Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]"

Transkript

1 Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

2 Indhold Definitioner... 3 Rammeaftalens parter... 4 Kontaktpersoner og samarbejdsorganisation... 4 Rammeaftalen... 5 Formål... 5 Leasinggivers ydelser... 6 Regulering af ydelser... 6 Rammeaftalens ikrafttræden og ophør... 7 Opsigelse... 7 Særlig opsigelsesadgang... 7 Leasingaftalen... 8 Levering... 9 Pligter... 9 Brugsret Forsikring Leasingydelser Fakturering og betaling Ændring af produktsammensætning Misligholdelse Forsinkelse Leasinggivers afværgepligt Side 1 af 21

3 Leasinggivers underretningspligt Mangler Reklamation over mangler og forsinkelse Hæve adgang som følge af misligholdelse Leasingtagers misligholdelse Misligholdelse af service og vedligeholdelsesaftalen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Leasinggivers virke Ændring af kontrakten Overdragelse Tredjemands rettigheder Besigtigelse Ejendomsret Sociale klausuler Orientering om løn - og arbejdsvilkår Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Tvister og lovvalg Underskrift Bilag 1 CSR 2 Kravspecifikation 3 Leasingkontrakt 4 Leverandørens løsningsbeskrivelse Side 2 af 21

4 Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Leveringsaftalen: Ved rammeaftalen forstås denne kontrakt inklusiv bilag. Ved Leverandør og Leasinggiver forstås [indsæt navnet på virksomhed/firma] Ved Leasingtager forstås NaturErhvervstyrelsen Ved bistand forstås den rådgivning, aktiviteter og andre ydelser, som leverandøren i henhold til leveringsaftalen udfører for leasingtager. Ved dokumentation forstås enhver udarbejdet beskrivelse relateret til bistand. Ved part eller parterne forstås henholdsvis Leasinggiver og/eller Leasingtager. Ved opgavebeskrivelsen forstås ordregivers beskrivelse af kontraktens genstand, som Leasinggiver skal levere. Ved leasingydelse forstås det honorar som Leasingtager jf. leasinggivers tilbud skal betale for leverancer i henhold til rammeaftalen. Side 3 af 21

5 Rammeaftalens parter Mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] CVR-nr. [xx] (Herefter benævnt leasinggiver) Er der dags dato indgået en rammeaftale, hvorefter NaturErhvervstyrelsen indenfor en fireårig periode kan lease biler (operationel leasing) jf. ordregivers kravspecifikation og som beskrevet i leasinggivers løsningsbeskrivelse. De leasede køretøjer må udelukkende anvendes af leasingtager til tjenestekørsel. Ved brug af rammeaftalen, etableres en selvstændig leasingaftale for hvert enkelt køretøj, hvorefter pligten til vedligeholdelse efter producentens anvisninger og brugsretten til det leasede køretøj overdrages til leasingtager for en periode på 48 måneder. Kontaktpersoner og samarbejdsorganisation Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende rammeaftalen NaturErhvervstyrelsens kontaktperson: [Navn, Titel] [ ] [TLF.] Side 4 af 21

6 Leverandørens kontaktperson: [Navn, Titel] [ ] [TLF.] Begge parter er til enhver tid berettiget til at skifte kontaktperson. Et skift af kontaktperson kræver, at den anden part skriftligt underrettes herom. Det er en forudsætning, at de af parterne udpegede kontaktpersoner har beslutningskompetence i forhold til de af rammeaftalen omhandlede forhold. Snarest efter rammeaftalens underskrift afholdes et opstartsmøde. På opstartsmødet aftaler parterne kontaktpunkter, samarbejdsform samt drøfter detaljer vedr. bestilling og levering af første leverance. Parterne er forpligtet til i opstartsfasen, de første seks måneder at deltage i møder, når blot en af parterne anser der er behov herfor. Herefter forpligter parterne sig til at afholde opfølgningsmøde hvert kvartal. Skønner leasingtager, at et opfølgningsmøde kan aflyses, meddeler leasingtager dette skriftligt til leasinggiver. Rammeaftalen Rammeaftalen vedrører leasing af biler. NaturErhvervstyrelsen har en forventning om, men ikke en forpligtelse til, at lease mellem 100 og 140 biler. Aftalegrundlaget består af denne rammeaftale med tilhørende bilag. Bilagene er indbyrdes rangordnet således, at det ved en uoverensstemmelse mellem bilagene er nærværende rammeaftale eller bilaget med laveste nummer, der er bestemmende. Opstår en situation, som ikke er reguleret af rammeaftalen eller af det øvrige aftalegrundlag, anvendes den til enhver tid gældende danske købelov udfyldende. Formål Side 5 af 21

7 Formålet med denne Rammeaftale er at fastlægge de vilkår, der skal gælde i det fremtidige samarbejde omkring NaturErhvervstyrelsens leasing af biler hos [indsæt navn på leasinggiver]. Rammeaftalen skal give leasingtager mulighed for at lease biler som angivet i leasingtagers kravspecifikation og leasinggivers løsningsbeskrivelse. Udover at der leases biler, skal leasinggiver mod betaling yde service på biler og flådestyring mm. som beskrevet i kravspecifikationen og leasinggivers løsningsbeskrivelse. Leasinggiver skal sikre, at vedligeholdelse sker efter producentens anvisninger, at der tilbydes vejhjælp, at køretøjerne udnyttes optimalt med henblik på at undgå over- og underkilometer og at leasingtager har mindst muligt administration med brug af aftalen og de leasede køretøjer. Leasinggiver skal dertil sikre, at leasingtager gennem hele perioden indtil sidste køretøj er leveret tilbage, har overblik over udgifterne forbundet med aftalen, herunder brugen og omkostningerne forbundet med de enkelte køretøjer. Leasinggivers ydelser Leverandøren forpligter sig til at levere de ydelser som findes beskrevet i bilag 2 leasingtagers kravspecifikation. Opgave og ydelser udføres som beskrevet i leverandørens tilbud (bilag 3). Er der tvivl om fortolkningen er det leasingtagers kravspecifikation, der er bestemmende. For hver bil indgås en leasingaftale (bilag 4) for en periode af 48 måneder og med kørsel af km i leasingperioden / km/årligt. Regulering af ydelser Priserne på de indgåede leasingaftaler skal være faste de første 12 måneder regnet fra rammeaftalens start. Herefter kan der, på anmodning fra leasinggiver, ske årlige prisreguleringer med udgangspunkt i udviklingen i nettoprisindekset de seneste 12 måneder. En eventuel prisregulering omfatter alle indgåede samt kommende leasingaftaler. Leasinggiver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Leasinggiver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Side 6 af 21

8 Rammeaftalens ikrafttræden og ophør Rammeaftalen træder i kraft den [XX] og løber til og med den [XX]. Ved udløbet af kontraktperioden ophører rammeaftalen uden yderligere varsel. Leasingtager kan gennem hele perioden lease nye biler. For hver bil indgås en leasingaftale for 48 måneder. Dette medfører, at Leasinggiver er forpligtet til at levere ydelser bestilt på grundlag af og i overensstemmelse med rammeaftalen også efter rammeaftalens udløb. Rammeaftalens udløb bevirker dermed ikke, at indgåede leasingaftaler ophører, og rammeaftalens grundvilkår vil forsat være gældende for aftaleforholdet. Ovenstående medfører, at aftaleforholdet teoretisk set kan strække sig i en periode på op til 8 år fra rammeaftalens start. Opsigelse Denne rammeaftale kan opsiges af begge parter med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned. De indgåede leasingaftaler udløber individuelt, dvs. 48 måneder efter indgåelse af den pågældende leasingaftale. Det individuelle udløb gælder også i tilfælde af, at rammeaftalen opsiges. Det er leasinggivers ansvar senest seks måneder før udløb af hver enkelt leasingaftale at orientere leasingtager herom. Leasingtager kan til enhver tid tilbagelevere leasede biler. Leasinggiver skal til Leasingtager overgive resultaterne af bistand, der indtil opsigelse er udført. Leasingiver er i en sådan situation berettiget til erstatning. Erstatning udgøres af alle forfaldne ubetalte leasingydelser, alle ikke forfaldne leasingydelser for den(de) resterende leasingperiode(er), samt tab som leasinggiver i øvrigt jævnfør branchemæssig kutyme i øvrigt er berettiget til. Der foretages taksering ved tilbagelevering, som ved udløb af leasingaftale efter 48 måneder. Særlig opsigelsesadgang Uanset opsigelses og ophørs bestemmelserne anført ovenfor, er det aftalt at Leasingtager er berettiget til, til enhver tid at tilbagelevere leasede biler i følgende tilfælde: Side 7 af 21

9 Ved større opgaveændringer som følge af reformer i landbrugs og/eller fiskeripolitikken, herunder tværministerielle ressortomlægninger, som medfører væsentlige ændringer i opgaveudførelsen og dermed i behovet for køretøjer. Leasinggiver skal til Leasingtager overgive resultaterne af bistand, der indtil opsigelse er udført. Leasingiver er i en sådan situation kun berettiget til begrænset erstatning. Erstatning udgøres af alle forfaldne ubetalte leasingydelser, samt det tab som leasinggiver i øvrigt jævnfør branchemæssig kutyme i øvrigt er berettiget til. Der foretages taksering ved tilbagelevering, som der ellers ville ved udløb af leasingaftale. Ved de leasede køretøjers undergang eller totalskade er leasingtager forpligtet til udover ovenstående at betale den ved leasingperiodens sædvanlige udløb forventede restværdi af den eller de leasede køretøjer. Restværdien tilbagediskonteres til nutidsværdien. Såfremt en myndighed, herunder, men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen, EU Kommissionen eller en dansk eller europæisk domstol, beslutter eller afsiger kendelse om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er blevet overtrådt i forbindelse med indgåelsen af rammeaftalen med det resultat, at rammeaftalen annulleres/erklæres uden virkning, er NaturErhvervstyrelsen berettiget til at opsige rammeaftalen, samt alle indgåede leasingaftaler med én måneds forudgående skriftligt varsel. Leverandøren er i sådanne omstændigheder ikke berettiget til at modtage nogen anden form for kompensation, erstatning eller godtgørelse i anledning af NaturErhvervstyrelsens opsigelse af rammeaftalen. NaturErhvervstyrelsens ret til at opsige rammeaftalen gælder også i tilfælde af, at en afgørelse, kendelse eller dom appelleres. Leasingaftalen Medmindre andet er aftalt, er leasingperioden 48 måneder. Levering skal for at være rettidig ske efter den leveringstid som leasinggiver har anført i sin løsningsbeskrivelse, eller efter den leveringstid, som parterne i øvrigt har aftalt. Leasinggiver indestår til enhver tid for at levering kan finde sted indenfor den frist, som denne har anført i sin løsningsbeskrivelse. Side 8 af 21

10 For at levering har fundet sted, skal Leasingtager i forhold til levering, bekræfte at levering er sket til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. Levering sker ved leasingtagers underskrift på en leasingaftale. Foreligger denne bekræftelse ikke, kan levering ikke anses for gennemført. For at der ikke foreligger forsinkelse/misligholdelse, kan der parterne imellem, aftales en alternativ tidsplan med angivelse af leveringstidspunkt. Denne udarbejdes skriftligt og underskrives af parterne, og indgår som et tillæg til nærværende leveringsaftale. Ved de individuelle leasingaftalers ophør, er det Leasingtagers ansvar at tilbagelevere bilerne rettidigt til Leasinggiver. Det er Leasinggivers ansvar senest seks måneder før udløb at orientere Leasingtager herom, ligesom leasinggiver skal tage initiativ for at koordinere aflevering med leasingtager. Levering Leasinggiver skal levere sine ydelser uden omkostninger for Leasingtager til den af NaturErhvervstyrelsen anviste adresse. Detaljer vedr. levering sker efter aftale mellem parterne efter kontraktindgåelse, og i overensstemmelse med kravspecifikationen. Pligter Leasinggiver skal udføre arbejdet på en professionel måde, og må ikke krænke tredjeparts rettigheder, skal overholde myndighedskrav, og skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Leasinggiver skal løbende rapportere om opfyldelse af rammeaftalen herunder om leveringer, nyheder, problemer og alle andre forhold i øvrigt som måtte være relevante for Leasingtager. Rapporterne skal leveres på de tidspunkter, på den måde og i den form, som parterne aftaler. Leasinggiver skal informere Leasingtager omgående, hvis Leasinggiver forventer en væsentlig afvigelse fra opgavebeskrivelsen. Leasinggiver skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, Side 9 af 21

11 konsekvenserne af afvigelsen, og hvordan eventuelle negative konsekvenser af afvigelsen skal afhjælpes eller minimeres. Leasinggiver skal for egen regning sørge for alt, hvad der er nødvendigt for at udføre arbejdet, herunder arbejdskraft, udstyr, værktøjer, materialer, mv. medmindre parterne aftaler andet skriftligt. I givet fald udarbejdes en allonge til nærværende leveringsaftale. Leasingtager skal for egen regning give Leasinggiver adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at Leasinggiver kan løse opgaven. Leasingtager skal informere Leasinggiver omgående, hvis Leasingtager forventer en væsentlig afvigelse fra opgavebeskrivelsen. Leasingtager skal samtidig oplyse årsagen til afvigelsen, konsekvenserne af afvigelsen. Brugsret Aftalen tillægger medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen en brugsret til tjenestemæssig benyttelse af bilerne. Kørsel og brug skal ske i overensstemmelse med instruktionsbøger og andet materiale fra leasinggiver. Føreren skal have et gyldigt førerbevis. Leasingbilen må ikke fremlejes, bruges til privatkørsel eller udlånes/overlades til tredjemand, dog undtaget kørsel i forb. med service og reparation. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. Forsikring Leasingtager bærer selv risikoen for skader, der ellers ville være dækket via kasko og ansvarsforsikring. Leasingydelser Leasingydelser afregnes i henhold til priserne i leverandørens tilbud (bilag 2). Side 10 af 21

12 Alle leverandørens omkostninger, herunder interne udgifter m.v., er indeholdt i priserne. Fakturering og betaling Faktura skal fremsendes i elektronisk form til Leasingtager på EAN nr.: Fakturaen skal mærkes att.: [Leasing af tjenestebil. Bilens eller bilernes registreringsnummer,navn på det kontor i NaturErhvervstyrelsen hvortil bilen hører under] Vederlag kan faktureres, når Leasinggiver har præsteret den i leasingaftalen anførte bistand i forhold til de af Leasingtager fastsatte bestemmelser og rammeaftalen i øvrigt. Det er en forudsætning for fakturering, at Leasinggiver på forlangende dokumenterer Leasingtagers accept af at levering har fundet sted. Dokumentation fremlægges i form af oversigt over levering af biler, med detaljer om leveringssted og til hvem leverancen er foretaget. Dette sker ved henvisning til de aktuelle leasingaftaler. Efter levering af 1. bølge skal der hver måned stilles dokumentation vederlagsfrit til rådighed for leasingtager med oplysning om, hvor meget bilerne har kørt samt eventuelle vedligeholdelses foranstaltninger udført af leasinggiver, ligesom kommende eftersyn vedligehold og andet skal adviseres. Advisering skal ske således at leasingtager har fornøden tid og mulighed til at planlægge dette i forhold til brug af bilerne og løsning af egne arbejdsopgaver. For nærmere detaljer se Kravspecifikationen bilag 2 og Leverandørens løsningsbeskrivelse bilag 3. Udgifter og evt. omkostninger, kan faktureres, når de er afholdt og betalt af Leasinggiver, og Leasinggiver skal på foranleding af Leasingtager kunne dokumentere dette. Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer med tilhørende bekendtgørelser). Vederlag forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldtestgørende faktura i elektronisk form. Leasingtager kan ved leasinggivers konkurs, rekonstruktion eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller ved misligholdelse straks stoppe betalingerne. Medmindre andet er angivet indeholder beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Side 11 af 21

13 Ændring af produktsammensætning Leasinggiver kan løbende anmode om at ændre rammeaftalens tilbudte ydelser som følge af tilgang af nye modeller, køretøjstyper m.v.. Det er et krav, at de alternativt tilbudte ydelser lever op til kravspecifikationen, og nye ydelser som erstatter tidligere tilbudte ydelser må ikke overstige priserne for den gældende ydelse. Ændringer i rammeaftalens tilbudte ydelser påvirker ikke allerede indgåede leasingaftaler, medmindre parterne eksplicit aftaler dette. I tilfælde af udskiftning af bilmodeller i indgåede leasingaftaler, fastholdes udløbstidspunktet for leasingaftalen, og NaturErhvervstyrelsen kan ikke pålægges merudgifter i forbindelse med udskiftningen. Ændring i den aftalte leasingudgift skal altid være til NaturErhvervstyrelsens økonomiske fordel. Alle typer af ændringer kræver, at NaturErhvervstyrelsen giver samtykke, og NaturErhvervstyrelsen har ret til at afslå anmodninger om at eksisterende ydelser tages ud af rammeaftalen. Godkendte ændringer i produktsammensætningen udarbejdes skriftligt og underskrives af parterne og indgår som et tillæg til nærværende rammeaftale. Misligholdelse Forsinkelse Såfremt Leasinggiver - som følge af forhold Leasinggiver hæfter for - og efter Leasingtager har afgivet et skriftligt påkrav herom - ikke stiller de i tilbuddet angivne ydelser til rådighed for Leasingtager, og/eller ikke leverer i henhold til de aftalte milepæle foreligger der misligholdelse. Leasinggivers afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leasinggiver straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller - hvis dette ikke er muligt - at begrænse denne mest muligt. Side 12 af 21

14 Leasinggivers underretningspligt Leasinggiver skal ligeledes straks skriftligt meddele Leasingtager, at forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leasinggiver endvidere angive, hvilke tiltag Leasinggiver agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Mangler Der foreligger en væsentlig mangel, såfremt Leasinggiver ikke opfylder de i aftalen fastsatte krav og forpligtelser, eller at ydelsen, der er stillet til rådighed, ikke besidder de krævede kvalifikationer, som Leasingtager med føje kunne forvente og som medfører, at Leasingtager ikke kan godkende at levering har fundet sted. I den udstrækning manglende opfyldelse af krav eller garantier alene skyldes, at Leasinggiver har efterkommet instruktioner fra Leasingtager, skal dette dog ikke anses for en mangel under forudsætning af, at Leasinggiver har iagttaget sine forpligtelser. Reklamation over mangler og forsinkelse Hvis Leasingtager måtte konstatere en mangel eller forsinkelse, skal Leasingtager meddele Leasinggiver dette inden for rimelig tid, såfremt Leasingtager ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder krav om afhjælpning, forholdsmæssigt afslag mv. Hæve adgang som følge af misligholdelse Leasingtager kan ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt Leasinggiver væsentligt misligholder denn,. I det følgende, tilkommer det Leasingtager at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leasingtager til at ophæve aftalen, oversigten er ikke udtømmende: a) Leasinggiver ikke leverer ydelsen, til rette tid og på rette sted, uden forudgående underrettelse til Leasingtager. b) Leasinggiver ikke stiller bil eller lånebil til rådighed for Leasingtager. c) I den udstrækning, manglende opfyldelse af krav alene skyldes, at Leasinggiver har efterlevet instruktioner fra Leasingtager, skal dette dog ikke anses for en mangel under Side 13 af 21

15 forudsætning af, at Leasinggiver har iagttaget sine forpligtelser i henhold til opgavebeskrivelsen. d) Såfremt mangler og/eller forsinkelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Leasingtager. e) Leasinggivers konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Leasingtager uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i aftalen. f) Såfremt Leasinggiver tages under rekonstruktionsbehandling. g) Leasinggivers åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer aftalens rette opfyldelse i fare. Ophævelse sker med virkning for fremtiden. Leasingtagers misligholdelse Der foreligger misligholdelse fra Leasingtagers side i følgende tilfælde: a) Ved Leasingtagers fordringshavermora. b) Leasingtagers manglende rettidige betaling. c) Leasingtager overholder ikke betingelserne for bilens brug og vedligehold. Herunder foretager ændringer i deres konstruktion og indretning uden forudgående aftale med leasinggiver. Leasingtagers eventuelle fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Leasingtager misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leasinggiver for den forsinkede del af Leasingtagers betaling berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende regler. Leasinggiver er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist, såfremt Leasinggiver overfor Leasingtager skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Leasingtager på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 arbejdsdage, vil medføre ophævelse, såfremt Leasingtager ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden den fastsatte påkravsfrists udløb. Sådan ophævelse kan alene omfatte bistand for, hvilken Leasingtager har misligholdt sine betalingsforpligtelser samt fremtidig bistand under aftalen. Side 14 af 21

16 Ved Leasinggivers ophævelse skal Leasingtager, i det omfang det er muligt, tilbagelevere det der omfattes af ophævelsen i den stand det er, og forefindes hos Leasingtager, såfremt det af ophævelsen omfattede efter sin karakter er returner bart, og det påhviler Leasinggiver at afhente dette. Leasinggiver skal endvidere straks tilbagebetale eventuelt modtaget vederlag for det, der omfattes af ophævelsen, uden fradrag. Leverer Leasinggiver ikke ydelsen rettidigt i overensstemmelse med det aftalte, kan Leasingtager pålægge Leasinggiver en bod. Boden beregnes på følgende måde: For hvert døgn udgør boden 0,25 % af den samlede kontraktsum ekskl. moms. Hvis den konkrete forsinkelse vedrører et tilfælde, hvor Leasingtager har præciseret at levering til tiden er afgørende beregnes bod efter ovenstående afsnit, men med 0,5 % af prisen på den rekvirerede ydelse. Omfanget af bod kan maksimalt udgøre samlet set 10 % af prisen for den samlede ydelse. Betaling af bod fritager ikke Leasinggiver for betaling af forholdsmæssigt afslag eller eventuel erstatning som Leasingtager måtte kræve. Misligholdelse af service og vedligeholdelsesaftalen Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke efter påkrav sender relevant dokumentation, ifalder den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen en dagbod på pr. påbegyndt arbejdsdag på 1.000,00 kr., indtil dokumentationen er modtaget.. Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke lever op til betingelserne, ifalder den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen en dagbod på 1.000,00 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbøderne kan opkræves, indtil forholdene bringes i orden. Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen ikke opfylder betingelserne eller sender den krævede dokumentation, sidestilles det med væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen. Erstatningspligt og ansvarsforsikring Side 15 af 21

17 Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Hver Parts samlede erstatningsansvar under aftalen, kan maksimalt udgøre den forbrugte beløbsramme på tidspunktet for ophør af aftalen, dog minimum 10 % af beløbsrammen. Foranstående beløbsmæssige begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. De i nærværende punkt anførte erstatningsbegrænsninger gælder ikke i relation til Leasinggivers ansvar ved krænkelse af tredjemands rettigheder. Leasinggiver skal opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leasinggivers ansvar. Leasinggiver skal på Leasingtagers anmodning dokumentere, at kravet om erhvervs- og produktansvarsforsikring er opfyldt. Leasingtager er ansvarlig for enhver skade, som ikke skyldes almindelig slid og ælde jf. leasingkontrakten, og som er en følge af udøvelsen af brugsretten over de leasede køretøjer. Dette gælder såvel skader på det leasede, som skader forvoldt på tredjemand, eller tredjemands ejendom. Leasinggivers virke Leasinggiver er forpligtet til at iagttage tavshedspligt med hensyn til alle forhold inden for Leasingtagers eller andres virke, som Leasinggiver måtte få kendskab til gennem sit arbejde for denne. Leasinggiver skal pålægge sine ansatte og eventuelle underleverandører og underrådgivere en tilsvarende tavshedspligt. Ovennævnte forpligtelser gælder såvel under som efter aftaleperiodens udløb. Leasinggiver kan oplyse om kunderelation og opgaven på referencelister, på Leasinggivers hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Leasinggiver forpligtes til at afholde statusmøder, sikre videns overdragelse og indgå i andre aktiviteter som støtter Leasingtagers forpligtelser og til at foretage opfølgning på aftalen. Ved aftalens udløb skal leasinggiver loyalt medvirke til afvikling og overdragelse til en eventuelt ny leverandør. Side 16 af 21

18 Ændring af kontrakten Ændringer i kontrakten skal aftales skriftligt med gensidig underskrift. Ændring vedhæftes kontrakten som tillæg. Hver af partnerne skal give medkontrahenten skriftlig underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændring sker. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person eller tages under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling (åbning af akkordforhandlinger) eller frivillig likvidation. Overdragelse Leasinggiver eller Leasingtager kan ikke uden modpartens samtykke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne rammeaftale, leasingaftaler og/eller de leasede biler. Tredjemands rettigheder Leasinggiver garanterer for, at de leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. Leasinggiver skal afholde samtlige omkostninger i tilfælde af en sag om rettighedskrænkelse og holde NaturErhvervstyrelsen skadeløs. Besigtigelse Leasinggiver er ved begrundet mistanke om Leasingtagers misligholdelse og efter aftale med leasingtager, berettiget til at besigtige n eller flere af de leasede køretøjer. Ønsker leasinggiver at gøre brug af sin ret, skal dette ske med et varsel på minimum 14 dage. Tidspunkt og sted for besigtigelse aftales mellem parterne, og tilsigtes at ske i umiddelbar nærhed af bilens faste regionale placering. Side 17 af 21

19 Ejendomsret Leasinggiver har ejendomsretten til alle biler og Leasingtager må ikke uden Leasinggivers skriftlige samtykke udleje bilen. Sociale klausuler Såfremt arbejdsforhold af den i rammeaftalen omhandlende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene for den del af ydelsen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til ILO-konvention nr. 94. Tilsvarende gælder ydelser, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget de dele af rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse. NaturErhvervstyrelsen kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation. Dokumentationen skal være Leasingtager i hænde senest en måned efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Orientering om løn - og arbejdsvilkår Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsvarende gælder også ydelser, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget de dele af Rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse. På opfordring fra Leasingtager skal den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen inden 5 dage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal Side 18 af 21

20 overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT). Såfremt den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen er omfattet af anmeldelsespligten til RUT-registeret, skal denne på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Leasingtager straks efter, anmeldelsen er sket. Den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen skal sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget de dele af Rammeaftalen, der vedrører opfyldelse af service- og vedligeholdelsesaftalen, til udførelse, overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT registret. På opfordring fra Leasingtager skal den ansvarlige part for opfyldelsen af service- og vedligeholdelsesaftalen inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT-registret er sket. Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr.138 og nr. 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Leverandøren og dennes underleverandører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tvister og lovvalg Kontrakten reguleres efter dansk ret. Uoverensstemmelser mellem parterne om rammeaftalen, dens opfyldelse eller fortolkning, skal søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan parterne ikke opnå enighed, skal tvisten afgøres ved en dansk domstol efter retsplejelovens regler. Side 19 af 21

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere