NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi cering og mærkning af visse stoffer og dels om de skærpede krav, man skal opfylde, når man opbevarer gifte på virksomheden. Herefter præsenteres du for et udpluk af de mange nye bekendtgørelser, rapporter informationer, som er offentliggjort den seneste tid. NYT FRA MEDIATOR.AS Klassificering og mærkning af % stoffer CLP forordningen nr. 1272/2008 angiver i artikel 61 forskellige datoer for klassifi cering og mærkning af hhv. stoffer og blandinger. Det er således afgørende, at man er bevidst om, hvorvidt man har med et stof eller en blanding at gøre. Vi har erfaret, at der indenfor branchen hersker tvivl om, hvorvidt vandige opløsninger skal betragtes som stoffer eller blandinger. Vandige opløsninger af et stof betragtes som en blanding. Det betyder, at opløsningerne først skal mærkes i henhold til CLP i Det skal dog bemærkes, at fortyndinger af visse syrer eller baser har en harmoniseret klassifi cering i CLP forordningens bilag VI, fx phosphoric acid %. Fortyndingerne er således angivet med % og betragtes som enkeltstoffer, hvorfor de skulle være ommærket pr. 1. december Nedenfor angives de fortyndinger, der betragtes som enkeltstoffer. Stofoplysninger 1272/2008 Indeksnr. nternational kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydrogen cyanide %; hydrocyanic acid % X chlorine dioxide % ammonia % formaldehyde...% glyoxal...%; ethandial...% mono-methylamine...%; [1] (1) [1] di-methylamine...%; [2] (2) [2] tri-methylamine...% [3] (3) [3] nitric acid % hydrogen peroxide solution... % hydrofl uoric acid... % X fl uoroboric acid... % fl uorosilicic acid... % phosphoric acid... %, orthophosphoric acid % oleum... % SO sulphuric acid... % sodium hydrogensulphite... %; sodium bisulphite... % X hydrochloric acid... % perchloric acid... % sodium hypochlorite, solution... % Cl active hydrobromic acid... % hydriodic acid... % formic acid... % acetic acid... % propionic acid... % trifl uoroacetic acid... % peracetic acid... %

2 Stofoplysninger 790/2009 (1. tilpasning til CLP) Indeksnr. International kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydroxylamine % [ 55 % in aqueous solution] (3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride % hydroxylamine...% [> 55 % in aqueous solution] ,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride %; glycidyl trimethylammonium chloride % Opbevaring af giftige stoffer og blandinger Opbevarer I giftige stoffer eller blandinger på jeres virksomhed? I så fald er der nogle særlige krav og retningslinjer, som I skal følge, jf. Klassificeringsbekendtgørelsens kapitel 5. De skærpede krav omhandler både de betingelser, emballagekrav og mængder, I skal tilgodese, når I opbevarer gift på virksomheden. Gift skal opbevares forsvarligt, dvs. under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Forhandlere af gifte til private eller engros, skal opbevare gift i et særskilt og aflåst skab eller i rum, som er tydeligt mærket med en advarselstavle. I de aflåste skabe eller rum, må der ikke anbringes andet end giftige stoffer eller blandinger. Som detailhandler, hvor kunderne har direkte adgang, skal de giftige produkter opbevares mindst 1,50 m over gulvhøjde, hvis produkterne ikke er forsynet med børnesikrede lukninger. Kravet om påføring af advarselstavler gælder ligeledes andre virksomheder, institutioner og personer, hvor tavlen skal anbringes på alle døre til skabe, lokaler og lignende, hvori man opbevarer gift. Gift skal opbevares i emballager, der ikke giver anledning til, at indholdet forveksles med noget andet. Opbevaringen skal finde sted i original emballage, som er mærket med giftens navn og fareklasse, -piktogram, -sætninger samt dets S- eller R-sætninger. Det skal dog bemærkes, at gift kan opbevares i produktionsanlæg eller -systemer, såfremt I har indgivet meddelelse til Arbejdstilsynet herom. Det betyder dog også, at produktionsanlægget eller -systemet skal mærkes i henhold til Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning og signalgivning. Hvis I på jeres virksomhed opbevarer giftige stoffer og blandinger, som samlet udgør en mængde på mere end 125 ml, som flere end 5 personer har adgang til, skal I udpege en eller flere sikkerhedsansvarlige. Som sikkerhedsansvarlig skal man sikre, at alle gifte opbevares lovgivningsmæssigt korrekt, ligesom man skal sikre, at uvedkommende ikke har adgang til de giftige materialer. Har I en begrundet mistanke om tyveri af meget giftige (R26, R27, R28/ H300, H310 og H330) eller giftige (R23, R24 eller R25/ H301, H311 eller H331) stoffer eller produkter, skal I indgive anmeldelse til politiet. Ved politianmeldelsen skal I oplyse om en række forhold, herunder giftens CAS-nummer, fareeller R-sætninger og den stjålne mængde. Læs mere om regler for opbevaring og tyverianmeldelse af gifte i Klassificeringsbekendtgørelsens, BEK nr af 24/11/2011 eller i Miljøstyrelsens pjece Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger, Miljøstyrelsen, LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I DECEMBER 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr. 903 Som følge af bekendtgørelsen skal fabrikanter, inden renovering af en tank omfattet af 19, stk. 1, inspicere tanken og udarbejde en tilstandsrapport til ejeren eller brugeren af tanken. Tilstandsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 18/12/2012 Bekendtgørelsen indebærer 20 kapitler, hvori der bl.a. fastsættes regler for - håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning - klassificering af affald - planlægning om affald - regulativer om affald - ordninger for affald - data om affald - gebyrer for affald - brug af affaldssystemer - mærkning af affald - anvisning af affald - anmeldelse af affald - benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v. Hertil indebærer bekendtgørelsen 11 bilagslister, som bl.a. præsenterer listen over affald med tilhørende EAK-koder; standardregulativer for erhvervsaffald; egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt; former og metoder for bortskaffelse samt nyttiggørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald ophæves.

3 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ni kapitaler, der bl.a. omhandler Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. Hertil ledsages bekendtgørelsen af et bilag, der konkretiserer hvilke oplysninger, visse anlæg og virksomheder skal indberette. Affaldsdatasystemet: Det er Miljøstyrelsens ansvar at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet). Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne i overensstemmelse med de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. Indberetning af data om affald: Visse anlæg og virksomheder skal indberette affaldsoplysninger fra borgere, grundejere eller virksomheder i overensstemmelse med bekendtgørelsen bilag 1. Indberetningerne skal foretages hvert år senest den 31. januar og sker digitalt på p-nummerniveau via virk.dk Affaldsdatasystem. Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet: Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i kr. pr indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ti kapitler, der bl.a. omhandler Affaldsregistret, registrering af virksomheder og anlæg i Anlægsregisteret, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer. Affaldsregistret: Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret. Affaldsregistret skal indeholde oplysninger om bl.a. genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg, der er godkendte til at håndtere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse. Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg: Genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, skal, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse. Mæglere og forhandlere samt affaldstransportører skal ligeledes registreres i Affaldsregistret. Registreringen af affaldstransportører kan dog undlades, hvis virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed: Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som overdrager affaldet, skal godkendes som indsamlingsvirksomhed af Miljøstyrelsen. Gebyrer: Virksomheder skal betale et engangsgebyr på kr. for behandling af ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det samme gælder virksomheder, som anmoder om registrering eller registreres. Hertil skal visse registrerede virksomheder betale et årligt gebyr i 2013 på kr., som opkræves for et kalenderår ad gangen. Gebyret skal betales pr. kategori, som virksomheden eller anlægget lader sig registrere i. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar , stk. 1, nr. 2, 15, stk. 2-4 og 21, stk. 2, træder dog først i kraft den 1. januar Lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget LOV nr af 18/12/2012 Lovændringen vedrører bl.a. behandling af sprøjteoplysninger. På baggrund af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler, giver lov nr ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en række beføjelser. Ministeren kan fastsætte regler - og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler - om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne - om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Hertil kan ministeren indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder, når oplysningerne er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler. Loven trådte i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 5, træder i kraft den 26. november Læs loven her Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr af 14/12/2012 Bekendtgørelsen omhandler oplysning til forbrugere om plantebeskyttelsesmidler. Hertil præsenterer bekendtgørelsen ændring af bilag om ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler. Ved salg af et plantebeskyttelsesmiddel til en privat bruger, skal forhandleren sikre, at brugeren kender til farer ved eksponering for og forsvarlig opbevaring, håndtering, udbringning og sikker bortskaffelse mv. af midlet. Den, der har fået tilladelse til forhandling af meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), skal for hvert udsalgssted, som tilladelsen omfatter, betale et gebyr på kr. pr. år, hvis tilladelsen omfatter meget giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), eller kr. pr. år, hvis tilladelsen alene omfatter giftige bekæmpelsesmidler eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 3 Gebyrerne forfalder til betaling den 1. januar, første gang den 1. januar året efter at tilladelsen er meddelt. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside Bekendtgørelsen trådte i kraft den 21. december 2012.

4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen fremsætter ændringer i bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 37 af 6. februar Ændringerne vedrører nye krav til en ny form for skiltning. Den nye skiltning skal anvendes, når der er stablet oplag mellem 6 og 8 m over gulv i rum med brændbar isolering i ydervæggene. Senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal der på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Formålet er, at det fremgår tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen præsenterer ændringer i tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag. Eksisterende oplag, hvor der sker oplagring højere end 6 m og indtil 8 m over gulv, og som er lovligt etableret, er omfattet af de tekniske forskrifter. Oplag som er opført med brændbar isolering i ydervægge, skal på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Herved skal det være tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Det er dog ikke gældende for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Skiltningen skal være opsat senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Forbud mod sprøjtemidler Lovgivningen omkring salg, brug og opbevaring af sprøjtemidler er genstand for mange ændringer. I 2013 bliver det forbudt at sælge 11 sprøjtemidler. Pr. 1. marts 2013 er det forbudt at sælge de 11 produkter, mens brugerne blot skal skille sig af med dem indenfor det næste års tid. Hertil har Miljøstyrelsen ændret afviklingsfristerne for produktet Dithane NT, Efter den 1. juli 2013 må produktet ikke længere sælges, mens det et år senere er forbudt at opbevare og bruge midlet. Læs mere om, hvilke 11 sprøjtemidler, der kommer forbud imod her Udvikling af en ny miljøvenlig træbeskyttelse Et samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut er resulteret i en ny type træbeskyttelse. Produktet er udviklet med det for øje at substituere en række uønskede forbindelser, som normalvis optræder i træbeskyttelse. Samtidigt er ønsket at bevare produktets gode egenskaber. Derfor har man udviklet en træbeskyttelse med et reduceret antal komponenter, forsimplede processer og med en markant forbedring af dets bæredygtighed. Hertil er produktet blevet mærket med både Svanen og EU-blomsten. Læs mere om projektet i Fremtidens træbeskyttelse, Miljøprojekt nr. 1452, Miljøstyrelsen, Miljøstyrelsen lancerer ny database med oplysninger om kemikalier til brug ved forgiftningstilfælde Virksomheder, der producerer eller leverer kemiske blandinger til det danske marked, kan nu indberette information om produkterne i en ny database, Miljøstyrelsens Produktinformation. Formålet med databasen er at opnå kendskab til, hvilke kemiske stoffer og farligheden af stofferne, der er tale om, i tilfælde af forgiftning, spild eller andre uheld med kemikalier. Derfor kan producenter og leverandører af kemiske blandinger til det danske marked indberette disse oplysninger til databasen. Oplysningerne kan være i form af et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Det er frivilligt at indberette data til Miljøstyrelsens Produktinformation. Databasen ligger på Virk.dk og virksomheder kan lægge informationer ind i den ved brug af digital signatur. Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 Miljøstyrelsen har publiceret en statistik over salget af bekæmpelsesmidler for år 2011, den årlige beregning af landbrugets behandlingshyppighed og en opgørelse af en ny indikator for pesticidbelastning, som angiver et mål for den potentielle samlede belastning af sundhed og miljø. Baggrunden for nærværende bekæmpelsesmiddelstatistik er data om salg af pesticider og biocider meddelt til Miljøstyrelsen af godkendelsesindehavere, der sælger bekæmpelsesmidler i dansk regi. I 2011 var det samlede salg af bekæmpelsesmidler på tons, hvoraf bestod af aktivstoffer. Pesticidsalget udgjorde størstedelen svarende til tons. Behandlingshyppigheden (BH) er på 3,18, hvilket svarer til en stigning på 13% fra 2010 til Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er beregnet til 3,27. PBI er således faldet med 8 % fra 2010 til Læs mere i Bekæmpelsesmiddel statistik 2011, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, Miljøstyrelsen, Vurdering af nanodatabase Miljøstyrelsen har publiceret en rapport, som undersøger et udvalg af produkter indeholdende nanomaterialer på det danske marked. Via en nanodatabase opgøres mængden og arten af produkter, der indeholder eller afgiver nanomaterialer på det danske marked. Herved er målet at vurdere, hvorvidt produkters indhold af nanomaterialer udgør en fare dels for forbrugernes sundhed og dels for miljøet. I sin rapport vurderer Miljøstyrelsen de konsekvenser, det har for virksomheder, når de foretager indberetning til nanoproduktdatabasen. I Danmark skal 949 virksomheder vurdere, om de importerer eller producerer produkter, der kræver indberetning til databasen. Indberetningen er en krævende og bekostelig affære, som mange virksomheder vurderer forringer deres innovations- og konkurrenceevne. Arbejdsbyrden vurderes dog at være brancheafhængig, bl.a. som resultat af varierende antal af produkter, der indeholder nanomaterialer. Det gælder fx virksomheder indenfor maling, lak og coating samt plast industrien. Læs mere i Anvendelse af nanoprodukter på det danske marked Vurdering af konsekvenser for virksomheder ved indberetning til en nanoproduktdatabase, Miljøprojekt nr. 1451, Miljøstyrelsen 2012.

5 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 er den største spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred, der hidtil er foretaget i Danmark. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen for 2012 viser bl.a., at 15 % af respondenterne ofte eller hele tiden føler sig stressede, 43 % oplever, at både arbejde og privatliv er de vigtigste kilder til deres stress, og 13 % er bekymrede for at blive arbejdsløse. Selvom resultatet af undersøgelsen foreligger på nuværende tidspunkt, vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Danmarks Statistik, fortsat stille spørgsmål til en gruppe af beskæftigede frem til år Resultaterne skal anvendes til at fremme arbejdsmiljøet og forebygge dels den fysiske og psykiske overbelastning på landets arbejdspladser. Læs mere om undersøgelsen her Nye kriterier for Svanemærkede tekstiler Nordisk Miljømærkenævn har vedtaget nye kriterier for svanemærkede tekstiler. Som resultat af de nye kriterier er der kommet skærpede krav til de kemikalier, der indgår i produktionen af tekstiler og til indholdet af tungmetaller i lynlåse samt reflekser. I modsætning hertil er kravet til mængden af økologi i bomuld til gengæld blevet sænket med 10 %. Formålet med det lavere krav er at give flere producenter mulighed for at efterkomme mærkets krav. Det forventes at de nye kriterier publiceres i starten af 2013 på Nyt fra ECHA Identifikation af de første respiratoriske sensibiliserende stoffer som SVHCs: The Member State Committee (MSC) er nået til enighed omkring identifikation af 23 SVHCs (substances of very high concern). Disse stoffer tilføjes kandidatlisten sammen med yderligere 31 stoffer. Ud af de 23 SVHCs er tre af stofferne identificeret som stærkt respiratorisk sensibiliserende. Det drejer sig om diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA), hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione (HHPA) og hexahydromethylphthalic anhydride (MHHPA). Opdatering af kandidatlisten: 54 nye SVHCs er netop tilføjet kandidatlisten, således listen nu rummer 138 stoffer. Som det fremgår af REACH, følges nu en særlig procedure for at afgøre, hvorvidt stofferne også skal anføres på autorisationslisten (REACH, Annex XIV). Ingen støtte til danske restriktioner omkring fire phtalater: ECHA s komite for socioøkonomiske analyser (SEAC) konkluderer, at man ikke har noget belæg for at tilslutte sig de danske anbefalinger omkring fire phtalater - DEHP, DBP, BBP og DIBP. SEAC s udmelding er baseret på RAC s vurdering, som peger på, at ingen data indikerer nogen risiko forbundet med eksponering for en kombination af de fire phtalater. Har du konkrete spørgsmål angående nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf eller send os en mail på Du kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til mærket med Afmeld Nyhedsbrev i emnefeltet. Med venlig hilsen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014 Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning Dansk Erhverv 24. november 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Registrering Tilgrænsende speciallovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide - AlphaOmega De to vigtigste processer, når man udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af produkter. Denne primære guide til AlphaOmega

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere