Orienteringsmøde for Byrådet om budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde for Byrådet om budget"

Transkript

1 Orienteringsmøde for Byrådet om budget August 2017

2 Program for orienteringsmøde om budget Tid Emne Velkomst og introduktion v/torsten Nielsen Præsentation af den økonomiske situation og forudsætningerne i basisbudgettet v/klaus Christiansen Introduktion til budgetmaterialerne herunder forhandlingspapiret og regnemaskinen v/jørgen Bach Pause Drøftelser i tværgående grupper: Hvad er de vigtigste temaer? Oplæg ved gruppeformændene: Hvad er de vigtigste temaer? Det videre forløb v/klaus Christiansen Middag i kantinen Gruppemøder 2

3 Borgmesterens ønsker til budgetlægningen En bred aftale om budgettet og en god proces med hele byrådet involveret Et budgetforlig som er økonomisk forsvarligt over hele perioden At vi fastholder den gode udvikling, vi er inde i og understøtter udviklingsinitiativer i hele Viborg Kommune At vi får taget stilling til skoleprojektet på Vinkelvej/østbyen Økonomien ser fornuftig ud det burde være muligt 3

4 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 4

5 Økonomiaftale en kort repetition Overfinansieret aftale: Ekstraordinært finansieringstilskud er fastholdt i 2018 på 3,5 mia.kr. 88,8 mio.kr i Viborg Ingen negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet på 1,9 mia.kr. Løft af servicerammen på 0,3 mia. kr. uden bindinger (0,8 mia. kr. til borgernær kernevelfærd minus 0,5 mia. kr. i effektivisering) Brutto anlægsramme på 17 mia.kr 285 mio.kr. i Viborg Forhøjelse af særtilskudspulje til 350 mio.kr. Viborg får 27,7 mio.kr Usikkerhed om finansieringstilskud i overslagsårerne Ingen kompensation for flere ældre Loft på servicedrift og anlæg med de sædvanlige sanktioner 5 Stram økonomiaftale med en vækst i serviceudgifterne på 0,1 procent

6 Sanktioner i 2018 Service Budgetsanktion ift. aftale 2018 (kollektiv) Regnskabssanktion ift. budget 2018 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.) Anlæg Budgetsanktion i 2018 (kollektiv) Ingen regnskabssanktion i 2018, men enighed om at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2018 (ny) 6

7 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 7

8 Spilleregler for den tekniske tilretning Udgangspunktet er det vedtagne budget overslagsårene, som teknisk tilrettes for: +/- nye pris/løn skøn +/- ny lovgivning (DUT) mm. +/- nye byrådsbeslutninger +/- regnskabserfaringer på overførselsområdet (kontanthjælp m.m.), samt sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) = Basisbudgettet For anlægsprojekter er der også foretaget en aktuel vurdering af tidsplaner side 8

9 Byrådets spilleregler for budgetlægningen Drift Udvalgene skal selv finansiere alle budgetudfordringer, inkl. demografi inden for egne budgetrammer Reduktionsforslag for 18 mio. kr. erstatter effektiviseringskrav på 1 procent i 2018 (36 mio. kr.) Statsligt moderniserings- og effektiviseringsprogram (8 mio. kr. årligt i ) Årligt effektiviseringskrav på 1 procent i alle udvalgs rammer i overslagsårene Anlæg Udvalgene skal selv finde finansiering til nye anlægsønsker: uændrede rammer i hvert budgetår 9

10 Økonomioversigt - basisbudgettet (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2017 BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 Skatter og generelle tilskud , , , , ,4 Serviceudgifter 4.065, , , , ,4 Overførselsudgifter 1.371, , , , ,3 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 120,5 243,0 370,0 Renter 8,7 8,7 11,7 12,7 12,8 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (overskud ordinær drift) -280,7-233,0-218,9-251,1-266,9 Anlæg 252,0 233,3 235,7 200,0 200,0 Likviditet (gennemsnitlig) 490,0 375,0 265,0 210,0 180,0 10

11 Udgifter og indtægter i drifts- og anlægsudgifter (netto), inkl. jord- og affaldsforsyning Balancen imellem indtægter og udgifter i Viborg Kommunes økonomi mio.kr mio.kr. Anlæg Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige udgifter Serviceudgifter Tilskud og udligning Skatter Nettoudgifter Indtægter

12 Hvad bruges pengene til? - 5,6 mia. kr. i driftsudgifter 99,7 2% 166,1 3% 203,5 4% Børn og unge 255,5 4% 455,9 8% 1.395,2 25% Overførselsudgifter Ældre Sundhed Administration 440,6 8% Familieområdet Socialområdet ,9 7% 739,6 13% 1.446,7 26% Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område

13 Forudsætninger (1) - finansiering (i mio. kr.) Bemærkninger Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår -27, Ekstraordinært finansieringstilskud -88, Fastlægges i økonomiaftalen for et år ad gangen. Udligningsreform for 2019? 13

14 Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår Kriterier: Lavt beskatningsgrundlag (tja, Viborg er nr. 32 fra neden) Faldende indbyggertal (nej) Stigende andel af ældre borgere over 70 år (nej) Lav befolkningstæthed pr. km2 (ja!) Høj gns. rejsetid til indb.(formentlig ja) Få arbejdspladser i kommunen (formentlig nej) Mere end 30 min. rejsetid til nærmeste større by over ! (ja!) 26 kommuner får tilskud i 2018, nye er Viborg og Læsø kommuner Fordeles med samme beløb pr. indbygger Titel på mødet kan skrives i dette felt side 14

15 Forudsætninger (2) - driftsudgifter inde i budgettet (i mio. kr.) Bemærkninger Er afsat i , til dækning af Budgetbuffer drift eventuel forbrug af de 120 mio. kr., som er overført fra tidligere år Børne- & Ungdomsudvalget, jfr. byrådsbeslutning Fordelt med 19 mio. kr. til skoleområdet og 6 mio. kr. til dagtilbudsområdet Ældre- & Sundhedsudvalget, jfr. byrådsbeslutning 11,5 11,5 11,5 11,5 15

16 Mio. kr. Forudsætninger (3) - effektiviseringer, som er inde i budgettet 4.150, , , ,0 8,2 16,3 24,5 24,5 35,8 mio. kr. 17,9 ½ i råderum 35,8 17,9 ½ i kassen 71,4 mio. kr. 53,8 ½ i råderum 35,8 ½ i kassen 53,8 107,6 mio. kr. ½ i råderum ½ i kassen 3.950, , Serviceudgifter Én procent reduktion MEP 16 MEP: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forslag fra økonomiaftalen vurderes pt. af forvaltningen og vil blive fremlagt ved ØKE s 1. behandling i september

17 Hvad er ikke inde i basisbudgettet? - udvalgenes ikke finansierede driftsønsker AD (beløb i kr.) Bilag nr. En ny og yderligere fokuseret animationsstrategi c 4 Kapitaltilførsel til Midtjyllands lufthavn 4d 5 6 Forlængelse af deltagelse i MedTech Innovation Consortium e Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter f 7 Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn f 8 Rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik g 9 Forøgelse af udviklingspuljen???? I alt

18 Udviklingspuljen (beløb i mio. kr.) Udviklingspulje (ikkedisponeret andel) 5,7 9,1 13,0 24,0 Kan eventuel anvendes til at dække enkelte af udvalgenes ufinansierede drifts- og anlægsønsker, lige som puljens størrelse kan drøftes 18

19 mio. kr. Overholdes servicerammen i 2018? 3.860, , , , , , , , , , , , , , Budget Serviceramme Serviceramme = 3.843,2 mio. kr. 19

20 Overførselsudgifter Viborg Kommune sammenholdt med KLs fremskrivning (2018-prisniveau) Forventet udgiftsstigning på landsplan også afspejlet i Viborg Kommunes budget Tidligere beslutning om effekt af ændret indsats, f.eks. unge ledige er indregnet Specielt udgifter til førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob udfordrer økonomien Budget 2017 Forventet 2017 Budget 2018 Stadig usikkerhed om den fulde effekt af refusionsomlægningen 20 Overf. Ekskl. forsikrede Forsikrede ledige KL fremskrivning

21 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 21

22 Anlæg basisbudget og nye ønsker kr. OBS 1 Budgetoverslags -årene 2020 og 2012 er fyldt op med en ikkedisponeret pulje på hhv. 59,7 mio. kr. og 82,5 mio. kr., i alt 142,2 mio. kr. OBS 2 Der er ikke sat beløb på alle ønsker 22

23 Anlæg statslig anlægsramme - Opgjort som bruttoudgifter og inkl. jordforsyning 23

24 Anlæg nye ønsker, som er finansieret (1.000 kr.) I alt Klima- og Miljøudvalget Udvikling af Viborg Naturpark Løbende spildevandsplanlægning Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Ådalsprojekter ved mindre vandløb Større naturgenopretninger, realisering af naturog parkpolitik Karup elværks dambrug Faunapassage ved møller og indsats mod okker Restaurering, Mou Sø Klima- og Miljøudvalget, i alt Ældre- og Sundhedsudvalget 0 Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo Renovering og udbygning af plejecentre Ældre- og Sundhedsudvalget, i alt I alt

25 Anlæg nye ønsker, som ikke er finansieret (1.000 kr.) I alt Byrådet/ØEU Prisstigning på anlæg, dvs byggematerialer???? 0 Betalt parkering (husk afledte driftsudgifter)???? 0 Renovering af Preislers Plads og Fischers Plads???? 0 Nærbane mellem Bjerringbro og Skive (husk afledte driftsudgifter)???? 0 Kvotetildeling nybyggeri og kapitaltilførsel P-pladser og trafikafvikling ifm. udvidelse af de 5 Hald er Byrådet, i alt

26 Anlæg nye ønsker, som er finansieret (fortsat) (1.000 kr.) I alt Børne- og Ungdomsudvalget Pulje til renovering af legepladser, dagtilbud Pulje til indretning af køkkener Nyt børnehus i Arnbjerg Udbygning af Børnehuset Hobbitten Pulje daginstitutioner (skal ses i sammenhæng med ) Klub Valhalla - etablering ny klub ved Nordre Skole Pulje til renovering af legepladser, skoler Nordre Skole - om- og tilbygning indskoling og SFO Om- og tilbygning af daginstitutionen Tumlehøj Ny skole på Vinkelvej 0 Børne- og Ungdomsudvalget, i alt

27 Anlæg nye ønsker, som ikke er finansieret (fortsat) (1.000 kr.) I alt Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsramme til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Kultur- og Fritidsudvalget, i alt Teknisk Udvalg Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej i Viborg (tidligere handelsskole) Domkirkekvarteret 0 Områdefornyelse Brug af skøjtebanens areal i sommerperioden 0 Teknisk Udvalg, i alt Ældre- og Sundhedsudvalget KOL-indsats Ældre- og Sundhedsudvalget, i alt I alt

28 Jordforsyning - højt aktivitetsniveau (i mio. kr.) Regnskab 2016 Oprindeli gt budget 2017 Forventet regnskab pr. 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Nye jordkøb (ØKE) 0,5 25,9 1,9 30,0 20,0 20,0 20,0 Byggemodning boliggrunde (TU) 20,0 32,5 35,1 61,8 41,0 45,4 35,0 Byggemodning erhvervsgrunde (TU) 0,7 3,0 10,3 9,4 4,0 3,0 3,0 Salg af boliggrunde (ØKE) -42,0-51,2-29,6-76,1-69,2-57,8-51,4 Salg af erhvervsgrunde (ØKE) -17,3-5,0-0,3-5,0-5,0-5,0-5,0 I alt -38,1 5,1 17,4 20,0-9,1 5,6 1,7 Der forventes salg af grunde til 120 parcelhuse og 60 boligenheder (tæt/lav) i I hele budgetperioden forventes salg af grunde til 380 parcelhuse og 240 boligenheder. I hele budgetperioden forventes byggemodning af grunde til 450 parcelhuse og 310 boligenheder (tæt/lav). 28

29 Affaldsforsyning (i mio. kr.) Forventet regnskab pr. 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Drift (netto) -8,8-1,4-6,0-6,0-6,5 Anlæg 15,5 36,2 6,3 7,5 5,1 Nettoudgift 6,7 34,8 0,3 1,4-1,4 Forsyningsområdets tilgodehavende (ultimo året) -34,0 0,8 1,1 2,6 1,2 Forsyningsområdet har et opsparet overskud, som forventes at være -34,0 mio. kr. ved udgangen af I perioden er der indarbejdet anlægsinvesteringer, der medvirker til, at mellemværende i 2021 forventes at være 1,2 mio. kr. i gæld til kommunen. Der forventes ingen takstændringer i

30 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 30

31 Skatter - vækst i udskrivningsgrundlag Vækst i procent Viborg Kommune Hele landet (landsgennemsnit) ,7 1,8 3,4 1,5 3,4 3,0 2,5 2,6 3,6 2,1 4,3 2,7 budgetlagt med valg af statsgaranteret afregning for skatter og tilskud Forskel -0,8-0,8-0,2-0,6-0,9 0,3 31

32 32 Lån - hvad er inde i basisbudgettet? (mio.kr.) Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Byfornyelse 20,3 21,6 17,0 5,8 Modernisering af gadelys 17,0 14,0 2,1 0,0 Energibesparende foranstaltninger 5,0 5,0 5,0 5,0 Lån til ejendomsskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinær låneramme 42,3 40,6 24,1 10,8 Ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Låneramme inkl. ældreboliglån 42,3 40,6 24,1 10,8 Lånedispensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse i alt 42,3 40,6 24,1 10,8 Afdrag på gæld ekskl. ældreboliger -64,9-66,6-68,2-69,1 Nettoafdrag -22,6-26,0-44,1-58,3 Der nettoafdrages i alt 150 mio. kr. i Ved udgangen af 2017 forventes den langfristede gæld at udgøre 843 mio. kr. Lånoptagelsen er reguleret af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det samme gælder gældsafviklingen ved maksimale løbetider på lån. Evt. lånedispensationer er IKKE inde i basisbudgettet.

33 Likviditet - mio. kr Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet pr. 30/ Overskud på driften kan ikke finansiere både anlæg og afdrag på gæld mv. Byrådets målsætning på 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år. Disponibel likviditet er fratrukket overførte midler drift og anlæg, gæld til affaldsforsyning mm.

34 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 34

35 De økonomiske måltal Basisbudgettet (mio. kr., 2018-PL) Overskud før anlæg og afdrag -233,0-218,9-251,1-266,9 Anlægsudgifter* 233,3 235,7 140,3 117,5 Gennemsnitlig likviditet 375,0 265,0 210,0 180,0 Måltal pr. indbygger Overskud før anlæg og afdrag* Anlægsudgifter (brutto)** Gns. likviditet*** 1 Herning Holstebro Skive Horsens Viborg Herning Holstebro Horsens Silkeborg Silkeborg Silkeborg Horsens Viborg Herning Holstebro Randers Skive Viborg Skive Randers Randers *B2017, ** Budgetoverslagsår 2018 i B2017, *** 1. kvartal

36 Samlet vurdering Samlet set et meget pænt budget Drift: I 2018 tæt på servicerammen i økonomiaftalen, men der er også lagt nye penge ind til B&U (25 mio. kr.) samt ÆSU (11,5 mio. kr.) Anlæg: mange ufinansierede ønsker, herunder skolebyggeri på Vinkelvej/Viborg Østby og ledigt råderum på 142 mio. kr. i 2020 og 2021 Usikkerhed om overslagsårene , blandt andet: Indtægtssiden: ekstraordinært finansieringstilskud mv. Udgiftssiden: indregnet effekt af effektiviseringsstrategi ½ pct. årligt og akkumulerende, bufferpulje mv. 36

37 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 37

38 Budgetprocessen efter sommerferien Dato Mandag, d. 21. august kl Torsdag, d. 24. august kl. 8 til fredag d. 25. august kl. 12 Mandag, d. 28. august Mandag, d. 4. september (fra kl. 9) Mandag, d. 4. september (kl. 17) Tirsdag, d. 5. september (kl. 9) Onsdag, d. 13. september Aktivitet Gruppemøder. Grupperne kan få bistand fra Økonomi. Byrådets forhandlingsseminar med deltagelse af direktionen. Holdes på Know howzz i Bjerringbro Gruppemøder. Grupperne kan få bistand fra Økonomi. Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig. Gruppemøder Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget. 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fællesmøde med Hoved-MED. De 4 råd høres om forliget. 38 side 13

39 Spørgsmål? Viborg Kommune

40 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 40

41 Supplerende plancher Viborg Kommune

42 Budgetopfølgning 30. juni 2017 Resultatopgørelse 2017 Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret 30. juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på opfølgning og (minus = mindreudg. pr ) Kolonne nr Indtægter i alt , , ,4 4,2 4,2-1,7 Serviceudgifter i alt 4.110, , ,5-45,1-143,2-25,6 Overførselsudgifter i alt 1.415, , ,5-43,8-38,0-16,7 Driftsresultat før finansiering -204,8-112,4-289,4-84,7-177,0-44,0 Renteudgifter (netto) 8,9 8,9 8,7-0,2-0,2 0,9 Resultat før anlæg og afdrag på lån mv. -195,9-103,5-280,7-84,9-177,2-43,1 42

43 Budgetprocessen 1. Driftsrammer 2. Udvalgenes budgetlægning 3. Teknisk tilretning 4. Politiske forhandlinger - Forvaltningen udarbejder forslag om reduktioner for 18 mio. kr./år - Nye PL-skøn - Status på økonomi vedr. flygtninge - Teknisk tilrettet anlægsbudget - Evt. nye finansierede anlægsønsker - MED-inddragelse og høring af budgetforslag - Forvaltningens reduktionsforslag drøftes i ØEU i maj måned - Budgetlægning af overførselsudgifter - Ny lovgivning (DUT) - Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - Økonomiaftale, herunder skatter, tilskud og udligning - Med udgangspunkt i basisbudget drøftes: - Anlægsbudget - Driftsbudget - Finansiering Januar Februar-Juni Juni-Juli August-Oktober Side 12

44 Den kommunale serviceramme 2018 Realvækst på 0,3 mia. kr. (0,8 mia. kr. 0,.5 mia. kr.) MEP = moderniserings- og effektiviseringsprogram, som erstatter det tidligere omprioriteringsbidrag 44

45 Hvordan udvikler serviceudgifterne sig? 4.240, , ,0 Mio. kr , , , ,0 Overførsler Buffer Serviceudgifter 3.890, ,0 Regnskab 2016 Opr. budget 2017 FR 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Serviceudgifterne er uændrede fra oprindeligt budget 2017 til basisbudget 2018, når man ser bort fra overførsler og budgetbuffer. I overslagsårene falder serviceudgifterne med ½ procent årligt.

46 Skatteforhøjelse på + 0,1 procent - fra en personskat på 25,7% til 25,8% Nettoeffekt ved forhøjelse af personskatteprocenten med 0,1 procentpoint. Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Merprovenu personskatterne -14,1-14,6-15,1-15,7 Mistet tilskud vedr. skattenedsættelsen i , Nettoeffekt -12,1-14,6-15,1-15,7 Evt. individuel sanktion 10,6 7,3 7,5 3,9 Nettoeffekt -1,5-7,3-7,5-11,8 Anm: For kommuner, der har nedsat skatten i 2015, men igen sætter den op, mistes tilskud til skattenedsættelsen. For Viborg betyder det et mistet tilskud i år 4 på 2 mio.kr. Endvidere vil kommunen få en individuel sanktion på 75 procent af mer-provenuet ved skattestigning i 2018 (og 50 pct. i 2019 og 2020, samt 25 pct. i 2021), såfremt puljen på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser overskrides. Kommunerne kan ansøge om andel af rammen på de 200 mio. kr. og fritagelse for en eventuel individuel sanktion. Fristen er 1. september 2017, og svar kommer senest den 15. september

47 Skattenedsættelse på - 0,1 procent - fra en personskat på 25,7% til 25,6% Nettoeffekt ved nedsættelse af personskatteprocenten med 0,1 procentpoint. Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Mindre-provenu personskatterne 13,9 14,6 15,2 15,7 Maksimalt tilskud v/skattenedsættelse -10,6-7,3-7,6-3,9 Nettoeffekt 3,3 7,3 7,6 11,8 Anm: For 2018 er der etableret en ekstraordinær forhøjet pulje på 450 mio.kr til kommuner, der beslutter at nedsætte indkomstskatteprocenten. Der ydes fra staten et tilskud på 75 pct. af mindre-provenuet i budgetåret, samt 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4. Idet puljen i 2018 er på 450 mio.kr, hvilket reelt med 75 procent vil sige 337,5 mio.kr til fordeling i kommuner, der vælger en skattenedsættelse, formodes det, at chancen for at få dækket 75 procent af skatteprovenutabet er relativt stort. Kommunerne skal ikke ansøge om tilskud til skattenedsættelser, men Ministeriet fordeler tilskuddet efter kommunernes budgetvedtagelser. 47

48 Ansøgninger om lån - ikke inde i basisbudgettet (mio.kr.) Puljens størrelse Ansøgt beløb Det ordinære anlægsområde (lånepulje) Lav likviditet (lånepulje) Effektiviseringspotentiale (lånepulje) Større investeringer på borgernære områder (lånepulje) I alt 1.350,0 50,0 48

49 KL s trafiklysnøgletal Viborg sammenlignet med: Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og hele landet.

50 -5,6% Viborg Kommune -2,2% -0,7% -0,3% -0,2% -0,8% 0,5% UDVIKLING I ANTALLET AF 0-16 ÅRIGE FRA 1. JANUAR 2017 TIL SKØN FOR 1. JANUAR 2021 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

51 SKATTEFINANSIEREDE BRUTTOANLÆGSUDGIFTER EX. ÆLDREBOLIGER I BO 1 (2018) I BUDGET 2017 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

52 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2017 (+ = OVERSKUD; KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

53 Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2016 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

54 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til ØIM) ved udgangen af 1. kvartal 2017 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

55 2,9% 2,8% 2,7% 2,8% 2,8% 3,2% 3,1% UDVIKLING I UDSKRIVNINGSGRUNDLAG PR. SKATTEPLIGTIG FRA BUDGET 2017 TIL STATSGARANTIEN FOR 2018 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

56 24,5% 25,1% 24,9% 25,7% 25,6% 25,5% 25,4% Beskatningsniveau i budget 2017 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Byrådets budgetseminar

Byrådets budgetseminar Byrådets budgetseminar Rebild, den 23. og 24. august. 2 Program - torsdag den 23. august Tid Emne 8.30-9.00 Morgenkaffe 9.00-9.15 Velkomst v/ulrik Wilbek 9.15-10.30 Aktuel økonomi Hvordan ser den økonomiske

Læs mere

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget

Program for Byrådets temamøde den 22. juni Budget Program for Byrådets temamøde den 22. juni 2017 Budget 2017-20 Program (før pausen) Tidspunkt Emne 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.10 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Rammerne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde Byrådets budgettemamøde Mandag den 18. juni 2018 Program Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/ulrik Wilbek 12.40-13.45 Aktuel kommunaløkonomi v/klaus Christiansen - Hvad

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Åben Dagsorden. til. Byrådet Åben Dagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforlig

Budgetforlig Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetseminar den 20. april 2017

Budgetseminar den 20. april 2017 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Budgetlægning

Budgetlægning Budgetlægning 2014-2017 Forventet regnskab 2013 Basisbudgettet 2014-17 hvordan ser det ud? Videre forløb ved budgetlægningen Budgetorientering af MED m.fl., den 22. august 2013 Forventet regnskab skattefinansieret

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Basisbudget (overordnet beskrivelse)

Basisbudget (overordnet beskrivelse) Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Oktober 2018 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG VI Budgetforlig mellem listerne A, B, F, O og V BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2018-2021 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere