- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land"

Transkript

1 Reparation 390 airless sprøjte B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Læs alle advarsler og vejledninger. Gem denne vejledning. Kontakt Gracos kundeservice eller den lokale Graco-forhandler for at få en håndbog på dit eget sprog. Relaterede håndbøger Modelnr.* V AC Land / / Nordamerika / * ikke alle modeller fås i alle lande 240 Europa / Europa (flerkabel) Asien/Australien Storbritannien Graco Inc., PO Box 1441, Minneapolis, MN Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 Håndbogens konventioner Indhold Håndbogens konventioner Advarsler Komponentoversigt Installation Procedure for trykaflastning Generelle oplysninger om reparationer Fejlfinding Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af drevhus Rotationstest Udskiftning af blæser Udskiftning af motorkul Udskiftning af printkort Udskiftning af sikringer Udskiftning af trykreguleringsenhed Udskiftning af manifold Udskiftning af aftapningsslange Udskiftning af elkabel Udskiftning af motor Ledningsdiagram Tekniske data Gracos standardgaranti Graco Information Håndbogens konventioner Faresymbol : angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller død. Advarsler i vejledningerne indeholder normalt et symbol, som gør opmærksom på faren. Læs det generelle afsnit Advarsler for at få yderligere sikkerhedsoplysninger. FORSIGTIG FORSIGTIG: angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tingskade eller ødelæggelse af udstyr. Bemærk Yderligere nyttige oplysninger B

3 Advarsler Advarsler I det følgende beskrives generelle advarsler vedrørende sikker opsætning, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Hvor det er relevant, er der i teksten angivet yderligere og mere specifikke advarsler. BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og malinger, kan eksplodere eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko: Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning. Når der anvendes brandfarlige væsker til eller i nærheden af sprøjtearbejdet eller til gennemskylning og rengøring, skal sprøjten holdes mindst 6 meter væk fra eksplosive dampe. Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren ved statiske buedannelser fra plastforhæng. Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin. Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke for strøm eller lys, når der forefindes brændbare dampe. Jordforbind udstyret og alle elektrisk ledende genstande inden for arbejdsområdet. Se vejledningen under Jordforbindelse. Anvend kun jordforbundne slanger. Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, før pistolens aftrækker aktiveres. Hvis der opstår statisk gnistdannelse, eller du mærker elektrisk stød, mens udstyret anvendes, skal pumpearbejdet standses øjeblikkeligt. Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet. Sørg for, at der er et brandslukningsapparat på arbejdsområdet. FARE FOR ELEKTRISK STØD Forkert jordforbindelse, indstilling eller brug af systemet kan medføre elektrisk stød. Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret. Brug kun stikkontakter med jord. Brug kun 3-leder-forlængerkabler. Jordstikkene på sprøjten og forlængerkablerne skal være ubeskadiget. FARE FOR INJICERING Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der kan medføre behov for amputation. Søg lægehjælp øjeblikkeligt. Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen. Læg aldrig din hånd eller fingre over sprøjtedysen. Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude. Foretag ikke sprøjtearbejde uden dyseholder og aftrækkersikring monteret. Aktivér aftrækkersikringen, når sprøjten ikke anvendes. Følg den anviste Procedure for trykaflastning i denne vejledning, når du standser sprøjtearbejdet, og før du foretager rengøring eller eftersyn af sprøjten B 3

4 Advarsler FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade. Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimale tilladte temperatur for den svageste komponent i systemet. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Anvend kun væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Nærmere oplysninger om dette findes i afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og opløsningsmidler. Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift slidte eller ødelagte dele øjeblikkeligt. Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din Graco-forhandler. Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader. Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække udstyret. Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser. FARE I FORBINDELSE MED DELE I ALUMINIUM Anvend ikke 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogensubstituerede kulbrinteopløsninger eller væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler, i tryksat udstyr, der er fremstillet af aluminium. En sådan anvendelse kan medføre en alvorlig kemisk reaktion med efterfølgende sprængning af udstyret. Dette kan resultere i død, alvorlig personskade og tingskade. FARE FOR FORBRÆNDINGER Udstyrets overflader kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger rør ikke ved varmt udstyr. Vent indtil udstyret er kølet helt af. FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE Dine fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret over af de bevægelige dele. Hold sikker afstand til alle bevægelige dele. Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret. Tryksat udstyr kan starte uden varsel. Før du kontrollerer, flytter eller foretager eftersyn på udstyret, skal du følge den anviste Procedure for trykaflastning i denne håndbog. Afbryd strømmen eller lufttilførslen. PERSONBESKYTTELSESUDSTYR Du skal altid være iført passende beskyttelsesudstyr, når du betjener eller efterser udstyret, eller når du befinder dig inden for udstyrets arbejdsområde. Dette kan beskytte dig mod alvorlig personskade, herunder beskadigelse af øjnene, indånding af giftige dampe, forbrændinger og tab af høreevnen. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til: Beskyttelsesbriller Arbejdstøj og åndedrætsværn i overensstemmelse med væske- og opløsningsmiddelproducenternes anbefalinger Handsker Høreværn B

5 Komponentoversigt Komponentoversigt Del A B C D E F G H J K M N P R S Dansk Trykstyring On/Off-kontakt Trykmåler (ikke på alle modeller) Elkabel Væskeafgang Spædeventil Kabeloprul Pumpe Sugeslange Aftapningsslange Væskeslange Pistol Dyse Dyseholder Aftrækkersikring B 5

6 Installation Installation Krav til jordforbindelse og elektrisk installation Anvend ikke sprøjten, hvis jordstikket på kablet er beskadiget. Anvend kun et forlængerkabel med en intakt jordkontakt. Systemet skal forbindes til jord. Læs advarslerne på side 3. Sprøjtens kabel indeholder en jordledning med tilhørende jordkontakt. Anbefalede forlængerkabler til denne sprøjte: V: 3-leder, mindst 12 AWG (2,5 mm 2 ), maks. længde: 90 m. 240 V: 3-leder, mindst 16 AWG (1,0 mm 2 ), maks. længde: 90 m. En mindre måler eller et længere forlængerkabel påvirker sprøjteydelsen. Sprøjtekrav: Enheder til V: V AC, 50/60 Hz, 11 A enkeltfaset sikring samt stik med jord. Enheder til 240 V: V AC, 50/60 Hz, 7,5 A enkeltfaset sikring samt stik med jord. Anvend aldrig en stikkontakt uden jord eller en adapter. Sprøjtepistol: Opret stelforbindelse til korrekt jordet væskeslange og pumpe. Væskebeholder: Jordforbindes i henhold til de lokale elektricitetsforskrifter. Væsker baseret på opløsningsmiddel eller olie: I henhold til de lokale forskrifter. Anvend kun ledende metalspande, der anbringes på en jordforbundet overflade, såsom beton. Anbring aldrig spanden på en ikke-ledende overflade som f.eks. papir eller karton, da dette forhindrer jordforbindelse. Sådan jordforbindes en metalspand: Slut en jordledning til spanden ved at slutte den ene ende til spanden og den anden ende til en sikker jordforbindelse, f.eks. et vandrør. For at sikre jordforbindelsen i forbindelse med gennemskylning eller trykaflastning: Hold en metaldel på sprøjtepistolen godt fast mod siden af en jordet metalspand, før pistolen aktiveres B

7 Procedure for trykaflastning Procedure for trykaflastning 3. Drej spædeventilen nedad. Den anviste Procedure for trykaflastning skal følges, hver gang du får instruks om at aflaste trykket, standser sprøjtearbejdet, efterser udstyret, monterer eller renser sprøjtedyser. Læs advarslen Fare for injicering på side Sluk for strømmen, og indstil trykreguleringsknappen til det lavest mulige tryk. 2. Hold pistolen mod siden af den stelforbundne metalspand. Aktivér pistolen for at aflaste trykket. ti5304a Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig tilstoppet, eller at trykket ikke er fjernet helt efter at have fulgt ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens omløber eller slangeendekoblingen for at reducere trykket gradvist og derefter løsne den fuldstændigt. Derefter kan tilstopningen fjernes fra dysen eller slangen. 4. Aktivér altid pistolens aftrækkersikring, hvis sprøjten skal slukkes eller stå uden opsyn. GENNEMSKYL B 7

8 Generelle oplysninger om reparationer Generelle oplysninger om reparationer Læs advarslerne Fare for elektrisk stød på side 3 og Fare for forbrændinger på side 4. Hvis der spildes brandfarlige materialer direkte på den varme motor, kan dette medføre brand eller eksplosion. For at nedsætte risikoen for forbrændinger, brand eller eksplosioner må sprøjten ikke betjenes, når dækslet er af monteret. Sørg for at gemme alle skruer, møtrikker, skiver, pakninger og elektriske dele i forbindelse med reparationer. Disse dele følger normalt ikke med et reservedelssæt. Afprøv reparationsarbejdet, når problemet er afhjulpet. Hvis sprøjten ikke fungerer korrekt, gennemgås reparationsproceduren igen for at fastslå, om proceduren er gennemført korrekt. Se afsnittet Fejlfinding på side 9. Oversprøjtning kan akkumuleres i luftpassagerne. Fjern eventuel oversprøjtning og rester fra luftpassagerne og åbninger i huset, når sprøjten efterses. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade, herunder elektrisk stød, skal følgende anvisning følges: Undgå at berøre bevægelige eller strømførende dele med fingre eller værktøj, når reparationerne kontrolleres. Tag sprøjten ud af stikkontakten, når der er ikke er behov for strøm i forbindelse med kontroller. Monter alle dæksler, pakninger, skruer og skiver igen, før sprøjten tages i brug. FORSIGTIG Sprøjten må ikke køre tør i mere end 30 sekunder, da dette medfører beskadigelse af pumpens pakninger. Beskyt den indvendige drivmekanisme i sprøjten mod vand. Åbningerne i dækslet sikrer luftkøling af de mekaniske dele og den indvendige elektronik. Hvis der kommer vand i disse åbninger, kan det forårsage funktionssvigt eller permanent beskadigelse af sprøjten. Forebyg korrosion af pumpen samt frostskader ved aldrig at lade vand eller vandbaseret maling henstå i sprøjten, når den ikke anvendes i koldt vejr. Væsker, der fryser, kan ødelægge sprøjten. Når pumpen oplagres, skal den indeholde Pump Armor for at beskytte den under oplagringen. Brug aldrig sprøjten, uden at motorkappen er monteret. Udskift motorkappen, hvis den er beskadiget Motorkappens funktion er at føre kold luft omkring i motoren for at forebygge overophedning og samtidig isolere printkortet for at undgå elektrisk stød B

9 Fejlfinding Fejlfinding Læs advarslerne Fare for elektrisk stød på side 3, Fare for forbrændinger på side 4 og Procedure for trykaflastning på side 7. Problem Motoren vil ikke køre Grundlæggende problemer med væsketryk Grundlæggende mekaniske problemer Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Indstilling af trykreguleringsknappen. Motoren vil ikke køre, hvis denne knap står i den laveste indstilling (drejet helt mod uret). 2. Sprøjtedysen eller væskefilteret kan være tilstoppet. 1. Frossen pumpe eller hærdet maling. 2. Stempelpumpens stempelstangsstift. Denne stift skal være skubbet helt ind i stempelstangen, og holdefjederen skal sidde sikkert fast i rillen eller pumpens stift. 3. Motor. Afmonter drevhuset. Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 15. Forsøg at dreje blæseren med håndkraft. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Øg trykindstillingen langsomt for at se, om motoren starter. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Fjern derefter tilstopningen, eller rens pistolens filter. Yderligere oplysninger findes i pistolhåndbog Optø sprøjten, hvis vand eller vandbaserede væsker er frosset fast i sprøjten. Anbring sprøjten på et varmt sted, hvor den kan tø op. Forsøg ikke at starte sprøjten, før den er tøet helt op. Hvis maling er hærdet (tørret) i sprøjten, skal pumpens pakninger udskiftes. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Skub stiften på plads, og lås den med en fjederholder. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Udskift motoren, hvis blæseren ikke kan drejes. Se afsnittet Udskiftning af motor på side B 9

10 Fejlfinding Problem Grundlæggende elektriske problemer Se ledningsdiagrammet på side 27 Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Strømtilførsel. Måleren skal vise V AC for modeller til V AC og V AC for modeller til 240 V AC. 2. Forlængerkabel. Kontrollér, om der er gennemgang i forlængerkablet med et voltmeter. 3. Sprøjtens elkabel. Kontrollér det for beskadigelse som f.eks. ødelagt isolering eller knækkede ledninger. 4. Sikring. Kontrollér udskiftningssikringen på printkortet (ved siden af ON/OFF-kontakten). 5. Kontrollér, at ledningerne fra motoren er sikkert fastgjort og korrekt sluttet til printkortet. 6. Kontrollér motorens termosikring. De gule ledninger fra motoren skal have jordforbindelse gennem termosikringen. 7. Manglende kuldæksel eller løse kulledninger. 8. Kontrollér kullenes længde. Kullene skal være mindst 6 mm lange. BEMÆRK: Kullene slides ikke ens på begge sider af motoren. Kontrollér altid begge kullene. 9. Kontrollér motorens strømfordeler for brandmærker, sprækker og ekstrem ruhed. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Genindkobl bygningens relæ. Udskift sikringerne i bygningens eltavle. Prøv en anden stikkontakt. Udskift forlængerkablet. Udskift elkablet. Se afsnittet Udskiftning af elkabel på side 25. Udskift sikringen, når motoreftersynet er overstået. Se afsnittet Udskiftning af sikring på side 21. Sæt eventuelt løse klemmer på igen. Krymp dem fast på ledningerne. Sørg for, at klemmerne er sluttet korrekt til. Rens printkortets klemmer. Sørg for, at ledningerne sættes sikkert fast igen. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side 26. Monter kuldækslet, eller udskift kullene, hvis ledningerne er beskadigede. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Udskift kullene. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Afmonter motoren og få et motorværksted til om muligt at renovere strømfordeleren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Kontrollér motorens tændspole for kortslutning med en tændspoletester (growler), eller udfør en rotationstest, se side 16. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Trykreguleringen er ikke sluttet til printkortet. Slut trykreguleringsstikket til printkortet B

11 Fejlfinding Problem Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) Lav ydelse 1. Slidt sprøjtedyse. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Udskift sprøjtedysen. Yderligere oplysninger findes i pistolhåndbog Kontrollér, at pumpeslagene ikke fortsætter, når pistolens aftrækker slippes. 3. Kontrollér spædeventilen for utætheder. Efterse pumpen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Reparer derefter spædeventilen. Se afsnittet Udskiftning af manifold på side Kontrollér slangetilslutningerne. Tilspænd eventuelle løse tilslutninger. Kontrollér O-ringene på slangeomløberen. 5. Kontrollér netspændingen med et voltmeter. Måleren skal vise V AC for modeller til V AC og V AC for modeller til 240 V AC. Lav spænding nedsætter sprøjtens ydelse. 6. Kontrollér forlængerkablets størrelse og længde. 8. Kontrollér ledningerne fra motoren til printkortet for beskadigelse eller løse ledningsforbindelser. Undersøg ledningernes isolering og klemmer for tegn på overophedning. 9. Kontrollér, om motorkullene er slidte. Kullene skal være mindst 6mm lange. 10. Kontrollér, om motorkullene binder i kulholderne. 11. Kontrollér for lavt højhastighedstryk. Drej trykreguleringsknappen så langt som muligt med uret. 12. Kontrollér motorens tændspole for kortslutning med en tændspoletester (growler), eller udfør en rotationstest, se side 16. Genindkobl bygningens relæ. Udskift sikringen i bygningens eltavle. Reparer stikkontakten eller prøv en anden stikkontakt. 7. Udskift med et korrekt, jordforbundet forlængerkabel. Se afsnittet Krav til jordforbindelse og elektrisk installation på side 6. Sørg for, at hanklemmens ben er lige og sikkert tilsluttet hunklemmen. Udskift eventuelt løse klemmer eller beskadigede ledninger. Sørg for, at ledningerne sættes sikkert fast igen. Udskift kullene. Se afsnittet Udskiftning af motorkul på side 18. Rens kulholderne. Fjern kulstøv ved hjælp af trykluft. Udskift trykreguleringsenheden. Se afsnittet Udskiftning af trykreguleringsenhed på side 22. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side B 11

12 Fejlfinding Problem Motoren kører, og der er pumpeslag Tjekpunkter (Hvis tjekpunktet er OK, så gå videre til næste tjekpunkt) 1. Kontrollér, om spædeventilen er åben. Luk spædeventilen. Afhjælpning (Se denne kolonne, når tjekpunktet ikke er OK) 2. Kontrollér malingtilførslen. Fyld mere maling på, og spæd pumpen igen. 3. Kontrollér, om indsugningsfilteret er tilstoppet. Afmonter og rens det, før det monteres igen. 4. Luftudsivning fra sugeslangen. Tilspænd omløberen. Kontrollér O-ringene på omløberen. Motoren kører, men der er ingen pumpeslag 5. Kontrollér, om indsugningsventilkuglen og stempelkuglen er lejret korrekt. 6. Kontrollér, om der er forekommer udsivning omkring pakningsomløberen, hvilket kan være tegn på slidte eller ødelagte pakninger. 7. Kontrollér pumpestangen for beskadigelse. 1. Kontrollér, om stempelpumpens stift er beskadiget eller mangler. 2. Kontrollér stempelstangssamlingen for beskadigelse. Se pumpehåndbog Si malingen før brug for at fjerne partikler, der vil kunne tilstoppe pumpen. Se pumpehåndbog Se pumpehåndbog Sæt en ny stift i, hvis denne mangler. Kontrollér, at holdefjederen sidder helt ind i rillen hele vejen rundt om stempelstangen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Udskift stempelstangssamlingen. Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side Kontrollér gear eller drevhus. Kontrollér drevhuset og gear for beskadigelse, og udskift om nødvendigt. Se afsnittet Udskiftning af drevhus på side 15. Motoren er varm og kører uregelmæssigt 1. Sørg for, at temperaturen på det sted, hvor sprøjten er anbragt, ikke overstiger 46 C, og at sprøjten ikke er anbragt i direkte sollys. Flyt om muligt sprøjten til et køligere sted. 2. Kontrollér, om motoren har brændte viklinger. Dette ses ved at afmontere det positive (røde) kul og se, om der er brandmærker op mod strømfordeleren. Udskift motoren. Se afsnittet Udskiftning af motor på side Kontrollér, at pumpens pakningsomløber er tæt. Overtilspænding medfører, at pakningerne spændes mod stangen, begrænser pumpens slag og ødelægger pakningerne. Løsn pakningsomløberen. Kontrollér om der forekommer udsivning omkring pakdåsen. Udskift om nødvendigt pumpens pakninger. Se pumpehåndbog B

13 Udskiftning af stempelpumpe Udskiftning af stempelpumpe Se reparationsvejledningen til pumpen i brugerhåndbog Afmontering 4. Lad pumpen køre, indtil pumpestiften (32) er placeret, så den kan fjernes. 5. Tag elkablet ud af stikket. 6. Brug en kærvskruetrækker til at skubbe holdefjederen (C) op. Skub pumpestiften (32) ud. Læs advarslerne Fare for injicering på side 3, Fare i forbindelse med bevægelige dele på side 4 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side Løsn de to skruer (30), og drej dækslet (44). C 3. Løsn omløberen (A), og afmonter slangesættet (35). Løsn omløberen (B), og afmonter højtryksslangen (14). 7. Brug en hammer til at løsne pumpens kontramøtrik (11). Skru pumpen af (9) B 13

14 Udskiftning af stempelpumpe Installation 5. Skru pumpen i, indtil gevindrillerne er på linje med det øverste af drevhusets åbning. Hvis pumpestiften arbejder sig løs, er der risiko for, at dele kan brække af på grund af den kraft, der opstår, når pumpen kører. Disse dele kan blive slynget gennem luften og medføre alvorlig personskade eller tingskade. FORSIGTIG Hvis pumpens kontramøtrik går løs under brug, vil gevindet på drevhuset blive beskadiget. 6. Juster pumpeafgangen (E) efter bagsiden. 1. Lad pumpens stempelstang køre ud i fuld længde. Smør fedt på den øverste del af pumpestangen (D) eller inde i stempelstangen (7). Sæt kontramøtrikken (11) på pumpens gevind. 7. Skru kontramøtrikken (11) op på pumpen, indtil den stopper. Tilspænd kontramøtrikken med fingrene, og bank den derefter 1/8 til 1/4 omgang med en (maks.) 568 g hammer til ca. 102 Nm. 8. Monter sugerøret (35) og højtryksslangen (14). Tilspænd omløber (A) og (B).. 2. Monter pumpestangen (D) i stempelstangen (7). 3. Monter pumpens stift (32). Sørg for, at holderingen (C) sidder helt ind i rillen på pumpestiften. 9. Fyld pakningsomløberen med Graco TSL, indtil væsken flyder oven på pakningens overside. 4. Skub pumpen (9) op, indtil pumpens gevindriller har kontakt. 10. Drej dækslet (44). Tilspænd skruerne (30) B

15 Udskiftning af drevhus Udskiftning af drevhus Læs advarslen Fare for injicering på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Afmontering 1. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Installation 1. Smør et rigeligt lag smørefedt på tandhjul og nålelejeoverflader. Monter aksiallejet (4) og tandhjulene (2) og (3) i forendeskjoldets hus. Nålelejeoverflader 2. Afmonter pumpen (9). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side 13. Tag elkablet ud af stikket. 2. Skub drevhuset ind i forendeskjoldets hus. Før tandhjulets krumtap (3) ind i stempelstangen (7). 3. Fjern de to skruer (30) og dækslet (32). 4. Fjern de fire skruer (6). 5. Træk drevhuset (5) af motorens forendeskjold. 6. Fjern tandhjulssættet (2) og (3) samt aksiallejet (4) fra drevhuset. FORSIGTIG Pas på ikke at tabe tandhjulssættet (3) og (2), når drevhuset (5) afmonteres. Tandhjulssættet kan forblive i indgreb med motorens forendeskjold eller drevhuset. 3. Monter de fire skruer (6). 4. Monter dækslet (32) med de to skruer (30). 5. Monter pumpen (9). Se afsnittet Udskiftning af stempelpumpe på side B 15

16 Rotationstest Rotationstest Se ledningsdiagrammet på side 27. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Kontrol af elektrisk gennemgang i tændspole, motorviklinger og kul. 2. Hvis drejemodstanden er ujævn eller der ikke er nogen drejemodstand, kontrolleres følgende punkter: manglende kuldæksler, knækkede kulfjedre, kulledninger og slidte kul. Reparer disse dele efter behov. Se side Hvis drejemodstanden stadig er ujævn eller der ikke er nogen drejemodstand, udskiftes motoren. Se side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 3. Afmonter drevhuset (5), se side Frakobl motorforbindelsen (F). Kortslutningstest af tændspole Drej blæseren hurtigt med fingrene. Hvis der ikke forekommer kortslutninger, vil motoren rotere to eller tre omgange, før den stopper helt. Hvis motoren ikke drejer frit rundt, er tændspolen kortsluttet. Udskift motoren. Se side 26. Tændspole, kul og test af motorledningernes åbne kredsløb (fortsat) 1. Forbind den røde og den sorte motorledning med en testledning. Drej blæseren med fingrene med ca. to omdrejninger pr. sekund. 4. Slut motorforbindelsen (F) til igen. 5. Udskift drevhuset. Se side Udskift kappen (29) og de to skruer (30) B

17 Udskiftning af blæser Udskiftning af blæser Afmontering Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 4. Træk blæseren af (100). Installation 1. Før den nye blæser (100) på plads på motorens bagstykke. Kontrollér, at blæserbladene vender mod motoren som vist. 2. Monter fjederklemmen (101). 3. Udskift kappen (29) og de to skruer (30). 3. Afmonter fjederklemmen (101) fra motorens bagstykke B 17

18 Udskiftning af motorkul Udskiftning af motorkul Se ledningsdiagrammet på side 27. Afmontering Udskift kullene, hvis de er mindre end 6 mm lange. Bemærk, at kullene slides uensartet på motorens to sider, hvorfor begge kul skal kontrolleres samtidig. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 3. Kobl motorledningen (D) fra printkortet (33). 4. Overskær spænderingen (F). 5. Find de to gule ledninger (C) (varmeledninger). Overskær hver gul ledning på midten. 2. Før hvert dæksel (A) på plads over kullet. Vend hvert dæksel, så de to fremspring er på hver side af kulledningen. Der lyder et klik, når dækslet er korrekt monteret. 3. Brug en afisoleringstang til at fjerne isoleringen ca. 6 mm fra enden af hver gul ledning (C) til motoren. 4. Før den afisolerede ende ind i enden af en endesplejsning (E) på den nye kulenhed. 5. Brug en krympetang til at klemme endesplejsningens (E) ender tæt sammen om ledningen. Træk let i hver enkelt ledning for at sikre, at den ikke bliver trukket af endesplejsningen. 6. Tag en ny spændering (F) fra sættet, og vikl kun spænderingen omkring motoren og ledningerne. Skær eventuelt overskud af. Sørg for, at trykslangen og kablerne ikke bliver fanget i spænderingen. 7. Slut motorledningen (D) til printkortet (33) igen. 6. Brug en kærvskruetrækker til at lirke de to kuldæksler af (A). Afmonter kullene (B) fra motoren. 7. Kasser det gamle kulledningssæt. 8. Drej blæseren med fingrene, og blæs samtidig trykluft ind i den positive (øverste) kulholder for at fjerne kulstøv. Tænd for værkstedets udsugning for at begrænse støvet. Anbring slangeenden over den negative (nederste) kulholder, mens der blæses trykluft ind i den positive (øverste) kulholder. Rød Sort Installation \ Anvend kun nye dele fra kulsættet. Genbrug ikke gamle dele, hvis nye erstatningsdele er tilgængelige. 1. Monter de nye kul (B) i motoren. Sørg for, at ledningerne vender mod motorens front. Kontrollér, at den positive (røde) kulledning monteres øverst på motoren (som vist) og den negative kulledning på motorens side. 8. Udskift kappen (29) og de to skruer (30) B

19 Udskiftning af printkort Udskiftning af printkort Se ledningsdiagrammet på side Træk printkortet lidt ud, og før det derefter bagud og væk fra rammen. Kontrollér, at elkablet er frit og IKKE viklet omkring kabeloprullet. Læs advarslen Fare for elektrisk stød på side 3 og Procedure for trykaflastning på side 7. Afmontering 1. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 7. Tag elkablet ud af stikket. 2. Fjern de to skruer (30) og kappen (29). 7. Fjern tyllen og ledningerne fra trækaflastningen. 3. Kobl trykreguleringsstikket (A) fra printkortet (33). 4. Kobl motorledningen (B) fra printkortet (33). 5. Fjern de tre skruer (30), der fastholder printkortet på huset (to skruer fortil og én på bagsiden ved siden af elkablet).. Stelledningen skal forblive sluttet til sprøjten via stelskruen. 8. Afmonter de to elkabelstik fra printkortet B 19

20 Udskiftning af printkort Installation 1. Før tyllen og elkablets ledninger gennem trækaflastningen i printkortet (33). 2. Slut på ny elkablets stik til de korrekte klemmer, som er angivet på printkortet (120 V, sort og hvid, 240 V, blå og brun på printkortet (33)). Sørg for, at elkablet går mellem den blå højtryksslange til manifolden og sprøjtens ramme. 3. Før forsigtigt printkortet tilbage på plads på siden af motorrammen. 4. Monter de tre skruer (30) igen. Tilspænd med et moment på 3,4-3,9 Nm. 5. Tilslut på ny motorledningen (B) og trykreguleringsenhedens stik (A). 6. Monter kappen (29) og de to skruer (30) B

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte

FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte Reparation FinishPro II 395/595 Airless/luftforstærket sprøjte 333130A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til erhvervsmæssig brug. Ikke godkendt til brug i eksplosive

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310824D rev.b - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Reparation Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311378G Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Læs alle advarsler og

Læs mere

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A

VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS MALERSPRØJTE. Model 231-345, Serie A. Rev. A VEJLEDNING - RESERVE- DELSLISTE 308-365D Rev. A VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG 220/240 VAC, 6 AMP ULTRA PLUS+ 750 AIRLESS

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer -

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Vejledning Stempelpumpe 312023B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modellerne 2466, 2467, 246, 219 Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22, Mpa, 2 bar) Vigtige

Læs mere

Reparation. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J. Modeller: Se side 2

Reparation. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J. Modeller: Se side 2 Reparation Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V-airless sprøjter 311178J Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk 3.300 psi (227 bar,

Læs mere

Dansk. G40 Luftstøttet sprøjtepistol. Vejledning Dele 311948G DA. Model: 288513, 289604

Dansk. G40 Luftstøttet sprøjtepistol. Vejledning Dele 311948G DA. Model: 288513, 289604 Vejledning Dele Dansk G40 Luftstøttet sprøjtepistol 311948G DA - Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug.- Model: 288513, 289604 Maksimalt arbejdsstryk:

Læs mere

Betjening - Reparation - Dele. Fine Finish HVLP 7.0/9.0/9.5 313410F DA

Betjening - Reparation - Dele. Fine Finish HVLP 7.0/9.0/9.5 313410F DA Betjening - Reparation - Dele Fine Finish HVLP 7.0/9.0/9.5 313410F DA - Bærbare sprøjter til påføring af fine finish overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug.- 240 VAC modeller: 257829,

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

306860D VEJLEDNING DELLISTE

306860D VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING DELLISTE VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG. HØJTRYK Returtryksregulator Til brug i højtrykscirkulationssystemer til

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard

Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt arbejdstryk: 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) Lo-boy Standard Betjening GMAX II 3900/5900HD/5900 Convertible/7900 TexSpray 5900HD Convertible/7900HD Airless sprøjter 3A0304B DA Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer Maksimalt

Læs mere

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler

DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler Reparation DutyMax hydrauliske sprøjtepistoler 3A2473A DA - Kun til professionelt brug - - Ikke godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser i Europa - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI),

Læs mere

ARMATURER FOR HØJTRYK

ARMATURER FOR HØJTRYK Vejledning Delliste ARMATURER FOR HØJTRYK Kugleventiler, kontraventiler og drejeled 308D Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse forskrifter. Rev.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA

Reparation. Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Reparation Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2397A DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug.

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Reparation Elektriske irless-sprøjter 332802 D - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter

Betjening 3A2372B. Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter Betjening Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium og Mark X Max elektriske airless sprøjter 3A2372B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

G40 Luftstøttet sprøjtepistol

G40 Luftstøttet sprøjtepistol Vejledning Dele G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191A DA Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug. Model: 262929, 262932 Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAB DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening, dele Elektriske Airless-sprøjter 334572D DA Kun til professionel brug. Ikke godkendt til brug i eksplosiv atmosfære eller farlige områder. For bærbar airless sprøjtning af arkitektonisk maling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FinishPro 390/395 Airless/Luftstøttet sprøjte

FinishPro 390/395 Airless/Luftstøttet sprøjte Reparation FinishPro 390/395 Airless/Luftstøttet sprøjte 311922E DA - Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt væskearbejdstryk: 3.300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimalt

Læs mere

Automatiske luftløse sprøjtepistoler

Automatiske luftløse sprøjtepistoler Vejledning Delliste Automatiske luftløse sprøjtepistoler 11666E Delnr. 88048 Til luftløs sprøjtning af maling og overfladebelægninger. Delnr. 88048 Voor vloeiende afdichtingstoepassingen. Maksimalt arbejdstryk

Læs mere

190ES/210ES/210ES Plus Elektrisk, luftfri sprøjte

190ES/210ES/210ES Plus Elektrisk, luftfri sprøjte Reparation 190ES/210ES/210ES Plus Elektrisk, luftfri sprøjte 312815D DA - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til profesjonelt bruk.- 190ES Standermodel:

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøjtepakke 3A1798B. Betjening. Model 24F893 Maksimalt arbejdstryk 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Betjening Pro Pack Bærbar sprøjtepakke - Anvendes sammen med Graco håndholdte sprøjter (undtagen fin finish-sprøjter) - - kun til bærbare sprøjteapplikationer af vandbaseret og oliebaseret (mineralsprit)

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Elektriske Airless-sprøjter

Elektriske Airless-sprøjter Betjening Elektriske Airless-sprøjter 332775A DA - Til bærbare sprøjteanvendelser med bygningsmaling og -belægninger - - Kun til professionel brug - - Ikke godkendt til brug i eksplosive atmosfærer eller

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion

RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion RP8623 malersprøjte bruger manula. Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsler Komponentidentifikation Tekniske Data Operation instruktion Airless Sprayer rengøringsprocedure Tryk procedure for frigivelse

Læs mere

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40

Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 Brugervejledning for FLAIR bindemaskine XDL-40 www.folkelarsen.dk Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Læs denne brugervejledning Varenr. 89664 før maskinen tages i brug Læs denne brugsvejledning

Læs mere

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe

Vejledning Dele 309303D. 1:1 BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Vejledning Dele : BLANDINGSFORHOLD TRITON 308 membranpumpe Maksimalt arbejdstryk (væske): 0,8 MPa (8 bar) Maksimalt indgående lufttryk: 0,8 MPa (8 bar) Delnr. 33500 aluminiumpumpe, serie B, npt-gevind

Læs mere

G15/G40 Sprøjtepistol

G15/G40 Sprøjtepistol Vejledning - delliste G5/G40 Sprøjtepistol 3A0445E DA En letvægtsserie af luftstøttede sprøjtepistoler til sprøjtning og lakering af diverse malinger og lag, særligt ved applikationer, der kræver atomisering

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter)

Vejledning delliste D. HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre. Væskefiltre. Væskefilter. Ekspansionsbeholdere (med filter) Vejledning delliste HØJTRYK Ekspansionsbeholdere og væskefiltre Væskefiltre 079D Rev. N Maksimalt arbejdstryk: 0 bar ( Mpa) Model 80, serie A Åben montering Model 7, serie E Dækket montering Væskefilter

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparation D. Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model , serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparation Stempelpumpe 310643D Rev. J Maksimalt arbejdstryk: 250 bar (24,8 MPa) Model 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Model 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Reparation -- Delliste

Reparation -- Delliste Reparation -- Delliste LineLazer IV 3900, R300, 5900 FieldLazer R300 airless afstribningsaggregater - Til påføring af afstribningsmaterialer - 311119W DA 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa) maksimalt arbejdstryk

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning

RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning Betjening RoadLazer RoadPak System til linjeafmærkning 3A1742C DA - Anvendes til afmærkning af veje og reflekterende overflader - - Kun til professionel brug - Modeloversigt (se side 2) Maksimalt arbejdstryk:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere