Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter"

Transkript

1 Vejledning til DBU s standardspillerkontrakt - til klubber, spillere og agenter 1. Formål og anvendelse Spillerkontrakten finder obligatorisk anvendelse ved indgåelsen af alle professionelle kontrakter. 1 Den reviderede kontraktformular kan hentes på DBU s hjemmeside og skal udfyldes og indsendes til godkendelse i Divisionsforeningen 2 pr. mail senest en uge efter kontraktindgåelsen. 3 Det er kontraktparternes ansvar at indgå en spillerkontrakt, som ikke strider mod gældende regler under FIFA, DBU og Divisionsforeningen. Nærværende dokument er en vejledning til klubber, spillere og fodboldagenter i at udfylde kontrakten i henhold til gældende regler og sikre, at der ikke indskrives forhold, som giver anledning til uoverensstemmelse mellem parterne senere i aftaleforløbet. Vejledningen er ikke et juridisk bindende dokument, men er ment som en hjælp til kontraktparterne. Til yderligere støtte kan tjeklisten bagerst i dokumentet anvendes til brug ved kontraktindgåelsen. Ved øvrige spørgsmål, kontakt venligst Divisionsforeningens administration. 2. Oplysninger om parterne (første side) 2.1 Kontaktoplysninger Kontrakten skal indeholde alle nødvendige oplysninger om parterne, herunder kontaktoplysninger. Kontrakterne bliver som noget nyt sendt retur til parterne pr. mail efter godkendelse og ikke med almindelig brevpost som hidtil, hvorfor parternes s skal anføres. Dette gælder også en eventuel forældermyndighedshaver og agent, da Divisionsforeningen kan have brug for at komme i kontakt med disse forud for kontraktgodkendelsen. 2.2 Spillerens fødselsdato Spillerens fødselsdato skal altid anføres. Det er vigtigt, at fødselsdatoen er korrekt anført således, at det kan vurderes, om kontrakten er omfattet af de nationale kompensationsregler og reglerne for mindreårige spillere. Der må ikke indgås kontrakter med spillere, som er under 15 år på kontraktindgåelsestidspunktet National kompensation Det skal anføres, i hvilken klub spilleren senest var spilleberettiget, samt hvorvidt han havde status som kontraktspiller eller amatørspiller. Dels for at vurdere, om kontrakten er omfattet af de 1 Jf. DBU Cirkulære nr. 110 (2017) Jf. DBU Cirkulære nr. 110 (2017) Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 5.2, 2. pkt. 4 Jf. DBU Cirkulære nr. 67 (2010) 1.1. Side 1 af 13

2 nationale kompensationsregler 5, dels i forhold til efterlevelsen af reglerne om forbud mod at indgå kontrakter med mere end to klubber pr. sæson Spillerpas Ved kontrakter omfattet af det nationale kompensationssystem skal der altid indsendes et spillerpas til DBU s afdeling Jura & Licens, som administrerer udbetalingen af national kompensation. 7 En kontrakt er omfattet af de nationale kompensationsregler, hvis det er spillerens første eller anden professionelle kontrakt, og han er under 22 år på kontraktindgåelsestidspunktet. 8 Se også DBU s Vejledning vedr. kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber på DBU s hjemmeside. Ved skifte fra en udenlandsk klub er det de internationale regler om klubskifte, træningskompensation og solidaritetsbidrag, som finder anvendelse. 2.4 Klubskifte Overgangsperioder Klubskifte til en dansk klub må kun finde sted inden for de to transfervinduer, 15. juni august og 5. januar januar. 9 Denne begrænsning gælder dog ikke kontraktforlængelser og kontrakter med egne amatørspillere, 10 da disse ikke regnes for klubskifter. En kontraktspiller må højst skifte klub to gange i Danmark i løbet af et turneringsår, 1. juli juni, og spilleren må kun deltage i officielle kampe i denne periode for to danske klubber. 11 Dog gælder, at ved et klubskifte fra en udenlandsk klub, hvis nationale forbunds turneringsår afviger fra det danske, må spilleren deltage i officielle kampe for en tredje klub inden for det danske turneringsår. 12 Som klubskifte omfattet af ovenstående regler regnes både ansættelse i en ny klub og udlejning til en ny klub. 13 Retur fra lejeophold udgør ikke et nyt klubskifte. Alle relevante dokumenter og oplysninger skal være modtaget inden for overgangsperioden, for at en spillerkontrakt kan betragtes som rettidigt modtaget. 14 Kontrakten skal således være korrekt underskrevet og modtaget af Divisionsforeningen, ligesom en eventuel ophørsaftale med den afgivende klub skal være underskrevet og modtaget af Divisionsforeningen. Klubben hhv. DBU skal have anmodet om spillercertifikatet (ved nationale klubskifter) hhv. ITC et (ved internationale klubskifter) inden for overgangsperioden. 5 Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015). 6 Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 4.1 og Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 2.1 og Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 2.4, 1. pkt. 12 Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 2.4, 2. pkt. 13 Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 2.4, 3. pkt. 14 Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 2.6. Side 2 af 13

3 2.4.2 Spilleberettigelse En spiller er først spilleberettiget, når betingelserne for spilleberettigelse er opfyldt, herunder at reglerne om overgangsperioder og klubskifte er overholdt, klubben har modtaget hans spillercertifikat, og han er indregistreret for klubben i KlubOffice, samt er behørigt anført på klubbens spillerliste A eller B eller i øvrigt er spilleberettiget i den pågældende turnering. Der gøres opmærksom på, at klubben skal anmode om certifikatet fra den afgivende danske klub i KlubOffice, inden transfervinduet lukker. DBU skal have anmodet et eventuelt udenlandsk forbund om spillerens spillercertifikat (ITC) i FIFA TMS, inden transfervinduet lukker, ellers vil transferen ikke blive gennemført. I den forbindelse er det ikke nødvendigt at uploade en af Divisionsforeningen godkendt kontrakt i TMS, blot en underskrevet kontrakt Ophørsaftaler Vær opmærksom på, at kontrakten først må påbegynde, når en eventuel igangværende kontrakt med en anden dansk eller udenlandsk klub er enten udløbet eller ophævet. I sidstnævnte tilfælde skal Divisionsforeningen modtage en ophørsaftale mellem spilleren og den afgivende klub med ophør senest samme dato som den nye kontrakts startdato. Denne ophørsaftale skal være Divisionsforeningen i hænde inden overgangsperiodens udløb for at blive regnet for rettidigt modtaget. 15 Hvis spillerens afgivende klub er en udenlandsk klub, vil dennes skriftlige bekræftelse på ophør af kontrakten være tilstrækkelig, såfremt den er Divisionsforeningen i hænde inden udløbet af overgangsperioden. Ved salg af spillere fra en udenlandsk til en dansk klub kan klubben benytte bekræftelsen i FIFA TMS eller TPO-erklæringen i TMS. En kontrakt modtaget inden for transfervinduet vil ikke blive godkendt, før Divisionsforeningen har modtaget en ophørsaftale fra spillerens seneste klub. Hvis dette sker, efter transfervinduet er lukket, kan den nye kontrakt ikke godkendes. Det er derfor vigtigt, at alle formaliteter er på plads inden udløbet af transfervinduet. 2.5 Kontraktens varighed og udløbsdato Kontraktens gyldighedsperiode skal være behørigt anført. Kontrakter med mindreårige spillere og bibeskæftigede må maksimalt have en varighed på 3 år. 16 For øvrige spillere er maksimal varighed 5 år. 17 Kontraktens startdato må først ligge, tidligst når en eventuel igangværende kontrakt med en anden dansk eller udenlandsk klub er enten udløbet eller ophævet. Kontrakten skal altid have udløbsdato den 30. juni eller den 31. december Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten 3.3. Side 3 af 13

4 3. Ansættelsesform (afsnit 1) 3.1 Ansættelsesform Det skal udtrykkeligt anføres, om spilleren er ansat som bibeskæftiget, deltidsansat, fuldtidsansat eller trainee. For en definition og uddybelse af de forskellige ansættelsesformer henvises til Overenskomstens F.s.v.a deltidsbeskæftigede En deltidsbeskæftiget spiller skal have en tidsperiode på mindst fem timer hver dag i tidsrummet 08:00-19:00, hvor han må tage andet arbejde. 19 Denne tidsperiode skal altid anføres i kontrakten og må ikke fragås eller være skiftevis længere og kortere end de fem timer. Husk at anføre de månedlige antal arbejdstimer med kryds: - Under 117 timer, men mindst 78 timer eller - Mindst 117 timer F.s.v.a. trainees Denne ansættelsesform kan kun benyttes af klubber, som opfylder betingelserne i Overenskomstens 3.5.D. En trainee-kontrakt kan kun indgås med en spiller, som er ved at gennemføre den lovpligtige grundskoleuddannelse, eller som er på én af Undervisningsministeriets til enhver tid godkendte ungdomsuddannelser. 20 Ophører en trainee-spiller med at gennemføre en ungdomsuddannelse, skal der inden for 4 mdr. indgås en ny kontrakt, som følger én af de øvrige ansættelsesformer. 21 Sker dette ikke, vil vilkårene frem til trainee-kontraktens udløb svare til vilkårene for en bibeskæftiget, herunder at træning skal placeres uden for de almindelige arbejdstider 8:00-16:00 på alle hverdage Ændring af ansættelsesformen Det er ved tidspunktet for kontraktindgåelsen tilladt at aftale en senere ændring af ansættelsesformen, fx at kontrakten overgår fra en trainee-kontrakt til en fuldtidskontrakt på en given dato. Dog skal spillerens grundløn da stige til minimumslønnen i henhold til Overenskomsten, og kontraktens samlede varighed må ikke overstige det tilladte i henhold til spillerens alder og ansættelsesformen. 23 En ændring af ansættelsesformen kan også forekomme under kontraktens løbetid, såfremt parterne aftaler dette i et kontrakttillæg, som indsendes til godkendelse i Divisionsforeningen. Spillerens 19 Jf. Overenskomsten 3.5.B. 20 Jf. Overenskomsten 3.5.D. 21 Jf. Overenskomsten 3.5.D. 22 Jf. Overenskomsten 3.5.D. 23 Jf. Overenskomsten 3.7. Side 4 af 13

5 grundløn skal da stige til minimumslønnen i henhold til Overenskomsten, og kontraktens varighed må ikke overstige det tilladte i henhold til spillerens alder og ansættelsesformen. 24 Alternativt kan der indgås en helt ny kontrakt, som vil blive regnet for en ny kontrakt i relation til de nationale kompensationsregler. 3.2 Handlingsplan Ved indgåelse af kontrakter med mindreårige og trainees skal der senest 30 dage efter kontraktindgåelsen indsendes en handlingsplan til Divisionsforeningen. 25 Handlingsplanen kan findes på DBU s hjemmeside. 4. Rettigheder og pligter (afsnit 2) 4.1 Loyalitet/moderklub Klubbens moderklub, hvori spilleren er tilpligtet at være medlem i hele kontraktperioden, skal anføres i spillerkontrakten. 4.2 Deltagelse i træning og kamp Det skal anføres i kontrakten, hvilken træningsgruppe spilleren har pligt til at træne med og spille kamp for. 26 Der skal alene anføres ét kryds. 5. Aflønning (afsnit 2) Samtlige elementer af spillerens løn, herunder grundløn, personalegoder og individuelle bonusser, dog ikke kollektive bonusser, skal fremgå af spillerkontrakten Spillerens grundløn Spillerens grundløn skal anføres eksklusiv feriepenge, pensionsbidrag og sportsopsparing. Der må ikke anføres en samlet løn (bruttoløn) inkl. feriepenge, pensionsbidrag og sportsopsparing Minimumsløn Grundlønnen skal være i overensstemmelse med Overenskomstens minimumslønkrav for den pågældende ansættelsesform og kontraktens løbetid. 29 Minimumslønnen indeksreguleres hvert år den 1. juli. 30 Orientering om minimumslønsreguleringerne udsendes til klubberne hvert år. 24 Jf. Overenskomsten Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten Jf. Overenskomsten 9.1. Side 5 af 13

6 Pr. 1. juli 2017 er minimumslønnen reguleret til følgende satser: Bibeskæftigede med kontraktlængde op til og med 24 mdr kr./mdr. Bibeskæftigede med kontraktlængde over 24 mdr kr./mdr. Deltidsbeskæftigede kr./mdr. Fuldtidsbeskæftigede kr./mdr. Trainees kr./mdr. Klubben skal sikre at regulere lønudbetalingen pr. 1. juli hvert år, hvis den aftalte løn ikke lever op til minimumslønskravene efter indeksreguleringen. Medregnet i minimumslønnen er udelukkende grundlønnen og den skattemæssige værdi af fri bolig, 31 såfremt klubben betaler bolig til spilleren. Alle øvrige bonusser, personalegoder o.a. indgår ikke i minimumslønsberegningen. 5.3 Bonusser og øvrige personalegoder Øvrige personalegoder såsom fri bil, fri telefon samt individuelle bonusser (herunder sign on-fees og stay-on fees) og kollektive bonusser indgår ikke i mindstelønnen og skal anføres ved siden af. Hvis klubben betaler agenthonorar på spillerens vegne, skal dette anføres i kontrakten. Spilleren skal med sin underskrift på kontrakten samtykke hertil, idet betaling af agenthonorar er et skattepligtigt gode og sker for spillerens regning. 6. Klubskifte (Afsnit 3) Særlige aftaler om klubskifteforhold skal anføres i Afsnit 3. Når kontrakten modtages til godkendelse, tjekkes det, at den ikke indeholder bestemmelser i strid med Overenskomsten eller FIFA s, DBU s eller Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler. En kontrakt, som fx indeholder en ulovlig TPO-aftale, vil således blive afvist. Der gøres derfor opmærksom på, at der ikke må indgås aftaler, som giver en tredjemand, fx en agent, andel i et fremtidigt salg, 32 herunder transfersum, træningskompensation og solidaritet. Uanset ovenstående forbud er det dog tilladt for spilleren at modtage en andel af en fremtidig transfersum i form af et fastsat beløb. Dette beløb må ikke være anført som en procentsats, men skal udgøre et fast beløb, som evt. kan gradueres i intervaller afhængig af størrelsen på transfersummen. Vær dog opmærksom på sammenfald i tallene, som kan medføre tvister om det endelige beløb til spilleren ved et givent salg. 31 Jf. Overenskomsten Jf. DBU Cirkulære nr. 96 (2015) 6.1 og 6.2. Side 6 af 13

7 Fx: Hvis transfersummen er mellem kr. og kr., modtager spilleren kr. Hvis transfersummen er mellem kr. og kr., modtager spilleren kr. Hvis transfersummen er mellem kr. og kr., modtager spilleren kr. Hvis transfersummen er over kr., modtager spilleren kr. Se også DBU s vejledende fortolkning af FIFA s TPO-forbud og DBU Cirkulære nr Fodboldagenter 7.1 Registrerede agenter Agenter, som har medvirket til at indgå eller forhandle kontrakten for den ene eller begge parter, skal anføres i kontrakten, som minimum med navn, firmanavn og underskrift. Hvis parterne vælger ikke at gøre brug af en agent, skal dette fremgå udtrykkeligt af kontrakten. 33 Det er da tilstrækkeligt, at der ikke er anført nogen agent i kontrakten. Det er parternes ansvar at sikre, at der indgås en repræsentationsaftale mellem agenten og den part, han har repræsenteret i kontraktindgåelsen. 34 Det påhviler ligeledes parterne at sikre, at agenten, der gøres brug af, er registreret ved DBU. Der må kun må indgås repræsentationsaftale med agenter, som er registeret ved DBU, eller som senest samtidig med indgåelse af repræsentationsaftalen indsender ansøgning om registrering til DBU. 35 På DBU s hjemmeside ligger en udtømmende oversigt over alle registrerede og certificerede agenter, som løbende opdateres. Divisionsforeningen tjekker, at eventuelle agenter anført i spillerkontrakten er registreret ved DBU og fremgår på DBU s agentoversigt som repræsentanter for den pågældende klub eller spiller Mindreårige og agenter Kun certificerede agenter må repræsentere spillere under 18 år, og der skal indgås en repræsentationsaftale som nævnt ovenfor Dobbeltrepræsentation I de tilfælde, hvor en agent har repræsenteret begge parter i forhandling eller kontraktindgåelse, skal der udover at sendes en repræsentationsaftale til DBU fra hver part, indsendes en dobbeltrepræsentations- og honorarfordelingsaftale til DBU og en dobbeltrepræsentations- og honorarfordelingsaftale til Divisionsforeningen. 37 Der stilles ingen formkrav til aftalen, men parterne 33 Jf. DBU Cirkulære nr. 108 (2017) 10.3 og Jf. DBU Cirkulære nr. 108 (2017) 10.2 og Jf. DBU Cirkulære nr. 108 (2017) Jf. DBU Cirkulære nr. 108 (2017) 6.6, 2. pkt. 37 Jf. DBU Cirkulære nr. 108 (2017) 8.3, jf Side 7 af 13

8 og agenten skal bekræfte og udtrykkeligt samtykke til, at agenten repræsenterer begge parter, herunder at man er informeret om eventuelle aktuelle og potentielle interessekonflikter opstået herudaf, samt hvorledes agenthonorar skal afholdes. Hvis spilleren er mindreårig, skal minimum én forældermyndighedshaver medunderskrive dobbeltrepræsentations- og honorarfordelingsaftalen. Agenten skal underskrive aftalen, og han modtager efter godkendelse af Divisionsforeningen et eksemplar pr. mail. 7.3 Nye agentregler Der henvises i øvrigt til agentreglerne i DBU s Cirkulære nr. 108 (2017). 8. Godkendelse 8.1 Fravigelse af trykte bestemmelser Kontraktens trykte bestemmelser må kun fraviges på punkter, hvor der udtrykkeligt er angivet mulighed herfor. En kontrakt, som er fraveget på andre punkter, end hvor det er tilladt, vil ikke blive godkendt. 38 På de punkter, hvor der er aftalefrihed, gælder dog Overenskomsten og FIFA s, DBU s og Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler, ligesom almindelig og ufravigelig dansk ret regulerer aftaleforholdet. Dette gælder også eventuelle tillæg til kontrakten. Aftalte vilkår i kontrakt og tillæg i modstrid med Overenskomsten eller FIFA s, DBU s eller Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler vil blive afvist. 8.2 Maksimal varighed Kontrakten vil blive afvist, hvis den overskrider den maksimale varighed henholdt til ansættelsesformen og spillerens alder. For mindreårige eller bibeskæftigede spillere må kontraktperioden maksimalt vare 3 år, for øvrige ansættelsesformer maksimalt 5 år. 39 Kontrakten er uopsigelig, og udløbsdatoen skal altid falde på den 30. juni eller den 31. december. Ellers vil kontrakten blive afvist Mindreårige En kontrakt med en spiller, som var under 15 år på kontraktindgåelsestidspunktet, vil blive afvist, idet det ikke er tilladt at indgå kontrakter med spillere under 15 år Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 6.3, jf. dog Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 6.2, 1. pkt. Jf. også DBU Cirkulære nr. 67 (2010) 1.1. Side 8 af 13

9 Minimum én forældermyndighedshaver skal medunderskrive kontrakten, hvis spilleren er mindreårig på kontraktindgåelsestidspunktet. En kontrakt med en mindreårig, som ikke er underskrevet af en forældermyndighedshaver, vil blive afvist Minimumsløn Kontrakten skal til følge de i henhold til Overenskomsten fastsatte minimumslønkrav. En kontrakt, som ikke lever op til minimumslønkravene vil blive afvist. 8.5 Forlængelses- og forkortelsesoptioner Kontrakten vil blive afvist, hvis den indeholder forlængelses- eller forkortelsesoptioner, som klubben ensidigt kan gøre gældende. 43 Omvendt er det tilladt at lave forlængelses- eller forkortelsesoptioner, som spilleren ensidigt kan gøre gældende over for klubben. 44 Hensigtserklæringer om, at kontrakten kan forlænges eller forkortes, er tilladt, men sådanne erklæringer er ikke juridisk bindende, og en part vil derfor ikke kunne støtte ret herpå. 8.6 Forbehold i forbindelse med helbredstjek Forbehold i spillerkontrakten om efterfølgende tilfredsstillende helbredsundersøgelse vil ikke blive godkendt Arbejds- og opholdstilladelse for udenlandske spillere Forbehold i spillerkontrakten om efterfølgende opnåelse af arbejds- og opholdstilladelse vil ikke blive godkendt. 46 Der gøres opmærksom på, at der skal søges om arbejdstilladelse for spillere fra tredjelande (lande uden for Norden og EU/EØS) ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). I den forbindelse skal klubben indsende en godkendt kontrakt samt en forhåndsgodkendelse udfyldt af forbundet. En sådan formular kan findes på hjemmesiden Ny i Danmark. Ved hver ny kontrakt og lejeaftale med en spiller fra et tredjeland, skal der søges om arbejdstilladelse ved SIRI. SIRI kan kontaktes for nærmere information og vejledning i denne proces. 8.8 Indsendelse til godkendelse og sagsbehandling Godkendelse Kontrakten skal indsendes til godkendelse i Divisionsforeningen senest 7 dage efter underskrivelsestidspunktet. 47 Hvis der er gået længere tid, tjekker Divisionsforeningen, at spilleren ikke har informeret klubben om, at han ønsker at fragå kontrakten Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 6.2, 2. pkt. 43 Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 6.6, 1. pkt. 44 Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 6.6, 2. pkt. 45 Jf. DBU Cirkulære nr. 98 (2016) Jf. DBU Cirkulære nr. 99 (2016) Jf. Spillerkontrakten Afsnit 4, 5.2, 2. pkt. 48 Jf. Spillerkontrakten Afsnit 4, 5.2, 3. pkt. Side 9 af 13

10 Divisionsforeningen skal have modtaget kontrakten og alle øvrige dokumenter inden overgangsperiodens udløb, 49 for at en spillerkontrakt, som indebærer et klubskifte, kan betragtes som rettidigt modtaget af Divisionsforeningen. Dette gælder fx korrekt underskrevede spillerkontrakter, lejeaftaler og aftaler om ophør af en igangværende aftale mellem spilleren og en anden klub, som skal være modtaget inden for overgangsperioden for, at en ny kontrakt kan godkendes Fejl og mangler i kontrakten Hvis Divisionsforeningen har modtaget en underskrevet kontrakt og eventuelle bilag inden for overgangsperioden, vil kontrakten blive regnet for rettidigt modtaget uanset, at der måtte være sket mindre fejl i udfærdigelsen af kontrakten, eller at kontrakten er lettere mangelfuld. Det påhviler i den situation parterne (klub og spiller) at udbedre samtlige fejl og mangler i kontrakten senest en uge efter at være blevet gjort opmærksom herpå. Større fejl, som ikke kan udbedres, fx indgåelse af en spillerkontrakt med en spiller under 15 år, vil resultere i, at kontrakten afvises Sagsbehandlingstid Divisionsforeningen skal inden for 30 dage fra underskrivelsestidspunktet have godkendt kontrakten. 50 Klubberne kan dog forvente en væsentligt forkortet sagsbehandlingstid under hensyntagen til deres mulighed for at handle nationalt og internationalt samt afviklingen af nationale og internationale turneringer. Divisionsforeningen vil i alle tilfælde tilstræbe en sagsbehandling inden næste spillerunde. I spidsbelastningsperioder må klubberne forvente et autosvar pr. mail med bekræftelse på rettidig modtagelse af kontrakten, og at den vil blive godkendt hurtigst muligt Spilleberettigelse En spiller er først spilleberettiget, når betingelserne for spilleberettigelse er opfyldt, herunder at reglerne om overgangsperioder og klubskifte er overholdt, klubben har modtaget hans spillercertifikat, og han er registreret i KlubOffice som meldt ind i klubben. DBU skal i øvrigt have anmodet et udenlandsk forbund om spillerens spillercertifikat (ITC) i FIFA TMS, inden transfervinduet lukker, ellers vil transferen ikke blive gennemført. Det er ikke nødvendigt at uploade en af Divisionsforeningen godkendt kontrakt i TMS, blot en underskrevet kontrakt. Klubben skal have anmodet om spillercertifikatet i KlubOffice, hvis den afgivende klub er en dansk klub, inden for transfervinduet. Spilleren skal desuden for at være spilleberettiget være behørigt anført på klubbens spillerliste A, som skal sendes ind til Divisionsforeningen inden udløbet af overgangsperioden, med mindre han kan stå på klubbens spillerliste B i henhold til propositionerne for den pågældende turnering. 49 Jf. Spillerkontrakten Afsnit 4, 5.2, 2. pkt. og DBU Cirkulære nr. 96 (2015) Jf. Standardspillerkontrakten Afsnit 4, 5.3. Side 10 af 13

11 8.9 Hvad betyder en godkendelse hos Divisionsforeningen? Divisionsforeningen foretager en administrativ godkendelse af spillerkontrakterne. I den forbindelse tjekker Divisionsforeningen, at spillerkontrakten er indgået i overensstemmelse med Overenskomsten og FIFA s, DBU s og Divisionsforeningens regler. Det påhviler dog parterne til enhver tid at sikre, at kontrakten er i overensstemmelse med gældende dansk ret, Overenskomsten og fodboldens øvrige regler, herunder FIFA s, DBU s og Divisionsforeningens til enhver tid gældende regler. Dette er til enhver tid parternes ansvar. Kontrakten er forpligtende inter partes, når parterne har underskrevet den. Kontraktens gyldighed og ikrafttræden i forhold til spilleberettigelse i nationale og internationale turneringer er betinget af, at den er godkendt af Divisionsforeningen. Dette gælder også eventuelle bilag og skriftlige ændringer samt ophørsaftaler. Side 11 af 13

12 Tjekliste til brug ved godkendelse af spillerkontrakten Følgende tjekkes af Divisionsforeningens administration, når kontrakter modtages til godkendelse. Derfor bedes klubberne være særligt opmærksomme på nedenstående ved kontraktudfærdigelsen. Kontrakten indeholder de nødvendige kontaktoplysninger, herunder særligt navn på klub og spiller samt adresser til retursending. Spillerens fødselsdato er anført. Spilleren er ikke under 15 år på kontraktindgåelsestidspunktet. Kontraktens startdato er først på et tidspunkt, hvor en eventuel aftale om ophør med en afgivende klub er trådt i kraft, eller hvor spillerens seneste kontrakt er udløbet. Kontraktens udløbsdato falder enten på den eller Kontraktens varighed overstiger ikke den maksimale varighed for mindreårige spillere og bibeskæftigede (3 år) eller for spillere, som er fyldt 18 år (5 år). Klubben har kontraktfodboldtilladelse. Det er anført, hvor spilleren senest har været spilleberettiget, samt om han senest var amatør eller kontraktspiller. Ansættelsesform er anført. Moderklub er anført. Kontrakten indeholder oplysninger om træningsforpligtelse (træningskategori). Lønnen opfylder minimumskravene i henhold til Overenskomsten for den pågældende ansættelsesform og dennes varighed. Særlige aftaler om klubskifteforhold er anført og strider ikke mod Overenskomsten eller FIFA, DBU eller Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler. Kontrakten indeholder ikke forlængelses- eller forkortelsesoptioner, som klubben kan gøre gældende. Kontrakten er underskrevet af kontraktparterne. Den, der underskriver for klubben, er på forhånd meldt som underskriftsberettiget. Forældremyndighedens indehaver har medunderskrevet kontrakten, hvis spilleren er under 18 år. Side 12 af 13

13 En evt. agent er anført, og dennes underskrift fremgår på kontrakten. Vedkommende agent er registreret ved DBU, og der foreligger en gyldig repræsentationsaftale mellem agenten og den part, han har repræsenteret. En evt. dobbeltrepræsentations- og honorarfordelingsaftale er medsendt kontrakten, hvis agenten har repræsenteret begge parter i kontraktindgåelsen. (Aftalen skal indeholde udtrykkeligt samtykke fra parterne til dobbeltrepræsentation, herunder at man er informeret om aktuelle og potentielle interessekonflikter, hvem der oppebærer agentens honorar for hhv. klub- og spillerrepræsentation, kontraktparternes, inkl. agentens, underskrift samt forældermyndighedshaverens underskrift, hvis spilleren er under 18 år). Der skal desuden indsendes en dobbeltrepræsentations- og honorarfordelingsaftale til DBU sammen med repræsentationsaftalerne. Der er ingen uklarhed omkring vilkår, som er en forudsætning for kontraktens godkendelse. Aftalte vilkår i kontrakten og evt. tillæg er ikke i modstrid med Overenskomsten eller FIFA, DBU eller Divisionsforeningens til enhver tid gældende love og regler. Kontrakten er ikke fraveget på punkter, hvor den er ufravigelig, kun hvor der udtrykkeligt er angivet, at andet kan aftales. Kontrakten er indsendt til godkendelse rettidigt, dvs. senest 7 dage efter underskrivelsestidspunktet. / Divisionsforeningen, november 2017 Genbesøges årligt. Side 13 af 13

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter

Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter Vejledning til DBU s lejeaftale - til klubber, spillere og agenter 1. Formål og anvendelse DBU s lejeaftale finder obligatorisk anvendelse ved indgåelsen af alle aftaler om leje af spillere mellem klubber

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 105 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter 1. Definition 1.1 Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Aftale om ophør af spillerkontrakt

Aftale om ophør af spillerkontrakt Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 O V E R E N S K O M S T Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2. 1112 København K. (herefter benævnt SPF) (i det følgende benævnt

Læs mere

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 93 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 93 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for mellemmænd 1. Definition 1.1 Ved mellemmand forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Spillerkontrakt. mellem. (i det følgende kaldet klubben ) (i det følgende kaldet spilleren ) for perioden. til (den 30. juni eller den 31. dec.

Spillerkontrakt. mellem. (i det følgende kaldet klubben ) (i det følgende kaldet spilleren ) for perioden. til (den 30. juni eller den 31. dec. Efter underskrivelsen: En original til klubben og en til spilleren. Klubben scanner originalen til DBU til godkendelse via spillerkontrakt@dbu.dk. Efter godkendelsen hos DBU: Kontrakten sendes retur til

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Cirkulære nr. 94 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 94 (2015) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 94 (2015) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Danske regler om overgangsperioder, økonomisk kompensation for træning og udvikling, fordeling af solidaritetsbetaling og tredjemandsrettigheder

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (cvr. nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (cvr. nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr.

Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben. Spillerkontrakt. mellem. (CVR-nr. Ved underskrivelsen: 3 underskrevne originaler til DBU til godkendelse Kopi til spilleren Kopi til klubben Ved godkendelsen hos DBU: 1 original retur til spilleren 1 original retur til klubben 1 original

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C KENDELSE afsagt den 25. august 2009 af DBUs Kontraktfodboldudvalg i sagen Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C 1. SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Mikkel Beck var spilleragent for spiller

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

DVBF Transferinformation

DVBF Transferinformation Sekretariatet Turnering/cap August 2014 DVBF Transferinformation Til klubber med hold i VolleyLigaen og 1. division Denne information er delt ind i 6 afsnit. 1. Danske myndigheder - arbejds- og opholdstilladelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail Brøndby den 22. november 2016 Journal nr. 1863-16-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1.

Læs mere

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor

Vejledning til administrationsaftale DANSK GOLF UNION. Vejledning til administrationsaftale. H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor Vejledning til DANSK GOLF UNION Vejledning til H.K.H. K ronpr insesse Mar y protek tor H O V E D S P O N S O R oktober 2008 Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Golf Union og knytter

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Juli 2012 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Lønnet virke som træner/-instruktør

Lønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI STANDARDKONTRAKT

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016.

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016. Roskilde, den 28. april 2016 keni@dbusjaelland.dk, direkte 4634 0746 VB 1968 jorgen.franck@privat.dk CC: Øvrige klubber i Sjællandsseriens pulje 1 Klub -TU 01-16 Vedr.: Knr. 333840, HSS01, 24.10.15, Helsinge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere