Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]"

Transkript

1 Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

2 Indhold Definitioner... 3 Rammeaftalens parter... 4 Kontaktpersoner og samarbejdsorganisation... 4 Rammeaftalen... 5 Formål... 5 Leasinggivers ydelser... 6 Regulering af ydelser... 6 Rammeaftalens ikrafttræden og ophør... 7 Opsigelse... 7 Særlig opsigelsesadgang... 7 Leasingaftalen... 8 Levering... 9 Pligter... 9 Brugsret Forsikring Leasingydelser Fakturering og betaling Ændring af produktsammensætning Misligholdelse Forsinkelse Leasinggivers afværgepligt Side 1 af 21

3 Leasinggivers underretningspligt Mangler Reklamation over mangler og forsinkelse Hæve adgang som følge af misligholdelse Leasingtagers misligholdelse Misligholdelse af service og vedligeholdelsesaftalen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Leasinggivers virke Ændring af kontrakten Overdragelse Tredjemands rettigheder Besigtigelse Ejendomsret Sociale klausuler Orientering om løn - og arbejdsvilkår Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Tvister og lovvalg Underskrift Bilag 1 CSR 2 Kravspecifikation 3 Leasingkontrakt 4 Leverandørens løsningsbeskrivelse Side 2 af 21

4 Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Leveringsaftalen: Ved rammeaftalen forstås denne kontrakt inklusiv bilag. Ved Leverandør og Leasinggiver forstås [indsæt navnet på virksomhed/firma] Ved Leasingtager forstås NaturErhvervstyrelsen Ved bistand forstås den rådgivning, aktiviteter og andre ydelser, som leverandøren i henhold til leveringsaftalen udfører for leasingtager. Ved dokumentation forstås enhver udarbejdet beskrivelse relateret til bistand. Ved part eller parterne forstås henholdsvis Leasinggiver og/eller Leasingtager. Ved opgavebeskrivelsen forstås ordregivers beskrivelse af kontraktens genstand, som Leasinggiver skal levere. Ved leasingydelse forstås det honorar som Leasingtager jf. leasinggivers tilbud skal betale for leverancer i henhold til rammeaftalen. Side 3 af 21

5 Rammeaftalens parter Mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] CVR-nr. [xx] (Herefter benævnt leasinggiver) Er der dags dato indgået en rammeaftale, hvorefter NaturErhvervstyrelsen indenfor en fireårig periode kan lease biler (operationel leasing) jf. ordregivers kravspecifikation og som beskrevet i leasinggivers løsningsbeskrivelse. De leasede køretøjer må udelukkende anvendes af leasingtager til tjenestekørsel. Ved brug af rammeaftalen, etableres en selvstændig leasingaftale for hvert enkelt køretøj, hvorefter pligten til vedligeholdelse efter producentens anvisninger og brugsretten til det leasede køretøj overdrages til leasingtager for en periode på 48 måneder. Kontaktpersoner og samarbejdsorganisation Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende rammeaftalen NaturErhvervstyrelsens kontaktperson: [Navn, Titel] [ ] [TLF.] Side 4 af 21

6 Leverandørens kontaktperson: [Navn, Titel] [ ] [TLF.] Begge parter er til enhver tid berettiget til at skifte kontaktperson. Et skift af kontaktperson kræver, at den anden part skriftligt underrettes herom. Det er en forudsætning, at de af parterne udpegede kontaktpersoner har beslutningskompetence i forhold til de af rammeaftalen omhandlede forhold. Snarest efter rammeaftalens underskrift afholdes et opstartsmøde. På opstartsmødet aftaler parterne kontaktpunkter, samarbejdsform samt drøfter detaljer vedr. bestilling og levering af første leverance. Parterne er forpligtet til i opstartsfasen, de første seks måneder at deltage i møder, når blot en af parterne anser der er behov herfor. Herefter forpligter parterne sig til at afholde opfølgningsmøde hvert kvartal. Skønner leasingtager, at et opfølgningsmøde kan aflyses, meddeler leasingtager dette skriftligt til leasinggiver. Rammeaftalen Rammeaftalen vedrører leasing af biler. NaturErhvervstyrelsen har en forventning om, men ikke en forpligtelse til, at lease mellem 100 og 140 biler. Aftalegrundlaget består af denne rammeaftale med tilhørende bilag. Bilagene er indbyrdes rangordnet således, at det ved en uoverensstemmelse mellem bilagene er nærværende rammeaftale eller bilaget med laveste nummer, der er bestemmende. Opstår en situation, som ikke er reguleret af rammeaftalen eller af det øvrige aftalegrundlag, anvendes den til enhver tid gældende danske købelov udfyldende. Formål Side 5 af 21

7 Formålet med denne Rammeaftale er at fastlægge de vilkår, der skal gælde i det fremtidige samarbejde omkring NaturErhvervstyrelsens leasing af biler hos [indsæt navn på leasinggiver]. Rammeaftalen skal give leasingtager mulighed for at lease biler som angivet i leasingtagers kravspecifikation og leasinggivers løsningsbeskrivelse. Udover at der leases biler, skal leasinggiver mod betaling yde service på biler og flådestyring mm. som beskrevet i kravspecifikationen og leasinggivers løsningsbeskrivelse. Leasinggiver skal sikre, at vedligeholdelse sker efter producentens anvisninger, at der tilbydes vejhjælp, at køretøjerne udnyttes optimalt med henblik på at undgå over- og underkilometer og at leasingtager har mindst muligt administration med brug af aftalen og de leasede køretøjer. Leasinggiver skal dertil sikre, at leasingtager gennem hele perioden indtil sidste køretøj er leveret tilbage, har overblik over udgifterne forbundet med aftalen, herunder brugen og omkostningerne forbundet med de enkelte køretøjer. Leasinggivers ydelser Leverandøren forpligter sig til at levere de ydelser som findes beskrevet i bilag 2 leasingtagers kravspecifikation. Opgave og ydelser udføres som beskrevet i leverandørens tilbud (bilag 3). Er der tvivl om fortolkningen er det leasingtagers kravspecifikation, der er bestemmende. For hver bil indgås en leasingaftale (bilag 4) for en periode af 48 måneder og med kørsel af km i leasingperioden / km/årligt. Regulering af ydelser Priserne på de indgåede leasingaftaler skal være faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der, på anmodning fra leasinggiver, ske årlige prisreguleringer med udgangspunkt i udviklingen i nettoprisindekset de seneste 12 måneder. En eventuel prisregulering omfatter alle indgåede samt kommende leasingaftaler. Leasinggiver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Leasinggiver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Side 6 af 21

8 Rammeaftalens ikrafttræden og ophør Rammeaftalen træder i kraft den [XX] og løber til og med den [XX]. Ved udløbet af kontraktperioden ophører rammeaftalen uden yderligere varsel. Leasingtager kan gennem hele perioden lease nye biler. For hver bil indgås en leasingaftale for 48 måneder. Dette medfører, at Leasinggiver er forpligtet til at levere ydelser bestilt på grundlag af og i overensstemmelse med rammeaftalen også efter rammeaftalens udløb. Rammeaftalens udløb bevirker dermed ikke, at indgåede leasingaftaler ophører, og rammeaftalens grundvilkår vil forsat være gældende for aftaleforholdet. Ovenstående medfører, at aftaleforholdet teoretisk set kan strække sig i en periode på op til 8 år fra rammeaftalens start. Opsigelse Denne rammeaftale kan opsiges af begge parter med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. De indgåede leasingaftaler udløber individuelt, dvs. 48 måneder efter indgåelse af den pågældende leasingaftale. Det individuelle udløb gælder også i tilfælde af, at rammeaftalen opsiges. Det er leasinggivers ansvar senest seks måneder før udløb af hver enkelt leasingaftale at orientere leasingtager herom. Leasingtager kan til enhver tid tilbagelevere leasede biler. Leasinggiver skal til Leasingtager overgive resultaterne af bistand, der indtil opsigelse er udført. Leasingiver er i en sådan situation berettiget til erstatning. Erstatning udgøres af alle forfaldne ubetalte leasingydelser, alle ikke forfaldne leasingydelser for den(de) resterende leasingperiode(er), samt tab som leasinggiver i øvrigt jævnfør branchemæssig kutyme i øvrigt er berettiget til. Der foretages taksering ved tilbagelevering, som ved udløb af leasingaftale efter 48 måneder. Særlig opsigelsesadgang Uanset opsigelses og ophørs bestemmelserne anført ovenfor, er det aftalt at Leasingtager er berettiget til, til enhver tid at tilbagelevere leasede biler i følgende tilfælde: Side 7 af 21

9 Ved større opgaveændringer som følge af reformer i landbrugs og/eller fiskeripolitikken, herunder tværministerielle ressortomlægninger, som medfører væsentlige ændringer i opgaveudførelsen og dermed i behovet for køretøjer. Leasinggiver skal til Leasingtager overgive resultaterne af bistand, der indtil opsigelse er udført. Leasingiver er i en sådan situation kun berettiget til begrænset erstatning. Erstatning udgøres af alle forfaldne ubetalte leasingydelser, samt det tab som leasinggiver i øvrigt jævnfør branchemæssig kutyme i øvrigt er berettiget til. Der foretages taksering ved tilbagelevering, som der ellers ville ved udløb af leasingaftale. Ved de leasede køretøjers undergang eller totalskade er leasingtager forpligtet til udover ovenstående at betale den ved leasingperiodens sædvanlige udløb forventede restværdi af den eller de leasede køretøjer. Restværdien tilbagediskonteres til nutidsværdien. Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af rammeaftalen med det resultat, at rammeaftalen annulleres/erklæres uden virkning, er NaturErhvervstyrelsen berettiget til at opsige rammeaftalen, samt alle indgåede leasingaftaler med én måneds forudgående skriftligt varsel. Leverandøren er i sådanne omstændigheder ikke berettiget til at modtage nogen anden form for kompensation, erstatning eller godtgørelse i anledning af NaturErhvervstyrelsens opsigelse af rammeaftalen. NaturErhvervstyrelsens ret til at opsige rammeaftalen gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Leasingaftalen Medmindre andet er aftalt, er leasingperioden 48 måneder. Levering skal for at være rettidig ske efter den leveringstid som leasinggiver har anført i sin løsningsbeskrivelse, eller efter den leveringstid, som parterne i øvrigt har aftalt. Leasinggiver indestår til enhver tid for at levering kan finde sted indenfor den frist, som denne har anført i sin løsningsbeskrivelse. Side 8 af 21

10 For at levering har fundet sted, skal Leasingtager i forhold til levering, bekræfte at levering er sket til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. Levering sker ved leasingtagers underskrift på en leasingaftale. Foreligger denne bekræftelse ikke, kan levering ikke anses for gennemført. For at der ikke foreligger forsinkelse/misligholdelse, kan der parterne imellem, aftales en alternativ tidsplan med angivelse af leveringstidspunkt. Denne udarbejdes skriftligt og underskrives af parterne, og indgår som et tillæg til nærværende leveringsaftale. Ved de individuelle leasingaftalers ophør, er det Leasingtagers ansvar at tilbagelevere bilerne rettidigt til Leasinggiver. Det er Leasinggivers ansvar senest seks måneder før udløb at orientere Leasingtager herom, ligesom leasinggiver skal tage initiativ for at koordinere aflevering med leasingtager. Levering Leasinggiver skal levere sine ydelser uden omkostninger for Leasingtager til den af NaturErhvervstyrelsen anviste adresse. Detaljer vedr. levering sker efter aftale mellem parterne efter kontraktindgåelse, og i overensstemmelse med kravspecifikationen. Pligter Leasinggiver skal udføre arbejdet på en professionel måde, og må ikke krænke tredjeparts rettigheder, skal overholde myndighedskrav, og skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Leasinggiver skal løbende rapportere om opfyldelse af rammeaftalen herunder om leveringer, nyheder, problemer og alle andre forhold i øvrigt som måtte være relevante for Leasingtager. Rapporterne skal leveres på de tidspunkter, på den måde og i den form, som parterne aftaler. Leasinggiver skal informere Leasingtager omgående, hvis Leasinggiver forventer en væsentlig afvigelse fra opgavebeskrivelsen. Leasinggiver skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, Side 9 af 21

11 konsekvenserne af afvigelsen, og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen skal afhjælpes eller minimeres. Leasinggiver skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre arbejdet, herunder arbejdskraft, udstyr, værktøjer, materialer, mv. medmindre parterne aftaler andet skriftligt. I givet fald udarbejdes en allonge til nærværende leveringsaftale. Leasingtager skal for egen regning give Leasinggiver adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at Leasinggiver kan løse opgaven. Leasingtager skal informere Leasinggiver omgående, hvis Leasingtager forventer en væsentlig afvigelse fra opgavebeskrivelsen. Leasingtager skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigelsen. Brugsret Aftalen tillægger medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen en brugsret til tjenestemæssig benyttelse af bilerne. Kørsel og brug skal ske i overensstemmelse med instruktionsbøger og andet materiale fra leasinggiver. Føreren skal have et gyldigt førerbevis. Leasingbilen må ikke fremlejes, bruges til privatkørsel eller udlånes/overlades til tredjemand, dog undtaget kørsel i forb. med service og reparation. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Forsikring Leasingtager bærer selv risikoen for skader, der ellers ville være dækket via kasko og ansvarsforsikring. Leasingydelser Leasingydelser afregnes i henhold til priserne i leverandørens tilbud (bilag 2). Side 10 af 21

12 Alle leverandørens omkostninger, herunder interne udgifter m.v., er indeholdt i priserne. Fakturering og betaling Faktura skal fremsendes i elektronisk form til Leasingtager på EAN nr.: Fakturaen skal mærkes att.: [Leasing af tjenestebil. Bilens eller bilernes registreringsnummer,navn på det kontor i NaturErhvervstyrelsen hvortil bilen hører under] Vederlag kan faktureres, når Leasinggiver har præsteret den i leasingaftalen anførte bistand i forhold til de af Leasingtager fastsatte bestemmelser og rammeaftalen i øvrigt. Det er en forudsætning for fakturering, at Leasinggiver på forlangende dokumenterer Leasingtagers accept af at levering har fundet sted. Dokumentation fremlægges i form af oversigt over levering af biler, med detaljer om leveringssted og til hvem leverancen er foretaget. Dette sker ved henvisning til de aktuelle leasingaftaler. Efter levering af 1. bølge skal der hver måned stilles dokumentation vederlagsfrit til rådighed for leasingtager med oplysning om, hvor meget bilerne har kørt samt eventuelle vedligeholdelses foranstaltninger udført af leasinggiver, ligesom kommende eftersyn vedligehold og andet skal adviseres. Advisering skal ske således at leasingtager har fornøden tid og mulighed til at planlægge dette i forhold til brug af bilerne og løsning af egne arbejdsopgaver. For nærmere detaljer se Kravspecifikationen bilag 2 og Leverandørens løsningsbeskrivelse bilag 3. Udgifter og evt. omkostninger, kan faktureres, når de er afholdt og betalt af Leasinggiver, og Leasinggiver skal på foranleding af Leasingtager kunne dokumentere dette. Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer med tilhørende bekendtgørelser). Vederlag forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldtestgørende faktura i elektronisk form. Leasingtager kan ved leasinggivers konkurs, rekonstruktion eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller ved misligholdelse straks stoppe betalingerne. Medmindre andet er angivet indeholder beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Side 11 af 21

13 Ændring af produktsammensætning Leasinggiver kan løbende anmode om at ændre rammeaftalens tilbudte ydelser som følge af tilgang af nye modeller, køretøjstyper m.v.. Det er et krav, at de alternativt tilbudte ydelser lever op til kravspecifikationen, og nye ydelser som erstatter tidligere tilbudte ydelser må ikke overstige priserne for den gældende ydelse. Ændringer i rammeaftalens tilbudte ydelser påvirker ikke allerede indgåede leasingaftaler, medmindre parterne eksplicit aftaler dette. I tilfælde af udskiftning af bilmodeller i indgåede leasingaftaler, fastholdes udløbstidspunktet for leasingaftalen, og NaturErhvervstyrelsen kan ikke pålægges merudgifter i forbindelse med udskiftningen. Ændring i den aftalte leasingudgift skal altid være til NaturErhvervstyrelsens økonomiske fordel. Alle typer af ændringer kræver, at NaturErhvervstyrelsen giver samtykke, og NaturErhvervstyrelsen har ret til at afslå anmodninger om at eksisterende ydelser tages ud af rammeaftalen. Godkendte ændringer i produktsammensætningen udarbejdes skriftligt og underskrives af parterne og indgår som et tillæg til nærværende rammeaftale. Misligholdelse Forsinkelse Såfremt Leasinggiver - som følge af forhold Leasinggiver hæfter for - og efter Leasingtager har afgivet et skriftligt påkrav herom - ikke stiller de i tilbuddet angivne ydelser til rådighed for Leasingtager, og/eller ikke leverer i henhold til de aftalte milepæle foreligger der misligholdelse. Leasinggivers afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leasinggiver straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller - hvis dette ikke er muligt - at begrænse denne mest muligt. Side 12 af 21

14 Leasinggivers underretningspligt Leasinggiver skal ligeledes straks skriftligt meddele Leasingtager, at forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leasinggiver endvidere angive, hvilke tiltag Leasinggiver agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Mangler Der foreligger en væsentlig mangel, såfremt Leasinggiver ikke opfylder de i aftalen fastsatte krav og forpligtelser, eller at ydelsen, der er stillet til rådighed, ikke besidder de krævede kvalifikationer, som Leasingtager med føje kunne forvente og som medfører, at Leasingtager ikke kan godkende at levering har fundet sted. I den udstrækning manglende opfyldelse af krav eller garantier alene skyldes, at Leasinggiver har efterkommet instruktioner fra Leasingtager, skal dette dog ikke anses for en mangel under forudsætning af, at Leasinggiver har iagttaget sine forpligtelser. Reklamation over mangler og forsinkelse Hvis Leasingtager måtte konstatere en mangel eller forsinkelse, skal Leasingtager meddele Leasinggiver dette inden for rimelig tid, såfremt Leasingtager ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder krav om afhjælpning, forholdsmæssigt afslag mv. Hæve adgang som følge af misligholdelse Leasingtager kan ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt Leasinggiver væsentligt misligholder denn,. I det følgende, tilkommer det Leasingtager at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leasingtager til at ophæve aftalen, oversigten er ikke udtømmende: a) Leasinggiver ikke leverer ydelsen, til rette tid og på rette sted, uden forudgående underrettelse til Leasingtager. b) Leasinggiver ikke stiller bil eller lånebil til rådighed for Leasingtager. c) I den udstrækning, manglende opfyldelse af krav alene skyldes, at Leasinggiver har efterlevet instruktioner fra Leasingtager, skal dette dog ikke anses for en mangel under Side 13 af 21

15 forudsætning af, at Leasinggiver har iagttaget sine forpligtelser i henhold til opgavebeskrivelsen. d) Såfremt mangler og/eller forsinkelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Leasingtager. e) Leasinggivers konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Leasingtager uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i aftalen. f) Såfremt Leasinggiver tages under rekonstruktionsbehandling. g) Leasinggivers åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer aftalens rette opfyldelse i fare. Ophævelse sker med virkning for fremtiden. Leasingtagers misligholdelse Der foreligger misligholdelse fra Leasingtagers side i følgende tilfælde: a) Ved Leasingtagers fordringshavermora. b) Leasingtagers manglende rettidige betaling. c) Leasingtager overholder ikke betingelserne for bilens brug og vedligehold. Herunder foretager ændringer i deres konstruktion og indretning uden forudgående aftale med leasinggiver. Leasingtagers eventuelle fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Leasingtager misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leasinggiver for den forsinkede del af Leasingtagers betaling berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende regler. Leasinggiver er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt Leasinggiver overfor Leasingtager skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Leasingtager på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 arbejdsdage, vil medføre ophævelse, såfremt Leasingtager ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden den fastsatte påkravsfrists udløb. Sådan ophævelse kan alene omfatte bistand for, hvilken Leasingtager har misligholdt sine betalingsforpligtelser samt fremtidig bistand under aftalen. Side 14 af 21

16 Ved Leasinggivers ophævelse skal Leasingtager, i det omfang det er muligt, tilbagelevere det der omfattes af ophævelsen i den stand det er, og forefindes hos Leasingtager, såfremt det af ophævelsen omfattede efter sin karakter er returner bart, og det påhviler Leasinggiver at afhente dette. Leasinggiver skal endvidere straks tilbagebetale eventuelt modtaget vederlag for det, der omfattes af ophævelsen, uden fradrag. Leverer Leasinggiver ikke ydelsen rettidigt i overensstemmelse med det aftalte, kan Leasingtager pålægge Leasinggiver en bod. Boden beregnes på følgende måde: For hvert døgn udgør boden 0,25 % af den samlede kontraktsum ekskl. moms. Hvis den konkrete forsinkelse vedrører et tilfælde, hvor Leasingtager har præciseret at levering til tiden er afgørende beregnes bod efter ovenstående afsnit, men med 0,5 % af prisen på den rekvirerede ydelse. Omfanget af bod kan maksimalt udgøre samlet set 10 % af prisen for den samlede ydelse. Betaling af bod fritager ikke Leasinggiver for betaling af forholdsmæssigt afslag eller eventuel erstatning som Leasingtager måtte kræve. Misligholdelse af service og vedligeholdelsesaftalen Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke efter påkrav sender relevant dokumentation, ifalder den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen en dagbod på pr. påbegyndt arbejdsdag på 1.000,00 kr., indtil dokumentationen er modtaget.. Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke lever op til betingelserne, ifalder den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen en dagbod på 1.000,00 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbøderne kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke opfylder betingelserne eller sender den krævede dokumentation, sidestilles det med væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen. Erstatningspligt og ansvarsforsikring Side 15 af 21

17 Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Hver Parts samlede erstatningsansvar under aftalen, kan maksimalt udgøre den forbrugte beløbsramme på tidspunktet for ophør af aftalen, dog minimum 10 % af beløbsrammen. Foranstående beløbsmæssige begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. De i nærværende punkt anførte erstatningsbegrænsninger gælder ikke i relation til Leasinggivers ansvar ved krænkelse af tredjemands rettigheder. Leasinggiver skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leasinggivers ansvar. Leasinggiver skal på Leasingtagers anmodning dokumentere, at kravet om erhvervs- og produktansvarsforsikring er opfyldt. Leasingtager er ansvarlig for enhver skade, som ikke skyldes almindelig slid og ælde jf. leasingkontrakten, og som er en følge af udøvelsen af brugsretten over de leasede køretøjer. Dette gælder såvel skader på det leasede, som skader forvoldt på tredjemand, eller tredjemands ejendom. Leasinggivers virke Leasinggiver er forpligtet til at iagttage tavshedspligt med hensyn til alle forhold inden for Leasingtagers eller andres virke, som Leasinggiver måtte få kendskab til gennem sit arbejde for denne. Leasinggiver skal pålægge sine ansatte og eventuelle underleverandører og underrådgivere en tilsvarende tavshedspligt. Ovennævnte forpligtelser gælder såvel under som efter aftaleperiodens udløb. Leasinggiver kan oplyse om kunderelation og opgaven på referencelister, på Leasinggivers hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Leasinggiver forpligtes til at afholde statusmøder, sikre videns overdragelse og indgå i andre aktiviteter som støtter Leasingtagers forpligtelser og til at foretage opfølgning på aftalen. Ved aftalens udløb skal leasinggiver loyalt medvirke til afvikling og overdragelse til en eventuelt ny leverandør. Side 16 af 21

18 Ændring af kontrakten Ændringer i kontrakten skal aftales skriftligt med gensidig underskrift. Ændring vedhæftes kontrakten som tillæg. Hver af partnerne skal give medkontrahenten skriftlig underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændring sker. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person eller tages under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling (åbning af akkordforhandlinger) eller frivillig likvidation. Overdragelse Leasinggiver eller Leasingtager kan ikke uden modpartens samtykke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne rammeaftale, leasingaftaler og/eller de leasede biler. Tredjemands rettigheder Leasinggiver garanterer for, at de leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. Leasinggiver skal afholde samtlige omkostninger i tilfælde af en sag om rettighedskrænkelse og holde NaturErhvervstyrelsen skadeløs. Besigtigelse Leasinggiver er ved begrundet mistanke om Leasingtagers misligholdelse og efter aftale med leasingtager, berettiget til at besigtige n eller flere af de leasede køretøjer. Ønsker leasinggiver at gøre brug af sin ret, skal dette ske med et varsel på minimum 14 dage. Tidspunkt og sted for besigtigelse aftales mellem parterne, og tilsigtes at ske i umiddelbar nærhed af bilens faste regionale placering. Side 17 af 21

19 Ejendomsret Leasinggiver har ejendomsretten til alle biler og Leasingtager må ikke uden Leasinggivers skriftlige samtykke udleje bilen. Sociale klausuler Såfremt arbejdsforhold af den i rammeaftalen omhandlende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene for den del af ydelsen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til ILO-konvention nr. 94. Tilsvarende gælder ydelser, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget de dele af rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse. NaturErhvervstyrelsen kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation. Dokumentationen skal være Leasingtager i hænde senest en måned efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Orientering om løn - og arbejdsvilkår Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også ydelser, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget de dele af Rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse. På opfordring fra Leasingtager skal den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen inden 5 dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal Side 18 af 21

20 overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen er omfattet af anmeldelsespligten til RUT-registeret, skal denne på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Leasingtager straks efter, anmeldelsen er sket. Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget de dele af Rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT registret. På opfordring fra Leasingtager skal den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT-registret er sket. Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr.138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tvister og lovvalg Kontrakten reguleres efter dansk ret. Uoverensstemmelser mellem parterne om rammeaftalen, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter retsplejelovens regler. Side 19 af 21

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616. (herefter benævnt leasingtager)

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616. (herefter benævnt leasingtager) Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato]

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

Kontrakt Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Kontrakt Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2016 Kontrakt Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 mellem NaturErhvervstyrelsen og [navn] Nyropsgade 30 [adresse] 1780 København V [cvr-nr]

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem

Kontrakt. Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt. mellem Aarhus Maj 2016 Sagsnr. 063547-0001 psj/cen/dla Kontrakt Vedrørende bistand i forbindelse med følgeforskning i projektet Rummelig imidt mellem Projektselskabet ApS CVR.nr.: 98 13 31 00 Rummelig imidt c/o

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Indsats for efteruddannelse af landmænd og konsulenter om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet: Perioden

Indsats for efteruddannelse af landmænd og konsulenter om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet: Perioden Miljø & Biodiv ersitet J.nr. 16-40-000024 Ref. KAWOCH Den 11. november 2016 Kontrakt Indsats for efteruddannelse af landmænd og konsulenter om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet: Perioden

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning.

vedrørende indretning af Dokk1 og bistand med udbud af inventar, AV-udstyr og belysning. RÅDGIVNINGSKONTRAKT mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Mølleparken 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ( Aarhus Kommune ) og [RÅDGIVER] CVR-nr. [***] ( Rådgiver )

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Konsulentbistand til slutevaluering af

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere