PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114"

Transkript

1 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1

2 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Undersøgelsen afdækker, at der er enkelte elementer der skal iagttages og forbedres i sagsarbejdet med støtte til køb af bil efter 114. For at minimere fejl og mangler har Plejeforvaltningens hjælpemiddelafdeling udarbejdet et arbejdsmateriale, der skal bidrage til, at sagsbehandlingen kan fastholdes på et kvalitativt højt niveau. Der er ligeledes udarbejdet udkast til en kvalitetsstandard for området. Materialet fremsendes til Voksen- og plejeudvalget. Vedlagt: 1. Serviceinformation tilrettes og ajourføres løbende af Plejeforvaltningen med henblik på optagelse på Norddjurs Kommune s hjemmeside, udarbejdelse af pjecer m.v. Er ikke til politisk behandling, men til orientering. 2. Kvalitetsstandard til politisk godkendelse efter høring i Ældreråd og Handicapråd. 3. Administrative retningslinier til orientering. Bliver a jourført af Hjælpemiddelafdelingen. Det bemærkes, at kvalitetsstandarden vedr. støtte til køb af bil ikke er et lovkrav, men udelukkende er udarbejdet for at kvalitetssikre sagsbehandlingsarbejdet med invalidebiler. John Andreasen Plejechef Den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 2

3 Serviceinformation Handicapbil Der er efter servicelovens 114 mulighed for at yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når behovet for kørsel og formålet med kørsel i væsentligt grad forringer personens evne til at færdes uden brug af bil. Formål: Formålet med at yde støtte til bil er at tilgodese et kørselsbehov hos mennesker med handicap, som på grund af varig nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Det er således en betingelse, at der er et behov for kørsel til og fra arbejde, til og fra uddannelse eller ved kørsel som i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse. Personkreds: Personkredsen omfatter både børn og voksne. Der er ingen formel begrænsning i alderen for ansøgere af handicapbil, men der ydes som hovedregel først bil til børn fra 3 års alderen. Tildelingsbetingelser: Støtte kan ydes til personer med en varigt nedsat funktionsevne. Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er det afgørende, men i hvilken udstrækning funktionsnedsættelsen hindrer, at personen kan benytte kollektive transportmidler eller i øvrigt dække sit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Det er en forudsætning at bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning. Udmåling af støtten: Der kan ydes støtte til billigst egnede bil. Der kan være situationer, hvor der kan ydes supplerende hjælp til større og dyrere bil. Eksempelvis omfattende ændringer som forudsætter en særlig rummelig bil, ind- og udstigningsproblemer, behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler. Støtte til bil udbetales i form af et rentefrit lån samt evt. tilskud til automatisk transmission og/eller anden nødvendig særlig indretning, som bilen efterfølgende indrettes med. Der udover kan der træffes afgørelse om fritagelse for vægtafgift og andre afgifter. Som udgangspunkt skal ½ af lånet tilbagebetales i månedlige afdrag over en 6 års periode. den anden ½ af lånet nedskrives hver måned med 1/72. Norddjurs Kommune,, 3

4 Ansøgerens økonomiske forhold har ikke betydning for lånets størrelse, men for hvor stor en del af lånet der skal tilbagebetales. Ved bevilling af bil er det en betingelse for udbetaling af lånet, at bilen købes fabriksny eller er købt fabriksny inden for det seneste år. Bevillingen bortfalder, hvis ikke der er skrevet under på slutseddel indenfor 6 måneder fra kendelsens dato. Der kan ydes hjælp til særlig indretning som er påtegnet i kørekortet. Der kan ydes hjælp til reparation eller udskiftning af særlige indretninger, som der er ydet tilskud til. Hjælpen ydes med et fastsat beløb i forhold til forud indhentet og godkendt tilbud. Der kan ydes tilskud til køreundervisning til opnåelse af kørekort. Hvor søges der om støtte til bil: Ansøgningsskema kan hentes på Norddjurs kommunes hjemmeside klik her Ansøgningsskema kan også fås ved henvendelse til Hjælpemiddelafdelingen som behandler ansøgninger om handicapbil. Når ansøgningen, som indeholder borgerens egne oplysninger om baggrunden for ansøgningen, er modtaget, kvitteres for modtagelsen. Hvem behandler sager om handicapbil? Ansøgninger behandles af Hjælpemiddelafdelingen. Sagsbehandlingen består af dels samtale med og/eller besøg hos ansøger, dels af indhentelse af oplysninger som er relevant for beskrivelse og vurdering af behovet for støtte. Vedrørende valg af billigst egnede bil, kan der finde afprøvning sted hos bilforhandler eller hos firmaer, som har specialiseret sig i indretning af handicapbiler. Ved erhvervsbil indhentes der arbejdsgivererklæring. Udgifter i forbindelse med oplysninger til belysning af sagen afholdes af kommunen. Når alle relevante oplysninger er indhentet partshøres borgeren og der træffes efterfølgende afgørelse i sagen. Borgeren tilskrives om afgørelsen samt om klagemulighed. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 3-6 måneder. Norddjurs Kommune,, 4

5 Udkast til kvalitetsstandard Ikke godkendt i Kommunalbestyrelsen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Lov om Social service 114 Bekendtgørelse om støtte til køb af bil Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. 2. Målgruppen Borgere der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer deres evne til at færdes. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Ved afgørelse af om der kan gives tilskud, vil der blive taget hensyn til borgerens kørselsbehov: Skal bilen anvendes i forbindelse med kørsel til arbejde eller uddannelse, eller udelukkende til trivselsformål. Kan kørslen tilgodeses ved andre ordninger, f.eks. individuel handicapkørsel. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Lån til køb af bil. Tilskud til erhvervelse af kørekort. Tilskud til særlig indretning af bil. Fritagelse for betaling af vægtafgift. Og afgift for brændstofforbrug, såfremt bilen er benzindrevet. Reparation af den særlige indretning. Norddjurs Kommune,, 5

6 5. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen? Drift af bilen. Reparation af bil. 6. Ydelsens omfang? Der gives lån til bedst egnede billigste bil. Lånet er delvis afdragsfrit delvis afdragspligtigt afhængigt af indkomsten. 7. Opfølgning Der foretages stikprøver på om bilen i tilstrækkeligt omfang afhjælper ansøgers funktionsevne. 8. Hvem leverer ydelsen? Bilforhandlere efter forudgående bevilling. 9. Egenbetaling Lånet er delvis afdragspligtig. 10. Hvad koster hjælpen for borgeren? Drift af bilen. Reparation af bilen. Kaskoforsikring af bilen. Brændstofafgift såfremt det er en dieseldrevet bil. 11. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Det er kommunens kvalitetsmål at: Sagsbehandlingen iværksættes inden 15 arbejdsdage, fra modtagelsen af ansøgningen. Når sagsbehandlingen er færdig vil sagen blive behandlet på møde i afdelingen inden 15 arbejdsdage. Borgeren får tilsendt en skriftlig afgørelse. 12. Hvordan følges op på kvalitetsmål? Der tages hvert halve år stikprøver på sagsbehandlingstiden. 13. Klageadgang Kommunens afgørelse om hjælp efter denne bestemmelse kan indbringes for Det Sociale Nævn, inden 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Norddjurs Kommune,, 6

7 Kompetenceplan Bevillingsskrivelse Sagsmanual huskeliste/x-liste Ansøgning - maske Kompetenceplan Opgaver Sagsbehandling, kontrol og godkendelse. Opgaver: - behandle ansøgninger - udfylde indstillingsark - træffe afgørelser - meddele afgørelse - kontrol/godkendelse af slutseddel - oprettelse af gældsbrev - udbetaling af ydelsen Budgetstyring, opfølgning Sagsstyring - opkrævning af afdrag - opgørelse af restgæld Ansvarlige Områdeleder p.t. teamleder Lone FrølichTræning/hjælpemidler do do Områdeleder Opkrævningsafdelingen Norddjurs Kommune,, 7

8 Bevillingsskrivelse maske til bevillingsbrev. Vi har nu færdigbehandlet din ansøgning om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Der er truffet følgende afgørelse: Du er efter Bekendtgørelse om støtte til bil berettiget til tilskud til: Lån til bil 1 og 3, stk. 1 nr. 3 Støtten ydes til køb af bil svarende til en xxx til en pris af kr. xxxx Lånet efter 5 stk. 1 er delvis afdragsfrit. Fordelingen er afhængig af dit indkomstgrundlag. Lånet efter 5 stk. 1 kr ,00 er delvis afdragsfrit. Fordelingen er afhængig af dit indkomstgrundlag. Restlånet kr. xxx der ydes efter 5 stk. 2 er afdragsfrit. Særlig indretning 10 stk. 2 aut. gear kr såfremt du får påtegning herom i dit kørekort. Særlig indretning 10 i form af: I henhold til tilbud fra xxxx på kr. xxxx Fritagelse for betaling af vægtafgift - 7, hvis bilen er benzindreven. Provenuet ved salget af din nuværende bil skal efter 9, stk. 2 anvendes til at nedbringe lånet efter 5, stk. 2 og derefter i lånet efter 5, stk. 1 primært i den afdragspligtige del. Provenuet ved salget af din nuværende bil skal efter 9, stk. 1 anvendes til køb af den nye bil. Et overskydende provenu fratrækkes lånet efter 5, stk 1 primært i den afdragspligtige del Vi har fundet at du har en funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden brug af egen bil. Der er lagt vægt på Efter bekendtgørelsens 5 kan der ydes lån til køb af billigst egnede bil. Vi har fundet at billigst egnede bil, der kan tilgodese dit behov er ovennævnte Du har mulighed for at klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelse. Vi skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltning Midtjylland Norddjurs Kommune,, 8

9 Du kan nu henvende dig hos bilforhandleren for at indgå aftale om køb af bil. Af vedlagte blanket kan du se det videre forløb. Du bedes medbringe blanketten og vedlagte kopi af bevillingen til din bilforhandler. Norddjurs Kommune,, 9

10 Ansøgningsmanual - vejledning Lovgrundlag: Lov om social service 114 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Socialministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. nr. 97 af 5. december 2006 Vejledningen i sin helhed udgør administrationsgrundlaget. Målet er at sagsbehandler i Hjælpemiddelafdelingen varetager alle funktioner i forbindelse med behandling af en sag om støtte til bil, fra modtagelse af ansøgning til at bilen er leveret hos ansøger. Beslutningskompetencen er fastlagt således, at Hjælpemiddelområdets leder har den endelige beslutningskompetence. Arbejdsgang: Opgave Status Udført Modtage ansøgning handicapbil / særlig indretning Checke om der er bilsag (117) og lægemappe (145) i kommunen. Oprette ansøgning om handicapbil i journal. Børnebiler oprettes og skrives i barnets eget cpr.nr. Norddjurs Kommune,, 10

11 Kontakte borgeren og lave aftale om samtale inden 15 dage Indhentning af oplysninger der er relevant for beskrivelse og vurdering af behovet for støtte. Ansøger skal gøres bekendt med hvem der indhentes oplysninger fra, og det må sikres, at ansøger er indforstået hermed skriftligt samtykke. Udgiften i f.m. oplysninger til belysning af sagen anvises og betales. Ved erhvervsbil indhentes arbejdsgivererklæring. Standardblanket Vurdering af helbredsoplysninger kan forlægges lægekonsulent Stillingtagen noteres. Vurdering af ansøgning. Partshøring i de akter der ligger til grund for beslutning forinden afgørelse træffes. I tilfælde af fuldt medhold i ansøgningen kan partshøring udelades. Makroer vedrørende tilkendelse / afslag skal anvendes. Ved indstilling til godkendelse foretages udmåling af lån til køb af bil. Afgørelse træffes på teammøde Ansøger tilskrives om afgørelse med ankevejledning. Standardblanket Indberetning af statistik til Ankestyrelsen. Norddjurs Kommune,, 11

12 Godkendelse af slutseddel. Meddelelse derom til bilforhandler Standardblanket Gældsbrev udfærdiges, klausulering m.v. foretages og der afregnes, når gældsbrevet er underskrevet. Gældsbrev opbevares af inkassoafdelingen i boksen. Der gives meddelelse til Opkrævningsafdleingen vedrørende tilbagebetaling af lån med kopi af gældsbrev. I særlige tilfælde tages der pant i bilen. Klagesager: Remonstration af klage forelægges leder af Hjælpemiddelafdelingen til godkendelse forinden fremsendelse til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Midtjylland. Kontrolsager: F. eks. i forbindelse fornyelse af kørekort. Af afdragsordning / afdragsordning stillet i bero / afdragsfrihed. Hvordan får vi informationer? Sagsbehandler undersøger om betingelserne fortsat er opfyldt. Norddjurs Kommune,, 12

13 Ophævelse af lån / klausulering: Ved dødsfald tilskrives skifteretten med angivelse af restgæld. Kopi af brev sendes til Opkrævningsafdleingen + evt. ægtefælle. Opkrævningsafdelingen opgør restgælden og sender brev til skifteretten. Kopi til hjælpemiddelafdelingen Når restgælden er indfriet, kan gældsbrevet kvitteres. Det sendes derefter til skifteretten eller den som har overtaget boet. Afklausuleringspapirer og bilens registreringsattest sendes til Centralregistret for Motorkøretøjer Andet: Betaling af helbredserklæringer o.a. ved kørekortfornyelse noteret i journal og konteres på 535??? Der indhentes altid tilbud på reparation forinden bevilling gives. Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til reparationer og indkøb foretaget før ansøgning og bevilling, jv. O-35-99, C Norddjurs Kommune,, 13

14 Sendes til kommunen Norddjurs kommune Bedes oplyst ved henvendelse Ansøgningsdato Journalnummer Indstilling om støtte til køb af bil Efter lov om social service 114 Norddjurs Kommune,, 14

15 1. Ansøgning om Lån Afgiftsfratagelse (for biler indreg. efter 1/7 1997) Særlig indretning Udvidet Fritagelse for bet. af vægtafgift (for biler indreg. før 1/7 Tilskud til lån 1997) kørekort Årlig erhvervsindtægt Afdragsfrihed under uddannelse 2. Ansøger Navn Adresse Personnummer Telefonnummer 3. Kommunens sagsbehandler Navn Telefonnummer 4. Vurdering og indstilling Her anføres en samlet vurdering og indstilling på grundlag af transportbehov og muligheder, erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold Norddjurs Kommune,, 15

16 5. Kommunens underskrift Kontaktperson Dato 5. marts 2009 Underskrift

17 6. Familiemæssige og boligmæssige forhold m.v. 7. Erhvervsmæssige/uddannelsesmæssige og økonomiske forhold Aktuel indkomst (art/beløb): Evt. særlige forhold, der har betydning for sagen: Norddjurs Kommune,, 17

18 8. Kørselsbehov m.v. Har ansøgeren bil: Hvis ja, er der ydet offentlig støtte til bilen: Oplysninger om bilen (reg.nr., reg.dato, km-tal): Begrundelse for ansøgning om udskiftning: Har en anden af husstandens medlemmer bil: Hvis ja, er der ydet offentlig støtte til bilen: Oplysninger om bilen (reg.nr., reg.dato, km-tal): Hvem skal køre bilen: Hvis anden end ansøger, oplys hvem: Har bilens fører kørekort: Hvis nej, ansøges der om tilskud til kørekort: Hvilken funktion skal bilen have: Kørsel til arbejde: Kørsel til uddannelse: Trivselsformål: Alternative befordrings muligheder: Norddjurs Kommune,, 18

19 Oplysninger om afstande, gangdistance m.v. Norddjurs Kommune,, 19

20 8. Kørselsbehov m.v. fortsat Særlig indretning og begrundelse for evt. udvidet lån: Bilvalg: 9. Oplysninger om helbredsforhold 10. Bilag Norddjurs Kommune,, 20

21 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Att: Socialchef Margit Møller Grenaa D. 1/ Høringssvar Kvalitetsstandard vedrørende støtte til køb af bil efter servicelovens 114 Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar, til dette materiale. På møde D. 26/ Behandlede Handicaprådet det udleverede materiale. Handicaprådet er positiv over at dette område, beskrives med denne kvalitetsstandard. Handicaprådet vil også gerne hermed opfordre Voksen- og Plejeudvalget til at sikre at ikke bare denne men de efterhånden mange kvalitetsstandarder, der hører under Voksen- og Plejeudvalget, evalueres 1 gang årligt. Med venlig hilsen Formand Hadicaprådet Norddjurs Kommune Jens Holst Møgelbjergparken

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere