Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker"

Transkript

1 Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige fællesingang Bygge og Anlæg. Uannelsesorningen træer i kraft en 1. juli Det følgene relaterer sig til ovennævnte uannelsesbekentgørelses bilag 9. Skolen fastsætter efter samrå me et lokale uannelsesuvalg eventuelle overgangsorninger for elever, er er begynt på uannelsen efter tiligere regler uner hensynstagen til elevernes forusætninger for at gennemføre en afsluttene sveneprøve. Følgene ænringer er foretaget i uannelsesorning: Informationsteknologi er ænret til Datalære og IT (områefag) Arbejsmiljø moul er afknyttet orning og arbejsmiljø moul 2 er tilknyttet ny orning Tabel 1 er ænret, i forhol til at se ver. orgelbygger Der er insat tekst fra bilag til bekentgørelsen ver. EUX, og tiligere tekst ingår som et bilag. Til afsnit 1 Uannelsens formål og opeling Der er ikke behov for uybning af bekentgørelsens bestemmelser om formål og opeling. Uannelsens opbygning i trin og specialer er anført uner kap 4. Til afsnit 2 Uannelsens varighe og struktur m.v. For elever me uannelsesaftale før grunforløb (agangsvejen) kan uannelsen begyne me i virksomheen i højst 12 før påbegynelse af grunforløb. Hvis en elev ingår en uannelsesaftale unervejs i grunforløbet, beregnes uannelsestien fra afslutningen af grunforløbet, som om eleven er vejselev. Afslutning i uannelsens trin 1 skal beregnes sålees, at eleven som minimum får 78 s uannelsesti og som maksimum 84 s uannelsesti i hoveforløbet. Hvis eleven har været i foru for grunforløbet, kan enne ti fratrækkes uannelsestien i hoveforløbet. Afslutningsatoen er alti freag i en uge, men er ikke nøvenigvis siste ag i siste forløb på hoveforløbet. Oplysning om beømmelsesresultat sker ve afslutning af siste forløb, men ulevering af uannelsesbevis sker først på afslutningsatoen i virksomheen. Afslutningen i uannelsens trin 2 skal ske freag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 ineholer en helligag, kan et faglige uvalg forskye afslutningen til freag i uge 12 eller uge 14. Oplysning om beømmelsesresultat og ulevering af uannelsesbevis eller svenebrev er sammenfalene me elevens afslutningsato. 1

2 Det faglige uvalg fastlægger planlægning af - og perioerne, som et fremgår af skemaet. Det omtrentlige antal, er er angivet mellem perioerne, er et minimum, er skal planlægges. Summen af e viste svarer erfor ikke nøvenigvis til en præcis uannelseslænge. Som et fremgår af skemaet, skal H3 være gennemført inen for e første to år af læretien inklueret grunforløbet. Bygningssneker, møbelsneker og orgelbygger 3 år og 3 9 måneer. Træoperatør og bygningsmontør 2 år. Trin 1 Trin 2 1år 2 år 3 år 4 år Spe cial e Bygningssneker Møbel Sneker Orgelbygger Bygningsmontør / Træoperatør Inleene kun for agangsvejens elever Grun forlø b forlø b s ca. 23 ca. 23 ca. 23 ca. 23 H1 H1 H1 H1 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 H2 H2 H2 H2 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 Hoveforløb H3 H3 H3 H3 me eksa men ca. 21 ca. 21 ca. 21 H4 H4 H4 ca. 21 ca. 21 ca. 21 H H H ca. 21 ca. 21 ca. 21 H6 me sveneprøve H6 me sveneprøve H 6 u g er Sven e prøve i firma For elever, er har opnået grunforløbsbevis fra ingangen Bygge og Anlæg me kompetence til hoveforløbet til Maskinsneker, Prouktionsassistent møbel og prouktionsassistent øre og vinuer gives er ful merit. 2

3 For elever, er har opnået grunforløbsbevis fra ingangen Bygge og Anlæg me kompetence til hoveforløbene i Træfagenes Byggannelse, Boligmontering, Murer-, Stenhugger- og Stukkatøruannelsen, Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolæggeruannelsen og VVS uannelsen tilrettelægger n unervisningen sålees at e særlige kompetencemål foru for skolnervisningen i hoveforløbet jf. bilag 6, 3.1., kan gennemføres på 10. Skolen afklarer evt. goskrivning for skolnervisningen efter hovebekentgørelsens 0 og 4 på grunlag af ns kompetenceafklaring af eleven. Det faglige uvalg træffer afgørelse om afkortning af hoveforløbets uannelsesti på baggrun af en okumenteret ansøgning me utalelser fra elev, virksomhe og. Elever, er har gennemført byggemontageteknikeruannelsen, kan ingå en uannelsesaftale som bygningsmontør, bygningssneker og møbelsneker me en afkortning af hoveforløbets uannelsesti på 6 måneer. Elever me bestået stuentereksamen, hf, hhx eller htx kan gennemføre specialerne bygningssneker, møbelsneker og orgelbygger på 2 år og 3-9 måneer efter følgene moel: Grunforløbet skal gennemføres på max. 10, i mosat fal lægges er 6 måneer på uannelsestien i hoveforløbet. 6 x s hoveforløb Praktikuannelse ca. 100 Praktikvirksomheen skal være inforstået me afkortningen fra begynelsen af aftalen. Voksne me minst 2 års relevant erhvervserfaring i bygnings- træ og møbelinustrien kan ingå en uannelsesaftale me en afkortning af hoveforløbets uannelsesti på 6 måneer. Voksne me relevant arbejsmarkesuannelse eller tilsvarene kvalifikationer kan fritages for grunforløbet og ingå en uannelsesaftale me en afkortning af hoveforløbets uannelsesti på 6 måneer. Voksne me relevante AMU-mål eller tilsvarene kvalifikationer kan fritages for grunforløbet og ingå en uannelsesaftale me en afkortning af hoveforløbets uannelsesti på 6 måneer. Hvis e tillige har minst 3 års relevant erhvervserfaring i bygnings- træ og møbelinustrien, kan e ingå en uannelsesaftale me en afkortning af hoveforløbets uannelsesti på op til 24 måneer. Me hensyn til relevante AMU-mål skal eleven henvene sig til et faglige uvalg. For GVU-elever skal aftalen me n senes til et faglige uvalg, verørene kravet til relevant erhvervserfaring. Til afsnit 3 Særlige kompetencemål foru for skolnervisningen i hoveforløbet De særlige kompetencemål, er skal opnås for at påbegyne hoveforløbet er gælene for alle elever, uanset valg af speciale eller tilrettelægning af grunforløb. 3

4 Til afsnit 4 kompetencemål for hoveforløbet Den anbefalee moel for uannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hoveforløbet opnås gennem, at uannelsens grunfag, områefag, specialefag og valgfag samt mål u fra iaktiske overvejelser foreles og gennemføres i en helhesorienteret tilrettelæggelse, er kombinerer teori og praktiske øvelser uner hoveforløbets ophol og ophol. Unervisningen gennem hele uannelsen tilrettelægges sålees, at en i viest mulige omfang afspejler e arbejsfunktioner og en teknologianvenelse, er er karakteristisk for snekerområet. Unervisningen skal give insigt i og forståelse for miljømæssige problemstillinger i forbinelse me materialeanvenelse. Unervisningen skal tilrettelægges sålees, at eleven kan gennemføre en uannelsesplanlægning, er aftales i samarbeje me kontaktlæreren, også me henblik på egen efter- og vierannelse. Alle fag er beskrevet me henblik på, at unervisningen kan tilrettelægges og gennemføres som projektorienteret unervisning, og såan at eleven i viest muligt omfang aktiveres og gøres meansvarlig for unervisningen. Den projektorienteree unervisning skal give eleven forusætninger for uvikling af en faglig ientitet. Eleven skal båe selvstænigt og i samarbeje me anre møe fagligt uviklene problemstillinger, er kan meføre en personlig uvikling båe på et inre plan som inivi og på et yre plan som samfunsborger. I uannelsesorningens angivelser af fag, niveauer og mål optræer en el fælles mål for trin 1 og trin 2 i snekeruannelsen og i maskinsnekeruannelsen me henblik på samlæsning og mulighe for breere læringsmiljøer på e r, hvor begge uannelser ubyes. Områefag og e bunne specialefag er beskrevet på rutineret og/eller avanceret samt ekspert niveau. På avanceret niveau anvenes begrebet innovativt for at ifferentiere mellem rutineret og avanceret/ekspert niveau. Begrebet innovativt skal i enne sammenhæng forstås som, at løse en given opgave ve at foranre eller viervikle en sålees, at et viser elevens faglige bree og insigt i en given problemstilling Grunfagene i uannelsen er uvalgt, fori eres målbeskrivelser giver mulighe for at supplere og unerstøtte områe- og specialefagene i en helhesorienteree tilrettelæggelse. Matematik og arbejsmiljø påbegynes i grunforløbet. Matematik ingår i uannelsen, som en funamental forusætning. Det er især e grunlæggene færigheer, er kommer i anvenelse areal, mænge, pris, hanelsregning, brøker og geometri. Faget skal afsluttes på trin 1. Fremmesprog skal give mulighe for at anvene og forstå et fremmesprog i forbinelse me faglige opgaver. Enviere skal faget styrke elevens forståelse for at fungere i et internationaliseret erhvervsliv og samfun. Skolerne opforres til at tilrettelægge unervisningen i sammenhæng me et specialefag og i ulanet. Faget skal afsluttes på trin 2. 4

5 Arbejsmiljø Moul 2 ingår i alle fagbeskrivelser og unerliggene målbeskrivelser. Faget giver eleverne en grunlæggene forståelse for at tænke personlig sikkerhe og værnemiler in i alle faser af en arbejsopgave. Enviere giver faget eleven mulighe for at forhole sig til arbejsplasen og virksomheens opgaver og ansvar i forhol til ens arbejsmiljøorganisation. Faget afsluttes på trin 1. Hva angår grunfagene i uannelsen, henvises til beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekentgørelse om grunfag. Den kan fines i Retsinformation. Emnet Materialeforståelse er inarbejet i alle e bunne og valgfrie specialefag. Skolerne opforres til at inrage gæstelærere i form af f.eks. leveranører, og arrangere virksomhesbesøg me henblik på en opateret vien om nye materialer. Tabel 1 er en oversigt over forelingen af unervisningsfag og varighe på henholsvis trin 1 og trin 2, samt specialet orgelbygger. Tabel 1 er til forskel fra tabel 2 en samlet kort oversigt på én sie over forelingen af unervisningsfag på alle specialer. Det fremgår, hvoran grunfag, områefag, bunne specialefag, valgfrie specialefag og valgfag ingår i hvert speciale. Tabellen fortæller, hvilke fag er er fælles for alle specialer og hvilke fag er er fælles for uvalgte specialer. Det fremgår af tabel 2 hvilke unervisningsfag uannelsen ineholer, heruner hvilket eller hvilke kompetencemål et pågælene fag unerstøtter. Det fremgår også, om fagene skal afsluttes på trin 1 eller trin 2 me henblik på en go sammenhæng i uannelsesforløbet. Enelig er er angivet foreling af timer på e enkelte trin og specialer. Det fremgår af tabel 3, hvilke mål uannelsen ineholer, heruner hvilket eller hvilke kompetencemål, et pågælene mål unerstøtter. Praktikmålene ingår i en virksomhesvurering, Snekerfagets Fællesuvalg foretager ve gokenelsen af virksomheen. Praktikmålene fremgår af et elektroniske værktøj elevplan som båe elev og virksomhe skal anvene. Praktikmålene fremgår også af en uannelseslogbog, som følger en enkelte elev. Det er ikke nøvenigt at gennemføre alle målene for at opfyle kravene til et faglige inhol i tien. Virksomheernes arbejsopgaver giver ikke alti mulighe for at gennemføre alle e anførte mål. Det påhviler og virksomheen at sørge for så alsiig en ti som muligt ve evt. ulån til anre virksomheer eller supplerene skolnervisning. Skolen og et lokale uannelsesuvalg for uannelsen skal løbene foretage en helhesvurering af om, tien giver eleven mulighe for at få tilstrækkelige og fornøne arbejsopgaver, erfaringer og færigheer. Nærmere beskrivelse af unervisningsfagene i elen og mål fines sist i enne uannelsesorning.

6 Tabel 1 Oversigt over fagenes placering og varighe på hoveforløbet 1 s ophol på henholsvis 1. og 2. trin Trin 1 Trin 2 Speciale G Matematik F Fremmesprog F Arbejsmiljø Moul 2, F Sum af grunfag i hoveforløb O Design, prouktion og prouktuvikling Datalære og IT Inustrielt plaemøbel, rutineret 1, 1, 1, Sum af områefag i hoveforløb 4, 4, 4, BSS Inustriel og hånværksmæssig fremstilling af vinuer og øre, rutineret Inustriel og hånværksmæssig fremstilling af vinuer og øre, avanceret Træoperatør/møbel Træoperatør/vinuer og øre Bygningsmontør 2, 2, Trapper, rutineret 3, Siemøbel, rutineret 2, Siemøbel orgel, rutineret 2 Hånværksmæssig/maskinel fremstilling af plaemøbel, rutineret Hånværksmæssig/maskinel fremstilling af plaemøbel, avanceret 1 Hånværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, rutineret 2, Hånværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, avanceret 3 Orgel, okumentation og bearbejning, rutineret Orglets klanglige materialer, rutineret 2 Montage af øre og vinuer, rutineret 0, 0, Elementmontage, rutineret 0, 0, 0, Byggeplasinretning, rutineret 0, 0, Gulv, lette skillevægge og lofter, rutineret 1 1 Plaemøbel byg, avanceret 0, Bunne specialefag i alt 6, 6, 6, VS Valgfri specialefag frit valg fra 3, 2, 2, 2, 3, 3, vejleningen S Sum af specialefag i hoveforløb 7, 7, 7, V Valgfag ubut af n Skolger i alt på hoveforløb Møbelsneker 2, Bygningssneker Orgelbygger 2, 6

7 Tabel 2 - Fagenes birag til kompetencemålene - elen af hoveforløbet Faget birager til følgene kompetencemå l Fagnavn Præstation sniveau for faget Vejlee ne ti Trin 1 Trin 2 Nummereringe n af komptencemål henviser til numrene i uannelsesbe kentgørelsen. numre på Grunfag Uger 2 2 kompetencemå l, som faget birager til., 6, 13, Matematik F 1 uge x 4,, 9. Engelsk F 2 x 4,,9 Tysk F 2 x 4,,9 Fransk F 2 x 4,,9 Italiensk F 2 x 10, 11, 12,16-21, 23, 24, 30. Arbejsmiljø Moul 2 F 1 uge x Områefag Præstatio nsstanar for faget 4, i alt 1, 2, 3, 6, 8, 10. Inustrielt plaemøbel Rutineret 1, x 4, 2 3 -, 10-13, 17- Design, prouktion og Rutineret 2 x 2, 29-31, prouktuvikling 3 -, 10-13, Design, prouktion og Avanceret 2 x 17-2, 29-31, prouktuvikling 3,, 6, 13 Datalære/IT Rutineret 1 uge x Specialefag Bunne specialefag for alle specialer Præstatio nsstanar for faget 0, i alt 0, i alt 2, 3, 4, 18. Elementmontage Rutineret 0, uge x 7

8 Bunne specialefag 2, 3,, 6, 7, 11, 1. Specialet Bygningssneker Inustriel og hånværksmæssig fremstilling af vinuer og øre 11 4, i alt Rutineret 2, x 6, 2, 3,, 6, 7, 11, Inustriel og hånværksmæssig Avanceret 2, x 1. fremstilling af vinuer og øre 2, 3,, 12,13, Trapper Rutineret 3, x 14, 16. 2, 3, 17. Montage af øre og vinuer Rutineret 0, uge x 16, 17, 18, 19, Byggeplasinretning Rutineret 0, uge x 20 2,, 3, 19, 20. Gulv, lette skillevægge og lofter Rutineret 1 uge x 1, 2, 3,, 6, 7, Plaemøbel, byg Avanceret 0, x 8, 10. Specialet Møbelsneker 11 i alt 4, 6, 1, 2, 3, 4,, 6, Siemøbel Rutineret 2, x 7, 8, 21, 22, 24. 1, 2, 3,, 6, 10, 23. Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af Rutineret 2 x 1, 2, 3,, 6, 7, 10, 23. 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 24, 26, 27. plaemøbel Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af plaemøbel Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Avanceret 1 uge x Rutineret 2, x 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 24, , 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 21, 22. 1, 2, 3,, 6, 10, 23. 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 24, 26, 27. Hånværksmæssig / Avanceret 3 x maskinel fremstilling af møbler Specialet Orgelbygger 11 i alt 4, 6, Siemøbel orgel Rutineret 2 uge x Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af plaemøbel Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler Rutineret 2 x Rutineret 2, x 1, 2, 3, 4,, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 36, , 33, 34, 3, 36. Orgel, okumentation og bearbejning Orglets klanglige materialer Rutineret 2, x Rutineret 2,0 x Valgfri specialefag Præstatio 6 i x x 8

9 ns alt For alle specialer stanar for faget 3, 4, 10, 11, 17, Iværksætteri og Avanceret 3, x 18, 19 entreprenørskab 2, 3, 4,, 6, 7, Design, prouktionsuvikling og Avanceret 3, x 8, 10, 11, 12, 23, 24, 27. prouktions-moning 2, 3,, 6, 7, 8, Plaemøbler og massivt træ Rutineret 2, x 10, 23, 2, 3,, 6, 7, 8, Plaemøbler og massivt træ Avanceret 3, x 10, 23, 2, 3,, 6, 10, CNC-programmering og Rutineret 2, x 23, 24. bearbejning 2, 3,, 6, 10, CNC-programmering og Avanceret 3, x 23, 24. bearbejning 1, 2, 3, 11, 18. Rutineret brug af Rutineret 2, x el-hånværktøj 1, 8, 18. Avanceret brug af Avanceret 1,0 x x el-hånværktøj 8, 1, 18. Samlinger i høvlet Avanceret 1,0 x x konstruktionstræ 1, 24, 2, 26. Samlinger i møbelelementer Avanceret 1,0 x x 1, 8, 10, 24 Korpus, finer og intarsia Avanceret 1,0 x x 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Afkorter, AMU mål 0,4 x x plae- og runsav 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Bore- og AMU mål 0,4 x x stemmemaskiner 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,8 x x 1, 3, 8. Træbearbejning på borfræsere AMU mål 0,6 x x 1, 3, 6, 8. CNC styret overfræser, AMU mål 0,2 x x maskinlære, træ 1, 3, 8. Kehling af lister og bræer AMU mål 0,8 x x 1, 2, 3, 4. Branforanstaltninger v. AMU mål 0,2 x x gnistprouce-rene værktøj 2, 7, 17,18, 19, Pers. Sikkerhe v arbeje me expoxy og isocyanater AMU mål 0,4 x x 11 Træ og Aluminium - Døre/vinuer AMU mål 0,8 x x i træinustrien 2, 4. Dampspærre Montering og AMU mål 0,2 x x trykprøvning i nybyggeri 2, 4, 1. Dampspærre Renovering af AMU mål 0,4 x x tagkonsruktion 2, 4, 1. Dampspærre Renovering af AMU mål 0,2 x x yervægskonstruktion 2,4,1 Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x 9

10 2,4,1 Isolering energirigtige løsninger ve isolering Valgfrie specialefag Specialerne Møbelsneker og Orgelbygger AMU mål 0,6 x x 1, 2, 3, 4,, 7, Renovering og restaurering af Avanceret 3, x 8, 2, 26, 27. møbler 3, 6. Robbotteknologi Avanceret 3, x 1-8, 10, 23, 30, Orgelemner i plae og massivt træ Rutineret 2, x , 23, 30,36 Orgelemner i plae og massivt træ Avanceret 3, x 2, 3,, 6, 10, CNC-programmering og Avanceret 3, x 23, 24. bearbejning 2, 3,, 6, 7, 8, Plaemøbler og massivt træ Avanceret 3, x 10, 23, 1, 2, 3, 11, 18. Rutineret brug af Rutineret 2, x el-hånværktøj 2, 4, 17. F fugning ve vinuer og AMU mål 0,6 x x øre Valgfrie specialefag Træoperatør, møbel Valgfrie specialefag Specialet Bygningssneker 3,, 17, 18, 19, Bygningsmontage Rutineret 2, x 20. 3,, 17, 18, 19, Bygningsmontage Avanceret 3, x 20. 1, 2, 3,, 6, 7, Uvenige øre og Rutineret 2, x 8, 11, 17. vinuer 1, 2, 3,, 6, 7, Uvenige øre og Avanceret 3, x 8, 11, 17. vinuer 2, 3, 4,, 8, 1, Energirigtigt byggeri/renovering Avanceret 1,0 x x 17, 18, 19, 20. 2, 4, 17. F fugning ve vinuer og AMU mål 0,6 x x øre 2, 3, 4, 1, 17, Isolering Energirigtige løsninger AMU mål 0,6 x x 18, 19, 20. ve isolering 2, 4. Termografering af bygninger AMU mål 0,2 x x 2, 4. Dampspærre Montering og AMU mål 0,2 x x trykprøvning i nybyggeri 2, 4, 1. Dampspærre Renovering af AMU mål 0,4 x x tagkonsruktion 2, 4, 1. Dampspærre Renovering af AMU mål 0,2 x x yervægskonstruktion 3,. Opsnøring af kompliceree tømmerkonstruktioner Avanceret 1,0 x x 10

11 3,. Uførsel af kompliceree Avanceret 1,0 x x tømmerkonstruktioner 3,. CAD-2D på byggeplasen AMU mål 0,6 x x 3,. CAD-3D på AMU mål 0,6 x x byggeplasen 19 Vægkonstruktioner AMU mål 0, x x timberframing 19 Vægbeklæning buet gips AMU mål 0,4 x x 1 Bygningsrestaurering uarbejelse AMU mål 0,4 x x af løsningsforslag 11 Træ og Aluminium - Døre/vinuer AMU mål 0,8 x x i træinustrien 2, 3,, 6, 10, CNC-programmering og Avanceret 3, x 23, 24. bearbejning 2, 3,, 6, 7, 8, Plaemøbler og massivt træ Avanceret 3, x 10, 23, 1, 2, 3, 11, 18. Rutineret brug af Rutineret 2, x el-hånværktøj 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Afkorter, AMU mål 0,4 x x plae- og runsav 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x x 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Bore- og AMU mål 0,4 x x stemmemaskiner 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. Fræsere AMU mål 0,8 x x 1, 3, 8. Træbearbejning på borfræsere AMU mål 0,6 x x Valgfrie specialefag Træoperatør, øre og vinuer 3,. Opsnøring af kompliceree AMU mål 1,0 X tømmerkonstruktoner 3,. Uførelse af kompliceree AMU mål 1,0 X tømmerkonstruktioner 1, 2, 3,, 6, 7, Uvenige vinuer og øre Rutineret 2, X 8, 11, 17. 3,, 17, 18, 19, Bygningsmontage Rutineret 2, X 20. 2, 3, 4,, 8, 1, Energirigtig byggeri/renovering Avanceret 1,0 X 17, 18, 19, 20. 2, 4, 17. F fugning ve vinuer og AMU mål 0,6 X øre 2, 4, 1. Vægbeklæning buet gips AMU mål 0,4 X Maskinteknik,træ,afkorter, plae- AMU mål 0,4 X og runsav 1, 3, 8. Maskinteknik, træ, Høvlemaskiner AMU mål 0,2 x 1, 3, 8. Maskinteknik, træ, bore- og AMU mål 0,4 X stemmemaskiner 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. fræsere AMU mål 0,8 X 1, 3, 8. Træbearbejning på borfræser AMU mål 0,6 X 3,. CAD 2D på byggeplasen AMU mål 0,6 X 11

12 3,. CAD 3D på byggeplasen AMU mål 0,6 X 2, 3, 4, 1, 17, Isolering Energirigtige løsninger AMU mål 0,6 X 18, 19, 20. ve isolering 1. Træ og aluminium Døre/vinuer AMU mål 0,8 X i træinustrien 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Montering og AMU mål 0,2 X 18, 19, 20. trykprøvning i nybyg 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Renovering af AMU mål 0,4 X 18, 19, 20. tagkonstruktion 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Renovering af AMU mål 0,2 X 18, 19, 20. yervægskonstruktion 2, 3, 4, 1, 17, Termografering af bygninger AMU mål 0,2 X 18, 19, 20. 2, 3, 4, 1, 17, Bygningsrestaurering uarb. af AMU mål 0,4 X 18, 19, 20. løsningsforslag Valgfrie specialefag Bygningsmontør 3,. Opsnøring af kompliceree AMU mål 1,0 X tømmerkonstruktoner 3,. Uførelse af kompliceree AMU mål 1,0 X tømmerkonstruktioner 1, 2, 3,, 6, 7, Uvenige vinuer og øre Rutineret 2, X 8, 11, 17. 3,, 17, 18, 19, Bygningsmontage Rutineret 2, X 20. 2, 3, 4,, 8, 1, Energirigtig byggeri/renovering Avanceret 1,0 X 17, 18, 19, 20. 2, 4, 17. F fugning ve vinuer og AMU mål 0,6 X øre 2, 4, 1. Vægbeklæning buet gips AMU mål 0,4 X Maskinteknik,træ,afkorter, plae- AMU mål 0,4 X og runsav 1, 3, 8. Maskinteknik, træ, Høvlemaskiner AMU mål 0,2 X 1, 3, 8. Maskinteknik, træ, bore- og AMU mål 0,4 X stemmemaskiner 1, 3, 8. Maskinteknik, træ. fræsere AMU mål 0,8 X 1, 3, 8. Træbearbejning på borfræser AMU mål 0,6 X 3,. CAD 2D på byggeplasen AMU mål 0,6 X 3,. CAD 3D på byggeplasen AMU mål 0,6 X 2, 3, 4, 1, 17, Isolering Energirigtige løsninger AMU mål 0,6 X 18, 19, 20. ve isolering 1. Træ og aluminium Døre/vinuer AMU mål 0,8 X i træinustrien 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Montering og AMU mål 0,2 X 18, 19, 20. trykprøvning i nybyg 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Renovering af AMU mål 0,4 x 18, 19, 20. tagkonstruktion 2, 3, 4, 1, 17, Dampspærre Renovering af AMU mål 0,2 X 12

13 18, 19, 20. yervægskonstruktion 2, 3, 4, 1, 17, Termografering af bygninger AMU mål 0,2 X 18, 19, 20. 2, 3, 4, 1, 17, Bygningsrestaurering uarb. af AMU mål 0,4 x 18, 19, 20. løsningsforslag Valgfag 2 x x Tabel 3 Praktikuannelsens birag til kompetencemålene Aktiviteten birager til følgene kompetencemål Praktikmål Træoperatø r øre /vinuer Træoperatø r møbel Bygningsmontør Bygningssneker Møbelsneker Orgelbygge Praktikmål r 3, 4,. Teknisk okumentation til møbel x x x x x x eller bygningsele 1, 2, 3, 4, 10, 11, Prouktions og kvalitetskontrol x x x x x x 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30. 1, 26. Anvenelse og veligeholelse af værktøj x x x x x x 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 23. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 23. 1, 2, 3, 6, 8, 10, , 23. 1, 8, 10, 18, 21, 23, 24, 2, 26. 7, 8, 10, 21, 23, 24, 2. 7, 8, 10, 11, 12, 1, 18, , 29, 30, 31 32, 33, 34, 3, 36, 37. Betjening af træbearbejningsmaskiner møbel x x x Betjening af x x x træbearbejningsmaskiner byg Betjening af træ og x x x plaematerialer Snekersamlinger og beslåning x x x x x x Limning og overflaebehanling møbel Limning og overflaebehanling byg Orgelprouktion x x x 17. Montering af øre og vinuer x x 18, 19, 20. Montering af invenigt arbeje x x 16. Trapper montering x x x x x x 13

14 12, 13, 14, 16. Trapper uførsel og montering x 8, 1, 2. Reparation / renoveringsarbejer x X x 1, 2, 3, 4,, 8. Praktikprojekt mellem 3H og 4H x X x Til afsnit Tilrettelæggelse af skolnervisningen og uannelsen Uannelseshånbog Snekerfagets Fællesuvalg ufæriger en uannelseslogbog, som n uleverer til eleven ve ugangen af grunforløbet. De erklæringer, som virksomheen skal ustee efter e enkelte ophol jf. hovebekentgørelsen ingår som en el af uannelseslogbogen. Untaget er og en særlige erklæring efter siste perioe, som Snekerfagets Fællesuvalg sener irekte til virksomheen. Denne erklæring gæler som tilmeling til sveneprøven, og skal være et faglige uvalg i hæne senest en måne inen prøvens afholelse. Uannelseslogbogen er en el af et faglige uvalgs kvalitetskontrol me perioerne, og behanles af e lokale uannelsesuvalg efter nærmere aftale herom. Praktikprojekt Eleven skal uføre et projekt i perioen mellem 3. og 4. ophol. Problemstillingen skal hentes fra virksomheens arbejsområe / prouktområe. Proukt af projektarbejet skal kunne anvenes i virksomheen. Me hensyn til planlægningen af opgaven opforrer et faglige uvalg til, at rne inkaler e enkelte virksomheer til et møe på n, mens eleven gennemfører 3. ophol. På møet mellem elev, virksomhe og skal parterne nå frem til et oplæg om, hva projektet / problemstillingen skal inehole og en tisplan for evalueringen.. Eleven skal i forbinelse me evalueringen fremstille okumentation i form af f.eks. skitse/tegning, materiale/opskæreseler og kort reegøre for problemstillinger i uførelsen af projektet. Evalueringen gennemføres på virksomheen me eltagelse af, virksomhe og elev. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og uannelseslogbogen. Uannelseslogbogen ineholer en evaluering af projektet. Den skal virksomheen ufyle og en unerskrives af båe virksomhe og faglærer. Valgfrie specialefag Hoveforløbet ineholer 2, s valgfri specialefag på rutineniveau på trin 1 og 3, s valgfrie specialefag på avanceret niveau på trin 2. Det valgfrie specialefag på 2, anbefales gennemført på elevens 2. uannelsesår. Elever, er ønsker at afslutte trin 1, gennemfører et valgfrie specialefag på H3. Det anbefales at gennemføre et valgfrie specialefag på 3, på H. Det gæler for tre af e valgfrie specialefag, at e kun kan gennemføres på trin 2, fori e kræver et avanceret niveau. Det rejer sig om; Design, prouktionsuvikling og prouktions-moning, Iværksætteri og entreprenørskab og Renovering og restaurering af møbler. De valgfrie specialefag i hoveforløbene er fælles for alle specialer. De fleste valgfrie specialefag er også fælles me specialer i uannelsen til maskinsneker og prouktionsassistent. Deruover er er fire valgfrie specialefag af en uges varighe, er er fælles me Træfagenes Byggannelse. Enviere er er to valgfrie specialefag af en 14

15 uges varighe rettet mo møbelsnekerfaget og et antal AMU mål specielt rettet mo bygningssnekeruannelsen. Skolen kan vælge at ubye e valgfri specialefag og AMU mål sammen me almineligt ubu af efteruannelsesaktiviteter, og gennemføre unervisningen som samlæsning mellem to elevgrupper. De valgfrie specialefag kan også tages som valgfag eller som påbygning. Skolerne opforres til at koorinere me hinanen omkring ubu af valgfrie specialefag. Der ingår to s valgfag, som rne skal ubye til eleverne i alle specialer. Den ene uges valgfag ingår i trin 1 og en anen uges valgfag ingår i trin 2. Til afsnit 6 Beømmelse og beviser mv. Praktikvirksomheen insener en afsluttene erklæring, er samtiig gæler som tilmeling til afsluttene prøve / sveneprøven. Virksomheen inbetaler samtiig et gebyr til et faglige uvalg til ækning af ugifterne ve prøvens afholelse. Tilmeling til sveneprøve skal fine ste senest en måne før prøvens afholelse. Den afsluttene prøve for trin 1 består af et projekt, er tager ugangspunkt i et valgfrie specialefag, eleven gennemfører på 3. hoveforløb. Den afsluttene prøve for trin 2 ugør sveneprøven og omfatter alle specialefag. Opgaven til projektsveneprøven er et selvvalgt projekt. Eleven afleverer senest 10 før starten af en siste perioe et projektoplæg i form af en målsat konstruktionstegning, er gokenes af n i samrå me et faglige uvalg. Det faglige uvalg har uarbejet en vejlening til projektsveneprøve. Ve alle prøver på trin 2 skal projektbeskrivelser besvares i elektronisk form, men er er valgfrihe me hensyn til om eleven vil aflevere en håntegning eller en elektronisk uført tegning. Den afsluttene prøve på trin 1 beømmes af en lærer upeget af n og to censorer upeget af et faglige uvalg. Den traitionelle sveneprøve for bygningssneker og møbelsneker beømmes af en lærer upeget af n og fire censorer upeget af et faglige uvalg. Projektsveneprøven for bygningssneker og møbelsneker beømmes af en lærer upeget af n og to censorer upeget af et faglige uvalg. Sveneprøven for orgelbygger beømmes af en sveneprøvekommission upeget af et faglige uvalg. Kommissionen består af én uannet orgelbygger fra henholsvis arbejsgiver- og arbejstagersie. Det faglige uvalg har uarbejet en censorvejlening til brug for beømmelsen af afsluttene prøver og sveneprøver. 1

16 Oplysning om beømmelsesresultat og ulevering af uannelsesbevis eller svenebrev er sammenfalene me elevens afslutningsato. I svenebrevet anføres en samlee karakter og er tilføjes et bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til en pågælene karakter, som angivet i neenståene skema: Karakter ECTS 12 A 10 B 7 C 4 D 02 E Heruover får elever, en særlig påtegning på svenebrevet efter følgene forelingsnøgle, som angivet i neenståene skema: Forelingsnøgle Benævnelse 12,0 Antaget me sølv 11,9-11,0 Antaget me bronze 10,9-8, Antaget me ros 8,4-02 Antaget Hvis eleven ikke består en afsluttene prøve/sveneprøve, tilbyer et faglige uvalg eleven en ny prøve, eventuelt efter supplerene uannelse og skolannelse. Elever kan normalt tilbyes at gå til sveneprøve to gange. I særlige tilfæle kan et faglige uvalg tilbye eleven en treje prøve. Hvis er er flere elprøver i et fag, aflægges kun ny prøve i e elprøver, hvor karakteren i en første prøve er uner 02, henholsvis ikke bestået eller ikke gokent. Elever, som har været forhinret i at fulføre sveneprøven på grun af okumenteret sygom eller anen tvingene årsag, kan eltage i en ny prøve efter et faglige uvalgs nærmere bestemmelse. Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekentgørelse om eksamensorning på erhvervsrne mv. Klager i forbinelse me en sveneprøve afgøres af institutionen i samrå me et faglige uvalg. Reglerne i eksamensbekentgørelsen finer anvenelse. 16

17 Til afsnit 7. Eux-forløb 7.1. Et Eux-forløb, jf., omfatter alle uannelsens kompetencemål og fag For Eux-forløb gæler enviere følgene: 1. Uannelsen varer 4 år og 1 måne inklusiv grunforløbet, er varer 40. Skolnervis-ningen i hoveforløbet varer Hoveforløbet er opelt i minst 2 perioer vekslene me minst 2 perioer For at begyne på skolnervisningen i hoveforløbet skal eleverne opfyle målene for føl-gene grunfag: 1. Dansk C. 2. Fremmesprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Matematik C.. Samfunsfag C. 6. Teknologi C I hoveforløbet skal eleverne gennemføre følgene fag: 1. Byggeteknologi B, jf. bekentgørelse om særlige stuierettee fag m.v. til brug for erhvervsu-annelser. 2. Dansk A, jf. htx-bekentgørelsen. 3. Engelsk B, jf. htx-bekentgørelsen. 4. Fysik B, jf. htx-bekentgørelsen.. Kemi C, jf. hf-enkeltfagsbekentgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekentgørelsen. 7. Teknikfag B - Byggeri og energi, jf. bekentgørelse om særlige stuierettee fag m.v. til brug for erhvervsuannelser. 7.. Den enkelte elev vælger ét af følgene valgfag i hoveforløbet: 1. Kemi B, jf. htx-bekentgørelsen. 2. Matematik A, jf. htx-bekentgørelsen. 3. Samfunsfag B, jf. htx-bekentgørelsen U over grunforløbsprøven og e i afsnit 6 anførte prøver gæler følgene krav om prøver for elever på x-forløb: 1. 1 prøve i et grunfag i grunforløbet efter utræk blant alle elevens grunfag me prøve prøver i hoveforløbet efter utræk blant gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfunsfag C i grunforløbet, jf. nr. 1, rceres antallet til, meminre eleven har valgt samfunsfag B som valgfag efter afsnit større skriftlig opgave, jf. bekentgørelse om særlige stuierettee fag m.v. til brug for erhvervsuannelser. 17

18 4. 1 muntlig prøve me ugangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekentgørelse om særlige stuierettee fag m.v. til brug for erhvervsuannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttene stanpunktskarakterer, er utrykker graen af en enkelte elevs opfylelse af målene for faglig vien, insigt og metoe i en pågælene læreplan ve afslutningen af faget. Der uarbejes en unervisningsbeskrivelse for et enkelte fag i overens-stemmelse me reglerne herom i htx-bekentgørelsen Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, uarbejes i siste -perioe. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholes tismæssigt i overensstemmelse me en relevan-te gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, uarbejes i teknikfag B Byggeri og energi og minst ét fag fra erhvervsuannelsens områe- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan heruover uarbejes i et yerligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker ette. Projektet kan tilrettelægges sammen me erhvervsuannelsens afsluttene prøve. Tilrettelæggelsen kan meføre, at elevens afsluttene prøve finer ste intil seks måneer før aftaleperioens ophør Skolens samlee tilrettelæggelse af unervisningen skal sikre en synergi mellem erhvervs-uannelsens kompetencemål, heruner fag, og e gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og en progres-sion, som er forusat ve uformningen af kravene til inholet i grunforløbet og hoveforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit Forelingen af uannelsestien skal foretages såan, at fag på A-niveau alti afsluttes til en relevante gymnasiale eksamenstermin ve afslutningen af forløbet Uannelsestien for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.., er er fastsat i reglerne for en gymnasiale unervisning, omfatter en samlee lærerstyree elevaktivitet på n, vs. en ti, eleverne eltager i forskellige former for lærerstyret unervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af n til realisering af fagets formål, heruner faglig og metoisk vejlening. Begre-bet omfatter og ikke elevernes forbereelse til unervisningen, et skriftlige arbeje og e officiel-le prøver. Skolen skal ve tilrettelæggelsen af unervisning i gymnasiale fag, hvor er ikke i u-annelsestien ingår ti til afholelse af prøver, sørge for at meregne fornøen ti hertil Omfanget af et skriftlige arbeje i gymnasiale fag opgøres i elevti. Elevtien, er er fast-sat i reglerne for en gymnasiale unervisning, er en forventee ti, en gennemsnitlig elev på et pågælene niveau skal bruge for at ufærige en besvarelse af e skriftlige opgaver i faget. Elevti-en omfatter ikke interne prøver Inholet i e enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uannelsesti, jf. afsnit , er og ve en konkrete tilrettelæggelse af unervisningen skal afkortes på baggrun af gennemførte grunfag i grunforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra unervisning i erhvervsuannelsen i øvrigt, til e i afsnit angivne timer, jf. og afsnit Elevtien, jf. afsnit , afkortes forholsmæssigt. 18

19 Grunfag, er er angivet i afsnit 7.3., ingår beregningsmæssigt me et samme antal timer som et tilsvarene fag efter en gymnasiale læreplan Uannelsestien angivet i antal timer henholsvis før og efter afkortning, jf. afsnit , for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Byggeteknologi B (200/70). Dansk A (260/18). Engelsk B (210/13). Fysik B (190/11). Kemi C (7/7) Matematik B (28/140). Samfunsfag C (7/0) (læses som grunfag, jf. afsnit 7.3.). Teknikfag B Byggeri og energi (220/100). Større skriftlig opgave (2/2). Eksamensprojekt (2/2). Valgfag: Kemi C til B (12/12). Matematik B til A (12/12). Samfunsfag C til B (12/12) Elevens valgfri specialefag skal samlet kunne give n grunlag for at afkorte unervis-ningen i gymnasiale fag me yerligere 20 timer. Bilag til uannelsesorning ver. EUX Der henvises til fagbilagets bestemmelser for rammer og inhol på x-forløb for specialet/uannelsen. Det faglige uvalg anbefaler at - og perioerne planlægges, som et fremgår af neenståene skema. Dette uner iagttagelse af elevernes muligheer for at påbegyne en vieregåene uannelse umielbart eres EUX-forløb ve ugangen af august i et afsluttene år. Det anbefales erfor, at nye forløb starter primo august måne. Sveneprøven og e gymnasiale eksamener ligger i forbinelse me en siste perioe. Tismæssigt ligger sveneprøven sist i marts og e gymnasiale eksamener ligger, så e matcher me tispunktet for eksamen inen for e øvrige gymnasiale uannelser. 19

20 Grunforløb 40 s skolnervisnin g Aug. Jan. Jan. Jan. Jan. Aug. 4 år og 1 mr. i alt Det faglige uvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af e gymnasiale fag og meritgivning for fag på EUD følgene foreling af fag og timer for e tre specialer i uannelsen: Tabel 4 Praktik Hoveforløb 1H 43 Praktik 2H 21 me eksamen Prakti k Alle specialer Grunforløb EUD me C fag I alt Afkortnin g Uger efter afkortnin g Arbejsmiljø 1 1 Bran og førstehjælp 0, 0, Rulle bukke stillas 0,2 0,2 Eu-grunforløbsunervisning Afsluttene grunforløbsprojekt Matematik C Dansk C 18,3 Engelsk C 20 Fysik C Samfunsfag C Teknologi C Bemærkninger Samlet for grunforløbet 40,0 Hoveforløb Alle specialer Fremmesprog F Læst i grunforløbet Arbejsmiljø Matematik F Læst i grunforløbet Inustriel plaemøbel, rutineret 1, 0 1, 20

21 Design, prouktion og prouktuvikl., rutineret Design, prouktion og prouktuvikl., avanceret Informationsteknologi, rutineret Elementmontage, rutineret 0, 0 0, Valgfri specialefag Ingår som afkortning af e gymnasiale fag me 20 timer Valgfag Anvenes til gymnasiale fag Bygningssneker Byggeplasinretning, rutineret 0, 0 0, Gulv, lette skillevægge og lofter, rutineret Montage øre og vinuer, 0, 0 0, rutineret Trapper, rutineret 3, 0 3, Plaemøbel byg, avanceret 0, 0 0, Inustriel og hånværksmæssig fremstilling af vinuer og øre, rutineret 2, 0 2, Inustriel og hånværksmæssig 2, 0 2, fremstilling af vinuer og øre, avanceret Samlet for i 30 2 hoveforløbet Møbelsneker Siemøbel, rutineret 2, 0 2, Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af plaemøbel, rutineret Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af plaemøbel, avanceret Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, rutineret Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, avanceret Samlet for i hoveforløbet Orgelbygger , 0 2,

22 Siemøbel, rutineret Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af plaemøbel, rutineret Hånværksmæssig / maskinel fremstilling af møbler, rutineret Orgel, okumentation og bearbejning, rutineret Orglets klanglige materialer, rutineret Samlet for i hoveforløbet Gymnasiale fag på I alt timer , 0 2, 2, 0 2, Afkortnin g Efter afkortning hoveforløb Alle specialer htx Dansk A Timer læst på grunforløb. htx Engelsk B Timer læst på grunforløb. htx Matematik B timer læst på grunforløb. 20 timer i hoveforløbets EUDfag htx Fysik B Timer læst på grunforløb. hf Kemi C 7 7 htx Samfunsfag C Læst på grunforløbet x x Teknikfag B - Byggeri og energi timer i hoveforløbets EUDfag Byggeteknologi B timer læst på grunforløb. timer i hoveforløbets EUDfag Valgfri specialefag grunlag for afkortning af gymnasiale fag htx Gymnasial valgfag, et af følgene: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfunsfag C til B Større skriftlig opgave 2 2 Eksamensopgave 2 2 Timeantal, gymnasiefag i hoveforløbet Omregnet til (1 EUD-uge 67,6 39,0 22

23 svarene til 2 gymnasiale timer) Unervisnings på EUX ialt 104,0 23

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 366 af 1. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2010 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Ændret den 25. juni 2010 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 20.07.2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 25. juni 2008 maskinsnedker Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.februar 2008, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til snedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01. juli 2017 Udstedt af Snedkerfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 6. april 2017 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne i

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Maskinsnedkerspecialet Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedelsesdato: 1. august 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 287 af 15.3.2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Ændret 6. december 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til stenhugger og stentekniker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 27.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Træindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 26. marts 2015 om

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere