Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen."

Transkript

1 Region Nordjylland Dato: 2. juli 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kt. J.nr.: / Sagsbeh.: DSI Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende statsamtmanden for Nordjyllands Amts udtalelse af 1. december 2006 om lovligheden af forberedelsesudvalgets planlagte arrangement på hotel Comwell Rebild Bakker. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde det planlagte arrangement. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt Statsforvaltningen Nordjylland ministeriets retsopfattelse. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgik af en artikel i Nordjyske Stiftstidende den 26. november 2006, at medlemmerne af forberedelsesudvalget for Region Nordjylland med ledsagere, embedsmænd med ledsagere og pressefolk med ledsagere den 1. december 2006 skulle deltage i et arrangement på hotel Comwell Rebild Bakker indeholdende middag, underholdning af en skuespiller samt overnatning. Det fremgik videre, at den samlede udgift, der skulle afholdes af offentlige midler, var på 835 kr. pr. deltager. Ifølge artiklen skulle arrangementet markere vedtagelsen af Region Nordjyllands budget for På baggrund af denne artikel anmodede Statsamtet Nordjylland den 28. november 2006 forberedelsesudvalget for Region Nordjylland om en udtalelse. Forberedelsesudvalget for Region Nordjylland oplyste ved brev af 29. november 2006 til Statsamtet Nordjylland bl.a., at de i Nordjyske Stiftstidende angivne oplysninger om det planlagte arrangement i det væsentlige var korrekte. Forberedelsesudvalget oplyste videre, at formanden for forberedelsesudvalget på et temamøde om budget den 5.

2 2 september 2006 orienterede udvalget om et ønske om at indføre en tradition for afslutning af budgetarbejdet med en middag. Forberedelsesudvalget oplyste videre, at der i uge 39 var sendt invitationer ud til arrangementet. I relation til det retlige grundlag for afholdelse af udgiften oplyste forberedelsesudvalget, at beslutningen var truffet i forlængelse af den praksis, der havde været i Nordjyllands Amtsråd såvel som i mange kommuner landet over, hvor der som et naturligt led i rækken af mødeaktiviteter omkring budgetindgåelse havde været afholdt en budgetmiddag med politikere, presse og involverede tjenestemænd med ledsagere. Der var således efter forberedelsesudvalgets opfattelse tale om en repræsentativ udgift, som var båret af hensyn til et konstruktivt samarbejde omkring budgetlægningen. Statsamtet Nordjylland oplyste ved e-post af 29. november 2006 til forberedelsesudvalget for Region Nordjylland, at det planlagte arrangement ikke lovligt kunne afholdes for offentlige midler. Forberedelsesudvalget for Region Nordjylland oplyste den 29. november 2006 til Statsamtet Nordjylland, at forberedelsesudvalget havde besluttet at aflyse det planlagte arrangement. Ved brev af 1. december 2006 til forberedelsesudvalget for Region Nordjylland udtalte statsamtmanden for Nordjyllands Amt sig om sagen. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Ad. A) Personalets og deres ledsageres deltagelse. Vi er ikke i besiddelse af oplysninger om begrundelsen for, at der skulle deltage ansatte i arrangementet og vi har således ikke mulighed for at tage stilling til, om det skøn, der er udøvet, ligger inden for de rimelige rammer. På grund af det, der er anført nedenfor, finder vi endvidere ikke anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af spørgsmålet. Ad. B) Medlemmer af pressen og deres ledsageres deltagelse. Af forarbejderne til regionsloven fremgår endvidere, at Regionsrådet i fornødent omfang vil kunne foretage dispositioner med henblik på at informere om regionernes virksomhed og repræsentere regionerne udadtil. Statsamtet finder, at Forberedelsesudvalget har en tilsvarende adgang til at informere om udvalgsarbejdet og repræsentere udvalget udadtil. På baggrund af de oplysninger statsamtet er i besiddelse af, finder statsamtet ikke, at pressens deltagelse har til formål at informere om Forberedelsesudvalgets virksomhed. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at en fest som den foreliggende ikke er et naturligt og velegnet informationsforum.

3 3 Rækkevidden af Forberedelsesudvalgets adgang til at afholde repræsentationsudgifter giver i øvrigt anledning til tvivl. Bl.a. kan det give anledning til tvivl, om Forberedelsesudvalget bør anvende offentlige midler på pressefolkenes ledsagere. På grund af det, der er anført nedenfor, finder vi dog ikke anledning til at undersøge spørgsmålene nærmere. Ad. C) Udvalgsmedlemmernes og deres ledsageres deltagelse. Regionslovens 11 og 50 indeholder regler om de ydelser medlemmerne af Forberedelsesudvalget og Regionsrådet samt formanden m.v. modtager. Det ovenfor anførte indebærer efter statsamtets opfattelse dels, at vederlæggelse af et medlem af forberedelsesudvalget kræver udtrykkelig lovhjemmel og dels, at der ikke udover styrelseslovens 16 og 34 er adgang til at vederlægge medlemmerne for hvervet. Et forberedelsesudvalg kan således ikke lovligt uden for rammerne af de nævnte bestemmelser træffe beslutninger, der har til formål at tillægge medlemmerne en begunstigelse i form af en økonomisk ydelse eller på anden måde. For god ordens skyld bemærkes, at det er umiddelbart klart, at et måltid, der serveres i forbindelse med et møde som strækker sig ind i almindelig spisetid, kan afholdes af offentlige midler. Det foreliggende arrangement er ikke omfattet af dette synspunkt. Efter statsamtets opfattelse følger det af forholdets natur, at også Regionsrådet og Forberedelsesudvalget må have en vis adgang til på samme måde som kommuner og amtskommuner at afholde forskellige arrangementer. Ved afgørelsen af, hvilke arrangementer, der er lovlige, er det nærliggende at lægge vægt på, hvad kommunerne og amtskommunerne lovligt kan foretage. Som tidligere nævnt, er et arrangement som det foreliggende ikke velegnet som et forum til at give pressen informationer om Forberedelsesudvalgets og det senere Regionsråds arbejde. Der er heller ikke grund til at tro, at et arrangement, hvor pressen kan overvåge, at de folkevalgte og de øverste embedsmænd fester for offentlige midler, vil give positiv PR og dermed være egnet som et repræsentativt redskab. Det fremgår også af skrivelsen af 29. november 2006 fra Formanden for Forberedelsesudvalget, at arrangementet er båret af hensyn til et konstruktivt samarbejde omkring budgetlægningen. Spørgsmålet er herefter, om hensynet til at sikre gode samarbejdsforhold mellem de folkevalgte, embedsmændene og pressen kan legitimere arrangementet.

4 4 Det er umiddelbart klart, at det kan være nødvendigt for Forberedelsesudvalget og senere Regionsrådet at afholde udgifter med det formål at sikre samarbejdet. Hvor der f.eks. er opstået samarbejdsvanskeligheder, vil det efter omstændighederne være lovligt at afholde endog betydelige udgifter (f.eks. til konsulentbistand) med henblik på at rette forholdene op. Hvor der ikke foreligger sådanne særlige forhold og hvor arrangementet i øvrigt fremstår som en begunstigelse af de folkevalgte, bør der udvises betydelig tilbageholdenhed. Det hænger sammen med, at reglerne for ydelser til de folkevalgte som nævnt overfor, er udtømmende. Det er vistnok en udbredt praksis i kommunerne, at der i forlængelse af budgetforhandlingerne afholdes en middag. En sådan middag kan være et naturligt og hensigtsmæssigt led i processerne, der er egnet til at bringe samarbejdet i kommunalbestyrelserne videre efter de diskussioner, der har været under budgetforhandlingerne. En sådan middag, der finder sted som led i budgetforhandlingerne, synes legitimeret efter sit formål, hvis den holdes inden for rimelige rammer. I den foreliggende sag er der imidlertid tale om en fest med ledsagere, hvor festen omfatter underholdning og overnatning på hotel, og som ikke finder sted i forlængelse af budgetforhandlingerne, men ca. 2 måneder efter forhandlingernes afslutning. Det er på den baggrund efter en samlet vurdering statsamtets opfattelse, at det foreliggende arrangement i helt overvejende grad har karakter af en begunstigelse af (bl.a.) de folkevalgte. Som anført ovenfor angiver lovgivningen udtømmende, hvilke ydelser de folkevalgte må modtage for deres arbejde og en fest som den foreliggende er ikke omfattet heraf. Det betyder, at det ikke er lovligt at afholde arrangementet for offentlige midler. Under henvisning til, at det er oplyst, at Forberedelsesudvalget har besluttet at aflyse arrangementet finder statsamtet ikke anledning til at foretage yderligere i anledning af beslutningen om afholdelse af arrangementet. Ved brev af 5. december 2006 med bilag rettede forberedelsesudvalget for Region Nordjylland henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende statsamtmandens udtalelse af 1. december Forberedelsesudvalget anførte blandt andet, at arrangementet i sin form og sit omfang var omfattet af den praksis, der gælder for kommuner og amtskommuner, idet der var tale om et årligt arrangement med det sigte generelt at underbygge samarbejdet mellem politikere, at pressens og ledsageres deltagelse samt hoteludgifter accepteres i tilsvarende kommunale arrangementer, ligesom der i andre kommunale arrangementer afholdes omkostninger til taxa efter bespisning, at de nye regioners geografiske udstrækning burde tages i betragtning, da der er medlemmer af forberedelsesudvalget, som har to timers kørsel hjem i forlængelse af mødeaktiviteter og et arrangement som det aflyste, at den samlede udgift på 835 kr. pr. deltager, der omfattede en samlet pris for middag, underholdning og overnatning, prismæssigt ikke overstiger tilsvarende arrangementer, at den tidsmæssige adskillelse af arrangementet fra budgetbehandling skal ses i lyset af, at budgetdrøftelserne er en

5 5 proces og ikke ét forhandlingsmøde, samt at placeringen af arrangementet i 2006 havde været en kalendermæssig udfordring med to politiske systemers parallelle arbejde. På den baggrund var det forberedelsesudvalgets vurdering, at det ville være rimeligt at afholde et årligt arrangement af denne karakter, som en integreret del af et godt samarbejde i et parlamentarisk forum. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede ved e-post af 11. december 2006 statsamtmanden for Nordjyllands Amt om en udtalelse om sagen. Statsforvaltningen Nordjylland oplyste ved brev af 16. marts 2007 med bilag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at statsforvaltningen kunne henholde sig til udtalelsen af 1. december Statsforvaltningen fremsendte samtidig en notits af 9. marts 2007 om sagen. Af notitsen fremgår bl.a., at kuvertprisen på 835 kr. pr. person efter statsforvaltningens opfattelse ikke omfattede drikkevarer og transport, og at den samlede udgift pr. deltager derfor ville være noget højere. Det fremgår videre, at statsforvaltningen var bekendt med, at der var en amtskommune og to-tre kommuner, der i forbindelse med valgperiodens afslutning havde afholdt arrangementer, der bl.a. omfattede overnatning og underholdning med deltagelse af ledsagere. Statsforvaltningen fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at antage, at der eksisterede en praksis, hvorefter en kommune kunne markere budgetvedtagelsen med et arrangement, der omfatter middag med ledsagere, underholdning og overnatning på hotel. Det fremgår endvidere, at det foreliggende arrangement ikke skulle finde sted som led i mødeaktivitet omkring budgetindgåelsen, men to måneder senere. Arrangementet fremstod på den baggrund efter statsforvaltningens opfattelse som et selvstændigt arrangement, der ikke havde nogen direkte forbindelse til arbejdet i forberedelsesudvalget. Der var efter statsforvaltningens opfattelse ikke nogen regional interesse i afholdelsen af det omtalte arrangement, hvorfor arrangementet havde karakter af en begunstigelse af politikerne. I øvrigt oplyste statsforvaltningen, at statsforvaltningen havde ændret sin retsopfattelse i forhold til et afskedsarrangement i forbindelse med valgperiodens afslutning i en kommune, idet det nu var statsforvaltningens opfattelse, at et arrangement, hvor deltagerne for offentlige midler rejser ud med ledsagere, får middag og overnatning på hotel, er ulovligt, medmindre der kan påvises et konkret kommunalt formål hermed. Ved e-post af 28. marts 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte Region Nordjylland kopi af regionsrådets brev af 27. marts 2007 til Folketingets Kommunaludvalg. Af brevet fremgår bl.a., at der efter regionsrådets opfattelse var et klart og legitimt formål med arrangementet, og at der i situationen kunne ses bort fra snævre tidsmæssige sammenhænge. Endvidere anførte regionen, at arrangementet med en udgift på 835 kr. pr. person lå i et rimeligt leje og i niveau med øvrige kommunale arrangementer. Ved e-post af 10. april 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremkom Statsforvaltningen Nordjylland med bemærkninger til regionsrådets brev af 27. marts 2007 med anmodning om eventuelle bemærkninger. Ved e-post af 2. maj 2007 til Region Nordjylland fremsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet kopi af Statsforvaltningen Nordjyllands bemærkninger af 10. april 2007.

6 6 Region Nordjylland oplyste ved e-post af 11. maj 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det omtalte arrangement tillige havde et klart formål i forhold til samarbejde med pressen, og at arrangementet netop derfor var planlagt i det offentlige rum for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til regionsrådets virke. Om den samlede pris for arrangementet oplyste regionen, at der aldrig var taget stilling til, hvorledes udgifter til drikkevarer skulle finansieres, og at der kunne tænkes mange variationer i forhold til udgiftens afholdelse, f.eks. at deltagerne fuldt ud dækkede udgifter til drikkevarer eller, at der blev skænket op indenfor en større eller mindre ramme på regionens vegne. Om eventuelle transportudgifter oplyste regionen, at der var flere afbud i forhold til overnatning, hvilket ville have været med til at nedsætte den gennemsnitlige pris pr. deltager. Endelig anførte regionen, at der efter regionens opfattelse også bør tages højde for regionernes store geografiske afstande i forhold til fastlæggelse af udgiftsniveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse: 1. Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Nordjylland varetages af statsamtmanden for Nordjyllands Amt, jf. 66 i regionsloven (lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab). Statsamtmandens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsamtmanden fører tilsyn med, at forberedelsesudvalget overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder regionale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 67 i regionsloven og 48 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Statsamtmanden kan ikke tage stilling til, om forberedelsesudvalgets dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsamtmændene, herunder statsamtmanden for Nordjyllands Amt. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af et forberedelsesudvalgs dispositioner eller undladelser, som statsamtmanden har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. regionslovens 67, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fundet anledning til først generelt at vurdere spørgsmålet om en kommunes adgang til at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede. Dette spørgsmål er ikke reguleret i den skrevne lovgivning og skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode.

7 7 Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 61 ff., Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 29, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, side 18 og 25 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 691 ff. og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. og 118 ff., men dog tilsyneladende noget anderledes Mogens Heide-Jørgensen, Den kommunale interesse, 1993, side 285 ff., særligt side 317 f. Almennyttekriteriet er ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af kommuners kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt kan varetage en opgave. Det afgørende for vurderingen af, om en kommune lovligt vil kunne varetage en opgave med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, er således, om kommunen herved varetager en kommunal interesse. Det bemærkes i den forbindelse, at det er lovligt for en kommune at afholde udgifter i forbindelse med repræsentation af kommunen udadtil. Endvidere antages det efter kommunalfuldmagtsreglerne, at der påhviler kommunen en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et betydeligt skøn ved vurderingen af, om en given disposition er økonomisk forsvarlig. Der kan henvises til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2005, side 77 ff., Hans Gammeltoft Hansen m.fl., Forvaltningsret 2002, side 687 og betænkning 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret, side 65 f. 3. For så vidt angår en regions adgang til at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, følger det af 5, stk. 2, i regionsloven, at regionsrådene ikke kan varetage andre opgaver end dem, der følger af den skrevne lovgivning, og som er nævnt i stk. 1. Af bemærkningerne til bestemmelsen (L 65, Folketingsåret , 2. samling) fremgår, at det indebærer, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder anvendelse for regionernes virksomhed. Det fremgår videre af bemærkningerne til bestemmelsen, at det forhold, at regionerne er offentlige myndigheder, der modtager offentlige bevillinger, og som varetager opgaver i henhold til den skrevne lovgivning, indebærer, at regionerne har mulighed for i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt at foretage de dispositioner, der er nødvendige for at varetage de pågældende opgaver. Disse offentligretlige grundsætninger om regioners adgang til at foretage sådanne dispositioner kan benævnes myndighedsfuldmagten.

8 8 Det afgørende for vurderingen af, om et regionsråd lovligt kan varetage en opgave med hjemmel i myndighedsfuldmagten, er således, om der herved varetages en regional interesse som et nødvendigt led i opgavevaretagelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at et regionsråd ifølge bemærkningerne til bestemmelsen blandt andet i fornødent omfang kan foretage dispositioner med henblik på at repræsentere regionerne udadtil. Det fremgår videre af bemærkningerne til bestemmelsen, at regionerne som offentlige myndigheder ved disponeringen skal udvise de nødvendige økonomiske hensyn og udvise økonomisk forsvarlighed. En grundsætning herom fastlægger ikke præcise grænser for, hvornår en region handler økonomisk forsvarligt, men har betydning ved vurderingen af lovligheden af alle regionernes økonomiske dispositioner. Eksempelvis nævnes i bemærkningerne regionens afholdelse af repræsentationsudgifter. 4. For så vidt angår et sammenlægningsudvalgs adgang til at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, bemærkes, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder anvendelse for sammenlægningsudvalgets virksomhed, idet sammenlægningsudvalgets opgaver udtømmende er reguleret i 19 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling. Det bemærkes, at sammenlægningsudvalget må betragtes som en i forhold til vedkommende kommune særskilt myndighed med sit særskilte retsgrundlag. Det fremgår af 19, nr. 13, i lov om revision af den kommunale inddeling, at sammenlægningsudvalget i sin funktionsperiode skal træffe andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af den nye kommune samt tilførslen af nye opgaver til den nye kommune. Sammenlægningsudvalget har således mulighed for i overensstemmelse med lovgivningen at foretage de dispositioner, der er nødvendige for at varetage sammenlægningsudvalgets opgaver, herunder i samme udstrækning som kommunerne at afholde eksempelvis repræsentationsudgifter. 5. For så vidt angår et forberedelsesudvalgs adgang til at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, bemærkes, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke finder anvendelse for forberedelsesudvalgets virksomhed, idet forberedelsesudvalgets opgaver udtømmende er reguleret i 52 i regionsloven. Det bemærkes, at forberedelsesudvalget må betragtes som en i forhold til vedkommende region særskilt myndighed med sit særskilte retsgrundlag. Det følger af 52, nr. 12, i regionsloven, at forberedelsesudvalget i sin funktionsperiode skal træffe beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af regionen. Forberedelsesudvalget har således mulighed for i overensstemmelse med lovgivningen at foretage de dispositioner, der er nødvendige for at varetage forberedelsesudvalgets opgaver, herunder i samme udstrækning som regionerne at afholde eksempelvis repræsentationsudgifter.

9 9 Det er på den baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at kommunalbestyrelsens, regionsrådets, sammenlægningsudvalgets og forberedelsesudvalgets adgang til at afholde udgifter til et arrangement, som det i sagen omhandlede, er reguleret af offentligretlige grundsætninger med samme indhold. 6. På baggrund af den foreliggende sag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fundet anledning til at vurdere følgende to problemstillinger: - Er det lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde et arrangement, som det i sagen foreliggende, med en deltagerkreds, der består af kommunale henholdsvis regionale politikere med ledsagere, embedsmænd med ledsagere og pressen med ledsagere, jf. pkt. 7? - Kan et arrangements omfang og karakter indebære, at arrangementet må anses for at være i strid mod grundsætningen om økonomisk forsvarlighed, jf. pkt. 8? 7. Ved vurderingen af, hvorvidt det er lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde et arrangement, som det i sagen foreliggende, med en deltagerkreds, der består af kommunale henholdsvis regionale politikere med ledsagere, embedsmænd med ledsagere og pressen med ledsagere, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fundet anledning til at vurdere følgende spørgsmål: a) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, for kommunale og regionale politikere? b) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af embedsmænd? c) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af ledsagerne til kommunale og regionale politikere og embedsmænd? d) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af pressen? e) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af pressens ledsagere? Ad a) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, for kommunale og regionale politikere? Vederlæggelse af kommunale og regionale politikere (medlemmer af kommunalbestyrelsen, regionsrådet, sammenlægningsudvalget og forberedelsesudvalget) er udtømmende reguleret i 16, stk. 1, 3-6, og stk. 8-12, 16 a og 34 i lov om kommunernes styrelse, jf. for regionsrådets vedkommende 11 i regionsloven, for sammenlægningsudvalgets vedkommende 17 i lov om revision af den kommunale inddeling og for forberedelsesudvalgets vedkommende 50 i regionsloven. Der henvises til Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Christian Schønau, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, side 93. Det forhold, at vederlagsreglerne indeholder en udtømmende regulering af kommunale og regionale politikeres vederlæggelse, indebærer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse politikere på anden måde, end hvad der følger af vederlagsreglerne. Det vil såle-

10 10 des være ulovligt at afholde arrangementer med det formål at honorere disse politikere. Vederlagsreglerne afskærer derimod ikke kommunale og regionale politikere fra at deltage i et arrangement, der ikke har til formål at honorere politikerne, men har til formål at varetage en kommunal henholdsvis regional interesse, f.eks. et repræsentationsarrangement. Afgørende for, om kommunale og regionale myndigheder lovligt kan afholde udgifter for så vidt angår kommunale og regionale politikere til et arrangement, som det i sagen omhandlede, er således, hvorvidt der foreligger en kommunal henholdsvis regional interesse heri. Det bemærkes, at det i almindelighed er sagligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde udgifter til bespisning til kommunale og regionale politikere i forbindelse med mødedeltagelse. Det bemærkes i den forbindelse, at der i 16, stk. 10, litra a, i lov om kommunernes styrelse er hjemmel til at yde medlemmer af kommunalbestyrelsen godtgørelse for fravær fra hjemstedet, herunder godtgørelse for udgifter til forplejning, i forbindelse med deltagelse i de i lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. Bestemmelsen indebærer bl.a., at et kommunalbestyrelsesmedlem, der selv lægger ud for bespisning i forbindelse med sådanne møder m.v., kan få godtgjort sine udgifter hertil. Det samme gælder for regionsrådsmedlemmer, jf. 11 i regionsloven, for forberedelsesudvalgsmedlemmer, jf. 50 i regionsloven, og for sammenlægningsudvalgsmedlemmer, jf. 17 i lov om revision af den kommunale inddeling. Bestemmelsen understøtter, at kommunale og regionale myndigheder selv kan afholde de nævnte udgifter til bespisning. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der endvidere kan være tilfælde, hvor der kan foreligge en kommunal henholdsvis regional interesse i at afholde en middag for kommunale og regionale politikere, selvom formålet ikke er at bespise deltagerne i forbindelse med afholdelse af et møde. Efter ministeriets opfattelse vil det således være lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde en middag i forbindelse med valgperiodens afslutning, i forbindelse med det konstituerende møde eller som en årlig markering af det forløbne og kommende samarbejde, f.eks. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Baggrunden herfor er, at ministeriet finder, at sådanne middage må påregnes at give et udbytte, der bidrager til en bedre løsning af kommunale og regionale opgaver. Sådanne middagsarrangementer kan således være med til at etablere, bevare og styrke et godt arbejdsklima indbyrdes mellem de forskellige politiske grupper i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet og bidrage til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt der kan foreligge en kommunal eller regional interesse i at afholde udgifter til et arrangement, som det i sagen omhandlede, der består af middag, underholdning og overnatning, for kommunale og regionale politikere. Der ses endvidere ikke at være taget stilling til spørgsmålet i den kommunalretlige litteratur. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det forhold, at et arrangement ikke alene består af en middag, men også af underholdning og overnatning, ikke i sig selv kan føre til en antagelse af, at arrangementet ikke er lovligt: Ministeriet finder ikke grundlag for at afvise, at også et arrangement bestående af middag, underholdning og overnatning kan være med til at etablere, bevare og styrke et godt arbejdsklima indbyr-

11 11 des mellem de forskellige politiske grupper i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet og bidrage til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunale og regionale myndigheder efter omstændighederne kan have ganske vide rammer for sammensætning af arrangementer, der afholdes med henblik på at styrke samarbejdet mellem kommunale henholdsvis regionale politikere og embedsmænd, og repræsentationsarrangementer. Det bemærkes, at et arrangement, der også omfatter overnatning, efter ministeriets opfattelse navnlig kan begrundes i forhold til myndigheder, hvis medlemmer kommer fra et stort geografisk område. Det er i den forbindelse en betingelse, at prisen for et givet arrangement ikke er strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed, jf. pkt. 8. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kan det endvidere være lovligt at afholde et årligt arrangement, der har flere formål, ligesom det i et vist omfang kan være lovligt at afholde flere arrangementer i løbet af et år, der hvert har sit eget formål. Antallet af sådanne arrangementer i løbet af et år kan inddrages i vurderingen af lovligheden af det enkelte arrangements omfang, jf. pkt. 8. Spørgsmålet er herefter, om der tillige foreligger en regional interesse i, at et forberedelsesudvalg afholder et arrangement, som det i sagen omhandlede, for regionale politikere. I den foreliggende sag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet lagt til grund, at det planlagte arrangement efter det oplyste var begrundet i et ønske om at styrke et konstruktivt samarbejde i forbindelse med budgetlægningen. Efter det oplyste var formålet med arrangementet endvidere at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at der må tilkomme forberedelsesudvalget et vist skøn i vurderingen af, hvorvidt der foreligger en regional interesse i afholdelsen af udgifter til sådanne arrangementer. Endvidere må rammerne for en sådan skønsmæssig vurdering efter omstændighederne være vide. Det må således bero på en konkret vurdering af det pågældende arrangement, hvorvidt forberedelsesudvalget har handlet inden for rammerne af det lovlige skøn. På den baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til regionale politikeres deltagelse i det i sagen omhandlede arrangement. Ministeriet finder i den forbindelse ikke, at det kan tillægges betydning, at det planlagte arrangement lå et par måneder efter budgetvedtagelsen. Ministeriet har i den forbindelse lagt til grund, at der var tale om et årligt arrangement, der havde til formål at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. Den tidsmæssige forskydning i forhold til budgetvedtagelsen har således ikke betydning for lovligheden af arrangementet.

12 12 Ad b) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af embedsmænd? Det afgørende for lovligheden af afholdelse af i et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af embedsmænd, må efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse være, om formålet med embedsmænds deltagelse i arrangementet er at varetage en kommunal henholdsvis regional interesse. Baggrunden for den kommunale henholdsvis regionale interesse i, at embedsmænd deltager i sådanne arrangementer, kan f.eks. være et ønske om at styrke sammenholdet og samarbejdsrelationerne mellem kommunale henholdsvis regionale politikere og embedsmænd. En sådan interesse må efter ministeriets opfattelse anses for lovlig. I den foreliggende sag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet lagt til grund, at det planlagte arrangement efter det oplyste var begrundet i et ønske om at styrke et konstruktivt samarbejde i forbindelse med budgetlægningen. Efter det oplyste var formålet med arrangementet endvidere at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. På den baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til embedsmænds deltagelse i det omtalte arrangement. Ad c) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af ledsagerne til kommunale og regionale politikere og embedsmænd? Som udgangspunkt er der ikke efter de offentligretlige grundsætninger en adgang for kommunale og regionale myndigheder til at afholde udgifter til ledsagere til kommunale og regionale politikere og embedsmænd. Det vil således som udgangspunkt ikke være lovligt at afholde udgifter til bespisning af ledsagere i forlængelse af almindelige møder, hvor bespisningen alene har til formål at bespise deltagerne, således at mødet kan gennemføres uden, at de enkelte deltagere selv skal sørge for bespisning. Hvis der imidlertid er tale om en særlig begivenhed, f.eks. en årlig middag med deltagelse af kommunale henholdsvis regionale politikere samt embedsmænd, jf. pkt. a og b, giver spørgsmålet anledning til tvivl. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder imidlertid ikke at kunne afvise, at det henset til den kommunale og regionale interesse i at afholde sådanne arrangementer kan være lovligt tillige at afholde udgifter for de pågældendes ledsagere. Ministeriet finder således, at deltagelse af ledsagere i sådanne middage og repræsentationsarrangementer kan have en positiv effekt på samarbejdsrelationerne mellem kommunale henholdsvis regionale politikere og embedsmænd. I den foreliggende sag finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt tillige at afholde udgifter til ledsagere til regionale politikere og embedsmænd. Ministeriet har herved lagt vægt på, at der var tale om et årligt arrangement, der efter det oplyste havde til formål at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at

13 13 deltagelse af ledsagere til regionale politikere og embedsmænd i det omhandlede arrangement tillige kunne have en positiv effekt på samarbejdsrelationerne mellem regionale politikere og embedsmænd. Ad d) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af pressen? Det bemærkes, at det i almindelighed er sagligt for kommunale og regionale myndigheder at repræsentere kommuner og regioner udadtil, jf. pkt. 2, 3, 4 og 5. Pressen har en vigtig rolle som formidler af information til offentligheden og spiller derfor en vigtig rolle for det politiske og administrative arbejde i kommunen henholdsvis regionen. På den baggrund er det i et vist omfang sagligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde udgifter med henblik på at styrke samarbejdet med lokalpressen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt der kan foreligge en kommunal henholdsvis regional interesse i at afholde udgifter til pressens deltagelse i en middag med underholdning og overnatning med deltagelse af kommunale og regionale politikere og embedsmænd. Der ses endvidere ikke at være taget stilling til spørgsmålet i den kommunalretlige litteratur. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at dette spørgsmål giver anledning til tvivl. Ministeriet finder imidlertid, at der ikke kan udelukkes, at der kan foreligge en kommunal henholdsvis regional interesse i at afholde en middag med underholdning og overnatning med deltagelse af pressen med henblik på at styrke samarbejdet med lokalpressen. I den samlede vurdering skal indgå, hvorvidt et sådant arrangement er egnet til at give pressen, kommunale og regionale politikere samt embedsmænd mulighed for at styrke samarbejdet i respekt for de forskellige roller, parterne har. Ministeriet finder, at der må tilkomme kommunale og regionale myndigheder et vist skøn i vurderingen heraf. I den foreliggende sag er det oplyst, at det omtalte arrangement tillige havde et klart formål i forhold til samarbejde med pressen, og at arrangementet netop derfor var planlagt i det offentlige rum for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til regionsrådets virke. Det forhold, at arrangementet tillige havde til formål at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen, giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet anledning til at bemærke, at det kan være lovligt at afholde et årligt arrangement, der har flere formål, jf. pkt. a. På den baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til pressens deltagelse i det omtalte arrangement. Ad e) Er det lovligt at afholde et arrangement, som det i sagen omhandlede, med deltagelse af pressens ledsagere? Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt der kan foreligge en kommunal eller regional interesse i at afholde udgifter til ledsagere til pressens deltagelse i et arrangement, som det i sagen foreliggende. Der ses endvidere ikke at være taget stilling til spørgsmålet i den kommunalretlige litteratur.

14 14 Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at afholde udgifter til pressens ledsagere. Det forhold, at det ikke kan afvises, at der kan foreligge en kommunal henholdsvis regional interesse i, at kommunale og regionale politikere og embedsmænd har ledsagere med, jf. pkt. c, kan imidlertid efter ministeriets opfattelse tale for, at der tillige lovligt kan afholdes udgifter til ledsagerne til pressen. I den foreliggende sag havde det omtalte arrangement ifølge forberedelsesudvalget tillige et klart formål i forhold til styrkelse af regionens samarbejde med pressen, hvorfor arrangementet var planlagt i det offentlige rum for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i forhold til regionsrådets virke. På den baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifterne til deltagelse af ledsagere til pressen i det planlagte arrangement, idet regionale politikere og embedsmænd tillige var inviteret med ledsagere, og idet det i forhold til det i sagen omhandlede arrangement ikke kunne afvises, at der forelå en regional interesse heri, jf. pkt. c. 8. Ved vurderingen af lovligheden af et arrangement, som det i sagen omhandlede, skal tillige indgå en vurdering af, om kommunale og regionale myndigheder har handlet økonomisk forsvarligt, jf. pkt. 2, 3, 4 og 5. Kommunale og regionale myndigheder kan efter omstændighederne have ganske vide rammer for anvendelsen af kommunale henholdsvis regionale midler med henblik på at styrke samarbejdet mellem kommunale henholdsvis regionale politikere og embedsmænd og til repræsentationsformål, men eksorbitante udgifter hertil vil som udgangspunkt være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Spørgsmålet er således, om et arrangement, som det i sagen foreliggende, har en sådan karakter eller et sådant omfang, at arrangementet kan anses for at være i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Afgørelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, vil ofte bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor forekomme kommunale og regionale myndigheder en vis margin, og efter omstændighederne kan rammerne være ganske vide. Det er i den forbindelse en betingelse, at der ikke afholdes udgifter til foranstaltninger, der går videre end det kommunale og regionale formål tilsiger, herunder at der er et rimeligt forhold mellem udgiften og formålet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er opmærksomt på, at Retten i Hillerød i dom afsagt den 10. april 2007 i Brixtofte-sagen blandt andet har taget stilling til afholdelse af repræsentationsudgifter i den daværende Farum Kommune, hvor repræsentationsudgifterne var på et helt ekstraordinært højt niveau. Dommen har fastlagt en grænse på kr. for afholdelse af kommunale repræsentationsarrangementer, idet retten fandt, at en kuvertpris på kr. som udgangspunkt er så høj, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at hvad der ligger derudover, må være strafbart. Retten har dog indlagt en ekstra bagatelgrænse, idet der som udgangspunkt kun er domfældt for det beløb, hvormed repræsentationsudgiften overskrider kr. pr. kuvert, såfremt overskridelsen over kr. pr. kuvert overstiger ca. 40 % af regningens omfang. Retten anfører

15 15 i sine præmisser, at anvendelsen af den samme kuvertpris i alle tilfælde uden sondring som grundlag for bedømmelsen lider af visse svagheder, idet eksempelvis en simpel arbejdsfrokost med kun en enkelt fremmed embedsmand som gæst ikke vil retfærdiggøre det samme forbrug som en middag med flere meget højtstående gæster. Retten finder imidlertid, at en forfinet efterprøvning resulterende i fluktuerende beløbsgrænser efter en indgående bedømmelse af hvert møde var så godt som umulig i den foreliggende sag, hvorfor retten tiltrådte den af anklagemyndigheden foretagne afgrænsning. Dommen er for tiden anket til Østre Landsret. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den i dommen fastlagte grænse på kr. pr. kuvert ikke er en absolut grænse, der gælder for alle kommunale eller regionale arrangementer. Efter omstændighederne kan det efter ministeriets opfattelse være lovligt for kommunale og regionale myndigheder at afholde et arrangement, uanset at prisen overstiger kr. pr kuvert. Det er ministeriets opfattelse, at den i dommen fastlagte grænse skal ses i lyset af, at den daværende Farum Kommunes repræsentationsudgifter var på et helt ekstraordinært højt niveau, ligesom der var tale om et meget stort antal middage på årsbasis. Når der er tale om et årligt arrangement, som det i sagen omhandlede, er det ministeriets opfattelse, at vurderingen af, om udgiften til et sådant årligt arrangement er eksorbitant og dermed ulovlig, må bero på den konkrete situation. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse afhænger det således af de konkrete omstændigheder, hvorvidt et sådant årligt arrangement er lovligt. Der er således efter ministeriets opfattelse forskel på, om der alene afholdes en årlig middag, eller om der afholdes gentagne arrangementer i tilsvarende prislag i løbet af et år. Efter ministeriets opfattelse er det relevant at lægge vægt på den samlede pris, ligesom det efter omstændighederne kan være relevant at foretage en konkret vurdering af deludgifter i et samlet arrangement. En konkret vurdering vil også kunne tage højde for eventuelle prisforskelle på f.eks. hovedstaden og provinsen. I den foreliggende sag finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det afgørende for, hvorvidt det planlagte arrangement må anses for økonomisk forsvarligt, må være det samlede beløb, der ville være anvendt pr. person. Henset til den gennemsnitlige pris pr. deltager på 835 kr. til middag, underholdning og overnatning finder ministeriet ikke anledning til at antage, at forberedelsesudvalgets vurdering af arrangementets omfang og karakter var i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Ministeriet finder samtidig ikke anledning til at foretage en vurdering af, hvorvidt dette beløb ville have været højere, hvis forberedelsesudvalget havde afholdt udgifter til drikkevarer, eller lavere, idet der var kommet en del afbud vedrørende overnatning. Det er videre ministeriets opfattelse, at udgiften ville være egnet til at tjene et regionalt formål, og at udgiften ikke ville gå ikke videre, end hvad formålet tilsiger. Den samlede udgift kan således efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke anses for at være eksorbitant og dermed ulovlig. 9. Sammenfatning Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til regionale politikeres deltagelse i det i sagen omhandlede arrangement. Ministeriet finder i den forbindelse ikke, at det kan tillægges betydning, at

16 16 det planlagte arrangement lå et par måneder efter budgetvedtagelsen. Ministeriet har i den forbindelse lagt til grund, at der var tale om et årligt arrangement, der havde til formål at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. Den tidsmæssige forskydning i forhold til budgetvedtagelsen har således ikke betydning for lovligheden af arrangementet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder heller ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til embedsmænds deltagelse i det omtalte arrangement. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder endvidere ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt tillige at afholde udgifter til ledsagere til regionale politikere og embedsmænd. Ministeriet har herved lagt vægt på, at der var tale om et årligt arrangement, der efter det oplyste havde til formål at bidrage til at bevare og styrke samarbejdet mellem forberedelsesudvalget og den administrative ledelse i regionen samt styrke samarbejdet med lokalpressen. Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at deltagelse af ledsagere til regionale politikere og embedsmænd i det omhandlede arrangement tillige kunne have en positiv effekt på samarbejdsrelationerne mellem regionale politikere og embedsmænd. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifter til pressens deltagelse i det omtalte arrangement. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde udgifterne til deltagelse af ledsagere til pressen i det planlagte arrangement, idet regionale politikere og embedsmænd tillige var inviteret med ledsagere, og idet det i forhold til det i sagen omhandlede arrangement ikke kunne afvises, at der forelå en regional interesse heri. Henset til den gennemsnitlige pris pr. deltager på 835 kr. til middag, underholdning og overnatning finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke anledning til at antage, at forberedelsesudvalgets vurdering af arrangementets omfang og karakter var i strid med grundsætningen om økonomisk forsvarlighed. Det er på den baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets samlede opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at det ville være ulovligt at afholde det planlagte arrangement. Som anført i udtalelsen har lovligheden af arrangementet på flere punkter givet Indenrigs- og Sundhedsministeriet anledning til tvivl. Dette hænger sammen med, at de offentligretlige grundsætninger, der finder anvendelse ved bedømmelse af et arrangement, som det i sagen omhandlede, efter sagens natur er skønsmæssige og ikke giver en præcis afgrænsning af, i hvilke tilfælde det er lovligt at afholde et sådant arrangement. Med ministeriets udtalelse er grundsætningernes betydning for lovligheden af det i sagen omhandlede arrangement blevet klargjort. Ministeriet finder i den forbindelse ikke grundlag for at antage, at den retsopfattelse, statsamtmanden for Nordjylland Amts udtalelse har givet udtryk for, forud for ministeriets udtalelse kunne karakteriseres som værende i strid med de nævnte grundsætninger.

17 17 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt Statsforvaltningen Nordjylland ministeriets retsopfattelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen Inger Mogensen

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Nordfyns Kommune Østergade Bogense Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense 2016-23455 Dato: 26-04-2017 Henvendelse om Nordfyns Kommunes afholdelse af udgifter ved venskabskommunesamarbejde X har den 14. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Torkil Forman Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Fax. 3393 2518 Ved brev af 24. januar 2006 med bilag videresendte Folketingets Ombudsmand Deres

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 24. marts 2009, hvor du

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg. Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers

Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg. Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers Silkeborg Byråd Rådhuset 8600 Silkeborg 02-11- 2010 TILSYNET Kommuners modtagelse af gaver fra private samt byrådsmedlemmers parkeringsudgifter Den 10. september 2010 har Silkeborg Kommune anmodet Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en række borgere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en række borgere Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en række borgere 14-05- 2008 En række personer har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden og opfordret statsforvaltningen til at undersøge, hvorvidt

Læs mere