Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 1)"

Transkript

1 BEK nr 1594 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder 1) I medfør af 69, stk. 5, 6 og 8, 78, stk. 7, 88, stk. 1, og 90, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved lov nr. 662 af 8. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på fastsættelse af indtægtsrammer for netvirksomheder. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Afskrivninger: Afskrivninger af en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet. 2) Andre indtægter, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet: Indtægter, som opnås ved netvirksomhedens salg til tredjemand, herunder koncernforbundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne omkostninger afholdes ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, jf. lov om elforsyning. 3) Bindende midlertidig prisnedsættelse: En prisnedsættelse, der er fastsat af en netvirksomhed, og som en elhandelsvirksomhed er forpligtet til at viderefakturere uændret til de relevante aftagenumre, jf. lov om elforsyning. 4) Differencer: Afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en netvirksomheds indtægter, jf. nr. 9, og dens indtægtsramme ekskl. beløb til dækning af omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser. Højere indtægter end indtægtsrammen udgør en difference i kundernes favør. Lavere indtægter end indtægtsrammen udgør en difference i netvirksomhedens favør. 5) Driftsomkostninger: Omkostninger, som en netvirksomhed afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, herunder driftsomkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet, nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 og tab på debitorer. Ved opgørelsen af driftsomkostningerne medregnes omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende netvirksomhed. Omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, jf. 42, og omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Driftsomkostningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. 6) Forrentning: Omkostning, der knytter sig til tilvejebringelse af kapital. 1

2 7) Fremadrettet aktivbase til forrentning: En netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar ) Historisk aktivbase til forrentning: En netvirksomheds netaktiver, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december ) Indtægter: Indtægter fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 2, og som i henhold til årsregnskabslovens regler kan indregnes i den årsrapport, som netvirksomheden er forpligtet til at aflægge efter årsregnskabsloven. Ved opgørelsen af indtægter medregnes indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende netvirksomhed. Indtægter, som netvirksomheden oppebærer fra anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, i det omfang disse indtægter alene dækker medgående omkostninger, jf. 42, og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, indgår ikke i opgørelsen af en netvirksomheds indtægter. Indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. 10) Leveret elektricitet: Antal kwh leveret af netvirksomheden til slutbruger eller anden aftager. 11) Netaktiver: Anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygninger til brug for strømførende anlæg, der er økonomisk idriftsat før ) Omkostninger: Summen af afskrivninger og driftsomkostninger, jf. nr. 1 og 5. 13) Reguleringsperiode: Den 5-årige periode, som fremgår af 69, stk. 2, i lov om elforsyning. Første reguleringsperiode påbegyndes den 1. januar ) Reguleringsår: Kalenderår. 15) Samlet aktivbase til forrentning: Den historiske aktivbase til forrentning tillagt den fremadrettede aktivbase til forrentning jf. nr. 7 og 8. 16) Stationer: Stationer, som transformerer elektricitet fra et spændingsniveau til et andet. 17) Økonomisk idriftsættelse: Det tidspunkt, hvor netvirksomheden påbegynder afskrivning af anlægget. Kapitel 2 Omfang og beregning af indtægtsrammer Indtægtsrammens omfang 3. En netvirksomheds indtægtsramme fastsættes med henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital, jf. 69, stk. 1, i lov om elforsyning. En netvirksomheds indtægtsramme udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et kalenderår kan oppebære ved indtægter fra drift af sin bevillingspligtige aktivitet, herunder sikring af realisering af dokumenterbare energibesparelser efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Stk. 2. De omkostninger, som dækkes af en netvirksomheds indtægtsramme, er følgende: 1) Omkostninger, jf. 2, nr ) Forrentning af et historisk forrentningsgrundlag og et fremadrettet forrentningsgrundlag, jf. 7. 3) Omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, idet disse dog holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige omkostninger, jf. 22, stk. 8, 1. pkt., i lov om elforsyning. Stk. 3. De indtægter, som omfattes af en netvirksomheds indtægtsramme, er følgende: 1) Indtægter, jf. 2, nr. 9. 2) Indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, idet disse dog holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter, jf. 22, stk. 8, 1. pkt., i lov om elforsyning. 2

3 Frister for indtægtsrammen 4. Energitilsynet træffer afgørelse om en netvirksomheds indtægtsramme for reguleringsåret efter reglerne i 5-7 senest 6 måneder efter, at Energitilsynet har modtaget netvirksomhedens reguleringsregnskab for et reguleringsår. Fristen på 6 måneder regnes dog tidligst fra den frist for indsendelse af reguleringsregnskabet, som Energitilsynet har fastsat. Stk. 2. Energitilsynet udmelder forud for hvert reguleringsår, jf. dog 50, stk. 9, en foreløbig indtægtsramme for en netvirksomheds aktiviteter omfattet af netbevillingen, jf. 19 i lov om elforsyning. Den foreløbige indtægtsramme beregnes efter reglerne i 8 og er vejledende. Indtægtsramme 5. Energitilsynet træffer afgørelse om en netvirksomheds årlige indtægtsramme, som består af summen af en omkostningsramme, der beregnes efter 6, og en forrentningsramme, der beregnes efter 7, hvortil der foretages følgende beløbsmæssige justeringer for at få niveauet for den samlede indtægtsramme: 1) Fradrag af de akkumulerede effektiviseringskrav, som Energitilsynet har beregnet eller fastsat efter reglerne i 9-13 for indeværende reguleringsperiode til og med reguleringsåret. 2) Fradrag af et beløb for utilstrækkelig leveringskvalitet i året 2 år forud for reguleringsåret, jf. 16 og 17. 3) Tillæg af et beløb til dækning af omkostninger til nettab efter reglerne i stk. 2 og en eventuel forhøjelse efter reglerne i 18, såfremt Energitilsynet har truffet afgørelse herom for reguleringsåret. 4) Fradrag af de beløb, som netvirksomheden i reguleringsåret har indberettet i forbindelse med netvirksomhedens bindende midlertidige prisnedsættelser, jf ) Tillæg og fradrag som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder efter 20 og 21. 6) Tillæg af beløb til dækning af nettoomkostninger til energibesparende aktiviteter i reguleringsåret justeret for eventuelle differencer fra forrige år, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Stk. 2. Beløb til dækning af omkostninger til nettab beregnes efter metoden i bilag 1. Omkostningsramme 6. En netvirksomheds omkostningsramme udgør de gennemsnitlige omkostninger i foregående reguleringsperiode, hvor de enkelte års omkostninger inden gennemsnitsberegningen er 1) fratrukket omkostninger til nettab, 2) justeret for tillæg og fradrag som følge af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, som Energitilsynet har truffet afgørelse om, jf. 20 og 21, efter metoden i stk. 4, jf. dog stk. 5, 3) justeret for tillæg og fradrag, som Energitilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af 24-33, efter metoden i stk. 4, jf. dog stk. 5, og 4) justeret for ændringer i indikatorer og pristalsudvikling til og med udgangen af foregående reguleringsperiode. Stk. 2. Omkostningsrammen justeres inden for indeværende reguleringsperiode til og med reguleringsåret for 1) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 2) justeringer som følge af afgørelser, som Energitilsynet har truffet på baggrund af forhold omfattet af 24-33, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 5. Stk. 3. Omkostningsrammen nedsættes, hvis netvirksomheden er identificeret som vedvarende ineffektiv, jf. 37. Stk. 4. Justeringen efter stk. 1, nr. 2 og 3, foretages på en sådan måde, at tillæg fradrages og fradrag tillægges. Der justeres alene for de tillæg og fradrag, der vedrører driftsomkostninger og afskrivninger. 3

4 Stk. 5. Har en regnskabsført omkostning påvirket netvirksomhedens omkostninger i hele den foregående reguleringsperiode, og er der truffet afgørelse om tillæg eller fradrag af omkostningsrammen vedrørende omkostningen, justeres der ikke for forhøjelsen eller nedsættelsen, når der tages et gennemsnit af omkostningerne i foregående reguleringsperiode, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, og der justeres ikke efter stk. 2, nr. 2, i indeværende reguleringsperiode. Stk. 6. En netvirksomheds omkostningsramme for første reguleringsperiode beregnes efter 54. Stk. 7. Ved overgangen til en ny reguleringsperiode anvender Energitilsynet ved beregningen af de gennemsnitlige omkostninger de oplysninger, som fremgår af reguleringsregnskaberne med korrektioner, som opfylder de krav, som Energitilsynet har fastsat. Forrentningsramme 7. En netvirksomheds forrentningsramme udgør forrentningen af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag efter stk Ved beregningen anvender Energitilsynet forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag, jf. 39, og forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. 40. Stk. 2. Det historiske forrentningsgrundlag udgør den bogførte værdi i reguleringsåret af den historiske aktivbase til forrentning tillagt 2 pct. Stk. 3. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes på baggrund af det samlede forrentningsgrundlag, som beregnet efter stk. 4, der er justeret for en række forhold i reguleringsåret efter stk. 5 og 6. Stk. 4. En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden, jf. dog stk. 11, udgør gennemsnittet af den bogførte værdi af netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning i reguleringsårene i den foregående reguleringsperiode, hvor de enkelte års værdier inden gennemsnitsberegningen er justeret for følgende: 1) Udvidelser og indskrænkninger, som Energitilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af 24-33, efter metoden i stk. 7, jf. dog stk. 8. 2) Ændringer i indikatorer og pristalsudvikling til og med udgangen af foregående reguleringsperiode. Stk. 5. Det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden efter stk. 4 inden for indeværende reguleringsperiode justeres til og med reguleringsåret for 1) den akkumulerede værdi inden for reguleringsperioden af afskrivninger på de aktiver, som netvirksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver, 2) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 3) justeringer som følge af afgørelser, som Energitilsynet har truffet på baggrund af forhold omfattet af 24-33, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 8. Stk. 6. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter stk. 5 tillægges 2 pct. og fratrækkes det historiske forrentningsgrundlag. Stk. 7. Justeringen af udvidelser og indskrænkninger efter stk. 4, nr. 1, foretages på en sådan måde, at udvidelser fradrages og indskrænkninger tillægges. Stk. 8. Har en udvidelse eller indskrænkning påvirket en netvirksomheds samlede aktivbase til forrentning i hele den foregående reguleringsperiode, og er der truffet afgørelse vedrørende udvidelsen eller indskrænkningen, justeres der ikke for udvidelse eller indskrænkning, når der tages et gennemsnit af den samlede aktivbase til forrentning i foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4, nr. 1, og der justeres ikke efter stk. 5, nr. 3, i indeværende reguleringsperiode. Stk. 9. Ved beregningen af det historiske forrentningsgrundlag og det fremadrettede forrentningsgrundlag anvendes ultimoværdier for den bogførte værdi af aktiver og netaktiver. 4

5 Stk. 10. Ved overgangen til en ny reguleringsperiode anvender Energitilsynet ved beregningen af de gennemsnitlige bogførte værdier de oplysninger, som fremgår af reguleringsregnskaberne med korrektioner, som opfylder de krav, som Energitilsynet har fastsat. Stk. 11. En netvirksomheds forrentningsramme i første reguleringsperiode beregnes efter 57. Foreløbig indtægtsramme 8. En netvirksomheds foreløbige indtægtsramme består af summen af en foreløbig omkostningsramme, en foreløbig forrentningsramme og en række foreløbige justeringer, jf. dog 58. Stk. 2. Beregningen sker efter principperne i 5-7, dog med udgangspunkt i oplysninger for året 2 år forud for reguleringsåret og afgørelser truffet senest ved udmelding af den foreløbige indtægtsramme. Stk. 3. I en reguleringsperiodes første år anvender Energitilsynet reguleringsregnskaber for de 4 første år af den foregående reguleringsperiode til beregning af beløbet til dækning af omkostninger til nettab, den foreløbige omkostningsramme og den foreløbige forrentningsramme. Stk. 4. Den foreløbige indtægtsramme er vejledende. Netvirksomheden kan således opkræve et beløb, der ikke svarer til den foreløbige indtægtsramme, hvis netvirksomheden forventer, at indtægtsrammen, jf. 5, bliver anderledes. Kapitel 3 Effektiviseringskrav Generelle effektiviseringskrav 9. Energitilsynet beregner årligt et generelt effektiviseringskrav på baggrund af produktivitetsudviklingen i relevante sektorer i Danmark. Stk. 2. Energitilsynet beregner produktivitetsudviklingen som et gennemsnit i de foregående 5 års observationer af udviklingen i arbejdsproduktiviteten i bygge- og anlægssektoren, som indgår med 70 pct., og udviklingen i arbejdsproduktiviteten i den markedsmæssige økonomi, som indgår med 30 pct. Stk. 3. Det generelle effektiviseringskrav beregnes som vist i metode 1 i bilag 2 som produktivitetsudviklingen beregnet efter stk. 2 fratrukket et forsigtighedshensyn på 25 pct. og korrigeret med en korrektionsfaktor efter metode 1 i bilag 2. Korrektionsfaktoren korrigerer produktivitetsudviklingen i forhold til andelen af omkostninger, som netvirksomheden kan forventes at kunne påvirke på kort sigt. Korrektionsfaktoren gælder for en reguleringsperiode og genberegnes ikke, selv om en netvirksomhed efterfølgende fremsender korrektioner til de reguleringsregnskaber, hvori de omkostninger, som danner grundlag for beregningen, indgår. Stk. 4. Det generelle effektiviseringskrav fratrækkes indtægtsrammen efter eventuel ændring for sikring mod dobbelttælling, jf. 13, efter metode 2 og 3 i bilag 2. Stk. 5. Ved beregningen efter stk. 2 anvendes den udgave af Danmarks Statistiks serie NP23:»Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed«, som er tilgængelig den 1. juli året før det år, effektiviseringskravet beregnes for. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, skal Energitilsynet udmelde, hvorledes det generelle effektiviseringskrav herefter vil beregnes med henblik på at sikre, at det generelle effektiviseringskrav i videst muligt omfang beregnes på et tilsvarende grundlag. Stk. 6. Energitilsynet offentliggør den beregnede korrektionsfaktor for reguleringsperioden, jf. stk. 3, på Energitilsynets hjemmeside i året inden påbegyndelse af en reguleringsperiode, jf. dog 50, stk. 7. Stk. 7. Ved beregningen af produktivitetsudviklingen, som beregnet efter stk. 2, medtages også negative værdier af observationer. Såfremt den samlede produktivitetsudvikling efter stk. 2 er negativ, anvendes dog en produktivitetsudvikling på 0. 5

6 Individuelle effektiviseringskrav 10. Energitilsynet foretager benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet til brug for beregning af et individuelt effektiviseringskrav. Stk. 2. Energitilsynet udarbejder metoden for benchmarkingen. Metoden skal bygge på fagligt anerkendte metoder og i vidt omfang være neutral mellem drifts- og investeringsomkostninger. Metoden skal endvidere sikre, at de anvendte benchmarkingydelser i vidt omfang beskriver netvirksomhedernes omkostninger, og at der tages passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende rammevilkår. Stk. 3. Følgende data kan ikke indgå i benchmarkingen: 1) Nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 2) Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er offentlig medfinansiering. 3) Omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i 26, stk. 3, nr. 3. 4) Anden data, som Energitilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarking. Stk. 4. Energitilsynet foretager i en reguleringsperiodes femte år en benchmarking på baggrund af oplysninger, som er indsendt til Energitilsynet for de 5 foregående år, jf. dog 52, stk. 3. Stk. 5. Energitilsynet offentliggør på Energitilsynets hjemmeside resultaterne af hver benchmarking, herunder en eventuel genberegning, og den metode, som er anvendt ved benchmarkingen. Offentliggørelsen skal ske i det år, hvor benchmarkingen har fundet sted. 11. Energitilsynet beregner på baggrund af den foretagne benchmarking efter 10 individuelle effektiviseringskrav, som ikke kan være mindre end 0. Stk. 2. De individuelle krav beregnes for en hel reguleringsperiode på baggrund af benchmarking foretaget i foregående reguleringsperiodes femte år, jf. dog 52, stk. 5. Der kan dog beregnes individuelle effektiviseringskrav på baggrund af eventuelle genberegninger af benchmarkingen. Stk. 3. Energitilsynet benytter ved beregningen af det individuelle effektiviseringskrav et passende forsigtighedshensyn, der afspejler usikkerheden i estimatet for effektiviseringspotentialet. 12. Ved fastsættelse af en netvirksomheds indtægtsramme foretages fradrag efter metode 3 i bilag 2 i en netvirksomheds indtægtsramme for individuelle effektiviseringskrav efter 11 eller krav, som måtte træde i stedet herfor, jf. stk. 2-4, jf. dog 52, stk. 2. Inden fradrag af krav efter 1. pkt. foretages eventuel ændring til sikring mod dobbelttælling, jf. 13. Stk. 2. Energitilsynet foretager en vurdering af, om den metode for benchmarking, som Energitilsynet har udarbejdet, på robust vis kan anvendes til at beregne individuelle effektiviseringskrav. Ved robust vis forstås, at en samlet vurdering af tests for robusthed, f.eks. test af de valgte benchmarkingydelser i modellen, test af korrelationen mellem forskellige beregningsmetoder og test for valg af dataår, er, at metoden giver robuste resultater. Vurderer Energitilsynet, at metoden ikke på robust vis kan anvendes til at beregne individuelle effektiviseringskrav for enkelte eller for alle netvirksomheder, fradrager Energitilsynet i stedet skønsmæssigt fastsatte effektiviseringskrav, som træder i stedet for individuelle effektiviseringskrav i forhold til de netvirksomheder, som metoden for benchmarking ikke er fundet robust over for. Stk. 3. Ved den skønsmæssige fastsættelse af et effektiviseringskrav, som træder i stedet for et individuelt krav, vurderer Energitilsynet de berørte netvirksomheders økonomiske forhold. Vurderingen skal tage højde for, om der findes et effektiviseringspotentiale, som ikke er indhentet. Endvidere skal vurderingen tage passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende rammevilkår. Stk. 4. Det skønsmæssigt fastsatte krav efter stk. 3 kan ikke overstige det beregnede individuelle effektiviseringspotentiale for det seneste reguleringsår, hvor Energitilsynet vurderede metoden for benchmarking som værende robust fratrukket allerede pålagte individuelle effektiviseringskrav og effektiviseringskrav, der træder i stedet for individuelle effektiviseringskrav. Dette gælder dog ikke, såfremt alle netvirk- 6

7 somheder får fradraget et skønsmæssigt fastsat effektiviseringskrav i stedet for et individuelt effektiviseringskrav. Stk. 5. Energitilsynet træffer afgørelse om individuelle effektiviseringskrav eller krav, som måtte træde i stedet herfor, i året forud for reguleringsperioden, jf. dog 52, stk. 4. I afgørelserne indgår ikke ændring af effektiviseringskrav for sikring mod dobbelttælling, som foretages ved fastsættelse af indtægtsrammen, ligesom Energitilsynet kan vælge, at afgørelsen alene vedrører effektiviseringskrav før udmøntning. Sikring mod dobbelttælling 13. Energitilsynet ændrer det beregnede generelle effektiviseringskrav, jf. 9, eller det effektiviseringskrav, der fremgår af 11 og 12, for at sikre mod eventuel dobbelttælling ved udmøntning af både et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. Energitilsynet reducerer i 2019 det samlede effektiviseringskrav efter metode 4 i bilag 2. For efterfølgende reguleringsår kan Energitilsynet vælge at benytte en anden metode, frem for metode 4 i bilag 2, hvis Energitilsynet vurderer, at metoden giver en mere retvisende sikring mod dobbelttælling. Evalueringer 14. Energitilsynet foretager en evaluering af det generelle effektiviseringskrav efter at have modtaget reguleringsregnskaber for de første 3 år af en reguleringsperiode. Stk. 2. Såfremt evalueringen fører til, at Energitilsynet finder, at metoden til beregning af generelle effektiviseringskrav medfører en uhensigtsmæssig udvikling i eldistributionssektoren og derfor bør justeres, indstiller Energitilsynet til energi-, forsynings- og klimaministeren, at metoden bør justeres, og hvordan dette bør ske. Indstillingen skal være fagligt begrundet, eksempelvis med en uhensigtsmæssig generel produktivitetsudvikling i netvirksomhederne, eller at de valgte produktivitetsindeks ikke er repræsentative for den produktivitetsudvikling, der kan forventes af netvirksomhederne. Stk. 3. Evaluering og eventuel indstilling om justering indsendes til energi-, forsynings- og klimaministeren senest den 1. december i reguleringsperiodens fjerde år. 15. Energitilsynet foretager en evaluering af, hvorvidt netvirksomhederne har haft incitament til at foretage effektiviseringer ud over pålagte effektiviseringskrav. Evalueringen foretages efter, at Energitilsynet har modtaget reguleringsregnskaber for en reguleringsperiode. Stk. 2. Såfremt evalueringen fører til, at Energitilsynet identificerer ændringer af reguleringen, der på en hensigtsmæssig måde vil kunne styrke netvirksomhedernes incitament til effektivisering ud over de pålagte effektiviseringskrav, og derfor bør ændres, indstiller Energitilsynet til energi-, forsynings- og klimaministeren, at reglerne bør ændres. Stk. 3. Evaluering og eventuelt indstilling om tiltag, der kan øge netvirksomhedernes incitament til effektivisering indsendes til energi-, forsynings- og klimaministeren senest ved udgangen af en reguleringsperiodes andet år. Kapitel 4 Leveringskvalitet 16. Energitilsynet fastsætter og offentliggør i året forud for påbegyndelse af en reguleringsperiode mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på aggregeret niveau og i forhold til den enkelte elforbruger inden for nærmere definerede spændingsniveauer. Stk. 2. Energitilsynet fastsætter fælles mål for leveringskvalitet for alle netvirksomheder på baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske årlige leveringskvalitet i de 10 år, der går forud for det reguleringsår, hvor Energitilsynet fastsætter målene. Stk. 3. Energitilsynet fastsætter målene på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. 7

8 Stk. 4. Mål for netvirksomhedens leveringskvalitet fastsættes på baggrund af indberetninger, som Energitilsynet har modtaget senest med reguleringsregnskabet i året forud for påbegyndelse af en reguleringsperiode jf. dog 50, stk. 8. Målene gælder for en reguleringsperiode, og de genberegnes ikke, selv om en netvirksomhed efterfølgende fremsender korrektioner til oplysningerne. Stk. 5. Målene for leveringskvalitet for den indeværende reguleringsperiode og den forudgående reguleringsperiode skal fremgå af Energitilsynets hjemmeside, jf. dog 50, stk Ved fastsættelse af en netvirksomheds indtægtsramme foretages 1-årige fradrag for utilstrækkelig leveringskvalitet, hvis netvirksomheden i et reguleringsår ikke overholder 1) et eller begge mål for leveringskvalitet, som Energitilsynet har fastsat på aggregeret niveau, eller 2) et eller flere af de mål, som Energitilsynet har fastsat på niveau af den enkelte elforbruger, og minimumsgrænsen i stk. 2 er overskredet. Stk. 2. Fradrag i en netvirksomheds indtægtsramme efter stk. 1, nr. 2, forudsætter, at mere end 1 pct. af den gruppe af elforbrugere, der er tilsluttet den enkelte netvirksomheds net på et givet spændingsniveau, har oplevet en leveringskvalitet, som er dårligere end det mål, som er fastsat for denne gruppe af elforbrugere. Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker i det reguleringsår, som ligger 2 år efter det reguleringsår, hvor de mål for leveringskvalitet, som Energitilsynet har fastsat, ikke er opfyldt. Fradraget opgøres som en procentvis reduktion af en omkostningsbase, som Energitilsynet fastsætter under hensyn til hvilke omkostninger netvirksomheden forventes at kunne påvirke. Ved fastsættelse af den procentvise reduktion anvender Energitilsynet et forsigtighedshensyn. Forsigtighedshensynet udmøntes som gradueringsfaktorer på henholdsvis 0,1 og 0,4 ved overskridelser af målene på henholdsvis aggregeret og enkeltkundeniveau efter stk. 2. Stk. 4. Ved gentagne overskridelser af målene i 3 år eller flere forhøjes reduktionen efter stk. 3 med en faktor svarende til antallet af år i træk, hvor netvirksomheden ikke har opfyldt målet, minus én. Stk. 5. Reduktionen efter stk. 3 kan ikke overstige de lofter, der er angivet ud for hver kategori i tabel 1 i bilag 3. Kapitel 5 Justeringer af rammer Omkostninger til nettab 18. Energitilsynet forhøjer i ekstraordinære tilfælde midlertidigt en netvirksomheds beløb til dækning af omkostninger til nettab i indtægtsrammen, såfremt en netvirksomhed på grund af en udvikling i eksogene forhold oparbejder et væsentligt negativt resultat af den primære drift. Det er en forudsætning for en forhøjelse, at udviklingen i eksogene forhold afviger væsentligt fra de forudsætninger, der ligger til grund for den kompensation, som ydes gennem de løbende justeringer af tillægget til dækning af nettab. Stk. 2. Forhøjelsen fastsættes skønsmæssigt. Bindende midlertidige prisnedsættelser 19. En netvirksomhed, der yder en bindende midlertidig prisnedsættelse, jf. 2, nr. 3, skal indberette det beløb til Energitilsynet, som den bindende midlertidige prisnedsættelse forventes at reducere indtægterne med. Indberetningen kan efterfølgende ikke revideres. Indberetningen skal ske samtidig med indberetningen af prisnedsættelsen til datahub. Tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder 20. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning midlertidigt en netvirksomheds indtægtsramme, hvis netvirksomheden efter reglerne i årsregnskabsloven har regnskabsført et tab på kr. eller derover som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, som netvirksomheden har faktureret i 8

9 henhold til 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. Forhøjelsen svarer til det tab, som er regnskabsført. 21. Energitilsynet nedsætter midlertidigt en netvirksomheds indtægtsramme, hvis netvirksomheden har modtaget et beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået en indtægtsrammeforhøjelse for på baggrund af 20. Nedsættelsen af netvirksomhedens indtægtsramme svarer til det modtagne beløb. Stk. 2. Nedsættelsen af netvirksomhedens indtægtsramme sker for det reguleringsår, hvor beløbet er modtaget. Ændret aktivitetsniveau (indikatorer) 22. Ved justeringer for ændret aktivitetsniveau justeres der med den årlige ændring i antallet af elmålere og stationer, som indgår i den bevillingspligtige aktivitet. Justeringen beregnes således, at den procentvise ændring henholdsvis i antallet af elmålere og antallet af stationer hver især medfører den halve procentvise ændring af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ved justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for ændret aktivitet i reguleringsåret medregnes ikke fald i antallet af elmålere. Stk. 3. Der justeres ikke efter stk. 1 for ændringer i antallet af elmålere og stationer, som er omfattet af en forhøjelse af en netvirksomheds omkostningsramme på baggrund af 27. Pristalsregulering 23. Ved pristalsreguleringer anvendes et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON12). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS11). Stk. 2. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, skal Energitilsynet udmelde, hvorledes pristalsreguleringer herefter vil foretages med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. Myndighedspålæg 24. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentlige meromkostninger som følge af et pålæg fra en myndighed eller Energinet, som ligger ud over forpligtelsen til at drive elforsyningsnet, jf. 20, stk. 1, i lov om elforsyning, eller som indebærer en fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af eksisterende anlæg. 1. pkt. finder også anvendelse, såfremt et pålæg fra en myndighed eller Energinet ændres. Stk. 2. Energitilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentligt færre omkostninger som følge af et pålæg fra en myndighed eller Energinet. 1. pkt. finder også anvendelse, såfremt et pålæg fra en myndighed eller Energinet ændres. Stk. 3. Energitilsynet skal indhente en udtalelse fra Energistyrelsen i forhold til vurderingen af, om der er tale om et pålæg, der ligger ud over forpligtelsen til at drive elforsyningsnet efter 20, stk. 1, i lov om elforsyning. Ændrede opgaver for netvirksomheder 25. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentlige meromkostninger som følge af ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om infrastrukturprojekt, forordning, bekendtgørelse, forskrift udstedt af Energinet eller myndighedsgodkendte infrastrukturprojekter. 9

10 Stk. 2. Energitilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse, forskrift udstedt af Energinet eller myndighedsgodkendte infrastrukturprojekter. Stk. 3. Energitilsynet offentliggør på Energitilsynets hjemmeside senest den 1. april i året efter et reguleringsår en vejledende liste over de ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer for netvirksomhederne for reguleringsåret efter stk. 1 og Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får meromkostninger som følge af opgaver nævnt i stk. 3. Stk. 2. Energitilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får færre omkostninger som følge af ændrede opgaver nævnt i stk. 3. Stk. 3. Følgende opgaver, jf. stk. 1 og 2, giver anledning til justering af en netvirksomheds omkostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret: 1) Udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning. 2) Tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning. 3) Betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat af i medfør heraf. Nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller produktionsenheder 27. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed har væsentlige meromkostninger til tilslutning af et nyt forsyningsområde, en større ny elforbruger eller en større ny produktionsenhed, eller som følge af ændringer af et forsyningsområde i forbindelse med byudvikling. Ændringer på transmissionsniveau 28. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentlige meromkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsstrukturen samt system- og transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet. Stk. 2. Energitilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentligt færre omkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsstrukturen samt system- og transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet. Kabellægning af luftledninger 29. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt netvirksomheden har gennemført en kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. Forhøjelsen skal endvidere dække omkostninger til udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 10

11 Erhvervelse og overdragelse m.v. af anlæg fra og til tredjemand 30. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og forhøjer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentlige meromkostninger som følge af overtagelse af anlæg, der har karakter af kollektivt elforsyningsnet, fra tredjemand, og som ikke er underlagt indtægtsrammeregulering efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Energitilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt netvirksomheden får væsentlige færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg, der har karakter af kollektivt elforsyningsnet, til tredjemand, f.eks. Energinet, der ikke er underlagt indtægtsrammeregulering efter denne bekendtgørelse. 31. Energitilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt netvirksomheden foretager reinvesteringer i allerede kabellagte net, som har karakter af kollektive elforsyningsnet, som netvirksomheden overtager fra tredjemand, og som ikke er underlagt indtægtsrammeregulering. Stk. 2. En forhøjelse forudsætter, at netvirksomheden dokumenterer, at det på overtagelsestidspunktet af sikkerhedsmæssige eller forsyningsmæssige grunde er nødvendigt med en reinvestering. Væsentlig afvigelse i udviklingen i eksogene forhold 32. Energitilsynet forhøjer i ekstraordinære tilfælde midlertidigt en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed på grund af en udvikling i eksogene forhold oparbejder et væsentligt negativt resultat af den primære drift. Det er en forudsætning for en forhøjelse, at udviklingen i eksogene forhold afviger væsentligt fra de forudsætninger, der ligger til grund for den kompensation, som ydes gennem de løbende justeringer af omkostningsrammen. Stk. 2. Forhøjelsen fastsættes skønsmæssigt. Force majeure 33. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds omkostningsramme og justere det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får væsentlige meromkostninger som følge af pludseligt opståede hændelser i form af force majeure, herunder krig, sabotage og jordskælv, der fører til, at en netvirksomhed ellers ikke vil kunne varetage sine forpligtelser efter bevillingen. En forhøjelse forudsætter, at forhøjelsen er nødvendig af forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. Fælles bestemmelser om justering af omkostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret 34. Det er forudsætning for justeringer af en netvirksomheds omkostningsramme og af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret på baggrund af forhold omfattet af 24, 25, 27, 28, 30 og 33, at de forventede mer- eller mindreomkostninger for det reguleringsår, hvor dokumentationen for ansøgningen eller indberetningen indgår i reguleringsregnskabet, og efterfølgende reguleringsår, er væsentlige. Stk. 2. Ved væsentlige omkostninger forstås, at nettonutidsværdien af mer- eller mindreomkostningerne pr. pålæg, opgave, investering eller overdragelse, udgør minimum en af følgende 1) 8 mio. kr. eller derover, 2) 40 kr. eller derover pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo i det år, hvor omkostningen er afholdt, eller 3) kr. eller derover pr. GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkostningen er afholdt. Stk. 3. Nettonutidsværdien efter stk. 2 beregnes ved, at de forventede omkostninger tilbagediskonteres med den forrentningssats af det fremadrettede forrentningsgrundlag, der anvendes i indeværende regule- 11

12 ringsperiode. Til brug for opgørelse af fremtidige driftsomkostninger anvender Energitilsynet omkostningsækvivalenter, jf. 35, stk. 5. Stk. 4. Omkostninger, der vedrører separate forhold, kan ikke lægges sammen for at opfylde væsentlighedskriteriet efter stk. 1. Dette gælder også, når der er tale om begivenheder af samme type, som er adskilte projekter. Stk. 5. Omkostninger, der vedrører samme forhold, men som f.eks. er spredt over flere år eller separate geografiske områder, vurderes under et i opfyldelsen af væsentlighedskriteriet efter stk. 1. Ved fremtidige omkostninger, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er realiseret, fremsender netvirksomheden de forventede fremtidige omkostninger. Energitilsynet vurderer, hvilke forventede omkostninger der kan indregnes ved opfyldelsen af væsentlighedskriteriet efter stk. 1. Stk. 6. Beløbene i stk. 2 er for 2018 og pristalsreguleres hvert år. 35. En afgørelse om justeringer på baggrund af fastsætter de årlige beløb, som omkostningsrammen skal justeres med, og den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, jf. dog stk. 11 og 13. Stk. 2. Ved justeringer af omkostningsrammen efter stk. 1, skal omkostningsrammen årligt justeres med et beløb, der både dækker de forventede mer- eller mindreomkostninger til afskrivning, drift, vedligehold og bortskaffelse af de berørte anlæg og de forventede mer- eller mindreomkostninger til driftsomkostninger, der ikke vedrører anlæg. Stk. 3. Ved justeringer af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter stk. 1 på baggrund af økonomisk idriftsatte eller ændrede anlæg, skal det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret justeres for de nye anlægs værdi, de ændrede anlægs mer- eller mindreværdi og for afgang af erstattede eller overflødiggjorte anlæg, såfremt sådanne indgår i netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning. Stk. 4. Ved beregningen af den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter stk. 3 anvender Energitilsynet anlæggets forventede værdi i reguleringsåret. Værdien af anlægget, når anlægget idriftsættes økonomisk, udgør de faktiske omkostninger til anlægget. Stk. 5. Til brug for beregningerne efter stk. 2 og 3 anvender Energitilsynet standardlevetider for anlægskategorier i forhold til spændingsniveauer. Energitilsynet anvender endvidere i videst muligt omfang omkostningsækvivalenter for gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæg for de anlægskategorier, som der anvendes standardlevetider for og for fastsættelse af forventede driftsomkostninger. Ved beregningen af afskrivninger anvendes standardlevetider for anlægskategorier i forhold til spændingsniveauer. Stk. 6. Justeringer som følge af mer- eller mindre driftsomkostninger pristalsreguleres. Stk. 7. Såfremt en netvirksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt fastsatte anlægskategorier, jf. stk. 5, kan netvirksomhedens egne dokumenterede omkostninger anvendes i beregninger efter godkendelse af Energitilsynet. Stk. 8. Energitilsynet gennemgår i år 4 af en reguleringsperiode standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger og anlægskategorier efter stk. 4 med henblik på eventuel justering på baggrund af basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling. Stk. 9. Justeringen af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret sker tidligst fra det tidspunkt, hvor netvirksomheden første gang regnskabsfører omkostninger relateret til afgørelsen. Stk. 10. Ansøger en netvirksomhed om justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter det reguleringsår, hvor netvirksomheden første gang regnskabsførte omkostninger relateret til afgørelsen, jf. 36, stk. 2, 2. pkt., tager Energitilsynet i sin justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret højde for, at netvirksomhedens omkostningsramme og forrentningsramme kan indeholde delvis dækning af omkostningerne og forrentning forbundet med afgørelsen. 12

13 Stk. 11. Vedrører en afgørelse om justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret en flerårig periode, kan justeringerne ikke have virkning for omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret i den reguleringsperiode, der følger reguleringsperioden, hvor omkostningerne var afspejlet i netvirksomhedens reguleringsregnskaber i hele reguleringsperioden. For efterfølgende reguleringsperioder justeres der ikke for justeringerne som følge af afgørelsen ved overgangen til en ny reguleringsperiode jf. 6, stk. 5, og 7, stk. 8. Stk. 12. Energitilsynet offentliggør på Energitilsynets hjemmeside de standardlevetider og omkostningsækvivalenter, som anvendes ved beregningen af justeringerne. Stk. 13. Metoden til beregning af forhøjelser i henhold til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne fremgår af bekendtgørelserne. 36. En netvirksomheds ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen efter 18 og 20 og om forhøjelse af omkostningsrammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag efter skal indsendes til Energitilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for det reguleringsår forhøjelsen skal have virkning fra. Stk. 2. Er ansøgningen ikke modtaget i Energitilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for det reguleringsår, hvor omkostningen er regnskabsført, bortfalder muligheden for at få godkendt en forhøjelse til dækning af omkostninger og forrentning i det pågældende reguleringsår. Der vil fortsat kunne ansøges om forhøjelse til dækning af de forventede omkostninger i efterfølgende reguleringsår, såfremt der ansøges om dette senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for det efterfølgende reguleringsår. Stk. 3. Energitilsynet fastsætter dokumentationskrav for ansøgningerne efter stk. 1. Dokumentation for ansøgninger omfattet af stk. 1, herunder for opfyldelse af væsentlighedskriterier, indgår i reguleringsregnskabet. Stk. 4. Energitilsynet træffer afgørelse om justeringer senest sammen med afgørelsen om indtægtsrammen for det pågældende reguleringsår. Vedvarende ineffektive netvirksomheder 37. Såfremt en netvirksomheds samlede omkostninger, der dækkes af netvirksomhedens omkostningsramme, i de 4 første år af en reguleringsperiode overstiger 105 pct. af netvirksomhedens samlede omkostningsrammer i samme periode, skal netvirksomheden dokumentere årsagerne til omkostningsniveauet over for Energitilsynet. Stk. 2. Energitilsynet fastsætter krav til den dokumentation, netvirksomheden skal fremsende. Energitilsynet kan tage hensyn til størrelsen af overskridelsen ved fastsættelsen af dokumentationskravene. Stk. 3. Energitilsynet foretager på baggrund af den fremsendte dokumentation en vurdering af, hvorvidt årsagerne til, at netvirksomhedens omkostningsniveau ligger over omkostningsrammen, er eksogene. Eksogene forhold omfatter i denne forbindelse også en cyklisk omkostningsprofil. Energitilsynet kan for netvirksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til denne vurdering. Stk. 4. Vurderer Energitilsynet, at netvirksomhedens omkostningsniveau ikke skyldes eksogene forhold, og at netvirksomheden har undladt at reagere på reguleringens indbyggede incitament til at foretage effektiviseringer, træffer Energitilsynet afgørelse om, at netvirksomheden anses som vedvarende ineffektiv. Stk. 5. En netvirksomhed, der er blevet identificeret som værende vedvarende ineffektiv i foregående reguleringsperiode, kan ikke fuldt ud få sin omkostningsramme opjusteret ved overgangen til en ny reguleringsperiode. Energitilsynet fastsætter omkostningsrammen under hensyn til de effektiviseringskrav, netvirksomheden er blevet pålagt i den foregående reguleringsperiode. Energitilsynet kan ved mindre overskridelser efter stk. 1 fastsætte rammen under hensyn til en andel af de pålagte effektiviseringskrav i foregående reguleringsperiode. Energitilsynet kan endvidere ved fastsættelse af rammen tage hensyn til konkrete effektiviseringsinitiativer, herunder arbejde med asset management, som netvirksomheden har foretaget. 13

14 Stk. 6. Afgørelser efter stk. 4 træffes snarest muligt efter modtagelse af netvirksomhedens dokumentation, jf. stk. 2. Evaluering 38. Energitilsynet foretager en evaluering af modellen for at identificere vedvarende ineffektive netvirksomheder i hver reguleringsperiode fra anden reguleringsperiode. Energitilsynet skal ved evalueringen afdække, om der er tiltag, der kan styrke muligheden for en sikker identifikation af vedvarende ineffektive netvirksomheder. Energitilsynet skal endvidere undersøge, hvorvidt incitamentet til effektiv drift svækkes ved, at effektiviseringskrav fra foregående reguleringsperiode ikke indgår ved fastsættelse af omkostningsrammen ved overgangen til en ny reguleringsperiode for netvirksomheder, der ikke findes vedvarende ineffektive. Energitilsynet skal inddrage erfaringer fra fastsættelse af omkostningsrammer ved overgangen til anden reguleringsperiode i evalueringen. Stk. 2. Såfremt evalueringen fører til, at Energitilsynet finder, at modellen for at identificere vedvarende ineffektive netvirksomheder bør justeres, eller at modellen fører til, at incitamentet til effektiv drift svækkes, indstiller Energitilsynet til energi-, forsynings-, og klimaministeren, at modellen bør justeres, og hvordan dette bør ske. Stk. 3. Evaluering og eventuel indstilling efter stk. 2 indsendes til ministeren senest den 1. december i år 4 i en reguleringsperiode fra anden reguleringsperiode. Kapitel 6 Fastsættelse af forrentning Forrentning af det historiske forrentningsgrundlag 39. Forrentningssatsen for en netvirksomheds historiske forrentningsgrundlag udgør den mindste af følgende to satser: 1) Den lange obligationsrente (DKK), som udmeldes af FinansDanmark, plus 1 procentpoint. 2) Netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsrammen i årene , som beregnet efter metoden i bilag 4, reduceret for den merforrentning, jf. stk. 2-4, der ville have givet anledning til en indtægtsrammereduktion efter 2014 i medfør af reglerne i 35 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. juni Stk. 2. Den gennemsnitlige forrentningssats efter stk. 1, nr. 2, nedsættes for merforrentning for årene , som Energitilsynet har pålagt netvirksomheden varigt at nedsætte indtægtsrammen med, jf. 70, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april Det beløb, som indtægtsrammen reduceres med grundet merforrentning, omregnes til procent ved at sætte et års merforrentningsbeløb i forhold til årets netaktiver tillagt 2 pct. Uanset størrelsen af fradraget for merforrentning vil forrentningssatsen efter stk. 1, nr. 2, ikke kunne blive lavere end 0. Stk. 3. Den merforrentning, som fradrages efter stk. 2, kan efter Energitilsynets godkendelse reduceres ved, at en netvirksomhed midlertidigt lader sin indtægtsramme nedsætte med det beløb, som fradraget ønskes reduceret med, tillagt en forrentning efter stk. 4. Nedsættelsen skal finde sted inden for perioden Stk. 4. Ved opgørelsen af det beløb, som indtægtsrammen nedsættes med efter stk. 3, tillægges en forrentning af merforrentningen, som svarer til forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. 40, i første reguleringsperiode. Forrentningen beregnes fra den 1. juli det år, hvor merforrentningen er optjent, indtil den 1. juli det år, hvor merforrentningen har ført til nedsættelse af indtægtsrammen. Ved delvis nedsættelse af indtægtsrammen beregnes forrentningen på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af merforrentningen over de år, hvor den er optjent. 14

15 Stk. 5. Det er en forudsætning for at få reduktion af fradrag efter stk. 3, at netvirksomheden senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for 2018 ansøger Energitilsynet herom. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om reduktionens størrelse, og hvornår reduktionen skal finde sted. Stk. 6. Såfremt en efterfølgende myndighedsafgørelse ændrer merforrentningen for årene , kan netvirksomheden uanset stk. 5 ansøge om at få ændret fradrag efter stk. 3 inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er blevet truffet. Ændringen vil senest kunne ske i Såfremt en efterfølgende myndighedsafgørelse reducerer merforrentningen for årene , kan netvirksomheden genopkræve for meget tilbagebetalte beløb efter reglerne om differencer, jf. 43. Stk. 7. Såfremt FinansDanmark justerer indhold og dækningsområde for den lange obligationsrente, jf. stk. 1, nr. 1, skal Energitilsynet offentliggøre, hvilken rentesats der i stedet skal anvendes med henblik på at sikre, at forrentningen af det historiske forrentningsgrundlag efter stk. 1 i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. Forrentning af det fremadrettede forrentningsgrundlag 40. Forrentningssatsen for en netvirksomheds fremadrettede forrentningsgrundlag fastsættes i medfør af bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag. Kapitel 7 Værdiopgørelse og afskrivning m.v. 41. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Stk. 2. Afskrivning på aktiver, som er økonomisk idriftsat fra den 1. januar 2005 og inden den 1. januar 2018, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2017, opgjort efter 25, stk. 2-6, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo Stk. 3. Anskaffelser efter den 31. december 2017 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i årsregnskabsloven. Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige bundgrænse kan udgiftsføres i anskaffelsesåret. Stk. 4. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 3 beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser inkl. byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den overdragende virksomheds regnskab. Stk. 5. Afskrivninger i medfør af stk. 4 beregnes som lige store årlige beløb over den standardlevetid, der er angivet i bilag 5. Stk. 6. Aktiver, der skrottes, straksafskrives og udgår af afskrivningsgrundlaget. Stk. 7. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som forbedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen. Dette gælder dog ikke, såfremt aktivet er idriftsat før 1. januar I det tilfælde skal forbedringen anses som et selvstændigt aktiv med egen idriftsættelsesdato. Forbedringsaktivet afskrives dog over det forbedrede aktivs restlevetid efter forbedringen. Anlæg betalt af tredjemand 42. Aktiver, som er etableret af hensyn til tredjemand, og som er betalt af denne, f.eks. anlæg finansieret af udligningsordningen, anses som straksafskrevet og indgår ikke i netvirksomhedens fremadrettede 15

16 forrentningsgrundlag. Ændringer af aktiver, som sker af hensyn til tredjemand, og som er betalt af denne, anses ligeledes som straksafskrevet og indgår ikke i netvirksomhedens fremadrettede forrentningsgrundlag. Såfremt et aktiv betalt af tredjemand erstatter et eksisterende aktiv, som samtidig skrottes, kan netvirksomheden dog vælge, at det nye aktiv indgår i netvirksomhedens fremadrettede forrentningsgrundlag. I dette tilfælde indgår det nye aktiv i beregningsmæssig henseende i netvirksomhedens afskrivningsgrundlag med en værdi, svarende til det skrottede aktivs restværdi, og med en afskrivningsperiode svarende til det, der ville have været det skrottede aktivs resterende afskrivningsperiode. Netvirksomheden meddeler sin beslutning til Energitilsynet senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for året, hvor anlægget erstattes og skrottes. Stk. 2. Aktiver, der betales af tredjemand, holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter. Det gælder også indtægter og omkostninger i forbindelse hermed. Stk. 3. Såfremt der alene er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal der være regnskabsmæssig adskillelse mellem de dele af aktivet, der betales af tredjemand, og resten af aktivet. Stk. 4. Såfremt der er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal dette fremgå af aftalen, jf. stk. 1. Kapitel 8 Differencer 43. Energitilsynet træffer årligt, samtidig med sin afgørelse om en netvirksomheds indtægtsramme, afgørelse om opgørelse af saldoen af netvirksomhedens differencer (differencesaldo) i reguleringsåret, jf. stk. 2. Stk. 2. En netvirksomheds differencesaldo opgøres som netvirksomhedens differencesaldo fra året før reguleringsåret, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret (årets difference), jf. dog stk. 3, og eventuel forrentning efter stk. 5. Stk. 3. En netvirksomhed må ikke have en differencesaldo i kundernes favør i mere end 3 på hinanden følgende reguleringsår. 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt en ændring af en tidligere afgørelse medfører, at der opstår en ny differencesaldo i kundernes favør for det eller de reguleringsår, som afgørelsen vedrører. En sådan differencesaldo skal være afviklet inden for det reguleringsår, der følger reguleringsåret, hvor den nye afgørelse blev truffet, medmindre Energitilsynet godkender en længere afviklingsperiode. Stk. 4. For hvert reguleringsår, hvor opgørelsen efter stk. 2 resulterer i en differencesaldo i kundernes favør, skal netvirksomheden forelægge Energitilsynet en plan for afviklingen af reguleringsårets aktuelle differencesaldo til Energitilsynets godkendelse. Stk. 5. En differencesaldo i kundernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencesaldoen i kundernes favør er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til 5, stk. 1, i renteloven, jf. dog stk. 6 og 7. Resulterer opgørelsen efter stk. 2 i en differencesaldo i kundernes favør i flere på hinanden følgende reguleringsår, udgør beløbet, der skal forrentes fra den 1. juli i reguleringsåret, årets difference i kundernes favør. Den øvrige del af differencesaldoen i kundernes favør forrentes for hele reguleringsåret. Stk. 6. Den del af en differencesaldo i kundernes favør, der kan henføres til en nedsættelse af indtægtsrammen på grund af indtægter til hel eller delvis dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. 21, er undtaget fra forrentningen efter stk. 5 indtil den 1. juli i året efter det reguleringsår, for hvilket nedsættelsen er sket. Stk. 7. Såfremt der træffes en afgørelse, som ændrer en tidligere afgørelse, og afgørelsen medfører, at der opstår en ny differencesaldo i kundernes favør for det eller de reguleringsår, som afgørelsen vedrører, forrentes differencesaldoen i kundernes favør fra tidspunktet for den nye afgørelse. Stk. 8. En netvirksomheds differencesaldo i netvirksomhedens favør kan højst udgøre 25 pct. af netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret, og overskydende beløb bortfalder, jf. dog 53, stk

17 Stk. 9. Afvikling af en differencesaldo i kundernes favør sker ved, at netvirksomheden undlader at opkræve en del af de indtægter, som netvirksomheden i forhold til sine indtægtsrammer i de to reguleringsår, som følger det reguleringsår, for hvilket en differencesaldo i kundernes favør først er opgjort, ellers ville være berettiget til at opkræve. Afvikling af en difference i netvirksomhedens favør sker ved, at netvirksomheden opkræver indtægter ud over de indtægter, som netvirksomheden i forhold til sin indtægtsramme og inden for rammerne af stk. 3, ellers er berettiget til at opkræve. Kapitel 9 Regnskaber m.v. 44. Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet i henhold til regler, som Energitilsynet har fastsat efter 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning. Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Beløb, som netvirksomheden modtager til hel eller delvis dækning af et tab fra elhandelsvirksomheder og forsikringsindtægter, skal i reguleringsregnskabet regnskabsføres som negative omkostninger. 45. Energitilsynet kan til brug for sin administration fastsætte skønnede værdier, såfremt en netvirksomhed undlader at indsende reguleringsregnskab inden for den frist, som Energitilsynet har fastsat, eller såfremt indsendte oplysninger er mangelfulde eller fejlbehæftede. Energitilsynet kan for netvirksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til fastsættelse af værdierne. Kapitel 10 Fusion og spaltning 46. Hvis to eller flere netvirksomheder fusionerer, opgøres den fortsættende eller nye netvirksomheds indtægtsramme for den resterende del af den reguleringsperiode, hvori fusionen gennemføres, ved at sammenlægge de fusionerende netvirksomheders indtægtsrammer for denne periode, herunder omkostningsog forrentningsrammer. Stk. 2. Sammenlægning af forrentningsrammerne sker ved, at de fusionerede netvirksomheders samlede aktivbaser til forrentning sammenlægges. Ved fastsættelsen af forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag efter 39, beregnes den fortsættende eller nye netvirksomheds gennemsnitlige mulige forrentningssats i 39, stk. 1, nr. 2, ved en forholdsmæssig fordeling i forhold til størrelsen af de historiske aktivbaser til forrentning i de fusionerede netvirksomheder ultimo i det reguleringsår, som ligger umiddelbart forud for det år, hvori fusionen gennemføres. Stk. 3. Ved beregning af indtægtsrammen for den efterfølgende reguleringsperiode efter reglerne i kapitel 2 anvendes de fusionerede netvirksomheders sammenlagte gennemsnitlige årlige omkostninger og sammenlagte gennemsnitlige årlige værdier af samlede aktivbaser til forrentning i hele den reguleringsperiode, hvori fusionen er gennemført. 47. Hvis en netvirksomhed spaltes, opgøres indtægtsrammerne for den resterende del af reguleringsperioden for de enkelte spaltede netvirksomheder på grundlag af den del af indtægtsrammen, herunder den del af omkostnings- og forrentningsrammen, som kan henføres til hver af disse netvirksomheder. Stk. 2. Spaltning af forrentningsrammen sker ved en opdeling af netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning. Stk. 3. Ved beregning af indtægtsrammerne for den efterfølgende reguleringsperiode efter reglerne i kapitel 2 opgøres omkostninger og samlede aktivbaser til forrentning for hver af de spaltede netvirksomheder på baggrund af de gennemsnitlige årlige omkostninger og gennemsnitlige årlige værdier af den samlede aktivbase til forrentning, der kan henføres til den pågældende netvirksomhed i hele den reguleringsperiode, hvori spaltningen er gennemført. 17

18 Kapitel 11 Klageadgang 48. Energitilsynets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Kapitel 12 Sanktioner 49. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader rettidigt at indberette bindende midlertidige prisnedsættelser til Energitilsynet, jf. 19, eller 2) har en differencesaldo i kundernes favør i mere end 3 på hinanden følgende reguleringsår, jf. 43, stk. 3, 1. pkt. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedens indtægtsrammer fra Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning ophæves. Stk. 4. Forhold, som vedrører indtægtsrammer for perioden før 2018, behandles efter reglerne i 35 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. juni 2017, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser og om korrektioner efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 4 skal være modtaget af Energitilsynet senest sammen med årsrapporten for 2017, for så vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året Stk. 6. Energitilsynet træffer senest den 31. maj 2020 afgørelse om forhold omfattet af stk. 5. Stk. 7. Mål for leveringskvalitet i første reguleringsperiode beregnes senest den 15. marts 2018 og offentliggøres senest den 15. marts 2018 på Energitilsynets hjemmeside. Stk. 8. Den foreløbige indtægtsramme for 2018 udmeldes senest den 1. juni Leveringskvalitet i første reguleringsperiode 51. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarking af kvalitet i leveringen på data fra reguleringsårene 2016 og 2017 efter reglerne i 28 og 29 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, vil skulle fradrages netvirksomhedens indtægtsramme for henholdsvis 2018 og Fradraget opgøres efter metoden i bilag 3, metode 1. Energitilsynet udmelder effektiviseringskrav i 2018 for reguleringsåret Stk. 2. Hvis Energitilsynet har fastsat foreløbige værdier til beregning af effektiviseringskrav på grundlag af benchmarking af kvalitet i leveringen, jf. 28, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, vil udmeldte effektiviseringskrav kunne justeres i forhold til netvirksomhedens egne tal, hvis Energitilsynet har modtaget behørig dokumentation fra netvirksomheden senest sammen med reguleringsregnskabet for Justeringen vil finde sted i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammen for

19 Stk. 3. Fastsættelse af fradrag for leveringskvalitet efter stk. 1 og 2 indgår som en del af afgørelsen om netvirksomhedens indtægtsramme. Benchmarking i første reguleringsperiode 52. Energitilsynet fastsætter i første reguleringsperiode et loft for, hvor stor en netvirksomheds individuelle effektiviseringspotentiale kan være i procent. Stk. 2. Energitilsynet fradrager for reguleringsåret 2018 i stedet for et individuelt effektiviseringskrav baseret på benchmarking et effektiviseringskrav på 0,4 pct. af netvirksomhedens omkostningsramme. Stk. 3. Energitilsynet foretager en årlig benchmarking i reguleringsårene på baggrund af oplysninger, som er indsendt til Energitilsynet for reguleringsåret 2017 og senere. Stk. 4. Energitilsynet træffer for afgørelse om individuelle effektiviseringskrav eller krav, som måtte træde i stedet herfor, jf. 12, stk. 2-4, i året forud for et reguleringsår. Stk. 5. De individuelle effektiviseringskrav beregnes årligt for reguleringsårene på baggrund af benchmarking foretaget i det forudgående år. Differencer i første reguleringsperiode 53. Differencer i kundernes favør, der er opstået før den 1. januar 2018, og som endnu ikke er afviklet på dette tidspunkt, forrentes efter reglerne i 31 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Stk. 2. En netvirksomheds differencesaldo for reguleringsåret 2018 udgør netvirksomhedens samlede difference ultimo 2017, inkl. forrentning opgjort efter 31, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret 2018, tillagt forrentning efter 43, stk. 5. Stk. 3. I reguleringsårene finder 43, stk. 8, 1. pkt., ikke anvendelse. Stk. 4. I reguleringsårene kan en differencesaldo i netvirksomhedens favør højst udgøre den højeste af følgende satser: 1) 25 pct. af netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret. 2) En procentsats af netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret, som svarer til den procentsats, som netvirksomhedens differencesaldo i netvirksomhedens favør i foregående reguleringsår udgjorde af netvirksomhedens indtægtsramme i det foregående reguleringsår. Stk. 5. Såfremt Energitilsynet vurderer, at en opkrævning af differencesaldoen i netvirksomhedens favør i første reguleringsperiode vil medføre en væsentlig stigning i tarifferne, kan Energitilsynet uanset 43, stk. 8, 1. pkt., træffe afgørelse om, at den sats for en netvirksomheds differencesaldo i netvirksomhedens favør, som anvendes i reguleringsårene , også kan anvendes helt eller delvist i anden reguleringsperiode. Det er en forudsætning, at afgørelsen træffes i forbindelse med afgørelsen om en netvirksomheds indtægtsramme for reguleringsåret 2018, og at Energitilsynet har modtaget ansøgning herom senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for reguleringsåret Omkostningsramme i første reguleringsperiode 54. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de gennemsnitlige omkostninger i årene , jf. dog 55, hvor de enkelte års omkostninger inden gennemsnitsberegningen er justeret for følgende forhold: 1) Fradrag af omkostninger til nettab i det pågældende år. 2) Fradrag af forhøjelser til dækning af driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. 19

20 3) Tillæg af sænkninger som følge af færre driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksomheden har fået sænket indtægtsrammen med inden for i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. 4) Pristalsudvikling og ændringer i indikatorer, jf. 22 og 23, til og med Stk. 2. Omkostningsrammen, som beregnet efter stk. 1, justeres for følgende forhold: 1) Fradrag af et beløb svarende til summen af de effektiviseringskrav netvirksomheden har fået pålagt i på baggrund af benchmarking af økonomisk effektivitet, jf. stk. 4, og som har påvirket netvirksomhedens tilladte indtægter i pågældende reguleringsår, jf. stk. 5. 2) Fradrag af beløb svarende til en sænkning af indtægtsrammen til dækning af færre driftsomkostninger og afskrivninger, som netvirksomheden har fået sænket indtægtsrammen med inden for i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Sænkninger udgør det beløb, som indtægtsrammen skulle være sænket med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af driftsomkostninger og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Tillægget udgør det beløb, som indtægtsrammen skulle have været forhøjet med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 4) Fradrag af et beløb svarende til de omkostninger, der er bortfaldet som følge af Engrosmodellens indførelse, jf. stk. 6. 5) Tillæg af et beløb svarende til den merforrentning, der er opstået i årene , der ville have givet anledning til en indtægtsrammereduktion efter reglerne i 35 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. juni 2017, og som indtægtsrammen eller netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats, jf. 39, endnu ikke er blevet nedsat med i reguleringsåret. 6) Justeringer for pristalsudvikling, indikatorer og justeringer, som Energitilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af og 56, og som er gældende for reguleringsåret. Stk. 3. Det er en forudsætning for fradrag og tillæg efter stk. 1, nr. 2 og 3, at forhøjelser og sænkninger tidligst har haft virkning fra den 1. januar Stk. 4. Ved beregning af summen af effektiviseringskrav efter stk. 2, nr. 1, pristalsreguleres effektiviseringskravene til og med 2017, jf. 23. Stk. 5. Såfremt indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav er højere end forrentningsloftet i et reguleringsår, og differencen mellem indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav og forrentningsloftet er højere end effektiviseringskravet i året, medregnes effektiviseringskravet ikke. Såfremt indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav i et reguleringsår er højere end forrentningsloftet, og differencen mellem indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav og forrentningsloftet i året er lavere end effektiviseringskravet, medregnes alene differencen. Såfremt indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav i et reguleringsår er lavere end forrentningsloftet, medregnes hele effektiviseringskravet. Stk. 6. Energitilsynet opgør fradraget efter stk. 2, nr. 4, som de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2015 fratrukket de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i Energitilsynet kan udarbejde en kontoplan til brug for netvirksomhedernes opgørelse af omkostningerne. Stk. 7. Har Energitilsynet truffet afgørelse om, at perioden anvendes i stedet for perioden , jf. 55, lægges denne periode til grund ved beregningen efter stk. 1. Herudover foretages fradrag efter stk. 2, nr. 1, for året 2017 i stedet for perioden Energitilsynet kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at perioden anvendes ved beregning af omkostningsrammer for første reguleringsperiode i stedet for perioden , såfremt en netvirksomhed kan godtgøre, at netvirksomhedens gennemsnitlige omkostninger i perioden er 20

21 minimum 5 pct. lavere end gennemsnittet af den årlige sum af omkostninger i perioden for den pågældende netvirksomhed. Stk. 2. Ansøgning om anvendelse af perioden i stedet for skal senest indsendes sammen med fremsendelse af årsrapporten for 2017, jf. 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 56. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje omkostningsrammen og justere det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige meromkostninger, jf. 34, på baggrund af 1) ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om infrastrukturprojekt, forordning, bekendtgørelse, forskrift udstedt af Energinet eller myndighedsgodkendte infrastrukturprojekter, der har givet anledning til regnskabsførte omkostninger , eller 2) ændringer i system- og transmissionsstrukturen samt system- og transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet, som nødvendiggør ændringer i netvirksomhedens aktiver, såsom etablering af nye anlæg eller fjernelse af overflødige anlæg, der har givet anledning til regnskabsførte omkostninger Stk. 2. Ved beregning af, om omkostningerne er væsentlige efter 34, anvender Energitilsynet dog de forventede meromkostninger fra Stk. 3. Hvis der er givet tillæg til dækning af omkostninger efter de hidtil gældende regler, kan der ikke gives tillæg til dækning af omkostningerne efter stk. 1, ligesom omkostningerne ikke kan medregnes i de omkostninger, der indgår i vurderingen af, om kravet om væsentlighed er opfyldt. Stk. 4. Ansøgning om forhøjelse skal være modtaget af Energitilsynet senest sammen med årsrapporten for Energitilsynet fastsætter dokumentationskrav for ansøgningen. Stk. 5. Forhøjelsen beregnes efter reglerne i 35. Forrentningsramme i første reguleringsperiode 57. En netvirksomheds forrentningsramme i første reguleringsperiode udgør forrentningen af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag efter stk Ved beregningen anvender Energitilsynet forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag, jf. 39, og forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. 40. Stk. 2. Det historiske forrentningsgrundlag udgør den bogførte værdi i reguleringsåret af netvirksomhedens netaktiver, som er anskaffet før 2018 tillagt 2 pct. Stk. 3. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes på baggrund af det samlede forrentningsgrundlag, som beregnet efter stk. 4, der er justeret for en række forhold i reguleringsåret efter stk. 5 og 6. Stk. 4. En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december Stk. 5. Det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden efter stk. 4 inden for indeværende reguleringsperiode justeres til og med reguleringsåret for 1) den akkumulerede værdi inden for reguleringsperioden af afskrivninger på de aktiver, som netvirksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver, 2) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 3) justeringer som følge af afgørelser, som Energitilsynet har truffet på baggrund af forhold omfattet af 25-34, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 8. Stk. 6. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter stk. 5 tillægges 2 pct. og fratrækkes det historiske forrentningsgrundlag. Stk. 7. Ved beregningen af det historiske forrentningsgrundlag og det fremadrettede forrentningsgrundlag anvendes ultimoværdier for den bogførte værdi af aktiver og netaktiver. 21

22 Foreløbig indtægtsramme i første reguleringsperiode 58. En netvirksomheds foreløbige indtægtsramme i første reguleringsperiode består af summen af en foreløbig omkostningsramme i første reguleringsperiode, en foreløbig forrentningsramme i første reguleringsperiode og en række foreløbige justeringer i første reguleringsperiode. Stk. 2. Beregningen sker efter principperne i 5 og 56-59, dog med udgangspunkt i oplysninger for året 2 år forud for reguleringsåret og afgørelser truffet senest ved udmelding af den foreløbige indtægtsramme. For 2018 og 2019 anvender Energitilsynet oplysninger fra netvirksomhedens årsrapport for årene 2016 og 2017, jf. 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Energistyrelsen, den 18. december 2017 MARTIN HANSEN / Lykke Mulvad Jeppesen 22

23 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side

24 Metode til fastsættelse af beløb til dækning af omkostninger til nettab Bilag 1 24

25 Metoder til brug beregning af effektiviseringskrav Bilag 2 25

26 26

27 Tabel og metode til brug for beregning af leveringskvalitet Bilag 3 27

28 Bilag 4 Metode til brug for beregning af den gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsrammen 28

29 Standardlevetider Bilag 5 29

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Økonomiske rammer for vandselskaber

Økonomiske rammer for vandselskaber Økonomiske rammer for vandselskaber Side 1 Økonomiske rammer for vandselskaber - Djævlen ligger i detaljen Side 2 1 Hovedtræk i den økonomiske regulering Gældende regulering Ny regulering Alle lovomfattede

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Fremsat den 29. marts 2017 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)

Forslag. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Fremsat den 29. marts 2017 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2016-17 Fremsat den 29. marts 2017 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere