NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi cering og mærkning af visse stoffer og dels om de skærpede krav, man skal opfylde, når man opbevarer gifte på virksomheden. Herefter præsenteres du for et udpluk af de mange nye bekendtgørelser, rapporter informationer, som er offentliggjort den seneste tid. NYT FRA MEDIATOR.AS Klassificering og mærkning af % stoffer CLP forordningen nr. 1272/2008 angiver i artikel 61 forskellige datoer for klassifi cering og mærkning af hhv. stoffer og blandinger. Det er således afgørende, at man er bevidst om, hvorvidt man har med et stof eller en blanding at gøre. Vi har erfaret, at der indenfor branchen hersker tvivl om, hvorvidt vandige opløsninger skal betragtes som stoffer eller blandinger. Vandige opløsninger af et stof betragtes som en blanding. Det betyder, at opløsningerne først skal mærkes i henhold til CLP i Det skal dog bemærkes, at fortyndinger af visse syrer eller baser har en harmoniseret klassifi cering i CLP forordningens bilag VI, fx phosphoric acid %. Fortyndingerne er således angivet med % og betragtes som enkeltstoffer, hvorfor de skulle være ommærket pr. 1. december Nedenfor angives de fortyndinger, der betragtes som enkeltstoffer. Stofoplysninger 1272/2008 Indeksnr. nternational kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydrogen cyanide %; hydrocyanic acid % X chlorine dioxide % ammonia % formaldehyde...% glyoxal...%; ethandial...% mono-methylamine...%; [1] (1) [1] di-methylamine...%; [2] (2) [2] tri-methylamine...% [3] (3) [3] nitric acid % hydrogen peroxide solution... % hydrofl uoric acid... % X fl uoroboric acid... % fl uorosilicic acid... % phosphoric acid... %, orthophosphoric acid % oleum... % SO sulphuric acid... % sodium hydrogensulphite... %; sodium bisulphite... % X hydrochloric acid... % perchloric acid... % sodium hypochlorite, solution... % Cl active hydrobromic acid... % hydriodic acid... % formic acid... % acetic acid... % propionic acid... % trifl uoroacetic acid... % peracetic acid... %

2 Stofoplysninger 790/2009 (1. tilpasning til CLP) Indeksnr. International kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydroxylamine % [ 55 % in aqueous solution] (3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride % hydroxylamine...% [> 55 % in aqueous solution] ,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride %; glycidyl trimethylammonium chloride % Opbevaring af giftige stoffer og blandinger Opbevarer I giftige stoffer eller blandinger på jeres virksomhed? I så fald er der nogle særlige krav og retningslinjer, som I skal følge, jf. Klassificeringsbekendtgørelsens kapitel 5. De skærpede krav omhandler både de betingelser, emballagekrav og mængder, I skal tilgodese, når I opbevarer gift på virksomheden. Gift skal opbevares forsvarligt, dvs. under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Forhandlere af gifte til private eller engros, skal opbevare gift i et særskilt og aflåst skab eller i rum, som er tydeligt mærket med en advarselstavle. I de aflåste skabe eller rum, må der ikke anbringes andet end giftige stoffer eller blandinger. Som detailhandler, hvor kunderne har direkte adgang, skal de giftige produkter opbevares mindst 1,50 m over gulvhøjde, hvis produkterne ikke er forsynet med børnesikrede lukninger. Kravet om påføring af advarselstavler gælder ligeledes andre virksomheder, institutioner og personer, hvor tavlen skal anbringes på alle døre til skabe, lokaler og lignende, hvori man opbevarer gift. Gift skal opbevares i emballager, der ikke giver anledning til, at indholdet forveksles med noget andet. Opbevaringen skal finde sted i original emballage, som er mærket med giftens navn og fareklasse, -piktogram, -sætninger samt dets S- eller R-sætninger. Det skal dog bemærkes, at gift kan opbevares i produktionsanlæg eller -systemer, såfremt I har indgivet meddelelse til Arbejdstilsynet herom. Det betyder dog også, at produktionsanlægget eller -systemet skal mærkes i henhold til Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning og signalgivning. Hvis I på jeres virksomhed opbevarer giftige stoffer og blandinger, som samlet udgør en mængde på mere end 125 ml, som flere end 5 personer har adgang til, skal I udpege en eller flere sikkerhedsansvarlige. Som sikkerhedsansvarlig skal man sikre, at alle gifte opbevares lovgivningsmæssigt korrekt, ligesom man skal sikre, at uvedkommende ikke har adgang til de giftige materialer. Har I en begrundet mistanke om tyveri af meget giftige (R26, R27, R28/ H300, H310 og H330) eller giftige (R23, R24 eller R25/ H301, H311 eller H331) stoffer eller produkter, skal I indgive anmeldelse til politiet. Ved politianmeldelsen skal I oplyse om en række forhold, herunder giftens CAS-nummer, fareeller R-sætninger og den stjålne mængde. Læs mere om regler for opbevaring og tyverianmeldelse af gifte i Klassificeringsbekendtgørelsens, BEK nr af 24/11/2011 eller i Miljøstyrelsens pjece Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger, Miljøstyrelsen, LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I DECEMBER 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr. 903 Som følge af bekendtgørelsen skal fabrikanter, inden renovering af en tank omfattet af 19, stk. 1, inspicere tanken og udarbejde en tilstandsrapport til ejeren eller brugeren af tanken. Tilstandsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 18/12/2012 Bekendtgørelsen indebærer 20 kapitler, hvori der bl.a. fastsættes regler for - håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning - klassificering af affald - planlægning om affald - regulativer om affald - ordninger for affald - data om affald - gebyrer for affald - brug af affaldssystemer - mærkning af affald - anvisning af affald - anmeldelse af affald - benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v. Hertil indebærer bekendtgørelsen 11 bilagslister, som bl.a. præsenterer listen over affald med tilhørende EAK-koder; standardregulativer for erhvervsaffald; egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt; former og metoder for bortskaffelse samt nyttiggørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald ophæves.

3 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ni kapitaler, der bl.a. omhandler Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. Hertil ledsages bekendtgørelsen af et bilag, der konkretiserer hvilke oplysninger, visse anlæg og virksomheder skal indberette. Affaldsdatasystemet: Det er Miljøstyrelsens ansvar at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet). Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne i overensstemmelse med de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. Indberetning af data om affald: Visse anlæg og virksomheder skal indberette affaldsoplysninger fra borgere, grundejere eller virksomheder i overensstemmelse med bekendtgørelsen bilag 1. Indberetningerne skal foretages hvert år senest den 31. januar og sker digitalt på p-nummerniveau via virk.dk Affaldsdatasystem. Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet: Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i kr. pr indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ti kapitler, der bl.a. omhandler Affaldsregistret, registrering af virksomheder og anlæg i Anlægsregisteret, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer. Affaldsregistret: Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret. Affaldsregistret skal indeholde oplysninger om bl.a. genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg, der er godkendte til at håndtere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse. Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg: Genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, skal, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse. Mæglere og forhandlere samt affaldstransportører skal ligeledes registreres i Affaldsregistret. Registreringen af affaldstransportører kan dog undlades, hvis virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed: Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som overdrager affaldet, skal godkendes som indsamlingsvirksomhed af Miljøstyrelsen. Gebyrer: Virksomheder skal betale et engangsgebyr på kr. for behandling af ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det samme gælder virksomheder, som anmoder om registrering eller registreres. Hertil skal visse registrerede virksomheder betale et årligt gebyr i 2013 på kr., som opkræves for et kalenderår ad gangen. Gebyret skal betales pr. kategori, som virksomheden eller anlægget lader sig registrere i. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar , stk. 1, nr. 2, 15, stk. 2-4 og 21, stk. 2, træder dog først i kraft den 1. januar Lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget LOV nr af 18/12/2012 Lovændringen vedrører bl.a. behandling af sprøjteoplysninger. På baggrund af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler, giver lov nr ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en række beføjelser. Ministeren kan fastsætte regler - og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler - om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne - om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Hertil kan ministeren indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder, når oplysningerne er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler. Loven trådte i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 5, træder i kraft den 26. november Læs loven her Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr af 14/12/2012 Bekendtgørelsen omhandler oplysning til forbrugere om plantebeskyttelsesmidler. Hertil præsenterer bekendtgørelsen ændring af bilag om ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler. Ved salg af et plantebeskyttelsesmiddel til en privat bruger, skal forhandleren sikre, at brugeren kender til farer ved eksponering for og forsvarlig opbevaring, håndtering, udbringning og sikker bortskaffelse mv. af midlet. Den, der har fået tilladelse til forhandling af meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), skal for hvert udsalgssted, som tilladelsen omfatter, betale et gebyr på kr. pr. år, hvis tilladelsen omfatter meget giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), eller kr. pr. år, hvis tilladelsen alene omfatter giftige bekæmpelsesmidler eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 3 Gebyrerne forfalder til betaling den 1. januar, første gang den 1. januar året efter at tilladelsen er meddelt. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside Bekendtgørelsen trådte i kraft den 21. december 2012.

4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen fremsætter ændringer i bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 37 af 6. februar Ændringerne vedrører nye krav til en ny form for skiltning. Den nye skiltning skal anvendes, når der er stablet oplag mellem 6 og 8 m over gulv i rum med brændbar isolering i ydervæggene. Senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal der på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Formålet er, at det fremgår tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen præsenterer ændringer i tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag. Eksisterende oplag, hvor der sker oplagring højere end 6 m og indtil 8 m over gulv, og som er lovligt etableret, er omfattet af de tekniske forskrifter. Oplag som er opført med brændbar isolering i ydervægge, skal på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Herved skal det være tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Det er dog ikke gældende for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Skiltningen skal være opsat senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Forbud mod sprøjtemidler Lovgivningen omkring salg, brug og opbevaring af sprøjtemidler er genstand for mange ændringer. I 2013 bliver det forbudt at sælge 11 sprøjtemidler. Pr. 1. marts 2013 er det forbudt at sælge de 11 produkter, mens brugerne blot skal skille sig af med dem indenfor det næste års tid. Hertil har Miljøstyrelsen ændret afviklingsfristerne for produktet Dithane NT, Efter den 1. juli 2013 må produktet ikke længere sælges, mens det et år senere er forbudt at opbevare og bruge midlet. Læs mere om, hvilke 11 sprøjtemidler, der kommer forbud imod her Udvikling af en ny miljøvenlig træbeskyttelse Et samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut er resulteret i en ny type træbeskyttelse. Produktet er udviklet med det for øje at substituere en række uønskede forbindelser, som normalvis optræder i træbeskyttelse. Samtidigt er ønsket at bevare produktets gode egenskaber. Derfor har man udviklet en træbeskyttelse med et reduceret antal komponenter, forsimplede processer og med en markant forbedring af dets bæredygtighed. Hertil er produktet blevet mærket med både Svanen og EU-blomsten. Læs mere om projektet i Fremtidens træbeskyttelse, Miljøprojekt nr. 1452, Miljøstyrelsen, Miljøstyrelsen lancerer ny database med oplysninger om kemikalier til brug ved forgiftningstilfælde Virksomheder, der producerer eller leverer kemiske blandinger til det danske marked, kan nu indberette information om produkterne i en ny database, Miljøstyrelsens Produktinformation. Formålet med databasen er at opnå kendskab til, hvilke kemiske stoffer og farligheden af stofferne, der er tale om, i tilfælde af forgiftning, spild eller andre uheld med kemikalier. Derfor kan producenter og leverandører af kemiske blandinger til det danske marked indberette disse oplysninger til databasen. Oplysningerne kan være i form af et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Det er frivilligt at indberette data til Miljøstyrelsens Produktinformation. Databasen ligger på Virk.dk og virksomheder kan lægge informationer ind i den ved brug af digital signatur. Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 Miljøstyrelsen har publiceret en statistik over salget af bekæmpelsesmidler for år 2011, den årlige beregning af landbrugets behandlingshyppighed og en opgørelse af en ny indikator for pesticidbelastning, som angiver et mål for den potentielle samlede belastning af sundhed og miljø. Baggrunden for nærværende bekæmpelsesmiddelstatistik er data om salg af pesticider og biocider meddelt til Miljøstyrelsen af godkendelsesindehavere, der sælger bekæmpelsesmidler i dansk regi. I 2011 var det samlede salg af bekæmpelsesmidler på tons, hvoraf bestod af aktivstoffer. Pesticidsalget udgjorde størstedelen svarende til tons. Behandlingshyppigheden (BH) er på 3,18, hvilket svarer til en stigning på 13% fra 2010 til Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er beregnet til 3,27. PBI er således faldet med 8 % fra 2010 til Læs mere i Bekæmpelsesmiddel statistik 2011, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, Miljøstyrelsen, Vurdering af nanodatabase Miljøstyrelsen har publiceret en rapport, som undersøger et udvalg af produkter indeholdende nanomaterialer på det danske marked. Via en nanodatabase opgøres mængden og arten af produkter, der indeholder eller afgiver nanomaterialer på det danske marked. Herved er målet at vurdere, hvorvidt produkters indhold af nanomaterialer udgør en fare dels for forbrugernes sundhed og dels for miljøet. I sin rapport vurderer Miljøstyrelsen de konsekvenser, det har for virksomheder, når de foretager indberetning til nanoproduktdatabasen. I Danmark skal 949 virksomheder vurdere, om de importerer eller producerer produkter, der kræver indberetning til databasen. Indberetningen er en krævende og bekostelig affære, som mange virksomheder vurderer forringer deres innovations- og konkurrenceevne. Arbejdsbyrden vurderes dog at være brancheafhængig, bl.a. som resultat af varierende antal af produkter, der indeholder nanomaterialer. Det gælder fx virksomheder indenfor maling, lak og coating samt plast industrien. Læs mere i Anvendelse af nanoprodukter på det danske marked Vurdering af konsekvenser for virksomheder ved indberetning til en nanoproduktdatabase, Miljøprojekt nr. 1451, Miljøstyrelsen 2012.

5 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 er den største spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred, der hidtil er foretaget i Danmark. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen for 2012 viser bl.a., at 15 % af respondenterne ofte eller hele tiden føler sig stressede, 43 % oplever, at både arbejde og privatliv er de vigtigste kilder til deres stress, og 13 % er bekymrede for at blive arbejdsløse. Selvom resultatet af undersøgelsen foreligger på nuværende tidspunkt, vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Danmarks Statistik, fortsat stille spørgsmål til en gruppe af beskæftigede frem til år Resultaterne skal anvendes til at fremme arbejdsmiljøet og forebygge dels den fysiske og psykiske overbelastning på landets arbejdspladser. Læs mere om undersøgelsen her Nye kriterier for Svanemærkede tekstiler Nordisk Miljømærkenævn har vedtaget nye kriterier for svanemærkede tekstiler. Som resultat af de nye kriterier er der kommet skærpede krav til de kemikalier, der indgår i produktionen af tekstiler og til indholdet af tungmetaller i lynlåse samt reflekser. I modsætning hertil er kravet til mængden af økologi i bomuld til gengæld blevet sænket med 10 %. Formålet med det lavere krav er at give flere producenter mulighed for at efterkomme mærkets krav. Det forventes at de nye kriterier publiceres i starten af 2013 på Nyt fra ECHA Identifikation af de første respiratoriske sensibiliserende stoffer som SVHCs: The Member State Committee (MSC) er nået til enighed omkring identifikation af 23 SVHCs (substances of very high concern). Disse stoffer tilføjes kandidatlisten sammen med yderligere 31 stoffer. Ud af de 23 SVHCs er tre af stofferne identificeret som stærkt respiratorisk sensibiliserende. Det drejer sig om diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA), hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione (HHPA) og hexahydromethylphthalic anhydride (MHHPA). Opdatering af kandidatlisten: 54 nye SVHCs er netop tilføjet kandidatlisten, således listen nu rummer 138 stoffer. Som det fremgår af REACH, følges nu en særlig procedure for at afgøre, hvorvidt stofferne også skal anføres på autorisationslisten (REACH, Annex XIV). Ingen støtte til danske restriktioner omkring fire phtalater: ECHA s komite for socioøkonomiske analyser (SEAC) konkluderer, at man ikke har noget belæg for at tilslutte sig de danske anbefalinger omkring fire phtalater - DEHP, DBP, BBP og DIBP. SEAC s udmelding er baseret på RAC s vurdering, som peger på, at ingen data indikerer nogen risiko forbundet med eksponering for en kombination af de fire phtalater. Har du konkrete spørgsmål angående nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf eller send os en mail på Du kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til mærket med Afmeld Nyhedsbrev i emnefeltet. Med venlig hilsen

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere