Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres."

Transkript

1 MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej København NV Telefon: Telefax: Den 22. september 2009 J.nr. MKN Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006), jf. 4 i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om jordvarmeanlæg: Miljøklagenævnet stadfæster Holbæk Kommunes tilladelse af 14. august 2008 til etablering af et kombineret jord- og solvarmeanlæg på adressen Ringstedvej 227, 4300 Holbæk med følgende ændringer af vilkårene: Vilkår 1 og 4 og 8 ophæves og erstattes med følgende vilkår: 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. 4. Bruger og ejer af anlægget skal sikre, at anlægget mindst en gang årligt kontrolleres for lavtrykpressostatens funktion og anlæggets tæthed. Resultaterne af denne kontrol skal opbevares i mindst 10 år og skal forevises på kommunens forlangende. 8. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest den 22. september Afgørelsen er truffet af specialkonsulent, cand.jur. Charlotte Vesth uden medvirken af beskikkede medlemmer, jf. miljøbeskyttelseslovens 106, stk. 3. Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Indholdsfortegnelse Sagens indbringelse for nævnet...2 Redegørelse for sagen... 2 Klagen til nævnet... 3 Miljøklagenævnets bemærkninger... 4 Miljøklagenævnets afgørelse... 5

2 - 2 - Sagens indbringelse for nævnet Ved afgørelse af 14. august 2008 meddelte Holbæk Kommune Ejendomsselskabet Ringstedvej 227 ApS tilladelse til at etablere et kombineret jord- og solvarmeanlæg på ejendommen Ringstedvej 227 af matr. 3a, Kvanløse By, Kvanløse. Ved brev af 25. august 2008 til Holbæk Kommune klagede Kvanløse Vandværk v/formand Jesper Nielsen over afgørelsen. Klagen er indkommet rettidigt. Kvanløse Vandværk har boringer mindre end 300 m fra den planlagte placering af jordvarmeanlægget og må på denne baggrund anses for klageberettiget i henhold til miljøbeskyttelseslovens 98, stk. 1, pkt. 2. Redegørelse for sagen Ved brev af 30. juli 2008 til Holbæk Kommune søgte Kongpetsak og Egelund Arkitekter ApS på vegne af Ejendomsselskabet Ringstedvej 227 ApS om tilladelse til at etablere et kombineret jord- og solvarmeanlæg på ejendommen Ringstedvej 227. I projektbeskrivelsen var indtegnet tre mulige placeringer af anlægget. Den tredje af de mulige placeringer ligger øst for ejendommen og ca. 200 meter øst for Kvanløse Vandværks indvindingsboringer (DGU nr og ). Projektet indeholdt 600 m godkendte rør og propylenglycol som frostsikringsmiddel. Ved afgørelse af 14. august 2008 gav Holbæk Kommune tilladelse til etablering af anlægget på placering nr. 3 og meddelte samtidig dispensation for afstandskravet på 300 m til alment vandindvindingsanlæg. Som begrundelse for dispensationen anførte kommunen følgende i tilladelsen: Projektoplysninger Der ønskes nedgravet i alt 600 meter jordslanger på ejendommen. Skitse med 3 mulige placeringer (placering 1-3) af anlægget på grunden er vedlagt ansøgningen. Systemet ønskes påfyldt propylenglycol. Afstanden til vandforsyningsanlæg Ringstedvej 227 ligger ca. 207 meter øst for nærmeste indvindingsboring DGU , og ca. 230 meter øst for indvindingsboring DGU DGU er forkert placeret på GEUS/Google Earth (se kortbilag), boringen står i vandværksbygningen jf. sag nr., 07/7978. Boringerne tilhører Kvanløse Vandværk, begge boringer ligger nedstrøms jordvarmeanlægget. Afstand til private drikkevandsbrønde/boringer Der er ikke kendskab til drikkevandsbrønd på selve ejendommen. Holbæk Kommune har ikke kendskab til private vandforsyningsboringer indenfor en radius af 50 meter fra det projekterede jordvarmeanlæg. Kommunens vurdering Ejendommen Ringstedvej 227 er placeret ca. 200 meter ØNØ for Kvanløse Vandværk, se fig. 1. Vandværket har 2 boringer, DGU og DGU , hvor sidstnævntes placering ikke er korrekt på. figur 1, da den er placeret i den ene af vandværkets bygninger. Boringerne viser, at grundvandsmagasinet, hvorfra Kvanløse Vandværk indvinder, er beskyttet af ca. 18 meter ler. Boringerne viser også, at der er en svag opad rettet gradient i magasinet, som også er med til at beskytte magasinet.

3 - 3 - Af rapporten, Fase i kortlægning Jernløse - Holbæk Indsatsområde, udført for Vestsjællands amt i 2004 fremgår det, at potentialet i grundvandsmagasinet falder mod nord. En nordlig grundvandsstrømning betyder, at en eventuel forurening fra jordvarmeanlægget vil strømme væk fra vandværkets boringer. Der er foreslået 3 placeringer af jordvarmeslangerne, hvoraf det østligste forslag (placering 3) er længst væk fra vandværket. Nyeste viden peger på at risikoen ved denne type anlæg er mindre end hidtil antaget, og at en eventuel forurening fra anlægget vil være minimal i en større afstand end 50 meter /2/. Samlet set vurderes det, på baggrund af geologi, gradient og strømningsretning, at der kan dispenseres fra anstandskravet på 300 m med valg af placering 3. I tilladelsen stillede Holbæk Kommune blandt andet følgende vilkår: Jordvarmeanlægget skal etableres uden underjordiske samlinger. Hvis det bliver nødvendigt at foretage reparation, skal der etableres blivende inspektionsadgang til samlingen. Bruger og ejer af anlægget skal sikre, at anlægget mindst en gang årligt kontrolleres for lavtrykpressostatens funktion og anlæggets tæthed. Resultaterne af denne kontrol skal opbevares i mindst 5 år og skal forevises på kommunens forlangende. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra datoen af dette brev. Klagen til nævnet I klagen af 25. august 2008 skrev Kvanløse Vandværk v/ Jesper Nielsen: Vandværket finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen har givet dispensation til et jord/solvarmeanlæg, indenfor de lovmæssige grænser på 300 meter. Alle andelshavere af Kvanløse Vandværk, burde være beskyttet af loven, derfor ser vi denne dispensation, som en forringelse af vores lovmæssige ret, for rent drikkevand i Kvanløse. I Deres brev står ligeledes, at ejer/bruger skal sikre sig 1 gang årligt, at anlægget er sikkert, men da ingen dokumenter skal sendes til kommunen, hvert år, føler vi i bestyrelsen for Vandværket en del usikkerhed om dispensationen, i og med, vi ved evt. forurening af vores drikkevand ikke ved hvad kilden til dette er, og skal bruge penge til at finde ud af hvor det stammer fra. Ifølge loven skal dokumenter for kontrol af anlæg, opbevares i mindst 10 år, hvorfor så jeres kun mindst 5 år?. Jeres dispensation på 1/3 af lovmæssige krav, ser vi som en stor fare for vores fælles Vandværk i Kvanløse, da der jo må være en grund til at loven siger 300 meter. Hvis De ikke kontakter Kvanløse Vandværk inden udløb af klagefristen, forventer Vandværket et brev fra Dem, hvori der står at Vandværket, holdes skadefri for evt. omkostninger ved uheld, vedr. Deres dispensation til ovennævnte, også evt. ekstra prøver af vand, inden vi finder ud af hvor forureningen kommer fra, da kommunen jo kun ser servicerapport på anlægget hvis, den kontakter ejer for at få den. Nye oplysninger under nævnsbehandlingen Holbæk Kommune har telefonisk den 9. september 2009 oplyst, at der ikke er nogen særlig baggrund for det i tilladelsen stillede vilkår om, at anlægget etableres uden samlinger, og at

4 - 4 - kommunen er enig i, at dette ændres til et vilkår om, at såfremt der etableres samlinger, skal der være inspektionsadgang til disse. Miljøklagenævnets bemærkninger Etablering af jordvarmeanlæg skal ske efter tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. Tilladelsen skal være i overensstemmelse med reglerne i jordvarmebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 20. november 2006, jf. bekendtgørelsens 4 som lyder: 4. Jordvarmeanlæg må ikke etableres, førend kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse efter lovens 19 i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. En tilladelse skal indeholde vilkår i overensstemmelse med 6, 7, 9 og 10. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde skærpe vilkårene i forhold til bestemmelserne nævnt i stk. 2 eller stille yderligere vilkår for jordvarmeanlæggets etablering, drift og egenkontrol samt sløjfning af anlæg. Bekendtgørelsen gælder for alle typer af jordvarmeanlæg, jf. 2, herunder anlæg med Propylenglycol som frostsikringsmiddel. Afstandskravene til vandindvindingsanlæg, som er afgørende for, om der kan gives tilladelse, fremgår af bekendtgørelsens 8: 8. Der må ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg. Stk. 2. Afstandskravene kan nedsættes, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af vandvindingsanlæg. Hvis afstandskravene ikke er overholdt, skal kommunen altså i henhold til 8, stk. 2, foretage en konkret vurdering af de hydrogeologiske forhold, for at tilladelse kan gives. Det fremgår af sagen, at den påtænkte placering af jordvarmeanlægget er ca. 200 m øst for to indvindingsboringer (DGU nr og ) tilhørende Kvanløse Vandværk. Af den hydrogeologiske vurdering foretaget af kommunen fremgår, at grundvandets strømningsretning i det primære magasin er i nordlig retning. Kommunen vurderer derfor, at grundvandet i det primære magasin strømmer væk fra indvindingsboringen. Kommunen har endvidere lagt vægt på, at det primære magasin og dermed indvindingsboringen er beskyttet af ca. 18 m moræneler. Nævnet er enig i kommunens hydrogeologiske vurdering og finder det på baggrund af denne sandsynliggjort, at etablering af jordvarmeanlægget ikke vil skabe øget risiko for forurening af indvindingsboringerne. På dette grundlag stadfæster nævnet kommunens dispensation fra afstandskravet i jordvarmebekendtgørelsens 8. Kommunen har stillet som vilkår for tilladelsen, at anlægget skal etableres uden underjordiske samlinger. Miljøklagenævnet finder imidlertid, at vilkåret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår for jordvarmetilladelser 1 bør affattes således: 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. 1 Miljøprojekt nr fra 2008 om jordvarmeanlæg, bilag 3.1.

5 - 5 - Nævnet bemærker videre, at det af jordvarmebekendtgørelsens 9 stk. 2, fremgår, at ejeren af et jordvarmeanlæg i mindst 10 år skal opbevare resultaterne af det årlige eftersyn af anlægget, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 1. Nævnet ændrer derfor kommunens vilkår herom, så det bringes i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Vilkår 4 affattes derfor således: 4. Bruger og ejer af anlægget skal sikre, at anlægget mindst en gang årligt kontrolleres for lavtrykpressostatens funktion og anlæggets tæthed. Resultaterne af denne kontrol skal opbevares i mindst 10 år og skal forevises på kommunens forlangende. Endelig ændres vilkår 8 således, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden et år fra denne afgørelses dato. Miljøklagenævnets afgørelse Miljøklagenævnet stadfæster Holbæk Kommunes tilladelse af 14. august 2008 med følgende ændringer af vilkårene: Vilkår 1 og 4 og 8 ophæves og erstattes med følgende vilkår: 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. 4. Bruger og ejer af anlægget skal sikre, at anlægget mindst en gang årligt kontrolleres for lavtrykpressostatens funktion og anlæggets tæthed. Resultaterne af denne kontrol skal opbevares i mindst 10 år og skal forevises på kommunens forlangende. 8. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest den 22. september P.N.V. Charlotte Vesth

6 - 6 - Denne afgørelse er sendt pr. brev til: Ejendomsselskabet Ringstedvej 227 ApS Ringstedvej Holbæk Elise Birgitte Wessel Frihedsgården Tøll Enghave Enghavevej Tølløse Kvanløse Vandværk Kvanløsevænge Holbæk og pr. til: Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Cc: Søren Toft Nielsen Ole Egelund, Kongpetsak og Egelund Arkitekter ApS,

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. november 2010 J.nr. MKN-200-00069 Afgørelse efter 6-8 i bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007):

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007): MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 30. november 2007 J.nr. MKN-200-00050 Afgørelse efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kim Frigast Skovbakkevej 8a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej 21 5690 Tommerup 19. maj 2017 Sags id: 16/19474 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Vestfyns Efterskole har den 26. september 2016 søgt

Læs mere

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej 139 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Rune Nyland Høy Andersen har den 24. august 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

Samtidig træffes afgørelse om, at etableringen af jordvarmeanlægget ikke kræver en særskilt VVMtilladelse.

Samtidig træffes afgørelse om, at etableringen af jordvarmeanlægget ikke kræver en særskilt VVMtilladelse. 14-03-2016 Sags id.: 15/10521 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af vertikal jordvarme i 18 boringer Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matr.

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ]

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr. 335/03-0009 Ref.: LHA/15 Den 3. december 2004 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] har den 9. september 2003

Læs mere

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg Civilingeniør Bente Villumsen, COWI FVD Tema lørdag den 6. september 2008 Rådhuset, Roskilde 1 Jordvarme - emner Teknik: Hvad

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Gitte Askær Jensen og Mikael Jensen Ågårdsvej 2 8740 Brædstrup Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 13-12-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen

Læs mere

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup Regionshuset Horsens COLAS Danmark Fabriksparken 40 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til

Læs mere

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling

Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling ST. BALLEGAARD ApS Hvejselvej 10 7300 Jelling Sendt på mail: sigtenbjerggaard@mail.dk 06-04-2017 Bore- og indvindingstilladelse til en drikkevandsboring på Gl. Tingvej 10, 7300 Jelling Du har den 6. april

Læs mere

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes:

I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: I medfør af 7 a, stk. 1, og 19, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Tykmosevej 8, 7100 Vejle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Tykmosevej 8, 7100 Vejle Søren Juul Horsensvej 3 Kalhave 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-4-17 16.1.2017 Tilladelse til etablering

Læs mere

Kamilla Pia Malmbæk Åstvej Billund. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Kamilla Pia Malmbæk Åstvej Billund. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Kamilla Pia Malmbæk Åstvej 12 7190 Billund Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 28-03-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 1 BX, PLOUGSLUND

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Torben Kristensen Møbjergvej 73 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 03-10-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune. Vognmandsfirmaet Allan og Jesper A/S Ørderup Kirkevej 41 6520 Toftlund Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: Curt.Kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 31. maj 2010

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

Søren Andersen Engsøparken 115, Grindsted 7200 Grindsted. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 3 boringer 06.

Søren Andersen Engsøparken 115, Grindsted 7200 Grindsted. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 3 boringer 06. Søren Andersen Engsøparken 115, Grindsted 7200 Grindsted Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 3 boringer 06. marts 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

2. Anlægget må ikke placeres i fredsskovsarealet, og der må ikke fældes træer for at få plads til anlægget.

2. Anlægget må ikke placeres i fredsskovsarealet, og der må ikke fældes træer for at få plads til anlægget. Kirkebyvej 132 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 03-09-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 6T, JUELLINGSHOLM HGD.,

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C

Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej Århus C Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation

Læs mere

Jens Kjems Jensen Bahlvej Outrup. Naturcenteret. Bytoften 2, 6800 Varde. Sags nr. 16/ oktober 2016

Jens Kjems Jensen Bahlvej Outrup. Naturcenteret. Bytoften 2, 6800 Varde. Sags nr. 16/ oktober 2016 Jens Kjems Jensen Bahlvej 60 6855 Outrup Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Sags nr. 16/11200 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Jens Kjems Jensen har den 10. oktober 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.:

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.: Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup

Læs mere

Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej 1 6840 Oksbøl Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Ejgil Søren Jacobsen har den 12. marts 2017 ansøgt Varde Kommune

Læs mere

^n-?- '"D. Byggesag. t\od^ U,, 1 Ø-TH. $* ^ in/ws. ~Jrc\A=X*^r. v^/f. Stamdata. n\j $^±\sc+ 11 j 33oo FKLJLÅ^L. ~3*" Jffrr. Byggeriets art og omfang

^n-?- 'D. Byggesag. t\od^ U,, 1 Ø-TH. $* ^ in/ws. ~Jrc\A=X*^r. v^/f. Stamdata. n\j $^±\sc+ 11 j 33oo FKLJLÅ^L. ~3* Jffrr. Byggeriets art og omfang Stamdata Stedbetegnelse MttøUAvA/,^ 13 Ejendomsnummer Etage Side/dornr. Bygn.nr. Byggesag Vejkode Byggesag snummer Husnr. /J Matrikelbetegnelse Ejer Ansøger ~3*" Jffrr J_ ^n-?- t\od^ U,, 1 Ø-TH $* ^ in/ws

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Regionshuset Holstebro Regional Udvikling Lægårdvej 10 7500 Holstebro Tel. +45 7841 0000 raastoffer@ru.rm.dk www.raastoffer.rm.dk Dispensation

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.

Jordvarmeprojektet. ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008. Bente Villumsen. Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI. Jordvarmeprojektet ATV Jord og grundvand Gå-hjem-møde 27. maj 2008 Bente Villumsen Civilingeniør, seniorprojektleder BEVI@COWI.DK 1 Resultater Vi ved ikke, hvor mange jordvarmeanlæg der er. Vi tror der

Læs mere

ESK Invest ApS Dalsvej Grindsted. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

ESK Invest ApS Dalsvej Grindsted. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: ESK Invest ApS Dalsvej 7 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 23-08-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 5df, Dal By, Grindsted, beliggende

Læs mere

Kristian Thy Andreasen Frejasvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Kristian Thy Andreasen Frejasvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Kristian Thy Andreasen Frejasvej 43 6840 Oksbøl Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 4. oktober 2017 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Kristian Thy Andreasen har den 15. september

Læs mere

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted NCC Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Att: Nanna Swane Lund Regional Udvikling Jordforurening Kontaktperson: Karin Fynbo Karin.Fynbo@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 31-10-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 2 AR, VORBASSE BY, VORBASSE beliggende Gøglervej 13, 6623

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Thomas Bøgh Hørvænget 8 4690 Haslev Thomas.boegh@lie.dk Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kærsgårdvej 2, 4690 Haslev. Matr. nr. 1ac Troelstrup By, Haslev Afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg. 1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. SAMSØ KOMMUNE Tor Nørretranders Stauns 3

Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg. 1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. SAMSØ KOMMUNE   Tor Nørretranders Stauns 3 SAMSØ KOMMUNE www.samsoe.dk Tor Nørretranders Stauns 3 8305 Samsø 12. september 2018 Sagsnr. S2018-4404 Dok.nr. D2018-26283 Journalnr. 22486 Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg 1. Ansøgning

Læs mere

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves.

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves. UDKAST til Ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 om jordvarmeanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 680 af 19. juni 2014, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde.

Frandsen Entreprenør A/S Industrivej Juelsminde. Regionshuset Horsens Frandsen Entreprenør A/S Industrivej 26 7130 Juelsminde Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordforurening.rm.dk e-mail: of@frandsen-as.dk Dispensation

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg.

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj Skibby. Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby

Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj Skibby. Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj 6 4050 Skibby Dato 3. juli 2017 Sagsnr. 09.08.26-P19-12-17 NATUR OG MILJØ Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby Tilladelse Klimadan har den 31. maj 2017 søgt om

Læs mere

Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 4. juli 2017 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andreas Søgaard Vesterbækvej 64, 6800 Varde har

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Smedskærlund 8, 7140 Stouby

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Smedskærlund 8, 7140 Stouby Hanne Busekist Kjerkegaard Martin Busekist Kjerkegaard Smedskærlund 8 Smedskær 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: daniel.sorensen @hedensted.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang Varde Att.: Helén Buch Dubery. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang Varde Att.: Helén Buch Dubery. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang 2 6800 Varde Att.: Helén Buch Dubery Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Aage V. Jensen s Naturfond har den

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup.

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 Klintebjerg Efterskole mkn@mkn.dk Klintebjergvej 195 www.mkn.dk 5450 Otterup Den 20. maj 2009 J.nr. MKN-130-00014

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 15-03-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 2H, LØVLUND GDE., GRENE beliggende Utoftvej 10, 7190 Billund.

Læs mere

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25.

#split# Matr. nr. 1l, Stubdrup By, Ø. Brønderslev. Etablering af en vandforsyningsboring til husholdningsbrug. Bilag B: Oversigtskort 1 : 25. #split# Tommy Peter Larsen Stubdrupvej 63 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-04-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-4-15 Sagsbeh.: Maj-Britt Grønlund Larsen Lokaltlf.: +4599455521 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde

Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej Roskilde Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 02. juli 2012 J.nr.: NMK-31-00545 Ref.: Susanne Spangsberg AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Bente Villumsen, COWI A/S. Afstandskrav til jordvarmeanlæg. Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage?

Bente Villumsen, COWI A/S. Afstandskrav til jordvarmeanlæg. Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage? Bente Villumsen, COWI A/S Afstandskrav til jordvarmeanlæg Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage? Hvordan er bekendtgørelsens afstandskrav fremkommet? Hvornår er der grund til at skærpe afstandskravet?

Læs mere

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G

Bonnerup Consult Aps Fynsvej Middelfart Dato: Att: Jakob Vedel G Bonnerup Consult Aps Fynsvej 56 5500 Middelfart Dato: 26-04-2016 Att: Jakob Vedel Ref.: J.nr.: METMO 13.02.01-G01-7-15 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelses med byggeri, Rustenborgvej

Læs mere

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen har den 17. maj 2017

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Jordbromølle Grus- og Sandgrav v/ Lars Laursen, Bakkevej Højslev

Jordbromølle Grus- og Sandgrav v/ Lars Laursen, Bakkevej Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbromølle Grus- og Sandgrav v/ Lars Laursen, Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia 10. maj 2016 Sags id.: 16/3165 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til at etablere

Læs mere

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen Per Flindt og Mette Flindt Dato: 27.10.2015 Strædet 5 Sagsb.: Michael Leth-Espensen 4420 Regstrup Sagsnr.: 15/15908 Dir. tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk DISPENSATION fra åbeskyttelseslinjen

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016 HELLE CHRISTENSEN Lindevej 4b, Strøby Egede 4600 Køge 26. JULI 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-16-16 TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager

Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH. Broager Vandværk Dyntvej Broager Den 13. november 2013 Sagsnr. 13/43493 KS: PMCH Broager Vandværk Dyntvej 35 6310 Broager VVM-screening af etablering af en ny indvindingsboring og sløjfning af en eksisterende indvindingsboring. Sønderborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henrik Jespersen Møllesvinget 6 2690 Karlslunde Den 11. august 2017 Ref. rje Direkte telefon: 56182324 Tilladelse til vandindvinding på Møllesvinget 6, 2690 Karlslunde 1.

Læs mere

Afgørelse. efter 20 i vandforsyningsloven (bekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 af lov om vandforsyning mv.):

Afgørelse. efter 20 i vandforsyningsloven (bekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 af lov om vandforsyning mv.): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 30. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00149 Afgørelse efter 20 i vandforsyningsloven (bekendtgørelse

Læs mere