Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017"

Transkript

1 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i Ændrings- og hjemvisningsårsager 7 4 Hjemvisninger Hjemvist på baggrund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag 10 5 Ændringer Ændret på grund af en anden juridisk vurdering Ændringer og hjemvisninger knyttet op på sagstype Mén Ulykker Tab af erhvervsevne 15 7 Konklusion og perspektivering 17 Titel Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 Udgiver Ankestyrelsen, april 2017 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglhomsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

3 1 1 Indledning Ankestyrelsen behandler klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om arbejdsskader. Ankestyrelsen skal årligt udarbejde en redegørelse om årsagen til ændrede eller hjemviste afgørelser. 16. Ankestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en redegørelse til beskæftigelsesministeren om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen. Redegørelsen skal indeholde statistik over de indbragte sager og angive årsagerne til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser ikke stadfæstes. Kilde: Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (LOV nr 394 af 02/05/2016) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) blev oprettet pr. 1. juli 2016, og overtog de opgaver, der tidligere hørte under Arbejdsskadestyrelsen (og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Tallene i denne redegørelse dækker alene de sager, der er afgjort eller genvurderet af AES i 2016, og hvor Ankestyrelsen har afgjort sagen i Sager, der er afgjort og genvurderet af Arbejdsskadestyrelsen inden 1. juli 2016 indgår således ikke i redegørelsen. AES afgør sager om arbejdsskader; det være sig sager om anerkendelse af ulykker eller erhvervssygdomme og sager om udmåling af godtgørelse, erstatning eller øvrige ydelser efter loven. En genvurdering er forvaltningsretligt en remonstration, og vedrører myndighedens pligt til at vurdere, om en afgørelse skal genoptages eller ændres. Rammerne for genvurderingen er reguleret i arbejdsskadesikringslovens 44, stk Afgørelsen og klagen skal dels være omfattet af reglerne om genvurdering, og dels skal der være retlige eller faktiske fejl ved afgørelsen, der kan føre til genoptagelse. Det er eksempelvis ikke muligt for AES at genvurdere skønnet i en afgørelse. Fordi rammerne for genvurdering er relativt snævre, kan der være en overgangsperiode, hvor genvurderingerne ikke til fulde kan tilregnes Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Særligt for redegørelsen om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2016 er (således), at der er tale om et relativt sparsomt og manuelt genereret datagrundlag, ligesom der heller ikke er et sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år. Datagrundlaget for den

4 2 første redegørelse er således yderst spinkelt, og redegørelsen tjener derfor primært det formål at fastlægge en metode for fremtidige redegørelser. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at sagerne i AES og Ankestyrelsen oprettes efter forskellige parametre. En afgørelse i AES, hvor flere delspørgsmål er afgjort i samme sag, vil være flere sager i Ankestyrelsen. Det er derfor ikke fuldt ud muligt at sammenligne data mellem myndighederne i forholdet 1:1. AES tager i deres datagenerering udgangspunkt i om en sag hidrører fra en erhvervssygdom eller en ulykke, hvorimod Ankestyrelsens datagenerering tager udgangspunkt i klagetemaet. Det er således ikke muligt ud fra Ankestyrelsens datagrundlag på en udmålingsafgørelse at oplyse, om den hidrører fra en ulykke eller en erhvervssygdom. Hertil kommer, at nogle sager i Ankestyrelsen forlodsbehandles af hensyn til tilskadekomne. Ankestyrelsen forlodsbehandler sager når: tilskadekomne lider af en livstruende sygdom, arbejdsgivers forsikringsselskab har klaget (disse sager har opsættende virkning for udbetalingen) tilskadekomne har fået en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, og der er sat revision i sagen. Disse forlodsbehandlede sager benævnes fast-track-sager, mens øvrige sager benævnes normalsager. Da fast-track-sager havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 6 måneder og normalsager havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over 6 måneder, vil måleperioden på AES første 6 levemåneder forventeligt have medført en overrepræsentation af forsikringsklager blandt de afgjorte sager. Redegørelsens fokus er på de ændrede eller hjemviste afgørelser, men den vil også i flere afsnit inddrage de stadfæstede afgørelser for at kunne sætte oplysningerne i relief. Redegørelsens konklusioner må imidlertid tages med forbehold for det sparsomme datagrundlag. Alene antallet af afgørelser gør, at tallene er behæftet med så stor usikkerhed, at man skal være meget varsom med at konkludere noget entydigt på baggrund af dem.

5 3 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 Afsnittet tjener som referenceramme i forhold til det samlede antal sager, der tilgik Ankestyrelsen i De indkomne sager er summen af de sager, der er indkommet fra Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. De afgjorte sager er summen af de afgjorte sager, uanset om de er fra den ene eller anden institution, og uanset hvilket år de er modtaget i. Når der eksempelvis er oprettet 145 klagesager om personkreds, men afgjort 182 klagesager, skyldes det, at der er afgjort sager fra tidligere år. Ankestyrelsen har i 2016 modtaget klagesager, inklusiv genoptagelser. Emne Antal Den sikrede personkreds 145 Anmeldelsesfrist 208 Anerkendelse af ulykker 2879 Anerkendelse af erhvervssygdomme 3065 Tab af erhvervsevne 2161 Mén 3327 Mén og tab af erhvervsevne* 29 Sygebehandling og hjælpemidler 160 Små specialer** 423 Diverse*** 13 Årsløn 5 Sygebehandling under sagens behandling 4 Hovedtotal Tabel 1 1 *Sager, der oprettes under sagstypen Mén og tab af erhvervsevne dækker over arbejdsskader, som er omfattet af den tidligere lov om sikring mod følger af arbejdsskade 32 og Statistiske oplysninger for tidligere år kan findes i arbejdsskadestatistikkerne på

6 4 ** Små specialer dækker over sager, som skal fordeles til en enhed med særlige kompetencer inden for det givne sagsområde. Små specialer er bl.a. arbejdsskadesager fra Grønland og Færøerne, veteransager, forsørgertabserstatning, tab af erhvervsevne hos selvstændige, vaccinationsskader, m.fl. ***Emnet Diverse dækker eksempelvis sager om forsikringsforhold. Emnerne i tabellerne angiver de sagstyper, der oprettes i Ankestyrelsen. Som anført i indledningen, kan en afgørelse i AES bestå af afgørelser i flere forskellige delspørgsmål. En afgørelse om anerkendelse, varigt mén og tab af erhvervsevne vil eksempelvis i Ankestyrelsen blive oprettet som tre sager, såfremt alle delspørgsmål er påklaget og genvurderet. I 2016 afgjorde Ankestyrelsen sager. Sagerne fordelte sig sådan: Emne Antal Den sikrede personkreds 182 Anmeldelsesfrist 201 Anerkendelse af ulykker 2713 Anerkendelse af erhvervssygdomme 2391 Tab af erhvervsevne 1625 Mén 3736 Mén og tab af erhvervsevne 32 Sygebehandling og hjælpemidler 172 Små specialer 510 Diverse 11 Hovedtotal Tabel 2 Sagsbehandlerne på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen behandler som udgangspunkt sager inden for alle sagstyper, fraset små specialer, som behandles af mindre enheder. Sagerne afgøres på ankemøde under deltagelse af mindst en jurist fra Ankestyrelsen, som er ankechef eller dennes stedfortræder og formand for mødet, og to beskikkede medlemmer. Sagerne afgøres efter almindeligt stemmeflertal.

7 5 En afgørelse fra Ankestyrelsen kan være stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Af disse er 752 afgjort og/eller genvurderet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Antal Antal Antal Antal Antal Emne Hjemvisning Ophævet Stadfæstelse Ændring Hovedtotal Aktindsigt 1 1 Anmeldelsesfrist 2 2 Den sikrede personkreds Diverse 2 2 Anerkendelse af erhvervssygdomme Mén Små specialer Sygebehandling og hjælpemidler Tab af erhvervsevne Anerkendelse af ulykker Hovedtotal Tabel 3 Tabel 3 illustrerer, at redegørelsen tager afsæt i et datagrundlag, som i forhold til den samlede årsproduktion i Ankestyrelsen er meget begrænset. 209 sager er hjemvist eller ændret, svarende til en omgørelsesprocent på ca. 28 % 3 de efterfølgende afsnit hovedsageligt vil handle om. Næsten tre fjerdedele af de afgjorte sager er stadfæstet. Stadfæstelsen måles alene på, om Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er nået til det samme resultat. Der kan derfor være såvel materielle som formelle fejl i en stadfæstet afgørelse. Det er dog ikke muligt ud fra det nuværende datagrundlag nærmere at kvantificere, hvor mange afgørelser, hvori Ankestyrelsen har ændret begrundelsen for en stadfæstelse. 2 Ophævede afgørelser er afgørelser, der ikke i sig selv er prøvet, men hvor grundlaget for dem er fjernet. Det kan eksempelvis være en afgørelse om godtgørelse for varigt mén, der ophæves som følge af, at vi ændrer afgørelsen om anerkendelse. 3 27,79% (209/752)

8 6 I cirka 8 % af stadfæstelserne har Ankestyrelsen stadfæstet med underinstansens begrundelse. En stadfæstelse med underinstansens begrundelse er udtryk for, at Ankestyrelsen er enig i såvel resultat som grundlaget herfor. Muligheden for at stadfæste en afgørelse med underinstansens begrundelse blev introduceret i Ankestyrelsen i 2. halvår af For sagsbehandlerne var der således tale om et nyt redskab, og der er ikke nødvendigvis tale om et statistisk retvisende billede. Det vil dog være interessant at følge udviklingen over tid.

9 7 3 Ændrings- og hjemvisningsårsager Årsagerne til at en afgørelse ændres eller hjemvises kan være mange og giver ikke i sig selv anledning til kritik. Fremfører parterne eksempelvis nye oplysninger over for Ankestyrelsen, vil det ikke have været muligt for AES at inddrage dem i deres sagsbehandling. Tidligere har ophævelser været opgjort som en del af hjemvisningsprocenten. Ophævelser er afgørelser, hvor grundlaget for afgørelsen er bortfaldet. Det vil eksempelvis være tilfældet i sager, hvor AES har anerkendt en arbejdsskade og tilkendt en méngodtgørelse. Hvis Ankestyrelsen finder, at der ikke kan ske anerkendelse af en arbejdsskade, vil anerkendelsesafgørelsen blive ændret og ménafgørelsen ophævet. Ménafgørelsen vil ikke blive særskilt vurderet, men blive ophævet alene som følge af, at grundlaget er bortfaldet. Ankestyrelsen har kategoriseret årsagerne til ændring eller hjemvisning i følgende kategorier: Ændret eller hjemvist på grund af retlig mangel Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på grund af nye oplysninger (nova) Ændret eller hjemvist af anden årsag Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag Hjemvist med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget Det skal bemærkes, at det meget spinkle datagrundlag gør konklusionerne på området meget usikre.

10 8 Ændringer og hjemvisninger fordeler sig på årsager sådan: Antal Antal Antal Ændrings- og hjemvisningsårsag Hjemvisning Ændring Hovedtotal Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Ændret eller hjemvist på grund af retlig mangel 2 2 Ændret eller hjemvist af anden årsag 2 2 Ændret eller hjemvist på grund af nye oplysninger (nova) 1 1 Hovedtotal Tabel 4 Den hyppigst forekommende årsag til ændring er, at Ankestyrelsen har lagt en anden lægelig vurdering til grund end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at Ankestyrelsen foretager en fuld prøvelse af den afgørelse, der er påklaget, og herunder kan efterprøve retlige spørgsmål og tilsidesætte et lovligt skøn. Ankestyrelsen kan således ændre skønnet i en afgørelse, også selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anvendt lovlige, saglige hensyn i forbindelse med skønsudøvelsen. I mange tilfælde beror en afgørelse bl.a. på en vejledende lægesagkyndig udtalelse. Både AES og Ankestyrelsen har tilknyttet lægekonsulenter, som er overlæger på danske hospitaler og specialister på deres respektive områder. En ændring af en afgørelse grundet en ændret lægefaglig vurdering, kan således ikke nødvendigvis betragtes som udtryk for en forkert retsanvendelse i AES. Den største årsag til hjemvisning er, at Ankestyrelsen har fundet, at oplysningsgrundlaget har været utilstrækkeligt. Der kan være flere årsager til, at Ankestyrelsen har fundet oplysningsgrundlaget utilstrækkeligt. Hjemviste afgørelser kan inden for denne kategori f.eks. både være

11 9 begrundet i, at AES ikke har iagttaget officialmaksimen og i tilstrækkeligt omfang søgt sagen belyst, og i, at de helbredsmæssige følger efter arbejdsskaden ikke er afklarede i et omfang, hvor det er muligt at træffe afgørelse om eksempelvis varigt mén. Det rummer dog f.eks. også de tilfælde, hvor der under sagens behandling i Ankestyrelsen kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at sagen ændrer karakter og ikke kan afgøres på det foreliggende grundlag. I de efterfølgende afsnit vil alene hjemvisning pga. utilstrækkeligt oplysningsgrundlag og ændring pga. juridisk eller lægelig vurdering blive behandlet, idet de øvrige registreringer er så få, at de ikke kan anvendes til at give et retvisende billede.

12 10 4 Hjemvisninger 41 sager fra AES er i 2. halvår hjemvist. Det svarer til ca. 5 % 4 af de påklagede og behandlede sager. Til sammenligning var andelen af hjemviste sager for hele kalenderåret ca. 6% 5. Det er på grund af det spinkle datagrundlag ikke muligt at drage konklusioner med en vist statistisk validitet. Dette til trods gennemgås resultaterne nedenfor for at fastslå fremgangsmåden for kommende års redegørelser. 4.1 Hjemvist på baggrund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag 33 sager fra AES er i 2. halvår hjemvist på baggrund af en vurdering af, at oplysningsgrundlaget var utilstrækkeligt. De 33 sager fordeler sig sådan: Emne Antal Den sikrede personkreds 1 Erhvervssygdomme 3 Mén 16 Små specialer 3 Tab af erhvervsevne 6 Ulykker 4 Hovedtotal 33 Tabel 5 Cirka halvdelen af de hjemviste sager vedrører mén, og cirka en femtedel vedrører tab af erhvervsevne. 4 5,45% (41/752) 5 6,35% (735/11.573)

13 11 De 16 sager om mén fordeler sig på årsag sådan: Årsag Antal Skadelidte ej stationær 8 Mangler oplysninger om forudbestående 2 Aktuelle gener ikke tilstrækkeligt belyst 6 Hovedtotal 16 Tabel 6

14 12 5 Ændringer 168 sager fra AES blev i 2. halvår 2016 ændret. Det svarer til cirka 22% 6 af de påklagede og behandlede sager. Til sammenligning var andelen af ændrede sager for hele kalenderåret ca. 18% 7. For så vidt angår sager om anerkendelse er udfaldet absolut. Der vil være tale om en ændring fra afvisning til anerkendelse eller omvendt. Af opgørelsen kan det ikke udledes om en ændring er fra anerkendelse til afvisning eller fra afvisning til anerkendelse. For udmålingsafgørelser er billedet yderligere nuanceret. For erstatnings- og godtgørelsessager kan resultatet være en ændring i opadgående eller nedafgående retning. Af opgørelsen kan det ikke udledes, om det er det ene eller det andet. Det kan ej heller udledes af opgørelsen, om en regulering vil være til det næste punkt på skalaen eller om ændringen er større. Tallene viser således ikke, om ændringen er til gunst eller ugunst for skadelidte, og de viser heller ikke, om en eventuel nedsættelse af godtgørelse også vil medføre krav om tilbagebetaling. Man skal således være varsom med at konkludere for bastant på tallene. 5.1 Ændret på grund af en anden juridisk vurdering. 53 sager er ændret som følge af en anden juridisk vurdering i Ankestyrelsen. Emne Antal Den sikrede personkreds 1 Mén 10 Sygebehandling og hjælpemidler 2 Tab af erhvervsevne 29 Ulykker 11 Hovedtotal 53 Tabel 7 Mere end halvdelen af de sager, der ændres som følge af en anden juridisk vurdering, er sager om tab af erhvervsevne. 6 22,34% (168/752) 7 17,63% (2.041/11.573)

15 13 Sager om mén og ulykker udgør hver cirka en femtedel af de sager, der er ændret som følge af en anden juridisk vurdering. Ændrede afgørelser dækker både over tilfælde, hvor Ankestyrelsen vurderer, at AES har begået retlige eller faktiske fejl og tilfælde, hvor Ankestyrelsen f.eks. tilsidesætter skønnet i en påklaget afgørelse, fordi Ankestyrelsen vægter skønselementerne og hovedhensynene forskelligt fra AES, og dette medfører et andet resultat. Det er ikke muligt ud fra det tilgængelige datagrundlag at kvantificere hvor store ændringer, der er tale om, eller om der er ændret til gunst for eller skade for den klagende part.

16 14 6 Ændringer og hjemvisninger knyttet op på sagstype I afsnittet behandles de sagstyper, der har udgjort den største andel i de to foregående afsnit. De datamæssige forhold, der er nævnt i de foregående afsnit, gør sig fortsat gældende. 6.1 Mén Sager om mén udgør cirka en tredjedel 8 af de sager fra AES, der er påklaget og afgjort i Det svarer stort set til andelen af afgjorte ménsager i hele kalenderåret 2016, der også udgjorde cirka en tredjedel 9. Cirka fire ud ti 10 ménsager, der er kommet ind og afgjort i 2. halvår 2016 ændres eller hjemvises. Omgørelsesprocenten for ménsager var således cirka en tredjedel højere end for sagerne under et. Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Hovedtotal Hjemvisning Ændring Hovedtotal Tabel 8 I tre fjerdedele af de sager, der ændres eller hjemvises skyldes det, at Ankestyrelsen har lagt en anden lægelig vurdering til grund end AES. I cirka en sjettedel af sagerne vurderede Ankestyrelsen, at oplysningsgrundlaget var utilstrækkeligt. 8 34,04% (256/752) 9 32,28% (3.736/11.573) 10 40,23% (103/256)

17 Ulykker Sager om ulykker udgjorde cirka 16% 11 af de sager fra AES, der blev påklaget og afgjort i Til sammenligning udgjorde afgjorte ulykkessager i hele kalenderåret 2016 cirka 23% 12. Ulykkessager udgjorde ca. 23% af de indkomne sager i Den lavere andel af ulykkessager i andet halvår er således ikke udtryk for andet end en periodeforskydning. Cirka en tredjedel af alle ulykkessager, der er kommet ind og afgjort i 2. halvår 2016 ændres eller hjemvises. Omgørelsesprocenten var således ca. 15% højere for ulykkessagerne end for sagerne under et. Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Hovedtotal Hjemvisning 4 4 Ændring Hovedtotal Tabel 9 I tre fjerdedele af de sager der ændredes, skyldes det, at Ankestyrelsen har lagt en anden lægelig vurdering til grund end AES. 6.3 Tab af erhvervsevne Sager om tab af erhvervsevne udgjorde cirka 19% 13 af de sager fra AES, der blev påklaget og afgjort i Til sammenligning udgjorde afgjorte sager om tab af erhvervsevne i hele kalenderåret 2016 cirka 14% 14. Forskellen skyldes Ankestyrelsens afviklingsprofil. Ankestyrelsens afviklingsprofil hænger sammen med den måde, hvorpå sagerne oprettes, og den sagsbehandlingstid, parterne meddeles. Som anført i indledningen, behandler Ankestyrelsen visse sager med en kortere sagsbehandlingstid af hensyn til tilskadekomne. Andelen af disse sager i datagrundlaget er ikke nærmere defineret, og det er ikke muligt at fastslå, om det har en betydning for, hvor mange sager der ændres ,82% (119/752) 12 23,44% (2.713/11.573) 13 19,15% (144/752) 14 14,31% (1.657/11.573) Manuel sammenlægning af sagskategorierne tab af erhvervsevne og mén og tab af erhvervsevne

18 16 Cirka en fjerdedel 15 af alle sager om tab af erhvervsevne indkommet og afgjort i 2. halvår 2016 ændredes eller hjemvistes. Omgørelsesprocenten var således ca. 7% lavere end for sagerne under et. Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Hovedtotal Hjemvisning Ændring Hovedtotal Tabel 10 Alle ændringer skyldes en anden juridisk vurdering, og to tredjedele af hjemvisningerne skyldes et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag ,38% (38/144)

19 17 7 Konklusion og perspektivering 2016 var et opstartsår for AES og første gang Ankestyrelsen har udarbejdet en årsredegørelse for området. Det har betydet, at data har skullet fremskaffes manuelt, at talmaterialet har været meget småt, og at der for så vidt angår årsager til hjemvisning og/eller ændring ikke har været tidligere år at sammenligne med. Det er derfor ikke muligt at drage sikre konklusioner på baggrund af datagrundlaget. I de to tabeller nedenfor er de samme oplysninger opgjort som henholdsvis antal sager og deres relative andel inden for sagstypen. Tabellerne er en samlet opgørelse af de oplysninger, der er gengivet i de enkelte kapitler og tjener til at give et samlet, afslutningsvist, overblik. Hjemvist på grund af utilstrække ligt oplysnings grundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Ændret eller hjemvist på grund af retlig mangel Ændret eller hjemvist af anden årsag Ændret eller hjemvist på grund af nye oplysninger (nova) Stadfæstet Stadfæstet med underinstansens begrundelse Hoved -total Anmeldelsesfrist 2 2 Mén Små specialer Den sikrede personkreds Erhvervssygdomme Sygebehandling og hjælpemidler Ulykker Tab af erhvervsevne Hovedtotal Tabel 11

20 18 Hjemvist på grund af utilstrækk eligt oplysning sgrundlag Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering Ændret eller hjemvist på grund af retlig mangel Ændret eller hjemvist af anden årsag Ændret eller hjemvist på grund af nye oplysninger (nova) Stadfæstet Stadfæstet med underinstansens begrundelse Hoved -total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 79% 7% 100% 2% 0% 6% 2% 0% 1% 85% 4% 100% Mén 6% 4% 30% 0% 0% 0% 57% 2% 100% 4% 0% 8% 0% 0% 0% 84% 5% 100% 0% 18% 36% 0% 0% 0% 45% 0% 100% 4% 21% 0% 0% 1% 0% 60% 13% 100% Ulykker 3% 9% 19% 0% 0% 0% 62% 6% 100% Anmeldelsesfrist Den sikrede personkreds Erhvervs -sygdomme Små specialer Sygebehandling og hjælpemidler Tab af erhvervs -evne Hovedtotal 4% 7% 16% 0% 0% 0% 66% 6% 100% Tabel 12 Det er, som anført, vanskeligt at udlede tendenser for sagsbehandlingen i AES med udgangspunkt i det sparsomme datagrundlag. Med baggrund i de gennemgåede sager er

21 19 det dog Ankestyrelsens opfattelse, at der med fordel kan etableres følgende fokusområder for kommende års redegørelser: Etablering af tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i ménsager Den juridiske vurdering i sager om tab af erhvervsevne Den lægelige vurdering i ménsager

Maj Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2017

Maj Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2017 2 KAPITEL 1 FORORD 3 KAPITEL 2 SAMMENFATNING 5 Omgørelsesprocent og centrale forbehold 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Modtagne klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Fald

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Ankestyrelsens afgørelseskompetence 4 1.1 Afgørelser om

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1 Tal fra Danmark 5 1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling i antal modtagne sager

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen Selvforsikret arbejdsgiver Camilla Folkersen 07-02-2019 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES er en selvejende institution, administreret af ATP, der behandler sager om arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider N O T A T Notat om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider 20. januar 2016 Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. juli anmodet Arbejdsskadestyrelsen om oplysninger vedrørende styrelsens sagsbehandlingstider,

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2010

Arbejdsskadestatistik 2010 Forord Med et stærkt fokus på at skabe den bedst mulige sagsbehandling har Arbejdsskadestyrelsen i de senere år afsluttet flere sager, end der er blevet anmeldt. I 2010 havde styrelsen en samlet tilgang

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen

Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 325 Offentligt Velkommen til studiebesøg i Ankestyrelsen Program for dagen 10.30 10.50 Velkommen om Ankestyrelsen v. styrelseschef Thorkil Juul 10.50 11.05 Børneområdet

Læs mere

Ombudsmanden fandt, at de lange sagsbehandlingstider ikke var tilfredsstillende.

Ombudsmanden fandt, at de lange sagsbehandlingstider ikke var tilfredsstillende. 2016-36 Utilfredsstillende sagsbehandlingstider i sager om tilkendelse af erstatning for tab af erhvervsevne En undersøgelse viste, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider i nye sager om tilkendelse

Læs mere

psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets

psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets Oktober 2018 Erhvervssygdomssager om veteraner med en psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis ANKESTYRELSEN Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15 Postadresse:

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2012

Arbejdsskadestatistik 2012 Forord I Arbejdsskadestatistik 2012 giver Arbejdsskadestyrelsen en statistisk opgørelse af de sager, som er behandlet i perioden 2006-2012. I 2012 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager. Det er

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Interessenternes tilkendegivelser på temamødet er gengivet nedenfor sammen med styrelsens kommentarer til de enkelte punkter.

Interessenternes tilkendegivelser på temamødet er gengivet nedenfor sammen med styrelsens kommentarer til de enkelte punkter. 17. januar 2014 J.nr. 2014-0019898 PJS/rni Arbejdsskadestyrelsen afholdt den 18. december 2013 møde med mange af samarbejdspartnerne om de forhold vedrørende styrelsens håndtering af arbejdsskadesager,

Læs mere

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2

Ankestyrelsen. Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Birgitte Anne Mohrsen Specialkonsulent Social 2 Ankestyrelsen Ankestyrelsen styrker retssikkerheden. Vi træffer korrekte afgørelser. Vi fastlægger praksis. Vi indsamler og analyserer Vi er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES HVAD ER EN? PROBLEMSTILLING Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og få erstatning. Både fysiske og psykiske skader kan

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne. ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet

ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne. ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet Arbejdsskade praksis Nyere domme og principafgørelser ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet Principafgørelse 87-17 om erhvervsevnetab

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Indledning Dette bilag beskriver de ydelser, ATP leverer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 1 Ydelsesadministration AES administrerer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance KEN nr 9620 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5014-55901 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis Sundhedsjura - 22. november 2017 - Vibeke Röhling Om arbejdsskadesystemet i Danmark Anmeldelse af arbejdsskader Hvem skal anmelde? Hvordan skal

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Forord 1 1 Sammenfatning 3 2 Ankestyrelsens sager på Udbetaling Danmarks områder i tal 4 2.1 Tilgang af sager i 2015 4 2.2 Afsluttede

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme. år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen

ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme. år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen ÅRETS TEMA: Akk. erstatningsudgifter for erhvervssygdomme 800 700 600 500 400 300 200 100 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år efter anmeldelsen 2000 2001 Arbejdsskadestatistikken 2008 FORORD

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sager om stress og depression Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love LOV nr 395 af 02/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-960 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1224 af

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 56 Offentligt Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Beskæftigelsesudvalget 21. februar 2017 0 Kerneopgaven i AES At træffe afgørelser i arbejdsskadesager

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 Maj 2018 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD.... 3 2. SAMMENFATNING... 4 NØGLETAL I 2017... 5 TAL OG TENDENSER PÅ DE ENKELTE OMRÅDER... 6

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG

IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG Vinkelstræde 8-4190 Munke Bjergby Tel. 8121 1001 Bedst at træffe i formiddagstimerne Email iben@privat.dk Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

BUPL. Arbejdsskadestatistik 2011

BUPL. Arbejdsskadestatistik 2011 BUPL Arbejdsskadestatistik 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Resultater...4 3. Nøgletal...6 4. Sagsresultater på arbejdsulykker...8 5. Følger efter arbejdsulykker...12 6. Årsager til arbejdsulykker...14

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 211 Folketinget Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 211 Folketinget Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 211 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. marts 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere