Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller"

Transkript

1 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Samtlige produkter... Dk-21 Reguleringsventiler... Dk-22 Aktuatorer... Dk-22 Regulatorer... Dk-23 Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Dk-24 Disse sikkerhedsinstruktioner gælder for udstyr, der er dækket af direktivet for trykbærende udstyr (PED) 97/23/EC og direktivet for eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX) 95/9/EC. Se slutningen af dokumentet for den pågældende konformitetserklæring. Anskaffelse af sikkerhedsvejledninger Instruktionsbøger eller lynguides på engelsk sendes med alle produkter fra Fisher. Til det udstyr, der er dækket af disse direktiver, fås eventuelt sikkerhedsmanualer - med information om installation, drift og sikker brug af udstyret - i de deltagende landes sprog. Besøg følgende hjemmeside for at se, om der findes en sikkerhedsvejledning: Der findes instrukser på web siten i hvordan man kan download eller udskrive sikkerhedsvejledninger for pågældende produkttypenumre. Hvis den ønskede sikkerhedsvejledning ikke kan fås på internettet. Vigtige sikkerhedsoplysninger er gentaget i dette dokument. Sikkerhedsinstruktioner Venligst læs disse sikkerhedsadvarsler, forbehold og instruktioner inden produktet installeres og anvendes. Disse instruktioner kan ikke dække samtlige installations- og driftssituationer. Personer må kun montere, betjene eller vedligeholde dette produkt, hvis de er fuldstændigt instruerede i og kvalificerede til montering, drift og vedligeholdelse af ventiler, aktuatorer og tilbehør og omhyggeligt har læst og forstået indholdet af den pågældende instruktionsbog. Såfremt der er spørgsmål vedrørende produktets installation eller drift kontakt venlligst Deres Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Samtlige Produkter Specifikationer Dette produkt er beregnet til brug under specifikke driftsbetingelser - tryk, trykfald, proces- og omgivelsestemperatur, temperaturændringer, procesvæske og eventuelt andet. Produktet må ikke udsættes for driftsbetingelser eller -forhold udover disse. I tvivlstilfælde kontaktes det lokale Emerson Process Management salgskontor for assistance. Produktets serienummer samt anden relevant information skal oplyses. Bemærk Hverken Emerson, Emerson Process Management, Fisher, eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af noget produkt. Udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af ethvert produkt påhviler alene køber og bruger. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Samtlige produkter skal regelmæssig inspiceres og vedligeholdes efter behov. Inspektionsintervaller kan kun beregnes udfra de aktuelle driftsbetingelser. I visse tilfælde kan inspektionsintervaller og procedurer være fastlagt ved lov, regulativer, industri- selskabs- eller fabriksstandarder. Rengør alt udstyr regelmæssigt for støvaflejringer for at undgå en stigende fare for støveksplosion. Hvis udstyr monteres i farlige omgivelser (mulig eksplosiv atmosfære), skal gnister forhindres ved at vælge korrekt værktøj og ved at undgå andre typer slagenergi. Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af processens driftsbetingelser. Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af driftsbetingelserne for processen. Der kan opstå personskade eller beskadigelse af materiel som følge af brand eller eksplosion, hvis ventilhusets overfladetemperatur overstiger den tilladte temperatur angivet i klassifikationen for eksplosionsfarligt område. For at undgå at overfladetemperaturen på instrumenter og/eller tilbehør stiger som følge af driftsforholdene, skal reguleringsventilkomponenter installeret i en potentiel farlig eller eksplosiv atmosfære altid udluftes, afskærmes eller isoleres tilstrækkeligt. Reservedele Produktets serienummer samt anden relevant information såsom størrelse, materiale, produktets alder samt de generelle driftsbetingelser skal altid oplyses når der bestilles reservedele for ældre produkter. Hvis produktet er ændret siden levering skal denne information også oplyses. Bemærk Hvis produktet er ændret siden levering skal denne information også oplyses. Emerson Process Management produkter er fremstillet til nøje specifikationer mht. varmebehandling, dimensionstolerancer m.v. hvorfor der kun må anvendes originale Emerson Process Management dele eller dele, der overholder Fisher specifikationer. Dk Dk-21

2 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dk Regulierungsventiller Installation Såfremt udstyret anvendes hvor driftsbetingelserne kan overstige grænserne specificerede i pågældende produktliteratur, på produktets typeskilt, eller gældende for flangerne, kan pludselig udløsning af tryk eller sprængning af tryksatte dele finde sted med skade på personer eller udstyr som følge. For at undgå skader skal der anvendes en sikkerhedsventil mod overtryk i henhold til gældende regulativer/normer og god skik og brug. Hvis der er tvivl vedrørende betingelserne og grænseværdierne for produktet kontaktes den lokale Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. Såfremt ventilen skal løftes, anbefales en kunsttof sele for at beskytte overfladerne. Påse, at aktuatorslanger eller andet tilbehør ikke beskadiges. Tag forholdsregler således at personskade ikke kan ske selvom brist eller fejl i løftegrejet finder sted. Brug løfteudstyr af passende styrke og dimensioner. Læk fra pakdåsen kan medføre personskade. Pakdåsen var justeret inden levering; omjustering kan være påkrævet til at imødekomme de aktuelle driftsbetingelser. Flere typer ventil med drejelukning er ikke nødvendigvis elektrisk forbundet til rørstrengen. Hvis ventilen anvendes i brandfarlige eller eksplosive omgivelser, til ilt eller brandbar væske, bør ventilen jordforbindes til rørstrengen inden brug for at sikre, at statisk afledning mellem ventildele ikke kan medføre eksplosion med medfølgende skade. Forbindelse mellem spindel og ventilhus etableres and maintain, f.eks med en spindel til ventilhus forbindelsesstrop. Ventiler med roterende aksel er designet og beregnet til installation mellem flanger. Skade på person eller ejendom kan opstå ved ukorrekt installering. For at undgå skade på person eller ejendom som følge af en pludselig trykudligning eller brud på dele, må ventiler med roterende aksel ikke anvendes for dead-end service eller tilsvarende installationer hvor et medie under tryk kan blive spærret inde. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. FORSIGTIG Ventilens konstruktion og materialer er almindeligvis udvalgt til at modsvare trykfald, temperaturområde og procesvæske oplyst ved bestilling. Da visse kombinationer af ventilhus og tilbehør kun bør anvendes indenfor begrænsede trykfald og temperatur-områder må ventilen ikke udsættes for andre end de specificerede betingelser uden først at kontakte den lokale Emerson Process Management salgskontor. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Brug altid beskyttelses-handsker, - tøj og - briller. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Tøm procesvæske fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, således at eventuel væske langsomt kan sive ud. Selve små ventiler kan give alvorlig personskade, f.eks ved at klippe en finger af. Hold god afstand fra samtlige bevægelige dele. Der må aldrig sættes tryk på en ventil, der kun delvis er samlet. Undgå person- eller materielskade når ventiloverdelen løsnes; følgende vejledning bør følges: En fastsiddende ventiloverdel må aldrig løsnes ved hjælp af værktøj der kan fjedre eller på anden måde lagre energi. Man risikerer at overdelen pludselig springer fri med store kraft. Møtrikkerne der holder overdelen løsnes ca. 3 mm (0.125 inch), hvorefter samlingen mellem ventilhuset og overdelen løsnes enten ved at vippe overdelen fra side til side eller ved at vride delene fra hinanden med et værktøj mellem ventilhuset og overdelen. Der løsnes hele vejen rundt indtil overdelen er løsnet. Hvis der ikke siver væske fra samlingen kan man fortsætte med at fjerne overdelen. Fjernelse af dele, f.eks. spindler, kan medføre at andre dele, f.eks. spjæld, løsnes. Undgå skade fra faldende dele - understøt delene under adskillelse af ventilen. Aktuatorer for reguleringsventiler Disse sikkerhedshenvisninger er begrænset til pneumatiske aktuatorer, som anvender luft eller nitrogen (inaktiv gas) under driften. Hvis driftssammenhængen kræver brug en brændbar eller farlig gas, skal du kontakte dit Emerson Process Management-salgskontor. Dk-22

3 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Installation Drift For at undgå personskade eller skade på materiel på grund af sprængning af dele og for at undgå beskadigelse af ventildele, fejlfunktion eller mistet styring af processen på grund af overtryk bør de maksimale driftstryk og temperaturer for aktuatoren, der er at finde på navneskiltet eller drifts-vejledningen, ikke overskrides. En trykbegrænser eller trykaflastningsventil bør anvendes således at aktuatoren er beskyttet mod overtryk. I tvivlstilfælde kontaktes det lokale Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Vedligeholdelse Vær meget opmærksom på, at hverken fingre eller værktøj kommer i vejen for aktuatorens bevægelse når aktuatorens spindel eller aksel bevæges med tryk eller forspænding på aktuatoren. Personskade eller materiel skade kan nemt være resultatet, hvis noget kommer i klemme mellem aktuator spindlen og andre ventildele. Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Bær altid beskyttelseshandsker og -tøj samt øjenværn ved udførelse. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Kom ikke til skade på grund af uventet og kraftig bevægelse af ventildele. Skruerne på spindelens samlemuffe må ikke løsnes når der er fjederspænding på aktuatoren. Der må aldrig sættes tryk på en ventil der kun delvis er samlet med mindre alle trykbærende dele er færdiginstalleret på korrekt vis. Regulatorer Installation Personskade, beskadigelse af udstyr, gas læk eller sprængning af trykbærende dele kan finde sted hvis regulatoren udsættes for overtryk eller installeres dér, hvor trykket kan overstige de grænser regulatoren er beregnet til eller dér, hvor grænserne for tilstødende rør og samlinger kan overskrides. For at undgå skader skal der anvendes trykaflastnings- eller trykregulerings udstyr (i henhold til gældende lov, regulativer, eller praksis) således at anvendelsesbetingelserne ikke overstiger grænserne. Herudover kan en skade på en pilotregulator knække piloten fra hovedventilen og forårsage person- eller materielskade på grund af udstrømmende gas. For at undgå sådanne skader skal regulatoren monteres et sikkert sted. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. En regulator der anvendes i forbindelse med farlig eller brandbar gas kan aflufte noget gas til omgivelserne. Ophobet gas kan forårsage brand eller eksplosion med materielskade, personskade - endog døden - til følge. I sådanne anvendelser skal regulatorer udluftes til det frie i sikker område - langt væk fra luftindtag og farlige område. Udlluftningsrøret eller kanalen skal beskyttes mod tilstopning, kondens m.v.. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materialskade fra pludselig eller ukontrolleret udslip af tryk, gas eller anden procesvæske. Inden afmontering eller adskillelse påbegyndes skal man afskære alle trykforbindelser til pilotventilen eller regulatoren og forsigtig lukke al tryk af pilotventilen eller regulatoren. Trykmålere bør anvendes til kontrol af tryk i indgangen, styrekredsløb og udgangen under afluftningen. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Dk Dk-23

4 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dk Aflastningsventiler Installation Drift Personskade, beskadigelse af udstyr, gas læk eller sprængning af trykbærende dele kan finde sted hvis en aflastningsventil eller trykregulator installeres dér, hvor dens driftskapacitet kan overskrides eller installeres dér, hvor grænserne for tilstødende rør og samlinger kan overskrides. For at undgå skader skal der vælges trykaflastnings- eller trykregulerings udstyr således at: Driftsbetingelserne er indenfor enhedens driftskapacitat. Driftsbetingelserne er indenfor gældende lov, regulativer, eller praksis. Herudover kan en skade på en aflastningsventil eller trykregulator knække piloten fra hovedventilen og forårsage person- eller materielskade på grund af udstrømmende gas. For at undgå sådanne skader skal regulatoren monteres et sikkert sted. Under brug til trykaflastning udstøder både aflastningsventiler og trykregulatorer gas. Når der er tale om anvendelse med brandbar eller farlig gas kan ophobet gas forårsage brand eller eksplosion med materielskade, personskade - endog døden - til følge. Til at forhindre sådanne skader skal der installeres passende udluftningsrør eller slange så gassen kan luftes ud til sikker område. Udluftningen skal dimensioneres og installeres med mindst mulig forhindring til gassens frie passage. Rørene skal beskyttes mod tilstopning med kondens eller andet. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. For sikkerhed under nedlukning skal udluftningsventiler findes umiddelbart opstrøms og nedstrøms af hovedventilen i en afluftnings eller trykreguleringsinstall ation. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materialskade fra pludselig eller ukontrolleret udslip af tryk, gas eller anden procesvæske. Inden afmontering eller adskillelse påbegyndes skal man forsigtig aflufte al tryk. Mål (indgangs)trykket mens der afluftes. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Instrumenter, afbrydere og tilbehør Installation Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Bær altid beskyttelseshandsker og -tøj samt øjenværn ved udførelse af installationsarbejde af enhver art. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, så eventuel væske langsomt kan sive ud. Instrumentet kan levere fuld forsyningstryk til forbundet udstyr. For at undgå personskade eller skade på materiel påse, som følge af pludselige udslip af procestryk eller eksploderende dele, at forsyningstrykket aldrig overstiger det maksimal tiladt driftstryk af forbundet udstyr. Dk-24

5 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Personskade eller skade på materiel på grund af mistet styring af processen kan risikeres såfremt forsynings gassen ikke er ren, tør, frie for olie og ikke-ætsende. Industristandarder for instrumentluft beskriver de tilladte mængder urenheder, olie og fugtindhold. På grund af den store variation i de typer problemer, luftens beskaffenhed kan have på tryklufts-udstyr har Fisher ingen teknisk basis for at anbefale hvilken grad af filtrering er nødvendigt for at forhindre driftsforringelse af pneumatisk udstyr. En filter der kan fjerne partikler af 40 mikron i diameter skulle være tilstrækkeligt i de fleste tilfælde. Det anbefales at anvende passende filtreringsudstyr og at etablere et vedligeholdelsesprogram til at sikre korrekt drift. Hvis der anvendes ætsende væske eller gas påse, at samtlige dele iberøring med den ætsende substans er ikke-korrosive. Anvendelse af upassende materialer kan medføre personskade eller materielskade på grund af udslip af den korrosive substans. Anvendelsen af en brændbar eller farlig gas som medie for forsyningstryk, kan medføre skade på person eller ejendom enten ved brand, eksplosion eller ved berøring eller indhalering. Hverken instrumentet eller instrument/ aktuator enheden udgør en gas-tæt indkapsling, og når enheden anvendes i et lukket område skal der anvendes tilstrækkelig udluftning, et udluftningsrør samt nødvendige sikkerheds-foranstaltninger. Ventilationsrørene skal være i overensstemmelse med gældende lokale og regionale standarder, og de skal være så korte som muligt med en passende indvendig diameter og få bøjninger for at hindre trykdannelse. Vis et udluftningsrør er muligt bør det have passende diameter og få bøjninger så udstødningsgasser kan fjernes til ventilerede område. Gnist på grund af statisk elektricitet kan forårsage person- eller materiel-skade. Forbind en jordledning på mindst 14 AWG (2.08 mm2) mellem instrumentet og jord når brandbare eller farlige gas findes. Se gældende nationale og lokale regler for specifikke krav. Personskade eller materielskade, som følge af brand eller eksplosion pga. brændbar eller eksplosionsfarlig gaslækage. kan medfølge hvis der ikke installeres passende lufttæt ledningsgennemføring eller afslutning. I EX-anvendelser bør en sådanne lufttæt eller brandsikker gennemføring ("conduit seal") placeres højst 457 mm (18 inches) fra instrumentet når påkrævet på typeskiltet. Ved installation i ATEX klassificerede områder skal anvendes en certificeret kabelforskruning. Udstyret skal installeres i henhold til lokale og nationale el-koder. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Drift Når der justeres eller kalibreres instrumenter, afbrydere eller andet tilbehør der styrer reguleringsventiler eller andre reguleringselementer kan man miste kontrol over ventilen eller elementet. Hvis instrumentet skal tages til kalibrering eller andre indstillinger ud af drift til kalibrering eller andre indstillinger skal følgende advarsel overholdes inden der foretages yderligere. Vedligeholdelse Undgå at en proces der er ud af kontrol kan forårsage personskade eller skade på udstyret. Sørg for midlertidig styring af processen før instrumenter tages ud af drift. Før vedligeholdelse af instrumenter eller tilbehør monteret på aktuatorer påbegyndes skal man: Undgå person skade ved altid at anvende beskyttelses udstyr herunder beskyttelses-handsker, -dragt og briller. Sørg for midlertidig styring af processen før instrumentet tages ud af drift. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, således at eventuel væske langsomt kan sive ud. Dk Dk-25

6 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Instrumenter monteret på tank eller standrør Ikke-Fisher (OEM) instrumenter, kontakter og tilbehør Installation, drift og vedligeholdelse Dk For instrumenter monteret på en tank eller standrør skal man først fjern al tryk fra tanken og tømme den til et punkt under forbindelsen. Denne forholdsregel er nødvendigt for at undgå skade på grund af kontakt med procesvæsken. Instrumenter med hul flyder eller fortrængningselement Se dokumentationen fra den originale frabrikant vedrørende sikkerhedsinformation om installation, drift og vedligeholdelse. Bemærk Hverken Emerson, Emerson Process Management, Fisher, eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af noget produkt. Udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af ethvert produkt påhviler alene køber og bruger. Hvis instrumentet har hul flyder eller fortrængningselement, kan fortrængningselementet indeholde procesvæske eller tryk der kan forårsage personskade eller materielskade hvis den pludselig strømmer ud. Brand, eksplosion eller kontakt med farlig væske kan ske hvis et fortrængningselement der indeholder procesvæske punkteres. Et fortrængningselement der har været utæt i processen kan indeholde: Tryk, fordi det har været i en tryksat beholder Væske der udvikler tryk på grund af temperaturændring Væske som er brændbar, giftig eller kemisk aggressiv Fortrængningselementer skal behandles med forsigtighed. Tag forbehold for den anvendte procesvæske. Fisher is a mark owned by, a member of the Emerson Process Management business division of Emerson Electric Co. Emerson, Emerson Process Management and the Emerson logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.All other marks are the property of their respective owners. The contents of this publication are presented for informational purposes only, and while every effort has been made to ensure their accuracy, they are not to be construed as warranties or guarantees, express or implied, regarding the products or services described herein or their use or applicability. We reserve the right to modify or improve the designs or specifi cations of such products at any time without notice. Neither Emerson, Emerson Process Management, Fisher, nor any of their affi liated entities assumes responsibility for the selection, use and maintenance of any product. Responsibility for the selection, use and maintenance of any product remains with the purchaser and end-user. Emerson Process Management Fisher Cernay France Sao Paulo Brazil Singapore Dk-26

7 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Valve, Valve Actuator, and/or Liquid Level Device are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN (1997) EN (2001) as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Valves, Valve Actuators, and/or Liquid Level Devices may be subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Refer to the documents included with this equipment for Declaration of Conformity, as applicable. This unit may consist of additional components (instrumentation, accessories, etc.) which may be subject to ATEX and other applicable European directives. Refer to the marking and documents included with that equipment for Declaration of Conformity and proper application. Emerson Process Management Group Services SAS Dave Suk Director of Quality B.P. 10 : 21-FEB-2006 Decl_ATEX declare under our sole responsibility that the following products considered as, Non-electrical instrumentation (pneumatic positioners, controllers, transmitters, and switches) are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN EN as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Emerson Process Management Group Services SAS Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit B.P. 10 : 17-JUNE-2003 EDOCS ID: FCS22

8 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity Type DLC3000 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997) EN (1997) EN (1997) EN (1994) EN (1994) EN (1999) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 01 ATEX 6053X LCIE 01 ATEX 6054X LCIE 01 ATEX 6055X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS26 DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS DVC6005, DVC6005F, DVC6015, DVC6025, DVC6035 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997) EN (1997) EN (1999) EN (1994) EN (1994) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 02 ATEX 6002X LCIE 02 ATEX 6001X LCIE 02 ATEX 6003X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1, +A2) EDOCS ID: FCS27

9 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Types DVC5010, DVC5020, DVC5030, DVC5040 Types DVC5010f, DVC5020f, DVC5030f, DVC5040f Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1994) EN (2000) EN (1999) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 02 ATEX 6184X LCIE 02 ATEX 6188 LCIE 02 ATEX 6191 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1, +A2) EDOCS ID: FCS28 Types 3622, 582I, 3722, 3661, and 646 Intrinsically Safe Flameproof (except 3661) Type n EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (1994) EN (2000) LCIE 03 ATEX 6001X KEMA 04 ATEX 2137 LCIE 03 ATEX 6002X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G 1180 II 2 G II 3 G EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS29

10 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity Types 4211, 4221 Intrinsically Safe &Dust Type n &Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (2002) EN (1998, +A1) EN (1999) EN (1998, +A1) LCIE 03 ATEX 6220X LCIE 03 ATEX 6219 and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS30 Types 846, 3311 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (2004) EN (1999) EN (2002) EN (2004) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1999) LCIE 03 ATEX 6298X Baseefa 05 ATEX 0130X LCIE 03 ATEX 6299 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS31

11 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Type DVC2000 Intrinsically Safe EN (1997, +A1, +A2) EN (2002) EN (1999) LCIE 05 ATEX 6009X and is marked as follows 1180 II 1 G EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS32 Type i2p-100 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (2002) EN (2000, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1999) KEMA 05 ATEX 1109X KEMA 05 ATEX 2099X KEMA 05 ATEX 1119 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G D 1180 II 2 G D 1180 II 3 G D Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 RZ United Kingdom EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS33

12 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8313 DA. Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Pneumatisk og elektropneumatisk aktuator Type 3372 Fig.1 Pneumatisk aktuator Type 3372-04xx Fig.2 Ventil V2001-IP Elektropneumatisk aktuator Type 3372-0511/0531 med Ventil Type Montage- og Betjeningsvejledning

Læs mere

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 2 Oversigt - Eksternt... 3 Oversigt - Internt... 4 Montering... 5 Idriftsættelse... 5 Drift... 5 Brug af kanylebytteboksen... 5 Påfyldning

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere