BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE UDSKRIFT FRA DEN DANSKE HAVNELODS. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3

4

5

6

7 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 3.1 DEN DANSKE HAVNELODS VILSUNDBROEN Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

8 Udskrift fra den: Vilsundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Ved overgangen mellem Vilsund og Thisted Bredning ,0'N 8 37,9''E - kort 108 Set fra N - fotograferet 1997 Brotype Klapbro Brolængde 382 m Gennemsejlingshøjde Fra daglig vande til underkant af klappen 3,75 m, til vedligeholdelsesvognen 2,00 m, og til underkant af broens faste del 2,80 m. Gennemsejlingsbredde 29,50 m i klapfaget, dog kun 26,0 m for skibe med mere end 20,0 m sidehøjde. Afmærkning Se broplan samt Særlige bestemmelser. Side 1

9 Besejling Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Særlige bestemmelser. Åbningstider Fra solopgang (fra 1. november til 1. marts dog fra ½ time før solopgang) til ½ time efter solnedgang. Uden for åbningstid kan broen åbnes efter aftale med brovagten på VHF, kanal 16 og 12, eller tlf.: Aftale skal træffes i åbningstiden. Kabler Såvel N som S for broen findes kabelfelter. Særlige bestemmelser Bestemmelser for sejlads gennem Vilsundbroen. I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, 5, stk. 4 og 6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar 1996, for sejlads gennem Vilsundbroen. 1. Broens fri gennemsejlingshøjde og bredde 1.1 Vilsundbroen, der er beliggende ved overgangen mellem Vilsund og Thisted Bredning, er en fast bro hvilende på 2 landpiller og 5 strømpiller med en enkeltfløjet klap mellem 2. og 3. strømpille regnet fra W. 1.2 Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,50 m, dog kun 26,00 m for skibe med mere end 20,00 m sidehøjde. Under klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er placeret ind mod den W-lige gennemsejlingspille. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkant af klappen er 3,75 m, til vedligeholdelsesvognen 2,00 m og til underkant af broens faste del 2,80 m. 2. Placering af kabler i broens nærhed 2.1 Såvel N som S for broen findes kabelfelter. 3. Åbningstider 3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3 anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til l. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil l/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. 3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon For Side 2

10 sådan gennemsejling betales en afgift, hvis størrelse er fastsat af Viborg Amtsråd og godkendt af Søfartsstyrelsen. 3.3 Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. 4. Fyrbelysning samt tågesignaler 4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side af den W-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys og på hver side af den E-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af vedligeholdelsesvognens yderste hjørner er anbragt et hvidt, fast lys. Om natten holdes broen belyst. 4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste. 5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet. 5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal: Om dagen: Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Om natten: Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasterne på den W-lige gennemsejlingspille blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten: a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. b. 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra N. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt c afgives. c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra N kan passere broen. d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra S. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt e afgives. Side 3

11 e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra S kan passere broen. 5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket. 5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen. 5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. 5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm. 5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart. 5.9 Inden for en afstand af 400 m fra broen (kabelfelter) må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f. eks. for at undgå påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå beskadigelse af broen I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Side 4

12 Set fra S - fotograferet 1997 Opdateret: Side 5

13 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 3.2 DEN DANSKE HAVNELODS AGGERSUNDBROEN Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 Udskrift fra den: Aggersundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Limfjorden over Aggersund ,0'N 9 17,7'E - kort 105 Set fra NE - fotograferet 1997 Anmærkning Indtil videre udføres reparationsarbejde på broens N-lige buefag. Arbejdet udføres fra stilladser monteret under broen, hvorved der er spærret for gennemsejling. Stilladset er markeret med hvidt lys. Note. Arbejdet har ikke indflydelse på broens gennemsejlingsfag. Brotype Klapbro Brolængde 228 m Gennemsejlingshøjde Fra daglig vande, ca. 5,40 m under midten af klapfaget. Se iøvrigt Særlige bestemmelser. Side 1

15 Gennemsejlingsbredde 29,9 m. (28,1 m for skibe med sidehøjde over 12 m). Se iøvrigt Særlige bestemmelser. Afmærkning Se broplan samt Særlige bestemmelser. Besejling Når to modgående skibe ankommer til broområdet samtidig skal det skib, der har strømmen imod, vente på det skib, der har strømmen med. Åbningstider Fra solopgang til en halv time efter solnedgang (fra 1. november - 1. marts fra en halv time før solopgang). Uden for åbningstid åbnes broen efter aftale med brovagten. Aftale skal træffes i åbningstiden på VHF, kanal 16 og 12 eller tlf.: Kabler Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen. Kabelskilte og kabelbåker findes på Aggersund S-side. Ca. 400 m E for Aggersundbroen findes en luftledning med en fri gennemsejlingshøjde på 35 m. Særlige bestemmelser Bestemmelser for sejlads gennem Aggersundbroen. I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, 5, stk. 4 og 6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar 1996, for sejlads gennem Aggersundbroen. 1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde. 1.1 Aggersundbroen, der er beliggende over Aggersund mellem Aggersund N og Aggersund S i retning NW-SE, er en fast bro hvilende på 2 landpiller og 2 strømpiller med en dobbeltfløjet klap mellem strømpillerne. 1.2 Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,90 m. Under klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille, således at gennemsejlingsbredden for skibe med mere end 12,00 m sidehøjde er 28,10 m. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkanten af midten af klapfaget er ca. 5,40 m og ca. 3,80 m i dettes sider, til vedligeholdelsesvognen er den fri gennemsejlingshøjde 3,30 m. Uden for klapfaget aftager den frie gennemsejlingshøjde fra ca. 5,10 m ved strømpillerne til ca. 3,80 m ved den S-lige landpille og ca. 4,00 m ved N-lige landpille. Side 2

16 2. Placering af kabler i broens nærhed 2.1 Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen. 3. Åbningstider 3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3 anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. 3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. 4. Fyrbelysning samt tågesignaler 4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side af den N-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys og på hver side af den S-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af broklappernes yderste hjørner, midt i gennemsejlingsåbningen, er anbragt et hvidt, fast lys. Om natten holdes broen belyst. 4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste. 5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre denne åbnet. 5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal: Om dagen: Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Om natten: Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Side 3

17 5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasten på den N-lige strømpille blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten: a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. b. 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt c afgives. c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan passere broen. d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt e afgives. e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan passere broen. 5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket. 5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i en afstand af mindst 500 m fra broen. 5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. 5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm. 5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart. 5.9 Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå beskadigelse af broen I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en Side 4

18 afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Set fra SW - fotograferet 1997 Opdateret: Side 5

19 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 3.3 DEN DANSKE HAVNELODS HADSUNDBROEN Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

20 Udskrift fra den: Hadsundbroen Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Mariager Fjord mellem Hadsund N og Hadsund S ,8'N 10 07,1'E - kort 110 Set fra E - fotograferet 1997 Brotype Klapbro Brolængde 252 m Gennemsejlingshøjde Ved daglig vande 2,90 m til underkant af broklap og 2,00 m til vedligeholdelsesvognen, der når broklappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille. Se i øvrigt Særlige bestemmelser. Gennemsejlingsbredde 26 m, dog kun 24 m for skibe med mere end 12 m i sidehøjde. Afmærkning Se broplan samt Særlige bestemmelser. Side 1

21 Strøm Strømmen følger løbet. Besejling Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Særlige bestemmelser. Åbningstider Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Begrænsninger for fritidsfartøjer: Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte fritidsfartøjer gennemsejling. Fritidsfartøjer bør så vidt muligt i forvejen træffe aftale med brovagten om gennemsejling med henblik på fælles gennemsejling. Sådan fælles gennemsejling vil inden for broens normale åbningstid finde sted 1 gang i timen (klokken hel). Brovagten kan kontaktes på VHF, kanal 16 og 12 eller tlf Kabler På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden af fjorden er afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste kabel er afmærket på både N- og S-siden), og de E-lige kabler med kabelbåker på S-siden af fjorden. Særlige bestemmelser Særlige bestemmelser Bestemmelser for sejlads gennem Hadsundbroen. I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, 5, stk. 4 og 6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar 1996, for sejlads gennem Hadsundbroen. 1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde 1.1 Hadsundbroen, der er beliggende over Mariager Fjord mellem Hadsund N og Hadsund S i retning ca. NW.t.N. - SE.t.S., er en fast bro hvilende på 2 landpiller og 7 strømpiller med en dobbeltfløjet klap mellem 2. og 3. strømpille regnet fra N. 1.2 Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 26,00 m, dog kun 24 Side 2

22 m for skibe med mere end 12,00 m sidehøjde. Under klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkant af klapbroen er 2,90 m, og til vedligeholdelsesvognen 2,00 m. 2. Placering af kabler i broens nærhed 2.1 På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden af fjorden er afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste kabel er afmærket på både N- og S-siden); de E-lige kabler med kabelbåker på S-siden af fjorden. 3. Åbningstider 3.1 Skibe og fartøjer, jf. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3 anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed. 3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 60 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling. 3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. 4. Fyrbelysning samt tågesignaler 4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side af den N-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys og på hver side af den S-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys. På hver af broklappernes yderste hjørner, midt i gennemsejlingsåbningen, er anbragt et hvidt, fast lys. Om natten holdes broen belyst. 4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste. 5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten ned kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet. 5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst Side 3

23 1/2 sømil at afgive følgende signal: Om dagen Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. Om natten Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasterne på broens S-lige gennemsejlingspille blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten: a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. b. 2 røde, blinkende lys der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt c. afgives. c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan passere broen. d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt e. afgives. e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan passere broen. 5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket. 5.5 Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal skibet holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen. 5.6 Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. 5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm. 5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart. 5.9 Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær Side 4

24 dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå beskadigelse af broen I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Set fra W - fotograferet 1997 Opdateret: Side 5

25 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 3.4 DEN DANSKE HAVNELODS KRONPRINS FREDERIKS BRO Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

26 Udskrift fra den: Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: Beliggenhed Roskilde Fjord ca m N for Frederikssund Havn ,6'N 12 02,3'E - kort 117 eller 118 Set fra S - fotograferet 1997 Anmærkning Indtil primo september 2012 udføres vedligeholdelsesarbejde på Kronprins Frederiks Bro. Arbejdet udføres fra stilladser monteret under broens fag, hvorved fagene spærres. De fag, hvori der arbejdes, er markeret med skilte. I perioden 21. november marts 2012 udføres vedligeholdelsesarbejde på broens klapfag. Mens arbejdet pågår vil klapfaget være spærret for gennemsejling, og forfyret, Iso.G.2s, er slukket. Brovagten kan kontaktes på VHF kanal 9 og 16 eller tlf Brotype Klapbro Brolængde 151 m Side 1

27 Gennemsejlingshøjde Ved daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m. Gennemsejlingsbredde 29,8 m, se dog Særlige bestemmelser. Afmærkning Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt blink hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den E-lige gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (Fl..G.3s) på hver side af broen på den W-lige gennemsejlingspille. Broen er belyst om natten. Besejling Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Særlige bestemmelser. Åbningstider Mandag til fredag fra kl til ½ time efter solnedgang. Lørdage, søndage og helligdage kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra ½ time før solopgang, dog tidligst kl. 0630, til ½ time efter solnedgang. Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet. Undtagelser i visse tidsrum, se Særlige bestemmelser. Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet hver halve og hele time. Undtagelser i visse tidsrum, se Særlige bestemmelser. Uden for normal åbningstid kan erhvervsfartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling, dog inden kl. 0600, såfremt der inden for normal åbningstid, og minimum 24 timer i forvejen, er truffet aftale med brovagten herom. Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF kanal 9 og 16, eller på telefon Kabler Ca. 50 m N for og ca. 100 m S for Kronprins Frederiks Bro og parallelt med denne er udlagt et kabel. Kabelskilte ved S-ligste kabel. Tæt S for broen er udlagt et kabel, der på begge sider af klappillerne er afmærket med advarselstavler, som er påmalet Neddykket kabel. Ca. 10 m N for resterne af den tidligere jernbanebro er udlagt et kabel. Ca. 30 m S for resterne af den tidligere jernbanebro og parallelt med den tidligere brolinie er udlagt et undervandskabel mellem de to dæmninger. Kablets landingspladser er angivet ved en opsat tavle, på hvilket ordet Kabel er påmalet med hvidt på rød bund. Side 2

28 Særlige bestemmelser Bestemmelser for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro. I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, 5, stk. 4 og 6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 15. juni 1998, for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro. 1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde 1.1 Broen, der fører over Roskilde Fjord ca m nord for Frederikssund Havn, er en dobbeltfløjet klapbro med en fri gennemsejlingsbredde på 29,8 m op til en højde af 9,15 m over daglig vande. Herfra aftager gennemsejlingsbredden lineært opad. Ved broklappernes top - i en højde af 20,7 m over daglig vande - er gennemsejlingsbredden reduceret til 21,6 m. Broen hviler på 3 piller og har et bevægeligt parti mellem de to østligste bropiller. Ved daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m. 1.2 Den frie højde under de faste brofag er aftagende fra 3,1 m ind mod land på begge sider af broen ved daglig vande. 2. Placering af kabler i broens nærhed 2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden. 3. Åbningstider 3.1. Med mindre andet fremgår af bestemmelserne, kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling mandag til fredag fra kl til ½ time efter solnedgang. Lørdage, søndage og helligdage kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra ½ time før solopgang, dog tidligst kl. 0630, til ½ time efter solnedgang Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet med undtagelse af følgende tidsrum: Mandag - torsdag: Kl Kl Kl Fredag: Kl Kl Lørdag, søndag og helligdage: Kl kl (kun åbning på minuttal 00) Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet hver hele og halve time med undtagelse af Side 3

29 følgende tidspunkter: Mandag - torsdag: Kl Kl Kl Fredag: Kl Kl Lørdag, søndag og helligdage: Kl kl (kun åbning på minuttal 00) Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling Brovagten kan åbne broen for gennemsejling, såfremt det af sejladssikkerhedsmæssige årsager skønnes nødvendigt Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet. 3.2 Erhvervsfartøjer kan alle ugens dage udenfor for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum forlange broen åbnet for gennemsejling, dog inden kl. 0600, såfremt der inden for normal åbningstid, og minimum 24 timer i forvejen, er truffet aftale med brovagten herom. Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 9 og 16, eller på telefon Fyrbelysning samt tågesignaler 4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt blink hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den østlige gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (Fl.G.3s) på hver side af broen på den vestlige gennemsejlingspille. 4.2 Broen er belyst om natten. 5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling 5.1 Brovagtens beføjelser Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed I ganske særlige tilfælde kan brovagten efter forhandling med det stedlige lodseri gøre tilladelse til gennemsejling betinget af Side 4

30 fornøden bugserassistance og/eller udlægning af fendere Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen Brovagten skal under tjenesten bære uniform eller uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig. 5.2 Signaler fra skib Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal: 1) Om dagen. Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn. 3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, eller på telefon Signaler fra bro Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast, der er placeret på broens vestlige pille, blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten: 1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. 2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 3 afgives. 3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan passere broen. 4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 5 afgives. 5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan passere broen. 6) 2 røde, faste lys og 3 røde, faste lys samtidig, der betyder, at fritidsfartøjer kommende såvel fra nord som fra syd kan passere broen samtidig på eget ansvar Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal - en lang tone - tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket. Side 5

31 5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår. 5.4 Passageregler Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen. Fritidsfartøjer kan efter brovagtens skøn passere broen fra begge sider samtidig Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte denne under passage af broen Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart. 5.5 Generelle bestemmelser Nord for broen er etableret et fortøjningsarrangement - bestående af en række pæle forbundet med hinanden - beregnet til ventende fritidsfartøjer Syd for broen er placeret en fortøjningsbøje beregnet til ventende fritidsfartøjer Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at anvende bådshager mod denne Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område skal det påses, at skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde. Side 6

32 Set fra N - fotograferet 1997 Side 7

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. november årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 9. november 2001 13. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 357-363 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den

Jeg har lavet min egen havnelods den Jeg har lavet min egen havnelods den 21-08-2016 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 27. oktober 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 279-283 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 4. august 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 30 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 246-249 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Side 2 af 8 1 Broreglement 3 Brovagtstjeneste Side 3 af 8 1 Broreglement C D DATO for oplysningerne: 20/12-2011 A Broens Navn

Læs mere

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Nyhavnsbroen Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Beliggenhed Københavns Havn (Inderhavnen, Nyhavn) 55º40,8'N 12º35,5'E - kort 134 Broen set fra SE -

Læs mere

2 De generelle regler vedrørende broåbninger

2 De generelle regler vedrørende broåbninger Københavns kommune Eksternt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Indledning 1 2 De generelle regler vedrørende broåbninger 1 21 Krav til åbningstider

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB.1-3 Anlægsbeskrivelse (Hadsundbroen) April 2012 Vejdirektoratet

Læs mere

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Svendborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund 55 03,4'N 10 36,9'E - kort 171 fotograferet

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer (Vilsundbroen) April 2012 Mekaniske og elektriske installationer Side

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7 September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 7 UF af Limfjorden, Aggersundbroen Aggersundbroen fører rute 29 over Aggersund i Limfjorden ved Løgstør. Broen

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Løgstør Havn Sidste opdateringer Tekst: 18-1-2017 - Plan 1: 11-1-2017 Beliggenhed Limfjorden 56 58,1'N 9 14,7'E - kort 105 Kanalhavn og Vester Bådehavn

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-10-2016 Statoil Oliepier Sidste opdateringer Tekst: 27-7-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,0'N 11 05,5'E - kort 145 Havnen

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 2. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 2 BEVÆGELIGE BROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 6 UF af Roskilde Fjord, Kronprins Frederiks Bro Kronprins Frederiks Bro blev indviet i 1935. Broen krydser

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-7-2016 Assens Havn Sidste opdateringer Tekst: 27-1-2016 - Plan 1: 27-1-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 16,1'N 9 53,1'E - kort 151 Havnen set fra NNW - fotograferet

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT September 2012

SØULYKKESRAPPORT September 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT September 2012 RAMONA Kollision med Jernbanebroen den 28. marts 2012 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post:

Læs mere

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Sallingsundbroen Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at sikre Sallingsundbroen mod skibsstød. Hvad er skibsstød og skibsstødssikring? Vi kalder

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Københavns Havn Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008 Beliggenhed Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Anmærkning 1: Mellem Nyholm

Læs mere

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. februar 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 63-70 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer Bilag SAB-ME-KB-ND-2 Bilag 1-2 Anlægsbeskrivelse (Aggersundbroen) April

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 18-7-2017 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 23-9-2015 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juni

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 8. JULI 2014 HOVEDRENOVERING 2015-2016

Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 8. JULI 2014 HOVEDRENOVERING 2015-2016 Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 1 Hovedrenovering 2015-2016 2 Indhold 1. Introduktion 2. Renoveringsområde 3. Projektet 4. Omisolering 5. Sprøjtemembran 6. Tidsplaner 7. Kontaktoplysninger 3 1.

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser

Classic Fyn Rundt. Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub Classic Fyn Rundt Sejladsbestemmelser for tursejlere Kerteminde den 9.-11. juni 2017 7 K E R T E M I N D E S E J L K L U B CLASSIC FYN RUNDT for tursejlere Kerteminde Sejlklub 9-11.

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Vejdirektoratet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-ME-KB) SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer D&V af klapbroer SAB-ME-KB-OD-Bilag 1-4 Anlægsbeskrivelse (Kronprins Frederiks Bro)

Læs mere

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund)

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 11-7-2016 Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 5-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Masnedsund 54 59,7'N 11 53,9'E

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-12-2016 Fredericia Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 10-8-2016 Beliggenhed Lillebælt, Snævringen 55 33,2'N 9 43,8'E - kort 158 Vesthavn - fotograferet

Læs mere

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-7-2016 Odense Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016 Beliggenhed Kattegat, Odense Kanal 55 24,6'N 10 22,6'E - kort 115 Havnen er en kommunal

Læs mere

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-12-2016 Avedøreværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-8-2012 - Plan 1: 30-11-2009 Beliggenhed Sundet, Køge Bugt 55 36,0'N 12 29,0'E - kort 134 fotograferet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Storebæltsbroen (Østbroen)

Storebæltsbroen (Østbroen) Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-1-2017 Storebæltsbroen (Østbroen) Sidste opdateringer Tekst: 12-10-2016 Beliggenhed Forbinder Sprogø og Sjælland. 55 20,5'N 11 02,3'E - kort 143 Set fra N - fotograferet

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-10-2016 Esbjerg Havn Sidste opdateringer Tekst: 24-8-2016 - Plan: (ingen) Beliggenhed Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Nordhavn - fotograferet juli

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

Memo. Oplukkelige broer. Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis. Teknik og miljøforvaltningen COWI. 1 Indledning

Memo. Oplukkelige broer. Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis. Teknik og miljøforvaltningen COWI. 1 Indledning Memo Titel Oplukkelige broer Dato 20 november 2009 Til Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis for broer Teknik og miljøforvaltningen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

BROERNE OVER LILLEBÆLT

BROERNE OVER LILLEBÆLT Indhold DEN FØRSTE BRO - den gamle Lillebæltsbro 5 Udfordring af dimensioner... 6 Indvielse... 6 Den gamle Lillebæltsbro i dag... 7 Bridgewalking på konstruktionen af den gamle Lillebæltsbro 9 DEN ANDEN

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 Sejladsbestemmelser ORC/DH/TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg

Storstrømsbroen. Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej Vordingborg Storstrømsbroen Høring af farvandets brugere 22. september 2016 Orienteringsmøde Medborgerhuset Skovvej 2 4760 Vordingborg Dagsorden Velkommen og status på projektet Formål med høringen Baggrund for projektet

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. januar 2014 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Belægninger" (BEL) Fagområde "Asfaltarbejder" Meddelelses- og rettelsesblad nr. BEL-AS-12

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 -

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - Havnereglement CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - HAVNENS OMRÅDE Dette reglement er gældende for Københavns havns søområde samt de landområder, som er ejet og / eller administreret af Arealudviklingsselskabet

Læs mere