BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 101-455904 Energimærkning nr.: 200020346 Gyldigt 5 år fra: 14-09-2009 Energikonsulent: Thomas Thorsen Firma: EKJ Rådgivende ingeniører as"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rentemestervej 004 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 2057 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 01/01/08-31/12/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 2 Isolering af tagdæk med 100 mm trykfast isólering og ny tagpap. 3 Etablering af genvinding på køkkenventilationsanlæg 281 MWh Fjernvarme, 32 kwh el 22 MWh Fjernvarme, 739 kwh el kr kr. 9.3 år kr kr. 7.7 år 4 CO2-sensor-styring af ventilator i P- kælder 5 Isolering af uisolerede varmerør til ventilationsanlæg i taghus 8447 kwh el kr kr år 3.1 MWh Fjernvarme 1630 kr kr. 0.7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 9 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Isolering af kælderdæk med 100mm mineraluld og gipspladeloft 6 Udskiftning af pumper til automatisk trykstyrede pumper 257 MWh Fjernvarme kr kwh el kr.

3 SIDE 3 AF 9 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Konklusionen på energimærkningen er at ejendommens klimaskærm er i god energimæssig stand pånær dele af tagkonstruktionen og kælderdækket. Ligeledes er ejendommens varme og vandinstallationer i overordnet energimæssigt fornuftige. På køle- og ventilationsinstallationer kan der formentlig optimeres på driften, og belysningen bør der også kunne opnås mindre besparelser på. Ejendommen er opført i flere etaper, og kaldes A-bygningen, som er den korte fløj ved Bygmestervej og den er delt op i A1 og A2. B-bygningen er den lange bygning på Rentemestervej og den er delt op i B1 og B2. Opdelingen i 1 og 2 følger matrikelskellet, og fremkommer heraf. Bygningerne B1, B2 og A1 er opført i 1972 og A2 (den vestlige del af blok A) er opført i Bygningerne er forbundet med en gangbro i 1-2 sals højde. Blokkene A er i 4 etager + kælder, og heraf er tagetagen kun i ca. 3/5-del af bredden og resten er tagterrasse. Blokkene B er i 5 etager + kælder. Der foretages månedlige aflæsninger af målere for varme, el og vand. Energikonsulenten savner oplysninger om aflæsning af måler for varmt brugsvand. Måleren forefindes men aflæsninger er ikke umiddelbart til rådighed. Dette bør ændres således at denne måler aflæses på lige fod med de øvrige målere. Generelt bør fjernvarmeaflæsningerne benyttes til også at beregne den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmen i perioden. Dette ses ikke af det ellers udemærkede Grønne Regnskab. Aflæsninger af varmtvandsforbrug og tilhørende fjernvarmeaflæsninger om sommeren hvor der er lukket for varmen, kan give nyttig information om afkølingsforholdene i varmtvandsbeholderen, samt varmtvandssystemets "ydeevne". Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagopbygningen har ikke kunnet konstateres helt eksakt, og ejer har iværksat undersøgelse af konstruktionen, med henblik på klarlæggelse af evt. muligheder for efterisolering m.v. På baggrund af dette er der ikke foretaget destruktiv undersøgelse, ligesom retablering herefter ville kræve fagfolk til tagbelægningsarbejdet. Det skønnes efter tegnings- og beskrivelsesmateriale fra bygningernes opførelse, at konstruktionerne er som følger: Blok B: 185 mm huldæk i beton, isoleret på oversiden med et meget begrænset lag cementstabiliseret leca, hvorpå der er udlagt tagpap. Der regnes iflg aftale med ejers driftspersonale med i gennemsnit 2,5 cm leca-isolering. Blok A1 og A2: Disse bygninger er opført på forskellige tidspunkter med isoleringsmæssigt vurderes det at konstruktionerne ligner hinanden. Der regnes iflg aftale med ejers driftspersonale med 185 mm hul-dæk i beton, 125 mm trykfast mineraluld i gennemsnit over hele tagfladen, uanset der er fald, dels mod midt og dels ensidigt. Tagdækning er tagpap. Forslag 2: Isolering af tagdæk med 100 mm trykfast isólering og ny tagpap. Ydervægge Ejendommen er grundlæggende opbygget som et elementbyggeri med en søjle/dragerkonstruktion hvor der er placeret elementer ind imellem søjler og dragere. Brystningselementerne er støbte elementer, og disses opbygning er formentlig med den

4 SIDE 4 AF 9 yderste skal bestående af mm teglstens-"skaller" indstøbt i 60 mm beton, hulrum fyldt ud med 100 mm isoleringsuld, og en bagmur af 175 mm beton. Gavlene har en opbygning ilfg. tegninger med 11 cm teglsten udvendigt. 100 mm isoleringsmateriale og en bagmur af 175 mm beton. I forbindelse med vindues udskiftning er kassettekonstruktion over vinduer udskiftet og efterisoleret, og samtidigt er indeliggende søjler isoleret og beklædt med en aluminium-front der passer til vinduernes overflade. Denne renovering er udført på begge blokke. Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vindues partier og dørpartier er udskiftet efter ejendommenes opførelse for blok A1, B1 og B2. Vinduer er alle energiruder klasse A. Hovedsageligt af fabr. Silverstar N 1.1 med argonfyldning eller tilsvarende af fabr. Clima Futur. Vinduesrammer og -karme er isolerede alu-profiler. Der er etableret centraltstyret solafskærmning i form af udvendige alu-solskærmslameller der er automatisk motorstyret. Automatikken kan overstyres af manuel betjening. Gulve og terrændæk Etageadskillelserne er iflg. tegninger udført af betonelementer med hulrum. Ned mod kælder er konstruktionen nedefra isoleret med ca. 5 cm. træbeton Forslag 1: Isolering af etageadskillelse mellem kælder og stue med 100mm isolkering og gipsplade Kælder Der er kælder under hele bebyggelsen samt under gårdarealet imellem bygningerne. Arealet er under gården udnyttet til P-kælder med nedkørselsrampe lige ved indkørslen til gården og udkørsel i vest-enden af gården. Kælderen iøvrigt er udnyttet til lagerlokaler, køle- og varmecentral, ventilationsrum for P- kælderventilatorer, værksted, og vicevært-rum. Denne del af kælderen er isoleret i loftet med 5 cm træbetonplader, men da der ikke er varmekilder regnes kælderen ikke for opvarmet. P-kælderen er opvarmet med kaloriferer der tænder automatisk når udetemperaturen er under 4 gr. C. Ved denne temperatur tændes også kalorifere der opvarmer rummet under kørerampen til P-kælderen. Ventilation Ventilation Der er 7 hovedventilationsanlæg med aggregater placeret i ventilationshuse placeret på taget. Der er urstyring af ventilationen. I de enkelte kontorer er der VAV (individuel behovsstyring) med en termostat i hvert kontor. Disse sås der 2 modeller af og de gamle kunne overvejes skiftet. Generelt kan der overvejes montering af PIR-følere i rummene således at ventilationen tvangslukkes når der ikke er personer i rummet. Der er genvinding på alle anlæg undtagen anlæg for køkken. På dette bør der monteres genvinding med væskekoblede batterier, hvis ikke anlægget udskiftes til nyt med spareventilator, og sparemotor. Anlæg for kantine er slukket. Det bør undersøges hvorfor. Selve ventilatoren er med en gammeldags type skovlhjul, og det bør overvejes at udskifte disse. Genvindingsflade på anlæg 1 er meget irret pga ælde og udstødningsgasser i luften, og dette nedsætter virkningsgraden af fladen med 20-30%. Udskiftning bør overvejes.

5 SIDE 5 AF 9 Der er 2 udsugningssystemer fra P-kælder med underjordiske kanaler. Det ene af disse anlæg kører ikke. Det andet kører uafbrudt. Det kan overvejes at opsætte CO- og benzin-sensorer tilsluttet styringsanlæg, således at begge anlæg kører, men kun når der er behov for det. Der er ikke lovkrav om at det skal kører uafbrudt, men kun når der er behov for det. Der er særskilte udsugninger fra toiletkerner, betjent ved udsugningsventilatorer placeret på tag, direkte over udsugningsstedet. Der er 5 stk udsugningsventilatorer på tag som det umiddelbart vurderes kører konstant. Det kunne ikke umiddelbart ses om der var monteret tidsstyring på ventilatorerne i el-tavlen. Den var ikke monteret på tag ved ventilatorer. Såfremt der ikke er styring på bør dette monteres. Ved dette kan strømforbrug til disse ca. halveres Generelt gælder for alle anlæg at der bør undersøges om moterer med fordel kan skiftes til spare-motorer og om ventilatorer med fordel kan skiftes til spare-ventilatorer. Nogle motorer er skiftet. Ligeledes bør det undersøges om anlæggene kører driftsmæssigt korrekt. Ved bygninggennemgangen så det umiddelbart ud som om trykket var væsentligt højere end de tryk der var opslået på styreboxen som vejledende tryk. Generelt er der lovkrav om jævnligt energieftersyn af ventilationsanlæg som er større end 5 kw. Dette bør også kontrolleres. Varmerør i ventilationshus på tag over kantine og køkken, bør isoleres. Forslag 3: Etablering af genvinding på køkkenventilationsanlæg Forslag 4: CO2-sensor-styring af ventilator i P-kælder Varme Køling Der er 4 køleanlæg på ejendommen. Et placeret i kælderen på A-bygningen der er fra Kølemiddelet er R22 og da dette kølemiddel skal udsluses bør der udarbejdes en plan for udskiftning af denne del af anlægget. Dette er ikke omhandlet af energimærket men kan uddybes såfremt det ønskes. I forhold til det af energimærket omhandlede kan der ikke foreslås energibesparende foranstaltninger ved denne del af anlægget som kan betale sig ind i løbet af en kortere årrække. Som nævnt under ventilation virker det som om der ikke er kontrol med at temperaturer og vandmængder ikke står optimalt og i visse tilfælde ikke er indreguleret. Dette bør der følges op på. De tilhørende kondensatorer på tag kan ikke energioptimeres bl.a. fordi der ikke kan arbejdes på anlægget pga R22-kølemiddelet. Et andet anlæg er placeret på taget af bygning B. Det er nyt og køler serverrum. Dette anlæg er ikke omhandlet af dette energimærke. Der er muligvis mulighed for frikøl på dette anlæg. Bør undersøges. Udover disse er der 2 små køleanlæg placeret i tagrum ventilationshus for anlæg 2 og 3. Kølemiddel er R134A, hvilket er tilladt at bruge p.t. Det er meget små anlæg og forsyner kun rum ifm køkken og kølemontre. Kokken oplyser at rummet er et svalerum, men temperaturen synes væsentligt lavere. Døren til rummet slutter ikke tæt og vægkonstruktionerne er ikke umiddelbart beregnet til kølerum idet isoleringsværdierne er for dårlige til kølerum. Døren bør som et minimum skiftes og vægge mod varme rum bør overvejes isoleret. Temperaturbehovet i rummet bør vurderes og tilpasses såfremt temperaturen kan hæves. Dette vil spare energi.

6 SIDE 6 AF 9 Varmeanlæg Ejendommen er forsynet med fjernvarme der tilføres varmecentral. I varmecentralen veksles fjernvarmen til centralvarme via 3 varmevekslere. De 3 vekslere forsyner hhv radiatorer i blok A1, B1 og kaloriferekreds, Blok A2 og B2, samt den sidste veksler forsyner varmeflader i ventilationsanlæg. Varmen føres rundt i et radiatoranlæg og til kaloriferer i P-kælderen. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler. Systemet drives af flere pumper i varmecentralen. Disse pumper er alle nyere og er energioptimeret med frekvensomformer, og automatisk trykstyring. Der er frostsikring af nedkørselsrampen. Der forefindes et rum under nedkørselsrampen til P- kælder og dette opvarmes når udetemperaturen er under +4 gr. C. af en kalorifere der går igang automatisk og kører uafbrudt. Den slukker ved udetemperatur over 8 gr. Dette er automatisk styret. Kaloriferer i kælderområder hvor der tidligere har været trykkeri/papirlager, vurderes at der måske ikke er behov for opvarmning. Der kan forsøges slukket i vinterperioden. Dette kan gøres ved at lukke for de enkelte kaloriferer, og såfremt dette ikke generer "driften" er energien sparet. Varmt vand I varmecentralen er placeret en 1500 l varmtvandsbeholder med særskilt vand måler. Beholderen opvarmes af fjernvarme via spiraler i beholderen. Det varme vand føres ud til tappestederne ved et cirkulationssystem. Cirkulationen skal sikre at de fjerneste tappesteder har varmt vand i løbet af max. 10 sekunder. Systemet drives af en pumpe placeret tæt ved varmtvandsbeholderen. Fordelingssystem Centralvarmeanlægget er et 2-strenget fordelingssystem og der er indreguleringsventiler på samtlige strenge. Kalorifere er tilsluttet samme system som rdiatoranlægget men mange af disse rør er til kalorifererne er uisolerede i P-kælderen. Til anlægget er også tilsluttet varmeflader i ventilationsanlæg. Disse er shuntstyret med blandesløjfer og pumper placeret i ventilationshusene på tag. Varmerør i ventilationshus på tag over kantine og køkken, bør isoleres. Forslag 5: Isolering af uisolerede varmerør til ventilationsanlæg i taghus Armaturer Armaturer er vandbesparende og der er flere armaturer med bevægelsesfølere. Der vurderes ikke at være besparelsespotentiale på dette felt. Automatik Al automatik og pumper er CTS-overvåget og centralvarmen er klimastatstyret med fremløbstemperatur styrtet i afhængighed af udetemperaturen, samt mulighed for natsænkning af fremløbstemperaturen. Driftspersonalet oplyser at der løbende optimeres på disse indstillinger. Pumper varme Forslag 6: Udskiftning af køleforsyningspumper til automatisk trykstyrede pumper

7 SIDE 7 AF 9 El Belysning Belysningen kan vurderes som 2 forskellige typer: 1. Almenbelysning der består hovedsageligt af lysrørsarmaturer 2. Særbelysning som omfatter arbejdslamper ved borde, spots, pyntebelysning m.v. Almenbelysningen er et regelmæssigt fordelt net af lysrørsarmaturer der varierer lidt afhængigt af om der er tale om gangreal eller kontorareal. I gangareal kan det overvejes at etablere styring vha bevægelsesmelder, således at gangarealer bliver opdelt i mindre sektioner med særskilt, behovsstyret tænding. Toiletområder har bevægelsesmeldere og dermed automatisk tænding ifm benyttelsen. Belysningen i kælderen er mindre kraftig end i gangarealer på produktionsetager, og det kan også her overvejes at etablere automatisk behovsstyret tænding. Belysning i P-kælder er opdelt i fornuftige særskilte områder med egen bevægelsesstyret tænding efter behov. Hårde hvidevarer Bygningernes hårde hvidevarer er ikke detaljeret registreret og opmålt, men overoprdnet virker disse som værende i nyere og god energimæssig stand. Andre elinstallationer Af andre el-installationer der skal registreres ifm energimærkningen er elevatorer, og disse er der 6 stk af. Disse bliver kontrolleret jævnligt og der skønnes ikke muligheder for energibesparelse ved disse installationer. Trykluftssystemet er etableret for styring af ventilationssystemet og strømforbruget er anslået i opgørelsen over el-forbrug til øvrige installationer. Drænpumper i Kælder. Der er 11 dykpumper i kælder til brug for opsamling og bortpumpning af drænvand fra pumpebrønde. De er af forskellig størrelse, ca. 50% store og 50% små, og der er anslået et forbrug ifm. registreringen. Der er eldrevet solafskærmning med sol-persienner, der er centralt styret med sol- og vindvagt. Der er anslået et el-forbrug ifm registreringen. Vand Vand Toiletter er hovedsageligt nyere toiletter med mulighed for valgfri skyllemændge, og må betegnes som sparetoiletter. Der vurderes ikke at være besparelsespotentiale på dette felt. Der er enkelte ældre toiletter med høj skyllemængde. Når disse skiftes sker det til tilsvarende 2-skyls toiletter. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solvarme anlæg på ejendommen. Den flade og forholdsvis ubenyttede tagflade er velegnet til opstilling af solfangere, men varmtvandsforbruget vurderes umiddelbart ikke til at være rentabelt at etablere et solfangeranlæg. Såfremt der er interesse for det kan potentialet afdækkes i en særskilt undersøgelse udført af energikonsulenten. Varmepumpe

8 SIDE 8 AF 9 Der er et enkelt mindre varmepumpeanlæg på ejendommen, i gangbroen mellem bygningerne. Solceller Der er ikke anlæg for solceller på ejendommen men den flade og forholdsvis ubenyttede tagflade er velegnet til opstilling af solcelleflader. El-forbruget vurderes umiddelbart således at det kan være rentabelt at etablere et solcelle. Såfremt der er interesse for det kan potentialet afdækkes i en særskilt undersøgelse udført af energikonsulenten. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1972 År for væsentlig renovering: 1991 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: 320 Kontor Kommentar til BBR-oplysninger: I BBR-registreringen er der anført følgende arealer: Blok A1 Samlet erhvervsareal m2 Blok A2 Samlet erhvervsareal m2 Blok B1 Samlet erhvervsareal m2 Blok B2 Samlet erhvervsareal m2 Ialt erhvervsareal m2 Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Blegdamsvej København Ø Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 17 Adresse: Gallerierne 1 Postnr./by: 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-075162-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere