, е ехеїеыесещея 1. йўйўйўб б б й й й й й й вчвч е ехеїеыесещея 1 йўйўйўб б б й й й й й й вчвч й й б иб-б вп б йўвпиў 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", е ехеїеыесещея 1. йўйўйўб б б й й й й й й вчвч е ехеїеыесещея 1 йўйўйўб б б й й й й й й вчвч й й б иб-б вп б йўвпиў 1"

Transkript

1 , е ехеїеыесещея 1 йўб й й вч е еєеїеуеуеёесеїес е еяеї е еєещеяеэ 1

2 ?1Zc b $ tв F b Z bвцин й / * им:e =K{ =Kим/имв в им vйм` в 6weR0?1 [ << 6 Z =в M вп0йги в, /в TPйгc z /б A бж + в & H v^илвмимбп( c Hv^1/? 1/ бж (b (бж?1й /^+ b?1(*йн ';ймик в, }cv Zбп в jйк_zz бп+ ffв j( tv!/в?1/&_*йнб PY X?1+' в ; K _вп/, SQ/ йгвпe Rc W c $*We\:s fc c Wb йкб _~в,ил '/ ивwивив0им_vs?1h ин<n/u F,илвп!в W yo gi Q zu zhng zhun, yjng bzh y ling nin le. Dn ymin yo zu, ymin yu wng huxing, zh zjin w b sh yg б lynб de rn, ynwi cngli b xi zh b, x chun b xi zh rn, ysh rn y wn chun, wn y rn chunjijng shu ko shu chun, jinjin de b shn liorn qli, r zhngy gu ji do chun Q, fngf sxing li yu gu sh de. Rnбпr yo zu zh y pin s xi de wnzhng, ci xib, bin gndo wnfn de knnn le. D y sh wnzhng de mngm. Kngz yu,б mng b zhng z yn b shnб. Zh yun sh ynggi j zhy de. Zhun de mngm hn fndu: lizhun, zzhun, nizhun, wizhun, bizhun, jizhun, xiozhunбж, r kx du b h. б Lizhunб me, zh y pin bngfi h xdu ku rn pi zi б Zhngshб l;б zzhunб me, w yu bngfi jish Q. Shu sh б wizhunб,б nizhunб zi nl ne? Tng yng б nizhunб, Q yu ju bsh shnxin. б Bizhunб ne, Q shzi wicng yu d zngtng shngy xunf gu shgun l б bnzhunб sushu Ynggu zhngsh shng bng w б bt lizhunб, r wnho Digngs y zugu б Bt Bizhunб zh y b sh, dn wnho z k, zi w bi qu bk. Qc sh б jizhunб, z w j bzh y Q shfu tngzng, y wicng shu t zsn de bitu; hu б xiozhunб, z Q yu gng w bi de б d chunб le. Zngбпrynzh, zh y pin y bin sh б bnzhunб, dn cng w de wnzhng zhuxing, ynwi wnt bixi, sh б yn ch mi jing zh liб su yng de hu, suy b gn jinchng, bin cng b r snjiojili de xioshuji suwi б xinhu xi t yngu zhngzhunб zh yj tohu li, qch б zhngzhunб ling g z li, zuwi mngm, jsh y grn su zhun б Shf Zhng Chunб de б zhng chunб zmin shng hn xing hn, y gbd le. D r, l zhun de tngl, kishu dd gi sh б mu, z mu, mu d rn yб, r w bng b zhdo Q xng shnme. Yu y hu, t sh sh xng zho, dn d r r bin mh le. 2

3 иў иў б имб иў ве иўйўб вп вчвмб иўб имб б й бдиў б й и б йўим йўвп вп впбд. иў б бдиў и йў вчвмб иўб вп имиў, б бдиў бд йў вп и б иўб имиби впиў, имйў вп веиўйў йў веиў и б йў б бпимиўвп вп ибйўвпвевпи впиў иўб й иўвпиў вейўбди впйў и вп й йўи вп 1. б йўб иўб йўв б йў и йў б вмиўб бд бйиўиўб й йў иўб вейўб йўиўйў бйиўб иў б вмиўб вп. йў бйиўб иўвмвп вейўб йўиўв б йў и бй иў й б ибвпи бйиўиў, б й б иби иўб вейўб йўиўв впиўб йў и бй б вп, имб йў йўй йўй имб б вчй йў имб иў иўб й бййў впйў вейўб йўиўв йў йў. или вп бйвп бйибб бдиў йўвебйб бд йўйўвпй б ибб вп впбд, имб йў вч бйиўб и йўим и йў имбййў и вп. вп, йўиў имб имб йў бдиў бйиўиўб иўб й б вп имб йўвп бйй вп, б йўвмиўвмбдимб б вп в бдвчи б б вп впбйимб иў. в вп вп вчб иў вп вп вп бйй вп. впи ибвпимйўвп бййў йў: б иў б впиўи б б (впйў) иўб йў вмвп, вп иўбди б и ибй йў, имйў б вч бд б вч б б йў впвч впвпвч. боибвмвпиўвпиў впйў впиўвпи б йўйўвпй б ибйўиў: б иббдй бди б йўимбй йўйўвпй б иб, б впйўйўвпй б иб, б иўбди йўйўвпй б иб, йўйўвпй б иб в б впиў имйў б вмб иўиў, б иўбди йўйўвпй б иб, йўйўвпй б ибйўим и бд- и б б, б впб вевп впйўимвпй иўйўб имбй йўвп, йўйўвпй б ибйўимбй имйўб й б ибвчйў... и ве имб иўбйиўб веиў б йўб в. "боиббдй бди б йўимвч йўйўвпй б ибб "; б иў б йўйў- в йў, б ибвп вп бйй вп и вп веиў имйўб йў иўб иўб йў и бйб бдиў "бди бд йўвпб " 2 впиў впиў. "бовпйўйўвпй б ибб ;" й йў б веиў и б йў вп впбд. боиў вп бйй б "б иўбди бд йўйўвпй б ибб ", впйў вмб вчб иў бд "бди бд йўйўвпй б ибб "; боиў йў вп б б имвчйўв б "йўйўвпй б ибб в б впиў имйў б вмб иўиў", вп впбд йў, веиў иўб йў ибйўим вп. "бпйўвпй б ибйўим и бди б б ;" йлб вп впбд веиў впбй имб иўбйиўб иў и й вп вевп имвп иўб вейўб и йў и ибйўи иўйў вп б йўим бйиўвп втвпб иўб имб б й йў впиў впйўиў бпвп 3 вп. иўб йў б вчвмйўб йў, б иў имб йў веиў впиў "иўб б имйўимбй бпйўвпй б иб б б впб йўимиў" бдиў бди бд йўвпб бд бой й б, вп вп и й вп й й б иббй иўб иў йў 4 бйй б вп "воиўиў впиў", имб йў имйў бйвпйўвп, иў йўбйб йў й йўб иў впиў, веиў йўбйб йў й йў имвпйўвпиў б иў имйў и бйиўб. б иўб йў впйў впйўимвпй иўйўб имбй йўвп, и вп й иўв б иў и б йў б вп вейўвп йў и впиў впбд, вп б бдиў йўи вч иўб и вп б иўб вмбйвпиў впйў б й впиўвп вп имйў бйвпйўвп впбй. б вчй б йўиў вп "йўйўвпй б ибйўимвч имйўб й иббдбд", и вп впбд веиў бййў бд, "вчбд йўйўвпй б ибб ". иў иўвпи б, б вп бйй вп иўб йў б имйўйў бд йўвпб бд в вч вп, б йўвевч й иб б им б иўвейўиў бдиў й йўб имб йў впвебдй иў йўи б и б 5, веиў впи иўб б вмб йўвч и впиў вп. йў веб иўбдимб вевп бйи йў "б бдвмйўиўвч йўвпб " б вп имйўбй "ес еєеєесесеєеєеяеїех еєещ еёесеёесефеёея еъещ ес ехеёещеєеєеёеўеяеїех еєеєечеэ есеыечешещеэ ещеєеєеяеёес" б ибб иўвп й й б иббйб вп веиў й имб б бйбдим бдиў б иў в йўиў б йўвеб иў имб йў иўиўбйб вои иў 6, имб йў йў бййўб б б иў вп. бо вми в йў й вп вп бдиў й б ибвч 7 вп б б вп бйй вп " б бдвмйўиў вп имб йўй б ибб " 8, б йў иўб й иўйў! б вп в вчбди б вчб иў вп й иўйўим имб иўиўб имб бдиў й й б ибвч иў б йўиўйўимиў йўйўвпй б ибйўиў иўб б в впиў и бдиў иббд "вп ве, вп иўвпи б в и иўвп веиўб - в в йў 9, и й иўбййўб вп ве и бйвп", и й веиў й иўв имб иў вп иўи вп вп впбд. б иўб йў йў впиў бйй б иў в в йўвп имвп, йў и бдиў и иўбд и бйб вч й йўбд вп вмбйи б б. 3

4 бо бйй йўиў б иў вп й йў вп им.в в йўвп бйб йў б йўб имбй и йў 10 имб йў бд йўб вп б иўб имвпйўиўвмбдим вп йў и и б иўвпимвп. впбд, вп и йў йў ве имвп имйўйўиўимб вп 11, бйй впвпбдвеиўб йў б йўи вп имб йў впиў вейўвп, вейўйў вп вейўвп имйў вп бои йўйўи вп в в йўвп имб й впиўб иў б вп вейўвп йў, имб йў и йўб бйиўб и впиўйўйўим бйй вп бйвейўи йў вчб иў йўвп имб 3 й иўйўбй б впиў йўиўб й йўвп. в й впйў б йўи иўвпйў йўб иў иўб б иўвпиў и йў бд йўб и вп вп впиў впбд. в бдиў бд и бйб вп бйй йўиў й иў б, вп впибб имб ибиўб и впиў впбд иўб бйвмйў вп йў вп бои йўйўи вп в в йўвп. бдйўимйўи бйиўвп имйўвп имб и впиў впбд, вп вп имвпимимиўйў б вми имб йў ибиўб и : вмб и б впбд! йў й и б йў б вп йў вп 12 ; впбд йўи впвейў. им.в в йўвп вп йў вп впиў бййў вп йў вп вми иў, имб йў бдйўв впиў впиў б йўбдйўим и йўим йўвчи б б, : впи иўб б иўвпбд; иўб йў веиўб иў иўб бй й й иўвч; иўб йў иўи вп в в йўвп; впбд веиў б иўбд имб йў имбйиббдим иўб впвчйў, б иў вп им.в в йўвп вп и бд имб йў впиў бйве бйиўб имб и йў. й иўб йў ехеєеэес иўб бйиў в в йўвп; впи в йў йў б и в йў вп иўвпи б в в йўвп; впбд веиў впвмбд имб вмвп иўб б йў бдиў б вмиўйўимбдб вп иўи вп вп в в йўвп, имб йў йўвпиўб и вп бййў вп б йў вп и й впвп, йўй вчим б бйи и впиў впибб имб. и йў, бйбд бйиўб бййў йўвчи йў б впиў впибб имб, имб йў впиў б бд и 200 иўвпи и б б й йў впи вп. илвпйў впйў и вмб иў б, б иў йў вчб иў б иўвпбдб вп впбд иўб впимб бййў и иўвп вп вп вейўи вп. боими бд имб йў иўб вчб иў вп иўвпи вп в в йўвп, имйў б вмб иўвп, веиў бй иўб йў б иўвпбд б иў вп йў бййў бйиўб иў в в йўвп. имвп имб иў веиў б иўбйиб йў вп вмбйи б иў впй иўиў вп впбд йў, имйў им впвп й веиў бйи б вмб йўим вп б й и б йўим иўи вп вп впбд. в вп вп в вчбди б вчб иў йў, иўб й вп и йўим вп иўвпи б "впбд". илб иў в вп впйў впиў ибиўб в б иў и вп и йўим вп "йлйўим впйў", б и впиў вмиўб вп имб иў веиў впиў "йлйўим впйў" йў, й йўб вп иўвпи вп веиў вейўб иб- бдим б и бдб б имб и йў имб йў и и йў 13. илвп й йў бдиў вейўб ибб и бд вп впиўвпи б вп имб и йў имб йў и и йў, б вп ими иўвп иўб йў бд бд б йўб, и вп имб йў вп вп и вейўвп вп и вп впбйим вп и имиўбди б. имбйиббдимб б вп в вчбди б вп впиўи б вп и йўибб и бд: вп "впбд" иўб йў вп впимвпйўйўим имвпйўвп б б вейўибвпб йўиўвпй и и б б вп бйвпиў б бдиў вейўб впибвп, "впйў". б иўб йў б й имиўвп вп бди б иўйў "впи б иўвм", вч бйиўб вп впи бд вп вп бди б иўйў "б йўвпимбд"; 14 боиў вп вп и йў вп впиўи б вп, "бо", веиў вчи б йўиў "йлйў- им" б "йўимйў й й б йўвп", вч б иў й иўбйвмйўб вп и бйвпиў вп бой впвп, й впб вчб иў вп "впйў" вп "впи б иўвмвп" 15. бо йўвевч веиў б впиўи б б, имб йў иўб имб иў веиў б й иўйўв, имб йў йўвевч веиў йў впбй вмйўи впйўимбй впимвчйў й иўвмиў вп вмб б бйибб иў вчйўб впйўвчи б б 16, вмб вчб иў б вмб йўб иўб й вп "впйў" вп "впи б иўвмвп". 5

5 MD? /?5в / *имвт \?5_во PvY1UE IOW7 в HM _йнu*7?pmh втzdlйм_+6fnим /:Hв б Rtив! K X *a?1hwk*km инhwv?1ueiйг йким}s/во ик /во 6_ во +йўв Wик*L}(в WgALвт:?1U EIe\?1б R t_б IFMl ик H}b, /? 1 M / в unб (}йг g~в / G)4им_F/ `dm/_1 й } 6O*6_88вп(+ /*имs/*им 6 *? W^8cnDG:йЎ в 1cимvYt в V nvkhим eвмб ef/?1c 0tm в / Yu tngsh t yu y wi loxing hu lngd jio F, n ydng sh Gu le; r t yu zhsh y g rn: xizu Gu, y miyu zuzhng de. Qy yn Quei de pinp zyng, gngji cu b shng le. Xinqin, w y cng wngu ZhoTiy de rzi moci xinsheng, she lio by rc gng, jng y mngrn, dn j jiln shu, sh ynwi Chn Dxi bnle б Xn Qngninб tchng yng z, suy gucu lnwng, w k chko le. W de zuhu de shudun, zhyu tu y g tngxing q ch Q fnsh de njun, b g yu zhhu ci yu huxn, shu njun l bng w y Quei de shngyn xingjn de rn. W su b zhdo sh zhn miyu, hish miyu ch, rnбпr y zi miyu bi de fngf le. Shngp zhyn zm hi wi tngxng, zhho yng le б yng zб, zho Ynggu lixng de pnf xi t wi Quei, l zu Q. Zh jny mngcng б Xn Qngninб, zj y hn boqin, dn mo ci gng shngqi b zh, w hi yu shn me ho bnf ne. D s, sh Q de jgun le. Tng t xng Zho, z j xinzi ho chng jn wng de lo l, ky zho б Jn Mng Bi Ji Xngб shng de zhji, shu sh б Lng x Tinshu rn yб, dn kx zh xng sh b shn kko de, ync Jgun y ji yuxi ju b dng. T surn du zh Wi Zhung, rnбпr y chngchng s zi bi ch, b nng shu sh Wi Zhung rn, jsh shu sh б Wi Zhung rn yб, y rngrn yu gui sh f de. W su lioyzwi de, sh hi yu yg б б z fichng zhngqu, ju w fhu jiji de qudin, p ky jizhng y tng rn. Zhy qy, qu du fi qinxu su nng chunzo, zh xwng yu б lsh p y koj pб de H Sh zh xinsheng de mnrnmen, jingli huzh nnggu xnch xdu xn dunx li, dnsh w zh б Q zhng zhunб do n sh qu yu p zo jng xiomi le. Yshng ky sun sh x. 6

6 бд, б иў йў и й вп вч йў и йўим б веиб и иўвпи б "йлйўим-вп" (ехеїечехеёес), й впб вмб вчб иў вп "йлйўим-впйў" вп вмб вчи б йўиў "и йўим б йўвп- имбд". или б веиў б вебйибйўб, имб йў бййў веиў вейўимб йўвпвпй б йў вп "впйў" вп "б йўвпимбд". илвпйў впйў впйўвпйў вчвпйў "впйў" бйвпиў иўйўвп имб йў й вп иўбди б имб йў веиў б йўйўв впиў. вп бйвмб вп в вчбди б б впиў й йў вп бои йўйўи впв в йўвп, впиў йўиўб впвчибйўвп бд б б, б б ими б имйў бйиўб вп и впиби бйиўвп иўвмвп и ве. и ибиўб и б и и б вп, вп й вп вп вп иўвпи вп веиў и впвп иўб б иўб в бдбдвм, вчб иў йў вп в иў вп-б йўвп 17 йўй йў вп йўвпвейўим " йўб " вп б в впиўб иў бдиў вчбд вп вейўимвп б ибб йўвчвп 18, имйў б имб бйиб б б б имбдйўйўим бд й б бд б. б б впибй вч, в вчбдб б бйиўб иў и б йўбд и вп иўб йў иўб и йў иўвпи йўимбй б впибйў вп йўб иў впвмбййў вп впбд, б и б 8 и вчиў и вп б иўбд й б йў веиў вч имб иўбйиўб иўвпи б вп иўб бйи впйўб в и "йлйўим-впбйбд" имиўб б б б. боиў имб йў веиў вчи впиў й впвп б иў б вчб иў б вчвмйўб, вч б иў б вп ибвп и вп веиў вп иўб вп йўйў, б ибвп б бйб иўб б иўб в бдвч вп иўвпи вп бййў, веиў и б иўб имиб впиў вп иўб вп йў. йўвевч ибвпйўвпи б йў йў вп иў ибиўбдйўим бди б "в в вп-б йўиў" 19 веиў бдйўи впвпйўб йў бй б ими бд, веиў и бйиўйў вп б вп иўб бдйўи впвпйўвч вп вейўим б ибйўбдвп, и б й ибвпиўб вп иўвпи вп и б й й йўимвч ибиўбдйўимвч "йлйўим впйў" имб йў иўб вп иўвпи "впбд". йў иўб йў б иў иўб б имвпвпвм иб вп йўвпвейўим " бйб йўб " имб йў б и иўвпйўв йў иў. бо б ибвп бйиўб вп й б и и б йўв впи иўвп б иў впиў й йў вп им.в в йўвп веиў и впвп иўб йў вп йўбди б, й йў вп иўб бйимб иўб ; бйб бд веимвпб вчб иў бд й иўбййўб вп впбд. боиў вп иўи вп вчб иў в в йўвп, и ибиўб и б б йў бйвмйўи б вп йўимб впиў б ими бд имб йў б и йўиўвпи впиў вп впйўвп б иўвпй б и йў й иўбййўбй вп, имвпйўвп вмб и впвп иўб и йў б йўб вп б вп "имб б йўбди б иўи б бд б б " 20 имб йў иўб йўйў "бйиўб иў й иўиўбдвмбйиўб вп в йўиўвпйў бд б б б иўвп. бо ве б вп иўи вп иўб йў веиў иўб йў йўйўйўб йўйўи вп впйўвп, й и б вп б иўб й имб йўим имб вмйў бдиў й иўбййў вп б йўбййўб йўбд. боиў имб йў бйв бд йў вп вп б впбйбдвпиўй им, вейўбйи иў б вп иў, б вмб вчб иў вмвп иўб впиў б впимб бй "й бйиўбди б -вмбйи б вп б впбйбдвпиўй им". бо вмб вчб иў иў вейўб бййўбд бд йўвпб. в вп и иўвп вп и б бдй вп иўб йў вп йў вп йўиўй б и и б вп "-впбд",?, иўб йў. бо веиў впбйим б б ибиўбдйўимбй б иўб впй, имб йў иўб йў б впвеим б й йўвп. илвп й йў б впйўб в бдвчи б б, вмб вчб иў вмвп иўб ве й, и йў веи йўбд иў бди йўи б вмвп, йўйўйўб и бйиў йўйў. в и иўвп йў впйў и б вмбдбй вп б. б вп йў, вп впвпвп бййў и имйў "й йў бдиў йўвпб имб йў йў б б йўбд" 21, вмб и впбйвпиў вп и бйвпиў иўб б иўб имб впиў б им имб йў иўб б бйи впиў иўбйб впйўб бп б иў. впйўи б йў и вп, йў и бййў " б бдвмйўиўвч йўвпб вп впбд" вмб бййў вчвебд б вм бд вчвмбд. в б б б иў и впвпиў иўб вмбдвмвпиў йўб й й вч. 7

7 1 ве й иўб йў б иўб ибвп вп йб zuzhun "в б йўб вп в в вп", бйиўб б б б бйй б б иббдй бди б йўимвч йўвпб вп имб йў бдиў впвевп б., и йў бди б иўйўимвч бдй вч й йў бдиў имб б иўбдбд бд йўвпб бд йўвевп в иўвпйўи бд имб йў вмйўиўвпвп, % chnqishdi. бо вп бйй вп б иўб иббййў б б б вмиўб б йўй и б б вп иўвп б иўвмвп: бд ld "и бд б вч", lgng "и бд вебди впвп имб вп", lyn "и бд бйи иў". 2 в вп c zhngsh "бди бд йўвпб ", б иўб иббйб йў вп 24 и вп йўвпб вп и в вп б впимвпб в йўиў впиўй им ~вт qinlng бдиў веиўб б в йўиўй им. 3 имвпйўиў йўвп,,l bnzhun вчб иў и йў б йўиўйўимвч йўйўвпй б ибб вейўбди иў впиў вп и йў б иў вмиўйў, вп иўб б иў имб бп иўвпвчиў вп имвп. йўвевч бд имб йўимвч йўйўвпй б ибб вчб иў бйиўб бйб йўиўвп, иўвп ибйўиўб иў имб йў и йў иўб б имйўимвч йўйўвпй б ибб вп +l bizhun. 4 вп вп вп й й б иббйб бййў б иўвмб и бйиўб б иўб иббййў впиў впвп имиў й й б - иббйб вп бйй вп. 5 вп б йўвпиў б иўб иббйб йў и б имб и бдиў иббд б и йў йўвпвч иў й йўвп имб йў и б ибб вч и бйиўиў бйй иў имб вмб впйўиўйўимб имйўиўв йўим, впиў и lnsh йўиў вп, вп бйиўб иў вебди впйўимйўвч б имб вебди б им имб бдй впиўб впиў й йў вейўб ибвмвп бд й б вп впи ибвпимвп. 6 Y]A snjiojili йў в йў б йўвеб бй, б иўиўбйб вои б б. йў йў вмбдим иўб йў: Y rjio впи ибвпимйўб иўйўи, SY dojio в б впи, имб йў [Y fjio бпвпвейўи. OйЎ 9 впбй- и б б иўб йў: в rji впи ибвпимйўб иўйўи, Sв doji в б впи, 43в ynyngji бд впвч б йўиў-б йўиўй им, в fji впйў впи йўимйўбй, в mngji бд впвч иў впй йўимйўиў, бзв mji бд впвч йлвп, *в znghngji бд впвч впйўйўимвч б бдй йўимвч. 7 в вп веи вп "б бдвмйўиўвч йўвпб " б й впиўб имйўиўв йўим, cl zhngzhun, бди б иўйў имб йў "б бдвмйўиў вп" и б иб вейўб ибвпйўимвч впибвп. 8 впи бд впй вч имб йўй б ибб вп бйиўй им бпвп f fngw (1627-?) б бдиў веиўб б в йўиўй им. 9 илб иў имвпйўвп иўбдйўимйўиўб иў б 20 вп иўйўб б йў бдиў иўб, вп б в б иў вп иўвпи б и бйиўб имб йўиўвпй йўвп йўи йўвп вп впвпвп иўвмйўим вп в в йў. 10 йў и йў б бй вчб иў вп вп вевп и иў й йў б вчвп вп б бди впвп бдиў веиўб б йлйўиўй им имб йў в йўиўй им. илвпйўвпйў йў иўвпб иў б иў имвпбд имб йў имб вч вевпйў вп имвп б иў ибйўвпй впйў веимб впйў. в б б веб и иў вчб иў: б ) M xicai "иўб б бйиўвп", йў) >им jrn "имвпйў иўве" имб йў й ) в C zhungyun "боиўвп й йўвп". йў б ибвпйўвпйў бд йўб вми веб вевеб имб иў вп имб йўимвп. "боиўвп й йўвп" вчб иў вп йўвп иў иў йўиўиў йў б впимб впйўимбй и йў. 11 йлбд б б й и бйиўвп б имвпвпвпвп б б и бйиўвп имб йў в и и бйиўвп в йў, R hungji 12 в вп иўи вп бдиў иўб иўб йў иўвпи б вп впвп, йў бд впйўимвпй бйиўйўб. 13 в б и бдб б вчб иў й б и и бйиўб б йўим й б ибвч бд впвч, имб б и бйиўйў им имб йў и и йўиўб б иўйў. 14 в б имйўиўв йўим бйвпиў впбй вейўб ибвпйўимбй бйи йў-йўиўвпй и и б б вп бйвпиў бдиў вейўб впибвп (б иўвпйўб иў бдиўйўимиў "впвп" имб йў "вчвп"). 15 бо вп вебйиўвевп б иўвмв йў б и бйб вп и вчиўб вп бйибйў бд б йўвпвч вп й й б йўвп. бд и ибиўб и бдиў б вевпбд, бд имйў вп ибй й б йўвп бййў вчи б впи б иўвмвп. 16 илб иў имвпйўвп й йўб в б 50 вч 60 вп й иўбйвмйўб, бйиў б иўб имвпйўиўйў-впимвчйў йўв бдиўб йў бй имб йў впй иў иў и впибвч впйўвчи б вп. б впйўвчи б б б б иўб й ибб йў иўвчвм вп иўвпи б вп впв впиўвп. 17 иўб имб вмбдй бдвч вп б иўйўбди вп вп имиўвп, имвебд вп йўвпвейўимвп " бйб йўб ", бйиўб б вп йўвебй вп впи впиўйўйўимвп и и б вп бд иўб, вп впвпвп и б впбдим. 18 бо и б й ибйў и иўвп бдиў впибвп вп йўиўи вп, имб йў веиў б йўимвпиўв йў вп иўбди б иў йўиўи иў имиўйў бд имйўиўв йўимвч й б ибвч. 19 бо иўб йў бйиўб вп б ибйўбдвп и йўиў, вп й и иўвп Bopomofo вп бдйўи впйўб йў бдиў в б йўиў им, б иў имб йў б вейўб им б иўйўимб б вмбдим б бдиў б йўиўйўимвч йлб й б ибвч йўиўй йўиў. 8

8 е ехеїеыесещея 1. е ещеєесеуе еу 20 впйўим и бдвп. 21 бовч бдиў иббд бдиў бйй вп иў вп вебди впйўимйўвч б вп йў б иў йўб впвпй вп. вп б йўвпиў б йўв впиў б вп йў вп впйўи вп б имб вебди б имвч бйиўб иў бд б бйиб б и бйиўвп имб йў иўйўвп. е ея еъесеёечеыехещ еєеяеї еўе еёещея е еяеїечеєеєеяеїеэеуеъ 9

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

299,- SPAR OP TIL 300,-

299,- SPAR OP TIL 300,- h -y vj æhn - å u i n ø 01 830 i 1400 æp p p i 80 % - iv u F M, H M 14x189x00 3 i FC NC J & N yn M Y M O MCO H 80 100 ni - uihju p pæ 4 i Npi 19 p 8,- vi v ipø n ø vn FÅ ONNMN Å -- N HN MCHN M in pn p

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

STUDIERETNINGER 2014-2017 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 MA A MA A MA A MA A BI A FY A FY B KE B BT A MA B KE B FI C BI B FY B ID B

STUDIERETNINGER 2014-2017 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 MA A MA A MA A MA A BI A FY A FY B KE B BT A MA B KE B FI C BI B FY B ID B STUDIERETNINGER 2014-2017 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 MA A MA A MA A MA A BI A FY A FY B KE B BT A MA B KE B FI C BI B FY B ID B SR6 SR7 SR8 SR9 SR10 SR11 SR12 SA A EN A EN A MU A EN A EN A EN A MA B SA B ME B

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

AT at udvælge endelig sag og formulere problemformulering

AT at udvælge endelig sag og formulere problemformulering AT 3.2 - at udvælge endelig sag og formulere problemformulering Mål med lektionen At få indsnævret din foretrukne sag til en foreløbig problemformulering At få feedback på din foreløbige problemformulering

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Opgavefordeling , d. 19/6 2017

Opgavefordeling , d. 19/6 2017 1g grundforløb: Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 da DS IT NI DG DS TL PE MK OL OL En BD HB HB JF MW MT BD LE EN JF KP KK WE PJ KK NA MJ MG KP sa TR AZ LP LP JR SH

Læs mere

Opgavefordeling , d. 16/8 2017

Opgavefordeling , d. 16/8 2017 1g grundforløb: Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 Hold 8 Hold 9 Hold 10 da DS IT NI DG DS TL PE MK OL OL En BD HB HB JF MW MT BD LE EN JF KF KK WE PJ KK NA MJ MG KP KF sa TR AZ LP LP JR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

PH 6 0NG V 5Ч8N S 6 2: 01 CH 6 6C DANH: V 0 9N TH 0 5 TR NG H 6 8C

PH 6 0NG V 5Ч8N S 6 2: 01 CH 6 6C DANH: V 0 9N TH 0 5 TR NG H 6 8C 1 3 0 3 6 6 PH 6 0NG V 5Ч8N S 6 2: 01 C 0 9u h 6 1i 1: Anh (ho 6 7c ch 6 7) h 0 0y gi 5Ч7i th ch t 6 9 ng 6 3 0 4 0 6 6 1c quy 0 4 6 7nh trong Lu 6 7t Vi n ch 6 7c s 6 3 58/2010/QH 12 ng y 15/11/2010 nh

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Opgavefordeling , d. 2/

Opgavefordeling , d. 2/ Opgavefordeling 2017 18, d. 2/11 2017 Klasse 1a 1d 1e 1h 1q 1t 1u 1w 1x 1z Studieretning MU EN SA EN (Ty, ng) EN SP la MU MA SA EN SA EN SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy 1.g valghold i skemabånd Studievej/Udd.leder

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

unic stainless cylinder Markedets mest rengøringsvenlige rustfrie pneumatikcylinder

unic stainless cylinder Markedets mest rengøringsvenlige rustfrie pneumatikcylinder HOLDBRE LØSNINGER TIL MODERNE VIRKSOMHEDER unic stainless cylinder Markedets mest rengøringsvenlige rustfrie pneumatikcylinder CVR DK-2548 6064 DNSKE BNK 3212 3212333867 SLES@HNCGROUP.DK WWW.HNCGROUP.DK

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL LOKALPLAN NR. 0.. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser for den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.73.64 ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL

BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY LOKALPLAN NR. 01.73.64 ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL BRAMMING KOMMUNE BRAMMING BY ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL LOKALPLAN NR. 01.3. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser for den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

/AL-BANK. World Half Marathon Championships

/AL-BANK. World Half Marathon Championships / W f Cpp 1 I å f f, f f å æ* å, *: C I x, c 2013 2 IF/ W F CPIIP 2014 Wc f IF P c5 Wc f C P 5 Wc f Cp Cy y F 7 Wc f C p 7 IF Cc IF Cp 9 IF/ W f Cpp 2014 pcp 1011 pc p1213 w 15 C p w 17 IF/ W f Cpp 2014

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

TechnicalReportDIKU-TR-97/14 DepartmentofComputerScience UniversityofCopenhagen Universitetsparken1 2100KBH DENMARK May1997 Multioplsningsanalyse,ortogonale waveletsogkvadraturltre MortenNicolajPedersen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning Penge, real, fondsmæglere og investeringsforvaltningsselskaber ('store') HS Første indberetning Ultimo januar (gælder ikke penge gr. 4, fondsmæglere og

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere