NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi cering og mærkning af visse stoffer og dels om de skærpede krav, man skal opfylde, når man opbevarer gifte på virksomheden. Herefter præsenteres du for et udpluk af de mange nye bekendtgørelser, rapporter informationer, som er offentliggjort den seneste tid. NYT FRA MEDIATOR.AS Klassificering og mærkning af % stoffer CLP forordningen nr. 1272/2008 angiver i artikel 61 forskellige datoer for klassifi cering og mærkning af hhv. stoffer og blandinger. Det er således afgørende, at man er bevidst om, hvorvidt man har med et stof eller en blanding at gøre. Vi har erfaret, at der indenfor branchen hersker tvivl om, hvorvidt vandige opløsninger skal betragtes som stoffer eller blandinger. Vandige opløsninger af et stof betragtes som en blanding. Det betyder, at opløsningerne først skal mærkes i henhold til CLP i Det skal dog bemærkes, at fortyndinger af visse syrer eller baser har en harmoniseret klassifi cering i CLP forordningens bilag VI, fx phosphoric acid %. Fortyndingerne er således angivet med % og betragtes som enkeltstoffer, hvorfor de skulle være ommærket pr. 1. december Nedenfor angives de fortyndinger, der betragtes som enkeltstoffer. Stofoplysninger 1272/2008 Indeksnr. nternational kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydrogen cyanide %; hydrocyanic acid % X chlorine dioxide % ammonia % formaldehyde...% glyoxal...%; ethandial...% mono-methylamine...%; [1] (1) [1] di-methylamine...%; [2] (2) [2] tri-methylamine...% [3] (3) [3] nitric acid % hydrogen peroxide solution... % hydrofl uoric acid... % X fl uoroboric acid... % fl uorosilicic acid... % phosphoric acid... %, orthophosphoric acid % oleum... % SO sulphuric acid... % sodium hydrogensulphite... %; sodium bisulphite... % X hydrochloric acid... % perchloric acid... % sodium hypochlorite, solution... % Cl active hydrobromic acid... % hydriodic acid... % formic acid... % acetic acid... % propionic acid... % trifl uoroacetic acid... % peracetic acid... %

2 Stofoplysninger 790/2009 (1. tilpasning til CLP) Indeksnr. International kemisk identifikation EF nr. CAS nr hydroxylamine % [ 55 % in aqueous solution] (3-chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride % hydroxylamine...% [> 55 % in aqueous solution] ,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride %; glycidyl trimethylammonium chloride % Opbevaring af giftige stoffer og blandinger Opbevarer I giftige stoffer eller blandinger på jeres virksomhed? I så fald er der nogle særlige krav og retningslinjer, som I skal følge, jf. Klassificeringsbekendtgørelsens kapitel 5. De skærpede krav omhandler både de betingelser, emballagekrav og mængder, I skal tilgodese, når I opbevarer gift på virksomheden. Gift skal opbevares forsvarligt, dvs. under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Forhandlere af gifte til private eller engros, skal opbevare gift i et særskilt og aflåst skab eller i rum, som er tydeligt mærket med en advarselstavle. I de aflåste skabe eller rum, må der ikke anbringes andet end giftige stoffer eller blandinger. Som detailhandler, hvor kunderne har direkte adgang, skal de giftige produkter opbevares mindst 1,50 m over gulvhøjde, hvis produkterne ikke er forsynet med børnesikrede lukninger. Kravet om påføring af advarselstavler gælder ligeledes andre virksomheder, institutioner og personer, hvor tavlen skal anbringes på alle døre til skabe, lokaler og lignende, hvori man opbevarer gift. Gift skal opbevares i emballager, der ikke giver anledning til, at indholdet forveksles med noget andet. Opbevaringen skal finde sted i original emballage, som er mærket med giftens navn og fareklasse, -piktogram, -sætninger samt dets S- eller R-sætninger. Det skal dog bemærkes, at gift kan opbevares i produktionsanlæg eller -systemer, såfremt I har indgivet meddelelse til Arbejdstilsynet herom. Det betyder dog også, at produktionsanlægget eller -systemet skal mærkes i henhold til Arbejdstilsynets regler om sikkerhedsskiltning og signalgivning. Hvis I på jeres virksomhed opbevarer giftige stoffer og blandinger, som samlet udgør en mængde på mere end 125 ml, som flere end 5 personer har adgang til, skal I udpege en eller flere sikkerhedsansvarlige. Som sikkerhedsansvarlig skal man sikre, at alle gifte opbevares lovgivningsmæssigt korrekt, ligesom man skal sikre, at uvedkommende ikke har adgang til de giftige materialer. Har I en begrundet mistanke om tyveri af meget giftige (R26, R27, R28/ H300, H310 og H330) eller giftige (R23, R24 eller R25/ H301, H311 eller H331) stoffer eller produkter, skal I indgive anmeldelse til politiet. Ved politianmeldelsen skal I oplyse om en række forhold, herunder giftens CAS-nummer, fareeller R-sætninger og den stjålne mængde. Læs mere om regler for opbevaring og tyverianmeldelse af gifte i Klassificeringsbekendtgørelsens, BEK nr af 24/11/2011 eller i Miljøstyrelsens pjece Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger, Miljøstyrelsen, LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I DECEMBER 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr. 903 Som følge af bekendtgørelsen skal fabrikanter, inden renovering af en tank omfattet af 19, stk. 1, inspicere tanken og udarbejde en tilstandsrapport til ejeren eller brugeren af tanken. Tilstandsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr af 18/12/2012 Bekendtgørelsen indebærer 20 kapitler, hvori der bl.a. fastsættes regler for - håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning - klassificering af affald - planlægning om affald - regulativer om affald - ordninger for affald - data om affald - gebyrer for affald - brug af affaldssystemer - mærkning af affald - anvisning af affald - anmeldelse af affald - benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v. Hertil indebærer bekendtgørelsen 11 bilagslister, som bl.a. præsenterer listen over affald med tilhørende EAK-koder; standardregulativer for erhvervsaffald; egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt; former og metoder for bortskaffelse samt nyttiggørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse nr af 12. december 2011 om affald ophæves.

3 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ni kapitaler, der bl.a. omhandler Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. Hertil ledsages bekendtgørelsen af et bilag, der konkretiserer hvilke oplysninger, visse anlæg og virksomheder skal indberette. Affaldsdatasystemet: Det er Miljøstyrelsens ansvar at føre et register over data om affald (Affaldsdatasystemet). Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne i overensstemmelse med de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. Indberetning af data om affald: Visse anlæg og virksomheder skal indberette affaldsoplysninger fra borgere, grundejere eller virksomheder i overensstemmelse med bekendtgørelsen bilag 1. Indberetningerne skal foretages hvert år senest den 31. januar og sker digitalt på p-nummerniveau via virk.dk Affaldsdatasystem. Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet: Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i kr. pr indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed BEK nr af 17/12/2012 Bekendtgørelsen består af ti kapitler, der bl.a. omhandler Affaldsregistret, registrering af virksomheder og anlæg i Anlægsregisteret, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer. Affaldsregistret: Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret. Affaldsregistret skal indeholde oplysninger om bl.a. genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg, der er godkendte til at håndtere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse. Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg: Genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, skal, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse. Mæglere og forhandlere samt affaldstransportører skal ligeledes registreres i Affaldsregistret. Registreringen af affaldstransportører kan dog undlades, hvis virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed: Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som overdrager affaldet, skal godkendes som indsamlingsvirksomhed af Miljøstyrelsen. Gebyrer: Virksomheder skal betale et engangsgebyr på kr. for behandling af ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Det samme gælder virksomheder, som anmoder om registrering eller registreres. Hertil skal visse registrerede virksomheder betale et årligt gebyr i 2013 på kr., som opkræves for et kalenderår ad gangen. Gebyret skal betales pr. kategori, som virksomheden eller anlægget lader sig registrere i. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar , stk. 1, nr. 2, 15, stk. 2-4 og 21, stk. 2, træder dog først i kraft den 1. januar Lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget LOV nr af 18/12/2012 Lovændringen vedrører bl.a. behandling af sprøjteoplysninger. På baggrund af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler, giver lov nr ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri en række beføjelser. Ministeren kan fastsætte regler - og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler - om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne - om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Hertil kan ministeren indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder, når oplysningerne er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler. Loven trådte i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 5, træder i kraft den 26. november Læs loven her Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr af 14/12/2012 Bekendtgørelsen omhandler oplysning til forbrugere om plantebeskyttelsesmidler. Hertil præsenterer bekendtgørelsen ændring af bilag om ikke-optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlige besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler. Ved salg af et plantebeskyttelsesmiddel til en privat bruger, skal forhandleren sikre, at brugeren kender til farer ved eksponering for og forsvarlig opbevaring, håndtering, udbringning og sikker bortskaffelse mv. af midlet. Den, der har fået tilladelse til forhandling af meget giftige eller giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), skal for hvert udsalgssted, som tilladelsen omfatter, betale et gebyr på kr. pr. år, hvis tilladelsen omfatter meget giftige bekæmpelsesmidler, eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1), eller kr. pr. år, hvis tilladelsen alene omfatter giftige bekæmpelsesmidler eller bekæmpelsesmidler, der klassificeres som akut toksiske i kategori 3 Gebyrerne forfalder til betaling den 1. januar, første gang den 1. januar året efter at tilladelsen er meddelt. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside Bekendtgørelsen trådte i kraft den 21. december 2012.

4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen fremsætter ændringer i bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 37 af 6. februar Ændringerne vedrører nye krav til en ny form for skiltning. Den nye skiltning skal anvendes, når der er stablet oplag mellem 6 og 8 m over gulv i rum med brændbar isolering i ydervæggene. Senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal der på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Formålet er, at det fremgår tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Skiltene skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag BEK nr af 13/12/2012 Bekendtgørelsen præsenterer ændringer i tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag. Eksisterende oplag, hvor der sker oplagring højere end 6 m og indtil 8 m over gulv, og som er lovligt etableret, er omfattet af de tekniske forskrifter. Oplag som er opført med brændbar isolering i ydervægge, skal på ydervæggenes udvendige side opsætte synlige og holdbare skilte med teksten Brændbar isolering. Herved skal det være tydeligt for redningsberedskabet, at der er anvendt brændbar isolering. Det er dog ikke gældende for lagre, hvor den brændbare isolering er anvendt i hule mure og i lagre, som er forsynet med anden markering af, at brændbar isolering indgår i ydervæggene. Skiltningen skal være opsat senest 12 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden Bekendtgørelsen trådte i kraft den 19. december Forbud mod sprøjtemidler Lovgivningen omkring salg, brug og opbevaring af sprøjtemidler er genstand for mange ændringer. I 2013 bliver det forbudt at sælge 11 sprøjtemidler. Pr. 1. marts 2013 er det forbudt at sælge de 11 produkter, mens brugerne blot skal skille sig af med dem indenfor det næste års tid. Hertil har Miljøstyrelsen ændret afviklingsfristerne for produktet Dithane NT, Efter den 1. juli 2013 må produktet ikke længere sælges, mens det et år senere er forbudt at opbevare og bruge midlet. Læs mere om, hvilke 11 sprøjtemidler, der kommer forbud imod her Udvikling af en ny miljøvenlig træbeskyttelse Et samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut er resulteret i en ny type træbeskyttelse. Produktet er udviklet med det for øje at substituere en række uønskede forbindelser, som normalvis optræder i træbeskyttelse. Samtidigt er ønsket at bevare produktets gode egenskaber. Derfor har man udviklet en træbeskyttelse med et reduceret antal komponenter, forsimplede processer og med en markant forbedring af dets bæredygtighed. Hertil er produktet blevet mærket med både Svanen og EU-blomsten. Læs mere om projektet i Fremtidens træbeskyttelse, Miljøprojekt nr. 1452, Miljøstyrelsen, Miljøstyrelsen lancerer ny database med oplysninger om kemikalier til brug ved forgiftningstilfælde Virksomheder, der producerer eller leverer kemiske blandinger til det danske marked, kan nu indberette information om produkterne i en ny database, Miljøstyrelsens Produktinformation. Formålet med databasen er at opnå kendskab til, hvilke kemiske stoffer og farligheden af stofferne, der er tale om, i tilfælde af forgiftning, spild eller andre uheld med kemikalier. Derfor kan producenter og leverandører af kemiske blandinger til det danske marked indberette disse oplysninger til databasen. Oplysningerne kan være i form af et sikkerhedsdatablad eller anden beskrivelse af blandingens kemiske sammensætning samt klassificering og mærkning. Det er frivilligt at indberette data til Miljøstyrelsens Produktinformation. Databasen ligger på Virk.dk og virksomheder kan lægge informationer ind i den ved brug af digital signatur. Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 Miljøstyrelsen har publiceret en statistik over salget af bekæmpelsesmidler for år 2011, den årlige beregning af landbrugets behandlingshyppighed og en opgørelse af en ny indikator for pesticidbelastning, som angiver et mål for den potentielle samlede belastning af sundhed og miljø. Baggrunden for nærværende bekæmpelsesmiddelstatistik er data om salg af pesticider og biocider meddelt til Miljøstyrelsen af godkendelsesindehavere, der sælger bekæmpelsesmidler i dansk regi. I 2011 var det samlede salg af bekæmpelsesmidler på tons, hvoraf bestod af aktivstoffer. Pesticidsalget udgjorde størstedelen svarende til tons. Behandlingshyppigheden (BH) er på 3,18, hvilket svarer til en stigning på 13% fra 2010 til Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er beregnet til 3,27. PBI er således faldet med 8 % fra 2010 til Læs mere i Bekæmpelsesmiddel statistik 2011, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, Miljøstyrelsen, Vurdering af nanodatabase Miljøstyrelsen har publiceret en rapport, som undersøger et udvalg af produkter indeholdende nanomaterialer på det danske marked. Via en nanodatabase opgøres mængden og arten af produkter, der indeholder eller afgiver nanomaterialer på det danske marked. Herved er målet at vurdere, hvorvidt produkters indhold af nanomaterialer udgør en fare dels for forbrugernes sundhed og dels for miljøet. I sin rapport vurderer Miljøstyrelsen de konsekvenser, det har for virksomheder, når de foretager indberetning til nanoproduktdatabasen. I Danmark skal 949 virksomheder vurdere, om de importerer eller producerer produkter, der kræver indberetning til databasen. Indberetningen er en krævende og bekostelig affære, som mange virksomheder vurderer forringer deres innovations- og konkurrenceevne. Arbejdsbyrden vurderes dog at være brancheafhængig, bl.a. som resultat af varierende antal af produkter, der indeholder nanomaterialer. Det gælder fx virksomheder indenfor maling, lak og coating samt plast industrien. Læs mere i Anvendelse af nanoprodukter på det danske marked Vurdering af konsekvenser for virksomheder ved indberetning til en nanoproduktdatabase, Miljøprojekt nr. 1451, Miljøstyrelsen 2012.

5 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 er den største spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred, der hidtil er foretaget i Danmark. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen for 2012 viser bl.a., at 15 % af respondenterne ofte eller hele tiden føler sig stressede, 43 % oplever, at både arbejde og privatliv er de vigtigste kilder til deres stress, og 13 % er bekymrede for at blive arbejdsløse. Selvom resultatet af undersøgelsen foreligger på nuværende tidspunkt, vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Danmarks Statistik, fortsat stille spørgsmål til en gruppe af beskæftigede frem til år Resultaterne skal anvendes til at fremme arbejdsmiljøet og forebygge dels den fysiske og psykiske overbelastning på landets arbejdspladser. Læs mere om undersøgelsen her Nye kriterier for Svanemærkede tekstiler Nordisk Miljømærkenævn har vedtaget nye kriterier for svanemærkede tekstiler. Som resultat af de nye kriterier er der kommet skærpede krav til de kemikalier, der indgår i produktionen af tekstiler og til indholdet af tungmetaller i lynlåse samt reflekser. I modsætning hertil er kravet til mængden af økologi i bomuld til gengæld blevet sænket med 10 %. Formålet med det lavere krav er at give flere producenter mulighed for at efterkomme mærkets krav. Det forventes at de nye kriterier publiceres i starten af 2013 på Nyt fra ECHA Identifikation af de første respiratoriske sensibiliserende stoffer som SVHCs: The Member State Committee (MSC) er nået til enighed omkring identifikation af 23 SVHCs (substances of very high concern). Disse stoffer tilføjes kandidatlisten sammen med yderligere 31 stoffer. Ud af de 23 SVHCs er tre af stofferne identificeret som stærkt respiratorisk sensibiliserende. Det drejer sig om diazene-1,2-dicarboxamide (ADCA), hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione (HHPA) og hexahydromethylphthalic anhydride (MHHPA). Opdatering af kandidatlisten: 54 nye SVHCs er netop tilføjet kandidatlisten, således listen nu rummer 138 stoffer. Som det fremgår af REACH, følges nu en særlig procedure for at afgøre, hvorvidt stofferne også skal anføres på autorisationslisten (REACH, Annex XIV). Ingen støtte til danske restriktioner omkring fire phtalater: ECHA s komite for socioøkonomiske analyser (SEAC) konkluderer, at man ikke har noget belæg for at tilslutte sig de danske anbefalinger omkring fire phtalater - DEHP, DBP, BBP og DIBP. SEAC s udmelding er baseret på RAC s vurdering, som peger på, at ingen data indikerer nogen risiko forbundet med eksponering for en kombination af de fire phtalater. Har du konkrete spørgsmål angående nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf eller send os en mail på Du kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til mærket med Afmeld Nyhedsbrev i emnefeltet. Med venlig hilsen

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Udkast. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Udkast. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt i forbindelse med køb og salg af giftige stoffer og blandinger, krav til opbevaring af visse stoffer og blandinger samt forbud mod vildledende markedsføring

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Almindelige bestemmelser

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret Page 1 of 5 BEK nr 644 af 13/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2014 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 Formål og anvendelsesområde Definitioner Producenter og importørers

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Bekæmpelsesmiddelforordningerne: Biocidforordningen, jf. nr. 3, og plantebeskyttelsesmiddelforordningen,

2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Bekæmpelsesmiddelforordningerne: Biocidforordningen, jf. nr. 3, og plantebeskyttelsesmiddelforordningen, HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1 I medfør af 4 a, 5, 6, 7 a, 10, stk. 4, 10 a, 20, 22, stk. 2-4, 22 a, 22 c, 23, 25, stk. 4, 27, 30, stk. 1, 31, 33, stk. 2, 3 og 8, 34, 35, 36, stk.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1) BEK nr 1290 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00391 Senere ændringer

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1) Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1) I medfør af 4 a, 5, 6, 7 a, 10, stk. 4, 10 a, 20, 22, stk. 2-4, 22 a, 22 c, 23, 25, stk. 4, 27, 30, stk. 1, 31, 33, stk. 2, 3 og 8, 34, 35, 36, stk. 2, 37, 38 e, 38

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00023 Ref. asj Den 17. juli 2013 Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over regulerede aktivstoffer./.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1508 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F

Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F 1 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, ) salg og opbevaring af kemiske stoffer og 0F I medfør af 3, stk. 3, 6, 8, stk. 1, 10, stk. 4, 20, 22, stk. 2 og 3, 22a, 22b, 23, 24, stk. 4 og

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 I medfør af 4 a, 10 a, 22, stk. 2, 22 a, 23, 27, stk. 2, 30, stk. 1, 38 b, 45, 59, stk. 4 og 5, og 60 i lov om kemikalier,

Læs mere