Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance"

Transkript

1 Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema december 2017 Audit & Assurance

2 Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag til omtale i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten - forslag 1 Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten - forslag 2 Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten - forslag 3 Eksempel 2 7 Forudsætninger Forslag til omtale i ledelsesberetning Forslag til omtale i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis Forslag til omtale i note 1 Usikkerhed ved indregning og måling Forslag til oplysninger i tilknytning til note x (anlægsnoten) Eksempel 3 9 Forudsætninger Forslag til omtale i ledelsesberetning Forslag til omtale i note 1 Usikkerhed ved indregning og måling Forslag til oplysninger i tilknytning til note x (anlægsnoten) Bilag

3 Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten I dette notat redegøres for hvilke oplysninger, der efter Deloittes opfattelse bør overvejes medtaget i årsrapporten for selskaber, som besidder investeringsejendomme, der måles til dagsværdi efter ÅRL 38, dvs. med dagsværdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen. Oplysningerne skal blandt andet gives med henblik på overholdelse af følgende oplysningskrav i ÅRL (2015) vedrørende investeringsejendomme, som måles til dagsværdi efter 38: 53, stk. 2, nr. 1 a), hvorefter der i anvendt regnskabspraksis skal oplyses om de værdiansættelsesmodeller og teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien, og 58 a, hvorefter der i noterne skal oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen. I bilag 1 er vist uddrag af lovbemærkningerne til ovenstående bestemmelser. Som det fremgår af bemærkningerne er det et krav, at der gives oplysning om alle de forudsætninger, som er nødvendige for, at regnskabsbrugeren kan vurdere virksomhedens beregninger af dagsværdien. Det vil altid være en konkret vurdering, hvordan ovenstående krav skal udmøntes i praksis. Deloittes forslag hertil og kommentarer til de viste oplysninger - er illustreret ved efterfølgende eksempler. Det skal bemærkes, at oplysningerne ikke kan undlades med henvisning til, at det kan være konkurrencemæssigt følsomme oplysninger. Eksempel 1 tager udgangspunkt i et selskab, som er omfattet af ÅRL klasse B, og som alene besidder én ejendom. Den afkastbaserede model (som er en tilnærmet DCF-model) anvendes ved opgørelsen af dagsværdien. Eksempel 2 tager udgangspunkt i et selskab, som er omfattet af ÅRL klasse B eller C, og som besidder flere ejendomme, hvor usikkerheden forbundet med dagsværdimålingerne er vurderet at være så væsentlig, at der skal oplyses særskilt herom i årsrapporten. Den afkastbaserede model anvendes ved opgørelsen af dagsværdierne. Eksempel 3 er identisk med eksempel 2, bortset fra at DCF-modellen anvendes ved opgørelsen af dagsværdierne. Eksemplerne og de viste forslag kan kombineres, såfremt det i den konkrete situation vurderes hensigtsmæssigt, herunder under hensyntagen til graden af usikkerhed i forbindelse med målingen. Det skal understreges, at der alene er tale om eksempler, og at disse i nødvendigt omfang skal tilpasses den konkrete virksomheds forhold. 2

4 Eksemplernes hovedindhold kan opsummeres således: December

5 Eksempel 1 Selskabet (klasse B) har én ejendom afkastbaseret model anvendes Forudsætninger Selskabet besidder alene én ejendom Der er ikke indhentet ekstern vurdering Usikkerhed ved fastsættelsen af afkastkravet er ikke vurderet at være så væsentlig, at der skal oplyses særskilt herom. Forslag til omtale i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der består af ejendommenes købspris tillagt direkte tilknyttede anskaffelsesomkostninger. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi, der svarer til det beløb, som den enkelte ejendom vurderes at ville kunne sælges for på balancedagen til en uafhængig køber. Dagsværdien opgøres ved anvendelse af den afkastbaserede model som den beregnede kapitalværdi af de forventede pengestrømme fra de enkelte ejendomme. Beregningen baseres på den budgetterede nettoindtjening for det kommende år tilpasset en normalindtjening og ved anvendelse af et afkastkrav, der afspejler markedets aktuelle afkastkrav for tilsvarende ejendomme. Værdien reguleres for forhold, som ikke afspejles i normalindtjeningen, eksempelvis faktisk tomgang, større renoveringsarbejder o.l. Regnskabsårets regulering af ejendommenes dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten forslag 1 Hvis det ikke udarbejdes anlægsnote, kan oplysningen gives som en samlet tekstnote til Materielle anlægsaktiver. Selskabets investeringsejendom er en kontorejendom på xxx m2 beliggende i X-by. Investeringsejendommen er, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model. Ejendommens størrelse og omtrentlige beliggenhed vurderes at være relevante oplysninger til vurderingen af ejendommens dagsværdi Ejendommen er 100% udlejet på en lejekontrakt med en resterende lejeperiode på 8 år. Den faktiske udlejningsgrad vurderes at være en relevant oplysning til vurderingen af ejendommens dagsværdi. Oplysning om den gennemsnitlige, resterende lejeperiode er ligeledes vurderet at være relevant med henblik på at indikere genudlejningsrisikoen på ejendommen i de tilfælde, hvor der er knyttet en længere uopsigelighedsperiode til lejekontrakten. Såfremt der er væsentlig usikkerhed knyttet til den forventede udlejning kan det være relevant at give oplysning om følsomheden på denne forudsætning, jf. nedenfor. 4

6 Den årlige leje udgør yyy kr./m2. Den faktisk forventede leje pr.m2 for det kommende år vurderes at være en relevant oplysning til vurderingen af ejendommens dagsværdi. Alternativt vil det forventede, normaliserede driftsafkast kunne være relevant at oplyse i stedet. Afkastkravet udgør y,y % pr x1 (z,z % pr x0). Det anvendte afkastkrav er en helt central oplysning i forbindelse med dagsværdiansættelsen og bør altid medtages. Sammenligningstal vurderes at give relevant information, især i den situation hvor ledelsen har ændret afkastprocenten i forhold til året før. En forøgelse af afkastkravet med 0,5% - point vil reducere dagsværdien med xx,x mio.kr. Følsomhedsoplysninger i forbindelse med det anvendte afkastkrav anbefales generelt medtaget i regnskabet. Hvis der er væsentlig usikkerhed forbundet med dagsværdiansættelsen, vil følsomhedsoplysning være krævet på grund af det generelle krav om at supplere regnskabet med de nødvendige oplysninger, jf. ÅRL 11, stk. 2. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan det være relevant at oplyse om følsomheden på andre væsentlige faktorer, herunder lejeindtægt, udlejningsprocent mv. Ejendommen er værdiansat til z.zzz kr./m2. Oplysning om værdi pr. m2 vurderes at være en relevant oplysning til brug for regnskabslæserens sammenligning med tilsvarende ejendomme. Oplysningen vil i øvrigt kunne udledes direkte af regnskabet, hvis ejendommens størrelse er oplyst, jf. ovenfor. Der har ikke været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelsen af dagsværdien. Oplysningen om, hvorvidt der har været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelsen af dagsværdien, anbefales medtaget, jf. IAS (e). Se eksempel 2, hvis vurderingsmand har medvirket ved vurderingen af en del af ejendommene. Selv om ekstern vurderingsmand har medvirket ved vurderingen, er der fortsat krav om at oplyse centrale forudsætninger. 5

7 Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten - forslag 2 Forslag 2 er en variant af forslag 1, hvor der tillige er medtaget forslag til oplysning om væsentlige forudsætninger i forhold til fremtidig udlejningsprocent og forventede renoveringer. Der henvises i øvrigt til kommentarerne til forslag 1. Selskabets investeringsejendom er en kontorejendom på xxx m2 beliggende i X-by. Investeringsejendommen er, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model. Ejendommen er 85% udlejet til en årlig leje på yyy kr./m2. Det er forudsat, at ejendommens udlejningsgrad i det kommende år kan forøges til 95% til en leje svarende til den nuværende leje. Det er herudover forudsat, at der i 20x2 skal afholdes ca. x,x mio.kr. til renovering af ejendommen for at opretholde den nuværende lejeindtægt. Afkastkravet udgør y,y % pr x1 (z,z % pr x0). En forøgelse af afkastkravet med 0,5% - point vil reducere dagsværdien med xx,x mio.kr. Ejendommen er værdiansat til z.zzz kr./m2. Der har ikke været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelsen af dagsværdien. Forslag til oplysninger i tilknytning til anlægsnoten - forslag 3 Forslag 3 er en variant af forslag 1 og 2, hvor oplysningerne er opstillet i skematisk form, og det normaliserede driftsafkast er oplyst i stedet for den faktisk leje. Endvidere er det forudsat, at der er foretaget fradrag for nuværende tomgang i det normaliserede afkast, og at dette er en relevant oplysning at medtage i den konkrete situation. Der henvises i øvrigt til kommentarerne til forslag 2 og 3. Selskabets investeringsejendom er en kontorejendom på xxx m2 beliggende i X-by. Investeringsejendommen er, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model og følgende væsentlige forudsætninger: Normaliseret driftsafkast x,x mio.kr Fradrag for nuværende tomgang (x,x) mio.kr. Forventet renoveringsomkostning i 20x2 x,x mio.kr. Afkastkrav y,y % pr x1 (z,z % pr x0). En forøgelse af afkastkravet med 0,5% - point vil reducere dagsværdien med xx,x mio.kr. Ejendommen er værdiansat til z.zzz kr./m2. Der har ikke været anvendt ekstern vurderingsmand ved fastsættelsen af dagsværdien. 6

8 Eksempel 2 Selskabet (klasse B eller C) har flere ejendomme afkastbaseret model anvendes Forudsætninger Selskabet besidder flere ejendomme, fordelt på forskellige ejendomskategorier Der er indhentet eksterne vurderinger for en del af selskabets ejendomme Usikkerhed ved fastsættelsen af afkastkravet er vurderet at være så væsentlig, at der skal oplyses særskilt herom. Forslag til omtale i ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, som pr. balancedagen udgør xx,x mio.kr. Dagsværdien opgøres for de enkelte ejendomme på baggrund af en række forudsætninger, herunder de enkelte ejendommes forventede normalindtjening samt fastsatte afkastkrav, jf. omtalen heraf i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Afkastkravene er fastsat, så de vurderes at afspejle markedets aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af afkastkravene, og en forøgelse af afkastkravet med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr., jf. omtale heraf i regnskabets note x. Dagsværdimåling på baggrund af beregningsmodeller er i sagens natur altid forbundet med usikkerhed som følge af, at der i vid udstrækning anvendes input til modellerne, som ikke direkte kan observeres på aktive markeder. Dette medfører dog ikke, at der pr. automatik skal medtages oplysning i ledelsesberetningen og/eller i regnskabet om usikkerhed ved indregning og måling alene som følge af dagsværdimålingen. Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag, om en sådan omtale er nødvendig. I eksemplet er forudsat, at der er en sådan væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af afkastkravet. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan det være relevant at oplyse om følsomheden på andre væsentlige faktorer, eksempelvis lejeindtægt, udlejningsprocent mv. Forslag til omtale i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis Investeringsejendomme [Der medtages beskrivelse identisk med eksempel 1] Forslag til omtale i note 1 Usikkerhed ved indregning og måling Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af de afkastkrav, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien af selskabets investeringsejendomme. En forøgelse af afkastkravet med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr., jf. omtale heraf i note x. Der henvises til kommentarerne til ledelsesberetningen ovenfor. Forslag til oplysninger i tilknytning til note x (anlægsnoten): Der henvises til kommentarerne til eksempel 1, forslag 1. Selskabets investeringsejendomme består af [antal] boligejendomme på i alt xxx m2 beliggende i Y-købing og [antal] industri- og logistikejendomme på i alt xxx m2 beliggende i X-området. Inve- 7

9 steringsejendommene er, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model. Følgende afkastkrav er fastsat for de enkelte ejendomstyper: Boligejendomme beliggende i Y-købing x,x x,x % (vægtet gennemsnit x,x %) ( x0: z,z z,z %, hhv. z,z %) Industri- og logistikejendomme beliggende i X-området x,x x,x % (vægtet gennemsnit x,x %) ( x0: z,z z,z %, hhv. z,z %). Det gennemsnitlige afkastkrav udgør y,y % pr x1 (z,z % pr x0). Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af afkastkravene, idet der på de geografiske områder, hvor selskabets ejendomme er beliggende, er en meget begrænset omsættelighed af ejendomme. En forøgelse af afkastkravet med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr. Herudover er anvendt følgende væsentlige forudsætninger ved dagsværdimålingen: For boligejendomme i Y-købing er det forudsat, at den nuværende udlejningsprocent på 80-85% forøges til 95% ved udgangen af 20x2 til en leje svarende til den nuværende leje på i gennemsnit yyy kr./m2. En industriejendom i Z-by er pt. ikke udlejet. Det normaliserede driftsresultat vurderes at udgøre xxx kr./år. Der er foretaget fradrag heri for en forventet tomgangsperiode på 12 måneder fra balancedagen. Logistikejendommen i X-by forventes i 20x2 at skulle renoveres for ca. x,x mio.kr. for at opretholde den nuværende lejeindtægt på yyy kr./m2. Øvrige industri- og logistikejendommene er fuldt udlejede på lejekontrakter med en gennemsnitlig resterende lejeperiode på x år. Den årlige leje udgør i gennemsnit xxx kr./m2 Boligejendommene er værdiansat til en gennemsnitlig værdi på z.zzz kr./m2, og industri- og logistikejendommene til en gennemsnitlig værdi på x.xxx kr./m2. Ekstern vurderingsmand har medvirket ved vurderingen af ejendomme til en samlet dagsværdi på xx,x mio.kr., svarende til xx % af den samlede dagsværdi. 8

10 Eksempel 3 Selskabet (klasse B eller C) har flere ejendomme DCF-model anvendes Forudsætninger Selskabet besidder flere ejendomme, fordelt på forskellige ejendomskategorier Der er indhentet eksterne vurderinger for en del af selskabets ejendomme Usikkerhed ved fastsættelsen af diskonteringsfaktoren er vurderet at være så væsentlig, at der skal oplyses særskilt herom Eksemplet svarer således til eksempel 2, bortset fra, at DCF-modellen anvendes i stedet for den afkastbaserede model. Forslag til omtale i ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, som pr. balancedagen udgør xx,x mio.kr. Dagsværdien opgøres for de enkelte ejendomme på baggrund af en række forudsætninger, herunder de enkelte ejendommes budgetterede pengestrømme samt fastsatte diskonteringsfaktorer, jf. omtalen heraf i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Diskonteringsfaktorerne er fastsat, så de vurderes at afspejle markedets aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme inklusive forventet inflation. Der er usikkerhed forbundet med fastsættelsen af diskonteringsfaktorerne, og en forøgelse af diskonteringsfaktoren med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr., jf. omtale heraf i regnskabets note x. Der henvises til kommentarerne til eksempel 2. Forslag til omtale i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis Investeringsejendomme Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der består af ejendommenes købspris tillagt direkte tilknyttede anskaffelsesomkostninger. Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi, der svarer til det beløb, som den enkelte ejendom vurderes at ville kunne sælges for på balancedagen til en uafhængig køber. Dagsværdien opgøres ved anvendelse af DCF-modellen som den beregnede kapitalværdi af de forventede pengestrømme fra de enkelte ejendomme. Ved fastsættelsen af de forventede pengestrømme tages udgangspunkt i den enkelte ejendoms budgetterede pengestrømme for de kommende år, inklusive leje- og prisstigninger, samt en opgjort terminalværdi, der udtrykker værdien af de normaliserede pengestrømme, som ejendommen forventes at generere efter budgetperioden. De således opgjorte pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ved anvendelse af en diskonteringsfaktor, som vurderes at afspejle markedets aktuelle afkastkrav for tilsvarende ejendomme inklusive forventet inflation. Regnskabsårets regulering af ejendommenes dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. Forslag til omtale i note 1 Usikkerhed ved indregning og måling Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af de diskonteringsfaktorer, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien af selskabets investeringsejendomme. En forøgelse af diskonteringsfaktorerne med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr., jf. omtale heraf i note x. Der henvises til kommentarerne til eksempel 2. 9

11 Forslag til oplysninger i tilknytning til note x (anlægsnoten) Der henvises til kommentarerne til eksempel 1, forslag 1. Selskabets investeringsejendomme består af [antal] boligejendomme på i alt xxx m2 beliggende i Y-købing og [antal] industri- og logistikejendomme på i alt xxx m2 beliggende i X-området. Investeringsejendommene er, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, målt til dagsværdi ved anvendelse af DCF-modellen. Følgende diskonteringsfaktorer (incl. x,x % forventet inflation) er fastsat for de enkelte ejendomstyper: Boligejendomme beliggende i Y-købing x,x x,x % (vægtet gennemsnit x,x %) ( x0: z,z z,z %, hhv. z,z %) Industri- og logistikejendomme beliggende i Trekantsområdet x,x x,x % (vægtet gennemsnit x,x %) ( x0: z,z z,z %, hhv. z,z %). Den gennemsnitlige diskonteringsfaktor inklusive forventet inflation udgør y,y % pr x1 (z,z % pr x0). Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af diskonteringsfaktorerne, idet der på de geografiske områder, hvor selskabets ejendomme er beliggende, er en meget begrænset omsættelighed af ejendomme. En forøgelse af diskonteringsfaktoren med i gennemsnit 0,5 % - point vil reducere den samlede dagsværdi med xx,x mio. kr. Terminalværdien er opgjort som den budgetterede nettopengestrøm i år 11, divideret med den fastsatte diskonteringsfaktor (eksklusiv inflation). Herudover er anvendt følgende væsentlige forudsætninger ved dagsværdimålingen: For boligejendomme i Y-købing er det forudsat, at den nuværende udlejningsprocent på 80-85% forøges til 95% ved udgangen af 20x2 til en leje svarende til den nuværende leje på i gennemsnit yyy kr./m2. En industriejendom i Z-by er pt. ikke udlejet. Det er forudsat, at der efter en tomgangsperiode på 12 måneder fra balancedagen kan indgås en lejeaftale med en ny lejer til en årlig leje på xxx kr./år. Logistikejendommen i X-by forventes i 20x2 at skulle renoveres for ca. x,x mio.kr. for at opretholde den nuværende lejeindtægt på yyy kr./m2. Øvrige industri- og logistikejendommene er fuldt udlejede på lejekontrakter med en gennemsnitlig resterende lejeperiode på x år. Den årlige leje udgør i gennemsnit xxx kr./m2. Boligejendommene er værdiansat til en gennemsnitlig værdi på z.zzz kr./m2, og industri- og logistikejendommene til en gennemsnitlig værdi på x.xxx kr./m2. Ekstern vurderingsmand har medvirket ved vurderingen af ejendomme til en samlet dagsværdi på xx,x mio.kr., svarende til xx % af den samlede dagsværdi. 10

12 Bilag 1 Uddrag af lovbemærkningerne til ÅRL 53, stk. 2, nr. 1 a) og 58 a Ad 53, stk. 2, nr. 1 a) Oplysningerne er f.eks. relevante for investeringsejendomme, som måles til dagsværdi efter årsregnskabslovens 38. Målingen vil normalt være baseret på en model, typisk en DCF-model (Discounted Cash Flow model). En DCF-model er en beregningsmodel til tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme. Hvis en DCF-model anvendes, skal dette fremgå entydigt af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Det skal også fremgå, om beregningen er baseret på flerårige budgetter og en terminalperiode. Endvidere skal andre relevante oplysninger, som konkret skønnes nødvendige for regnskabsbrugeren, fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Den internationale regnskabsstandard IFRS 13 indeholder en række specifikke oplysningskrav til virksomheder, som måler deres aktiver til dagsværdi. Denne regnskabsstandard kan anvendes som vejledning til, hvorledes årsregnskabslovens generelle oplysningskrav kan opfyldes (fremhævet her). Ad 58 a Efter den foreslåede 58 a, stk. 1, skal der gives oplysning om alle de forudsætninger, som er nødvendige for, at regnskabsbrugeren kan vurdere virksomhedens beregninger. Det betyder f.eks. for investeringsejendomme, som måles til dagsværdi efter en DCF-model, at der skal oplyses om f.eks. diskonteringsrente, forventet inflation, tomgang i ejendommen m.v. En DCF-model er en beregningsmodel til tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme. Det skal også oplyses, hvorledes der tages højde for forventet inflation, ændringer i huslejeniveau, vedligehold m.v. Dette er oplysninger, som er nødvendige for, at regnskabsbrugeren skal kunne forstå, hvilke faktorer som har påvirket dagsværdiberegningen, samt kunne vurdere, om regnskabsbrugeren er enig i de anvendte forudsætninger, eller om disse virker for optimistiske eller pessimistiske. Den internationale regnskabsstandard IFRS 13, der indeholder en række specifikke oplysningskrav til virksomheder, som måler deres aktiver til dagsværdi, kan anvendes som vejledning til opfyldelse af lovens generelle oplysningskrav. Standarden kan således eksempelvis give vejledning om identifikation af de enkelte elementer i en dagsværdiberegning og om forudsætningerne herfor. Oplysningskravet i stk. 1 er som udgangspunkt et oplysningskrav pr. aktiv.. Dette udgangspunkt foreslås modificeret ved stk. 2, som tillader en gruppering af oplysningerne. Det betyder f.eks., at hvis en virksomhed har en række investeringsejendomme af samme karakter (eksempelvis moderne kontorejendomme), med nogenlunde samme geografiske placering, lejekontrakter m.v., kan oplysningerne gives samlet for denne gruppe af ejendomme. Hvis der derimod f.eks. er tale om ejendomme, som afviger i karakter og placering, vil der skulle foretages en opdeling af ejendommene på kategorier. En opdeling kan ske på baggrund af geografisk placering og/eller ejendommenes karakter. Det afgørende er, at der ikke er store forskelle på de anvendte forudsætninger på de ejendomme, der oplyses om samlet (fremhævet her). 11

13 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 12

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

PRE Selskabet ApS Ryesgade 3F, København N CVR-nr Årsrapport

PRE Selskabet ApS Ryesgade 3F, København N CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk PRE Selskabet ApS Ryesgade 3F,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Næstved Butikstorv ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Næstved Butikstorv ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Næstved Butikstorv ApS CVR-nr. 34085099

Læs mere

Ejendomsselskabet Musicon A/S CVR-nr Vesterå Aalborg. Årsrapport 2015

Ejendomsselskabet Musicon A/S CVR-nr Vesterå Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Musicon A/S CVR-nr. 36698012

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Allan Pedersen 10. april 2013 0 Agenda Præsentation Årsrapporten Formål Grundliggende kvalitetskrav Oplysninger Oplysningskrav Ledelsesberetningen

Læs mere

Ejendomsselskabet Lille Torv ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14

Ejendomsselskabet Lille Torv ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Lille Torv ApS CVR-nr.

Læs mere

Køkken Kongen ApS CVR-nr Gravenshovedvej Haderslev. Årsrapport 2014/15

Køkken Kongen ApS CVR-nr Gravenshovedvej Haderslev. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Køkken Kongen ApS CVR-nr. 32767834 Gravenshovedvej

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

K/S Sorgenfri Torv CVR-nr Årsrapport 2013

K/S Sorgenfri Torv CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk K/S Sorgenfri Torv CVR-nr. 24254704 Årsrapport 2013

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Fackenburger Allee, Lübeck. Årsrapport for 2015

K/S Fackenburger Allee, Lübeck. Årsrapport for 2015 c/o KS Administration A/S Hvidkærvej 23A 5250 Odense SV CVR-nr. 31475988 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25-05-2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Vangede A/S CVR-nr. 32 78 71 77 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 A/S Ryesgade 3F, København N CVR-nr Årsrapport 2016

Ejendomsselskabet Rentemestervej 17 A/S Ryesgade 3F, København N CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Rentemestervej

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Prinsessegade ApS Lergravsvej 59A 2300 København S CVR-nr Årsrapport 2016

Prinsessegade ApS Lergravsvej 59A 2300 København S CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Prinsessegade 61-63 ApS Lergravsvej 59A 2300 København

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Langebjergvænget, Roskilde

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

UNGBO DANMARK, København A/S CVR-nr Vesterå Aalborg. Årsrapport Dirigent

UNGBO DANMARK, København A/S CVR-nr Vesterå Aalborg. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk UNGBO DANMARK, København A/S CVR-nr. 29515980 Vesterå

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Dagsværdi af investeringsejendomme

Dagsværdi af investeringsejendomme Cand.merc.aud Speciale Dagsværdi af investeringsejendomme Det bedste udtryk for dagsværdi Forfatter: Jesper Loft Mikkelsen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann BSS Aarhus Universitet Anslag: 43.920 Side 1

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE K/S FABRIKSVEJ, ODENSE Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Brian I. Petersen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14

Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Automobilfirmaet Jørgen Kjær A/S CVR-nr.

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

K/S Herning, Viborg. Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C. Årsrapport for

K/S Herning, Viborg. Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 K/S Herning, Viborg Gammel Kongevej 60, 5., 1850 Frederiksberg C Årsrapport for 2015 CVR-nr.

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Østergade 9-11 CVR-nr. 27 23 88 31

I/S Østergade 9-11 CVR-nr. 27 23 88 31 CVR-nr. 27 23 88 31 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære interessentskabsmøde, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Sølund Ejendomsinvest ApS. Sulsted Landevej Vestbjerg CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. Sølund Ejendomsinvest ApS. Sulsted Landevej Vestbjerg CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Sølund Ejendomsinvest ApS Sulsted Landevej 10 9380

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport K/S Tagholm, Nørresundby. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Tagholm, Nørresundby. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Tagholm, Nørresundby c/o Holmsberg

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Brandt Invest A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015/16

Brandt Invest A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Brandt Invest A/S CVR-nr. 28280092 Formervej

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

KV Ejendomme ApS Vestergade 49, 2. tv., 8000 Aarhus C CVR-nr

KV Ejendomme ApS Vestergade 49, 2. tv., 8000 Aarhus C CVR-nr Vestergade 49, 2. tv., 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 42 76 49 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.14-30.04.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.10.15 Kasper Villumsen Dirigent

Læs mere

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 32 56 23 61 Overtagelsesbalance

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015

J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr Filippavej Vester Skerninge. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk J.N.H. Heimburger ApS CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

NORVEST EJENDOM APS SKOLEPARKEN 63, 1, 6705 ESBJERG Ø 2014/15

NORVEST EJENDOM APS SKOLEPARKEN 63, 1, 6705 ESBJERG Ø 2014/15 Tlf.: 75 22 47 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab varde@bdo.dk Markedspladsen 25 www.bdo.dk DK-6800 Varde CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORVEST EJENDOM APS SKOLEPARKEN 63, 1, 6705 ESBJERG Ø ÅRSRAPPORT

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Personaleforeninger Skat Tax

Personaleforeninger Skat Tax Personaleforeninger Skat 2017 Tax 2 Personaleforeninger Denne publikation beskriver generelt reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi. Endvidere beskrives konkret

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

K/S Asschenfeldt, Manchester Road, Knutsford CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

K/S Asschenfeldt, Manchester Road, Knutsford CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Asschenfeldt, Manchester Road,

Læs mere

HGBN Frederikshavn ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

HGBN Frederikshavn ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 D eloite S tats au toris eretrevis ions partners els kab C VR nr. 33963556 Gøteborgvej18 920 0 A alborgs V Telefon 98 7 9 60 0 0 Telefax 98 7 9 60 0 1 www. d eloite. d k HGBN Frederikshavn ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Finland Retail II. c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov. Årsrapport for

K/S Finland Retail II. c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 K/S Finland Retail II c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov Årsrapport for

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Vestsjællandske Ejendomme ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Vestsjællandske Ejendomme ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Vestsjællandske Ejendomme ApS CVR-nr. 29806748 Årsrapport

Læs mere

Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13

Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13 Malmø Invest ApS Årsrapport for 2012/13 (regnskabsår 18/9 2012-31/12 2013) CVR-nr. 34 71 03 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/5 2014 Ida Hother Jensen

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé A/S

Ejendomsselskabet Borups Allé A/S Årsrapport 2016 Ejendomsselskabet Borups Allé A/S CVR-nr. 36 05 53 83 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49, 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Borups Allé A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2016

Læs mere