Nøgletal til resultatdokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal til resultatdokumentation"

Transkript

1 Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser... 4 Nøgletalsdefinitioner og opgørelse... 5 Nøgletal 1: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud)... 6 Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger... 7 Nøgletal 3: Anbringelser i netværksplejefamilier... 8 Nøgletal 4: Anbringelser i plejefamilier... 8 Nøgletal 5: Institutionsanbringelser... 9 Sammenfatning af nøgletal 3 til Forslag til præsentation og anvendelse Nøgletal 1: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger Nøgletal 3 til 5: Udviklingen i anbringelser i kommunen

3 Introduktion til nøgletal Denne vejledning er skrevet til jer, som arbejder med resultatopfølgning for netværksinddragende metoder i en kommune. Den viser, hvordan I kan bruge nøgletal til opfølgning på udviklingen i indsatser og foranstaltningsmønster. Vejledningsmaterialet indeholder: En generel introduktion til nøgletallene En definition af nøgletallene samt en beskrivelse af, hvordan de opgøres Forslag til, hvordan I kan præsentere og opgøre nøgletallene Om nøgletallene De nøgletal, der præsenteres i dette materiale, er et element i resultatopfølgningsmodellen for de netværksinddragende metoder Det inddragende netværksmøde, Familierådslagning og Signs of Safety. Der er udvalgt fem nøgletal, som kan belyse jeres foranstaltningsmønster på udsatte børn og unge området over tid. Nøgletallene er defineret med udgangspunkt i indsatstrappen (fig. 1), som er den grundlæggende faglige figur i Socialstyrelsens samarbejde med en række kommuner om omlægning mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge 1. Figur 1:Indsatstrappen De fem nøgletal, der er udvalgt til resultatdokumentation for netværksinddragende metoder, opgør antal foranstaltninger på indsatstrappens trin 2 til 6 og skal tilsammen give en pejling på, om den samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning i jeres kommune. Nøgletallene er baseret på jeres egne data og ikke på indberetninger til nationale statistikker, og det er ikke formålet med nøgletalskataloget at benchmarke med andre kommuner. 1 Læs mere om Socialstyrelsens projekter om en tidligere forebyggende indsats her: og 3

4 De fem nøgletal er: Nøgletal til resultatdokumentation 1. Forebyggende indsatser 2. Hjemmebaserede foranstaltninger 3. Anbringelser i netværksplejefamilier 4. Anbringelser i plejefamilier 5. Institutionsanbringelser Omlægningen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at socialt udsatte børn og unge støttes tæt på hverdagslivets arenaer. Det handler om at iværksætte en indsats tidligt og rettidigt, og det handler om at sætte ind med en indsats, der matcher barnets eller den unges problemudvikling. Samtidig handler det om, at bringe barnet eller den unge tættere på hverdagslivet, og den overordnede retning i udviklingsarbejdet er derfor ned ad indsatstrappen. I den forbindelse er det vigtigt, at indsatstrappetænkningen også kan rumme bevægelser op ad indsatstrappen, idet en indsats på et højere trin godt kan være den mest effektivt forebyggende for det enkelte barn. Netværksinddragende metoder stemmer godt overens med disse overordnede hensigter, og derudover er anvendelsen af disse metoder en måde at leve op til lovgivningens krav om, at kommunen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk (servicelovens 47). Hensigten med anvendelsen af de netværksinddragende metoder er, at barn, familie og netværk får ejerskab til de indgåede aftaler, og at de medvirker til løsninger, der bygger på relationer i barnets hverdagsliv. Metodiske overvejelser I udviklingen af nøgletallene er det tilstræbt, at nøgletallene er entydige. Det er dog vigtigt, at bevægelserne i nøgletallene ses i en større sammenhæng, hvor der kan være lokale forklaringer på tallenes udvikling. Det er derfor vigtigt, at I selv tolker på tallenes udvikling, ud fra den lokale kontekst i jeres kommune. Det er interessant at følge det enkelte nøgletals udvikling. Samtidig er det også vigtigt at se det enkelte nøgletal i forhold til de øvrige nøgletal for på den måde at få et helhedsbillede af kommunens foranstaltningsmønster. Fra næste side præsenteres definitionerne for de fem nøgletal med tilhørende lovgrundlag. Disse definitioner er vejledende. Hvis det i jeres kommune giver bedre mening at opgøre nøgletallene på en anden måde, skal I gøre dette. Eftersom formålet ikke er at sammenligne på tværs af kommuner, er det vigtigste, at nøgletallet giver mening og er anvendeligt i jeres kommunale kontekst. Det er også op til jer, om I ønsker at opgøre alle fem nøgletal eller kun udvalgte. Samtidig kan I også supplere de fem nøgletal med egne nøgletal, som I ønsker at følge. Nøgletal 1 og 4 kan opdeles i undernøgletal, for at opnå en større detaljeringsgrad, hvilket understøtter tolkningen af det overordnede nøgletal. Undernøgletallene bliver beskrevet nærmere under definitionen af de enkelte nøgletal og skal ses som et valgfrit supplement. Nøgletallene opgøres som et punktnedslag for en given skæringsdato, fx pr. 1. januar Det er op til jer at beslutte, hvor ofte nøgletallene skal opgøres. Dette afhænger af jeres behov for at kunne følge nøgletallenes udvikling samt en vurdering af, hvornår det er 4

5 forventeligt at se ændringer i nøgletallene. I Socialstyrelsens projekter omkring en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats opgøres nøgletallene to til tre gange årligt. Det vil også være en mulighed at opgøre nøgletallene kvartalsvist, men det vil næppe være meningsfuldt med en hyppigere opgørelse. I skal også overveje, hvilken aldersgruppe I ønsker at opgøre nøgletallene for. I Socialstyrelsens øvrige projekter anvendes aldersgruppen 0-17 år. I kan overveje at ekskludere børn og unge med funktionsnedsættelse samt uledsagede flygtningebørn, hvis disse ikke er en del af målgruppen for de netværksinddragende metoder. Personer, der eventuelt kan ekskluderes fra nøgletallene Børn og unge, der primært grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er anbragt eller modtager en foranstaltning Uledsagede flygtningebørn, der er anbragt Nøgletalsdefinitioner og opgørelse Alle nøgletal beregnes som antal af en given anbringelses- eller foranstaltningstype pr barn/ung i kommunen. Formlen for at beregne et nøgletal er således: Antal af en given anbringelse/foranstaltning 1000 Antal børn og unge i kommunen I skal derfor starte med at opgøre det samlede antal af børn og unge i jeres kommune ud fra den aldersgrænse, I definerer. Et barn eller en ung kan godt modtage flere indsatser/foranstaltninger samtidig, og kan således optræde flere gange i opgørelsen af nøgletallene. Fx kan et barn eller en ung, som er i aflastning i en plejefamilie, samtidig have en kontaktperson. 5

6 Nøgletal 1: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 1 opgøres som antal modtagere af forebyggende indsatser pr barn/ung i kommunen. Definition Modtagere af 11, stk. 3-tilbud Lovgrundlag: - 11, stk. 3 (Serviceloven) Vejledning til opgørelse Find de børn og unge i aldersgruppen, der modtager et 11, stk. 3-tilbud på den givne skæringsdato. De personer, der opstartes eller afsluttes på skæringsdatoen, tælles med Beregning: Antal 11, stk. 3 tilbud Antal børn og unge i kommunen 1000 I opgørelsen af forebyggende indsatser kan I overveje, om I alene ønsker at opgøre de myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud, eller om I også vil medtage dem, der henvises til tilbud fra fx PPR og sundhedsplejen, hvis andre end myndighedsdelen kan henvise til tilbud. I definitionen lægges der op til at tælle antal børn og unge, der modtager en indsats, frem for antal indsatser, der gives. Det betyder, at hvis en familie modtager en indsats, der er rettet mod flere børn og unge, tælles alle børn og unge i familien med, som der er en bekymring omkring. I bestemmer dog selv, hvordan I vil opgøre nøgletallet. 6

7 Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger Nøgletal 2 opgøres som antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger pr barn/ung i kommunen. Definition Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger: - Forebyggende foranstaltninger - Forældrerettede indsatser under anbringelse - Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted - Kost- og efterskole - Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Lovgrundlag: - 52, stk. 3, nr. 4 (Serviceloven) - Og 52, stk. 3, nr. 7, - 58, jf. 66, stk. 1, nr. 4-75, stk. 1 (Serviceloven) - Og 52, stk. 3, nr. 1-3, 5-6, a, stk. 1, nr a - 57b (Serviceloven) - Og 52a, stk. 1, nr (Serviceloven) Vejledning til opgørelse Find de børn og unge i aldersgruppen, der modtager en af de ovenstående hjemmebaserede foranstaltninger på den givne skæringsdato. De personer, der opstartes eller afsluttes på skæringsdatoen, tælles med Beregning: Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger 1000 Antal børn og unge i kommunen I definitionen lægges der op til at tælle antal børn og unge, der modtager en foranstaltning, frem for antal indsatser. Det betyder, at hvis en familie modtager familiebehandling, tæller behandlingen for alle børn og unge i familien, som der er en bekymring omkring, og ikke kun som én indsats. I bestemmer dog selv, hvordan I vil opgøre nøgletallet. Hvis I ønsker en større detaljeringsgrad i opgørelsen af hjemmebaserede foranstaltninger, kan I opdele i et undernøgletal med følgende kategorier: Forebyggende foranstaltninger Forældrerettede indsatser Anbringelser i hjemmelignende forhold, indeholder: o Eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted o Kost- og efterskole Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien 7

8 I kan også vælge, at undlade nogle af disse kategorier i det samlede nøgletal, hvis I ikke synes kategorien er relevant, eller hvis den er for vanskelig at opgøre for jer. Nøgletal 3: Anbringelser i netværksplejefamilier Nøgletal 3 opgøres som antal anbringelser i netværksplejefamilier pr barn/ung i kommunen. Definition Anbragte i netværksplejefamilier Lovgrundlag: - 52, stk. 3, nr. 7, - 58, jf. 66, stk. 1, nr. 3-75, stk. 1 (Serviceloven) Vejledning til opgørelse Find de børn og unge i aldersgruppen, der anbragt i netværksplejefamilie på den givne skæringsdato. De personer, der anbringes eller alsluttes på skæringsdatoen, tælles med Beregning: Antal anbringelser i netværksplejefamilier 1000 Antal børn og unge i kommunen Nøgletal 4: Anbringelser i plejefamilier Nøgletal 4 opgøres som antal anbringelser i plejefamilier pr barn/ung i kommunen. Definition Anbragte i almindelige og kommunale plejefamilier (generelt og konkret godkendte) Lovgrundlag: - 52, stk. 3, nr. 7-58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (Serviceloven) Vejledning til opgørelse Find de børn og unge i aldersgruppen, der anbragt i plejefamilie på den givne skæringsdato. De personer, der anbringes eller alsluttes på skæringsdatoen, tælles med Beregning: Antal anbringelser i plejefamilier Antal børn og unge i kommunen

9 Nøgletal 5: Institutionsanbringelser Nøgletal 5 opgøres som antal institutionsanbringelser pr barn/ung i kommunen. Definition Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt - Døgninstitution, almindelig afdeling - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling Lovgrundlag: - 52, stk. 3, nr. 7, - 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (Serviceloven) - 74a (Straffeloven) - 78, stk. 2 (Straffe-fuldbyrdelsesloven) (Retsplejeloven) Vejledning til opgørelse Find de børn og unge i aldersgruppen, der er anbragt på et af de ovenstående anbringelsessteder på den givne skæringsdato. De personer, der anbringes eller alsluttes på skæringsdatoen, tælles med Beregning: Antal institutionsanbringelser Antal børn og unge i kommunen 1000 I definitionen af nøgletal 5 skal det bemærkes, at anbringelser i hjemmelignende forhold, som fx efterskole, ikke er en del af nøgletal 1. Denne anbringelsesform opgøres i stedet i nøgletal 2 som en hjemmebaseret foranstaltning. Baggrunden for dette er, at anbringelser i hjemmelignende forhold ikke er så indgribende i barnet eller den unges hverdagsliv som en institutionsanbringelse. Hvis I ønsker en større detaljeringsgrad i opgørelsen af institutionsanbringelser, kan I opdele i et undernøgletal med følgende kategorier: Socialpædagogiske opholdssteder, indeholder: o Socialpædagogisk opholdssted o Skibsprojekter Døgninstitution, indeholder: o Døgninstitution, almindelig afdeling o Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution Sikrede døgninstitutioner 9

10 Sammenfatning af nøgletal 3 til 5 På baggrund af nøgletal 3 til 5 kan I opgøre det samlede antal anbragte pr barn/ung i kommunen. Vejledning Beregning: 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 + 𝐩𝐥𝐞𝐣𝐞𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 + 𝐧𝐞𝐭𝐯æ𝐫𝐤𝐬𝐚𝐧𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬𝐞𝐫 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛ø𝐫𝐧 𝐨𝐠 𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐧 Forslag til præsentation og anvendelse På de følgende sider præsenteres et forslag til præsentation og anvendelse af nøgletallene. Her anvendes fiktive eksempler. Nøgletal 1: Forebyggende indsatser ( 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 1 belyser det næstnederste trin på indsatstrappen og dækker de forebyggende tilbud, der gives til børn og unge med en afgrænset problematik, som vurderes i risiko for at udvikle behov for særlig støtte. Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, at foranstaltningsmønsteret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats, indenfor både de forebyggende tilbud på det specialiserede og almene område og de hjemmebaserede foranstaltninger, vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for at blive anbragt. Tabel 1 viser det samlede antal børn og unge i aldersgruppen, antallet der modtager en forebyggende indsats samt det beregnede nøgletal for kommunen. Tabel 1: Antal modtagere af forebyggende indsatser Jan 17 Juli 17 Jan Antal forebyggende indsatser Antal pr barn/ung 6,59 7,32 6,92 Samlet antal børn og unge i aldersgruppen 10

11 I figur 2 præsenteres udviklingen i antal forebyggende indsatser pr barn/ung i aldersgruppen for kommunen. Det er en grafisk illustration af tal fra tabel 1. Figur 2: Udvikling i antal forebyggende indsatser pr barn/ung i kommunen Antal pr barn/ung 8 7,5 7 6,5 6 5,5 Jan 17 Juli 17 Jan 18 Anvendelse af nøgletal 1 Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 1. I er meget velkomne til at supplere med egne spørgsmål. Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 1 11 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor mange børn og unge med behov for støtte efter serviceloven, der skal modtage en forebyggende indsats? Går udviklingen i den ønskede retning? Hvordan er udviklingen i forhold til det samlede antal anbringelser og hjemmebaserede foranstaltninger? Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan forklare udviklingen? Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?

12 Nøgletal 2: Hjemmebaserede foranstaltninger Dette nøgletal belyser det tredjenederste trin på indsatstrappen og rummer de forebyggende foranstaltninger, der kan sættes i værk primært efter Servicelovens 52, samt anbringelser på eget værelse, kollegium eller lignende det vil sige lettere grader af anbringelsestyper, hvor der ikke er tilknyttet døgnpersonale, og som defineres som tættere på et normalt hverdagsliv end øvrige typer af anbringelser. Med en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er det sigtet, at foranstaltningsmønstret over tid vil ændre sig, så der i takt med en øget indsats indenfor de hjemmebaserede foranstaltninger og forebyggende tilbud både på det specialiserede og almene område vil ses et fald i antallet af børn og unge, der har behov for at blive anbragt. Tabel 2 viser det samlede antal børn og unge i aldersgruppen, antallet der modtager en hjemmebaseret foranstaltning samt det beregnede nøgletal for kommunen. Tabel 2: Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger Samlet antal børn og unge i aldersgruppen Antal hjemmebaserede foranstaltninger Antal pr barn/ung Jan 17 Juli 17 Jan ,99 15,37 14,34 I figur 3 præsenteres udviklingen i antal hjemmebaserede foranstaltninger pr barn/ung i aldersgruppen for kommunen. Dette er en grafisk illustration af tal fra tabel 2. Figur 3: Udvikling i antal hjemmebaserede foranstaltninger pr barn/ung i kommunen Antal pr barn/ung 15, , ,5 13 Jan Juli 17 Jan 18

13 Undernøgletal til nøgletal 2 Undernøgletal til nøgletal 2 præsenteres i tabel 3. Tabellen viser antallet af modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger i kommunen fordelt på henholdsvis: 1) døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, 2) hjemmebaserede anbringelser, 3) forebyggende foranstaltninger og 4) forældrerettede indsatser under anbringelse. Tabel 3: Undernøgletal til nøgletal 2 Jan 17 Juli 17 Jan ,69 15,37 12, ,92 1,83 1,89 Antal i hjemmebaseret anbringelse Antal pr barn/ung 0,33 0,26 0, ,05 0,00 0,05 Modtagere af forebyggende foranstaltninger Antal foranstaltninger Antal pr barn/ung Forældrerettede indsatser Antal foranstaltninger Antal pr barn/ung Hjemmebaserede anbringelser Døgnophold for hele familien Antal i døgnophold Antal pr barn/ung Anvendelse af nøgletal 2 Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 2. I er meget velkomne til at supplere med egne spørgsmål. Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 2 13 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor mange børn og unge med behov for støtte efter serviceloven, der skal modtage en hjemmebaseret foranstaltning, evt. opdelt på de fire kategiroer i undernøgletallet? Går udviklingen i den ønskede retning? Hvordan er udviklingen i forhold til det samlede antal anbringelser (nøgletal 3 til 5)? Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan forklare udviklingen? Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?

14 Nøgletal 3 til 5: Udviklingen i anbringelser i kommunen I en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats skal det samlede anbringelsesmønster gerne bevæge sig i retning af en faldende andel af anbringelser på døgninstitution til fordel for en øget andel af anbringelser i familie- og især netværkspleje. I tabel 4 præsenteres udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen, det samlede antal anbringelser og antal anbringelser fordelt på de tre anbringelsestyper pr barn/ung (jf. nøgletal 3 til 5). Tabel 4: Antal anbringelser i kommunen Jan 17 Juli 17 Jan Antal anbringelser Antal anbragte pr barn/ung 6,86 6,48 6,56 Samlet antal børn og unge i aldersgruppen Alle anbringelser Anbragte i netværksplejefamilier Antal anbringelser Antal anbragte pr barn/ung 0,38 0,42 0,46 Antal anbringelser Antal anbragte pr barn/ung 4,17 4,07 4,35 Antal anbringelser Antal anbragte pr barn/ung 2,30 1,97 1,75 Anbragte i plejefamilier Institutionsanbragte 14

15 Antal pr barn/ung Figur 4 viser udviklingen i hhv. det samlede antal anbringelser samt institutionsanbringelser, plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser pr barn/ung i kommunen. Dette er en grafisk illustration af tal fra tabel 4. Figur 4: Udvikling i antal anbringelser pr barn/ung i kommunen Jan 17 Juli 17 Jan 18 Alle anbringelser Plejefamilier Institutionsanbringelser Netværskanbringelse I figur 5 præsenteres udviklingen i fordelingen mellem de tre anbringelsestyper. Det vi altså sige, hvor stor en procentdel af de samlede anbringelser der er henholdsvis institutionsanbringelser, plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser. Andelen udregnes på baggrund af tallene i tabel 4. Figur 5: Udviklingen i fordelingen mellem anbringelser på institution, i plejefamilie og netværkspleje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,6 % 6,5 % 7,0 % 60,8 % 62,9 % 66,4 % 33,6 % 30,6 % 26,6 % Jan 17 Juli 17 Jan 18 Institutionsanbringelser Plejefamilier Netværkskanbringelse 15

16 Undernøgletal til nøgletal 5 Undernøgletal til nøgletal 5 præsenteres i tabel 5. Tabellen viser udviklingen i antallet af institutionsanbringelser i kommunen fordelt på henholdsvis døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Derudover ses andelen af hver af disse anbringelsesformer ud af det samlende antal institutionsanbringelser. Tabel 5: Undernøgletal til nøgletal 5 Jan 17 Juli 17 Jan 18 Anbragte på socialpædagogiske opholdssteder Antal anbringelser Andel af samtlige institutionsanbragte 23,8 % 23,7 % 38,2 % Antal anbringelser Andel af samtlige institutionsanbragte 71,4 % 73,7 % 58,8 % Antal anbringelser Andel af samtlige institutionsanbragte 4,8 % 2,6 % 2,9 % Anbragte på døgninstitutioner Anbragte på sikrede døgninstitutioner Anvendelse af nøgletal 3 til 5 Nedenstående boks indeholder forslag til spørgsmål, som vil være relevante for jer at overveje i tolkningen og anvendelsen af nøgletal 3 til 5. I er meget velkomne til at supplere med egne spørgsmål. Forslag til spørgsmål til tolkning at nøgletal 3 til 5 16 Er det muligt for jeres kommune at opsætte måltal for, hvor stor en andel af de samlede anbringelser der skal være henholdsvis institutionsanbringelser, plejefamilieanbringelser og netværksanbringelser? Går udviklingen i den ønskede retning? Hvordan er udviklingen i forhold til det antallet af 11, stk. 3-tilbud og hjemmebaserede foranstaltninger (nøgletal 31 og 2)? Er der forhold ved selve anvendelsen af netværksinddragende metoder, der kan forklare udviklingen? Er der andre forhold, der kan forklare udviklingen?

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Leverandørmøde 28. august 2017

Leverandørmøde 28. august 2017 Leverandørmøde 28. august 2017 1.september 2017 /Henriette Eskelund Markedsdialog august 2017 Digitaliseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det foreløbige udbudsmateriale om Næste generation Digital

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater.

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. juli 2010 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Barnets Reform Notatet sendes/sendt til: Barnets Reform Juni 2010 vedtog Folketinget Lov

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Introduktion af nye politikere overblik og ejerskab

Introduktion af nye politikere overblik og ejerskab Inspirationsnotat fra arbejdsmøde den 29. oktober 2009 i Samarbejdsprojektet om børn og unge med særlige behov Introduktion af nye politikere overblik og ejerskab 1 Indledning Hvordan sikrer vi, at politikerne

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016 Resultatmål og nøgletalskataloget Workshop 7 D. 9. juni 2016 Program for workshop Velkomst og præsentation af oplægsholdere Præsentation af nøgletalskataloget Erfaringer fra Herning og Brønderslev Kommune

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Historisk lav ventetid blandt flygtninge OKTOBER 217 NYT RA R Historisk lav ventetid blandt flygtninge lygtninge, der fik opholdstilladelse i i perioden 213-2, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges

Læs mere

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser

Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser Katalog til bestilling af ad hoc-ydelser 1 STATENS EREKRUTTERING AD HOC-YDELSER Dette dokument beskriver, hvilke ad hoc-ydelser HR Manager Talent Solution (leverandøren) tilbyder i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Det samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Partnerskabskommune med Socialstyrelsen fra foråret 2015 Programmet

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

EFTERSKOLERNES TEMPERATURMÅLING

EFTERSKOLERNES TEMPERATURMÅLING EFTERSKOLERNES TEMPERATURMÅLING 2016 Farefuldt farvand? INDHOLD Om analysen 2 Er der sket en bedre fordeling af eleverne? 3 De mindste efterskoler 5 De mindre efterskoler 6 De lidt større efterskoler 6

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september 2011 M lgruppe: Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2, eller

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering

Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig Afsluttende evaluering August 2017 1 Indhold Sociale akuttilbud indhold og resultater i overblik5 Sociale akuttilbud formål

Læs mere

Netv 0 3rk for Integrativ Vitaliseringsp 0 3dagogik, Intervention og Dannelse (NIVID): Programtekst og praksisprojekter

Netv 0 3rk for Integrativ Vitaliseringsp 0 3dagogik, Intervention og Dannelse (NIVID): Programtekst og praksisprojekter Netv 0 3rk for Integrativ Vitaliseringsp 0 3dagogik, Intervention og Dannelse (NIVID): Programtekst og praksisprojekter Netv 0 3rk for Integrativ Vitaliseringsp 0 3dagogik, Intervention og Dannelse (NIVID)

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef 2 Hvad skal vi igennem? 1. Få overblik over din konto 2. Standard metrics 3. Annonceudvidelser PAUSE 4. Konverteringssporing 5. Avancerede metrics, dimensioner

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering 9. juni 2015 OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. november 2007 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. november 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. november 2007 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Godkendelse af helhedsplan for Gellerup og Toveshøj 1.

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært!

Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Alle mand til kamp! Kæmp, også når det er svært! Kim Normann Andersen Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School andersen@cbs.dk Af Ledelseskommissionens 13 teser til bedre offentlig

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp

Frit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Tilsyn i beskæftigelsestilbud, støttecentre og aktivitetsog samværstilbud i henhold til servicelovens 103-104 samt friplejeboliger

Læs mere

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III

Tidlig opsporing og Fælles Sprog III. Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Tidlig opsporing og Fælles Sprog III Kobling mellem værktøjerne Hjulet og Ændringsskemaet til tidlig opsporing og Fælles Sprog III Version 1.03 København, den 23. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere