Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller"

Transkript

1 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Samtlige produkter... Dk-21 Reguleringsventiler... Dk-22 Aktuatorer... Dk-22 Regulatorer... Dk-23 Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Dk-24 Disse sikkerhedsinstruktioner gælder for udstyr, der er dækket af direktivet for trykbærende udstyr (PED) 97/23/EC og direktivet for eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX) 95/9/EC. Se slutningen af dokumentet for den pågældende konformitetserklæring. Anskaffelse af sikkerhedsvejledninger Instruktionsbøger eller lynguides på engelsk sendes med alle produkter fra Fisher. Til det udstyr, der er dækket af disse direktiver, fås eventuelt sikkerhedsmanualer - med information om installation, drift og sikker brug af udstyret - i de deltagende landes sprog. Besøg følgende hjemmeside for at se, om der findes en sikkerhedsvejledning: Der findes instrukser på web siten i hvordan man kan download eller udskrive sikkerhedsvejledninger for pågældende produkttypenumre. Hvis den ønskede sikkerhedsvejledning ikke kan fås på internettet. Vigtige sikkerhedsoplysninger er gentaget i dette dokument. Sikkerhedsinstruktioner Venligst læs disse sikkerhedsadvarsler, forbehold og instruktioner inden produktet installeres og anvendes. Disse instruktioner kan ikke dække samtlige installations- og driftssituationer. Personer må kun montere, betjene eller vedligeholde dette produkt, hvis de er fuldstændigt instruerede i og kvalificerede til montering, drift og vedligeholdelse af ventiler, aktuatorer og tilbehør og omhyggeligt har læst og forstået indholdet af den pågældende instruktionsbog. Såfremt der er spørgsmål vedrørende produktets installation eller drift kontakt venlligst Deres Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Samtlige Produkter Specifikationer Dette produkt er beregnet til brug under specifikke driftsbetingelser - tryk, trykfald, proces- og omgivelsestemperatur, temperaturændringer, procesvæske og eventuelt andet. Produktet må ikke udsættes for driftsbetingelser eller -forhold udover disse. I tvivlstilfælde kontaktes det lokale Emerson Process Management salgskontor for assistance. Produktets serienummer samt anden relevant information skal oplyses. Bemærk Hverken Emerson, Emerson Process Management, Fisher, eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af noget produkt. Udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af ethvert produkt påhviler alene køber og bruger. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Samtlige produkter skal regelmæssig inspiceres og vedligeholdes efter behov. Inspektionsintervaller kan kun beregnes udfra de aktuelle driftsbetingelser. I visse tilfælde kan inspektionsintervaller og procedurer være fastlagt ved lov, regulativer, industri- selskabs- eller fabriksstandarder. Rengør alt udstyr regelmæssigt for støvaflejringer for at undgå en stigende fare for støveksplosion. Hvis udstyr monteres i farlige omgivelser (mulig eksplosiv atmosfære), skal gnister forhindres ved at vælge korrekt værktøj og ved at undgå andre typer slagenergi. Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af processens driftsbetingelser. Reguleringsventilens overfladetemperatur afhænger af driftsbetingelserne for processen. Der kan opstå personskade eller beskadigelse af materiel som følge af brand eller eksplosion, hvis ventilhusets overfladetemperatur overstiger den tilladte temperatur angivet i klassifikationen for eksplosionsfarligt område. For at undgå at overfladetemperaturen på instrumenter og/eller tilbehør stiger som følge af driftsforholdene, skal reguleringsventilkomponenter installeret i en potentiel farlig eller eksplosiv atmosfære altid udluftes, afskærmes eller isoleres tilstrækkeligt. Reservedele Produktets serienummer samt anden relevant information såsom størrelse, materiale, produktets alder samt de generelle driftsbetingelser skal altid oplyses når der bestilles reservedele for ældre produkter. Hvis produktet er ændret siden levering skal denne information også oplyses. Bemærk Hvis produktet er ændret siden levering skal denne information også oplyses. Emerson Process Management produkter er fremstillet til nøje specifikationer mht. varmebehandling, dimensionstolerancer m.v. hvorfor der kun må anvendes originale Emerson Process Management dele eller dele, der overholder Fisher specifikationer. Dk Dk-21

2 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dk Regulierungsventiller Installation Såfremt udstyret anvendes hvor driftsbetingelserne kan overstige grænserne specificerede i pågældende produktliteratur, på produktets typeskilt, eller gældende for flangerne, kan pludselig udløsning af tryk eller sprængning af tryksatte dele finde sted med skade på personer eller udstyr som følge. For at undgå skader skal der anvendes en sikkerhedsventil mod overtryk i henhold til gældende regulativer/normer og god skik og brug. Hvis der er tvivl vedrørende betingelserne og grænseværdierne for produktet kontaktes den lokale Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. Såfremt ventilen skal løftes, anbefales en kunsttof sele for at beskytte overfladerne. Påse, at aktuatorslanger eller andet tilbehør ikke beskadiges. Tag forholdsregler således at personskade ikke kan ske selvom brist eller fejl i løftegrejet finder sted. Brug løfteudstyr af passende styrke og dimensioner. Læk fra pakdåsen kan medføre personskade. Pakdåsen var justeret inden levering; omjustering kan være påkrævet til at imødekomme de aktuelle driftsbetingelser. Flere typer ventil med drejelukning er ikke nødvendigvis elektrisk forbundet til rørstrengen. Hvis ventilen anvendes i brandfarlige eller eksplosive omgivelser, til ilt eller brandbar væske, bør ventilen jordforbindes til rørstrengen inden brug for at sikre, at statisk afledning mellem ventildele ikke kan medføre eksplosion med medfølgende skade. Forbindelse mellem spindel og ventilhus etableres and maintain, f.eks med en spindel til ventilhus forbindelsesstrop. Ventiler med roterende aksel er designet og beregnet til installation mellem flanger. Skade på person eller ejendom kan opstå ved ukorrekt installering. For at undgå skade på person eller ejendom som følge af en pludselig trykudligning eller brud på dele, må ventiler med roterende aksel ikke anvendes for dead-end service eller tilsvarende installationer hvor et medie under tryk kan blive spærret inde. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. FORSIGTIG Ventilens konstruktion og materialer er almindeligvis udvalgt til at modsvare trykfald, temperaturområde og procesvæske oplyst ved bestilling. Da visse kombinationer af ventilhus og tilbehør kun bør anvendes indenfor begrænsede trykfald og temperatur-områder må ventilen ikke udsættes for andre end de specificerede betingelser uden først at kontakte den lokale Emerson Process Management salgskontor. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Brug altid beskyttelses-handsker, - tøj og - briller. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Tøm procesvæske fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, således at eventuel væske langsomt kan sive ud. Selve små ventiler kan give alvorlig personskade, f.eks ved at klippe en finger af. Hold god afstand fra samtlige bevægelige dele. Der må aldrig sættes tryk på en ventil, der kun delvis er samlet. Undgå person- eller materielskade når ventiloverdelen løsnes; følgende vejledning bør følges: En fastsiddende ventiloverdel må aldrig løsnes ved hjælp af værktøj der kan fjedre eller på anden måde lagre energi. Man risikerer at overdelen pludselig springer fri med store kraft. Møtrikkerne der holder overdelen løsnes ca. 3 mm (0.125 inch), hvorefter samlingen mellem ventilhuset og overdelen løsnes enten ved at vippe overdelen fra side til side eller ved at vride delene fra hinanden med et værktøj mellem ventilhuset og overdelen. Der løsnes hele vejen rundt indtil overdelen er løsnet. Hvis der ikke siver væske fra samlingen kan man fortsætte med at fjerne overdelen. Fjernelse af dele, f.eks. spindler, kan medføre at andre dele, f.eks. spjæld, løsnes. Undgå skade fra faldende dele - understøt delene under adskillelse af ventilen. Aktuatorer for reguleringsventiler Disse sikkerhedshenvisninger er begrænset til pneumatiske aktuatorer, som anvender luft eller nitrogen (inaktiv gas) under driften. Hvis driftssammenhængen kræver brug en brændbar eller farlig gas, skal du kontakte dit Emerson Process Management-salgskontor. Dk-22

3 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Installation Drift For at undgå personskade eller skade på materiel på grund af sprængning af dele og for at undgå beskadigelse af ventildele, fejlfunktion eller mistet styring af processen på grund af overtryk bør de maksimale driftstryk og temperaturer for aktuatoren, der er at finde på navneskiltet eller drifts-vejledningen, ikke overskrides. En trykbegrænser eller trykaflastningsventil bør anvendes således at aktuatoren er beskyttet mod overtryk. I tvivlstilfælde kontaktes det lokale Emerson Process Management salgskontor inden der foretages yderligere. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Vedligeholdelse Vær meget opmærksom på, at hverken fingre eller værktøj kommer i vejen for aktuatorens bevægelse når aktuatorens spindel eller aksel bevæges med tryk eller forspænding på aktuatoren. Personskade eller materiel skade kan nemt være resultatet, hvis noget kommer i klemme mellem aktuator spindlen og andre ventildele. Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Bær altid beskyttelseshandsker og -tøj samt øjenværn ved udførelse. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Kom ikke til skade på grund af uventet og kraftig bevægelse af ventildele. Skruerne på spindelens samlemuffe må ikke løsnes når der er fjederspænding på aktuatoren. Der må aldrig sættes tryk på en ventil der kun delvis er samlet med mindre alle trykbærende dele er færdiginstalleret på korrekt vis. Regulatorer Installation Personskade, beskadigelse af udstyr, gas læk eller sprængning af trykbærende dele kan finde sted hvis regulatoren udsættes for overtryk eller installeres dér, hvor trykket kan overstige de grænser regulatoren er beregnet til eller dér, hvor grænserne for tilstødende rør og samlinger kan overskrides. For at undgå skader skal der anvendes trykaflastnings- eller trykregulerings udstyr (i henhold til gældende lov, regulativer, eller praksis) således at anvendelsesbetingelserne ikke overstiger grænserne. Herudover kan en skade på en pilotregulator knække piloten fra hovedventilen og forårsage person- eller materielskade på grund af udstrømmende gas. For at undgå sådanne skader skal regulatoren monteres et sikkert sted. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes under installationen. En regulator der anvendes i forbindelse med farlig eller brandbar gas kan aflufte noget gas til omgivelserne. Ophobet gas kan forårsage brand eller eksplosion med materielskade, personskade - endog døden - til følge. I sådanne anvendelser skal regulatorer udluftes til det frie i sikker område - langt væk fra luftindtag og farlige område. Udlluftningsrøret eller kanalen skal beskyttes mod tilstopning, kondens m.v.. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materialskade fra pludselig eller ukontrolleret udslip af tryk, gas eller anden procesvæske. Inden afmontering eller adskillelse påbegyndes skal man afskære alle trykforbindelser til pilotventilen eller regulatoren og forsigtig lukke al tryk af pilotventilen eller regulatoren. Trykmålere bør anvendes til kontrol af tryk i indgangen, styrekredsløb og udgangen under afluftningen. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Dk Dk-23

4 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dk Aflastningsventiler Installation Drift Personskade, beskadigelse af udstyr, gas læk eller sprængning af trykbærende dele kan finde sted hvis en aflastningsventil eller trykregulator installeres dér, hvor dens driftskapacitet kan overskrides eller installeres dér, hvor grænserne for tilstødende rør og samlinger kan overskrides. For at undgå skader skal der vælges trykaflastnings- eller trykregulerings udstyr således at: Driftsbetingelserne er indenfor enhedens driftskapacitat. Driftsbetingelserne er indenfor gældende lov, regulativer, eller praksis. Herudover kan en skade på en aflastningsventil eller trykregulator knække piloten fra hovedventilen og forårsage person- eller materielskade på grund af udstrømmende gas. For at undgå sådanne skader skal regulatoren monteres et sikkert sted. Under brug til trykaflastning udstøder både aflastningsventiler og trykregulatorer gas. Når der er tale om anvendelse med brandbar eller farlig gas kan ophobet gas forårsage brand eller eksplosion med materielskade, personskade - endog døden - til følge. Til at forhindre sådanne skader skal der installeres passende udluftningsrør eller slange så gassen kan luftes ud til sikker område. Udluftningen skal dimensioneres og installeres med mindst mulig forhindring til gassens frie passage. Rørene skal beskyttes mod tilstopning med kondens eller andet. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. For sikkerhed under nedlukning skal udluftningsventiler findes umiddelbart opstrøms og nedstrøms af hovedventilen i en afluftnings eller trykreguleringsinstall ation. Vedligeholdelse Undgå personskade eller materialskade fra pludselig eller ukontrolleret udslip af tryk, gas eller anden procesvæske. Inden afmontering eller adskillelse påbegyndes skal man forsigtig aflufte al tryk. Mål (indgangs)trykket mens der afluftes. Passende beskyttelseshandsker, tøj og briller bør altid anvendes mens der arbejdes på udstyret. Instrumenter, afbrydere og tilbehør Installation Undgå personskade eller materielskade fra pludselig udløsning af procesmedie under tryk eller pludselig bevægelse af ventilens dele. Når vedligeholdelse udføres, bør man: Bær altid beskyttelseshandsker og -tøj samt øjenværn ved udførelse af installationsarbejde af enhver art. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes på ventilen. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, så eventuel væske langsomt kan sive ud. Instrumentet kan levere fuld forsyningstryk til forbundet udstyr. For at undgå personskade eller skade på materiel påse, som følge af pludselige udslip af procestryk eller eksploderende dele, at forsyningstrykket aldrig overstiger det maksimal tiladt driftstryk af forbundet udstyr. Dk-24

5 Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Dansk Personskade eller skade på materiel på grund af mistet styring af processen kan risikeres såfremt forsynings gassen ikke er ren, tør, frie for olie og ikke-ætsende. Industristandarder for instrumentluft beskriver de tilladte mængder urenheder, olie og fugtindhold. På grund af den store variation i de typer problemer, luftens beskaffenhed kan have på tryklufts-udstyr har Fisher ingen teknisk basis for at anbefale hvilken grad af filtrering er nødvendigt for at forhindre driftsforringelse af pneumatisk udstyr. En filter der kan fjerne partikler af 40 mikron i diameter skulle være tilstrækkeligt i de fleste tilfælde. Det anbefales at anvende passende filtreringsudstyr og at etablere et vedligeholdelsesprogram til at sikre korrekt drift. Hvis der anvendes ætsende væske eller gas påse, at samtlige dele iberøring med den ætsende substans er ikke-korrosive. Anvendelse af upassende materialer kan medføre personskade eller materielskade på grund af udslip af den korrosive substans. Anvendelsen af en brændbar eller farlig gas som medie for forsyningstryk, kan medføre skade på person eller ejendom enten ved brand, eksplosion eller ved berøring eller indhalering. Hverken instrumentet eller instrument/ aktuator enheden udgør en gas-tæt indkapsling, og når enheden anvendes i et lukket område skal der anvendes tilstrækkelig udluftning, et udluftningsrør samt nødvendige sikkerheds-foranstaltninger. Ventilationsrørene skal være i overensstemmelse med gældende lokale og regionale standarder, og de skal være så korte som muligt med en passende indvendig diameter og få bøjninger for at hindre trykdannelse. Vis et udluftningsrør er muligt bør det have passende diameter og få bøjninger så udstødningsgasser kan fjernes til ventilerede område. Gnist på grund af statisk elektricitet kan forårsage person- eller materiel-skade. Forbind en jordledning på mindst 14 AWG (2.08 mm2) mellem instrumentet og jord når brandbare eller farlige gas findes. Se gældende nationale og lokale regler for specifikke krav. Personskade eller materielskade, som følge af brand eller eksplosion pga. brændbar eller eksplosionsfarlig gaslækage. kan medfølge hvis der ikke installeres passende lufttæt ledningsgennemføring eller afslutning. I EX-anvendelser bør en sådanne lufttæt eller brandsikker gennemføring ("conduit seal") placeres højst 457 mm (18 inches) fra instrumentet når påkrævet på typeskiltet. Ved installation i ATEX klassificerede områder skal anvendes en certificeret kabelforskruning. Udstyret skal installeres i henhold til lokale og nationale el-koder. Læs også i vedligeholdelsesafsnittet, hvis der monteres i en eksisterende driftssammenhæng. Drift Når der justeres eller kalibreres instrumenter, afbrydere eller andet tilbehør der styrer reguleringsventiler eller andre reguleringselementer kan man miste kontrol over ventilen eller elementet. Hvis instrumentet skal tages til kalibrering eller andre indstillinger ud af drift til kalibrering eller andre indstillinger skal følgende advarsel overholdes inden der foretages yderligere. Vedligeholdelse Undgå at en proces der er ud af kontrol kan forårsage personskade eller skade på udstyret. Sørg for midlertidig styring af processen før instrumenter tages ud af drift. Før vedligeholdelse af instrumenter eller tilbehør monteret på aktuatorer påbegyndes skal man: Undgå person skade ved altid at anvende beskyttelses udstyr herunder beskyttelses-handsker, -dragt og briller. Sørg for midlertidig styring af processen før instrumentet tages ud af drift. Afbryde forbindelser der forsyner aktuatoren med trykluft, strøm eller en styresignal. Påse, at aktuatoren på ingen måde kan åbne eller lukke ventilen. Anvende bypass ventiler eller lukke processtrengen helt for at isolere ventilen fra procestrykket. Fjern procestrykket fra begge sider af ventilen. Udlufte al lufttryk fra den pneumatiske aktuator og fjerne forspænding fra aktuatorfjedrene. Ovenstående foranstaltninger bør låses på plads, mens der arbejdes. Pakdåsen kan indeholde procesvæske under tryk, selvom ventilen er fjernet fra rørstrengen. Procesvæske kan sprøjte ud under tryk, når pakdåse dele fjernes eller når proppen på pakdåse røret løsnes. Delene fjernes forsigtigt, således at eventuel væske langsomt kan sive ud. Dk Dk-25

6 Dansk Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk Instrumenter monteret på tank eller standrør Ikke-Fisher (OEM) instrumenter, kontakter og tilbehør Installation, drift og vedligeholdelse Dk For instrumenter monteret på en tank eller standrør skal man først fjern al tryk fra tanken og tømme den til et punkt under forbindelsen. Denne forholdsregel er nødvendigt for at undgå skade på grund af kontakt med procesvæsken. Instrumenter med hul flyder eller fortrængningselement Se dokumentationen fra den originale frabrikant vedrørende sikkerhedsinformation om installation, drift og vedligeholdelse. Bemærk Hverken Emerson, Emerson Process Management, Fisher, eller nogen af deres tilknyttede organisationer kan gøres ansvarlig for udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af noget produkt. Udvælgelse, brug eller vedligeholdelse af ethvert produkt påhviler alene køber og bruger. Hvis instrumentet har hul flyder eller fortrængningselement, kan fortrængningselementet indeholde procesvæske eller tryk der kan forårsage personskade eller materielskade hvis den pludselig strømmer ud. Brand, eksplosion eller kontakt med farlig væske kan ske hvis et fortrængningselement der indeholder procesvæske punkteres. Et fortrængningselement der har været utæt i processen kan indeholde: Tryk, fordi det har været i en tryksat beholder Væske der udvikler tryk på grund af temperaturændring Væske som er brændbar, giftig eller kemisk aggressiv Fortrængningselementer skal behandles med forsigtighed. Tag forbehold for den anvendte procesvæske. Fisher is a mark owned by, a member of the Emerson Process Management business division of Emerson Electric Co. Emerson, Emerson Process Management and the Emerson logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.All other marks are the property of their respective owners. The contents of this publication are presented for informational purposes only, and while every effort has been made to ensure their accuracy, they are not to be construed as warranties or guarantees, express or implied, regarding the products or services described herein or their use or applicability. We reserve the right to modify or improve the designs or specifi cations of such products at any time without notice. Neither Emerson, Emerson Process Management, Fisher, nor any of their affi liated entities assumes responsibility for the selection, use and maintenance of any product. Responsibility for the selection, use and maintenance of any product remains with the purchaser and end-user. Emerson Process Management Fisher Cernay France Sao Paulo Brazil Singapore Dk-26

7 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Valve, Valve Actuator, and/or Liquid Level Device are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN (1997) EN (2001) as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Valves, Valve Actuators, and/or Liquid Level Devices may be subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Refer to the documents included with this equipment for Declaration of Conformity, as applicable. This unit may consist of additional components (instrumentation, accessories, etc.) which may be subject to ATEX and other applicable European directives. Refer to the marking and documents included with that equipment for Declaration of Conformity and proper application. Emerson Process Management Group Services SAS Dave Suk Director of Quality B.P. 10 : 21-FEB-2006 Decl_ATEX declare under our sole responsibility that the following products considered as, Non-electrical instrumentation (pneumatic positioners, controllers, transmitters, and switches) are in conformity with the following standards: ATEX Directive EN EN as described in our Technical Documentation which has been submitted to and retained by Notified Body Intertek Testing Services ITS House Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB United Kingdom following the provisions of the ATEX Directive 94/9/EC. This equipment is marked as follows: II 2 G D Emerson Process Management Group Services SAS Bruce Johnson Vice President Instrument Business Unit B.P. 10 : 17-JUNE-2003 EDOCS ID: FCS22

8 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity Type DLC3000 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997) EN (1997) EN (1997) EN (1994) EN (1994) EN (1999) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 01 ATEX 6053X LCIE 01 ATEX 6054X LCIE 01 ATEX 6055X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS26 DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS DVC6005, DVC6005F, DVC6015, DVC6025, DVC6035 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997) EN (1997) EN (1999) EN (1994) EN (1994) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 02 ATEX 6002X LCIE 02 ATEX 6001X LCIE 02 ATEX 6003X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1, +A2) EDOCS ID: FCS27

9 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Types DVC5010, DVC5020, DVC5030, DVC5040 Types DVC5010f, DVC5020f, DVC5030f, DVC5040f Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1994) EN (2000) EN (1999) EN (1998) EN (1998) EN (1998) LCIE 02 ATEX 6184X LCIE 02 ATEX 6188 LCIE 02 ATEX 6191 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1, +A2) EDOCS ID: FCS28 Types 3622, 582I, 3722, 3661, and 646 Intrinsically Safe Flameproof (except 3661) Type n EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (1994) EN (2000) LCIE 03 ATEX 6001X KEMA 04 ATEX 2137 LCIE 03 ATEX 6002X and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G 1180 II 2 G II 3 G EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS29

10 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity Types 4211, 4221 Intrinsically Safe &Dust Type n &Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (2002) EN (1998, +A1) EN (1999) EN (1998, +A1) LCIE 03 ATEX 6220X LCIE 03 ATEX 6219 and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS30 Types 846, 3311 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (2004) EN (1999) EN (2002) EN (2004) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1999) LCIE 03 ATEX 6298X Baseefa 05 ATEX 0130X LCIE 03 ATEX 6299 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G & D 1180 II 2 G & D II 3 G & D EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS31

11 Declaration of conformity Safety Instruction Form 5740 Type DVC2000 Intrinsically Safe EN (1997, +A1, +A2) EN (2002) EN (1999) LCIE 05 ATEX 6009X and is marked as follows 1180 II 1 G EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS32 Type i2p-100 Intrinsically Safe & Dust Flameproof & Dust Type n & Dust EN (1997, +A1, +A2) EN (1997, +A1, +A2) EN (1999) EN (2002) EN (2000, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1998, +A1) EN (1999) KEMA 05 ATEX 1109X KEMA 05 ATEX 2099X KEMA 05 ATEX 1119 and is marked as follows and is marked as follows and is marked as follows 1180 II 1 G D 1180 II 2 G D 1180 II 3 G D Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 RZ United Kingdom EN (1997, +A1) EDOCS ID: FCS33

12 Safety Instruction Form 5740 Declaration of conformity

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

Dansk. Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 ADVARSEL. Samtlige Produkter. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Sikkerhedsvejledninger Form 5740-Dk 10/2007 Dansk Samtlige produkter... Dk-21 Reguleringsventiler... Dk-22 Aktuatorer... Dk-22 Regulatorer... Dk-23 Instrumenter, afbrydere og tilbehør... Dk-24 Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Alle produkter. Indhold. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk December 2013 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

Dansk. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Dansk. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Juli 2009 Indhold Alle produkter............................ DK 41 Reguleringsventiler....................... DK 42 Aktuatorer for reguleringsventiler............ DK

Læs mere

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL

Indhold. Alle produkter. Indledning. Sikkerhedsinstruktioner. Specifikationer. Inspektions og vedligeholdelsesintervaller ADVARSEL Sikkerhedsinstruktioner D103022X0DK Dansk August 2015 Indhold Alle produkter... Reguleringsventiler... Aktuatorer for reguleringsventiler... Regulatorer... Aflastningsventiler... Instrumenter, afbrydere

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, producenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA erklærer hermed at være eneansvarlig for,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014 Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation Horsens - Marts 2014 1 1. AMARC Varmeovne» NEWTRONIC er leverandør af varmeovne fra Italienske AMARC, der har stor erfaring i at designe og producere varmeovne

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

KEYSTONE. Butterflyventiler, PremiSeal figur 38 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. www.pentair.com/valves. Læs denne vejledning omhyggeligt

KEYSTONE. Butterflyventiler, PremiSeal figur 38 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning. www.pentair.com/valves. Læs denne vejledning omhyggeligt KEYSTONE Læs denne vejledning omhyggeligt Dette symbol angiver vigtige meddelelser og sikkerhedsinstrukser. Mulige farer: tilsidesættelse af instrukser forkert anvendelse af produktet utilstrækkeligt uddannet

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig.

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. Industrielle støvsugere Nilfisk ATEX guide Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. ATEX Zoner 1/2 og 21/22 Industriel rengøring kræver professionel behandling HVAD ER ATEX?

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4.

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Hitachi Power Tools Norway AS forbeholder sig retten til at ændre på produktet uden varsel. Produktbilledet kan afvige fra produktet og er ment som illustration. Sikkerhedsinstruktioner:

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OG BRUGSANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SODBLÆSNINGSANLÆG AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nye generation af udtag for medicinske gasser. SmartLet monteret i våddrumspanel SmartLet til udvendig monteringg SmartLet til planforsænket montering

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N Tætning af kabelrør Udarbejdet i samarbejde med TDC Generelt TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for ventiler. VAI skydeventiler fig 4433 Pn 25 Indhold: 1.0 Opbevaring... 3 2.0 Montage.... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Rørføring... 3 3.0 Rørsystem.... 4 3.1 Fittings....

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Ventilsystem til tank blanketing

Ventilsystem til tank blanketing Ventilsystem til tank blanketing Når sikkerhed og kvalitet har højeste prioritet Blanketing i lukkede tanke Sikring mod brand og eksplosioner Forebyggelse af tankkollaps Nyt system til tank blanketing

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt 1.2 Opbevaring Ved opbevaring af ventiler i længere tid inden montering skal dette ske i den originale emballage. Ventilerne skal opbevares over gulvhøjde i et rent og

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere