=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF"

Transkript

1 f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL

2

3 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

4

5 HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE

6

7 HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'^ FORÆL- DRE HeiiugVILHELMAF GLYKSBORG og hans Hustru LOUISE, født PRINSESSE AF HESSEN. Udgivet paa Hundredaarsdagen for Kong Christian IX'^ Fødsel TRYKT SOM MANUSKRIPT i* ^a'* Xj: GYLDENDALSKE BOGHANDEL MCMXVIII

8 SALGSINDTÆGTEN TILFALDER DIAKONISSESTIFTELSEN H. H. TRIEI.BS BOGTRTKKERI. KØBENRATN

9 I Anledning af FORTALE mine Bedsteforældres Guldbryllup den 26. Maj 1892 havde Prins Hans forfattet en Levnedsskildring paa Tysk af Brudgommens Forældre, bygget paa nogle af dem selv optegnede Erindringer tilligemed mangfoldige Breve og andre Efterretninger, bevarede i Familiearkivet paa Glyksborg. Af denne Levnedsskildring foretog jeg faa Aar efter, paa min Bedstefaders Tilskyndelse, nogle Uddrag, og det er disse, som, senere gennemsete, nu fremlægges paa Hundredaarsdagen for min Bedstefaders Fødsel. AMALIENBORG, April 1918.

10

11 I Frederik Vilhelm Paul Leopold, eneste Søn af Hertug Frederik Carl Ludvig af Slesvig-Holsten- Sønderborg-Beck*), blev født 4. Januar 1785 paa Lindenau i kort Afstand fra Konigsberg i Preussen. Om Vinteren boede han paa Charlottenthal. Han gennemgik en streng Opdragelse af 4 Hovmestre efter Tur. I 1794 sendtes han til Pannwitz, hvor Hr. V. Negelein tilsaa hans Opdragelse. I 1796 vendte han hjem til Konigsberg i Anledning af Søstrene Frederikes og Henriettes Konfirmation. I Sommeren 1798 rejste han med sin Moder til Leipzig og derfra til Brandenborg, hvor han anbragtes i Ridder-Akademiet; dettes Forstander Arnold behandlede den linge Prins med stor Venlighed, og tilfreds med Forholdene forblev han her til I 1803 paabegyndte han med Flid Studierne i Leipzig. *) Huset Sønderborg er en Sidegren af det danske Kongehus og nedstammede fra Kong Frederik Ils yngre Broder, Hertug Hans den Yngre af Sønderborg Det sonderborgske Hertughus havde delt sig i mange Linier, men i Slutningen af det 18. Aarhundrede vare de alle uddøde, ene med Undtagelse af Hertugerne af Augustenborg og Hertugerne af Beck. 1

12 II Hans Søster Henriettes pludselige Død den 29. November 1803 lettede ham Udførelsen af den alt forud fattede Beslutning at gaa i dansk Tjeneste. Den 29. Januar 1803 udnævntes han af Christian VII til Ritmester å la suite i Kavalleriet, og den 17. Februar 1804 udnævntes han til sin store Glæde til Ritmester i Hestgarden, men fortsatte desuagtet sine Studier til August Han tog til Lindenau for at besøge sin Fader og rejste med denne i September over Danzig og Stettin til København. Indtil Midten af Oktober bleve de i Besøg paa Ludwigslust hos Hertug Frederik Frants af Mecklenborg, hvor de traf Prins Christian, senere Christian VIII, der lige var 18 Aar og forlovet med Prinsesse Charlotte Frederike; derfra toge de til Louisenlund, hvor han gjorde Bekendtskab med Landgrev Carl af Hessens Datter Louise, hvem han senere ægtede. Efter et Besøg paa Glyksborg rejste de over Gravensten til København, hvor de indtraf kort før Høstmanøvrerne endte. Allerede den næste Dag havde de Foretræde hos Christian VII paa Frederiksberg Slot. I København gjorde Prinsen Bekendtskab med sin Chef Major F. Blucher. Prinsen fik Ophold paa Landkadetakademiet, men han var i Vinteren en Del skrantende paa Grund af de forandrede Forhold og kom sig først paa Eksercerskolen 1805.

13 III Aaret 1805 med sine Krigsbegivenheder nødte den danske Regering til at holde Tropper i Holsten under General Ewalds Kommando. Prinsen, der ønskede større Virksomhed, ansøgte om Forflyttelse og forsattes til Livregiment Dragoner, der hørte til Grænse- Kordonen. Prinsen kom under Kaptajn Lange og fik Kvarter paa Slottet Trittau, havende Inspektion over et lille Dragondetachement her samt to andre i Sprenge og Reinbeck. Vinteren forløb rolig, kun afbrudt af Selskabelighed. Begivenhederne i Tyskland, som særlig Bernadottes Marsch og Austerlitz- Slaget foraarsagede, interesserede Prinsen i høj Grad, og medens Preussens Krig imod Frankrig udviklede sig i 1806, tænkte han paa at gaa i preussisk Tjeneste, men han fulgte sin Faders Raad og bedre Indsigt og blev i dansk Tjeneste, og da han ved Kaptajn Langes Bortkommando overtog dennes Virksomhed, følte han sig ikke blot smigret, men ogsaa glad og tilfredsstillet. General Ewald fandt den 21aarige Prins for ung, men han røgtede sin Gerning vel efler behørig Instruktion. Denne Periode kaldte han»sin egenthge første Fændrikstid«og følte sig ogsaa glad ved under denne at faa Lejlighed til at besøge sin Grandtante Fyrstinde Bariatinsky i Altona.

14 IV De sørgelige Krigsbegivenheder med England i 1807 var han for langt borte til at følge som Øjenvidne, om end han paa Afstand blev noget delagtig i Begivenhederne, idet General Ewalds Korps skulde overføres til Sjælland. Saaledes blev han med sin Eskadron under Major Thienen i et rædsomt Vejr den 5. Oktober Kl. 10 Aften fra Burg sat over til Lolland, som først naaedes Kl. 1. Hestene vare efterladte, da det var Bestemmelsen at remontere paa Lolland. Forholdene her vare i Uorden. General Castenschiolds Korps, hvortil de skulde melde sig, var opløst, og Generalen selv opholdt sig paa Nebøllegaard paa Falster, saaledes at de i Stedet for at deltage i Operationerne paa Sjælland laa i Maribo, indtil Englænderne i Henhold til Kapitulationen af 7. September vare dragne bort. Derefter boede Prinsen paa Falster hos Provst Grundtvig og deltog en hel Del i Selskabeligheden. Paa dette Tidspunkt fik han sin egen Eskadron tildelt, hvad han, kun 22 Aar gammel, følte sig meget glad og stolt ved. Det spændte Forhold til Sverrig udartede til, at Krigen erklæredes den 29. Februar Prinsen laa da i Kvarter i Hillerød paa Frederiksborg Slot, og i Vinterens Løb besøgte han Fredensborg en Del. Prinsen forsattes atter til Hestgarden som Second- Chef for 2. Eskadron (Garden kommanderedes den-

15 gang af Greve Schmettau) og beboede sin gamle Lejlighed paa Landkadetakademiet, hvor han samtidig benyttede Tiden til at fylde Hullerne i sin Uddannelse, men heller ikke forsømte Selskabslivet og da særlig ikke den unge Prins Christians (Chr. VIII) og Prinsesse Charlotte Frederikes Hus. Forholdene gjorde, at et fransk Korps rykkede ind i Landet, og den unge Prins fik bl. a. Lejlighed til at hilse paa Bernadotte, da denne, kommende fra Odense, havde Foretræde hos Frederik VI; kort forud var Christian VII død i Rendsborg. Som bekendt nølede Franskmændene med at forcere Landgangen ved at gaa over Isen, og hele Planen maatte opgives, saa at Prinsen forgæves havde rustet sig personligt til den forestaaende Kampagne ved at anskaffe sig Pelsværk og Kort over det sydlige Sverrig. I Norge hengik Aaret 1808 med Rustninger, endskønt Prins Christian August af Augustenborg havde haft flere ærefulde Fægtninger. I Sommeren 1808 gjorde Spanierne Oprør, en ulykkelig Begivenhed, der drog større Følger med sig. Paa denne Tid fik Prinsen Koldfeber og flyttede paa Kongens Opfordring til Fredensborg, men var om Efteraaret saa vel, at han i København kunde overvære Prins Frederiks (Fr. VII) Daab. De alvorlige Tider tilskyndede Prin-

16 sen til at studere Krigsvidenskab og Historie, hvad der førte til det Resultat, at han i Januar 1809 i sit 24. Aar udnævntes til Major i Generalstaben, hvis Chef dengang var General Wegener. Prinsen omtaler paa dette Sted i sine Erindringer de Tildragelser, som vedrører Frederik VI's Forhold til den svenske Regering samt de dermed følgende Underhandlinger angaaende Prins Christian August af Augustenborgs Valg til Tronfølger, endvidere dennes tidlige Død og hvorledes hans Broder Hertugen af Augustenborg blev forhindret i at modtage Valget og næsten blev holdt som Fange paa Als. VI Aaret 1809 bragte nye Storme over Europa, men lettede paa den anden Side Danmark for det trykkende Besøg af de franske Tropper under Marschal Bernadotte, som til ingen Nytte havde ligget her i Landet. Paa Grund af Begivenhederne i Tyskland sendtes i April Tropper til Slesvig under General Ewalds Kommando, og hertil sluttede Prins Vilhelm sig. Efter Ankomsten den 2. April fik Prinsen Logi i det Miillerske Hus i Friedrichsberg samt en venlig Modtagelse hos den kommanderende General, Statholderen Landgrev Carl af Hessen. Med General Ewald foretog han Rekognosceringsrejser over Frederiksstad og Tønningen omtrent paa samme Tid,

17 som den preussiske Major Schill vovede sit dristige Koup i Ryggen paa Franskmændene, saa at General Ewald paa Grund af Forbundet med Frankrig blev beordret til i Mecklenborg at forene sig med den hollandske General Gratien, og efter Indbydelse af Ewald stødte Prinsen til i Rostock. Den 29. Maj gjorde Prinsen Gratiens Bekendtskab, men fandt ham usympatisk. slaaet, Efter 3 Dages Forløb blev Schills Korps og han selv faldt, hvorefter Ewalds Korps den 2. Juni fik Ordre til at tiltræde Hjemmarschen. I en kgl. Armebefaling af 16. Juni rostes Korpsets Optræden, og Prinsen modtog kort efter Ridderkorset samt den hollandske Union-Ordens Ridderkors og Kommandørkorset af Æreslegionen. Fra denne Periode omtaler Prinsen et kort Besøg hos Grev Moltke paa Godset Wolde i Mecklenborg, hvor han fandt en venlig Modtagelse, samt nogle raske Kantonnementsdage i Oldesloe, hvorfra han atter vendte tilbage til Standkvarteret i Slesvig. En hyppig Gæst var han hos Landgreven paa Louisenlund, hvor han traf Kongen og Dronningen, der indtil Oktober 1809 opholdt sig i Kiel. Hans Tilbøjelighed for Prinsesse Louise førte til, at Forlovelsen kom i Stand den 27. November 1809; to Dage senere rejste han til København, hvor Kongeparret modtog ham med megen Kærlighed. I December vendte han tilbage til Gottorp, hvor Brylluppet fejredes i al Stilhed den 26. Januar 1810; Vielsen forrettedes af Ge-

18 8 neralsuperintendent Adler, der senere døbte alle hans 10 Børn. Kongen overrakte ham gennem Bruden Kommandørkorset af Dannebroge. VII Prinsesse Louise Caroline af Hessen var født den 28. September 1789 som yngste Datter af Landgreve Carl af Hessen. Denne, som var født den 19. December 1744, var allerede i sit tolvte Aar kommen til Danmark, hvor han siden forblev og opnaaede de højeste Stillinger. Lige efter Christian VII's Tronbestigelse ægtede han dennes yngste Søster Prinsesse Louise; i 1796 blev han Statholder i Slesvig og Holsten og tog Bolig paa Louisenlund. Et nyt Baand knyttedes mellem Landgreven og det danske Kongehus, da Kronprins Frederik 1790 ægtede hans ældste Datter Marie Sophie Frederike. Ved sit ovenomtalte Giftermaal blev Prins Vilhelm altsaa Svoger til Kong Frederik VI. VIII Prinsessen vandt sin Mands fulde Kærlighed og alles Hengivenhed, der kom i Berøring med hende, ved sit naturlige Væsen. Af hendes langt senere nedskrevne Erindringer erfarer man, at hun i den første Del af sin Barndom blev forkælet, dels af Moderen, dels af Frk. Sch5nfeldt, hvilken sidste gjorde hende

19 9 led og ked af hendes fyrstelige Fødsel. Først i 1800 gennem Frk. Lindloffs sunde Metode udviklede hun sig saavel paa Legeme som paa Sjæl. En meget intim Ungdomsveninde havde hun i den jævnaldrende Grevinde Julchen Lynar, som Døden bortrev i 1810, og hun bibeholdt en rørende Kærlighed til den afdødes eneste Barn og Datter. Ungdommen hengled let og sorgfrit, I 1805 den 8. Maj konfirmeredes hun af Generalsuperintendent Adler. Den paafølgende Sommer var hendes Onkel Landgrev Frederik med sin Søn Prins Vilhelm i Besøg paa Louisenlund. I 1806 skal det ifølge samme nedskrevne Erindringer være gaaet livligt til i Slesvig, efter at mange fyrstelige Personer særlig efter Slaget ved Jena vare flygtede herop. I 1808 rejste Prinsessen til Kiel med sine Forældre for at overvære Frederik VI's Datter Vilhelmines Daab; hun omtaler ogsaa et Sammentræf med Bernadotte og berører den under denne Periode henhørende dansk-franske AlHance. I Foraaret 1809 kom ifølge hendes Erindringer den unge Prins af Holsten-Beck tillige med General Ewald jævnlig som Gæst til Slesvig, indtil de i Maj droge til Stralsund; siden fortsattes Besøgene paa Louisenlund, og Talen om en mulig Forlovelse kom allerede i Gang, skønt Prinsessen ikke turde haabe derpaa. Den 16. November tog den landgrevelige Familie til Gottorp, og kort efter skulde Prinsen af Holsten-Beck rejse til København. Den 27. No-

20 10 vember om Formiddagen henvendte Prinsen sig til Landgreven om Prinsessens Haand, og da han havde vmidet saa stort Indpas i hendes Hjem, vare alle glade over den endelige Løsning. Den 29. November rejste Prinsen til København og kom først den 17. December tilbage til Gottorp, hvor Deklarationen fandt Sted den 19. December. Forlovelsestiden hengled for begge paa en behagelig Maade, og allerede den 26. Januar 1810 fandt som sagt Brylluppet Sted. Vinteren tilbragte det unge Par paa Gottorp i al Stilhed, og den paafølgende Sommer gjorde de fra Louisenlund den første Rejse til Kiel, hvor de traf sammen med Prinsens Forældre. Prinsen havde da i 6 Aar ikke set sin Moder, ej heller sin Fader, saa at Gensynet blev meget hjerteligt. I et Par Maaneder forbleve de sammen paa Louisenlund. I Efteraaret den 23. Oktober 1810 fødte Prinsessen en Datter, som ved Daaben fik Navnet Marie Louise Frederike. Kort efter aflagde Sverrigs Kronprins Bernadotte et længere Besøg paa Gottorp, hvortil hans Hustru senere indtraf. IX Prinsen omtaler dernæst de Forstyrrelser, som Gustaf IV Adolf efter sin Afsættelse foraarsagede i Tønningen, og hvorledes han selv sendtes til ham fra Kongen for at formaa ham til at rejse til Tyskland. Denne Rejse foretog Prinsen fra Louisenlund

21 11 den 28. Juli 1811 og indsendte en nøjagtig Rapport til Frederik VI angaaende Gustaf IV's Opfattelse af Begivenhederne og Ønske om at forblive i Landet som dansk Undersaat, samt en detailleret Fremstilling af dennes Liv og Personlighed, endelig en Bøn til Frederik VI om at støtte hans Skilsmisse. X Den 9. Oktober 1811 fik Prinsessen atter en Datter, ved Daaben kaldet Frederike Caroline Juliane. Den 15. Januar 1812 gjorde Kongen Prinsen til Storkors af Daninebroge, den 19. April til Dannebrogsmand og den 19. December til Elefant-Ridder. Aaret 1812 med de store europæiske Begivenheder og med de franske Armeers Indfald i Rusland forøgede de Vanskeligheder, i hvilke Danmark siden 1807 havde befundet sig. Ifølge en den 7. Marts 1812 afsluttet Konvention med Frankrig oprettedes en mobil Division i Holsten under General Ewald, hvortil Prinsen kommanderedes som Stabschef. Det var første Gang, Ægteparret var adskilt, og Prinsessen tog sig det saa nær, at han i 1813 for hendes Skyld søgte sin Afsked fra Divisionen og vendte tilbage til Louisenlund. I Januar 1813 naaede de stadigt daarligere Efterretninger om Franskmændenes Nederlag i Rusland til København og virkede her lige saa forbitrende

22 12 mod Frankrig som i Tyskland, hvor allerede flere havde begyndt paa aabenlys Opstand. Men Situationen var vanskeligere for os at klare som allieret, hvorfor Kongen søgte Neutralitet og erklærede sig villig til at slutte Fred med England. Han undlod dog at underrette General Ewald om sine nye Planer, hvorfor denne støttede den franske Kommandant Carra St. Cyr under Urolighederne i Hamborg den 24. Februar og først herefter fik Kongens Ordre dateret 23. Februar. General Ewald søgte at retfærdiggøre sig og endte med at trække sig tilbage paa Grund af Svagelighed, General Wegener. overgivende Kommandoen til Russerne rykkede stadig sejrende frem, og da de fra Berlin havde sikret sig den højre Elb-Bred, sendtes Prins Vilhelm, som den 26. Februar var udnævnt til Oberstløjtnant i Rytteriet, til Bergedorf til Oberstløjtnant Benkendorf. Han førtes derfra til Russerchefen Oberst Tettenborn for om muligt at naa til en venlig Forstaaelse, hvad der ogsaa opnaaedes ved Imødekommenhed fra begge Sider. Den 18. Marts holdt Tettenborn Indtog i Hamborg med sine Kosakker og modtoges med Begejstring af Befolkningen. Underhandlingerne fortsattes, idet Kongen, holdende paa sin Neutralitet, søgte en gunstig Lejlighed til at komme med i den store Koalition mod Frankrig for om muligt herigennem at kunne opnaa visse Fordele; han var personlig vis paa et gunstigt Udfald,

23 13 og den mobile Division havde allerede sluttet Fællesskab med Russerne mod Franskmændene, da Alt strandede paa de strenge Betingelser, England satte, nemlig Afstaaelsen af Norge. Frederik VI blev saa af Forholdene tvungen til at forny Alliancen med Frankrig, der, om end Lykken en kort Tid tilsmilede de franske Vaaben, dog bragte Danmark ind i en fuldstændig isoleret Stilling med alle Stormagter og nærmeste Naboer som Fjender. Situationen blev ikke bedre ved, at General Haffner vægrede sig ved at oversende den franske Marschal et Brev, skrevet af General Wegener i Henhold til den af Kongen signerede Ordre, hvorfor begge foreløbig fjernedes. Da Prinsen skulde have været Brevbringeren, blev han ogsaa blandet ind i Sagen, men ved Kongens Imødekommenhed led han ikke direkte noget ved den almindelige Misstemning; han ansøgte dog om at forflyttes fra de vanskelige Forhold ved Mobil-Divisionen og ansattes ved sin Svigerfaders Stab som Chef for denne. Disse Modgangsdage toge svært paa den 28aarige Prins, og det mærkelige var, at han aldrig har omtalt disse Tildragelser overfor sine Børn. XI Nogle Maaneder efter Prinsens Tilbagekomst til Louisenlund fødte Prinsessen sin første Søn den 30.

24 14 September 1813, ved Daaben kaldet Carl, til stor Glæde for hele Familien. I Slutningen af November vare de forenede Svenskere og Russere allerede i Nærheden af Rendsborg. Prinsen havde nogle Rekognosceringsture at udføre, men ellers intet under Vaabenstilstanden, der blev forlænget til den 5. Januar. Den 4. Januar 1814 indskibede Prinsen sig for i Middelfart at støde til Kongen, som her imidlertid havde samlet Tropperne. Prinsessen efterlodes hos sin Moder paa Gottorp, hvor Kosakkerne allerede den 5. om Natten indfandt sig for at undersøge de i Slottet værende Magasiner, uden at de forulempede nogen af Beboerne. Den 26. Januar genforenedes det prinselige Par, og dermed var den sørgelige Tid til Ende. Af Krigsbegivenhedernes Gang skal blot anføres, at Landgreve Carls Søn, Frederik af Hessen, Prinsens Svoger, fik Overkommandoen over den danske Mobil-Division. Carl Johan, der særlig havde Tanken om at vinde Norge ved Kampe i Holsten, vendte sig mod Danmark. Prinsen af Hessen satte alt ind paa at komme til Rendsborg, hvilkel ogsaa lykkedes ved den heldige Træfning ved Sehested den 10. December Prinsen af Holsten-Beck, der var attacheret sin Svigerfaders Stab, sendtes til Rendsborg for at lede Forsvaret af Byen og for at afvise Kosakpatrouiller. Vaabenstilstanden med Sverrig kom nu i Stand, men Rustningerne fortsattes desuagtet.

25 15 Den ovennævnte Situation, at Frederik VI samler Armeen paa Fyen, indtræder nu; efter Kongens Ønske indtraf Landgreven og Prinsen af Holsten-Beck paa Fyen og fulgte saa Kongen. De vare begge tilstede hos ham og bleve Vidner til Underskrivelsen af den sørgelige Fred i Kiel den 14. Januar 1814, hvorved Kongen afstod Norge til Sverrig, og ligeledes da han indtraadte i Koalitionen mod Frankrig og lovede at stille Mand til Disposition. Prins Christians Optræden i Norge tvang Kongen til at mobilisere paa Fyen, i Jylland og i Hertugdømmerne for at kunne være forberedt paa et Angreb fra Sverrig, og i Spidsen for disse Tropper stilledes Prins Frederik af Hessen og under ham Prinsen af Holsten-Beck, der i den Anledning indfandt sig i Rendsborg, glad over igen at have faaet en aktiv Virksomhed, hvilket man særlig kan læse i hans private Breve til Landgreven. Om sine Rekognosceringsrejser under vore Troppers stadige Tilbagegang samt om de slet organiserede Forplej ningsforhold udtaler Prinsen sig i Breve fra Rendsborg daterede i Juni og Juli 1814, hvoraf det fremgaar, hvor klar hans personlige Opfattelsesevne var. I Norge havde Prins Christian tvungen af Omstændighederne nedlagt Norges Krone og derved bilagt Fjendtlighederne med Sverrig og Rusland. Den 12. August tiltraadte England Ratifikationen af Kieler- Freden. Den 26. August sluttedes Fred med Preussen,

26 16 og for endelig at opnaa det samme med Rusland rejste Frederik VI personlig den 5. September til Wien for ved Kongressen at tale sin egen Sag. XII Prinsen af Holsten-Beck tog imidlertid tilbage til Rendsborg og indtraf i Juli med sin Familie til Louisenlund, hvor han forblev, indtil han i September af Kongen fik Befaling til at rejse til Wien og undervejs søge at træffe sammen med Kejser Alexander for om mulig, ved Overrækkelse af en Haandskrivelse fra Frederik VI, at stemme ham mildere inden hans Ankomst til Wien ; derefter skulde Prinsen slutte sig til Kongens Følge under dennes Ophold i Wien. Den Tillid, som Frederik VI herved viste Prinsen, glædede ham i høj Grad, og fra denne Periode findes der meget udførlige Optegnelser vedrørende saavel Forhandlingernes Gang som de Personligheder, han fik Lejlighed til at trætte sammen med. Efter en tung Afsked fra sin Familie rejste Prinsen, saaledes at han den 8. September var i Berlin og fortsatte over Dresden og Prag til Brunn, hvor han ankom den 16. September. Kejser Alexander kom først den 23. September; uagtet den almindelige Konfusion opnaaede Prinsen dog Foretræde hos Kejseren, overbragte ham personlig Kongens Brev samt fik udtalt sig for ham, saa at han mente at

27 HERTUG VILHELM AK GLYKSBOUG EFTER ET SAMTIDIGT LITOGRAFI

28

29 17 have opnaaet, at Kejseren var bleven gunstigt stemt. Derefter fortsatte Prinsen sin Rejse til Wien. Af hans Breve herfra mærkes, at han nærer Sympati for Kejser Frants, medens han med sj^nlig Uvilje omtaler Kejser Alexander; man hører, hvorledes Frederik VI viser ham den Ære altid at have ham hos sig, og han roser i høj Grad Kongens Optræden, uden hvilken Danmarks Tilstedeværelse neppe var bleven respekteret. De følgende Breve udtale afvekslende Haab og Skuffelse under det politiske Virvar ved Kongressen. Den 23. Oktober fødte Prinsessen sin anden Søn, Frederik, hvilken Efterretning glædede Hertugen meget og, som man mærker, knyttede hans Tanker og Længsler mere til og efter Gottorp. Som Bevis paa, hvorledes man bedømte de forskellige fyrstelige Personligheder, anførte han: Kongen af Danmark tænker for alle; Kejseren af Rusland elsker for alle; Kongen af Preussen tier for alle; Kongen af Bayern taler for alle; Kongen af Wurtemberg spiser for alle. Brevet af 18. November indeholder den lykkelige Efterretning om Fredsunderskrifterne den 16. November mellem Danmark og Rusland. Brevet af 25. November omhandler, hvorledes Diskussionen om Landenes Fordeling føres, og hvorledes Forholdet mellem Fyrsterne bliver mere spændt. Under 13. December ses Udsigterne til Afslutning paa Kongressen endnu temmelig Qerntlig- 2

30 18 gende, men Prinsen haaber dog paa i Januar at kunne være hjemme. Brevene af 9. og 23. Januar 1815 omhandle de fortsatte ForhandHnger, og under den 20. Februar hedder det, at Udsigterne for Afslutningen endnu ikke ere til at overse. Imidlertid gav Kongen Prinsen Tilladelse til at rejse til Italien, men 3 Uger efter havde Napoleon forladt Elba, og da han erfarede denne Nyhed, vendte han straks tilbage til Kongen i Wien. Den 16. April meddeler han Landgreven, at Kongen paa Officerskorpset i Rendsborgs Bøn har udnævnt ham til Oberst og Chef for det oldenborgske Regiment. Den 13. Maj underretter Prinsen Landgreven om, at Kongen har besluttet at forlade Wien. Den 23. Maj gensaa han endelig sin Familie i Louisenlund, og den 24. Maj kom Kongen til Gottorp, hvorfra han efter en begejstret Modtagelse den 26. Maj rejste til København. Napoleons Tilsynekomst afbrød enhver Uenighed paa Kongressen, og den 13. Maj lovede samtlige Fyrster hinanden at staa fast mod Napoleon, og Frederik VI gik ind paa at slutte sig med Mand til de AlHerede. Den 19. Juni udstedtes en Parolbefaling, ifølge hvilken Prinsen af Hessen fik Overkommandoen over dette Korps for i Nederlandene at støde til Wellingtons engelske Hær. Korpset kom kun til Bremen, da Waterloo-Slaget havde gjort Ende paa Krigen, og vendte i November tilbage til Holsten.

31 19 Det oldenborgske Regiment, hvis Chef Prinsen af Holsten-Beck var, var ogsaa tildelt dette Korps, saaledes at Opholdet for Prinsen paa Louisenlund kun blev af meget kort Varighed, da han allerede i Juli forlod Rendsborg. Den 21. August mødtes Prinsen og Prinsessen i Bremen, hvortil Prinsen begav sig fra sit Kvarter. Prinsessen beklagede kun, om end det havde været en Slags Feltliv, at Besøget havde varet saa kort, 4 5 Dage. Imidlertid blev Freden endelig sluttet den 20. November 1815, og da det oldenborgske Regiment ikke skulde deltage i den lange Okkupation i 5 Aar, marscherede det hjem; og Prinsen indtraf efter 14 Maaneders Fraværelse, fraregnet den Maanedstid efter Wienerrejsen, i Slutningen af November atter til den huslige Arne paa Gottorp. XIII Forandringer i Prinsens vanlige Liv bragte Regimentchefs-Posten ikke; om Sommeren beboedes stadig Louisenlund og om Vinteren Gottorp; i Rendsborg havde Prinsen en Lejlighed, hvor han højt regnet kun forblev 2 Dage om Ugen for at besørge Tjenestesager, saaledes at han for det meste var hjemme, fraregnet Efteraarsmanøvrerne. Den 5. Januar 1816 fik Prinsen paa Gottorp pludselig Underretning om, at hans Fader var meget syg, ramt af et Slagtilfælde, og rejste derfor til ham i

32 Wellingsbuttel. 20 Om end Hertugen endnu levede nogle Maaneder, var han dog svækket saavel aandeligt som legemligt og døde under et nyt Slagtilfælde den 24. Marts. Da Faderens Papirer ved tilstødte ulykkelige Omstændigheder forefandtes i den største Uorden, havde den nye Hertug en meget vanskelig Tid, inden Forholdene ved Arven og Betaling af Kreditorerne kom i Orden. Sin Moder støttede han i disse tunge Aar som en kærlig Søn og fik hende endehg til at flytte til det i Nærheden af Gottorp liggende, siden forsvundne Bjelkeske Palais, hvor hun forblev til sin Død. Den 10. April 1816 fødte Hertuginden paa Gottorp sin 3. Søn, ved Daaben kaldet Vilhelm. I 1817 gæstede Kongen og Dronningen Louisenlund under deres Rejse til Slesvig, og fra den Tid stammer det Billede, der forestiller en Karruselridning, hvori saavel Kongen som Hertugen deltog. Hertuginden var en kærlig og opofrende Moder, og særlig laa Børnenes Religionsundervisning hende paa Hjerte, hvorfor hun personlig gennemgik Begyndelsesgrundene heri med dem alle. I 1818 blev Hertugen udnævnt til Generalmajor, en Charge, han beholdt til sin Død. Den 8. April fødte Hertuginden igen en Søn, kaldet Christian, hvem Prins Christian, senere Christian VHI, holdt over Daaben. I Sommerens Løb besøgte Kongen og Dronningen atter Louisenlund, og i Juh rejste Hertugen til Paris for hos sin Svoger Prins Frederik

33 21 af Hesseii at tilse vore Tropper, der laa der, saavelsom de fremmede Magters Okkupationsarmeer. Den 20. August ankom han og beretter i sit første Brev om sit Besøg hos Louis XVIII, og i de efterfølgende omtaler han Ludvigsdagen og de liermed følgende Fester i Versailles, som han bivaanede, samt alt hvad der har vakt hans Opmærksomhed. Den 8. September rejste han til Lewarde for at overvære Manøvrerne mellem de danske, engelske, hannoveranske og sachsiske Tropper. Den 11. overværede han Russernes Manøvrer ved Maubeuge, og den 12. tiltraadte han Hjemrejsen over Cassel; fra Frankfurt besøgte han Kurfyrsten af Hessen i Wilhelmsbad, hvor han traf sin Svigerfader, og den 27. September ankom han til Louisenlund efter at have mødt sin Hustru samme Formiddag i Rendsborg. I Sommeren 1819 ledsagede Hertugen sin Svigerfader til Cassel; paa en Afstikker til Ems traf han Prins Christian og Prinsesse Caroline Amalie, som opholdt sig der. Prinsessen skulde bruge en Druekur, og Prins Christian og Hertugen bleve enige om al benytte denne Tid til i Fællesskab at rejse til Schweiz. I Frankfurt traf de Landgreve Frederik med hans 3 Døtre, af hvilke den ældste Prinsesse Louise gjorde et godt Indtryk paa ham. Rejsen begyndte den 6. September, og Brevene til Hertuginden viser, hvor meget den interesserede ham og da særlig Opholdet i Genf; ligeledes omtaler han, hvorledes han har

34 22 søgt en Opdrager til sine Sønner, som han mener engang i Fremtiden at kunne bruge. I Oktober naaede han igen Cassel, hvor han skiltes fra Prins Christian for atter at besøge sin Svigerfader, og i Slutningen af Oktober indtraf han i sit Hjem. XIV I Sommeren 1820 foretog Hertugen og Hertuginden i Fællesskab en fornøjelig Udflugt fra Louisenlund til Bothkamp i Holsten, som en Hr. von Bulow ejede. Den 18. November fødte Hertuginden sin 3. Datter Louise, der særlig blev hende til Trøst, da de ældre Døtre senere forlode hende. I Sommeren 1821 gjorde Enkehertuginden en Rejse til Schlesien, og Hertugen besluttede at gøre en forceret Rejse til Berlin for at overraske sin Moder; han skulde nemlig være tilbage i Anledning af en stedfindende Revue. I Slutningen af Juli rejste Hertugen paa nogle Uger til København, hvorfra der atter findes en Del Breve, som omhandle Besøg hos Kongen paa Frederiksberg og hos Prins Christian paa Sorgenfri samt en Del private Steder. Efter paa Hjemrejsen at have aflagt Besøg fra Nyborg paa Juelsberg samt paa Augustenborg ankommer han den 20. August til Louisenlund. I Sommeren 1822 rejste Hertugen atter til København for at bivaane Manøvrerne og Revuen, og fra denne Rejse findes ogsaa dagboglignende Breve.

35 23 Manøvrerne holdtes som Regel saaledes, at Kongen førte det ene Parti og en af Prinserne det andet. Den 10. Oktober afsluttedes med en saakaldt Dyrehavemanøvre; derefter tilbragte Hertugen en 8 Dage paa Jagtture med Prins Christian og vendte saa i de første Dage af November hjem til Gottorp. Her var imidlertid Søsteren Prinsesse Frederike indtruffen, med hvem der tilbragtes en fornøjelig og behagelig Vinter særlig med Kaneture over Isen paa Slien til Louisenlund. Prinsessen forblev hos sin Moder med sine Døtre endnu den paafølgende Sommer. XV I det næstfølgende er indflettet nogle af Prinsesse Frederikes Optegnelser, af hvilke jeg kun vil anføre, at hun var født den 13. December 1780 i Stargardt i Pommern, hvor hendes Fader den Gang laa i Garnison. Hun rejste en Del med sine Forældre og traf i Schlesien Friherre von Richthofen, som hun ægtede i Februar 1800 og med hvem hun havde 7 Rørn, af hvilke de tre døde som smaa. I Februar 1808 døde hendes Mand af Rrystsyge. Efter at have rejst sig noget efter det Knæk, Sorgen havde foraarsaget, levede hun kun for sine Rørn. Hun var meget religiøs og havde som Følge heraf haabet paa større Trøst i den katolske Kirke, som hun derfor i c. 20 Aar bekendte sig til, indtil hun atter gik over til den evangeliske Kirke, i hvis Skød hun den 19. Januar

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere