kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod"

Transkript

1 Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 26. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3 og stk. 5, indbragt Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab og registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen personligt for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Preben Denis Vilhelm Rasmussen har været godkendt som revisor fra den 31. maj 1985, og at hans beskikkelse har været deponeret i perioden 19. december 1996 til 29. oktober Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at Preben Denis Vilhelm Rasmussen har været tilknyttet Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab, CVR xx xx xx xx, siden den 15. november Klagen: Revisortilsynet har over for Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab rejst følgende klagepunkt:

2 a. Revisionsvirksomheden har ikke sikret en tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, idet der er foretaget mangelfuld planlægning og dokumentation i samtlige enkeltsager samt alvorlige erklæringsfejl i 2 af de udvalgte enkeltsager. Revisortilsynet har over for registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen rejst følgende klagepunkter: b. Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen har overtrådt revisorloven herunder god revisorskik, som følge af mangelfuld planlægning og dokumentation i 3 ud af 3 udvalgte revisionssager. c. Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen har overtrådt revisorloven herunder god revisorskik, som følge af mangelfuld planlægning og dokumentation i 3 ud af 3 udvalgte reviewsager. d. Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet revisionspåtegningen på årsrapporten 2008/09 for A ApS indeholder en supplerende oplysning om going concern, der ikke er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten og derfor burde have været et forbehold. e. Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet konklusionen i reviewerklæringen på årsrapporten 2011 for B v. C skulle have angivet, at konklusion ikke kunne afgives som følge af et væsentligt og gennemgribende forbehold. Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 9. november 2012 erklæring om den udførte kontrol. Heraf fremgår, at der til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 godkendt revisor, som også var berettiget til i

3 revisionsvirksomheden efter interne regler at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Af kvalitetskontrollantens erklæring fremgår endvidere følgende forbehold og konklusion: Forbehold Ved gennemlæsning af den interne overvågnings konklusion, er det konstateret, at denne på en konkret opgave ikke har identificeret de af os ved den efterfølgende kontrol påpegede mangler vedr. planlægning og indhentelse af eksterne bekræftelser. Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver er det i flere tilfælde konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret. På flere af de gennemgåede sager er det konstateret, at der ikke foreligger eksterne bekræftelser vedr. måling og ejerforhold til væsentlige aktiver. Det er vor vurdering, at der er tale om væsentlige mangler i den udførte revision. Ved gennemlæsning af de afgivne erklæringer er det konstateret, at der i et tilfælde er afgivet supplerende oplysninger vedr. fortsat drift uden at dette forhold er omtalt andre steder i årsrapporten. Den supplerende oplysning burde derfor være afgivet som et forbehold. I et andet tilfælde er der taget forbehold for omkostninger i regnskabet. Der er ikke oplyst nærmere om den mulige effekt af forbeholdet. Da forbeholdet vedrører størstedelen af alle omkostninger i selskabet, burde der være afgivet afkræftende konklusion. Konklusion Afkræftende konklusion Med henvisning til de i forbeholdet anførte fejl og mangler vedrørende intern overvågning samt planlægning og udførelse af arbejdet kan vi ikke konkludere, at det anvendte kvalitetsstyringssystem er tilstrækkeligt. Ved den udførte gennemlæsning af udvalgte enkeltsager, er vi blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Kvalitetskontrollanten havde udtaget følgende 6 enkeltsager til kontrol: 1. D A/S, årsrapport 2011 (revision)

4 2. E, årsrapport 2011 (review) 3. F ApS, årsrapport 2011 (revision) 4. A ApS, årsrapport 2008/09 (revision) 5. B v. C, årsrapport 2011 (review) 6. G v/h, årsrapport 2011 (review) D A/S Indklagede afgav den 7. januar 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for D A/S for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Investeringsselskab, negativ indtjening, positiv egenkapital. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Meget summarisk beskrivelse af virksomheden og dens omgivelser, der er dog indledende gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontroller. Risikovurderinger er i orden på regnskabsniveau. Der er endvidere vurderet risici pr. regnskabsområde, men ikke for de enkelte revisionsmål. Der mangler stillingtagen til risici for besvigelser på planlægningstidspunktet. Der er ikke indhentet eksterne bekræftelser.

5 Der er ikke udført revisionshandlinger for at sikre at den generelle præsentation af årsregnskabet. Ingen dokumentation for ledelsens bedømmelse af virksomhedens evne til at fortsætte driften Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Der er væsentlige mangler i planlægning og udførelse og dokumentation den udførte revision. Forbehold for overholdelse af lovgivningens krav og regler vedr. planlægning og udførelse af revisors arbejde E Indklagede afgav den 25. maj 2012 erklæring om review på årsrapporten for E for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finaniselle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Personlig virksomhed, positiv indtjening og egenkapital Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Manglende aftalebrev. Der er ikke foretaget planlægning og dokumentation af opgavens udførelse i overensstemmelse med RS Det skal dog bemærkes, at der i arbejdspapirerne er dokumentation for analyser og forespørgsler vedrørende væsentlige poster. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer:

6 Mangler i planlægning og udførelse af opgaven. Medfører forbehold i rapport F ApS Indklagede afgav den 31. maj 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for F ApS for regnskabsåret Heraf fremgår blandt: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Positiv indtjening og egenkapital Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke dokumenteret stillingtagen til besvigelsesrisici, ligesom der ikke er planlagt risici på revisionsniveau, men pr. regnskabsområde. Der er ikke indhentet eksterne bekræftelser. Der foretages ikke tjek af den samlede præsentation, (ISA 330 pkt. 24) herunder krav til noter og anvendt regnskabspraksis mv. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer:

7 Der er væsentlige mangler i planlægning og udførelse og dokumentation den udførte revision. Forbehold for overholdelse af lovgivningens krav og regler vedr. planlægning og udførelse af revisors arbejde A ApS Indklagede afgav den 6. november 2009 revisionspåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret 2008/09. Heraf fremgår blandt andet: Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har efter regnskabsafslutningstidspunktet tabt sin kapital hvorfor fortsat drift afhænger af at selskabet efterfølgende får positiv indtjening Af ledelsesberetningen i årsrapporten fremgår blandt andet: Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret har været præget af negativ udvikling i driftsaktiviteterne. Årets resultat anses derfor for utilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabets negative udvikling er fortsat efter regnskabsårets afslutning. Selskabet forventer dog en stor ordre som vil kunne ændre selskabets situation. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen:

8 Smedeforretning, negativt resultat, positiv egenkapital, suppl opl om at selskabet efter årsafslutning har tabt sin kapital. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Det dokumenterede kendskab til virksomheden og dens omgivelser er meget kortfattet og summarisk. Der er dog vurderinger af interne kontroller og it-anvendelsen i virksomheden. (Skema 2) Der er vurdering af risici på regnskabsniveau og på de enkelte regnskabsområder. Der mangler dog vurdering af risici på de enkelte revisionsmål på de enkelte regnskabsområder. Det er ikke dokumenteret, at der er taget stilling til besvigelsesrisici i planlægningen. Mht. eksterne bekræftelser (bankengagmentsforespørgsler) oplyser revisor at have kontaktet bank, men har ikke dokumentation på kontoret. Der er for hvert regnskabsområde tjek for om præsentationen i årsregnskabet er retvisende, men der er ikke en tjekliste, der sikrer at regnskabets indhold i øvrigt efterlever bestemmelserne for den regnskabsmæssige begrebsramme. Se ISA 330 afsnit 24. Revisor har afgivet supplerende oplysning om usikkerhed om going concern. Det fremgår ikke af regnskabets noter eller af ledelsens beretning, at der er omtale heraf. Dette burde have medført et forbehold efter RL par. 6, stk. 2 nr.3. Der er endvidere ikke dokumenteret tilstrækkeligt revisionsbevis for muligheden for selskabet for at fortsætte driften, hvor dette burde have medført et forbehold med afkræftende konklusion efter RL par. 6, stk. 2 nr. 4. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Der er væsentlige mangler i planlægning, udførelse og dokumentation af den udførte revision. Der er afgivet supplerende oplysninger vedr. forhold der ikke er omtalt andre steder i årsrapporten => det burde have været et forbehold. Forbehold for overholdelse af lovgivningens krav og regler vedr. planlægning og udførelse af revisors arbejde. Forbehold for overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen. Kvalitetskontrollanten har i sine arbejdspapirer, checkliste 4a, anført følgende konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern:

9 Revisor har afgivet supplerende oplysning om usikkerhed om going concern. Det fremgår ikke af regnskabets noter eller af ledelsens beretning, at der er omtale heraf. Dette burde have medført et forbehold efter RL par. 6, stk. 2 nr.3. Der er endvidere ikke dokumenteret tilstrækkeligt revisionsbevis for muligheden for selskabet for at fortsætte driften, hvor dette burde have medført et forbehold med afkræftende konklusion efter RL par. 6, stk. 2 nr. 4. Af indklagede revisors kommentar til kvalitetskontrollantens konklusion i checkliste 4a, punkt G: Going concern, fremgår blandt andet: Revisor har arbejdet med rekonstruktion af virksomheden, samt mulighed for turnaround, men har ikke indsamlet revisionsbeviser. B v. C: Indklagede afgav den 19. juni 2012 erklæring om review på årsrapporten for B v. C for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Forbehold De medtagende omkostninger kan vedrøre flere butikker med forskellige ejere. Det er ikke muligt for os at afgøre om omkostningerne er registreret korrekt, hvorfor vi tager forbehold for regnskabets rigtighed som følge af dette. Konklusion Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen var kr. Endvidere fremgår det af årsrapporten, at årets omsætning var kr., at vareforbrug udgjorde kr., personaleomkostninger var på kr., og at andre eksterne omkostninger kunne opgøres til kr.

10 Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Personlig virksomhed, negativ indtjening og egenkapital. Forbehold i påtegning for om omkostninger vedrører firmaet. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der mangler følgende: Aftalebrev Planlægning, herunder dokumenteret kendskab til virksomheden, planlægning af væsentlighed, og anvendelse af tjeklister til udførelse af opgaven. Der mangler endvidere i et vist omfang dokumentation for foretagne analyser og forespørgsler. Der er formuleret forbehold for om medtagne omkostninger vedrører virksomheden. Der er ikke redegjort for de eventuelle konsekvenser af forbeholdet, hvilket er en overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen. Da forbeholdet som det er formuleret vedrørende samtlige omkostninger er det en gennemgribende fejl der burde have medført en afkræftende konklusion. Hvis det afspejler en mindre risiko som man i øvrigt har forholdt sig og konkluderet, at det ud fra de modtagne fakturaer kan være vanskeligt at vurdere om den vedrører virksomheden, burde det alene være en supplerende oplysning. Der er formuleret en konklusion, der svarer til en revisionskonklusion, i stedet for en reviewkonklusion som foreskrevet. Under alle omstændigheder er der fejl i oplysningerne vedr. forbehold, ligesom konklusionen ikke er korrekt. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Mangler i planlægning og udførelse af opgaven. Fejl i den afgivne erklæring Medfører forbehold i rapport G v/h

11 Indklagede revisor afgav den 29. maj 2012 erklæring om review på årsrapporten for G v/h for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Kort beskrivelse af sagen: Personlig virksomhed, positiv indtjening og egenkapital Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der mangler aftalebrev. Der mangler dokumenteret kendskab til virksomheden. Der mangler dokumentation for planlægning, herunder planlagt væsentlighed samt tjeklister for analyser og forespørgsler. Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Der er væsentlige mangler i planlægning, udførsel og dokumentation af det udførte review. Forbehold for overholdelse af lovgivningens krav og regler vedr. planlægning og udførelse af review arbejde Revisortilsynet gennemførte ved skrivelser af 10. september 2013 høring af de indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe de indklagede for Revisornævnet. De indklagede afgav ved skrivelse af 15. oktober 2013 med følgende bemærkninger:

12 Vi har modtaget Deres høringsbreve af 10. september Vi har følgende bemærkninger til Deres breve: Vi har efter kvalitetskontrollantens besøg anskaffet og indført brug af Focus IT s kvalitetssikringssystem. Klasse A regnskaber har vi påført en assistanceerklæring. Vi har i den forbindelse indhentet aftalebreve på disse sager. Vi har foreslået vores kunder med klasse B-regnskaber og med værdier under grænserne, at udtræde af revision, hvilket for langt de flestes vedkommende er vedtaget på generalforsamlingen i 2013, med virkning for regnskaber der slutter 31/ og senere. Vi har afmeldt os som revisorer i disse sager. Vi forsøger løbende, at kvalitetssikre vores produkter. I den forbindelse trækker vi en del Focus IT s faglige chef. Vi har således ændret procedure på baggrund af kvalitetskontrollantens besøg. Revisortilsynet traf herefter den 31. oktober 2013 afgørelse om at indbringe de indklagede for Revisornævnet. Parternes bemærkninger: Klager har til støtte for klagepunkt a) vedrørende revisionsvirksomheden anført, at etablering og implementering af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at sikre virksomhedens og dens revisorers overholdelse af de gældende fundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Det fremgår af revisorlovens 28 samt af 20 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisions virksomhedens størrelse og karakter, samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til at dokumentere dette, som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det er ikke tilstrækkeligt at opstille de generelle procedurer. Revisionsvirksomheden skal kunne dokumentere, at de relevante procedurer er blevet fulgt for hver enkelt sag, jf. bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed 20, stk. 2.

13 Det er endvidere ikke tilstrækkeligt, at revisor verbalt kan redegøre for den udførte revision. Revisors viden og revisionsbevis skal fremgå skriftligt af den foreliggende revisionsdokumentation. Kvalitetskontrollen hos den indklagede revisionsvirksomhed har vist, at der i samtlige enkeltsager foreligger en mangelfuld planlægning og dokumentation, og at der i to tilfælde foreligger en alvorlig erklæringsfejl. Det gøres på den baggrund gældende, at revisionsvirksomheden ikke har overholdt gældende lovgivning og standarder, da det ikke kan dokumenteres, at kvalitetsstyringssystemet anvendes tilstrækkeligt og fyldestgørende ved løsningen af erklæringsopgaver. Det gøres således gældende, at revisionsvirksomheden ikke i tilstrækkelig grad har sikret anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på sagsniveau. Klager har til støtte for klagepunkt b) over den indklagede revisor personligt anført, at planlægning og dokumentationen for de udvalgte revisionssager ikke lever op til kravene i henhold til revisorloven, herunder god revisorskik og flere af revisionsstandarderne, som følge af følgende ensartede fejl og mangler: 1. Ingen vurdering af risici for fejlinformation på revisionsmålsniveau. 2. Ingen vurdering af risici for fejlinformation som følge af besvigelsesrisici. 3. Manglende anvendelse af eksterne bekræftelser som revisionsbevis. 4. Manglende kontrol af overholdelse af regler for præsentation af årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven. Derudover er dokumentationen for vurdering af going concern for så vidt angår A ApS mangelfuld. Den indklagede revisor har vedrørende dette forhold tilkendegivet over for kvalitetskontrollanten, at indklagede revisor har arbejdet med rekonstruktion af virksomheden, men ikke har indsamlet revisionsbeviser.

14 Indklagede revisor har således overtrådt revisorloven, herunder god revisorskik samt flere revisionsstandarder, som følge af mangelfuld planlægning og dokumentation i 3 ud af 3 udvalgte revisionssager. Klager har til støtte for klagepunkt c) over den indklagede revisor personligt anført, at planlægning og dokumentationen for de udvalgte reviewsager ikke lever op til kravene i henhold til revisorloven, herunder god revisorskik og ISRE 2400, som følge af følgende ensartede fejl og mangler: 1. Aftalebrev er ikke udarbejdet. 2. Manglende dokumentation for planlægning. 3. Mangelfuld dokumentation for udførte handlinger. Det gøres således gældende, at den indklagede revisor personligt har overtrådt revisorloven, herunder god revisorskik samt ISRE 2400 i 3 ud af 3 udvalgte reviewsager. Klager har til støtte for klagepunkt d) over den indklagede revisor personligt anført, at det fremgår af erklæringsvejledningens afsnit , at: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet må ikke tilføre modtageren nye oplysninger, men skal henlede modtagernes opmærksomhed på særlige forhold i regnskabet og må ikke anvendes til at afhjælpe væsentlige mangler Er der væsentlige mangler, skal revisor altid tage forbehold ( ) Årsregnskabet for A ApS for 2008/2009 indeholder ingen oplysninger om usikkerhed for fortsat drift, og det fremgår ikke tydeligt af ledelsesberetningen, at der er tale om usikkerhed om going concern. Det er imidlertid klagers opfattelse, at der foreligger betydelig usikkerhed om going concern. Indklagede revisor har således over for kvalitetskontrollanten anført, at han har arbejdet meget med rekonstruktion af virksomheden, og som det fremgår af den supplerende oplysning, er virksomhedens fortsatte drift afhængig af efterfølgende positiv indtjening. Klager gør på den baggrund gældende, at indklagede revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der er afgivet en supplerende oplysning om going concern, der ikke er tilstrækkeligt oplyst

15 i årsrapporten. Revisor burde derfor i stedet have taget forbehold for manglende oplysninger om usikkerhed for fortsat drift. Klager har til støtte for klagepunkt e) over den indklagede revisor personligt anført, at det anførte forbehold i revisionspåtegningen i årsrapporten for B v. C for 2011 vedrørte forhold, som var så væsentlige og gennemgribende, at revisor tog forbehold for "regnskabets rigtighed" som følge af manglende bevis for korrekt registrering af omkostninger, og at indklagede revisor derfor ikke kunne afgive en konklusion om regnskabet, og at dette skulle have fremgået af reviewerklæringen. Klager gør således gældende, at indklagede revisor ved at have afgivet en konklusion med forbehold i stedet for en manglende konklusion har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen. Indklagede har henholdt sig til sit svar i høringsbrevet af 15. oktober 2013 til Revisortilsynet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Efter indholdet af kontrollantens erklæring og arbejdspapirer, som ikke er imødegået af revisor, finder Revisornævnet det godtgjort, at planlægning og dokumentation i samtlige 3 gennemgåede revisionssager og samtlige 3 gennemgåede reviewsager er mangelfuld. For så vidt angår revisors erklæring på A ApS årsrapport for 2008/09 fremgår det, at ledelsen ikke har nogen omtale af usikkerheden for going concern i hverken noter eller ledelsesberetning. Idet forholdene ikke er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, burde revisor have taget forbehold for going concern og ikke som sket afgivet en supplerende oplysning. Revisor har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 3. For så vidt angår revisors erklæring på B v. Cs årsrapport for 2011 er forbeholdet for medtagne omkostninger så gennemgribende, at revisor burde have afgivet en afkræftende konklusion. Revisor har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 5. På denne baggrund finder Revisornævnet det bevist, at den indklagede revisor personligt har gjort sig skyldig i de rejste klagepunkter. Den erklæringsafgivende revisor var samtidig revisionsvirksomhedens indehaver og leder og har dermed i denne egenskab forsømt at drage omsorg for systemets effektive anvendelse. Revisionsvirksom-

16 heden har derfor gennem sin ledelse pådraget sig ansvar for ikke at have sikret sig, at kvalitetsstyringssystemet blev efterlevet på enkeltsagsniveau. Som følge heraf anses revisionsvirksomheden for skyldig i den klage, der er rejst mod den. Ad sanktionsfastsættelsen: I overensstemmelse med Revisornævnets faste praksis, som der ikke konkret findes holdepunkter for at fravige, fastsættes bøden til revisionsvirksomheden i medfør af revisorlovens 44, stk. 4, til kr. I forhold til den indklagede revisor personligt er der fast praksis for, at de fejl og mangler, der er omfattet af klagepunkterne b) og c) ikke sanktioneres over for revisor, når de samtidig fører til ansvar for revisionsvirksomheden. Derimod er de under klagepunkt d) og de beskrevne tilsidesættelser af de pligter, der påhviler revisor ved erklæringsafgivelsen, af en karakter, der fører til en selvstændig bøde for revisor. Navnlig under hensyn til overtrædelsernes karakter, fastsættes bøden til kr. Thi bestemmes: Indklagede, Furesø Revision Registreret Revisionsanpartsselskab, CVR xx xx xx xx, pålægges en bøde på kr. Indklagede, registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6, samt bekendtgørelse om Revisornævnet 13, stk. 1. Grethe Jørgensen

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod

kendelse Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 177/2013 og 178/2013 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Stig Nielsen ApS, cvr.nr. 1273 8102 og statsautoriseret revisor Stig Nielsen afsagt sålydende kendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere