3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød"

Transkript

1 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Revideret januar 2018 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1

2 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytter... 3 Semesterstruktur... 3 Valgfrit element... 4 Fagområder... 4 Sundhedsvidenskabelige fag... 4 Sygepleje... 4 Sygdomslære... 5 Anatomi og fysiologi Bevægeapparatet (Digitalt Læringsobjekt)... 5 Farmakologi... 5 Videnskabsteori og forskningsmetode... 5 Humanvidenskabelige fag... 5 Pædagogik... 5 Psykologi... 5 Kommunikation... 6 Undervisningsformer... 6 Forudsætningsgivende studieaktiviteter... 7 Projektarbejde... 7 Semesterprøver... 8 Kriterier til projektrapporten... 9 Projektarbejde og udfoldelse af krav til projektrapporten... 9 Formålet med den udviklingsorienterede projektopgave... 9 Krav til indhold i projektrapporten... 9 Den mundtlige eksamination Kriterier for bedømmelse Regler for omprøve, sygeeksamen og klager Bilag 1: Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Bilag 2: Vejledning til empiriindsamling

3 Temabeskrivelse Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på ældre patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner. Læringsudbytter Den studerende har efter semesteret opnået følgende læringsudbytte: Kan forstå, reflektere over og anvende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden i samspil med borger og patient, pårørende, kollegaer og medstuderende Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning for dialog og etablering af professionel relation Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over professionens brug af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende teknologier i tværprofessionelt samarbejde og situationsbestemt kommunikation Har viden om, forståelse for og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling Semesterets læringsudbytte opdeles i viden, færdigheder og kompetencer. Se Bilag 1: Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer. Semesterstruktur Semesteret har en varighed af 30 ECTS (24 teoretiske ECTS og 6 kliniske ECTS). Forårssemesteret starter i uge 6 og slutter med udgangen af uge 26. Efterårssemesteret starter i uge 35 og slutter med udgangen af uge 4. Hver rubrik svarer til 1 uge. 3

4 Forårssemesteret 2018 V V V V V V T 13 K K T T T T T T T K K EX EX V = valgfrit element (teoretiske ECTS). T = teoretiske ECTS. K = kliniske ECTS. EX = eksamensuger (kliniske ECTS). Uge 13 = påskeferie. Valgfrit element (10 teoretiske ECTS-point) udbydes på tværs af sundhedsuddannelserne. Herefter afvikles 1 uge med teoretiske ECTS. I resten af semesteret er et projektarbejde det bærende element, og teoretiske- og kliniske ECTS afvikles i samme uger. Valgfrit element Det valgfri element er placeret de første 6 uger af semestret, og udbydes på tværs af de tre sundhedsuddannelser på UCC; Psykomotorik-, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen. For netholdet gælder det, at den studerende kan vælge at følge det ordinære hold eller følge valgfaget om smerte som udbydes til netholdet. Det valgfrie element på 3. semester giver den studerende mulighed for fordybelse i aktuelle sundhedsmæssige temaer i professionen og samfundet. Følgende fem valgfrie elementer udbydes på tværs af UCC's tre sundhedsuddannelser: Demens Embodiment and Communication* Innovation Smerte Welfare and Health Technology* *engelsksprogede valgfag. Det valgfrie element udgør 10 ECTS og forløber de første seks uger af 3. semester. To af ugerne (semesteruge 4 og 5) udformes som et projektforløb. Ved afslutningen af det valgfrie element skal den studerende gennemføre en forudsætningsgivende aktivitet, der skal godkendes, før den studerende kan deltage i semesterets (monofaglige) prøve. I forårssemestrene vil de valgfrie elementer udelukkende foregå med deltagelse fra fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen, da psykomotorikuddannelsen kun har studiestart én gang årligt i september. Fagområder Efter valgfrit element fordeler undervisningen på 3. semester sig på følgende fagområder: Sundhedsvidenskabelige fag Sygepleje Semesteret har fokus på ældre patienter/borgere. Sygepleje handler om relationer og interaktioner mellem sygeplejersken og patient/borger/pårørende. Der arbejdes med sygepleje i forskellige borger- og patientforløb med inddragelse af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi. Udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger identificeres og analyseres med udgangspunkt i, at forstå og reflektere over ældre menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og 4

5 sygdomssammenhænge. Der arbejdes således med mellemmenneskelige aspekter i sygepleje, herunder situationsbestemt kommunikation reflekteret af de individuelle, sociale og kulturelle forholds betydning. Sygdomslære I sygdomslære er der fokus på aldring, artrose og osteroporose som relateres til de særlige sundhedsudfordringer som sygeplejersken skal have viden om. Anatomi og fysiologi vil være koblet til semesteret i form af et læringsobjekt som tilgås via elæring. Anatomi og fysiologi Bevægeapparatet (Digitalt Læringsobjekt) Det digitale læringsobjekt om bevægeapparatet vil bestå af en række videoer med tilhørende quizzer, som kan tilgås via Studiezonen. Der arbejdes selvstændigt med disse læringsobjekter i kombination med anbefalet litteratur. Farmakologi Semesteret indeholder et kursus i farmakologi, som afsluttes med en intern prøve i medicinhåndtering og lægemiddelregning. Der undervises inden for specialfarmakologien i lægemidler mod KOL og astma, laksantia, allergi, antidiabetika, analgetika og lægemidler mod anæmi. Ligeledes arbejdes med rådgivning og vejledning af borgere, patienter og pårørende, samt kompleks medicinadministration, herunder rammedelegation. Videnskabsteori og forskningsmetode Undervisningen lægger vægt på humanvidenskabelige og antropologiske tilgange til at forstå og udforske menneskers oplevelser og erfaringer knyttet til mental sundhed i et sociokulturelt perspektiv. Med afsæt i national og international forskning i sygepleje, præsenteres teori og metoder baseret på humanistiske- og socialkonstruktivistiske- eller historisk konstruktivistiske tilgange. Der arbejdes med at omsætte disse tilgange i konkrete undersøgelser af mennesker, og herunder udvælge, planlægge og indsamle empiri på et konkret område, i overensstemmelse med den valgte tilgang. Humanvidenskabelige fag Undervisningen i de humanvidenskabelige fag - pædagogik, psykologi og kommunikation - præsenterer udvalgte teorier med fokus på dialog og samspil i den professionelle relation mellem patienter/borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle knyttet til situationer omkring menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Ligeledes retter undervisningen sig mod brugen af informations- og kommunikationsteknologi i dette samspil. Pædagogik Undervisningen fokuserer på centrale pædagogiske begreber i form af læring, didaktik og vejledning med udgangspunkt i den konkrete sociale og samfundsmæssige kontekst. Der sigtes mod at den studerende opnår kompetencer i at observere, beskrive, analysere og reflektere over forskellige pædagogiske teorier og begrebssæt i forhold til at skabe læringsmuligheder. Psykologi Undervisningen fokuserer på centrale psykologiske begreber indenfor udviklings-, neuro- og kognitionsteori med henblik på at forstå og reflektere over menneskers oplevelser, adfærd og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdom i en social og kulturel kontekst. 5

6 Kommunikation Undervisningen retter sig mod anvendelse af kommunikationsteorier- og metoder med fokus på den professionelle samtale, herunder viden og kompetence til at analysere og reflektere over samtalens indhold og struktur med udgangspunkt i den konkrete situation. Undervisningsformer På Sygeplejerskeuddannelsen i UCC forventes en høj grad af studieaktivitet, svarende til en gennemsnitlig arbejdsuge på 40 timer. På 3. semester er det bærende didaktiske element projektarbejde. Undervisning- og studieaktivitet er rammesat i en Studieaktivitetsmodel med fire elementer: Kvadrant 1: Deltagelse af underviser og studerende initieret af underviser - Forud for den empiriske dataindsamlingen tilbydes der undervisning i de forskellige fagområder med vægt på videnskabsteori og forskningsmetode - Den efterfølgende undervisning støtter op omkring bearbejdelsen af de valgte problemstillinger Kvadrant 2: Deltagelse af studerende initieret af underviser - Projektgrupperne er tilknyttet en vejleder fra opstart af projektarbejdet og gennem hele forløbet - Der arbejdes som led i projektarbejdet med peer-to-peer feedback Kvadrant 3: Deltagelse af studerende - initieret af studerende 6

7 - Indsamling af empiri i det udvalgte kliniske felt og efterfølgende bearbejdning. Kvadrant 4: Deltagelse af underviser og studerende - initieret af studerende - De studerende inddrager deres empiriske data aktivt i undervisningen - På baggrund af studenterinitieret ønsker og behov tager studerende initiativ til aktiviteter og/eller undervisning. Der vil derfor være forskellige rum at lære i og forskellige typer af aktiviteter, der kræver høj grad af selvstændighed og initiativ samt medansvar. Til gengæld vil der være mulighed for at bidrage til tilrettelæggelse af yderligere undervisning eller aktiviteter som eksempelvis opfølgende kursus i litteratursøgning. Detaljeret beskrivelse af undervisning, læringsaktiviteter og anbefalet litteratur findes på itslearning. Forudsætningsgivende studieaktiviteter Der er to forudsætningsgivende studieaktiviteter, som den studerende skal have godkendt for at kunne gå til intern prøve i slutningen af semesteret. 1) Studieaktivitet 1 er koblet til det valgfri element i semesterets første seks uger, og beskrives i de forskellige udbud af valgfri elementer. 2) Studieaktivitet 2 er en del af projektarbejdet, og udgøres af en peer-to-peer feedback, der både retter sig mod gruppernes metodeovervejelser over projektarbejde samt arbejdsproces. Som en del af denne aktivitet deltager de studerende i udarbejdelse af feedback-kriterier. Formålet er at styrke kompetencer i at modtage og give feedback for at kvalificere eget og andres proces og produkt. Således inkluderer studieaktiviteten: Udarbejdelse af fælles skabelon med kriterier for feedback i samarbejde mellem undervisere og studerende. Gruppevis udarbejdelse af skriftligt oplæg (3-4 normalsider) på baggrund af gruppens eget foreløbige arbejde, indeholdende kort introduktion, problemformulering, overvejelser om teori og metode, samt de foreløbige resultater af projektarbejdet. Oplægget afleveres i Wiseflow samt til de øvrige projektgrupper. På baggrund af det afleverede skriftlige oplæg udfylder opponentgruppe den udarbejdede skabelon med kriterier for feedback. Mundtlig formidling og dialog mellem opponentgruppe og projektgruppe. For at studieaktiviteten kan godkendes kræves rettidig aflevering, tilstedeværelse og aktiv deltagelse ved den mundtlige formidling og dialog. Tidspunkter for aflevering og tilstedeværelse vil fremgå af studieaktivitetsplanen. Såfremt de to forudsætningsgivende studieaktiviteter ikke godkendes før tidspunktet for intern prøve, kan den studerende ikke indstilles til intern prøve, og har således brugt et prøveforsøg. Projektarbejde På 3. semester udarbejdes en projektrapport i grupper bestående af 4-5 studerende. Grupperne dannes inden udgangen af første teoriuge. Med udgangspunkt i en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling 7

8 udarbejdes en skriftlig projektrapport på grundlag af egen empirisk dataindsamling. Projektrapporten kvalificeres gennem anbefalet- og selvvalgt litteratur. De kliniske ECTS point på 3. semester udgøres af den empiriske dataindsamling. De studerende skal selv være opsøgende i forhold til at finde et feltområde, hvor det er relevant at indsamle empiri, der retter sig mod læringsudbytterne. Målgruppen kan være meget forskelligartet, men der skal være fokus på ældre. Projektarbejdet påbegyndes, når de studerende har gennemført det valgfri element. Det indledes med en uges teoretisk undervisning med vægt på tilgange til at undersøge og indsamle empiri med grundlæggende undersøgelsesmetoder indenfor en human- og sundhedsvidenskabelig tradition. Der tilbydes i alt 6 lektioners vejledning ved tildelt vejleder. Vejlederen indgår i drøftelser og kvalificering af problemstilling, vejledning i forbindelse med empirisk dataindsamling, kvalificering af oplæg og feedback i forbindelse med studieaktivitet 2, samt vejledning angående udfærdigelse af projektrapport. I forbindelse med planlægning og indsamling af empirisk data skal vejleder godkende valg af gruppens udvalgte empiriindsamlingssted samt dataindsamlings metode. Baggrunden for dette handler om, at juridiske og etiske retningslinjer for indsamling af empiriindsamling overholdes Jf. Empiriindsamling i Sygeplejestudiet, se Således må Indsamling af empiri først påbegyndes, når dette er på plads. Steder hvor empiri indsamles, kan efter aftale være i såvel primær og sekundær sundhedssektor, men også eksempelvis virtuelle eller private fora og/eller netværk hvor ældre færdes. Semesterprøver Semesteret afvikles med to interne prøver, hvor de samlede læringsudbytter for semesteret udprøves. Påbegyndelse af semesteret er samtidig indstilling til disse prøver, der ikke kan afmeldes. Det er en forudsætning for at gå til intern prøve i projektrapporten, at begge de forudsætningsgivende studieaktiviteter er gennemført og godkendt. 1. Prøven i medicinhåndtering på 3. semester er en intern, individuel skriftlig prøve som afvikles i Wiseflow. Prøven er rettet imod lægemiddelregning og almen farmakologi og varer 1½ time. Forud for prøven holdes en introduktion ligeledes af 1½ times varighed. Prøven afholdes på uddannelsesstedet og lokale samt dato vil fremgå af skema. Du skal medbringe egen computer. Da det er en prøve, hvor du ikke må benytte (digitale) hjælpemidler, skal du installere en særlig browser kaldet FLOWlock, inden du kan tilgå prøven. Her kan du få vejledning til at installere FLOWlock: Se denne vejledning for hvordan du installerer FLOWlock. Du må medbringe lommeregner samt formler og egne noter i papirform. Du må ikke anvende netbaserede hjælpemidler som smartphone, tablet mv. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der kræves minimum 80 % korrekt besvarelse for at opnå karakteren 02. Prøven skal bestås inden uddannelsens første to år som forudsætning for at kunne fortsætte på uddannelsens 3. år. 2. Anden interne prøve udgør projektrapporten på max 20 normalsider (á 2400 anslag inkl. mellemrum). Projektrapporten danner udgangspunkt for en mundtlig gruppeeksamination, som gennemføres i den samme gruppe, som projektrapporten er udarbejdet i. Projektrapporten skal afleveres via Wiseflow onsdag den 13. juni 2018 senest kl og den mundtlige eksamination vil fremgå af eksamensplanen. Der bedømmes efter 7- trins skalaen med en individuel karakterudmåling til hvert gruppemedlem. Såfremt prøven i medicinhåndtering ikke er bestået er det ingen hindring for at gennemføre prøven i projektrapporten. Link til studieordningen: 8

9 _sygeplejerskeuddannelsen_0.pdf Kriterier til projektrapporten Projektrapport skal udarbejdes efter Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved sundhedsuddannelserne UCC, der findes på Portalen under vejledning og retningslinjer er/default.aspx. Herefter beskrives de indholdsmæssige krav. Disponeringen af de elementer, der indgår i projektrapporten, er relativt fast struktureret: 1. Problemstillingen og dens kontekst 2. Centrale problemstillinger, afgrænsning og problemformulering 3. Videnskabsteoretisk tilgang 4. Undersøgelsesmetode og dataindsamling 5. Bearbejdning, herunder vurdering og fortolkning af data 6. Tilrettelæggelse af formidling med henblik på mulige udviklingstiltag i klinisk praksis Projektarbejde og udfoldelse af krav til projektrapporten Formålet med den udviklingsorienterede projektopgave Formålet er at de studerende, med baggrund i dataindsamling, skal fokusere på ideer, forestillinger og planer for gennemførelse af en formidling i klinisk praksis med henblik på implementering af jeres udviklingsforslag. Den udviklingsorienterede projektopgave er således et forarbejde, et forstadie, et koncentrat eller en hypotese for, hvordan man kunne tænke sig at arbejde med formidling med henblik på udviklingstiltag for klinisk praksis. Formidlingen kan være målrettet: Patient, grupper af patienter, borger, grupper af borgere eller sundhedsprofessionelle. Ordet projekt kommer af latin. Et projekt er noget, som man "kaster fremad eller foran sig". At arbejde projektorienteret forudsætter således evne og fantasi til at forestille sig, hvordan et givet tema, en given sag, kunne se ud i fremtiden, når noget gerne skulle være anderledes, end det er i dag. Ordet problem betyder i denne sammenhæng slet og ret "afstanden mellem den nuværende og den ønskede fremtidige situation". At arbejde problemorienteret betyder altså at arbejde med at tilegne sig viden, kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at overvinde denne afstand. En problemformulering er derfor en relativt kort og præcis formulering af afstanden mellem det nuværende og det fremtidigt ønskede, dvs. af forestillingen om det fremtidigt anderledes, og af hvordan man - projektorienteret - vil arbejde på at overvinde denne afstand. En problemformulering vil derfor i sin første form ofte være foreløbig, fordi en række erfaringer og teoretiske forståelsesperspektiver undervejs i arbejdet med projektrapporten, kan give anledning til justeringer og ændringer af den. Justeringer af projektrapporten undervejs, skal derfor ikke opfattes som forsinkelser i arbejdsprocessen, men tværtimod som en naturlig del af den. Krav til indhold i projektrapporten I det følgende folder vi de enkelte indholdselementer ud med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at den angivne rækkefølge, hvori projektrapportens elementer stilles op og beskrives, sjældent svarer kronologisk 9

10 til den måde, som I, i praksis vil arbejde med at indholdsudfylde projektrapportens elementer på snarere tværtimod, idet den praktiske arbejdsproces ofte indebærer, at I vil springe frem og tilbage mellem indholdselementerne med henblik på at sikre sammenhæng imellem disse. 1. Problemstillingen og dets kontekst Problemstillingen relateres til semesterets læringsudbytte. Der tages udgangspunkt i en sygeplejefaglig udfordring fra sygeplejepraksis, som I godt vil blive klogere på og gerne vil være med til at ændre på. Præciseringen af konteksten, altså i hvilke sammenhænge problemet skal ses, er en væsentlig forudsætning for at vejledere og andre kan forstå problemstillingen. Den videnskabelige proces i denne sammenhæng er at undersøge og redegøre for, hvilken viden der allerede eksisterer på området. Der skal indgå national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje. Bemærk også, at der skal tages udgangspunkt i samtlige læringsudbytter, når I beslutter jer for hvilke perspektiver, der skal lægges i problemstillingen med undtagelse af læringsudbyttet: Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende, da dette udprøves selvstændigt. 2. Centrale problemstillinger, afgrænsning og problemformulering Det er problemformuleringen, som udpeger og fokuserer jeres valgte problemstilling i forhold til valg af fremgangsmåde samt valg af teori og empiri. Mens en tema- eller emneformulering mest har karakter af en overordnet afgrænsning, hvor man stiller spørgsmålet: "Hvad skal det handle om?" er en problemformulering retningsgivende for den udviklingsorienterede projektrapport, hvorfor I stiller spørgsmålet: "Hvad gør vi, med henblik på hvad?". Husk at et problem i denne opgave defineres som afstanden mellem en eksisterende tilstand og en ønsket fremtidig tilstand. Vær opmærksom på, at tid, ressourcer og projektets tilladte omfang kræver en afgrænsning, dvs. en prioriteret udvælgelse af de mulige problemstillinger, som I vælger at gøre til genstand for projektrapporten. Udvælgelsen blandt mulige problemstillinger skal i projektrapporten være synlig, og I skal begrunde jeres prioriteringer. 3. Videnskabsteoretisk tilgang Det videnskabsteoretiske perspektiv beskrives og perspektiveres i forhold til hvordan den valgte tilgang kan berige dataindsamlingen og mulige løsningsforslag til formidling. 4. Undersøgelsesmetode og dataindsamling Valget af teorier og empirisk tilgang skal beskrives og begrundes kort og præcist. Der redegøres for hvilke teoretiske og empiriske overvejelser, der kan kvalificere på det problem, I gerne vil arbejde med. Hvad er begrundelsen for at vælge netop disse teorier og empiriske tilgange i forhold til det overordnede problem eller de prioriterede problemstillinger? Se også læringsudbytte og pensum, der kan hjælpe jer med retning på teoretiske og empiriske tilgange. Den valgte empiriske tilgang beskrives og begrundes i forhold til fremgangsmåde. Hvad er formålet med dataindsamlingen? Hvorfor og hvad skal være afklaret før spørgsmålene om hvordan, I vil dataindsamle. Planlæg undersøgelsens design med henblik på at opnå den tilsigtede viden. Hvordan vil I gennemføre dataindsamlingen f.eks. på grundlag af en interviewguide ved interview eller fokusområder ved deltagerobservationsstudier? Hvem og hvor mange skal deltage og hvorfor? Hvordan vil I indsamle 10

11 datamaterialet båndoptager, video mm og hvordan vil I bearbejde data hvilken analyse /bearbejdningsmetode vil I anvende, eksempelvis meningskondensering mm. Husk også her, at begrunde jeres valg af analyse-/bearbejdningsmetode. 5. Bearbejdning, herunder vurdering og fortolkning af data De vigtigste fund fremhæves i dette afsnit og der argumenteres ved hjælp af de valgte teorier og eller forskningsbaseret viden, i forhold til, hvordan jeres fund og mulige løsningsforslag til fundene kan udvikle og kvalificere klinisk praksis. Hvad er den eksisterende tilstand, og hvad er den ønskede fremtidige tilstand, som I gerne vil formidle? 6. Tilrettelæggelse af formidling med henblik på mulige udviklingstiltag i klinisk praksis Det drejer sig i projektrapporten om at gøre rede for og begrunde jeres pædagogiske og didaktiske overvejelser, altså hvordan I ville tilrettelægge og gennemføre formidlingen af mulige udviklingstiltag til gavn for klinisk praksis. I hvilken rækkefølge vil I gøre hvad, for at realisere jeres forehavende, hvem skal involveres, og hvordan skal det foregå, herunder også overvejelser over pædagogiske og psykologiske aspekter i en forandringsproces. Inddrag også her læringsudbytterne i jeres overvejelser. Den mundtlige eksamination Gruppens projektrapport og læringsudbytter for 3. semester danner tilsammen baggrund for den mundtlige eksamination, som gennemføres som en gruppeeksamen i projektgruppen. Den mundtlige eksamination varer i alt 55 min ved fire personers gruppe og 65 min ved fem personers gruppe. De studerende indleder med 20 minutters oplæg (25 min. ved fem medlemmer), hvor alle gruppens medlemmer bidrager. Projektrapportens punkt 6: Tilrettelæggelse af formidling med henblik på mulige udviklingstiltag i klinisk praksis, danner udgangspunkt for det mundtlige oplæg. Eksaminator og medeksaminator har 20 minutter (25 min. ved fem medlemmer) til at stille uddybende spørgsmål. Eksaminationen tager udgangspunkt i den samlede projektrapport og det indledende (mundtlige) oplæg. Eksaminatorer voterer og giver feedback på såvel projektrapporten som den mundtlige præstation 15 min samlet pr. gruppe. Kriterier for bedømmelse Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige eksamination. Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Den fremragende præstation Kan forstå, reflektere over og anvende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden i samspil med borger og patient, pårørende, kollegaer og medstuderende, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og - metoder og kan forstå den kommunikative betydning for dialog og etablering af professionel relation, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved 11

12 Karakter Betegnelse Beskrivelse sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Har viden om og kan reflektere over professionens brug af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende teknologier i tværprofessionelt samarbejde og situationsbestemt kommunikation, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Har viden om, forståelse for og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling, på omfattende vis og med ingen eller få uvæsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Kan forstå, reflektere over og anvende pædagogisk, psykologisk og kommunikativ viden i samspil med borger og patient, pårørende, kollegaer og medstuderende, med en præstation på den minimalt acceptable grad Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og - metoder og kan forstå den kommunikative betydning for dialog og etablering af professionel relation, med en præstation på den minimalt acceptable grad Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, med en præstation på den minimalt acceptable grad Har viden om og kan reflektere over professionens brug af informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi og kan anvende teknologier i tværprofessionelt samarbejde og situationsbestemt kommunikation, med en præstation på den minimalt acceptable grad Har viden om, forståelse for og kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb, med en præstation på den minimalt acceptable grad Kan forstå farmakologi, reflektere over og anvende medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering, herunder rådgive og vejlede borger, patient og pårørende, med en præstation på den minimalt acceptable grad Har viden om og kan reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis med en præstation på den minimalt acceptable grad Har viden om, kan anvende og udvikle relevante studie- og arbejdsmetoder samt forstå og vise ansvar for egne læreprocesser og udvikling med en præstation på 12

13 Karakter Betegnelse Beskrivelse den minimalt acceptable grad Regler for omprøve, sygeeksamen og klager er/default.aspx 13

14 Bilag 1: Læringsudbytter fordelt på viden, færdigheder og kompetencer Viden Kan forstå og reflektere over menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge ud fra viden om individuelle, sociale, kulturelle, internationale og etiske forhold Har viden om, kan forstå og reflektere over målrettede pædagogiske- og kommunikative interventioner i samspil med borger, patient og pårørende Har viden om, kan forstå og reflektere over borgeres/patienters oplevelser af og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til etablering af dialog og relation Kan forstå og reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier og metoder Kan forstå og reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling Kan forstå og reflektere over udvalgt farmakologi og medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering Har viden om og kan reflektere over udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i et tværprofessionelt perspektiv Kan forstå og reflektere over udvalgte dele af videnskabsteori og forskningsmetode samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Kan anvende situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning professionsfagligt og tværprofessionelt i samspil med borger, patient og pårørende Kan reflektere over tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb Kan anvende professionsrelevante informations-, kommunikations- og velfærdsteknologier med udgangspunkt i borgerens/patientens ressourcer Kan varetage medicinhåndtering samt ordinere medicin inden for rammedelegation Kan anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at søge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder 14

15 Kompetencer Kan beherske situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med borger, patient og pårørende ud fra viden om individuelle, sociale og kulturelle forhold Kan identificere borgere og patienters oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdom som grundlagt for sygeplejefaglig intervention Kan samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt om borger- og patientforløb Kan varetage lægemiddelhåndtering i udvalgte stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb Udviser selvstændighed i forhold til håndtering af national og international praksis-, udviklingsog forskningsviden i argumentation for og refleksion over sygepleje Kan udvise ansvarlighed og selvstændighed i forhold til egne læreprocesser og udviklingsbehov 15

16 Bilag 2: Vejledning til empiriindsamling Denne vejledning er udarbejdet mhp. at vejlede både studerende, vejledere (UCC undervisere) og kliniske samarbejdspartnere ifm., at de studerende på 3. semester kan søge adgang til empiriindsamling i primær og sekundær sektor. Projektopgaven skal udarbejdes efter de kriterier, som er beskrevet i Semesterbeskrivelsen for 3. semester, hvor der bl.a. står: Planlægning, indsamling og bearbejdning af empirisk data indgår som en del af projektarbejdet. Vejleder skal godkende valg af og aftaler omkring gruppens udvalgte empiriindsamlingssted og dataindsamlings metode, for at tilse at juridiske og etiske retningslinjer overholdes. Indsamling af empiri må først påbegyndes, når dette er på plads. Steder hvor empiri indsamles, kan efter aftale være i såvel primær og sekundær sundhedssektor, men også eksempelvis virtuelle eller private fora og/eller netværk hvor ældre færdes. I forbindelse med dataindsamling henvises til retningslinjer for Empiriindsamling i Sygeplejestudiet, se (Semesterbeskrivelsen 3. semester september 2017 side 6) Adgang til felten Inden indsamling af empiri: Problemstilling skal godkendes af UCC vejleder og meget gerne en problemstilling, som lægger op til empiriindsamling uden for det traditionelle Sundhedsvæsen. Felt, metode samt evt. interviewguide/spørgeskema/ mm. skal godkendes af UCC vejleder. Dette for at sikre, at div. tilladelser ift. tavshedspligt, anonymitet, følsomme data (se retningslinjer for empiriindsamling) overholdes. I kontakten til gatekeeper medsendes problemformulering, dataindsamlingsmetode samt forslag til tidsplan. Hvis de studerende, efter aftale med UCC vejleder, søger om tilladelse til at udføre empiriindsamling i primær eller sekundær sektor, skal følgende kontakter benyttes som gatekeeper: Felt Gatekeeper Mailadresse Nordsjællands Hospital Anne Birch Grand Nordsjællands Hospital Psykiatri Solveig Abrahamsen Hillerød Kommune Ghita Felding Jensen Fredensborg Kommune Maj-Britt Andreasen Helsingør Kommune Vilja Stange 16

17 Allerød Kommune Pernille Ommundsen Halsnæs Kommune Maj Parsberg Orye Gribskov Kommune Pia Lykke Bang Tilladelse til empiriindsamling i andre områder (svømmehal, fitness, bibliotek, supermarked, privathospitaler, private klinikker, ældresagen, patientforeninger mm.) søges ved henvendelse til lederen for det område og på offentlige steder aftales det med vejleder. 17

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød SEPTEMBER 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm

3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm 3. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm AUGUST 2017 Tema: Sygepleje situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse

Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Studieordningen ny sygeplejerskeuddannelse Møde med Højskolan i Oslo og Akershus 15. juni 2017 Lene Just Uddannelsesleder Institut for Sygepleje Professionshøjskolen Metropol 2008 Etablering ved sammenlægning

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester

Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Baggrundsdokument for udarbejdelse af kliniske og teoretisk studieplaner for 4. semester Udarbejdet af: Bente Rubow (Aarhus kommune); Lilian Gade Abrahamsen (Voksenpsykiatrien);

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb

2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød. Tema. Januar Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 2. Semester Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød Januar 2018 Tema Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 1 Indholdsfortegnelse Temabeskrivelse... 3 Læringsudbytte... 3

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere