Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil"

Transkript

1 Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve Økonomiafdelingen, Gothersgade 20

2 Betingelser for støtte efter 114 i Lov om Social Service Hvem kan søge? Der kan, jævnfør Lov om Social Service 114 og Socialministeriets bekendtgørelse om støtte til køb af bil nr af ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der i væsentlig grad 1) Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 2) Vanskeliggør muligheden for at gennemføre n uddannelse uden brug af bil eller 3) Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. I vurderingen af din ansøgning lægges der vægt på dels din helbredsmæssige situation, din sociale situation herunder dit kørselsbehov. Hjælpemiddelafsnittet arbejder ud fra Ankestyrelsens praksis om, at der normalt kræves en varig og betydelig nedsat funktionsevne. Som udgangspunkt vurderes det om ansøgeren/pågældende er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler og at der er tale om et så markant kørselsbehov, at det kun kan løses ved brug af egen bil. Der ses endvidere på muligheden for at løse kørselsbehovet ved andre kørselsordninger eller ved benyttelse af el-køretøj. Hvordan søger jeg? I Fredericia Kommune er det Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 der forestår sagsbehandlingen af ansøgninger af biler. Ansøgningsskema og spørgeskema kan hentes på Fredericia Kommunes hjemmeside under selvbetjeningsportalen, eller den kan rekvireres hos hjælpemiddelafsnittet på telefon På ansøgningsskemaet er der forskellige afkrydsningsmuligheder for at søge om støtte afhængigt af hvilket behov man har. Nedenfor forklares de forskellige muligheder der findes. Sagsbehandlingstid og opstart af din sag Du må forvente, at der er en ventetid inden sagsbehandlingen påbegyndes. Når din ansøgning er modtaget i Hjælpemiddelafsnittet, registreres ansøgningen, og der sendes kvittering til dig om at ansøgningen er modtaget. Din ansøgning vil blive sat på venteliste, og når sagen påbegyndes vil du blive kontaktet af en ergoterapeut fra bilteamet som vil afholde en samtale med dig og evt. foretage gangtest. Og det vurderes da, hvilke oplysninger der er behov for at indhente, for at oplyse sagen til afgørelse. Betingelser for støtte til køb af bil efter 6, stk. 1 - lån Støtte til køb af bil efter Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1. september 2010, 6, stk. 1, ydes som et rentefrit lån på indtil kr pr. 1. januar 2011, dog højest bilens købesum. Det aktuelle lånebeløb afklares ved en afprøvning af billigst egnede bil, hvis du vurderes berettiget til støtten. Der bliver oprettet et gældsbrev eller bilpantebrev som sikkerhed for lånet. Betingelser for støtte til køb af bil efter 6, stk. 2 udvidet lån. Efter Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1. september 2010, 6, stk. 2, kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på kr og bilens anskaffelsespris, hvis der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgerens funktionsevne. Særlige forhold er f.eks. hvis der er sket en forandring af den helbredsmæssige tilstand i et sådan omfang, at man som bruger er blevet permanent kørestolsbruger, hvor kørestolen ikke kan slås sammen og medtages i en almindelig personbil og dermed kun kan medtages i en større bil efter bekendtgørelsens 5, stk. 2.

3 Hvorvidt der kan ydes hjælp til anskaffelse af en kassebil som følge af overflytnings- og/eller ind- og udstigningsproblemer, vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes ansøgning. Lånets tilbagebetaling Har man pr. 1. januar 2011 et indkomstgrundlag under kr., skal du til Fredericia Kommune tilbagebetale halvdelen af lånet over en periode på 6 år med 1/72 pr. måned. Har du et større indkomstgrundlag, forhøjes den afdragspligtige del med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger kr. Den afdragsfrie del nedsættes tilsvarende. Får du et lån på mere end kr. er denne del af lånet afdragsfrit. Betingelser for særlige indretninger En forudsætning for særlige indretninger efter 12 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af den 1. september 2010 er, at der er tale om en nødvendig indretning i bilen for, at du kan komme rundt med bilen overhovedet, samt at din bil med den ansøgte indretning vil kunne holde 6 år frem i tiden. Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, når 1. politiet har stillet krav om det. (jfr. påtegning i kørekortet) 2. hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller 3. hvis det letter ansøgerens placering i bilen. Tilskud til automatisk transmission, der i 2011 udgør kr , er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken. Ansøgninger om særlige indretninger som eksempelvis automatisk transmission som udgangspunkt skal være krav i kørekort. Krav i kørekortet praksis I praksis henvender du dig her i Fredericia Kommune, Borgerservice på telefon nr eller Du vil herfra blive henvist til at kontakte egen læge med henblik på udarbejdelse af en kørekortattest/lægeerklæring i forbindelse med ændring af dit kørekort. Såfremt lægen ikke har bemærkninger, kan kørekortet fornyes hos Borgerservice. Såfremt lægen er i tvivl om, hvorvidt du fortsat er egnet til at køre bil, udformer han lægeerklæring og sender til embedslægen som beder politiet om at indkalde dig til en helbredsmæssig køretest. Politiet vil i så fald indkalde dig med henblik på at få afklaret, hvorvidt du fortsat selv er i stand til at føre bilen samt om der er behov for andre særlige indretninger i bilen som følge af din nedsatte funktionsevne. Lovgrundlag for indkaldelse til vejledende køreprøve Henvendelse til politiet, Kørekortkontoret sker i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr af den 1. september 2010, 5, hvori det fremgår, at dersom det under hensyn til ansøger må anses for betænkeligt at yde støtte til bil, som ansøger skal føre, skal der rettes henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af ansøgerens egnethed til at føre bil. Betingelser for tilskud til kørekort Der kan søges om tilskud til kørekort efter 13 i Socialministeriet bekendtgørelse nr af 1/9/2010. Tilskuddet til kørekort omfatter udgifter til køreundervisning indenfor et antal timer, der er fastlægges i bevillingen, samt udgift til den kontrollerende køreprøve.

4 Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, Der gøres opmærksom på, at tilskud til betaling af udgifter i forbindelse med kørekort kun gives under forudsætning af, at betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Skal undervisningen foregå i egen bil vil tilskuddet også omfatte udgiften til på- og afmontering af skolepedaler. Køretimer forud for bevilling er for egen regning. Betingelser for afgiftsfritagelse Afgiftsfritagelse kun gives under forudsætning af, at betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. I forbindelse med støtte til køb af bil, kan der jævnfør 9 i Socialministeriet bekendtgørelse nr af 1/9/2010 søges om fritagelse for betaling af vægtafgift og betaling af afgift efter brændstofforbrug (grøn ejerafgift) for benzindrevne biler. I busser (dvs. biler der oprindeligt er konstrueret til befordring af mere end 9 personer) til kørestolsbruger er der udover fritagelse for betaling af vægtafgift og/eller afgift for brændstofforbrug, også fritagelse for registreringsafgiften. Afgiftsfritagelsen gælder fra bilens registrering eller det tidspunkt, der er fastsættes i bevillingen. Ved køb af biler med dieselmotor gælder fritagelsen ikke den særlige udligningsafgift og afgift for partikelfiltre. Betingelser ved støtte til udskiftning af bil Såfremt din ansøgning drejer sig om støtte til udskiftning af bil henvises til 10 i Socialministeriets bekendtgørelsenr af 1/9/2010. Der kan som hovedregel tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, hvortil der ydet støtte. I ganske særlige tilfælde kan der ydes førtidig udskiftning. Du oplyses, endvidere om, at hvis du ikke findes berettiget til udskiftning af bil, vil støtten til afgiftsfritagelse ophøre på din nuværende bil, ligesom evt. restgæld skal indfries. Praksis i Fredericia Kommune er, at man benytter samme fremgangsmåde til vurdering af udskiftning, som der vil blive benyttet ved nyansøgning. Din egen andel af nettoprovenuet / merkøb Såfremt du i den gamle bil har foretaget merkøb, skal provenuet fra salget af bilen fordeles mellem dig og Fredericia Kommune efter samme fordelingsnøgle, som du og Fredericia Kommune har betalt bilen efter, da den blev købt. Du råder selv over denne andel af et evt. nettoprovenu. Jævnfør 11, stk. 3 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1/9/2010. Udskiftning af bil i forbindelse med et nyt 6, stk. 1 lån Hvis der er ydet støtte til den gamle bil, skal nettoprovenuet i forbindelse med salget af den gamle bil anvendes i forbindelse med køb af den nye bil.

5 Først til afdrag på lånet i den beregnede tilbagebetalingspligtige del af lånet og Derefter i den del af lånet der nedskrives. Jævnfør 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1/9/2010. Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris eller bilens forsikringssum efter fradrag af eventuelle salgsomkostninger samt fradrag af din eventuelle andel af provenuet og fradrag af eventuel restgæld til Fredericia kommune i forhold til det tidligere lån. Udskiftning af bil i forbindelse med et nyt 6, stk. 2 lån udvidet lån Ejer du på ansøgningspunktet en bil, som du har fået støtte til, skal nettoprovenuet ved salget af denne bil fratrækkes i det supplerende lån. Er der herefter et overskydende beløb fra salget trækkes dette fra i lånet efter 6, stk. 1 som beskrevet ovenfor. Vilkår for lån og afdrag Det fremgår af 14 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1/9/2010, at lånet jfr. 6, stk. 1 og 2 skal anvendes til køb af en fabriksny bil og registreres i navnet på den person, der har modtaget støtten til køb af bil. Ejerskifte/brugerskifte inden 6 år efter registreringen, kan kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Hjælpemiddelafsnittet. Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi, inklusiv nødvendig indretning i bilen, som bilen evt. efterfølgende er forsynet med. Grundlaget, hvorpå bilen er bevilget, skal fortsat være til stede. Det vil sige, hvis der kommer ændringer i funktionsevne, bopæl eller erhverv, skal Hjælpemiddelafsnittet underrettes, da dette kan have betydning for din fortsatte berettigelse til støtten. Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtten. Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid. Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den. De fastsatte afdrag skal overholdes. Yderligere information vil blive givet af Økonomiafdelingen i Fredericia Kommune, hvis Hjælpemiddelafsnittet vurderer, at der er grundlag for støtte til køb af bil. Manglende overholdelse af afdrag eller dødsfald Såfremt vilkårene i 16 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 1/9/2010bekendtgørelsens ikke overholdes, kan Fredericia kommune træffe afgørelse om, at støtten til bilen bortfalder. I så fald vil du skulle indfri restgælden, herunder også en eventuel ikke nedskrevet andel af den afdragsfrie lånedel. Ligeledes bortfalder afgiftsfritagelsen med udgangen af den måned, der følger efter den måned hvor du har fået meddelelse om afgørelsen. Det samme gør sig gældende ved dødsfald. Såfremt den som støtten er givet til afgår ved døden, forfalder

6 restgælden til betaling. Såfremt bilens værdi ved salg ikke dækker gælden, afskrives den udækkede del af lånet. Driftsudgifter til bilen Man må påregne en månedlig udgift til afdrag på lån, forsikring, almindelig vedligeholdelse/reparation af bilen samt udgiften til benzin/diesel, selvfølgeligt afhængig af dit forbrug og bilens størrelse. Afprøvning af bil Såfremt du vurderes omfattet af personkredsen til støttet til køb af bil, vil vi iværksætte en afprøvning med henblik på at finde den billigst egnede løsning. Det er ud fra prisen på billigst egnede bil, at lånet beregnes. Kontakt Såfremt der er yderligere spørgsmål til denne vejledning og praksis her i kommunen kan du henvende dig til Hjælpemiddelafsnittet på Såfremt der er yderligere spørgsmål til den økonomiske del kan du henvende dig i økonomi på eller

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere