Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade & Bremensgade 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade & Bremensgade marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (02) Kælder / fundering 6 (03) Facader / sokkel 7 (04) Vinduer 8 (05) Udvendige døre 9 (06) Trapper 10 (07) Porte og gennemgange 11 (08) Etageadskillelser 12 (09) WC / Bad 13 (10) Køkkener 14 (11) Varmeforsyning 15 (12) Afløb 16 (13) Kloak 17 (14) Vandinstallationer 18 (15) Gasinstallationer 19 (16) Ventilation 20 (17) El-installationer 21 (18) Øvrigt 22 (19) Private friarealer 23 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 27 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 2. udgave Fremstillet til E/F Hessensgade & Bremensgade 28 Printet på MPC2800 i Danmark 2015 Focus2 A/S 2/34

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommenes bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommene. Besigtigelsen af ejendommene blev foretaget torsdag d. 26. februar 2015, og der blev ved gennemgangen registreret 4 repræsentative lejligheder. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen E/F Hessensgade & Bremensgade 28, matr. nr. 3609, Ejerlav: Sundbyøster, København. Besigtigelsen omhandler tag, facader, trappeopgange, kælder og lejligheder inklusiv installationer. Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer, terræn og tagflade. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges, at budgettet er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommene. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudselige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.12 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen under afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for de registrerede tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Ejendommene er beliggende på Hessensgade og Bremensgade 28, 2300 København S, og er iflg. BBR-meddelelsen begge opført i år Siden opførelsen er der udført løbende forbedringer / ændringer på ejendommene, heriblandt: I 2013 blev trappesten og kældertrapper renoveret. I 2011 fik foreningen foretaget udskiftning af brugsvand og faldstammer. I 2010 blev varmtvandsbeholder udskiftet. I 2006 fik foreningen udskiftet vinduer og altandøre. Derudover er der foretaget partiel omfugning af underfacader. Bebyggelserne består ifølge BBR-meddelelsen af 43 boliger fordelt på 4 etager. I alt anføres det samlede bygningsareal for foreningens ejendomme til 2352 m². Herudover har begge ejendomme fuld kælder på i alt 588 m², der anvendes til varmecentral, dagrenovation, cykelkælder, vaskekælder og opbevaring. Fra Hessensgade er der 4 hovedtrapper med adgang fra gade til lejligheder og loft, mens Bremensgade har 1 hovedtrappe med adgang til lejligheder og loft. Oplysninger ifølge BBR-meddelelse: 43 lejligheder har eget køkken. 43 lejligheder har eget bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. Focus2 A/S 3/34

4 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået ejendommene, kan det konstateres, at de overordnet fremstår i fin og velholdt stand, dog med enkelte bygningsdele der inden for en kortere årrække må forventes at skulle eftergåes, for at opretholde deres funktion. Foreningens tage er opbygget som sadeltage, beklædt med eternitskifer. Tagene vurderes begge at være de oprindelige, og er udført uden undertag. Omkring tagvinduer ses der på indvendig side flere steder tegn på vandindtrængning, og tagene vurderes ud fra deres alder og stand, at have en begrænset rest levetid. Det anbefales at udskifte tagbelægningen inden for en kortere årrække. Ved en fremtidig udskiftning anbefales det at få etableret undertag og udskifte tagvinduer, render og nedløb, ligesom der vil være krav til efterisolering. Ejendommen mod Hessensgade har en muret skorsten. Denne har en defekt inddækning der bør udskiftes. Alternativt kan skorstenen ifm. en fremtidig tagudskiftning fjernes til under tag, da den ikke længere er i brug. Kældrene er opført med beton ydervægge, gulv og loft, mens indervægge er fuldmurede. Kældrene fremstod begge med et fint og tørt indeklima, og fremstod i god stand til deres nuværende anvendelse. Ejendommenes facader er udført i blankt murværk, med vandretliggende pudsede betonbånd, og betonbaldakiner over hoveddøre. På begge ejendomme er underfacader op til 1. sal blevet omfuget, mens øvrige fuger er de oprindelige. Der ses generelt udvaskede fuger på begge ejendomme under de støbte sålbænke, og inden for en 10- årig periode vurderes der behov for at få eftergået facaderne. Her bør resterende fuger omfuges, defekte teglsten udskiftes, og pudsede betonbånd og sålbænke eftergåes. Derudover vurderes baldakiner ligeledes at skulle eftergåes og malerbehandles inden for en 10-årig periode. Foreningens vinduer og altandøre blev i 2006 alle udskiftet til nye Velfac elementer i træ/alu. Træ/alu vinduer kræver et minimum af udvendig vedligehold, og vinduerne vurderes at have en rest levetid på +15 år. Termoruder har en estimeret levetid på år, herefter må der forventes løbende udgifter til udskiftning af ruder. Omkring enkelt vindue mod Hessensgade ses der anvendt en plastisk fuge, der var krakkeleret. Omkring øvrige vinduer var der udført elastiske fuger. Foreningens udvendige døre vurderes at være de oprindelige, udført i træ med glasfyldninger. Udvendige døre fremstod i fin stand, og vurderes at have en lang rest levetid, ved fortsat løbende vedligehold, heriblandt løbende oliering /malerbehandling efter behov, samt løbende smøring og justering. Hovedtrapperne i ejendommene er udført i beton med terrazzobelægning, stål-balustre og håndlister i træ. Hovedtrapperne fremstår i fin stand, og vurderes at have en lang rest levetid, ved løbende vedligehold. Selve trapperummene fremstod i fin stand, dog med enkelte mindre slagskader. Inden for en 10-årig periode vurderes trapperum at skulle undergå en malerbehandling. Udvendige trappesten ved adgangstrapper er udført i beton. Disse har indenfor de senere år undergået en renovering, og fremstår i fin stand. Der ses dog enkelte mindre begyndende revnedannelser, der vurderes at skulle udbedres over en 10- årig periode. Ejendommens varmecentral er fra midt 1980 erne, og fremstod i fin stand. Varmeanlægget er opbygget som et 1 strenget fjernvarmeanlæg, med radiatorer placeret under vinduer i lejlighederne. Der blev under besigtigelsen registreret en fremløbstemperatur på 84 C, og en afkøling på 38 C. Dette er i underkanten af Horfors krav for afkøling der ligger på 33 C, og lige på kanten af de 5 C afvigelse, der medfører et strafgebyr for manglende afkøling. Det anbefales at varmeanlægget undergår løbende servicetjek for at sikre optimal drift af varmeanlægget og dets komponenter. Foreningens Faldstammer og brugsvandsinstallationerne er alle udskiftet til nye i Disse installationer fremstod i god stand, og har en fortsat lang rest levetid. Focus2 A/S 4/34

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Foreningens tage er udført som sadeltage beklædt med eternitskifer og udført uden undertag. Tagrender og nedløb er udført i plast. Nedløb ved terræn er udført i loro-x. Loftsrum i Bremensgade anvendes til opbevaring, mens loft i Hessensgade er uudnyttet. Hessensgade 23-29: Tagbelægningen fremstår som værende af ældre dato, og vurderes at være den oprindelige. Skiferbelægningen fremstod under besigtigelsen uden defekter, og virker generelt tæt. Der blev foretaget kontrolmålinger af fugtniveauet i træværket. Disse viste alle et acceptabelt fugtniveau. Der ses dog tegn på vandindtrængning omkring tagvinduer, som vurderes at have pågået over en længere periode. Ud fra tagbelægningens nuværende alder og stand, vurderes taget at skulle udskiftes inden for en kortere årrække. Indtil der foretages udskiftning af tagbelægningen, bør der foretages jævnlige indvendige besigtigelse ved regnvejr, da evt. utætheder vil medføre skader på underliggende konstruktion/isolering. Medtaget er udskiftning af tagbelægning inkl. etablering af fast undertag, efterisolering, udskiftning af tagvinduer, aftrækshætter, samt tagrender og nedløb. Taget er udført med en skorsten i blankt murværk. Skorstenen fremstod med en defekt/manglende inddækning. Skostenen er ikke længere i brug, og kan ifm. en fremtidig tagudskiftning nedrives til under tag. Medtaget er udskiftning af inddækning omkring skorsten. Bremensgade 28: Tagbelægningen på Bremensgade 28, vurderes ligeledes at være den oprindelige skiferbelægning. Taget på Bremensgade fremstod under besigtigelsen som værende tæt, men var ligeledes af ældre dato, og vurderes at have en begrænset rest levetid. Medtaget er udskiftning af tagbelægning inkl. etablering af fast undertag, efterisolering, udskiftning af tagvinduer, aftrækshætter, samt tagrender og nedløb. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Hessensgade 23-29: Udskiftning af tagbelægning mm.: kr ,- 2. Hessensgade 23-29: Udskiftning af inddækning på skorsten inkl. leje af lift: kr ,- 3. Bremensgade 28: Udskiftning af tagbelægning mm.: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 5/34

6 (02) Kælder / fundering Begge ejendomme har tilknyttet fuld kælder. Kældre er udført med gulv, loft og ydervægge i beton, mens indervægge er fuldmurede. Hessensgade 23-29: Kælderen i Hessensgade anvendes til opbevaring, varmecentral, vaskerum mm. Kælderen fremstod under besigtigelsen med et godt og tørt indeklima. Der oplyses om et tilbagevendende problem ved større regnskyl, hvor en indstøbt kloakledning, ført fra gård til gade, medfører opstuvning af vand på kældergulvet. Det oplyses at kloakledningen tidligere er strømpeforet og tv-inspiceret, men at problemet stadig opstår. Ud fra den visuelle besigtigelse kunne årsagen ikke registreres. For klarlægning af årsagen til brud/skader på kloakledningen, er der behov for at få foretaget en tv-inspektion af dette stræk. Dette er medtaget under punkt 13. Bremensgade 28: Kælderen i Bremensgade 28 anvendes til opbevaring og vaskerum, og fremstod ligeledes med et godt og tørt indeklima. Generelt: Foreningens kældertapper er udført i beton. Der er foretaget partielle reparationer af kældertrapper, der under besigtigelsen fremstod som værende fuldt funktionelle, dog med enkelte mindre begyndende revnedannelser, der i sin nuværende omfang udelukkende er af æstetisk karakter. Det forventes dog at der inden for en 10-årig periode vil være behov for eftergang/reparation af kældertrapper. Medtaget er afsætningsbeløb til dette. Lyskasser fremstod i fin stand. Det er vigtigt at lyskasser løbende renses for diverse nedfald, så der sikres afvanding af nedbør fra disse. Beløb til dette er medtaget under årlig drift. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Eftergang af kældertrapper (afsætningsbeløb): kr ,- Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 6/34

7 (03) Facader / sokkel Facader er opført i blankt murværk med tilbageliggende fuger. 3. sals lejligheder er udført med altaner mod henholdsvis Hessensgade og gård. Hessensgade 23-29: Ejendommen fremstår i blankt murværk. Mod både gård og gade er underfacade op til 1. sal omfuget med nye skrabefuger. Mod gade er ejendommen udført med vandretliggende pudsede betonbånd. Under de støbte sålbænke ses generelt udvaskede fuger, som følge af defekte sålbænke. Derudover ses mindre skader på murværk omkring trappesten, formodentlig som følge af saltning. Det anbefales at få foretaget en eftergang af ejendommens facader, hvor fuger fra 1. sal og op omfuges, defekte teglsten udskiftes, sålbænke og tegl eftergåes, og de pudsede betonbånd undergår renovering inkl. overfladebehandling af begyndende korrosion på de indstøbte armeringsjern. Bremensgade 28: Ejendommen fremstår i blankt murværk. Mod både gård og gade er underfacade op til 1. sal omfuget med nye skrabefuger. Mod gård er ejendommen opført med vandretliggende betonbånd. Omkring støbte sålbænke ses lidt udvaskede fuger, som følge af defekte sålbænke, ligesom der ses lidt beskadigede teglsten over en døråbning, hvilket vurderes at skyldes et bagvedliggende bærejern. Det anbefales at få foretaget en eftergang af facader hvor fuger fra 1. sal og op omfuges, defekte tegl udskiftes, sålbænke og tegl eftergåes, og de pudsede betonbånd undergår renovering inkl. overfladebehandling af begyndende korrosion på de indstøbte armeringsjern. Omkring kældertrappe, er der opført en muret væg med skiferafdækning omkring et mindre aflåst rum. Muren fremstår i mindre god stand, med manglende fuger, og afskallinger på beton. Vedligehold af muren menes at påhvile et forsyningsselskab, og er ikke medtaget i indeværende rapport. Generelt: Begge ejendomme er udført med udluftninger fra køkken via facader. Disse udluftninger er ikke længere i brug, og kan med fordel tilmures i forbindelse med fremtidige facadearbejder. Over hoveddøre er ejendommene udført med baldakiner i malet beton. Disse fremstod i ok stand, dog med lidt misfarvninger. Over en 10-årig periode vurderes baldakiner at skulle eftergåes for skader på beton, samt undergå en komplet malerbehandling. Medtaget er eftergang af baldakiner. Altaner er udført i beton med stålværn, og fremstod i fin stand. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. HG 23-29: Omfugning af facader samt eftergang af tegl, betonbånd og sålbænke: kr ,- 2. BG 28: Omfugning af facader, eftergang af tegl, betonbånd, sålbænke og bærejern: kr ,- 3. Generelt: Eftergang af baldakiner (5 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 7/34

8 (04) Vinduer Alle vinduer og altandøre i de 2 ejendomme er udskiftet i Vinduer og altandøre er udført som træ/alu vinduer. Sålbænke er delvist udført i skifer og i beton Foreningens vinduer fremstår i god stand. Træ/alu vinduer er forholdsvis vedligeholdelsesfrie på udvendig side, og der vurderes at være et minimum af vedligehold, over den næste 10 årige periode. Omkring enkelt vindue mod Hessensgade blev der registreret en plastisk fuge, med krakkeleret overflade. Øvrige besigtigede fuger var elastiske fuger, der fremstod i god stand. De(n) plastiske fuge bør holdes under opsyn. Såfremt fugen slipper bør den udskiftes. Termoruder har en levetid på år. Når vinduerne når denne alder må der forventes lidt løbende udgifter til udskiftning af punkterede ruder. Vinduer bør løbende vaskes ned, samt undergå løbende smøring og justering efter behov. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 8/34

9 (05) Udvendige døre Ejendommen har følgende udvendige døre, alle udført i træ: 5 døre fra gade til lejligheder. 5 døre fra gade til kælder. 3 kælderdøre mod gård. Døre mod gade vurderes at være de oprindelige, udført som olieret trædøre med glasfyldning. De udvendige døre fremstod i fin stand, og bør udelukkende undergå almindelig løbende vedligehold, heriblandt løbende oliering. Medtaget er oliering af 10 døre mod gade. På adgangsdør til Hessensgade 29, ses der et mindre område af bundlisten der er helt manglende. Medtaget er udskiftning af defekt bundliste på denne dør. Kælderdøre er udført som malerbehandlede trædøre, med alu sparkplade. Kælderdøre fremstod i fin stand og bør ligeledes udelukkende undergå almindelig løbende vedligehold, heriblandt malerbehandling ca. hvert år. Medtaget er malerbehandling af 2 udvendige kælderdøre. Altandøre er medtaget under punkt 4. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Oliering af døre mod gade (10 stk.): kr ,- 2. Udskiftning af defekt bundliste: kr ,- 3. Malerbehandling af kælderdøre (3 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 9/34

10 (06) Trapper Foreningen har i alt 5 hovedtrapper. Hovedtrapper løber fra terræn til 3. sal, og giver adgang til lejligheder og loft. Foreningen har 5 trappesten fra gade til hovedtrapper. Hovedtrapper er alle udført i beton med terrazzobelægning på trin og reposer, stålbalustre og håndlister i træ. Hovedtrapper fremstod i god stand, og har en fortsat lang rest levetid, ved løbende vedligehold, som afvaskning og lakering af håndliste. Trapperummene fremstod generelt med fine overflader. Dog ses enkelte mindre udførte reparationer på vægge der ikke var malet. Inden for en 10-årig periode vurderes trapperummene som minimum at skulle undergå en komplet malerbehandling. Medtaget er malerbehandling af vægge og lofter i 5 trapperum. Trappesten mod de 5 hovedtrapper er udført i beton. Trappesten havde delvist undergået renovering inden for en kortere årrække, og fremstod i fin stand. Der ses dog lidt mindre overfladiske revnedannelser der inden for en 10-årig periode vurderes at ville udvikle sig. Medtaget er et beløb til en fremtidig eftergang af trappesten. Udvendige kældertrapper er medtaget under punkt 2. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Malerbehandling af vægge og lofter i trapperum (5 stk.): kr ,- 2. Eftergang af trappesten (5 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 10/34

11 (07) Porte og gennemgange Foreningen har en port med gennemgang fra Hessensgade mod gård. Foreningen kan derudover anvende port-gennemgange fra nabo ejendomme. Registrering Tiltag Foreningens port er udført i stål, og fremstod i fin stand. Medtaget under den årlige drift er beløb til løbende vedligehold af port, heriblandt smøring og justering efter behov. Portgennemgangen vurderes efterisoleret mod overliggende lejlighed. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 11/34

12 (08) Etageadskillelser Etageadskillelser mellem kælder og stueetage er udført i beton. Resterende etageadskillelser vurderes udført som traditionelle træbjælkelag med lerindskud. Generelt: Etageadskillelser kunne ikke besigtiges grundet loft- og gulvbelægninger. Etageadskillelserne har en lang levetid, og der vurderes ikke at være nogle forestående vedligeholdelsesarbejder over den næste 10 årige periode. Bremensgade 28: Etageadskillelsen mellem lejlighed og loft vurderes ikke at være isoleret. Dette kunne efterisoleres ved indblæsning af granulat for at minimere varmetabet. Efterisolering af etageadskillelse mod loft er medtaget under punkt 1.3. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 12/34

13 (09) WC / Bad Ifølge BBR-meddelelsen har alle lejligheder eget bad og toilet. Badeværelser er indrettet individuelt. Ejendommens badeværelser er udført i varierende størrelser og materialer. De besigtigede badeværelser fremstod i fin stand. Den enkelte ejer står selv for den løbende vedligeholdelse. Beboerne skal være opmærksomme på, at elastiske fuger i hjørner har en kortere levetid end hårde flisefuger, og disse bør udskiftes ca. hvert 5. år. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 13/34

14 (10) Køkkener Alle lejligheder har ifølge BBR-meddelelsen eget køkken. Køkkener er indrettet individuelt. Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstod i fin stand. Det er den enkelte ejers eget ansvar, at vedligeholde eget køkken. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 14/34

15 (11) Varmeforsyning Ejendommen opvarmes via et vandopvarmet fjernvarmeanlæg. Varmeanlægget er opbygget som et 1-strenget anlæg. Radiatorerne i lejligheden er placeret under vinduer. Varmecentralen er placeret i kælder under Hessensgade. Ejendommens varmeanlæg vurderes at være fra midt 80 erne. Varmeanlægget fremstod velfungerende, dog med en lidt for lav afkøling. Der blev under besigtigelsen registreret en fremløbstemperatur på 84 C, og en afkøling på 38 C. Dette er i underkanten af kravet for afkøling som ligger på 33 C, og foreningen ligger derfor lige på grænsen på de 5 C s afvigelse, som medfører strafgebyr for manglende afkøling. Det oplyses at det nedgravede varmerør i mellem de 2 ejendomme er blevet udskiftet, ligesom foreningens varmtvandsbeholder er udskiftet i Varmeanlægget vurderes at have en rest levetid på +20 år, ved løbende vedligehold. Ved en fremtidig udskiftning af varmeanlægget anbefales det at ombygge varmeanlægget til et 2-strenget anlæg, for at sikre en bedre varmekomfort. Det anbefales at varmeanlæg undergår løbende service af autoriseret VVS-firma. Her bør automatik mv. eftergås og indstilles, så det sikres at varmeanlægget kører optimalt, og eventuelle udtjente komponenter udskiftes. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. Varmeanlægget har en ældre Grundfos cirkulationspumpe monteret. Denne pumpe vurderes at have en begrænset rest levetid, og forventes at skulle udskiftes inden for en 10-årig periode. Medtaget er udskiftning af cirkulationspumpen. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af pumpe: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 15/34

16 (12) Afløb Foreningens faldstammer er udført i støbejern. Alle foreningens faldstammer er udskiftet i 2011, til nye støbejernsfaldstammer. Foreningens faldstammer fremstod derfor i god stand og vurderes at have en lang rest levetid. I vaskekælder til Hessengade, ses der en afløbsslange fra en vaskemaskine der ikke er fast tilsluttet en afløbsinstallation. Dette medfører vand fra vaskemaskinen ophobes på gulvet, hvorfra det opfugter gulv og ben på vaskemaskine, og langsomt løber til afløb. Det anbefales at få fast tilsluttet dette afløb, så kældergulv ikke opfugtes. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Hessensgade 23-29: Tilslutning af vaskemaskine til afløbsinstallation: kr.5.000,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/34

17 (13) Kloak Ejendommens kloak kunne ikke registreres under gennemgangen. Det var under gennemgangen ikke muligt at besigtige kloakken, og fastlægge dennes tilstand. Det anbefales at få foretaget en TV-inspektion af foreningens kloaknet ca. hvert 10. år, for at klarlægge standen af kloakken. Efterfølgende vil eventuelle skader blive prissat af rådgiver. Ved en fremtidig tv-inspektion bør årsagen til det indtrængende vand fra det indstøbte kloakrør i Hessensgade ligeledes kunne klarlægges. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udgift til TV-inspektion (afsætningsbeløb): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 17/34

18 (14) Vandinstallationer Føringer for koldt- og varmt brugsvand var udført i rustfrie stålrør med presfittings. Lejligheder har individuelle vandmålere på både koldt- og varmt brugsvand.. Brugsvandsinstallationerne er, ligesom faldstammerne, blevet totaludskiftet i 2011, til nye rustfrie stålrør. Brugsvandsinstallationerne fremstod i god stand, og vurderes at have en lang rest levetid. I forbindelse med udskiftningen af brugsvandsinstallationerne fik hver lejlighed individuelle vandmålere. Disse vandmålere har en ca. batterilevetid på 10 år. I kælderen til Bremensgade 28, ses der en knækket bæring på en vandhane, hvilket har medført en løsthængende brugsvandsføring ved et udsat hjørne. Denne bæring anbefales udskiftes. Det er vigtigt at det ved fremtidige ombygninger/udskiftninger af ejendommens brugsvandsinstallationer, sikres at der anvendes samme materialer som eksisterende, eller at der foretages nødvendige tiltag, da sammensætning af forskellige metaller kan udløse kemiske reaktioner der medfører tæringer på brugsvandsinstallationerne. Dette gælder også når der laves udskiftninger og ombygninger i lejligheder. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af bæring på vandrør i kælder: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/34

19 (15) Gasinstallationer Ejendommen er ikke tilsluttet gasnettet. Ingen registrering foretaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 19/34

20 (16) Ventilation Der blev registreret naturlige aftrækskanaler fra badeværelser og køkkener. Det blev registreret naturlige aftrækskanaler fra badeværelser og køkkener til over tag. I enkelte lejligheder var der monteret mekaniske ventilatorer på aftrækskanalerne fra bad. Det anbefales at rense de naturlige aftrækskanaler ca. hvert år, for at sikre et optimalt udsug. Medtaget er en rensning af naturlige aftrækskanaler, 2 per lejlighed. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Rensning af aftrækskanaler (86 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 20/34

21 (17) El-installationer Ejendommens el-installationer er en blanding af ældre og nyere installationer. Lejligheder er udført med dørtelefonanlæg. Individuelle relæ er placeret i de enkelte lejligheder. Besigtigede el-installationer fremstod i fin stand. Det påhviler den enkelte ejer at foretage løbende vedligehold af el-installationerne i den lejlighed. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 21/34

22 (18) Øvrigt De besigtigede lejligheder fremstod generelt i fin vedligeholdelsesmæssig stand. Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. Ingen yderligere forhold registreret. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 22/34

23 (19) Private friarealer Foreningen har tilknyttet et gårdareal. I mellem foreningens 2 ejendomme er der et større gårdareal. Dette gårdareal er fælles med de omkringliggende foreninger, via et fælles gårdlaug. Medtaget i den årlige drift er et skønnet beløb til årlige udgifter til gårdlauget til drift og vedligehold af gårdarealerne. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 23/34

24 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal udføres større arbejder med flere håndværkere kan der blive behov for at opstille stillads og skurby mm. Det er en fordel at samle stilladskrævende arbejder og derved samle udgiften. Til udskiftning af de 2 tagbelægninger, vil der være behov for opstilling af stillads omkring ejendommene, etablering af overdækning over taget, samt etablere byggeplads med de nødvendige containere og mandskabsvogne. For renovering af facader, vil der være behov for opstilling af facadestillads, samt byggeplads. Tag- og facadearbejder er samlet til udførelse over 1 omgang, for at minimere udgiften til stillads og byggeplads. 1. HG 23-29: Stillads Ifm. tagudskiftning og facaderenovering kr ,- 2. HG 23-29: Overdækning Ifm. tagudskiftning: kr ,- 3. BG 28: Stillads Ifm. tagudskiftning og facaderenovering kr ,- 4. BG 28: Overdækning Ifm. tagudskiftning: kr ,- 5. HG23-29+BG 28: Skurby ifm. tagudskiftning og facaderenovering kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 24/34

25 Emne: Driftsplan Rev. dato: Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter. Beløbene er ekskl. moms. Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr. Gennemgang af tag på udvendig og indvendig side ,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum og mindre reparationer ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås for mindre revner og fugtskjolder/misfarvninger. (04) Vinduer Vinduer bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie , , ,- (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger ,- (07) Porte og gennemgange Løbende vedligehold af port 3.000,- 08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol ,- (09) Wc/bad Individuelle forhold. 0,- (10) Køkkener Individuelle forhold. 0,- (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås. Gennemgang af automatikken i anlægget, hvert 2. år (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang. Vedligehold af højvandslukker , ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør åbnes og lukkes 2 gange årligt. Mindre partielle udskiftninger ,- (15) Gasinstallationer Løbende visuel kontrol. 0,- (16) Ventilation Løbende visuel kontrol ,- (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ). Løbende vedligehold af dørtelefonanlæg ,- (18) Øvrigt Ingen udgifter medtaget. 0,- (19) Private friarealer Gennemgang og vedligehold af gård, heriblandt saltning og snerydning. Vedligehold af havemøbler, legeredskaber køkkenhave mv. Beskæring og vedligehold af planter ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift Lift til brug ved rensning af tagrender ,- Sum, løbende vedligehold ,- Focus2 A/S 25/34

26 Emne: Vedligeholdelsesplan Rev. dato: Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag. Focus2 A/S 26/34

27 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: BILLEDDOKUMENTATION Hessensgade Hessensgade Tag. Hessensgade Tagbelægning af eternitskifer. Hessensgade Tagbelægning af eternitskifer. Hessensgade Skorsten. Hessensgade Tagvindue med vandindtrænning. Focus2 A/S 27/34

28 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Hessensgade Underside af tagbelægning. Hessensgade Loftsrum. Bremensgade 28 Tagbelægning af eternitskifer. Bremensgade 28 Loftrum. Kælder. Kælder. Focus2 A/S 28/34

29 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Kælder. Hessensgade Gadefacade. Hessensgade Underfacade er omfuget. Hessensgade Gårdfacade. Hessensgade Underfacade er omfuget. Bremensgade 28 Gårdfacade. Focus2 A/S 29/34

30 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Bremensgade 28 - Gårdcade. Korroderende bærejern medført skader på sten. Bremensgade 28 Udsnit af gadefacade. Hessensgade Vinduestype mod gade. Hessensgade Vindue mod trapperum. Ses udvaskede fuger under sålbænk. Plastisk vinduesfuge. Hessensgade Vinduestyper mod gård. Focus2 A/S 30/34

31 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Bremensgade 28 vinduestyper mod gård. Bremensgade 28 vinduestyper mod gade. Dørparti mod Hessensgade 27. Mindre defekt på kælderdør mod Hessensgade. Dørparti mod Bremensgade 28. Eksempel på trappesten. Focus2 A/S 31/34

32 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Kældertrappe. Kældertrappe. Indvendig trappe mod Hessensgade. Indvendige trapper er udført i terrazzo. Varmecentral. Placeret i kælder under Hessengade Nyere varmtvandsbeholder. Focus2 A/S 32/34

33 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Ældre Grundfoss pumpe. Nyere Grundfos pumpe. Eksempel på radiator i lejlighed. Nyere faldstammer i kælder. Nyere faldstammer i kælder. Faldstamme i lejlighed. Focus2 A/S 33/34

34 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Faldstamme i lejlighed. Nyere individuelle vandmålere i lejlighed. Nyere brugsvandsinstallationer i lejlighed. Defekt bæring på brugsvand. Kælderen Bremensgade 28. Naturlig aftrækskanal fra lejlighed. Gårdbelægning. Focus2 A/S 34/34

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt 22. oktober 2014 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1337 - A/B Herluf Trolles Gade 16-16A 22. januar 2010, rev. 26. november 2013 Udført af: Rune Pedersen & Ann-Britt B. Landrock Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk November 2009 Vedligeholdsgennemgang

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere