Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A Udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave"

Transkript

1 Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A Udgave

2 Information om virksomheden Copyright Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific) er verdens førende i at betjene videnskaben, og tilbyder en unik kombination af innovative teknologier. Thermo Scientific er et varemærkenavn under Thermo Fisher Scientific. Alle andre varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific og dets datterselskaber. Thermo Fisher Scientific gør alt for at sikre, at oplysningerne i denne støttedokumentation er korrekt og klart udtrykt, men er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser. Udviklingen af Thermo Scientific produkter og tjenester er en løbende proces. Sørg venligst for, at eventuelle offentliggjorte oplysninger, som bruges som reference, er ajour og vedrører det foreliggende produkt. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte din lokale Thermo Fisher Scientific-repræsentant. Dette dokument må ikke, helt eller delvis kopieres, fotokopieres, gengives, oversættes eller konverteres til nogen elektronisk eller ogen form uden forudgående skriftligt samtykke fra Thermo Fisher Scientific. Alle oplysningerne i denne vejledning er beskyttede og fortrolige, og er Thermo Fisher Scientific's eksklusive ejendom, og er beskyttet af loven om ophavsret. Kontaktadresser: Distributør i USA: EMC-erklæring Thermo Shogon Limited (Trading as Themo Fisher Scientific), Tudor Road, Manor Park, Runcorn, WA7 1TA, UK Tel: +44 (0) ; Fax: +44 (0) Web: Anatomical Pathology USA, 4481 Campus Drive, Kalamazoo, MI 49008, USA Tel: ; Fax: Web: Dette instrument er i overensstemmelse med de væsentlige krav i: In Vitro Diagnostic Directive 98/79/EC Machinery Directive 2006/42/EC Dette IVD-udstyr overholder emissions- og immunitetskravene i IEC :2006. Dette udstyr er designet og testet for CISPR 11 klasse A. Det er beregnet til brug i et laboratoriemiljø af uddannet og kvalificeret, fagligt personale. I et boligområde kan det forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger for at afbøde interferensen.

3 Sikkerhedsoplysninger Thermo Fisher Scientific-instrumenter er designet til praktisk og pålidelig tjeneste; forkert brug eller håndtering af en bruger kan dog skade instrumentet eller medføre en fare for sundheden. Instrumentet må ikke anvendes på en måde, som ikke er angivet af Thermo Fisher Scientific. Korrekte vedligeholdelsesprocedurer er væsentlige for en ensartet ydeevne. Det anbefales, at brugerne sikrer sig en vedligeholdelseskontrakt med vores serviceafdeling. Ved eventuelle problemer og forespørgsler henvises der til din Thermo Fisher Scientific-serviceafdeling. De følgende afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikker opsætning og brug af instrumentet, og skal læses og forstås af brugeren inden instrumentet anvendes. Generel sikkerhed Dette instrument er, ved levering, i overensstemmelse med IEC , IEC ; Tilsætning af kemikalier udgør dog potentielle farer. Der skal udvises god laboratoriepraksis, og der skal tages hensyn til potentielle farer ved håndtering af disse kemikalier. Brug ikke dette instrument i nærheden af stærk elektromagnetisk stråling, da dette kan forstyrre den korrekte funktion. Det elektromagnetiske miljø bør evalueres forud for drift af enheden. God laboratoriepraksis skal anvendes ved håndtering af vævsprøver, for at undgå krydskontaminering og infektion. Brugeren skal gennemføre en risikovurdering for at bestemme eventuelle potentielle farer, forbundet med vævshåndteringen. Anvend ikke nogen kilde til antændelse i eller tæt ved instrumentet, når det er blevet lastet med reagenser. Fjern ikke paneler eller adgangsdæksler, medmindre du specifikt bliver bedt om det. Instrumentet har ikke nogen dele, der kan serviceres af brugeren. Potentielt dødbringende spændinger findes inde i instrumentet. Instrumentet skal være korrekt tilsluttet til en god jordforbindelse via elnettets strømforsyning og placeret således, at det er muligt at afbryde netforsyningen ved kilden ved at tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun fabriksgodkendt tilbehør eller reservedele i instrumentet. Anvend kun reagenser, der er anbefalet i brugervejledningen. Hvis Excelsior AS anvendes på en måde, der ikke er angivet af Thermo Fisher Scientific, kan beskyttelsen, som instrumentet giver, blive forringet.

4 Bortskaffelse af forseglede blybatterier De forseglede blybatterier i dette instrument skal udskiftes hvert tredje år. Hvis instrumentet hovedsagelig er blevet anvendt ved meget lave temperaturer, eller har været udsat for hyppige strømafbrydelser, bør batterierne udskiftes hvert år. Batterifabrikanterne rådgiver deres kunder til at overholde de relevante regulativer i deres bestemte lov vedrørende bortskaffelse af denne batteritype. Batteriet, der anvendes inden i dette instrument er et: 12 V 12Ah, ventilreguleret, forseglet, blysyre-type, genopladeligt batteri. Dette batteri er klassificeret som "Klasse 8 og Gruppe III UN nr batterier, våd, spildfri, elektrisk opbevaring, særlig bestemmelse A67", og opfylder alle krav i International Air Transport Association (IATA) om farligt gods. Batterier kan ikke tilgås af kunden og må kun udskiftes af uddannede serviceteknikere. Kemisk sikkerhed INTRODUKTIONEN AF KEMIKALIER SKABER POTENTIELLE FARER. THERMO FISHER SCIENTIFIC HAR VEDTAGET FØLGENDE HOLDNING MED HENSYN TIL FLYGTIGE KEMIKALIER, SOM ANVENDES I LABORATORIER: Kunder, der bruger ikke-specificerede kemikalier i instrumentet, gør det på egen risiko. Alle de kemikalier, der anbefales af Thermo Fisher Scientific har selvtændingsstemperaturer betydeligt over enhver overfladetemperatur, der kan nås under en enkelt fejlhandling på instrumentet. Instrumentet indeholder ingen kilde til antændelse i andet område af instrumentet, hvor kemikalier opbevares, eller hvor det er sandsynligt, at de kan lække ind i ved en enkelt fejlhandling. Operatøren er fuldt ud klar over indholdet i de specifikationsdokumenter, der detaljeret beskriver egenskaberne for de kemikalier, vedkommende bruger. Operatøren har foretaget alle juridisk krævede vurderinger af anvendte kemikalier og anvender god laboratoriepraksis. Nogle kemikalier, som kan anvendes under drift, er antændelige - Brug ikke antændelseskilder i nærheden af instrumentet, når det er lastet med reagenser. Skadelige kemiske dampe, såsom xylen og toluen, kan udledes under normal drift på nogle instrumenter, og operatøren bør være opmærksom på egnede forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger.

5 Miljø Det er forpligtet, at instrumentet overholder EUs (WEEE) direktiv 2002/96/EF om affald ved elektrisk og elektronisk udstyr. Det er markeret med følgende symbol: Thermo Fisher Scientific har indgået kontrakt med én eller flere virksomheder for genanvendelse/bortskaffelse i hver EU-medlemsstat, og dette produkt og dets emballage skal bortskaffes eller genvindes gennem dem. For yderligere information bedes du kontakte din Thermo Fisher Scientific-servicetekniker. Garantierklæring Thermo Fisher Scientific er stolte af deres kvalitet, pålidelighed og eftersalgsservice. Vi tilstræber løbende at forbedre vores service til vores kunder. Spørg din forhandler eller Thermo Fisher Scientific-repræsentant om servicekontrakter, som kan hjælpe med at opretholde dit instrument i optimal driftstilstand. Garantibestemmelser varierer nødvendigvis i overensstemmelse med forskelle i nationale og regionale lovgivninger. Specifikke detaljer kan findes i dokumentationen, der fulgte med ved leveringen, eller kan fås fra din forhandler eller repræsentant. venligst, at din garanti kan ophæves, hvis: Dette instrument ændres på nogen måde, eller ikke anvendes som tiltænkt af Thermo Fisher Scientific. Der bruges tilbehør og reagenser, der ikke er blevet godkendt af Thermo Fisher Scientific. Instrumentet ikke anvendes eller vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionerne.

6

7 Symboler Følgende symboler og konventioner bliver anvendt i hele dette dokument og på instrumentet: Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at angive, at vejledningen skal følges for sikker og korrekt drift. Hvis dette symbol vises på instrumentet, skal man altid se i brugervejledningen. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at indikere, at der er potentielle biologiske risici forbundet med instrumentet og / eller med brug af instrumentet. Følg altid god laboratoriepraksis. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i et dokument, for at indikere, at irritanter eller potentielt skadelige kemikalier er til stede. Der henvises til sikkerhedsdatabladene for produkterne, og følg altid god laboratoriepraksis. Dette symbol angiver, at en overflade er varm. Hvis dette symbol vises på instrumentet, skal man altid se i brugervejledningen. Producent. Dette symbol anvendes på instrumentet, eller i dokumentet, for at angive, at brugsvejledningen skal konsulteres.

8 Sådan bruges denne vejledning Introduktion Thermo Scientific Excelsior AS (kaldet Excelsior AS) er beregnet til brug i patologilaboratorier af operatører, der er bekendt med vævspræparationsteknikker og laboratorieudstyr. Før betjening af Excelsior AS, skal du sikre, at du har læst og forstået Sikkerhedsoplysninger og de relevante afsnit i denne operatørvejledning. Opsummering af kapitel Denne operatørvejledning er opbygget, så du hurtigt og sikkert kan starte præparationer med Excelsior AS. Kapitel 1 - Introduktion til Excelsior AS Dette kapitel giver en rundtur af instrumentet og dets funktioner. Den beskriver de forskellige dele af instrumentet og giver generelle oplysninger om brugen af Excelsior AS. Kapitel 2 - Installation og konfiguration Dette kapitel er en vejledning til installation og opsætning af Excelsior AS. Kapitel 3 - Basal anvendelse Dette kapitel forklarer, hvordan du kan isætte og præparere prøver vha. Excelsior AS på daglig basis. Kapitel 4 - Avanceret betjening Dette kapitel er for avancerede brugere og administratorer og beskriver, hvordan du ændrer instrumentets indstillinger og opretter programmer. Kapitel 5 - Rengøring og vedligeholdelse Dette kapitel beskriver hvordan du rengører og vedligeholder Excelsior AS, så det sikres, at præparationen er sikker, effektiv og reproducérbar. Kapitel 6 - Fejlfinding Dette kapitel er beregnet til at hjælpe til med at identificere og løse almindelige fejl og problemstillinger.

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Introduktion til Thermo Scientific Excelsior AS... 1 Introduktion til Excelsior AS... 2 Tiltænkt anvendelse af IVD... 2 Vævskassetter... 2 Godkendte reagenser... 2 Identifikation af dele... 3 Systemspecifikationer... 4 Fysiske specifikationer... 4 Electriske specifikationer... 4 Brugerflade-tilslutninger... 4 Sikringer... 5 Miljømæssigel specifikationer... 5 Excelsior AS Brugerflade... 6 Brug af touchskærmen... 6 Menuer, valgmuligheder og knapper... 7 Hjælp på skærmen... 7 Hovedskærmbilledet og Informationslinien... 8 Kapitel 2 - Installation og konfiguration Udpakning og flytning af instrumentet Udpakning Flytning af instrumentet Placering og konfiguration af instrumentet Tyngdepunktsplacering Nivellering af instrumentet Montering af filtre Montering af udsugningsfiltre Sådan monteres et nedstrømsfilter Tilslutning til strømforsyning Tilslutning af en ekstern alarm Tilslutning af automatisk opkald Tilslutning til et styringssystem for laboratorieinformation (LIMS) LIMS-specifikation Første konfiguration Procedure for instrumentkonfiguration ix

10 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Indstilling af systemets tid og dato Konfiguration af reagenser Definering af reagensnavne Indstilling af opbevaringstemperaturer for skjulte reagens Indstilling af anvendelsesgrænser Påfyldning af Reagenser Reagensopbevaringsområde Påfyldningssekvens Påfyldning af paraffin Skylning af reaktionskammeret Påfyldning af dehydreringsreagenser Påfyldning af klaringsreagenser Påfyldning af fiksativer Sådan foretager du yderligere ændringer inden drift Kapitel 3 - Basal anvendelse Rutine Præparering Påfyldning af prøver Indstilling af påfyldningsniveauet Start af et program Tjek af kvalitetskontrol: Instrumentfejl Overvågning af et program# Tilføjelse af prøver Standsning af en præparation Afbrydelse af et program Fuldførelse af et program Tømning af reaktionskammeret Rengøring af reaktionskammeret Skylning af reaktionskammeret Skylning af instrumentet Avanceret Præparation Valg af program Ændring af programparametre Justering af sluttid Ændring af starttrinnet Ændring af indstillingerne under forsinket start x

11 Indholdsfortegnelse Ændring af forsinket start trin Kvalitetskontrol, filtre og grænser for reagensudskiftning Information om filter og reagensforbrug Bortskaffelse af paraffin og information om reagensrotation Udskiftning af fiksativer Udskiftning af skyllereagenser Udskiftning af dehydreringsreagenser, klaringsreagenser og infiltreringsmedie ved brug af rotation Udsættelse af reagensrotation Eksempel på reagensrotation Dag Dag Kapitel 4 - Avanceret betjening Reagensstyring Konfiguration og påfyldning af reagenser Kvalitetskontrol af reagenser og filtre Status for reagens, paraffin og filter Visning af detaljerede reagensoplysninger Inspektion af reagenser og paraffin Inspektion af et reagens Kassering af et reagens efter inspektion Påfyldning af nyt reagens eller paraffin efter kassering Rotation af et reagens eller paraffin efter kassering Kørsel og visning af rapporter Reagensrotation Udløsere for reagensrotation Indstilling af udløsere for reagensrotation Anmodning om reagensrotation Konceptdemonstration Kundetilpasning og Arbejdagang Tilpasning af dit instrument Indstilling af arbejdsgangens præparationsmuligheder Forklaring på valgmulighederne for indstilling af arbejdsgangen Programmer og skylleprogrammer At se på oplysninger om programmer og skylleprogrammer Forklaring på felterne med program- og skylleparametre Oprettelse af et nyt program eller et nyt skylleprogram xi

12 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Redigering af et program eller skylleprogram Startfunktion Adgangskodebeskyttelse Aktivering af adgangskodebeskyttelse Tilføjelse af en ny systembruger At give adgang til en funktion Ændring af adgang til en funktion Sletning af en systembruger Lydalarmer og eksterne alarmer Brug af lydalarmer og eksterne alarmer Filhandlinger Lagring af programmer og skylleprogrammer Indlæsning af programmer og skylleprogrammer Indstilling af indlæsning og lagring LIMS Interface Sprog Ændring af skærmsprog Kundeservice Kapitel 5 - Rengøring og vedligeholdelse Rengørings-og sikkerhedsopgaver Sikkerhed under rengøringen Oprydning af spild Daglige og ugentlige rengøringsopgaver Paraffin og Paraffinbade Bortskaffelse af brugt paraffin Rengøring af paraffinbadet Reagens- og Skylledunke Rengøring af slanger, der går ned i i reagensdunke Rengøring af vanddunke til Skylletrin Generelt Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af skærmen Udskiftning af filtre Kontroller for regelmæssig vedligeholdelse Nedlukningsprocedure for instrumentet Fjern reagenser Kapitel 6 - Fejlfinding xii

13 Indholdsfortegnelse Fejl Notifikations-ikoner Brug af skærmbilledet Fejlstatus Problemer med præparationen - Blødt, svampet væv Præparationsproblemer - Hårdt, sprødt væv FAQs Bilag Bilag A - Tilbehør Kurve med tilbehør Udsugningsadaptersæt Filtre Reagensdunke og paraffinsæt Almindelig Bilag B - Montering af valgfrie adaptere til ventilationskanaler Adapter til ventilationskanaler Adapter til nedstrøms-ventilation Bilag C - Instruktioner om genindpakning Bilag D - Godkendte reagenser Bilag E - Programeksempler Natprogram Hasteprogrammer Standard skylleprogram Udvidet skylleprogram Bilag F - Skærmbilledet Diagrammer Hovedskærmbillede Præparation Skylleprogram Kvalitetskontrol Indstillinger Index xiii

14

15 Kapitel 1 - Introduktion til Thermo Scientific Excelsior AS Velkommen til brugervejledningen for Excelsior AS. Dette kapitel introducerer Excelsior AS, og giver et overblik over instrumentet. Følgende emner dækkes: Indledning og kompatibilitet Systemets Brugerflade Identifikation af dele Systemspecifikationer Sådan får du hjælp 1

16 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Introduktion til Excelsior AS Thermo Scientific Excelsior AS er en lukket, automatiseret vævsprocessor. Den kombinerer en brugerdefineret programmering, med enkel betjening og reagensstyring. Prøvekassetter isættes instrumentet i organiserede eller uorganiserede kurve. Op til 222 kassetter kan præpareres på én gang i organiserede kurve; Valgfrit tilbehør giver mulighed for præparation af op til 300 kassetter samtidigt. Når du starter et præparationsprogram, går Excelsior AS igennem præparationstrinnene, trækker reagenser ind på skift, og roterer kurvene for at omrøre reagenserne omkring prøverne. Instrumentet kan konfigureres til at opvarme kammeret, og sætte kammeret under konstant eller cyklisk vakuum ved individuelle præparationstrin. Prøver kan præpareres uden opsyn enten om natten eller i løbet af dagen. For yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner, henvises der tilrutinepræparation af prøver. Hvis du har brug for mere fleksibilitet, henvises der til Avanceret præparation af prøver for information om, hvordan du kan tage fuld kontrol over præparationsparametrene. Tiltænkt anvendelse af IVD Excelsior AS er en in vitro diagnostisk enhed, beregnet til anvendelse i et laboratoriemiljø til fiksering, dehydrering, klaring og infiltration af patologiske prøver, forud for indstøbning, skæring og efterfølgende behandling og diagnosticering af en patolog. Vævskassetter Disse isættes enten i organiserede kurve, som isættes instrumentet i par, eller i en uorganiseret kurv, som også er ideel til større prøver. Der findes også andre kurve, herunder en organiseret kurv til 50 kassetter og en SecureSettekurv. Der henvises til Bilag A for yderligere information. Godkendte reagenser Ved installation, påfyldning og brug af Excelsior AS må der KUN anvendes reagenser fra den godkendte reagensliste vist i Tillæg D. Du må under ingen omstændigheder bruge andre reagenser til Excelsior AS. 2

17 Operatørvejledning Identifikation af dele Følgende diagrammer identificerer de forskellige komponenter på Excelsior AS. Gør dig fortrolig med placeringen af reaktionskammeret, USB-porten, filtre, paraffinbade, affaldsbakken til paraffin, dunke til fiksativer og skyllereagenser og udskiftningsdunke. Dehydreringsreagenser og klaringsreagenser opbevares bagest i instrumentet i skjulte dunke, og kan ikke tilgås direkte. 1. Touchskærm 2. Flytbar bakke 3. Filterrum 4. USB-port 5. Reagensdunke til skyllereagenser 6. Udskiftningsdunke 7. Dunke til fiksativer 8. Paraffinbade og affaldsbakke til paraffin. 9. Reaktionskammer 10. Rum til nedstrømsfilter. Excelsior AS (forfra, m. åbene låge) USB-porten er kun til USB-nøgle. USB-enheder af andre typer må ikke tilsluttes til Excelsior AS. 1. Panel til elektriske tilslutninger 2. Skjulte reagensdunke. Excelsior AS (set bagfra) 3

18 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Systemspecifikationer Specifikationerne for Excelsior AS-instrumentet er vist i følgende tabeller. Brug en sikker løfteteknik, når du flytter instrumentet. Excelsior AS vejer ca. 165 kg (363 lb) når det er tomt, og 250 kg (551 lb), når det er fyldt. Der skal mindst to personer til at flytte instrumentet på en sikker måde. Fysiske specifikationer Bredde 710 mm (26,5") Dybde 580 mm (20,5") Højde til arbejdsområdet (med bakke) 1080 mm (42,5") Højde til toppen af skærmen 1370 mm (54") Vægt uden reagenser Vægt med typiske reagenser 165 kg (363 lb) 250 kg (551 lb) Electriske specifikationer Strømforsyningens spænding Frekvens Strøm VAC (~) Det maksimale netspændingsudsving overstiger ikke ± 10 % af den nominelle spænding. 50 / 60 Hz 1300 VA (maksimum) 300 VA (typisk) Brugerflade-tilslutninger Fjernalarm LIMS Netmon 24 V DC, 3A maks., drift ved udgang uden strøm Den eksterne fjernalarm skal overholde IEC60950 eller IEC Seriel RF232 RJ45 4

19 Operatørvejledning Sikringer Sikringer skal udskiftes af teknisk, kompetent personale. Sikringer til ekstern alarm (x 2) F 5A 250V Miljømæssigel specifikationer Kun til indenlåges brug. Temperatur (driftsgrænser) Temperatur (anbefalet drift) +5 C til +40 C (+41 F til +104 F) +15 C til +30 C (+59 F til +86 F) Ydeevnen kan blive forringet, når driften ligger uden for dette temperaturområde. Temperatur (transit/opbevaring) Luftfugtighed Højde over havet Forureningsgrad 2 Overspændingskategori -25 C til +55 C (-13 F til 131 F), +70 C (158 F) ved kort eksponering Højst 80 % RH ved 31 C (88 F) lineært aftagende til 50 % RH ved 40 C (104 F) Op til m (6.500 ft) II 5

20 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Excelsior AS Brugerflade Excelsior AS har en kompakt og informativbrugerflade, der viser følgende oplysninger: Kontekstafhængig hjælp. Reaktionskammerstatus, programoplysninger og præparationsstatus. Grafik viser præparation og reagensbevægelse i realtid. Brug af touchskærmen Excelsior AS touchskærm bruges til at starte en præparation og indstille systempræferencer og indstillinger. For at bruge skærmen skal du blot trykke på knappen, der svarer til den funktion, du ønsker at bruge. For nogle opgaver, for eksempel ved gennemgang af information om kvalitetskontrol, skal du vælge den ønskede reagensbeholder, paraffinbad eller filter ved at trykke på billedet, der svarer til elementet. Undgå at bruge skarpe eller spidse genstande til at trykke på touchskærmens knapper. Brug en finger (med eller uden hogsker), eller, hvis du plejer at bruge en pen, brug viskelæderenden på en blyant. Numerisk tastatur Det numeriske skærmtastatur bruges til at indtaste adgangskoder og definere visse instrumentindstillinger. For at fjerne de indtastede værdier og komme tilbage til nul, skal du trykke på. For at slette det sidste ciffer, du har indtastet, skal du trykke på. Hvis du indtaster en ugyldig værdi, vises den i rødt. Du vil ikke være i stand til at trykke OK på skærmen, indtil værdien er blevet rettet. Det numeriske skærmtastatur Tastatur Skærmtastaturet vises, når du har brug for at definere eller ændre navne på reagenser, programmer, skylleprogrammer og systembrugere. Tryk på de pågældende taster for at redigere tekst i tekstfeltet over tastaturet. Vil du gemme dine ændringer og vende tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på OK. For specialtegn skal du trykke på Alt-tasten. Eksempel på specialtegn Skærmtastaturet 6

21 Menuer, valgmuligheder og knapper Operatørvejledning Touchskærmens interface lader dig udføre opgaver intuitivt, effektivt og konsekvent. Der henvises til Tillæg F for en skematisk repræsentation af instrumentmenuens valgmuligheder og skærmbilleder, der er tilgængelige fra touchskærmen. Touchskærmens interface lader dig udføre opgaver intuitivt, effektivt og konsekvent. Der henvises til diagrammet på skærmen for en skematisk repræsentation af instrumentmenuens valgmuligheder og skærmbilleder, der kan tilgås fra touchskærmen. Knapperne OK og Tilbage Hvis du ændrer systemindstillinger eller opretter nye programmer, skal du sikre, at du trykker på den rigtige knap for at forlade skærmbilledet. Tager dig tilbage til det forrige skærmbillede og gemmer alle de ændringer af indstillingerne, du Tager dig tilbage til det forrige skærmbillede uden at gemme nogen af de ændringer, du har gjo skærm. Brug Op- og Ned-knapperne for at indstille værdier Når du indstiller systemets tid og -dato, vil du blive præsenteret med et sæt af op- og ned-piletaster. Tryk på disse knapper for at indstille det ønskede tid eller den ønskede dato. Der henvises til Indstilling af systemtid og -dato. Op- og ned piletaster Valgte indstillinger i gult Visse instrumentindstillinger kan vælges eller aktiveres ved at trykke på den ønskede valgmulighed. Når den er valgt, vises teksten i gult i stedet for hvidt. For eksempel er der tre præparationsmuligheder til rådighed (Enkelt program, Dagtid/Nat eller Ingen standard); Den, der er i brug (Dagtid Natten over), vises i gult. Den valgte indstilling vises i gult Hjælp på skærmen Excelsior AS giver kontekstafhængig hjælp på skærmen for hurtig besvarelse af eventuelle spørgsmål, du måtte have om drift og instrumentkonfiguration. Mere detaljeret information kan findes i brugervejledningen. For at vise hjælp på skærmen, skal du trykke på -ikonet, der vises i øverste højre hjørne af alle skærmbilleder. For at fortsætte, skal du trykke på OK for at lukke vinduet Hjælp. 7

22 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Hovedskærmbilledet og Informationslinien Hovedskærmbilledet giver adgang til alle de funktioner, der er nødvendige for at starte programmer og skylleprogrammer, tjekke status for reagenser og filtre, og konfigurere instrumentet til at opfylde kravene i dit eget laboratorium. For et komplet sæt af diagrammer på skærmen, der viser, hvordan instrumentets softwaremenuer og valgmuligheder er organiseret, henvises der til Tillæg F - Diagrammer på skærmen. Valgmuligheder i menuen Hovedmenuen er placeret på højre side af hovedskærmbilledet: I menuen er følgende valgmuligheder tilgængelige: Hovedskærmbilledet Præparation: Dette åbener enten skærmbilledet Tilgængeligt reaktionskammer, hvorfra man kan starte et præparationsprogram, eller skærmbilledet Reaktionskammeret ikke tilgængeligt, hvis der ikke er indlæst reagenser eller kammeret ikke er klar til start. Skylleprogram: Dette åbener skærmbilledet Vælg skylleprogram. Herfra kan du starte programmer til skylning af instrumentet. Kvalitetskontrol: Dette åbener skærmbilledet Kvalitetskontrol. Herfra kan du visuelt inspicere reagenser i kammeret, gennemgå brugstal for reagenser og filtre, og se og udskrive kvalitetskontrolrapporter. Advarselstrekanter giver visuelle advarsler til problemer, der kan påvirke præparationen. Valgmuligheder: Dette åbener menuen Valgmuligheder, som giver adgang til menuer og indstillinger, der gør det muligt for instrumentet at blive tilpasset og konfigureret. 8

23 Operatørvejledning Informationslinie Informationslinien kan findes nederst på skærmen. Systeminformation vises nederst på skærmen Den viser følgende oplysninger: Systemdato og -tid: Den aktuelle dato og tid. Der henvises til Indstilling af systemtid og - dato. Notifikationsikoner: Disse omfatter notifikationer vedr. kvalitetskontrol og hardwareproblemer. Der henvises til Notifikationsikoner. Instrument-id og tilpasset tekst: Tilpasset tekst kan bruges til at registrere kundespecifik information om instrumentet. Der henvises til Indstilling af dit instrument. Målere, reaktionskammerstatus og reagens Overvågning På venstre side af hovedskærmbilledet er der en serie af målere til Overvågning af status på reagenser og tilhørende komponenter. Følgende målere vises i øverste venstre position på hovedskærmbilledet: Alkoholkvalitet Denne måler viser kvaliteten af den alkohol, der anvendes i A1-dunken. Kvaliteten bestemmes ved hjælp af målinger af vægtfylden. Når vægtfylden falder under en bestemt værdi (vist som det røde område på alkoholkvalitetsmåleren), vil du blive bedt om at rotere reagenserne for at opretholde præparationskvaliteten. Der henvises til Error! Reference source not found. Det røde område er justerbart både op og ned i trin på ca. 1,25 %. Den sorte linje viser fabriksindstillingen, som er på ca. 45 %. Tryk Denne måler viser trykket i reaktionskammeret. Værdien vil stige og falde i løbet af præparationen i henhold til de vakuumbetingelser, der er specificeret i det valgte program, og om reagenser trækkes ind eller ud af reaktionskammeret. Reaktionskammerets låg kan åbenes, når målerværdien er i det grønne område. Temperatur Denne måler viser temperaturen i reaktionskammeret. Værdien vil stige og falde i løbet af præparationen i henhold til de angivne betingelser i det valgte program. 9

24 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Reaktionskammer og beholdere På venstre side af hovedskærmbilledet er der grafik af reaktionskammeret og forskellige reagensbeholdere. De angivne reagensniveauer i disse vil ændre sig under præparation, inspektion, udskiftning og rotation af reagenser. Følgende farver repræsenterer reagenstypen i de enkelte beholdere: Grøn Vandbaseret (fiksativer og 3. skylletrin) Blå Dehydreringsreagenser (alkohol og 2. skylletrin) Rød Klaringsreagenser (xylen og 1. skylletrin) Gul Paraffin / Paraffin Reaktionskammer Bakke til paraffinaffald Paraffinbade Dunke til skyllereagenser Udskiftningsdunke Dunke til fiksativer Reagensdunke: Dehydreringsmedie(alkohol) Reagensdunke: Klaringsreagens (xylen) 10

25 Operatørvejledning 11

26 Excelsior AS Operatørvejledning 6. Udgave Kapitel 2 - Installation og konfiguration Dette kapitel beskriver installations- og konfigurationsprocedurer for Excelsior AS og dækker følgende emner: Udpakning og placering af instrumentet. Montering af filtre i instrumentet. Tilslutning af instrumentet til lysnettet og instruktion i, hvordan der tændes for instrumentet. Valg af skærmsprog, og indstilling af systemets tid og dato. Definering og indlæsning af reagenser som forberedelse til prøvepræparation. Hvis Excelsior AS allerede er installeret, og de nødvendige reagenser er påfyldt, kan du læse Kapitel 3: Basal drift, der beskriver den rutinemæssige drift af instrumentet. 12

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere