FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ"

Transkript

1 FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S

2

3 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \ Vision Arkitektur Funktioner Farve- og materialer Konstruktioner Teknik Tilgængelighed Bæredygtighed Arealoversigt

4 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD VISION Det nye fælleshus i Måløv skal være en bygning, som inviterer til brug og som arkitektonisk indtager den markante høj for enden af Søndergård Sø. Den markante placering forpligter med sit veldefinerede point-de-vue og cirkulære skræntforløb til søen, som udspringer af torvets geometri og definerer overgangen mellem den geometriske belagte søside mod nord og den bugtede naturlige søside mod syd. Vores udgangspunkt i udformningen af det nye fælleshus har derfor været at tilføje et nyt element der klart forholder sig til stedet og herigennem beriger området og skaber et rekreativt sted ved: At fælleshuset fremstår spændende og markant i klar overenstemmelse med sin placering At fælleshuset er disponeret så der er god kontakt mellem inde og ude At brugsarealet er optimeret ved at undgå gangarealer At fælleshuset opleves oplevelsesrigt og inspirerende af beboere og gæster At fælleshuset har gode adgangsforhold og er tilgængeligt for handicappede At fælleshuset projekteres bæredygtigt ved materialevalg og energisparende løsninger At fælleshuset disponeres rumligt, fleksibelt, festligt og fremtidssikret 4

5 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S 5

6 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD ARKITEKTUR Vi har valgt at forme fælleshuset som en pavillon, der som en vase er placeret på den cirkulære plads som skråningen danner. Fælleshusets form skabes af de interne funktioner, festlokaler ankomstrum og multisal som er runde og placeret på hver sin etage, så den ydre form fremstår som et lille tårn. For at rummenes runde form inde opleves veldefinerede og hele, er de tilknyttede rum koblet uden på. Herved dannes der 3 forskellige udbygninger på den runde pavillon som indeholder henholdsvis trappe, elevator og toiletter. Ved denne strategi bliver bygningen markant, høj og meget kompakt. Herved friholdes et stort og attraktivt opholdsareal ude med udsigt til Søndergård Sø og torvet med vandkunsten Nåleøjet. Fælleshuset er formet så det kan fungere som et uformelt mødested, men samtidig formet som en pavillon der kan danne ramme om festlige arrangementer. Ved ankomst mødes man af et stort ankomstrum hvorfra der er adgang til multisalen. Her er det muligt for et selskab at samles inden man går til et af de to festlokaler. Om sommeren er der mulighed for at gæsterne samles ude hvor de kan nyde udsigten over søen og torvet. Samtidig er det muligt senere at samles her til kaffe medens festlokales gøres klar til dans. Da multirummet kan opdeles med foldevæg kan 2 selskaber udnytte denne mulighed samtidig. Adgangen til festlokalerne er via en bred spindeltrappe eller via elevator. Fra trappen ankommer man direkte til det cirkulære rum som har franske altandøre mod søen. En skærmvæg dækker af for indblik til køkken og ankomstside. På hver etage er der adgang til toiletter og depot. Festrummenes åbne form kan derfor anvendes meget fleksibelt til varieret brug som møder, dans bordtennis, skak, yoga mm. Fælleshusets karakter som pavillon ønskes understreget ved materialevalg og landskabsbehandling. Bygningens facader beklædes med lodrette brædder af nordisk nåletræ som brandimprægneres. Franske altandøre og inddækninger udføres udvendig af aluminium. Terrassen mod søen og arealet omkring bygningen belægges med perlesten. og skråningen mod søen, foreslås tilplantet med stedsegrønne Rhododendron. Rønnebærtræerne langs stiforløbet foreslås ført videre forbi fælleshuset som skærm mod parkeringspladserne og samtidig så der dannes en grøn baggrund når pavillonen ses fra søside. 6

7 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Søndergårds Allé Tvillingegård ll Tvillingegård l Promenade Fælleshus Søndergård Sø Ankomst X Kote X Kote Sti Sti Dispositionsplan 1:500 7

8 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD FUNKTIONER Fælleshuset indeholder de ønskede funktioner med tillæg af ekstra plads til de to festlokaler samt tilhørende depoter. Rummene er disponeret som følger: Indgangsplan 1: Ankomstrum med garderobe 2. Multirum som kan opdeles i to selvstændige rum med adgang til udeophold 3. HC toilet og baderum 4. Depotrum til multisal og møbler til terrassen 5. Teknikrum 6. Elevator til festlokaler 7. Trappe til festlokaler 8. Cykelparkering 9. Terrasse/udeophold 10. Trappe til søen

9 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S 1. salsplan 1: salsplan 1: Festlokale til 50 personer med franske altaner mod søen 2. Tilberedningskøkken 3. Garderobe 4. Toiletter 2 stk. et som HC toilet 5. Depot 6. Elevator 7. Trappe opstalt 3 1. Festlokale til 35 personer er øget til 50 personer med franske altaner mod søen 2. Anretterkøkken 3. Garderobe 4. Toiletter 2 stk. et som HC toilet 5. Depot 6. Elevator 7. Trappe snit snit opstalt opstalt 2 5 9

10 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD FUNKTIONS DIAGRAMMER Scenarie 1: Huset kan til hverdag fleksibelt bruges af områdets beboere til mange forskellige aktiviteter på samme tid Stue Lektie/læsecafé Mødested før løbeturen 1 sal Møde/Klubaften 2 sal Yoga Scenarie 2: Husets kan ved særlige lejligheder bruges af beboerne til private fester F.eks. kan husets underetage deles, og fungere som ekstra rum og adgang til udeophold, af to arrangementer samtidigt. Stue Fest 1 Fest 2 1 sal 2 sal Fest 1 Fest 2 Scenarie 3: Ved f.eks. den store bryllupsfest kan hele huset bruges som en samlet enhed, med forskellige aktiviteter på hver etage. Stue Ankomst/Velkomst udeophold/kaffe 1 sal Spisning, taler og sang 2 sal Dans til den lyse morgen 10

11 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S FARVER & MATERIALER Forslaget er baseret på miljøvenlige materialer og afklarede detaljer, så fælleshuset fremstår enkelt og gedigent. Udvendig er bygningens facader beklædt med lodret ru bræddebeklædning. Beklædningen tilføjes lodrette løsholte pr. 300 mm. så beklædningen fremstår karakterfuld og bygningens form bliver aflæselig på afstand. Brædderne er af nordisk nåletræ som er formstabil og smuk gylden/rød ved montage og lys grå når den ældes. Beklædningen brandimprægneres og efterbehandles. Udvendig er vinduer og inddækninger udført af aluminium i lys grå farve, og tagfladen belagt med tagpap med lys grå skiffertilslag. Inde er lofter beklædt med træbeton i ubehandlet lys natur. Vinduer, karme, paneler og dørflader er malerbehandlet fra leverandør i varm lys grå. Gulve udføres med linoleum i varme farver så de enkelte etager fremstår med hver deres karakter. Beslåning er rustfri og sanitet og vægfliser glaseret og hvide. Bræddebeklædning med lodrette løsholte Facaden fremstår som trælameller, der om aftenen er særligt karakteristiske Fælleshuset kan medvirke til at aktivere Søndergårdsø f.eks. ved at råde over et par robåd til huset burgere Åkander langs søbredens sydside Vi foreslår elmtræer plantet partielt på sydsiden for at skabe variation og karakter Stedsegrønne Rhododendron, foreslås plantet på skrænten mod søen 11

12 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD KONSTRUKTIONER Terrændæk-, tagdæk og etageadskillelse udføres som in-situ støbte dæk. Tagdæk og etagedæk understøttes af bærende søjler placeret i facader og indvendig bærende betonvægge. Terrændæk udføres in-situ som lægges direkte på bæredygtig jordlag og isolering. Bygningerne afstives ved hjælp af stive tag- og etageskiver, disse overfører de vandrette laster via skivevirkning til de stabiliserende søjler, kompositbjælke og vægge, der fører lasterne til fundamenterne og videre til bæredygtig jord. På baggrund af de udførte geotekniske undersøgelser udføres en traditionel funderingsløsning med etablering af randfundament ført til bæredygtig moræneler dog etableres fundament til frostfri dybde svarende til 0,9 m under færdig terræn. Der etableres tillige randfundament midt i bygningen for bygningens bærelinje, som beskrives i afsnittet for det statiske system. Funderingen udføres i geoteknisk klasse 2. Der etableres et omkringliggende dræn ved de udførte randfundamenter. Afrømningsdybde ligger mellem 0,3 og 0,5 m under færdig terræn, og det vurderes, at der kan etableres terrændæk direkte uden yderligere tiltag. TEKNIK Kloaksystem separeres som oplyst i konkurrenceprogrammet. Der etableres afvanding af tag med UV system med afløbsledninger placeret i kileskåret isolering og med forbindelse til lodret installationsskakt og tilslutning til afløbssystem for tagafvanding. Der etableres indvendig afløb fra toiletter og køkkener som tilsluttes til afløbsledning i terræn for spildevand. Afløb fra køkkener tilsluttes fedtudskiller. Afvanding af overfladevand på terræn forventes etableret af bygherren, som angivet i afsnit for udearealer i konkurrenceprogrammet. EL Der etableres el-stikledning, som jordkabel fra kabelskab med placering, som fremgår af de i udbudsmaterialet viste ledningsplaner. Og elstikledning udføres i dimension for overføring af det beregnede forsyningsbehov Det forventede forsyningsbehov er overslagsmæssigt beregnet til 63 Ampere. Tilslutningsafgift for el- forsyning er indeholdt i SB Entreprises tilbud og afregnes til Dong Energy med udgangspunkt i det beregnede forsyningsbehov. I det nye fælleshus etableres i stueplan måler- og hovedfordelingstavle, som forsyner fælleshusets el-installationer herunder tavler for elevator og ventilationsanlæg via hovedledninger og lys- og kraftinstallationer via gruppeledninger. Måler- og hovedfordelingstavle udføres i pladekapslet udførelse og udlægges for en maksimal belastning på 63 Ampere. Der etableres købs- og salgsmåler for registrering af indkøbt og produceret strøm fra el-nettet eller solcelleanlæg på tag. Der etableres primære hovedføringsveje som gitterbakker og kabelstiger mellem etager. Hovedføringsveje opdeles i 4 spor således der sker separation mellem forskellige installationer og således Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 overholdes for så vidt angår opdeling i spændingsniveau I og II samt opdeling mellem de forskellige installationskategorier. Der etableres alment belysningsanlæg hvor lysstyring udføres som stand-alone automatik. I de 2 festrum og i multifunktionsrum samt ankomst etableres dagslysstyring med mulighed for manuel overstyring herunder tænd/sluk og dæmp. I tilberednings- og i anrettekøkkener etableres lysstyring, som manuel tænd og automatisk sluk via tilstedeværelsesføler. I øvrige rum etableres lysstyring som tilstedeværelsesstyring. Lysinstallationer udføres med udgangspunkt i Stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6 kap. 804 omhandlende forsamlingslokaler, som betyder at der sker en installationsopdeling på flere grupper og fejlstrømsafbrydere således en fejl eller kortslutning ikke mørklægger hele lysinstallationen i det pågældende område. I hele bygningen etableres belysningsarmaturer, som LED belysningsarmaturer der planforsænkes i det nedstroppede tilgængelige lydloft. De tilbudte LED belysningsarmaturer er for områder, som festrum og multifunktionsrum samt køkkener med en Ra værdi over 90 og med en samtidig høj virkningsgrad. I sekundære områder som depoter og teknikrum er planlagt med en lavere Ra værdi, idet dette ikke vurderes vigtigt i disse sekundære områder. Der etableres nødbelysning herunder flugtvejsog panikbelysning i det omfang myndigheder stiller krav herom. Der etableres kraftinstallationer for de tilbudte hvidevarer til tilberednings- og anrettekøkken. Hvidevarer er i fabrikat som fremgår af den udfyldte tilbudsliste. Der etableres endvidere installationer for tekniske anlæg og rengøringsstikkontakter samt 12

13 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Snit 1:100 13

14 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD udtag placeret i fælleshusets forskellige rum. I det omfang myndigheder stiller krav til aktive brandsikringsanlæg herunder Automatisk Brandalarmanlæg (ABA- anlæg) og Varslingsanlæg etableres dette med udgangspunkt i gældende DBI vejledninger og forskrifter. Der forberedes i bygningen med tomrørsinstallation og føringsveje for sekundære svagstrømsinstallationer, som antenneanlæg og højtaleranlæg samt internetforbindelse til festrum og multifunktionsrum. Der etableres en maskinrumsløs elevator med stop i stue-, 1. og på 2. salsplan. Elevator udføres som maskinrumsløs elevator med en stol-størrelse på 1100 x 1400m. Elevator udføres med 2-vejs kommunikation fra elevatorstol til bemandet vagtcentral via etableret elevatorlinje. Der forventes etableret et 6 kw solcelleanlæg på tag af bygningen for overholdes af bygningens energiramme. Vekselretter for solcelleanlæg placeres i depotrum på 2. salsplan. VVS Der etableres fjernvarme- og vandstik i teknikrum i stueplan, hvor der placeret varmeveksler, målerarrangementer, varmtvandsbeholder og cirkulationspumper mv. De store fællesrum og opholdsrum med gulvvarme og i sekundære rum med radiatorer. Sanitet Der etableres sanitet iht. arkitekttegningerne. Ventilation og indeklima Der etableres fuldt mekanisk ventilation med modulerende VAV-styret ventilation for fælleshus. Ventilationsaggregat placeres i teknikrum i stueplan af bygningen. Der etableres indtag og afkast for aggregat via installationsskakt ført til tag. Indtag placeres i siden af skorsten og hvor afkast placeres i top af skorsten således der ikke sker kortslutning imellem disse. Ventilationsaggregat er med roterende varmeveksler og med integreret automatik. I tilknytning til teknikrum i stueplan etableres installationsskakt for lodret føring af ventilationskanaler for indblæsning og udsugning til de enkelte etager. Til køkkenområde, festlokaler og ankomst samt multirum etableres en fuld mekanisk ventilation med placering af indblæsnings- og udsugningsarmaturer i trykfordelingsbokse, som integreres i det nedhængte lydloft. Til toiletter etableres kontroludsugning med udsugningsarmaturer placeret i det nedhængte lydloft I supplement til den mekaniske ventilation etableres naturlig ventilation med elektrisk oplukkelige vinduer således en overtemperatur hurtigt kan fjernes fra festsal og multirum. I festsal, ankomstrum og multirum etableres kombineret CO2 og temperaturføler kombineret med PIR føler for behovsstyring af den mekaniske ventilation. Ventilationsanlægget startes/stoppes dels via ur og dels via pir i de enkelte lokaler. TILGÆNGLIGHED Fælleshuset er formet så alle er velkommen. Der foreslås udført HC parkeringspladser nærmest indgangen og alle etageplaner har niveaufri belægning uden dørtrin og HC toilet på samtlige etager mindste dørbredde er 0,9 m. Etagerne forbindes med elevator og alle frimål tilgodeser kravene i SBI anvisning nr. 195, SBI s tjekliste for tilgængelighed, Færdselsarealer for alle, Håndbog i tilgængelighed og DS 3028 Tilgængelighed for alle. 14

15 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Opstalt 1 1:100 15

16 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD Opstalt 2 1:100 BÆREDYGTIGHED Bygningen udformet så den imødekommer kravene til lavenergibyggeri klasse Dette sker ved at anvende bygningsdele med lave U- værdier, solceller, energieffektiv belysningsanlæg og ventilationsanlæg med varmegenvinding med høj virkningsgrad og lav SEL-faktor. For at bruge mindst mulig energi til opvarmning og ventilation anvendes nedenstående principper: Temperaturen på centralvarmen styres i forhold til udetemperaturen og udføres med mulighed for sænkning af fremløbstemperaturen uden for brugstiden. Klosetter leveres med to-skyl. Håndvaskarmaturer leveres berøringsfrie. Bygningen ventileres med ventilationsaggregat med roterende varmevekslere med høj genvindingsgrad, kammerventilatorer, filtre og automatik. I rum med mulighed for mange personer etableres behovsstyret ventilation styret af pir-, CO2 og temperaturfølere. Dagslysforholdene tilpasses således, at der er optimal sammenhæng mellem maksimalt dagslys, samtidig med at energirammeberegningen Be10 overholdes. En loftshøjde som tegnet kombineret med de valgte vinduer giver gode dagslysforhold inde i lokalerne. I forbindelse med byggeriet etableres der et solcelleanlæg for at imødegå bygningens energikrav (lavenergibyggeri klasse 2020). Samtidig signalerer solcelleanlæg bæredygtighed og grøn energi. Anlægget udføres mindst mulig, og dimensioneres efter at bygningens øvrige energimæssige anliggender er optimeret. Anlægget etableres højtydende med standard produkter og de enkelte solcellepanelers specifikke ydelse fastlægges endeligt ved udbud, således at anlæg indkøbes ift. den nyeste udvikling på området. Afhængig af solcelletype og endelig placering af solceller vil solcelleanlægget være i stand til levere mellem kwh pr. år pr. m². 16

17 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S 17

18 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD AREALOVERSIGT Funktioner: Ankomstrum med garderobe Multirum Depotrum Teknikrum Elevator til festlokaler Trappe til festlokaler Festlokale 1 Festlokale 2 Tilberedningskøkken Anretterkøkken Garderobe til festsale Toiletter 5 stk. Netteareal Bruttoareal Forslag: 42 m² 39 m² 12 m² 10 m² 9 m² 18 m² 68 m² 68 m² 12 m² 12 m² 10 m² 21 m² 326 m² 420 m² Program: 30 m² 30 m² 6 m² 120 m² i alt for begge lokaler 18

19 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Opstalt 3 1:100 19

20 FÆLLESHUS, SØNDERGÅRD 20

21 SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S 21

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Trekanten 17 6500 Vojens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere