Notat om arbejdsprogram for MedCom11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om arbejdsprogram for MedCom11"

Transkript

1 18. december 2017 Notat om arbejdsprogram for MedCom11 Baggrund Arbejdsprogrammet for MedCom11 ( ) er tiltrådt i den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT den 29. november 2017 og i MedComs styregruppe den 13. december Arbejdsprogrammet påvirkes af bestillinger fra flere sider, herunder især: Økonomiaftaler med regioner og kommuner for 2018 Aftaler på praksisområderne, herunder især OK18 på PLO området Revision af National Strategi for Digital Sundhed Finanslovsaftaler Udmøntning af det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi Sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for RSI pejlemærker Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi Færdiggørelse af allerede igangsatte projekter fra MedCom10 1. Proces MedComs arbejdsprogram og budget er underlagt den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT og der er derfor gennmført en proces, der i grove træk indebærer: Bilaterale dialogmøder med en række parter i perioden september - oktober

2 Behandling i MedComs, styregruppe og den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT i perioden november december 2017: o MedComs styregruppe: 17. november 2017: Prioriteringsseminar o Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT: 29. november 2017 o MedComs styregruppe: 13. december 2017: Konkretisering af aktiviteter og økonomi Formålet med de bilaterale dialogmøder har været at få indkredset potentielle emner til det kommende MedCom11 arbejdsprogram. De holdninger, der bliver udtrykt på de bilaterale møder, er indgået i arbejdet hen imod et endeligt forslag til arbejdsprogram med tilhørende budget. 2. Vision for MedCom11 MedComs styregruppe har fastlagt følgende vision for MedCom11 ( ). At arbejde for en sikker og rettidig digital kommunikation, større effektivitet og øget sammenhæng på tværs af sundhedssektoren med udgangspunkt i sundhedspersonalet og borgerne. Vi vil derfor i 2018 og 2019 arbejde med en særlig fokuseret indsats på: Afprøvning af og roadmap for moderniseret udgave af MedCom kommunikationen, med særlig vægt på sikker deling af patientdata ved brug af internationale standarder Det digitale grundlag for bedre samspil mellem social- og sundhedsområdet gennem deling af data i en moderniseret MedCom kommunikation Landsdækkende implementering af fremtidens digitale lægepraksis rolle i det samarbejdende sundhedsvæsen Yderligere kvalitetssikring af MedComs processer og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden 2

3 3. MedCom11 overblik: Økonomiske rammer Aktiviteterne i MedCom11 finansieres dels gennem faste basisbidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og fast finanslovsbevilling. Dels gennem allerede aftalte særskilte projektbevillinger og finansieringsmodeller ifm. drift og systemforvaltning Faste bidrag til MedCom mio.kr. (2-årig periode) Sundheds- og Ældreministeriet 16,0 Danske Regioner 14,4 KL 14,4 Finanslovsbevilling 10,0 I alt faste bidrag til MedCom 54,8 Hertil kommer, at enkelte projekter fra MedCom10 programmet først færdiggøres i løbet af 2018 og efter beslutning i MedComs styregruppe, følger de tilhørende restbudgetter disse projekter med ind i Eksterne bevillinger MedCom11 mio.kr. ( ) Systemforvaltning og drift 14,2 Leverandørsamarbejde/praksis 13,8 IT Praksis / Digital Praksis 19,0 MaTIS Delprojekt 5 2,9 EU projekter 3,0 I alt eksterne bevillinger MedCom11 52,9 Hertil kommer, at brugen af digitale forløbsplaner fra og med 2018 skal udbredes til alle praktiserende læger, jf. OK18 på PLO området. Den konkrete udmøntning af dette initiativ vil påvirke MedComs aktiviteter med tilhørende øremærket finansiering. 4. MedCom11 overblik: Projekter og aktiviteter Overordnet indgår følgende projekter i MedCom11. Overordnet tidsplan og budgetfordeling findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. 3

4 Modernisering af MedCom kommunikationen Standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT Infrastruktur: POC med fokus på mulighed for datadeling Governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser Social- og sundhedsområdet Psykiatri og socialområdet: ibrugtagning af eksisterende standarder POC for datadeling og advisering i moderniseret infrastruktur FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet FMK på socialområdet: Stimuleret udbredelse Fælles Sprog III implementeringsstøtte Kommunal henvisning IT i praksissektoren Program for Digital Almen Praksis Implementering af forløbsplaner Forsikrings- og Pensions blanketter PRO i Almen Praksis: Storskala afprøvning Videokonference i Almen Praksis: Lokal afprøvning Tandlægeområdet: Udbredelse og analyse Internationale projekter KONFIDO: Informationssikkerhed EuroCas: Test og certificeringsprocesser Trillium II: International standardiseret dataudveksling Hertil kommer MedComs understøttelse af projekter, der afhænger af beslutning om iværksættelse andetsteds: Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO (standardisering og leverandørsamarbejde) Digital understøttelse af komplekse patientforløb (standardisering og leverandørsamarbejde) PrakSys/sygesikringsafregning (standardisering og leverandørsamarbejde) Sundhedsjournal 3.0 (RSI) 4

5 Digital svangre- og vandrejournal (Strategi for Digital Sundhed) LÆ blanketter på sygehusene (RSI) Endelig omfatter MedComs basisopgaver aktiviteter under hovedoverskrifterne Systemforvaltning og informationssikkerhed Standarder, test og certificering Udbredelse og opfølgning på praksis- og laboratorieområdet Udbredelse og opfølgning på kommuneområdet Udbredelse og opfølgning på telemedicinområdet Videreudvikling og opfølgning på FMK området 5. Uddybning af MedCom11 aktiviteter Formålet med MedCom11 aktiviteterne uddybes i det følgende under overskrifterne Modernisering af MedCom kommunikationen Social- og sundhedsområdet IT i praksissektoren Internationale projekter Systemforvaltning og informationssikkerhed Standarder, test og certificering 6.1 Modernisering af MedCom kommunikationen En stor del af den tværsektorielle dataudveksling foregår stadig som standardiserede beskeder via VANS-nettet. Den danske sundhedssektor står samtidig overfor organisatoriske ændringer, der fordrer et understøttende paradigmeskifte i MedCom kommunikationen: Færre, højt specialiserede sygehuse med kortvarige patientløb og hurtig overlevering af patienter til opfølgning i kommuner og praksissektoren Tæt og parallelt samarbejde mellem kommuner, praksissektor og specialister på sygehuse om behandling, pleje og omsorg 5

6 Patienter og borgere, der fra eget hjem i stigende grad aktivt tager del i håndteringen af egen helbredssituation Samlet set er formålet med en modernisering af MedCom kommunikationen derfor at kunne stille relevante data til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejde om patient- og borgerforløb understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af relevante datasæt, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer opsamle og dele data fra borgerens eget hjem og stille data til rådighed for borgeren selv, bl.a. på sundhed.dk og mobile platforme håndtere den løbende tilpasning af standarder til de forretningsmæssige behov på en hurtig og smidig måde Moderniseringsinitiativet er forankret i strategi for Digital Sundhed og indebærer i 2018 og 2019 Standarder: Ibrugtagning af HL7 og roadmap for udfasning af EDIFACT Infrastruktur: POC med fokus på mulighed for datadeling Governance: Kvalitetsstyring af standardiseringsprocesser Modernisering og kvalitetsstyring af standarder indgår løbende i MedComs portefølje, underlagt Sundhedsdatastyrelsens myndighedsopgave og arbejdet i det Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA). Videreudvikling af den nationale infrastruktur sker efterfølgende, med afsæt i erfaringerne fra MedCom11 projektet vedr. POC for ny infrastruktur. Finansiering og beslutning om systemejerskab forventes fastlagt i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 mellem Regeringen, Danske Regioner og KL. 5.2 Social- og sundhedsområdet De nuværende sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for perioden omtaler alle ibrugtagning af MedCom kommunikation på social- og psykiatriområdet. Samtidig ibrugtages FMK på social- og misbrugsområdet. 6

7 Formålet med forslag til program for digitalt samarbejde på social- og sundhedsområdet i MedCom11 er at styrke tværsektoriel kommunikation elektronisk mellem relevante parter på social- og sundhedsområdet således, at der er lige muligheder for understøttelse af borgernes forløb uanset om behandlingen foregår i somatikken eller i psykiatrien. Initiativet omfatter følgende hovedaktiviteter: Ibrugtagning af eksisterende MedCom standarder indenfor psykiatri- og socialområdet, herunder korrespondance standarden Krav og bidrag til modernisering af MedCom kommunikationen, herunder for at sikre bredere anvendelse af sygehus-adviser Anvendelse af FMK og MedCom standarder på misbrugsområdet Stimuleret udbredelse af FMK på socialområdet for interesserede kommuner Fælles Sprog III implementeringsstøtte (færdiggørelse af MedCom10 projekt) Kommunal henvisning (færdiggørelse af MedCom10 projekt) 5.3 IT i praksissektoren Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af seks konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Der igangsættes en konkret digitaliseringsindsats, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen. Konkret igangsættes 6 digitaliseringsprojekter: Hurtigt patientoverblik Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer Den intelligente indbakke Forbedring af epikriser Kommunikation med kommunal pleje Lægen i min lomme (borgerrettet APP) 7

8 Udover program for Digital Almen Praksis indebærer MedCom11 følgende projekter på praksisområdet: Implementering af forløbsplaner i almen praksis: Udbredelse i forlængelse af MedCom10 pilotprojekt om digitale forløbsplaner for den kronisk syge patient. Forløbsplanen startes op af den praktiserende læge og data integreres med lægens IT system. Dynamiske Blanketter: Færdiggørelse af MedCom10 projekt om digitalisering af blanketudvekslingen mellem lægepraksis og bl.a. forsikringsselskaber og opdatering af MedCom standarden Den Dynamiske Blanket. PRO i almen praksis: Færdiggørelse af MedCom10 projekt om storskalaafprøvning af system til indrapportering af hjemmemålinger ordineret af praktiserende læge, med integration i lægens IT system. Videokonference i Almen Praksis: Nyttiggørelse af Videoinfrastrukturen (VDX) til afprøvning af patientkonsultationer og koordineringsmøder i interesserede regioner, kommuner og lægeklinikker Tandlægeområdet: Fortsat udbredelse af private tandlægeklinikkers kommunikation med sygehuse, FMK og analyse af yderligere behov, herunder i klinikkernes samarbejde med kommunerne 5.4 Internationale projekter Gennem MedComs internationale netværk og projektdeltagelse hentes inspiration og viden til den fortsatte udvikling af dansk sundheds IT. MedComs internationale engagement har en tæt sammenhæng til de nationale kerneaktiviteter indenfor områderne standarder, test og certificering samt generel kompetenceopbygning indenfor IT understøttelse af tværsektorielt samarbejde og aktiv inddragelse af patienten i det samlede behandlingsforløb. MedCom deltager aktuelt i tre EU-projekter KONFIDO: Informationssikkerhed EuroCas: Test og certificeringsprocesser Trillium II: International standardiseret dataudveksling 8

9 5.5 Systemforvaltning og informationssikkerhed MedCom varetager systemforvaltningsansvaret for 3 fællesoffentlige infrastrukturelementer, underlagt governance for Fællesoffentlig Systemforvaltning (FSI): Sundhedsdatanettet (SDN), der er et landsdækkende netværk, der sikrer forbindelserne mellem lokale netværk og nationale løsninger. Videoknudepunktet (VDX, der er en fælles videoinfrastruktur, der bygger bro mellem lokale videoinfrastrukturer og videoløsninger. Hjemmemonitoreringsdatabasen (KIH), der er et fælles repository til opsamling og deling af data opsamlet i borgerens eget hjem (telemedicin og PRO) MedComs systemforvaltning vil i 2018 og 2019 generelt have fortsat fokus på stabil drift, yderligere kvalitetssikring af interne styringsprocesser (ISO27001) og risikobaseret styrkelse af informationssikkerheden. Konkret indebærer dette særligt fokus på EU persondataforordningens ikrafttræden 25. maj 2018 NIS direktivets ikrafttræden 9. maj 2018 Fælles Offentlig Systemforvaltning (FSI) Cybersikkerhed og IT awareness 6.6 Standarder, test og certificering MedCom ejer en række standarder til brug for udveksling og deling af sundhedsdata mellem sundhedssektorens parter, underlagt Sundhedsdatastyrelsens governance for gældende IT standarder på sundhedsområdet. 194 MedCom standarder indgår i Sundhedsdatastyrelsens katalog over gældende standarder. Som ejer af nationalt gældende standarder er MedCom ansvarlig for Monitorering og håndtering af ændringer i gældende standarder Udvikling og afprøvning af nye standarder 9

10 Nye MedCom standarder og revisioner af eksisterende MedCom standarder forelægges løbende det Rådgivende Udvalg for Standarder og IT Arkitektur (RUSA). MedComs aktuelle portefølje af standarder og profiler er baseret på UN-EDIFACT OIO-XML Den Gode WebService HL7 MedComs standarder består udover den grundlæggende sundhedsfaglige og tekniske dokumentation også af tilhørende testeksempler, testprotokoller og online testsystemer. IT leverandørernes arbejde med den praktiske implementering understøttes desuden med afholdelse af MedCom-kurser for programmører, codecamps, teknisk hotline funktion, praktisk aftestning og endelig certificering. MedComs kvalitetsstyringssystem (KSS) for test og certificering af IT-leverandørers implementering af MedCom standarder er ISO 9001: 2015 certificeret. 153 IT systemer i den danske sundhedssektor er MedCom certificeret. 10

11 Bilag 1: Overordnet tidsplan for MedCom11-projekter Modernisering af standarder Modernisering af infrastruktur POC Governance for standardudvikling Social- og psykiatriområdet POC for datadeling og advisering FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet FMK på socialområdet: Stimuleret udbredelse Fælles Sprog III implementeringsstøtte Kommunal Henvisning Program for Digital Almen Praksis (6 delprojekter) Implementering af forløbsplaner Dynamiske Blanketter i almen praksis PRO i almen praksis Videokonference i almen praksis Tandlægeområdet: Udbredelse og analyse Telemedicin og PRO: Leverandørsamarbejde Komplekse patientforløb: Leverandørsamarbejde PrakSys/afregning: Leverandørsamarbejde Sundhedsjournal 3.0 (afventer) Digital Svangre- og vandrejournal (afventer) LÆ Blanketter på sygehusene (afventer) KONFIDO (EU-projekt) EURO-CAS (EU-projekt) TRILLIUM II (EU-projekt) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Udover MedCom11 projekterne løser MedCom også i basisopgaver under hovedoverskrifterne: Systemforvaltning og informationssikkerhed Standarder, test og certificering Udbredelse og opfølgning på praksis- og laboratorieområdet Udbredelse og opfølgning på kommuneområdet Udbredelse og opfølgning på telemedicinområdet Videreudvikling og opfølgning på FMK området 11

12 Bilag 2 Budgetoversigt MedCom11 og eksternt finansierede projekter Budget i MedCom9 perioden MedCom finansierede projekter Eksternt finansierede projekter Budget 1000 kr. Løn Overhead rejser P-midler I alt Løn Overhead Ekstern I alt total Fællesudgifter Husdrift og fællesudgifter Ledelse, administration Fællesøn og lønfordeling Rådgivning Fælles projektkoordinering Fælles kommunikation Fællesudgifter i alt Basisopgaver Udbredelse generelt Ubredelse praksis/llab Udbredelse kommune Udbredelse af videreudvikling FMK Udbredelse telemedicin Standarder, test og certificering Systemfoirvaltning generelt SDN/VDX drift KIH Databasen drift Internationale fællesopgaver Basisopgaver i alt Projekter MaTIS delprojekt Danida Mexico Modernisering af standarder Modernisering af infrastruktur POC Governance for standardudvikling Social- og psykiatriområdet POC for datadeling og advisering FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet FMK på socialområdet: Stimuleret udbredelse Fælles Sprog III implementeringsstøtte Kommunal Henvisning Program for Digital Almen Praksis (6 delprojekter) Implementering af forløbsplaner Dynamiske Blanketter i almen praksis PRO i almen praksis IT i praksissektoren - programledelse Videokonference i almen praksis Tandlægeområdet: Udbredelse og analyse Telemedicin og PRO: Leverandørsamarbejde Komplekse patientforløb: Leverandørsamarbejde PrakSys/afregning: Leverandørsamarbejde Sundhedsjournal 3.0 (afventer) Digital Svangre- og vandrejournal (afventer) LÆ Blanketter på sygehusene (afventer) KONFIDO (EU-projekt) EURO-CAS (EU-projekt) TRILLIUM II (EU-projekt) Projekter i alt Disponeret i alt Reservepulje MedCom11 (bidrag) i alt

Program for MedCom11-prioriteringsseminar for MedComs styregruppe

Program for MedCom11-prioriteringsseminar for MedComs styregruppe Program for MedCom11-prioriteringsseminar for MedComs styregruppe Tid: Fredag den 17. november 2017 kl. 9.00 15.00 Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Deltagere fra styregruppen Nanna Skovgaard,

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Notat om arbejdsprogram for MedCom10

Notat om arbejdsprogram for MedCom10 7. januar 2016 Notat om arbejdsprogram for MedCom10 1. Baggrund MedCom10 (2016-2017) er igangsat. MedComs arbejdsprogram påvirkes af bestillinger fra flere sider, herunder især: Økonomiaftaler med regioner

Læs mere

Oversigt telemedicinske retningslinjer

Oversigt telemedicinske retningslinjer Oversigt telemedicinske retningslinjer Indholdsfortegnelse Oversigt telemedicinske retningslinjer 1 MedCom: 1 Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske

Læs mere

MedCom10 koordineringsgruppe. 13. december 2017

MedCom10 koordineringsgruppe. 13. december 2017 MedCom10 koordineringsgruppe 13. december 2017 2 Dagsorden Velkomst og godkendelse af referat Meddelelser MedCom10-opsamling MedComs ISO-certificering PRO i almen praksis IT-understøttelse af forløbsplaner

Læs mere

Notat om status på modernisering af MedCom-kommunikationen

Notat om status på modernisering af MedCom-kommunikationen Notat om status på modernisering af MedCom-kommunikationen 1. Baggrund MedCom indtager en central rolle i den praktiske standardisering af datadeling mellem sundhedssektorens parter samt udbredelsen af

Læs mere

IT infrastruktur og standarder

IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder Relationen til National Sundheds IT VANS net og Sundhedsdatanet

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver

Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver Konkretisering af MedComs aktuelle basisopgaver 1. Tværsektoriel koordinering af udbredelse 2. Standarder, test og certificering 3. Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og nationale datakilder 4.

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til 3. møde i styregruppen for Med- Com 9 den 18. september 2014

Indkaldelse og dagsorden til 3. møde i styregruppen for Med- Com 9 den 18. september 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Sags nr.: 1305366 Dok. Nr.: 1526421 Dato: 11. september 2014 Indkaldelse og dagsorden til 3. møde i styregruppen for Med-

Læs mere

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN

Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 VELKOMMEN MedCom Danish Centre for Health Telematics Temadag om MedCom8 Program 10.00-10.30 Velkomst, program og MedCom8 kort fortalt v. souschef,

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

Forløbsplaner - status

Forløbsplaner - status Forløbsplaner - status Der er 3 spor i forløbsplansprojektet lige nu: Pilotafprøvningen med den løsning, XMO har udviklet sammen med DAK-E fra efteråret 2016. Den er implementeret i 14 klinikker og pilotafprøvningen

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Notat om nyttiggørelse af MedComs opsparing i MedCom8-perioden

Notat om nyttiggørelse af MedComs opsparing i MedCom8-perioden 11. maj 2012/Lars Hulbæk Henrik Bjerregaard Jensen Notat om nyttiggørelse af MedComs opsparing i MedCom8-perioden 1. Baggrund MedComs styregruppe fastlagde over to møder og mellemliggende høringsrunde

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016

MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016 MedCom10 Overordnet status pr. 25. februar 2016 1 National udbredelse Modning af telemedicinsk infrastruktur Bemærk især Som en del af det samlede projekt Udbredelse af Telemedicin til borgere med KOL

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

Referat af 6. møde i styregruppe for MedCom

Referat af 6. møde i styregruppe for MedCom Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT AF MØDE Dato: 08-08-2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMAHA Sagsnr.: 1704507 Dok. nr.: 394504 Referat af 6.

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Projektinitieringsdokument v. 1.0 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 2 KIH modning, integrationer og pilot MedCom opgaver 29. februar 2016 Projektmodel SUM Produkt: PID, ver. 2.2 Indhold 1 STAMDATA...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Gensidigt informationsmøde Datakonsulenter og. MedCom Alice Kristensen. MedCom.

Gensidigt informationsmøde Datakonsulenter og. MedCom Alice Kristensen. MedCom. Gensidigt informationsmøde Datakonsulenter og MedCom 24.11.2016 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Dagsorden Velkomst, beskeder, præsentationsrunde Generelt APP FMK Nyt fra datakonsulenterne,

Læs mere

MedCom10 koordineringsgruppe. 18. august 2016

MedCom10 koordineringsgruppe. 18. august 2016 MedCom10 koordineringsgruppe 18. august 2016 2 Dagsorden 10.00-10.15: Velkomst og godkendelse af referat v. Mie H. Matthiesen 10.15-10.45 Meddelelser Webpatient v. Tove Lehrmann Opfølgning på privathospitaler

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 2016

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 125866 Dato: 9. august 2016 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni

Læs mere

2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008. Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6.

2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008. Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6. 17-02-2008 Indstillinger 2. møde i styregruppen for MedCom VI torsdag d. 29 maj 2008 Ad Budgetrammer og projektbeskrivelser for MedCom6. Vedr. budgetrammer indstilles til MedComs styregruppe At følgende

Læs mere

Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering

Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering Bilag: Oversigt over handlingsplaner Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering Der er følgende nationale handlingsplaner, der vedr. velfærdsteknologi og digitalisering: Telemedicin

Læs mere

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb MedComs koordinationsgruppe 21. september 2017 Tine Ohm Laursen, programleder Kathrine R. Noer, projektleder Fælles Stamkort Jane Christiansen,

Læs mere

Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren

Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren Forslag til MedCom6-projekt: SIP: Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren 8. februar 2008/Ib Johansen-Lars Hulbæk 1. Baggrund De praktiserende læger har via MedComs udbredelsesprojekter og EDI standarder

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015

Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb. Dialogmøde den 24. september 2015 Bedre digitalt samarbejde om komplekse, tværgående forløb Dialogmøde den 24. september 2015 ØKONOMIAFTALE FOR 2015 Digitalt samarbejde om komplekse forløb Parterne er enige om at undersøge de sundhedsfaglige

Læs mere

11. april [Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse] [KL] [Danske Regioner] Bilag 7.1

11. april [Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse] [KL] [Danske Regioner] Bilag 7.1 [Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse] [KL] [Danske Regioner] 11. april 2014 Bilag 7.1 UDKAST Afklaring af MedComs fremtidige basisopgaver og økonomi Indledning MedCom er etableret i 1994 som en fællesoffentlig

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 42246 Dato: 18. marts 2016 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til 4. møde i styregruppen for Med- Com10 den 28. november 2016

Indkaldelse og dagsorden til 4. møde i styregruppen for Med- Com10 den 28. november 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og Analyse Sagsbeh.: DEPJEI Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 233701 Dato: 22. november 2016 Indkaldelse og

Læs mere

Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12.

Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12. Hvordan skaber vi sammenhæng og overblik for borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet? E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Mandag Morgen / Trygfonden: Tillidskrise fra patienterne

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

Baggrunden for CDA for aftaler

Baggrunden for CDA for aftaler Baggrunden for CDA for aftaler 1. møde vedr. profilering af CDA Aftaledeling MedCom den 14. December 2016 Jane Christiansen & Thor Schliemann Én samlet aftalevisning udviklet i flere steps Digital understøttelse

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Europamestre under udfordring - Status og planer for IT udviklingen i praksissektoren

Europamestre under udfordring - Status og planer for IT udviklingen i praksissektoren Europamestre under udfordring - Status og planer for IT udviklingen i praksissektoren Status på IT anvendelsen Forudsætningerne for succes erne Udfordringerne Fremtiden Eddie Nielsen, praktiserende læge

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet Opfølgning på prøvesvar Udbredelse af PRO i almen praksis It-understøttelse af forløbsplaner Blanketter og journaludtræk i almen praksis Opfølgning på prøvesvar

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Nordisk erfaringsutveksling på e- helseområd

Nordisk erfaringsutveksling på e- helseområd Nordisk erfaringsutveksling på e- helseområd Norsk Delegationsbesøg d.27. maj Velkommen til Danske Regioner Program 12: 45 Velkomst / Intro / Præsentationsrunde v/ Mette Lindstrøm, Leder af Regionernes

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 30. november 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Ny

Læs mere

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord projektet en kort rejse tilbage i tiden TeleCare Nord - mål Skaber forskningsmæssig evidens for patientnære

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter

MC8-Praksis-Laboratorieprojekter 2.10.2013 Dagsorden: 1. Velkommen 2. Siden sidst 3. Røntgenhenvisninger 4. Henvisninger / Pakkeforløb Modtagelse Afsendelse Generel henvisning Videreforsendelse af henvisninger til privathospitaler og

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts Tove Lehrmann, programleder

IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts Tove Lehrmann, programleder IT i lægepraksis: Nye muligheder MedCom10 temadag, mandag den 14. marts 2016 Tove Lehrmann, programleder Agenda: MedCom10 projekter Opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis. Patientrapporterede

Læs mere

MedCom og den nye IT strategi

MedCom og den nye IT strategi 23. maj 2007/Lars Hulbæk/HBJ MedCom og den nye IT strategi Notat om potentielle MedCom opgaver i lyset af rapporten Strategiske udviklingsveje for EPJ eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde MedCom

Læs mere