FØRSYN. Betty Nansens Allé Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V."

Transkript

1 FØRSYN Betty Nansens Allé Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

2 Betty Nansens Alle Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet... 2 Ejendommen og den påtænkte ombygning... 3 Resumé og konklusion... 4 Tilstandsvurdering... 6 Tegningsbilag er vedlagt bagerst 1

3 Betty Nansens Alle Indledning KAB ønsker at ombygge/tilbygge ejendommen afdeling , Betty Nansens Allé 57-61, hvilket er baggrunden for nærværende førsyn. Førsynet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v., dateret Bygherre KAB Vester Voldgade København V T F Førsynet Udarbejdet af DOMINIA AS i maj 2015 under sags nr Følgende adresser er efterset: Betty Nansens Allé MF, 1 vær. Betty Nansens Allé TV, 4 vær. Betty Nansens Allé TH, 3 vær. Betty Nansens Allé 61 stue, fællesrum/opholdsstue Desuden var to boliger i 58 adviseret, men ønskede ikke besøg eller var ikke hjemme. Forudsætninger for førsynet Eftersynet er gennemført som et visuelt eftersyn. Der er ikke foretaget destruktive indgreb. Bygningen er besigtiget udefra fra terræn. Indvendigt er kælder og tagetage stikprøvevist efterset, tillige er enkelte boliger, fællesrum, depoter mv. på etagerne efterset. Forud for førsynet har Dominia modtaget og gennemlæst notater vedr. byggesagen. Herunder: - Byggeprogram Rapport Helhedsplan Tilstandsvurdering Rapport Tilstandsvurdering_Bilag B Tilstandsvurdering_Bilag C Tilstandsvurdering_Bilag F Statiske beregninger Betty Rapport_vent Rapport_skimmelsvamp Konklusioner vedr. statik, bæreevner og lastnedføringer er baseret på disse samt registreringer på stedet. 2

4 Betty Nansens Alle Grundet byggesagens relativt tidlige stade, må det antages at alle nødvendige undersøgelser ikke er foretaget endnu. Det vil for sagens videre forløb forventes at der laves rapporter/notater om følgende: - Statiske undersøgelser for ombygningen på vægge og fundament - Undersøgelser for miljøfremmede stoffer Ejendommen og den påtænkte ombygning Eksisterende bygning bebyggelsen er bygget i 1970 og består af et syvetagers længehus med tre opgange og i alt 63 lejemål. Byggeriet er opført med henblik på handicapvenlighed, og hver opgang er forsynet med elevator samt en svalegang på adgangssiden. Der er beboervaskeri i kælder med elevatoradgang. Fundamenter af pladstøbt beton. Kældervægge er pladsstøbte betonvægge Ydervægge i gavlene er pladsstøbte betonbagvægge med en skalmur. Etageadskillelser er pladsstøbt betondæk. Taget er sadeltag med en konstruktion af gitterspær/valmspær i træ med 15 graders hældning og tagbeklædning i tagpap. Der er udlagt 100mm isolering i tagrummet. Last fra tagkonstruktion og etageadskillelser føres via gavlvægge og midtervægge ned til fundamentet. Facadepartier er lette partier. På taget er der et elevatorhus for hver opgang. I vest facaden er der indeliggende altaner til de fleste lejligheder. Ombygning Byggesagen omfatter følgende punkter: - Etablering af dobbelt høje rum i stueetage. - Eksisterende boliger ombygges og indrettes til nye boliger. - Nye tagboliger og taghaver - Altaner og altangange ændres og udvides - Der etableres trapper ved hver opgang. - Eksisterende elevatorer udvides indenfor eksisterende skakt mål og føres til ny tagetage. I stueplan udføres der væsentlige ændringer i de bærende konstruktionen. Cirka halvdelen af etageadskillelsen mellem stue og 1.sal fjernes og der udføres dobbelt højde i dele af stueetagen. Jf. Byggeprogram dateret vil ombygningen omfatte ændringer på bærende vægge i stueetage. Det bør undersøges hvilke konsekvenser det har på stabiliteten af bygningen, at fjerne dele af etagedæk mellem stue og 1.sal, samt tværvægge i etagerne. 3

5 Betty Nansens Alle Tagkonstruktionen ønskes nedrevet og der etableres 2-4 tagboliger samt taghaver. Det bør udføres statiske beregninger, som viser om de eksisterende konstruktioner kan bære den forhøjede last fra de nye boliger, ligesom det bør eftervises at husets stabilitet er i orden med den forhøjede vindlast. Nye tagboliger vil udvide behovet for ventilation og forsyning. Jf. notat Rapport Helhedsplan dateret , Byggeprogram dateret , samt under førsynet, er det registreret at eksisterende forsyning og afløb er nedslidte. Disse bør udskiftes i forbindelse med ombygningen. Det vurderes at eksisterende kanaler og rør til VVS installationer er store nok til at trække de nye installationer til tagboliger. Det er ligeledes tanken, at de eksisterende altaner og altangange ændres og fjernes. Dette ses der ingen hindringer for, da alternativ adgang til trapperum/boliger bliver etableret. Udover de nævnte ombygnings arbejder forventes der tillige gennemført en omdisponering af indretningen på etagerne. Disse ændringer vil påvirke de bærende konstruktioner og det er nødvendigt at gennemgå stabilitet og lastnedføring med den nye indretning. Derudover vil der bliver udført følgende ændringer: - Udskiftning af vand, varme og afløbsinstallationer i bygningen. - Elnettet bliver udskiftet efter behov - Ventilation Nye tagboliger vil udvide behov for ventilation og forsyning. Under førsynet er der ikke registreret forhold, som skulle forhindre en udvidelse af installationsnettet til nye tagboliger. Jf. notat Rapport_vent., dateret , er de lodrette kanaler ført i installationsskakte sammen med de vand- og afløbsinstallationer som er placeret i badeværelser og i køkkener. Kanalerne er tilsluttet kontrolventiler både i køkkener og i badeværelser. De lodrette kanaler er tilsluttet udsugningsventilatorer med tagventilatorer placeret på taget og således med afkast til det fri. Der er en tagventilator pr. opgang placeret ved elevatortårn. Alle kanaler er spirorør - galvaniseret cirkulære stål-pladerør. Jf. notat Rapport Helhedsplan dateret er ventilatorerne udskiftet i 2006, i den forbindelse er spjældene ligeledes udskiftet. Der er, jf. notat Rapport_skimmelsvamp dateret , registreret skimmelsvamp i 7-8 lejligheder. Forekomsten af skimmel menes at stamme fra nedslidte badeværelser og kuldebroer i stuen. Der er under førsynet noteret 1 adresse med visuel skimmel i stue. Skitser over fremtidige forhold kan også ses på tegningsbilaget bagest. Resumé og konklusion Resumé Det generelle indtryk efter førsynet er, at ejendommen generelt er i ok stand. Der skal undersøges, hvordan den nye indretning påvirker husets stabilitet og de bærende konstruktioner. 4

6 Betty Nansens Alle VVS og ventilation skal umiddelbart udskiftes jf. notat Byggeprogram dateret Nedenfor under tilstandsbeskrivelsen, er der nævnt enkelte forhold, der kræver vedligehold eller udskiftning af bygningsdelen. Skimmel i stuerum er et klart symptom på en kulde bro mellem altan og indeliggende rum. Det vil være en nødvendighed at sikre sammenbygningsdetaljer i det kommende projekt. Konklusion Det vurderes, at ejendommen er egnet til den påtænkte ombygning. Under detailprojekteringen vil der naturligt være forhold der skal afklares, her tænkes specielt på: - Statiske forhold: Der foreligger generelt ikke dokumentation for ombygningens konsekvenser. Hvis der foretages indgreb i de stabiliserende/bærende konstruktioner, bør konsekvenserne heraf altid undersøges. Når der foreligger et klarer billede af indretningen og opbygningen af de nye boliger, skal der foretages nye beregninger vedrørende stabilitet og bæreevne. - Miljøscreening i forbindelse med nedrivningsarbejder: PCB i eksisterende fuger, Asbest i tagplader Bly i maling - Ventilation: Føringsveje via skakte og nyt anlæg skal tænkes ind i planløsningen, da det nuværende mekaniske system ikke er tilstrækkeligt. - Installationer: Eksisterende forsyning af brugsvand og afløb vurderes at være nedslidte. Dette bør udskiftes i forbindelse med ombygningen. 5

7 Betty Nansens Alle Tilstandsvurdering Nedenfor på næste side beskrives ejendommen: opbygning, tilstand og eventuelle kommentarer med relation til dette førsyn. 6

8 Betty Nansens Allé TAG Beskrivelse Tilstand Bemærkninger Tagkonstruktionen er opbygget af gitterspær. Tagbelægningen er udført med tagpap på undertag af krydsfinér I loftsrum er der ført ventilationskanaler og faldstammer er udluftet over tag. Etageadskillelsen til 7. etage er udført som pladsstøbte betondæk. Etageadskillelsen er isoleret med mineraluld på ca. 100 mm. Spær konstruktionen vurderes generelt at være i god stand og uden tegn på større fugt og rådproblemer. Tagplader vurderes at være i god stand og fremstår uden synlige svigt. Det er oplyst, at den eksisterende tagkonstruktion udskiftes, da der udføres tagboliger og fællesarealer på taget 5

9 Betty Nansens Allé FACADER m.v. Beskrivelse Vægge: Kælderydervægge er udført in-situ beton. Gavlene er beklædt med en skalmur af blank teglmur. Altaner: Altanerne er udført som betonelementkonstruktioner med altanplade. facadepartier: De øvrige facadepartier består af lette træelementer og er indeliggende på altanside og ved altangang Tilstand Vægge: Kældervæg-overflader er generelt i god stand. Gavlene står uden skader Altaner: Altaner fremstår umiddelbart i ok stand, dog kunne der på enkelte altanbrystninger konstatereres skader og der er monteret ekstra beslag for at undgå nedstyrtning heraf. facadepartier: Træelementerne fremstår generelt en smule nedbrudt og trænger til vedligehold. Bemærkninger Vægge Ingen bemærkninger Altaner Hvis det ikke ligger i projektet at fjerne altanplader, så bør disse sikres før arbejde pågår Facadepartier Lette facadepartier skiftes og flyttes frem. En renovering af disse er derfor ikke nødvendig 6

10 Betty Nansens Allé Dæk Beskrivelse Kældergulve Kældergulve er udført in-situ beton Etageadskillelse Etageadskillelser er udført in-situ beton Tilstand Kældergulve Kældergulve er i ok stand der er ved gennemgang ikke konstateret væsentlige revnedannelser eller opstigende fugt. Generelt virkede kælderen tør. Etageadskillelser Etagedæk er i ok stand der er ved gennemgang ikke konstateret revner eller skader på betonen. Bemærkninger Ingen bemærkninger 7

11 Betty Nansens Allé TRAPPER OG ELEVATOR Beskrivelse Adgang til boligerne sker fra parkeringsareal via trappeopgange og elevator Trapperne er udført i beton. Alle opgange er sammenhængende via altangang Tilstand Trapperne tilstand vurderes at være god. Der var ikke tegn på rust på håndlister eller afskalninger på betonen. Elevator Elevatorers tilstand vurderes at være god. Bemærkninger I forbindelse med udvidelsen af elevatorer og etableringen af trapper i alle opgange sløjfes altangang i 1. sal. Der bliver efterfølgende ingen forbindelse mellem opgangene. Tagbolig I forbindelse med tagboliger skal der etableres et ekstra trappeløb Det skal undersøges, hvordan højden på det nye trappeløb kan løses, således at grund og stigning går op. 8

12 Betty Nansens Allé INSTALLATIONER Beskrivelse Opvarmning Ejendommen er forsynet med fjernvarme. Ejendommens varmesystem er 2-strenget anlæg. Rør og faldstammer Faldstammer er udført af støbejern og enkelte er udskiftet. Brugsvandsinstallationen er udført med stigstrenge i galvaniserede rør Ventilation Ejendommen er udstyret med et mekanisk ventilationssystem, som betjener køkken og badeværelser/wc. Tilstand Opvarmning Nedslidt Rør og faldstammer Nedslidt Ventilation Jf. Rapport_vent. Dateret er der fugtproblemer i flere lejemål. Det antages at dette skyldes dårlig udsugning via køkken og baderum. Bemærkninger Opvarmning Ingen bemærkninger Rør og faldstammer Ingen bemærkninger Ventilation Kanalskakte bør renses for at sikre tilstrækkelig udsugningsmængde. I køkken bør der etableres emhætte, som kan fjerne årsag til kondens. 9

13 Betty Nansens Allé WC / BADEVÆRELSE Beskrivelse Der er vinyl på gulv og væg. Brugsvandrør er ikke isoleret. Faldstamme løber i skakt og kunne derfor ikke inspiceres. Tilstand De registrerede baderum er slidte og utidssvarende. Afløb i bruseniche viser tegn på fugtophobning grundet utætheder mellem vinyl og afløb. Bemærkninger Jf. notat Rapport Helhedsplan dateret er brugsvandsinstallationer meget nedslidte og korroderet. Visuelle inspektioner af afmonterede dele bekræfter dette. 10

14 Betty Nansens Allé KØKKENER Beskrivelse Der er ved gennemgangen kun registreret ældre køkkener. Tilstand Antallet af nye og oprindelige køkkener kendes ikke. Oprindelige køkkener er utidssvarende. Afløb er delvist skiftet flere steder Bemærkninger Ingen bemærkninger. 11

15 Lønstrupgård Den Situationsplan 1 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER VED VESTERPORT 6, KØBENHAVN V TLF V:\ Betty Nansens Allé førssyn\04. Notater\not002.docx

16 Nye forhold stue og 1.sal 2 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER VED VESTERPORT 6, KØBENHAVN V TLF V:\ Betty Nansens Allé førssyn\04. Notater\not002.docx

17 Nye forhold 2-7 sal og tagboliger 3 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER VED VESTERPORT 6, KØBENHAVN V TLF V:\ Betty Nansens Allé førssyn\04. Notater\not002.docx

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere