Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)"

Transkript

1 Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning 16 Regnskab Tryg Forsikring koncernen: Resultatopgørelse 18 Totalindkomst 19 Balance 20 Egenkapital 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Regnskab Tryg Forsikring A/S (moderselskab): Resultatopgørelse 29 Balance 30 Noter 32 Hoved- og nøgletal 33

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Christian Brinch Lene Skole-Sørensen Paul Bergqvist Jesper Hjulmand Berit Torm Tina Snejbjerg Rune Torgeir Joensen John Bill-Ove Johansson Direktion Christine Bosse Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af Tryg A/S, Ballerup. Halvårsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og Tryg A/S, Ballerup ( og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 1

4 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 2

5 Ledelsesberetning Tryg Forsikring koncernens resultat i 1. halvår 2010 Præmievækst på 5,5 % i lokal valuta (10,7 % i DKK) I Privat Norden udgjorde præmievæksten i lokal valuta 10,7 % (16,6 % i DKK), og i Erhverv Norden var væksten 13,2 % (9,1 % i DKK). Industriforretningen var påvirket af lavere volumen fra konkurrence på vilkår og pris. Tryg Forsikring fokuserer på et langvarigt og bæredygtigt forhold mellem pris og risiko og deltager derfor ikke i ulønsom konkurrence som nævnt i afsnittet Industri Norden. Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2010, hvilket svarer til en stigning på 5,5 % i lokal valuta (10,7 % i DKK). Præmievæksten var som ventet, og den høje vækst i DKK skyldes stigende valutakurser for NOK og SEK, der næsten vægter halvdelen af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægterne var desuden positivt påvirket af løbende præmieforhøjelser foretaget i alle fire nordiske lande i Positiv erstatningsudvikling Erstatningsudgifterne udgjorde mio. DKK, og erstatningsprocenten blev 80,8 mod 71,2. Udgifter til storskader udgjorde 374 mio. DKK i forhold til DKK 269 mio. DKK, mens udgifter til vejrskader var på 5 mio. DKK i forhold til 68 mio. DKK. Af de udgifter til vinterskader, der blev konstateret i 1. kvartal 2010 og hensat 750 mio. DKK til, er cirka 35 % blevet udbetalt ved udgangen af 2. kvartal Tryg Forsikring vurderer, at den resterende del af erstatningshensættelsen er korrekt i forhold til de afsluttede sager og de dertil oprindelige hensættelser. Privat Norden havde et skadeforløb (erstatningsprocent efter genforsikring) på 83,3 og Industri Norden 71,3, i forhold til samme periode 2009, hvor erstatningsprocenterne var henholdsvis 76,1 og 69,0. Erhverv Norden, der siden efteråret 2009 har gennemført individuelle præmieforhøjelser som følge af utilfredsstillende lønsomhed, og som i 2010 og 2011 gennemfører generelle præmieforhøjelser, har fortsat en utilfredsstillende skadeforløb. Niveauet i 1. halvår 2010 var 96,3 forhold til 75,2 året før, og de planlagte præmietiltag inden for Erhverv Norden er fremrykket til 1. oktober Stort fokus på at reducere omkostningerne Forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde mio. DKK, og omkostningsprocenten faldt fra 17,4 til 17,2. Specielt udviklingen i Privat Norden var positiv, idet omkostningsprocenten faldt fra 17,1 til 15,9. I Sverige og Finland faldt omkostningsprocenterne som planlagt, mens omkostningsprocenten i Industri Norden steg som følge af lavere præmieindtægter. Tryg Forsikring har fortsat stor fokus på at reducere omkostninger specielt i lyset af den reducerede præmievolumen inden for Industri Norden. Koncernen har gennem 2009 og 2010 effektiviseret distributionen af forsikringstjenester. I Danmark er en række salgskontorer blevet lukket, og medarbejderne er flyttet til større salgskontorer/call centre. I Norge, hvor Tryg Forsikring har over 80 franchisekontorer, er aflønningssystemet for franchise-tagerne blevet ændret i retning mod større fokus på lønsomhed i den portefølje, som bringes ind i Tryg Forsikring. Tryg Forsikrings egne sælgere i Privat Norge er overflyttet til kundeservicecentre, således at franchise alene står for det direkte fysiske salg. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 3

6 En anden omkostningsreducerende aktivitet er omlægning af en lang række interne processer til at være papirløse og udelukkende digitale. Siden 2. halvår 2008 har Tryg Forsikring arbejdet med intern genbesættelse af ledige stillinger og dermed gjort det muligt at holde antallet af medarbejdere på uændret niveau i Danmark og Norge, hvortil kommer medarbejdere til ekspansion i Sverige og Finland. Endelig er effektivisering af drift og processer inspireret af lean-principper medvirkende til at fastholde bemandingsomkostningerne på et fortsat lavt niveau i Dette er sket uden forringelse af kvalitet over for kunderne eller faldende medarbejdertilfredshed. Eksempelvis er arbejdsbelastningen udjævnet mellem skadeafdelingerne og medarbejderinvolveringen øget i den daglige planlægning af opgaveflow. Tryg Forsikrings samlede indsats for at forbedre lønsomheden omfatter initiativer, der skal optimere vare- og tjenesteindkøb, effektiviseringer i den interne skadebehandling og distributionsplatform samt krav om, at alle ledere årligt skal reducere de direkte omkostninger med 2 %. I tillæg til omkostningsreduktioner investerer Tryg Forsikring i en flerårig forbedring af forretningsprocesser og understøttende it-systemer og branding af Tryg Forsikring som pan-nordisk Tryg Forsikringhedsleverandør, specielt i Norge og Finland for at løfte kendskabet til Tryg Forsikring. Disse brandningaktiviteter startes i 2. halvår 2010 og vil øge omkostningerne. Endelig er der i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II øgede udgifter. Omkostningsfokusering og investering i processer og markedsposition skaber et solidt fundament og er med til at sikre Tryg Forsikrings vækst og værdiskabelse på længere sigt. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 40 mio. DKK i forhold til 848 mio. DKK i samme periode sidste år. Resultatet og særlig resultatet i 2. kvartal 2010 i Privat Norden, vurderes at være det første tegn på, at de gennemførte præmieforhøjelser og omkostningsreducerende tiltag begynder at forbedre koncernens lønsomhed. Combined ratio på 100,3 Combined ratio blev 100,3 i forhold til 91,2 i samme periode sidste år. Afløb påvirkede combined ratio med 3,4 % procentpoint. Privatforretningen i Finland leverede den bedste udvikling, idet combined ratio faldt fra 110,1 til 96,5. Effekten af de mange præmietiltag og den fortsatte omkostningsfokus hjælper udviklingen, om end det nuværende niveau ikke er helt tilfredsstillende inden for erhvervs-, villa- og indboforsikringer i Danmark. I 2008 og 2009 var der uventede høje erstatningsstigninger. Inden for visse områder er væksten i gennemsnitsskaderne begyndt at aftage, men niveauet er fortsat højt. Den samlede effekt af de iværksatte initiativer ventes at medføre, at koncernens lønsomhed bevæger sig mod det målsatte niveau for combined ratio som angivet i årsrapporten Brutto investeringsafkast Den samlede investeringsportefølje udgjorde 41,2 mia. DKK ved udgangen af 1. halvår 2010 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på 992 mio. DKK. Resultatet i 2. kvartal 2010 var negativt påvirket af udviklingen inden for aktier, der gav et tab på 157 mio. DKK. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 4

7 Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 384 mio. DKK i 1. halvår i forhold til mio. DKK for samme periode året før. Tryg Forsikring diskonterer forsikringshensættelserne, opvejes kursgevinster som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede forsikringshensættelser. Tryg Forsikring har i sin styring opdelt investeringsporteføljen i en del, der anvendes til matchning af de diskonterede forsikringshensættelser og en anden del, den fri investeringsportefølje, hvor koncernens resultater fra øvrige obligationer, aktier og ejendomme kommer fra. Resultat før og efter skat Resultat før skat samt ophørte og frasolgte aktiviteter faldt fra mio. DKK til 94 mio. DKK i 1. halvår Skatten af fortsættende aktiviteter udgjorde i 1. halvår 2010 en udgift på 25 mio. DKK. Periodens resultat efter skat og ophørte aktiviteter blev således 51 mio. DKK i forhold til mio. DKK. Ophørte og frasolgte aktiviteter Tryg Forsikring solgte fornyelsesretten til sø-kaskoforsikring til Codan for 50 mio. DKK, hvilket er indregnet under Andre indtægter og omkostninger. Sø-kasko havde en præmieindtægt på cirka 400 mio. DKK i 2009 og gav underskud. Sø-kasko er udtaget af de historiske tal for koncernens udvikling, og engangseffekten af salget er opgjort under posten Ophørte og frasolgte aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Moderna Försäkringar er filialiseret pr. 1. juli Filialiseringen har ingen påvirkning på Tryg Forsikring koncernens resultat eller balance. Solvens EU er i færd med at udarbejde nye fælles rammer for forsikringsselskabers kapitalkrav, de såkaldte Solvency IIregler, der træder i kraft den 1. januar I juli 2010 er der udsendt nye retningslinjer. Det er vurderingen, at de kommende solvenskrav ligger under det nuværende kapitalniveau for Tryg Forsikring, der understøtter en "A-" rating hos Standard & Poor s. Samfundsansvar (CSR) Læs om Tryg Forsikrings løbende udvikling inden for samfundsansvar på Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 5

8 Privat Norden Privat Norden sælger forsikringer til privatpersoner inden for blandt andet bil-, ejendoms-, ansvars-, rejse-, arbejdsskade- og sundhedsforsikringer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Forretningsområdet udgør cirka 51 % af koncernens samlede præmieindtægter. God vækst i præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 10,7 % (16,6 % i DKK) til mio. DKK. Udviklingen er præget af høj vækst i Sverige og Finland på henholdsvis 64 % og 24 % samt ikke mindst 7,0 % vækst i Danmark. For de udvalgte hovedprodukter steg villaforsikringer i Danmark med 6 % og med 9 % i Norge. Inden for bilforsikringer steg gennemsnitspræmien 6 % i Norge, mens den var uændret i Danmark. I Danmark er gennemsnitspræmien på bilforsikringer de senere år faldet som følge af omlægning af risikoparametre såsom kørelængde, bilens alder og sikkerhedsudstyr. Denne omlægning af porteføljen er nu gennemført, og gennemsnitspræmien forventes derfor at stige fremadrettet. Fastholdelsesprocenten i Danmark var 90,1, hvilket svarer til at de danske privatkunder i gennemsnit bliver 10,1 år hos Tryg Forsikring. I Norge steg fastholdelsesprocenten fra 85,1 til 85,5. God underliggende skadeudvikling Erstatningsudgifterne steg til mio. DKK, og erstatningsprocenten udgjorde 82,8 mod 75,2. Det mindre fald i erstatningsprocenten i 2. kvartal 2010 viser, at præmieforhøjelser gennemført i begynder at have en stabiliserede effekt på lønsomheden. Fremadrettet ventes en fortsat gradvis forbedring som følge af disse og andre tiltag. I Danmark var skadeforløbet 79,8 mod 75,5. Udviklingen inden for bilforsikringer i Danmark er fortsat tilfredsstillende, mens der er udfordringer inden for villa- og indboforsikringer, hvor combined ratio er over 100. Politiet har øget indsatsen overfor indbrud i foråret De danske indbrudsstatistikker viste i 2. kvartal 2010 et mindre fald, men gennemsnitsskaden er højere, og de samlede skadeudgifter er derfor fortsat på et nyt og meget højt niveau. I Norge var skadeforløbet 86,6 i forhold til 75,1 i 1. halvår 2009 og var påvirket af reservestyrkelser på omkring 4,6 % i 2. kvartal. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 6

9 I Finland faldt skadesforløbet fra 81,8 til 75,3 og understøtter dermed den lønsomhedsfokus, der blev opprioriteret i sommeren Omkostningsprocent på 15,9 mod 17,1 Omkostningerne udgjorde i 787 mio. DK, og omkostningsprocenten faldt fra 17,1 til 15,9. Omkostningsprocenten faldt som følge af en fokuseret indsats på effektiviseringstiltag, hvor koncernen blandt andet har gennemført en effektivisering af distributionskanalerne, siden Tryg Forsikrings koncernstruktur blev ændret til en nordisk struktur den 1. januar Hovedelementerne i den ny distributionsstrategi er at øge kundetilgængeligheden, imødekomme ændret kundeadfærd og behov og samtidig effektivisere og reducere omkostningerne. Dette er sket ved at lukke for direkte salg i Norge via Tryg Forsikrings egne kontorer (ni kontorer i alt) og overføre medarbejderne til kundecentre, hvor kunderne betjenes telefonisk. Kundebesøg foretages således fremover kun af franchisekontorernes medarbejderne i Norge, hvor Tryg Forsikring har over 80 franchisekontorer. I Danmark blev der gennemført tilsvarende omstrukturering, hvor seks rådgivningscentre blev omlagt til kundecentre, hvor medarbejderne betjener kunderne telefonisk. Endelig er fokus på salg via internet øget betydeligt. Omlægningen vil medvirke til et bedre serviceniveau i alle call-centre, hvilket er en parameter med stor fokus, da høj kundetilfredshed medfører længere kundeholdbarhed og bedre lønsomhed. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat faldt fra 334 mio. DKK til 73 mio. DKK. Resultatet i 2. kvartal 2010 er det bedste i flere år. Fokus vil fortsat være på at skabe en bæredygtig struktur og balance specielt indenfor villa- og indboforsikringer, hvilket yderligere vil forbedre lønsomheden yderligere fra det nuværende niveau. Combined ratio på 99,2 Combined ratio var 99,2 i 1. halvår 2010 i forhold til 93,2 i samme periode Combined ratio for Privat Norden indeholder ekspansionsudgifter i Sverige og Finland, hvor combined ratios ligger højere end i Danmark. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 7

10 Erhverv Norden Erhverv Norden sælger forsikringer til virksomheder inden for blandt andet bil-, ejendoms-, ansvars-, rejse-, arbejdsskade- og sundhedsforsikringer i Danmark, Finland og Norge. Forretningsområdet udgør cirka 22 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 9,1 % i lokal valuta (13,2 % i DKK) til mio. DKK. Den høje vækst skyldes, at der blev overflyttet portefølje fra både Privat Norden og Industri Norden til Erhverv Norden. Desuden var der tilgang af kunder i både Danmark og Norge. Kundefornyelsen inden for Erhverv Norden blev fastholdt i både Danmark og Norge og var på 86,9 %, hvilket betyder, at et kundeforhold i gennemsnit varer cirka 8 år. I tillæg til de selektive præmieforhøjelser vil der i løbet af efteråret 2010 blive gennemført generelle præmieforhøjelser og skadereducerende initiativer med henblik på at forbedre lønsomheden inden for såvel produkter som kundesegmenter. Præmieudviklingen ventes derfor at blive påvirket af stigende gennemsnitspræmier, hvor præmievæksten i 2009 og 2010 har påvirket af stigende volumen. Erstatningsprocent forbedret i Norge og fortsat høj i Danmark Erstatningsudgifterne lå i 1. halvår 2010 på et niveau, der ikke er tilfredsstillende. De samlede erstatningsudgifter var mio. DKK og skadeforløbet udgjorde 96,3 i forhold til 75,2 i 1. halvår Erhverv i Danmark havde i april en enkelt storskade som påvirker resultatet i 2. kvartal 2010 betydeligt. En række præmietiltag og skadeforebyggende initiativer til at bringe erstatningsprocenten ned mod koncernens målsatte niveau på mellemlang sigt er sat i værk. Dette gælder for eksempel danske landbrugsforsikringer, hvor præmieforhøjelser blev iværksat i efteråret Erhverv Nordens øvrige produkter vil få generelle præmieforhøjelser på % fra 1. oktober 2010, hvortil kommer yderligere risikoforebyggende arbejde og omkostningsreduktioner i skadebehandlingen gennem optimering af indkøbsaftaler. Endvidere er Erhverv Norden også omfattet af de ændringer i distributionsstrategien, der er nævnt i afsnittet Privat Norden. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 8

11 Omkostningsprocent på 24,4 Omkostningerne udgjorde 513 mio. DKK, og omkostningsprocenten faldt således fra 24,8 til 24,4. Omkostningsprocenten er højere end koncernens gennemsnit, hvilket i nogen grad skyldes højere salgs- og procesomkostninger end i Privat Norden, hvor en lang række processer er automatiseret og omlagt til mere effektive salgs- og servicekanaler. For at reducere omkostningsprocenten er der sat yderligere fokus på automatiseringsprocesser samt reduktion i salgsomkostningerne. Erhverv Nordens aktiviteter i Danmark er kendetegnet ved dyr direkte distribution. Denne distributionsform er under revision med henblik på at reducere omkostningsbasen. Forsikringsteknisk resultat Erhverv Norden opnåede et forsikringsteknisk resultat på -419 mio. DKK i forhold til 25 mio. DKK. Tryg Forsikring vurderer ikke resultatet som tilfredsstillende, men det bør bemærkes, at den norske del af forretningen viste et positivt resultat i 2. kvartal De tidligere nævnte initiativer for at forbedre lønsomheden vil på mellemlang sigt medvirke til at bringe lønsomheden til et tilfredsstillende niveau. Combined ratio Combined ratio var 120,7 i forhold til 100,0 i 1. halvår I Danmark var combined ratio 124,6, og i Norge var den 109,7. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 9

12 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandene Tryg Forsikring i Danmark, Norge og Moderna i Sverige. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Forretningsområdet udgør cirka 27 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne faldt 5,9 % i lokal valuta (faldt 0,9 % i DKK) til mio. DKK. De historiske tal er justeret for frasalget af sø-kaskoforretningen. Endvidere er der overflyttet portefølje fra den danske del af Industri Norden til Erhverv Norden, hvilket påvirker udviklingen. I den danske del af Industri Norden faldt bruttopræmierne med 12,4 % som følge af den økonomiske afmatning, der har medført lavere volumen og hård priskonkurrence på enkeltprodukter såsom arbejdsskadeforsikringer. I Norge faldt præmieindtægterne med 5,9 % i lokal valuta (steg 3,8 % i DKK), hvilket også skyldes øget konkurrence særligt på personforsikringer. Tryg Forsikring fokuserer på at være en stabil og langsigtet kvalitetsleverandør af tryghed for industrikunder og vil ikke deltage i ulønsom priskonkurrence. Denne strategi har i den nuværende konkurrencesituation medført en lavere tilgang af nye kunder og en let øget afgang af eksisterende kunder. Historisk set har nye aktører i markedet anvendt prisparameter som primær konkurrencekraft, som siden hen udmøntes i dårlig indtjening og efterfølgende øgede priser for at bedre lønsomheden. Industrimarkedet har siden 2009 været påvirket af en sådan adfærd fra nogle markedsdeltagere. Tryg Forsikring ønsker ikke at bidrage til en sådan udvikling, da vi mener, at erhvervslivet er bedst tjent med en bæredygtig, balanceret, forudsigelig og langsigtet risikoplanlægning. Særdeles tilfredsstillende skadeforløb på 71,3 Skadeforløbet var 71,3 mod 69,0 samme periode året før. I 1. halvår 2010 var der storskader for 116 mio. DKK mod 210 mio. DKK samme periode året før. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 10

13 Omkostninger Omkostningerne var DKK 337 mio. DKK og påvirket af stigningen i NOK og SEK samt ekspansion i Sverige, hvor Modernas aktiviteter inden for industriområdet blev inkluderet. Omkostningsprocenten har siden 2009 været stigende som følge af faldende præmieindtægter, da det ikke har været muligt at reducere omkostningerne i samme hastighed. Industri Norden har iværksat omkostningsbesparelser for at fastholde den lave omkostningsprocent blandt andet ved rationalisering af arbejdsprocesser og restriktiv bemandingspolitik. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev 388 mio. DKK i forhold til 505 mio. DKK. Omkostninger til genforsikring steg fra 137 mio. DKK til 249 mio. DKK, hvilket hænger direkte sammen med færre storskader. Combined ratio på 84,8 anses for særdeles tilfredsstillende Combined ratio var 84,8 i 1. halvår 2010 mod 80,8 i samme periode Combined ratio i Danmark var 84,3 mod 82,0 og i Norge var combined ratio 81,6 mod 77,6. I begge perioder var afløbet positivt. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 11

14 Investeringsvirksomhed Koncernens investeringsportefølje på 41,2 mia. DKK gav i 1. halvår 2010 et bruttoafkast (før ændringer foranlediget af diskontering og andre finansielle poster) på 992 mio. DKK. Tryg Forsikring styrer investeringsporteføljen med en opdeling i en match-portefølje, der afdækker risikoen på hensættelserne, og i en fri investeringsportefølje, hvor koncernens investeringsrisici og aktive investeringsallokering foretages. Nettoinvesteringsresultatet på 1 mio. DKK i forhold til 559 mio. DKK blev i 1. halvår 2010 negativt påvirket af kursfald på aktier på 70 mio. DKK. Obligationer Obligationsporteføljen på 35,4 mia. DKK gav et afkast på 940 mio. DKK. Tryg Forsikring matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og forsikringshensættelserne) på i alt 32,8 mia. DKK med det formål at neutralisere eksponeringen over for ændringer i renteniveau og -kurve. Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig varighed på cirka 2 år, er placeret med 24 % i europæiske statsobligationer (heraf DKK 670 mio. DKK i statsgaranterede, spanske obligationer med en løbetid på under 1 år), 5% i statsgaranterede danske bankindskud, 63% i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10% som bankindskud i øvrige nordiske banker og 7% i andet. I løbet af det seneste år er realkreditobligationsporteføljen omlagt fra længere og konverterbare obligationer til korte og ikkekonverterbare obligationer. 83% af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 8% i AA-ratede papirer og 1% i A-ratede papirer. Norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet, udgjorde 4%. Den aktive del af porteføljen, den del, der ikke anvendes til matchning af forsikringshensættelserne, og som i princippet udgør selskabets kapital (inklusive ansvarlig lånekapital), udgjorde ved udgangen af perioden 9,6 mia. DKK. Denne del af porteføljen består af aktier for 1,8 mia. DKK eller 19 %, ejendomme for 3,9 mia. DKK eller 41 % samt rentebærende fordringer og obligationer for 3,9 mia. DKK eller 40 %. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 12

15 Aktier Aktieporteføljen gav i perioden et resultat på -70 mio. DKK. Aktieporteføljen er bredt diversificeret, og fordelingen på geografi kan ses i grafen forneden. Ejendomme Ejendomsporteføljen gav et afkast på 122 mio. DKK. Ejendomsafkastet beregnes på baggrund af ejendommenes løbende nettolejeindtægter. For domicilejendommene beregnes et afkast, baseret på markedslejer for tilsvarende bygninger, der dog fratrækkes igen i posten andre finansielle indtægter og udgifter. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 13

16 Forventninger til 2010 Præmier Bruttopræmieindtægterne forventes at stige 3-4 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til tidligere forventninger. Moderna indgik i tallene fra og med 2. kvartal 2009, og denne konsolidering løfter væksten i 2010 med cirka 1 procentpoint. Væksten i DKK ventes højere end 3-4 %, da NOK og SEK valutaer er steget omkring 10 % i forhold i DKK siden foråret Præmievæksten forventes opnået ved fortsat høj vækst i Sverige og Finland samt realisering af de annoncerede præmieforhøjelser i alle fire lande. Den samlede effekt af præmieforhøjelser og almindelig inflationsstigning (indeksregulering) er cirka 0,9 mia. DKK i Med de gennemførte og planlagte præmieinitiativer ventes yderligere effekt i 2011 på cirka 1,0 mia. DKK og cirka 0,6 mia. DKK i Den økonomiske konjunktur samt priskonkurrence på visse forsikringer til erhvervslivet er indarbejdet i ovenstående forventninger dog med usikkerhed om den samlede effekt. Combined ratio før vintereffekt og afløb resten af året Forventningerne til combined ratio før afløb resten af året og ekstraordinære vinterskader justeres fra til Vinterskaderne er estimeret til omtrent 700 mio. DKK, hvilket svarer til 3,4 procentpoint på combined ratio. Den faktiske combined ratio inklusive udgifter til vinterskader, men før afløb resten af året, forventes således i intervallet for helåret Forventningerne til combined ratio indeholder ikke afløb for resten af Afløb har de seneste fire år påvirket combined ratio positivt med 3,5-4,6 procentpoint. Skader De ekstraordinære vinterskader i 1. kvartal 2010 påvirker resultatet for helåret betydeligt. Som angivet i 1. kvartal 2010 steg skaderne mere end antaget. Udviklingen i 2. kvartal 2010 viser, at udviklingen forløber som antaget, men at niveauet fortsat er højt. Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 0,5-0,6 mia. DKK for hele Storskader udgjorde 374 mio. DKK brutto i 1. halvår For resten af 2010 forventes storskader for mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2010 at udgøre 0,2-0,3 mia DKK. Vejrrelaterede skader inklusive vinterskader på netto 700 mio. DKK udgjorde 753 mio. DKK i 1. halvår For resten af 2010 antages forventningerne til vejrrelaterede skader for 0,1-0,2 mia. DKK. Afløb Afløbsresultatet, som er ændringer i erstatningshensættelser, var netto 327 mio. DKK år til dato Forventningerne indeholder ikke afløb for resten af Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af stram omkostningsstyring, løbende effektivisering og rationalisering, som skaber plads til ekspansion og vækst. I 2010 er omkostningsprocenten påvirket af øgede omkostninger i forbindelse med en flerårig forbedring af forretningsprocesser og understøttende it-systemer, øgede omkostninger i forbindelse med forberedelse og implementering af Solvency II samt omkostninger til pannordiske brandingaktiviteter af Tryg Forsikring som nordisk tryghedsleverandør. Brandingaktiviteterne bliver iværksat i 2. halvår af Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 14

17 Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes at udgøre 0,4-0,8 mia. DKK i 2010 før afløb i resten af 2010 i forhold til 1,55 mia. DKK i Eksklusive vinterskader forventes et resultat på 1,1-1,5 mia. DKK. Investeringsresultat Investeringsmarkedernes udvikling i perioden frem til 30. juni 2010 medfører en nedjustering af forventningen til investeringsresultatet for Efter overførsel af forsikringsteknisk rente forventes nu et resultat på 0,1-0,2 mia. DKK mod tidligere 0,3-0,4 mio. DKK. Et aktieafkast på -70 mio. DKK i 1. halvår 2010 mod en forventet indtægt på cirka 0,1 mia. DKK begrunder nedjusteringen. Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2010 er baseret på investeringsresultatet til og med 30. juni 2010 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2010 på 2,3 % p.a. for obligationer, 7,0 % p.a. for aktier og 6,0 % p.a. for fast ejendom. Volatilitet og usikkerhed i de finansielle markeder foranlediget af blandt andet sydeuropæisk statsgældsproblemer samt et fortsat skrøbeligt spirende økonomisk opsving bevirker, at forventningerne til investeringsafkastet er behæftet med stor usikkerhed. I perioden fra 1. juli 2010 til 9. august 2010 steg aktier generelt med 9 %. Isoleret set betyder denne udvikling, at aktieporteføljen har givet et afkast på 142 mio. DKK, der ikke er medtaget i ovenstående forventning til investeringsresultatet. Skat For 2010 skønnes den effektive skatteprocent for året at blive på 27, der dog afhænger af størrelsen af skattefrie eller ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller tab. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 15

18 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende Tryg Forsikrings fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, kan, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Tryg Forsikring opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Tryg Forsikrings faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg Forsikring er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 16

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2010 for Tryg Forsikring A/S og Tryg Forsikring koncernen. Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, og halvårsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for halvåret 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Ballerup, den 17. august 2010 Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør for Proces &IT Lars Bonde Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Strategi & service & Salg Direkte service & Salg Partnere Human Kompetence Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Koncerndirektør for Skade Koncerndirektør for Industri Koncerndirektør for Corporate Branding & Forretningscentre Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Lene Skole-Sørensen Jesper Hjulmand John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Tina Snejbjerg John Bill-Ove Johansson Berit Torm Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 17

20 Regnskab Tryg Forsikring koncernen Resultatopgørelse Tryg Forsikring, Halvårsrapport 2010, side 18

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere