undgås. Langsgående væg i stueetagen mellem gang og konsultationslokaler gives en grafisk bearbejdning ud mod gangen. Lofter I alle rum etableres nye nedhængte lofter af gips. I konsultationsrum, venteværelser, kantine og møderum udføres lofterne med lydregulerende perforering. Lofthøjden maksimeres under hensyntagen til nødvendigt frirum for installationer til ventilation, vvs, varme og el. Døre Døre udføres generelt som 40 mm massive trædøre. Til konsultationsrum anvendes lydisolerede døre. Døre i glæsvægge på 1. sal går helt til loft.

4 side 4 stueplan Inventar Følgende inventar indgår i projektet: Skabe til opbevaring samt bordplade og vask i konsultationsrum Køkken med skabe, skuffer, bordplade, køleskab, evt. ovn, og opvaskemaskine i kantine. Omklædningsskabe til personalet Indbyggede skabe i skunk på 1. sal Skabe og arbejdsbord med vask i laboratorium Møbler til venteværelser og fælles reception Vinduer Eksisterende vinduer vurderes generelt at være i god stand. En del partier er istandsat indenfor en kortere årrække. Resterende vinduer istandsættes med nødvendig snedkermæssig bearbejdning samt maling. Forsatsrammer bibeholdes, og suppleres i det omfang der skulle mangle enkelte. Visse af tagvinduerne på 1. sal er i relativt dårlig stand, og disse udskiftes efter individuel vurdering. Enkelte rum forsynes med supplerende tagvinduer for at overholde kravene til redningsåbninger i alle rum. Ligeledes isættes ekstra vinduer i visse rum på 1. Sal for at opnå tilstrækkelige dagslysforhold. Solafskærmning Vinduer i stueetagen mod syd og vest forsynes med nye el-betjente markiser. Tag og facade Facaden eftergås for mindre pudsskader, der repareres. Taget eftergås ligeledes, og eventuelle knækkede eller løse tagsten udskiftes eller fastgøres. Huller efter fjernede skorstene lukkes. Isolering Al gammel isolering på tag fjernes, og der isoleres med 250 mm. mineraluld. Ud for skråvægge dog kun 150 mm for ikke at sænke skråvæggene yderligere. Bygningen er, at dømme efter murværkets udseende, blevet hulmursisoleret tidligere, hvorfor dette ikke udføres nu. Trapper De to eksisterende trapper nedtages, og erstattes af to nye, der placeres for enderne af den langsgående gang. De nye trapper udføres så de overholder gældende krav til grund og stigning. Trapperummene lukkes, i tilfælde af brand, med brandskydedøre mod gangen. Skydedørene forsynes med flugtvejsdøre.

5 side 5 1. salsplan Brand Stueetage og 1. sal udgør en samlet brandsektion. Kælderen og trapperummene er hver for sig selvstændige brandsektioner. Konsultationsrum er klassificeret som brandceller. Flugtveje findes i nye trapperum samt via hovedindgangen. Bygningen er forsynet med ABA anlæg med varsling. Der forefindes redningsåbninger i alle arbejds- og opholdsrum. Konstruktioner I hovedbygningen nedtages eksisterende tværvægge og der etableres en større åbning midt i hovedskillevæg for ny reception. For opretholdelse af tværstabilitet udføres to nye tunge vægge, hvor oprindelige vægge en gang har været, hvorved væggene har understøtning af eksisterende kældervægge. For åbning for ny reception etableres ny bærende stålkonstruktion som søjle-bjælkesystem. I området for reception etableres også elevator mellem stue og 1. sal. Der etableres elevatorgrube i krybekælder med tilhørende nye fundamenter. For åbning i etagedæk etableres udveksling som bæres af nye stålsøjler i hjørner af elevatorgrube. Nye hovedtrapper udføres ved gavlfacade af hovedbygning. Der udføres herved åbning i etagedæk. På 1. sal nedrives alle bærende vægge samt indvendig beklædning på tagkonstruktion. Da understøtning af hanebånd fjernes samt aht. merbelastning fra ny isolering og beklædning skal hanebånd og spær afstives. Der pålaskes nyt spærtræ på siden af eksisterende spær, herunder grat- og kehlspær. Pålaskning kan herved også danne underlag for ny beklædning, der rykkes ud pga. ny tykkere isolering. For sikring af den overordnede stabilitet i taget beklædes spær og hanebånd med 1 lag 12 mm krydsfiner + 1 lag 12 mm gips, som virker som skivevirkning og fører kræfterne til stabiliserende facadevægge. Køling Der etableres nyt splitkøleanlæg for forsyning af køleflade på ventilationsanlæg. VVS og ventilation Det er oplyst af teknisk afdeling på Kalundborg Sygehus at isoleringen på de eksisterende rør er asbestholdig. Disse rør skal demonteres og håndteres i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse Ventilation Ventilationsanlæg (cav) som fabrikat Ecovent på 2500 m3/h med modstrømsveksler, køleflade og varmeflade placeres i loftrummet med luftindtag og afkast gennem tag. Afkast og indtag over tag monteres med så stor indbyrdes afstand så kortslutning undgås.

6 side 6 snit Afløb og sanitet Alle afløbsinstallationer føres skjult i vægge eller i fast inventar. I rengøringsrum udføres gulvafløb og udslagsvask. Toiletter er med lille og stort skyl. WC i handicaptoilet er høj model. Håndvask i handicaptoilet er handicapegnet. Der etableres kondensafløb fra varmegenvinding og køleflade på ventilationsanlæg placeret på tagetage. Der etableres renseadgange på alle faldstammer umiddelbart over dæk i kælder. Brugsvand Fra kælderen føres brugsvandrørene op i skakt til fordeling over det faste nedhængte loft i stueetagen. Over nedhængt loft i stueetagen placeres fordelerarrangementer, hvorfra pexrør i trækrør løber op gennemdæk og videre op i vægge på 1. sal. til forsyning af tapsteder på 1. sal. Ligeledes løber der pexrør i trækrør ned i væggene i stueetagen til forsyning af tapsteder på denne etage. Der udføres afspæringsmulighed med Ballofix på hver afgrening fra fordelerarrangement. Eksisterende slangevinder genbruges. Brugsvandsarmaturer udføres med albuekøller for håndfri betjening. Der udføres taphane på koldt og varmt brugsvand i kælderen, hvor forsyningen kommer ind i bygningen fra bygning 5. Varme Der etableres blandeanlæg med udekompenseret varmeautomatik for regulering af radiatorblandesløjfe og ventilationsvarmeflade. Alle pumper er A-mærkede pumper. I hele bygningen monteres nye varmerør og nye radiatorer. Alle lokaler opvarmes for så vidt det er muligt ved radiator placeret under vinduer. Varmerør til forsyning af radiatorer i stueetagen føres i kælderen med stik op gennem dækket til hver radiator. El-arbejder Føringsveje: Ny hovedføringsvej etableres fra loftet til 1. sal og videre til stueetagen for at ende i kælderen. Nye føringsveje etableres i kældergang samt i krybekældre for fremføring af installationer. Nye føringsveje i form af kabelkanaler opsættes i samtlige kontorer og arbejdspladser for tekniske installationer. Samtlige føringsveje bliver installeret således at en let tilgængelighed opnås for reparation, vedligeholdelse og udskiftning af installationer.

7 side 7 interiør fra konsultation i stuen Kraft og svagstrømsinstallationer: Installationerne fremføres fra el-tavle placeret i kælderen og frem til de respektiver brugsgenstande eller kontaktor. Installationerne etableres så de overholder givne love, regulativer og bestemmelser m.v. som er gyldige på gældende sted. Belysning: Der udføres vej-parkbelysning ved p-arealet ved hovedindgangen ved bygning 5. Belysningsanlægget tilkobles eksisterende belysningsanlæg således der opnås sammenfald ved lystænding. Lysinstallationen i bygning 5 på gangarealer og på toiletter etableres med bevægelsesmeldere. Lysinstallationen i kontorer, gangarealer m.v. udføres med lineære armaturer indbygget i loft. Over mødeborde, og i centrale venteværelser suppleres med nedhængte pendler. I toiletter og baderum udføres en kombination af indbygget belysning i loft samt spejlbelysning. EDB installationer: Der etableres et komplet passivt net fra hovedkrydsfeltet placeret i kælderen og herfra fremføres PDS kabler ud til samtlige arbejdspladser.. EPDS installationen vil indeholde stik for EDB og telefon. Brandinstallation: Over terræn, dvs. i stueetage, på 1. sal samt i de to flugtvejstrapper installeres totaldækkende ABA- og varslingsanlæg som anlægstype 1. Udbudsform: Det foreslås, at håndværkerarbejderne udbydes i hovedentreprise uden forudgående prækvalifikation. Der indbydes 5-6 hovedentreprenører med en bred sammensætning af større og mindre firmaer. 1-2 af disse bør være lokale firmaer gerne entreprenører som sygehuset har tillid til. Plan for det videre arbejde: Efter aflevering af nærværende projektforslag ligger sagen stille indtil Regionsrådets møde den 20. august På dette møde forventes det, at projektet godkendes til gennemførelse. Efter godkendelsen udarbejder rådgivergruppen hovedprojekt, og afholder licitation. Byggearbejderne forventes at kunne igangsættes umiddelbart efter nytår 2009, og forventes afsluttede til aflevering ultimo september 2010.

8 side 8 interiør fra konsultation i stuen

9 side 9 interiør fra gang og venteværelse i stuen

10 side 10 interiør fra gang og venteværelse i stuen

11 side 11 interiør fra gang og venteværelse i stuen

12 side 12 interiør fra konsultation på 1.sal

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

TIL SALG. I drift, og fuldt funktionsdygtigt moderne 3-stjernet hotel med konferencefaciliteter, samt nærtliggende tilhørende personaleboliger.

TIL SALG. I drift, og fuldt funktionsdygtigt moderne 3-stjernet hotel med konferencefaciliteter, samt nærtliggende tilhørende personaleboliger. TIL SALG A/S I drift, og fuldt funktionsdygtigt moderne 3-stjernet hotel med konferencefaciliteter, samt nærtliggende tilhørende personaleboliger. Med en fantastisk beliggenhed tæt på centrum, og en helt

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere