- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land"

Transkript

1 Reparation 390 airless sprøjte B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Læs alle advarsler og vejledninger. Gem denne vejledning. Kontakt Gracos kundeservice eller den lokale Graco-forhandler for at få en håndbog på dit eget sprog. Relaterede håndbøger Modelnr.* V AC Land / / Nordamerika / * ikke alle modeller fås i alle lande 240 Europa / Europa (flerkabel) Asien/Australien Storbritannien Graco Inc., PO Box 1441, Minneapolis, MN Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 Håndbogens konventioner Indhold Håndbogens konventioner Advarsler Komponentoversigt Installation Procedure for trykaflastning Generelle oplysninger om reparationer Fejlfinding Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af drevhus Rotationstest Udskiftning af blæser Udskiftning af motorkul Udskiftning af printkort Udskiftning af sikringer Udskiftning af trykreguleringsenhed Udskiftning af manifold Udskiftning af aftapningsslange Udskiftning af elkabel Udskiftning af motor Ledningsdiagram Tekniske data Gracos standardgaranti Graco Information Håndbogens konventioner Faresymbol : angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død. Advarsler i vejledningerne indeholder normalt et symbol, som gør opmærksom på faren. Læs det generelle afsnit Advarsler for at få yderligere sikkerhedsoplysninger. FORSIGTIG FORSIGTIG: angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tingskade eller ødelæggelse af udstyr. Bemærk Yderligere nyttige oplysninger B

3 Advarsler Advarsler I det følgende beskrives generelle advarsler vedrørende sikker opsætning, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Hvor det er relevant, er der i teksten angivet yderligere og mere specifikke advarsler. BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 meter væk fra eksplosive dampe. Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng. Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin. Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke for strøm eller lys, når der forefindes brændbare dampe. Jordforbind udstyret og alle elektrisk ledende genstande inden for arbejdsområdet. Se vejledningen under Jordforbindelse. Anvend kun jordforbundne slanger. Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres. Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, mens udstyret anvendes, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet. Sørg for, at der er et brandslukningsapparat på arbejdsområdet. FARE FOR ELEKTRISK STØD Forkert jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jord. Brug kun 3-leder-forlængerkabler. Jordstikkene på sprøjten og forlængerkablerne skal være ubeskadiget. FARE FOR INJICERING Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt. Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen. Læg aldrig din hånd eller fingre over sprøjtedysen. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Foretag ikke sprøjtearbejde uden dyseholder og aftrækkersikring monteret. Aktivér aftrækkersikringen, når sprøjten ikke anvendes. Følg den anviste Procedure for trykaflastning i denne vejledning, når du standser sprøjtearbejdet, og før du foretager rengøring eller eftersyn af sprøjten B 3

4 Advarsler FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din Graco-forhandler. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret. Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE I FORBINDELSE MED DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. FARE FOR FORBRÆNDINGER Udstyrets overflader kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger rør ikke ved varmt udstyr. Vent indtil udstyret er kølet helt af. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Dine fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret over af de bevægelige dele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge den anviste Procedure for trykaflastning i denne håndbog. Afbryd strømmen eller lufttilførslen. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger Handsker Høreværn B

5 Komponentoversigt Komponentoversigt Del A B C D E F G H J K M N P R S Dansk Trykstyring On/Off-kontakt Trykmåler (ikke på alle modeller) Elkabel Væskeafgang Spædeventil Kabeloprul Pumpe Sugeslange Aftapningsslange Væskeslange Pistol Dyse Dyseholder Aftrækkersikring B 5

6 Installation Installation Krav til jordforbindelse og elektrisk installation Anvend ikke sprøjten, hvis jordstikket på kablet er beskadiget. Anvend kun et forlængerkabel med en intakt jordkontakt. Systemet skal forbindes til jord. Læs advarslerne på side 3. Sprøjtens kabel indeholder en jordledning med tilhørende jordkontakt. Anbefalede forlængerkabler til denne sprøjte: V: 3-leder, mindst 12 AWG (2,5 mm 2 ), maks. længde: 90 m. 240 V: 3-leder, mindst 16 AWG (1,0 mm 2 ), maks. længde: 90 m. En mindre måler eller et længere forlængerkabel påvirker sprøjteydelsen. Sprøjtekrav: Enheder til V: V AC, 50/60 Hz, 11 A enkeltfaset sikring samt stik med jord. Enheder til 240 V: V AC, 50/60 Hz, 7,5 A enkeltfaset sikring samt stik med jord. Anvend aldrig en stikkontakt uden jord eller en adapter. Sprøjtepistol: Opret stelforbindelse til korrekt jordet væskeslange og pumpe. Væskebeholder: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. Væsker baseret på opløsningsmiddel eller olie: I henhold til de lokale forskrifter. Anvend kun ledende metalspande, der anbringes på en jordforbundet overflade, såsom beton. Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, da dette forhindrer jordforbindelse. Sådan jordforbindes en metalspand: Slut en jordledning til spanden ved at slutte den ene ende til spanden og den anden ende til en sikker jordforbindelse, f.eks. et vandrør. For at sikre jordforbindelsen i forbindelse med gennemskylning eller trykaflastning: Hold en metaldel på sprøjtepistolen godt fast mod siden af en jordet metalspand, før pistolen aktiveres B

7 Procedure for trykaflastning Procedure for trykaflastning 3. Drej spædeventilen nedad. Den anviste Procedure for trykaflastning skal følges, hver gang du får instruks om at aflaste trykket, standser sprøjtearbejdet, efterser udstyret, monterer eller renser sprøjtedyser. Læs advarslen Fare for injicering på side Sluk for strømmen, og indstil trykreguleringsknappen til det lavest mulige tryk. 2. Hold pistolen mod siden af den stelforbundne metalspand. Aktivér pistolen for at aflaste trykket. ti5304a Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er fjernet helt efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens omløber eller slangeendekoblingen for at reducere trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen. 4. Aktivér altid pistolens aftrækkersikring, hvis sprøjten skal slukkes eller stå uden opsyn. GENNEMSKYL B 7

8 Generelle oplysninger om reparationer Generelle oplysninger om reparationer Læs advarslerne Fare for elektrisk stød på side 3 og Fare for forbrændinger på side 4. Hvis der spildes brandfarlige materialer direkte på den varme motor, kan dette medføre brand eller eksplosion. For at nedsætte risikoen for forbrændinger, brand eller eksplosioner må sprøjten ikke betjenes, når dækslet er af monteret. Sørg for at gemme alle skruer, møtrikker, skiver, pakninger og elektriske dele i forbindelse med reparationer. Disse dele følger normalt ikke med et reservedelssæt. Afprøv reparationsarbejdet, når problemet er afhjulpet. Hvis sprøjten ikke fungerer korrekt, gennemgås reparationsproceduren igen for at fastslå, om proceduren er gennemført korrekt. Se afsnittet Fejlfinding på side 9. Oversprøjtning kan akkumuleres i luftpassagerne. Fjern eventuel oversprøjtning og rester fra luftpassagerne og åbninger i huset, når sprøjten efterses. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder elektrisk stød, skal følgende anvisning følges: Undgå at berøre bevægelige eller strømførende dele med fingre eller værktøj, når reparationerne kontrolleres. Tag sprøjten ud af stikkontakten, når der er ikke er behov for strøm i forbindelse med kontroller. Monter alle dæksler, pakninger, skruer og skiver igen, før sprøjten tages i brug. FORSIGTIG Sprøjten må ikke køre tør i mere end 30 sekunder, da dette medfører beskadigelse af pumpens pakninger. Beskyt den indvendige drivmekanisme i sprøjten mod vand. Åbningerne i dækslet sikrer luftkøling af de mekaniske dele og den indvendige elektronik. Hvis der kommer vand i disse åbninger, kan det forårsage funktionssvigt eller permanent beskadigelse af sprøjten. Forebyg korrosion af pumpen samt frostskader ved aldrig at lade vand eller vandbaseret maling henstå i sprøjten, når den ikke anvendes i koldt vejr. Væsker, der fryser, kan ødelægge sprøjten. Når pumpen oplagres, skal den indeholde Pump Armor for at beskytte den under oplagringen. Brug aldrig sprøjten, uden at motorkappen er monteret. Udskift motorkappen, hvis den er beskadiget Motorkappens funktion er at føre kold luft omkring i motoren for at forebygge overophedning og samtidig isolere printkortet for at undgå elektrisk stød B

9 Fejlfinding Fejlfinding Læs advarslerne Fare for elektrisk stød på side 3, Fare for forbrændinger på side 4 og Procedure for trykaflastning på side 7. Problem Motoren vil ikke køre Grundlæggende problemer med væsketryk Grundlæggende mekaniske problemer Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Indstilling af trykreguleringsknappen. Motoren vil ikke køre, hvis denne knap står i den laveste indstilling (drejet helt mod uret). 2. Sprøjtedysen eller væskefilteret kan være tilstoppet. 1. Frossen pumpe eller hærdet maling. 2. Stempelpumpens stempelstangsstift. Denne stift skal være skubbet helt ind i stempelstangen, og holdefjederen skal sidde sikkert fast i rillen eller pumpens stift. 3. Motor. Afmonter drevhuset. Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 15. Forsøg at dreje blæseren med håndkraft. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Øg trykindstillingen langsomt for at se, om motoren starter. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Fjern derefter tilstopningen, eller rens pistolens filter. Yderligere oplysninger findes i pistolhåndbog Optø sprøjten, hvis vand eller vandbaserede væsker er frosset fast i sprøjten. Anbring sprøjten på et varmt sted, hvor den kan tø op. Forsøg ikke at starte sprøjten, før den er tøet helt op. Hvis maling er hærdet (tørret) i sprøjten, skal pumpens pakninger udskiftes. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Skub stiften på plads, og lås den med en fjederholder. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Udskift motoren, hvis blæseren ikke kan drejes. Se afsnittet Udskiftning af motor på side B 9

10 Fejlfinding Problem Grundlæggende elektriske problemer Se ledningsdiagrammet på side 27 Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Strømtilførsel. Måleren skal vise V AC for modeller til V AC og V AC for modeller til 240 V AC. 2. Forlængerkabel. Kontrollér, om der er gennemgang i forlængerkablet med et voltmeter. 3. Sprøjtens elkabel. Kontrollér det for beskadigelse som f.eks. ødelagt isolering eller knækkede ledninger. 4. Sikring. Kontrollér udskiftningssikringen på printkortet (ved siden af ON/OFF-kontakten). 5. Kontrollér, at ledningerne fra motoren er sikkert fastgjort og korrekt sluttet til printkortet. 6. Kontrollér motorens termosikring. De gule ledninger fra motoren skal have jordforbindelse gennem termosikringen. 7. Manglende kuldæksel eller løse kulledninger. 8. Kontrollér kullenes længde. Kullene skal være mindst 6 mm lange. BEMÆRK: Kullene slides ikke ens på begge sider af motoren. Kontrollér altid begge kullene. 9. Kontrollér motorens strømfordeler for brandmærker, sprækker og ekstrem ruhed. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Genindkobl bygningens relæ. Udskift sikringerne i bygningens eltavle. Prøv en anden stikkontakt. Udskift forlængerkablet. Udskift elkablet. Se afsnittet Udskiftning af elkabel på side 25. Udskift sikringen, når motoreftersynet er overstået. Se afsnittet Udskiftning af sikring på side 21. Sæt eventuelt løse klemmer på igen. Krymp dem fast på ledningerne. Sørg for, at klemmerne er sluttet korrekt til. Rens printkortets klemmer. Sørg for, at ledningerne sættes sikkert fast igen. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side 26. Monter kuldækslet, eller udskift kullene, hvis ledningerne er beskadigede. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Udskift kullene. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Afmonter motoren og få et motorværksted til om muligt at renovere strømfordeleren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Kontrollér motorens tændspole for kortslutning med en tændspoletester (growler), eller udfør en rotationstest, se side 16. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Trykreguleringen er ikke sluttet til printkortet. Slut trykreguleringsstikket til printkortet B

11 Fejlfinding Problem Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Lav ydelse 1. Slidt sprøjtedyse. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Udskift sprøjtedysen. Yderligere oplysninger findes i pistolhåndbog Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. 3. Kontrollér spædeventilen for utætheder. Efterse pumpen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Reparer derefter spædeventilen. Se afsnittet Udskiftning af manifold på side Kontrollér slangetilslutningerne. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger. Kontrollér O-ringene på slangeomløberen. 5. Kontrollér netspændingen med et voltmeter. Måleren skal vise V AC for modeller til V AC og V AC for modeller til 240 V AC. Lav spænding nedsætter sprøjtens ydelse. 6. Kontrollér forlængerkablets størrelse og længde. 8. Kontrollér ledningerne fra motoren til printkortet for beskadigelse eller løse ledningsforbindelser. Undersøg ledningernes isolering og klemmer for tegn på overophedning. 9. Kontrollér, om motorkullene er slidte. Kullene skal være mindst 6mm lange. 10. Kontrollér, om motorkullene binder i kulholderne. 11. Kontrollér for lavt højhastighedstryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. 12. Kontrollér motorens tændspole for kortslutning med en tændspoletester (growler), eller udfør en rotationstest, se side 16. Genindkobl bygningens relæ. Udskift sikringen i bygningens eltavle. Reparer stikkontakten eller prøv en anden stikkontakt. 7. Udskift med et korrekt, jordforbundet forlængerkabel. Se afsnittet Krav til jordforbindelse og elektrisk installation på side 6. Sørg for, at hanklemmens ben er lige og sikkert tilsluttet hunklemmen. Udskift eventuelt løse klemmer eller beskadigede ledninger. Sørg for, at ledningerne sættes sikkert fast igen. Udskift kullene. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Rens kulholderne. Fjern kulstøv ved hjælp af trykluft. Udskift trykreguleringsenheden. Se afsnittet Udskiftning af trykreguleringsenhed på side 22. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side B 11

12 Fejlfinding Problem Motoren kører, og der er pumpeslag Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Kontrollér, om spædeventilen er åben. Luk spædeventilen. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) 2. Kontrollér malingtilførslen. Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. 3. Kontrollér, om indsugningsfilteret er tilstoppet. Afmonter og rens det, før det monteres igen. 4. Luftudsivning fra sugeslangen. Tilspænd omløberen. Kontrollér O-ringene på omløberen. Motoren kører, men der er ingen pumpeslag 5. Kontrollér, om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. 6. Kontrollér, om der er forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. 7. Kontrollér pumpestangen for beskadigelse. 1. Kontrollér, om stempelpumpens stift er beskadiget eller mangler. 2. Kontrollér stempelstangssamlingen for beskadigelse. Se pumpehåndbog Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. Se pumpehåndbog Se pumpehåndbog Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. Kontrollér, at holdefjederen sidder helt ind i rillen hele vejen rundt om stempelstangen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Udskift stempelstangssamlingen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Kontrollér gear eller drevhus. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og udskift om nødvendigt. Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 15. Motoren er varm og kører uregelmæssigt 1. Sørg for, at temperaturen på det sted, hvor sprøjten er anbragt, ikke overstiger 46 C, og at sprøjten ikke er anbragt i direkte sollys. Flyt om muligt sprøjten til et køligere sted. 2. Kontrollér, om motoren har brændte viklinger. Dette ses ved at afmontere det positive (røde) kul og se, om der er brandmærker op mod strømfordeleren. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Kontrollér, at pumpens pakningsomløber er tæt. Overtilspænding medfører, at pakningerne spændes mod stangen, begrænser pumpens slag og ødelægger pakningerne. Løsn pakningsomløberen. Kontrollér om der forekommer udsivning omkring pakdåsen. Udskift om nødvendigt pumpens pakninger. Se pumpehåndbog B

13 Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af stempelpumpe Se reparationsvejledningen til pumpen i brugerhåndbog Afmontering 4. Lad pumpen køre, indtil pumpestiften (32) er placeret, så den kan fjernes. 5. Tag elkablet ud af stikket. 6. Brug en kærvskruetrækker til at skubbe holdefjederen (C) op. Skub pumpestiften (32) ud. Læs advarslerne Fare for injicering på side 3, Fare i forbindelse med bevægelige dele på side 4 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side Løsn de to skruer (30), og drej dækslet (44). C 3. Løsn omløberen (A), og afmonter slangesættet (35). Løsn omløberen (B), og afmonter højtryksslangen (14). 7. Brug en hammer til at løsne pumpens kontramøtrik (11). Skru pumpen af (9) B 13

14 Udskiftning af stempelpumpe Installation 5. Skru pumpen i, indtil gevindrillerne er på linje med det øverste af drevhusets åbning. Hvis pumpestiften arbejder sig løs, er der risiko for, at dele kan brække af på grund af den kraft, der opstår, når pumpen kører. Disse dele kan blive slynget gennem luften og medføre alvorlig personskade eller tingskade. FORSIGTIG Hvis pumpens kontramøtrik går løs under brug, vil gevindet på drevhuset blive beskadiget. 6. Juster pumpeafgangen (E) efter bagsiden. 1. Lad pumpens stempelstang køre ud i fuld længde. Smør fedt på den øverste del af pumpestangen (D) eller inde i stempelstangen (7). Sæt kontramøtrikken (11) på pumpens gevind. 7. Skru kontramøtrikken (11) op på pumpen, indtil den stopper. Tilspænd kontramøtrikken med fingrene, og bank den derefter 1/8 til 1/4 omgang med en (maks.) 568 g hammer til ca. 102 Nm. 8. Monter sugerøret (35) og højtryksslangen (14). Tilspænd omløber (A) og (B).. 2. Monter pumpestangen (D) i stempelstangen (7). 3. Monter pumpens stift (32). Sørg for, at holderingen (C) sidder helt ind i rillen på pumpestiften. 9. Fyld pakningsomløberen med Graco TSL, indtil væsken flyder oven på pakningens overside. 4. Skub pumpen (9) op, indtil pumpens gevindriller har kontakt. 10. Drej dækslet (44). Tilspænd skruerne (30) B

15 Udskiftning af drevhus Udskiftning af drevhus Læs advarslen Fare for injicering på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Afmontering 1. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Installation 1. Smør et rigeligt lag smørefedt på tandhjul og nålelejeoverflader. Monter aksiallejet (4) og tandhjulene (2) og (3) i forendeskjoldets hus. Nålelejeoverflader 2. Afmonter pumpen (9). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Tag elkablet ud af stikket. 2. Skub drevhuset ind i forendeskjoldets hus. Før tandhjulets krumtap (3) ind i stempelstangen (7). 3. Fjern de to skruer (30) og dækslet (32). 4. Fjern de fire skruer (6). 5. Træk drevhuset (5) af motorens forendeskjold. 6. Fjern tandhjulssættet (2) og (3) samt aksiallejet (4) fra drevhuset. FORSIGTIG Pas på ikke at tabe tandhjulssættet (3) og (2), når drevhuset (5) afmonteres. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. 3. Monter de fire skruer (6). 4. Monter dækslet (32) med de to skruer (30). 5. Monter pumpen (9). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side B 15

16 Rotationstest Rotationstest Se ledningsdiagrammet på side 27. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Kontrol af elektrisk gennemgang i tændspole, motorviklinger og kul. 2. Hvis drejemodstanden er ujævn eller der ikke er nogen drejemodstand, kontrolleres følgende punkter: manglende kuldæksler, knækkede kulfjedre, kulledninger og slidte kul. Reparer disse dele efter behov. Se side Hvis drejemodstanden stadig er ujævn eller der ikke er nogen drejemodstand, udskiftes motoren. Se side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 3. Afmonter drevhuset (5), se side Frakobl motorforbindelsen (F). Kortslutningstest af tændspole Drej blæseren hurtigt med fingrene. Hvis der ikke forekommer kortslutninger, vil motoren rotere to eller tre omgange, før den stopper helt. Hvis motoren ikke drejer frit rundt, er tændspolen kortsluttet. Udskift motoren. Se side 26. Tændspole, kul og test af motorledningernes åbne kredsløb (fortsat) 1. Forbind den røde og den sorte motorledning med en testledning. Drej blæseren med fingrene med ca. to omdrejninger pr. sekund. 4. Slut motorforbindelsen (F) til igen. 5. Udskift drevhuset. Se side Udskift kappen (29) og de to skruer (30) B

17 Udskiftning af blæser Udskiftning af blæser Afmontering Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 4. Træk blæseren af (100). Installation 1. Før den nye blæser (100) på plads på motorens bagstykke. Kontrollér, at blæserbladene vender mod motoren som vist. 2. Monter fjederklemmen (101). 3. Udskift kappen (29) og de to skruer (30). 3. Afmonter fjederklemmen (101) fra motorens bagstykke B 17

18 Udskiftning af motorkul Udskiftning af motorkul Se ledningsdiagrammet på side 27. Afmontering Udskift kullene, hvis de er mindre end 6 mm lange. Bemærk, at kullene slides uensartet på motorens to sider, hvorfor begge kul skal kontrolleres samtidig. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 3. Kobl motorledningen (D) fra printkortet (33). 4. Overskær spænderingen (F). 5. Find de to gule ledninger (C) (varmeledninger). Overskær hver gul ledning på midten. 2. Før hvert dæksel (A) på plads over kullet. Vend hvert dæksel, så de to fremspring er på hver side af kulledningen. Der lyder et klik, når dækslet er korrekt monteret. 3. Brug en afisoleringstang til at fjerne isoleringen ca. 6 mm fra enden af hver gul ledning (C) til motoren. 4. Før den afisolerede ende ind i enden af en endesplejsning (E) på den nye kulenhed. 5. Brug en krympetang til at klemme endesplejsningens (E) ender tæt sammen om ledningen. Træk let i hver enkelt ledning for at sikre, at den ikke bliver trukket af endesplejsningen. 6. Tag en ny spændering (F) fra sættet, og vikl kun spænderingen omkring motoren og ledningerne. Skær eventuelt overskud af. Sørg for, at trykslangen og kablerne ikke bliver fanget i spænderingen. 7. Slut motorledningen (D) til printkortet (33) igen. 6. Brug en kærvskruetrækker til at lirke de to kuldæksler af (A). Afmonter kullene (B) fra motoren. 7. Kasser det gamle kulledningssæt. 8. Drej blæseren med fingrene, og blæs samtidig trykluft ind i den positive (øverste) kulholder for at fjerne kulstøv. Tænd for værkstedets udsugning for at begrænse støvet. Anbring slangeenden over den negative (nederste) kulholder, mens der blæses trykluft ind i den positive (øverste) kulholder. Rød Sort Installation \ Anvend kun nye dele fra kulsættet. Genbrug ikke gamle dele, hvis nye erstatningsdele er tilgængelige. 1. Monter de nye kul (B) i motoren. Sørg for, at ledningerne vender mod motorens front. Kontrollér, at den positive (røde) kulledning monteres øverst på motoren (som vist) og den negative kulledning på motorens side. 8. Udskift kappen (29) og de to skruer (30) B

19 Udskiftning af printkort Udskiftning af printkort Se ledningsdiagrammet på side Træk printkortet lidt ud, og før det derefter bagud og væk fra rammen. Kontrollér, at elkablet er frit og IKKE viklet omkring kabeloprullet. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Afmontering 1. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 7. Fjern tyllen og ledningerne fra trækaflastningen. 3. Kobl trykreguleringsstikket (A) fra printkortet (33). 4. Kobl motorledningen (B) fra printkortet (33). 5. Fjern de tre skruer (30), der fastholder printkortet på huset (to skruer fortil og én på bagsiden ved siden af elkablet).. Stelledningen skal forblive sluttet til sprøjten via stelskruen. 8. Afmonter de to elkabelstik fra printkortet B 19

20 Udskiftning af printkort Installation 1. Før tyllen og elkablets ledninger gennem trækaflastningen i printkortet (33). 2. Slut på ny elkablets stik til de korrekte klemmer, som er angivet på printkortet (120 V, sort og hvid, 240 V, blå og brun på printkortet (33)). Sørg for, at elkablet går mellem den blå højtryksslange til manifolden og sprøjtens ramme. 3. Før forsigtigt printkortet tilbage på plads på siden af motorrammen. 4. Monter de tre skruer (30) igen. Tilspænd med et moment på 3,4-3,9 Nm. 5. Tilslut på ny motorledningen (B) og trykreguleringsenhedens stik (A). 6. Monter kappen (29) og de to skruer (30) B

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere