VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M."

Transkript

1 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement for Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Begge regelsæt findes på havnens hjemmeside og kan udleveres vederlagsfrit ved henvendelse til havneopsynet. DEFINITIONER: Administrations Nummer er betegnelsen for et løbenummer, der er tilknyttet en person, der har en aftalt plads i havnen og/eller står på ekspektanceliste. Administrations Nummeret følger personen fra ekspektanceliste til fast plads, og skal anvendes ved henvendelser til havneadministrationen. Fast Bådplads er betegnelse for en plads i havnen i sommersæsonen gældende fra tildelingsdatoen og for kommende sæsoner. Pladsen er nummereret og tildelt for en given bådbredde og længde. Fast Gæsteplads er betegnelse for en plads i havnen, der ikke kan udlejes for mere end én sommersæson ad gangen. Ekspektancelister er en fællesbetegnelse for Rokeringslisten og Ventelisten. Rokeringsliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person kan lade sig opskrive til en bådplads af en anden størrelse. Ved opskrivning skal den ønskede bådstørrelse (Bådens Bredde og Længde og om muligt modelbetegnelse) angives. Venteliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person kan lade sig opskrive til en bådplads uden i forvejen at have Fast Bådplads. Ved opskrivning skal den ønskede bådstørrelse (Bådens Bredde, Længde og om muligt modelbetegnelse) angives. 1. FAST BÅDPLADS og EKSPEKTANCELISTER. 1.1 De indenfor Rudersdal kommune fastboende borgere - tilmeldt folkeregisteret -vil kunne tildeles bådplads i Vedbæk havn efter ansøgning, når/hvis en sådan er/bliver ledig. 1.2 I tilfælde af at alle bådpladser er optaget, kan borgere med fast bopæl i Rudersdal kommune, efter ansøgning blive opført på havnens ekspektanceliste mod indbetaling af et kontant depositum, der ikke forrentes, samt et årligt administrationsgebyr, jvf. pkt

2 Administrationsgebyret skal betales over PBS, og manglende betaling indenfor fristen medfører uden varsel sletning af ekspektancelisten. 1.3 Borgere optages på ekspektancelisterne i kronologisk orden efter den dato, på hvilken depositum er indbetalt, idet den ønskede bådbredde og bådlængde anføres på listen. 1.4 Ekspetancelisten består af 2 parallelle lister, en Rokeringsliste for de bådejere, der allerede har båd med fast plads, og en Venteliste for alle andre. Når en bådplads bliver ledig, skal denne tilbydes den person på ekspektancelisten, der med den pågældende bådbredde har været optaget længst. Der tildeles skiftevis fra rokeringslisten og fra ventelisten. Såfremt fartøjsejeren ikke ønsker at gøre brug af tilbudet, tilbydes pladsen til nr. 2 på den pågældende liste og så fremdeles, indtil en fartøjsejer reagerer positivt. Hvis ansøgeren afslår et tilbud på bådplads med den ønskede længde og den ønskede bådbredde + mindst 10 cm, ændrer det ikke hans placering på ekspektancelisten. Gives sådant afslag på et tilbud, der er meddelt 6 måneder eller mere forud for den 1. april, overføres ansøgeren dog som passiv på ekspektancelisten. Ansøgeren kan igen blive aktiv ved henvendelse til havneadministrationen. Ved eventuel udtræden af ekspektancelisten tilbagebetales det deponerede beløb. 1.5 En ansøger til ekspektancelisterne, herunder ansøgerens ægtefælle eller samlever, kan kun figurere på listerne én gang og kun med én bådbredde. Såfremt ansøgeren i løbet af ekspektancetiden ønsker bådplads til anden båd (bredde og længde) end den oprindelige, kan dette ændres ved henvendelse til ekspektancelistens administrator. Ændringe af bådbredden vil dog først være gældende 2 år efter ændringsdatoen, indtil da er det tidligere oplyste mål gældende. Pladsen tilbydes efter den faktiske bådbredde plus maksimalt cm, samt efter den på ekspektancelisten oplyste længde. 1.6 Ved accept af tilbud om fast bådplads skal ansøger overfor havnebestyrelsen dokumentere, at vedkommende er fast bosiddende i Rudersdal Kommune. Desuden skal der inden 6 mdr. fra tilbudsdatoen fremlægges dokumentation for ejerskab af mindst halvparten af det fartøj, hvortil pladsen søges, alternativt ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation for, at mindst halvparten af fartøjet er erhvervet til overtagelse i den pågældende eller efterfølgende sejlsæson. Såsnart ansøgeren kender bådens navn og øvrige specifikationer, skal oplysningerne meddeles havneadministrationen på det dertil udformede skema. (Se / Person- og båddata) Bådens navn og hjemhavn skal tydeligt fremgå af bådens agterstavn. Endvidere skal bådens navn angives på fartøjets forreste del, således at navnet kan læses fra bådebroen

3 Såfremt fartøjet ligger med stævnen mod broen, påsættes årsmærkat med administrationsnummeret på fartøjets forreste del, bagbord side, således, at mærkaten kan læses fra bådebroen. (Såfremt fartøjet ligger med hækken mod broen, påsættes årsmærkaten på fartøjets agterste del, styrbord side). 1.7 Fast plads i sommersæsonen skal såvidt muligt tilbydes mindst 6 måneder før en sejlsæsons begyndelse (1. april). Når der via en af ekspektancelisterne tildeles en ansøger fast plads i havnen, skal denne ved påkrav betale et indskud svarende til et års bådpladsleje for den tildelte bådplads (summen af en sejlsæson og en vinteroplægning på havneområdet) samt afgiften for den aktuelle sæson (sommer eller vinter). Evt. tidligere betalte indskud modregnes ikke. Indskuddet tilfalder havnen og tilbagebetales ikke, når bådpladsen opgives/fortabes. Derefter anviser havneopsynet fartøjets liggeplads. Havneopsynet kan til enhver tid beordre fartøjet flyttet til en anden plads. Personer under 18 år kan ikke tildeles fast bådplads. Ingen ægtefæller eller samlevere kan have mere end én båd med plads i havnebassinet i sommersæsonen. Når en fast plads er tildelt og accepteret, slettes den pågældende af ekspektancelisten. 1.8 Retten til bådplads, herunder plads på ekspektancelisterne er personlig for den pågældende person. Ved overdragelse af fartøjet til ægtefælle, livsarving eller en person, med hvem fartøjsejeren har haft et fast samlivsforhold en årrække, overgår bådpladsen og/eller pladsen på ekspektancelisterne dog - uden hensyn til bestemmelserne i pkt til den nye fartøjsejer under forudsætning af, at denne i øvrigt opfylder nærværende vilkår. 1.9 Det er en forudsætning for tildeling og opretholdelse af retten til en bådplads, at den fartøjsejer, der ansøger om eller har bådplads, på forlangende kan dokumentere at eje mindst halvdelen af fartøjet Ingen fartøjsejer har ret til at benytte en bådplads, der er bredere end fartøjets bredde med tillæg af 15 cm eller længere end fartøjets længde med tillæg af 3,50 m. Hvis en fartøjsejer har fået tildelt en fast bådplads i henhold til ekspektancelisten, kan han, efter ansøgning og skriftlig accept, beholde retten dertil, selvom han placerer en båd på pladsen med en bådbredde, der er mindre end den på ekspektancelisten angivne. Han skal betale for bådbredden angivet på ekspektancelisten. Uanset hvilken plads en fartøjsejer har fået tildelt, kan havneopsynet placere fartøjet på en anden plads, der svarer til bådens faktiske bredde plus cm Ingen fartøjsejer har ret til en fast plads eller fast gæsteplads til et fartøj med en totalbredde på mere end 4,50 m eller med en totallængde på mere end 13,80 m

4 1.12 To parthavere med hver sin halvpart i et fartøj, kan overdrage bådpladsen fra den ene parthaver til den anden, såfremt partnerskabet er anmeldt og registreret til havnebestyrelsen på det tidspunkt, bådpladsen er blevet tildelt. Dette under forudsætning af, at den fortsættende parthaver i øvrigt opfylder nærværende vilkår. I sådanne tilfælde betales ikke nyt indskud for det registrerede fartøj Salg, fremleje eller udlån af bådpladsen er ikke tilladt. Det påhviler fartøjsejeren at anmelde enhver ændring i ejerforholdet, herunder salg, flytning af fartøjet til anden havn og lignende. Ved eventuelt salg af fartøjet vil bådpladsen ikke kunne overdrages for den resterende del af sejlsæsonen, selv om sælgeren har betalt for hele sæsonen, end ikke som gæsteplads Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn sælger sit fartøj og således ikke benytter sin bådplads, kan vedkommende bevare sin bådplads den følgende sejlsæson mod inden 1. marts at give skriftlig meddelelse herom og at betale halv afgift. Såfremt bådpladsen ønskes bevaret herudover, må det over for havnebestyrelsen dokumenteres, at vedkommende ejer en båd fra næste sejlsæsons begyndelse ved fremlæggelse af ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation for, at et fartøj, der kan ligge på bådpladsen, og som ansøgeren kommer til at eje mindst halvdelen af, er bestilt til næste sejlsæson Ved flytning fra kommunen er det fartøjsejerens pligt at meddele dette til havnebestyrelsen. Reglen gælder også de på ekspektancelisterne opførte. Såfremt en fartøjsejer fraflytter kommunen, fortabes retten til bådplads i Vedbæk Havn fra sejlsæsonens slutning (1. november), ligesom den pågældende slettes fra ekspektancelisten. Der kan såfremt plads haves tilbydes vinteroplægning for én (1) vintersæson efter fraflytning fra kommunen efter skriftlig aftale med havneopsynet. Det vil endvidere være muligt ved skriftlig ansøgning til havnebestyrelsen at opnå tilladelse til at blive liggende i havnen som gæst på sædvanlige betingelser for faste gæstepladser i et tidsrum af max. 1 sejlsæson efter fraflytningsdagen. I tilfælde af, at fraflytningen er midlertidig og varer højst 3 år, kan havnebestyrelsen meddele tilladelse til, at fartøjet bliver liggende i havnen som gæstefartøj - på sædvanlige betingelser for faste gæstepladser. Ved tilbageflytning efter godkendt midlertidig fraflytning genvinder fartøjsejeren sine rettigheder til fast bådplads Det påhviler enhver fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn i sejlsæsonen at underrette havneopsynet, forinden denne ved sejlsæsonens afslutning fjerner sit fartøj fra havnen for hjemtagning eller vinteroplægning andetsteds

5 1.17 Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn måtte ønske at udskifte sin bådplads med en bådplads af anden bredde og/eller længde, sker dette via opskrivning på Rokeringslisten. Fartøjsejere, der uden forud indhentet tilsagn om bredere bådplads, udskifter sit fartøj med et bredere, fortaber dermed automatisk retten til fast bådplads i Vedbæk Havn, hvorefter havnebestyrelsen frit kan disponere over bådpladsen For at bevare retten til bådplads skal opkrævningen for bådplads i sejlsæsonen være indbetalt til havneadministrationen indenfor den tidsfrist, der er anført på opkrævningen. I modsat fald fortabes bådpladsen, som herefter kan disponeres af havneopsynet. En fartøjsejer, der er tildelt Fast Plads eller Fast Gæsteplads og som i den kommende sejlsæson ikke ønsker at disponere over den tildelte plads er pligtig skriftligt at opsige pladsen inden 1. januar. Såfremt opsigelse ikke har fundet sted er fartøjsejeren pligtig at betale for hele den efterfølgende sejlsæson Bortset fra fiskeri er ingen anvendelse af bådpladsen i Vedbæk Havn i erhvervsmæssigt øjemed tilladt herunder bådudlejning, demonstration, charter eller passagersejlads Fartøjsejere med bådplads i Vedbæk havn skal til enhver tid have dækket deres ansvar som fartøjsejer gennem gyldig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringsselskab og policenummer skal være skriftligt meddelt havneadministrationen Såfremt en fartøjsejer og/eller dennes familie tager vedvarende ophold i sin båd, skal dette anmeldes til havnebestyrelsen og der skal betales afgift bl.a. for ekstra brug af toilet og brusebadsfaciliteter, vand og renovation. Afgiften, der betales udover øvrig havnetakst, udgør pr. person pr. påbegyndt måned 2 % af taksten for fast plads i sommersæsonen for en bådbredde på 3,50 m. Herudover betales for elektricitet i henhold til pkt. 5. Disse afgifter indbetales til havneadministrationen. 2. VINTEROPLÆGNING PÅ LAND OG I HAVNEBASSINET FRA 1. NOVEMBER TIL 1. APRIL. 2.1 Fartøjsejere, der ønsker vinteroplægning af deres fartøj på havnens område, skalsenest 1. september samme år bestille plads hos havneadministrationen. Tilmelding finder sted ved at udfylde Person-og båddata skemaet på havnens hjemmeside. Vinteropbevaringspladser bekræftes tildelt forudsat at der er plads på P-pladsen

6 Havneadministrationen opretter herrefter en fortsættende kontrakt om fast vinteroplægning. Vintersæsonlejen opkræves via PBS pr. 1. november. Såfremt fartøjet ønskes vinteropbevaret andet sted, skal skriftlig meddelelses herom gives til havneadministrationen senest den 1. september samme år. og Efter 1.september kan havneopsynet tildele plads til vinteroplægning til andre fartøjsejere i den udstrækning, der måtte være ledig plads. 2.2 En fartøjsejer, der opfylder betingelserne for vinteroplægning på havneområdet, skal betale afgiften indenfor den på opkrævningen anførte frist. 2.3 En fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn kan - efter aftale med havneopsynet - lade sit fartøj blive liggende på sin bådplads i den efterfølgende vintersæson. I så tilfælde vil denne modtage opkrævning af afgiften i henhold til betalingsvilkårene i takstafsnittet, jvf. pkt. 5. Afgiften skal betales indenfor den på opkrævningen anførte frist. 3. GÆSTEPLADS. 3.1 Gæstepladser administreres af havneopsynet og er midlertidige pladser, der kan tildeles for en kortere periode. En gæst må affinde sig med at skifte plads i havnen, så ofte havneopsynet skønner dette nødvendigt af hensyn til havnens drift. Når en gæst benytter sig af en bådplads, der midlertidigt er fri, beregnes gæsteprisen pr. dag eller pr. uge, jvf. pkt Havnen disponerer fast over 5 gæstepladser ved tværmolerne på broerne C, D og E, der administreres af havneopsynet til brug for gæstende fritidsfartøjer, der anløber havnen. Faste gæstepladser tildeles de øverste på ekspektancelisterne for en sejlsæson ad gangen. Pladsleje for faste gæstepladser opkræves for hele sejlsæsonen. 4. BRUG AF HAVNENS SLÆBESTED, SPIL, EL, KRANER SAMT OPBEVARING AF JOLLER OG TRAILERE PÅ LAND. 4.1 Havneafgifter og vederlag i øvrigt for benyttelse af havnens materiel, el m.m betales, hvor sådanne opkræves, efter de til enhver tid gældende takster, jvf. pkt Havneopsynet betjener spillet ved ophalerbeddingen i forbindelse med ophaling og søsætning af fartøjer. For benyttelse af beddingen betales afgift i henhold til pkt Kranerne kan efter aftale med havneopsynet benyttes af bådpladslejerne. Såfremt havneopsynets bistand ved benyttelse af havnens kraner ønskes, betales afgift i henhold til pkt Mastevogn og mastebukke, kan udlånes til kortvarig brug ved til- og afrigning

7 4.5 Hverken havnebestyrelsen eller havneopsynet påtager sig noget ansvar for skader på fartøjer eller andet materiel, opstået under benyttelse af slæbested, spil eller kraner. Benyttelsen heraf sker alene på bådejernes ansvar. 4.6 For alle afgifter, betalt til Vedbæk Havn, skal der afgives nummereret kvittering (in duplo) på havnens trykte regninger eller kuponer. 4.7 Joller og trailere kan kun opbevares på havnens område efter godkendelse af Havneopsynet. For de på havnen hjemmehørende og godkendte klubber gælder dog, at opbevaringen af joller, trailere m.v. anses godkendt, men skal ske efter havneopsynets nærmere anvisninger

8 5. HAVNETAKSTER M.M. 5.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2007 gælder følgende takster: a. Fartøjsejere med fast liggeplads. Sæsontakst 2007 [DKK] Eks. m. Inkl. m. - 1,50 m 2.204, ,51-1,75 m 2.812, ,76-2,00 m 3.420, ,01-2,25 m 3.984, ,26-2,50 m 4.492, ,51-2,75 m 4.980, ,76-3,00 m 5.448, ,01-3,25 m 5.920, ,26-3,50 m 6.392, ,51-3,75 m 6.868, ,76-4,00 m 7.348, ,01-4,25 m 7.824, ,26-4,50 m 8.304, ,51-4,75 m 8.792, ,76-5,00 m 9.280, b. Gæster for sommersæsonen. Sæsontakst 2007 [DKK] Månedstakst 2007 [DKK] Eks. m. Inkl. m. Eks. m. Inkl. m. - 1,50 m 4.984, , ,51-1,75 m 6.208, , ,76-2,00 m 7.548, , ,01-2,25 m 8.748, , ,26-2,50 m 9.784, , ,51-2,75 m , , ,76-3,00 m , , ,01-3,25 m , , ,26-3,50 m , , ,51-3,75 m , , ,76-4,00 m , , ,01-4,25 m , , ,26-4,50 m , , ,51-4,75 m , , ,76-5,00 m , ,

9 c. Gæstende fritidsfartøjer, der anløber havnen i sommersæsonen, afkræves ikke havnepenge for anløb og ophold på indtil 2 timer. Gæstende fritidsfartøjer skal straks ved anløb meddele havnekontoret bådens navn og hjemsted, bådens bredde, den benyttede plads, samt betale havnepenge Takster for éndagsgæster i sommersæsonen: Pr. dag Takst 2007 [DKK] Pr. uge Eks. moms Inkl. moms Eks. moms Inkl. moms - 2,50 m 80, , ,51-3,50 m 96, , ,51-4,50 m 112, , over 4,50 m 128, , Note: Ugeprisen kan kun benyttes ved forudbetaling d. Jolleoplæg på land herunder slæbejoller - betales pr. sæson forud ved henvendelse: Sæsontakst 2007 [DKK] Eks. moms Inkl. moms 1,25-1,50 m 920, ,51-1,75 m 1.176, ,76-2,00 m 1.352, Fra 1. november - 1. april betales ifølge stykke 5.3 Vinteroplæg på havneområdet. e. Parkering af trailere på havneområdet kun efter aftale der betales forud pr. mdr. 300 kr. inkl. moms - 9 -

10 f. Oplægning på havneområdet i sommersæsonen. Efter aftale kan en båd oplægges på havneområdet. Hvis båden i forvejen har en fast plads i havnebassinet, betales der ikke yderligere. Ellers betales der: Månedstakst 2007 [DKK] Eks. m. Inkl. m. - 1,50 m 352, ,51-1,75 m 440, ,76-2,00 m 536, ,01-2,25 m 624, ,26-2,50 m 696, ,51-2,75 m 768, ,76-3,00 m 840, ,01-3,25 m 920, ,26-3,50 m 984, ,51-3,75 m 1.064, ,76-4,00 m 1.136, ,01-4,25 m 1.216, ,26-4,50 m 1.288, ,51-4,75 m 1.360, ,76-5,00 m 1.440, g. Opbevaring af bådstativer i sommersæsonen Inkl. transport fra og til havnen af bådstativet, betales 650 kr. inkl. moms 5.2 For hele året gælder følgende takster: a. Fiske- og erhvervsfartøjer hjemmehørende i Vedbæk havn (pr. år/pr. netto ton) 220 kr. inkl. moms b. Hyttefade og garnkasser/garnposer under 2 m kr. inkl. moms 2 m 2 og derover 680 kr. inkl. moms (pr. år pr. stk.) c. For brug af havnens slæbested og spil samt - hvis havneopsynets bistand til betjening af kranerne ønskes - betales: Slæbested, ophaling/søsætning samme dag 630 kr. inkl. moms ellers pr. gang 630 kr. inkl. moms Fartøj henstillet på slæbested pr. dag 300 kr. inkl. moms Mastekran (elektrisk) pr. gang XX kr. inkl. moms

11 d. Fartøjer med strømforsyning om bord i vintersæsonen ( ), på land såvel som i havnebassinet, vil blive opkrævet 50 kr. pr. døgn. Hvis bådejerne selv anskaffer og installerer en af havneopsynet godkendt elmåler, og lader havneopsynet aflæse måleren før og efter forbrugsperioden, afregnes der efter måleren. Bådejere med adresse i deres båd skal betale for strømforbrug hele året. e. Gæstende fiske- og erhvervsfartøjer, der anløber havnen betaler pr. dag/døgn 120 kr. inkl. moms 5.3 For vinterperioden 1. november - 1. april gælder følgende takster: a. Vinteroplægning på havneområdet. Takst 2007 [DKK] Eks. moms Inkl. moms - 1,50 m 1.676, ,51-1,75 m 2.016, ,76-2,00 m 2.352, ,01-2,25 m 2.684, ,26-2,50 m 3.004, ,51-2,75 m 3.328, ,76-3,00 m 3.640, ,01-3,25 m 3.952, ,26-3,50 m 4.260, ,51-3,75 m 4.572, ,76-4,00 m 4.884, ,01-4,25 m 5.192, ,26-4,50 m 5.504, ,51-4,75 m 5.816, ,76-5,00 m 6.128,

12 b. Vinterbådplads i havnebassinet 1. november - 1. april. Fritidsfartøjer betaler: Takst 2007 [DKK] Eks. moms Inkl. moms - 1,50 m 964, ,51-1,75 m 1.176, ,76-2,00 m 1.384, ,01-2,25 m 1.572, ,26-2,50 m 1.748, ,51-2,75 m 1.928, ,76-3,00 m 2.108, ,01-3,25 m 2.288, ,26-3,50 m 2.468, ,51-3,75 m 2.648, ,76-4,00 m 2.832, ,01-4,25 m 3.016, ,26-4,50 m 3.196, ,51-4,75 m 3.384, ,76-5,00 m 3.568, c. Gæstende fritidsfartøjer, der anløber havnen i vinterperioden, afkræves ikke havnepenge for anløb og ophold på indtil 2 timer. Gæstende fritidsfartøjer skal straks ved anløb meddele havnekontoret bådens navn og hjemsted, bådens bredde, den benyttede plads, samt betale havnepenge. Takster for éndagsgæster i vinterperioden: Pr. dag Vintertakst 2007 [DKK] Pr. uge Eks. m. Inkl. m. Eks. m. Inkl. m. - 2,50 m 40, , ,51-3,50 m 48, , ,51-4,50 m 56, , over 4,50 m 64, , Note: Ugeprisen kan kun benyttes ved forudbetaling. 5.4 Depositum og gebyr for at være opført på en ekspektanceliste Depositum 1000 kr.. Årligt gebyr pr. fartøj uanset størrelse 150 kr..det årlige gebyr indbetales første gang ved opskrivning og derefter hver den 1. april via PBS

13 6. GENERELLE BESTEMMELSER. 6.1 Fravigelse i skærpende henseende fra ovenstående bestemmelser kan ske, hvor et anmeldt fartøj på grund af størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre dette påkrævet. 6.2 Havnebestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til fortolkning eller forståelse af foranstående, ligesom havnebestyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra dem. Godkendt på havnebestyrelsens møde den / Alle henvendelser om bådpladser foretages til Havnekontoret Vedbæk Havnekontor Vedbæk Strandvej Vedbæk Hjemmeside Havnefoged Tom Olsen tlf./fax Havneassistent Jørgen Sørensen Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn CVR-nr Bådplads på land bestilles senest

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Takstblad for 2017 Revideret den

Takstblad for 2017 Revideret den Generelle betingelser: Vandarealet for en båd/jolleplads beregnes som længde x bredde af pladsen. Da vandarealet går til midten af pælene imellem pladserne, vil der i praksis altid være mindre plads imellem

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

Vedtægter. for. Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a.

Vedtægter. for. Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a. - 1 - Vedtaget 2013-04-11. Vedtægter for Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a. Snaptun strand vej 15,7130 Juelsminde stiftet den 3/7 1990 1. Snaptun Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar, idet

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1 Vedtægter Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Den selvejende institution Kongsdal Baadelaug", og dens hjemsted er Kongsdal Havn 8, Assens, 9550 Mariager.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Det koster naturligvis noget at ligge ved broerne, men bestyrelsen forsøger altid at holde priserne så lave som muligt. Se takstblad side 5

Det koster naturligvis noget at ligge ved broerne, men bestyrelsen forsøger altid at holde priserne så lave som muligt. Se takstblad side 5 Formand: Poul Bendixen Søndervej 24 9990 Skagen Tlf. 23233845 E-mail: poul.bendixen@skagennet.dk Administration: Michaela Kilsgaard Ydunsvej 5 9990 Skagen Tlf. 28967370 E-mail:admin@skagensejlklub.dk Skagen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere