Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1"

Transkript

1 Forslag til ÅRSPLAN 2018 for Kgs. Enghave Lokaludvalg Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau. Hvert projekt er uddybet med mere konkrete aktiviteter, succeskriterier, målgrupper og samarbejdspartnere. Forkortelser AAU: Aalborg Universitet AKB: Boligorganisationen AKB København BMU: Lokaludvalgets Bymiljøudvalg BR: Borgerrepræsentationen CBU: Center for Byudvikling CSB: Center for Sikker By DN: Danmarks Naturfredningsforening KAB: Boligadministrationsselskab KEJD: Københavns Ejendomme KFF: Kultur- og Fritidsforvaltningen KK: Københavns Kommune KU: Lokaludvalgets Kulturudvalg LAR: Lokal afledning af regnvand LU: Kgs. Enghave Lokaludvalg OMF: Områdefornyelsen MM: Miljømedarbejder Sek: Sekretariatet SOS: Sammen om Sydhavnen, helhedsplanen i SV SSP: Skole, socialforvaltning og politi SU: Lokaludvalgets Socialudvalg TMF: Teknik- og Miljøforvaltningen US: Udvalgssekretær ØKF: Økonomiforvaltningen Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

2 Tovholderfunktion for det lokale grønne partnerskab. Årsplan 2018 Årsplanopgaver for Bymiljøudvalget Sammen med de øvrige partnere sikrer Kgs. Enghave Lokaludvalg, at Tippen Syder fortsætter som et vitalt og effektivt samarbejdsforum, at diverse tilladelser, afrapporteringer mv. er i orden, og at partnerskabet lever op til forpligtelser overfor evt. tilskudsgivere o.a. Partnerskabspartnere Partnerskabspartnere MM Indsatsområde: Pleje og udvikling af Tippen Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Formidling Deltager i/arrangerer min. to arrangementer. Deltager i udarbejdelse af ny pjece om Tippen Nuværende og potentielle brugere af Tippen. Partnerskabspartnere, øvrige interessenter. Høstpicnic sept. MM, BMU Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 2

3 Indsatsområde: Grøn mobilitet Guidede Cykelture i Bydel Egne arrangementer i årets løb og ved Byens borgere, forskellige arrangementer, hvor det passer studerende i bydelen ind. Varighed ca. 2 timer. Kulturhavn, Havneringen Netværk m.fl. Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere BMU Maj (havnens dag) August (kulturhavn) Bilfri dag UDGÅR Evt. aktivitet på Enghavevej (2-sporet Enghavevej) eller ved Sydhavns Plads, hvis bydelen bliver omfattet af Bilfri dag. Er afhængig af, hvad der sker med Bilfri dag OMF? September BMU Udlån af ladcykler Den nuværende ordning evalueres løbende (og optimeres). Der udveksles erfaringer med andre LU og Miljøpunkter, der arbejder i retning af en fælles håndtering af lokalt ladcykel-udlån. Bydelens borgere TMF, Øvrige LU, Miljøpunkter, OMF? MM Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 3

4 Bæredygtige events (Sharing CPH-projekt) Deltage i udviklingen af TMFs retningslinjer for bæredygtige events TMF, øvrige LU, LU selv Øvrige LU, Miljøpunkter, TMF, Guldminen, OMF? MM Afprøve forskellige løsninger for bæredygtige events i egne arrangementer TMF, øvrige LU, LU selv Øvrige LU, Miljøpunkter, TMF, Guldminen, OMF? MM Rådgive puljemiddelansøgere om, hvordan man kan gøre events mere bæredygtige Puljemiddelansøgere Øvrige LU, Miljøpunkter, OMF? Fra august MM Grøn jul Workshops med genbrugsjulepynt Bydelens borgere Guldminen, Vesterbro LU, bydelens skoler og/eller institutioner, Sydhavnens Bibliotek Indsatsområde: Affald og ressourcer Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Novemberdecember MM Inspirationshæfte om grøn jul Bydelens borgere November MM Flere genbrugselementer i fbm juletræsfest i bydelen. Bydelens borgere Parterne bag julefesten på Mozarts Plads, TMF, Guldminen November MM Energi- og Ressourcekvarter Sydhavn Nyt navn: Energiforum Der samarbejdes med Områdefornyelsen og forskere fra AAU om at få Sydhavnen som testområde for næste generation smart energi Forskere, politikere, relevante virksomheder AAU, TMF, OMF, HOFOR AAU, OMF, MM, BMU Blomstrende by (Sharing CPH-projekt) Deltage i udviklingen af Blomstrende By (borgere adopterer vejbede) som et bydækkende tilbud. Arbejde på at det forankres i TMF. TMF, øvrige LU, bydelens borgere Øvrige LU, Miljøpunkter, TMF, bydelens borgere og grundejerforeninger, OMF Indsatsområde: Grøn Sydhavnen Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere MM LAR-projekt i P. Knudsens Gade eller LU prøver at få skabt et projekt? Københavns Universitet TMF Hele 2018 BMU, LU andre steder NYT Projekter med politisk bevågenhed Politisk bevågenhed udover projekterne Aktiviteter og succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Ansvarlig Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 4

5 Bevaring af Tippen som fredet og rekreativt område LU holder øje med, hvad der sker og udøver om nødvendigt politisk indflydelse. DN, lokale interessegrupper BMU Harrestrup Å LU følger med i KKs projekt med at KK genoprette og omlægge Harrestrup Å mhp. at sikre at den endelige løsning medfører rent vand i Kalvebodløbet. KK, berørte LU, Tippen Syder (partnerskab) BMU Valbyparken LU arbejder for en ændret tilkørsel til arrangementer i Valbyparken. LU Arbejder for bilfri Valby Park - kun tilladt beboerkørsel og ærindekørsel TMF KU, Lokale borgere, Valby LU (Jan sidder i fælles gruppe) BMU/KU Opfølgning på Sikker Skolevejprojektpakken. LU følger med i udmøntningen af pakkens mange delelementer. TMF TMF Indtil det er færdiganlagt BMU Anker Jørgensens Plads/Gade UDGÅR Finde ud af hvilken plads eller gade der skal opkaldes efter AJ. Evt. afvente udspil fra Vejnavnenævnet. Lokal proces. BMU Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 5

6 Politisk bevågenhed udover projekterne Forbindelse over Sydhavnsgade Aktiviteter og succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Der arbejdes for gennemførelse af projektforslaget med forbindelse til P. Sabroesgade, ekstra rampe over Scandiagade ved Sydhavns Plads og overgang over Borgmester Christiansens Gade. Samt for borgerinddragelse i fht. udformning og muligheder. Der arbejdes foretablering af nedgang fra perron på Sydhavn St. til østsiden af Enghavevej. TMF TMF, BR-politikere, lokale grundejere, OMF Ansvarlig BMU, LU Havnebus-bustrafik Der arbejdes løbende for bedst mulige trafikforbindelser indenfor og til og fra bydelen, herunder en udvidelse af havnebusdriften i aften/weekendperioder. Der søges indflydelse på Trafikplan 2016 og busomlægning i fbm. metrobyggeriet. LU arbejder for ændring af zonegrænser Movia, KK Lokale boligforeninger og borgere BMU Den grønne Kile på Teglholmen Der arbejdes løbende for at arbejdet med den planlagte grønne kile bliver afsluttet. TMF, grundejere TMF BMU, LU Busnet 2019 NYT Borgermøde Borgerne TMF/CBU januar februar BMU/sek Færdiggørelse af bydelens Der arbejdes videre på, at hullerne i og TMF TMF LU stiforbindelser evt. nye ønsker til Sydhavns eksisterende stisystem lukkes med etablering af de manglende strækninger, som er beskrevet i bydelsplanen. KKs kortmateriale opdateres i fht. eksisterende stisystemer. LU, BMU, sek. Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 6

7 Politisk bevågenhed udover projekterne Genbrugsstation Sydhavn Aktiviteter og succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Deltager i arbejdsgrupper bl.a. mhp. sikring af gode trafikale og miljømæssige forhold. TMF Ansvarlig LU, BMU Grønne indkøb LU søger indflydelse på muligheden for bæredygtige indkøb via KKs indkøbsordning LU Øvrige LU og miljøvidensnetværk MM, BMU Skybrudsprojektpakker Der gives inputs til byrumsforbedringer i fbm. konkretisering af skybrudsløsninger, og hvor relevant udføres der borgerinddragelse. Der er særligt fokus på Karens Minde-området og på etablering af grønne korridorer og faunapassager. OMF, TMF LU, MM Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 7

8 Udvikling af Karens Minde Der arbejdes løbende på at skaffe flere midler til at Karens Minde Kulturhus kan gøres mere tilgængeligt, både arkitektonisk og mht. åbningstider. LU er velvilligt indstillet på at støtte nye kulturtiltag. KFF, BR Karens Minde Kulturhus, KFF, KEJD Årsplanopgaver for Kulturudvalget Indsatsområde: Kgs. Enghave Kultursteder Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere KU, LU Vestre Kirkegård Foreningen Sydhavnsgade Politisk bevågenhed udover projekterne Der følges med i planerne for udviklingen af Vestre Kirkegård. LU støtter op om og følger med i foreningens arbejde TMF Sydhavnens Teater, OMF. KU Foreningen Sydhavnsgade Foreningen Sydhavnsgade, OMF, KFF Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere KU Ansvarlig Kulturelle aktiviteter flere steder i bydelen Der gives opbakning til projekter om at iværksætte kulturelle aktiviteter i samarbejde med skolerne i Kgs. Enghave. LU skaber netværk med bydelens kulturinstitutioner. KU + LU Bavnehøjbadet Bavnehøj Idrætsanlæg Der arbejdes for, at Bavnehøjbadet får samme åbningstider som Havnebadet Der arbejdes for fortsatte forbedringer af faciliteter i form af baner og klublokaler. KFF Bavnehøjbadet, KFF Forår 2017 KU Boldklubben Vestia, Ajax og Chin-gu Full-Contact KU Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 8

9 Stranden ved Valbyparken Udbyggee samarbejdet med Valby Lokaludvalg om Valbyparken Pladehallen Sydhavns Teater Indsatsområde: Følge udførelsen af anlægget, herunder dialog med kommunen og med Valby Lokaludvalg Skiltning vedr. frednings-bestemmelser, ynglesteder for dyre- og fuglearter, integreret stiforløb med idrætsparken, trafikforholdene. Vi følger projekteringen og udførelsen af det nye kultursted Der arbejdes på, at der kan skaffes KK, TMF, Valby Lokaludvalg KU, LU KK, TMF, Valby Lokaludvalg KU, LU KFF KU, LU KFF, TMF Sydhavns Teater, OMF KU permanente spillesteder, fx Øster Kapel og Pladehallen Sammenbinding af ny og gammel bydel via lokalt medie Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Lokale medier Der arbejdes på at få etableret et eller flere forskelligartede bydelsdækkende medier, herunder lokal-tv. Alle borgere i Kgs. Enghave Beboerbladet, AAU, OMF og. andre lokale samarbejdspartnere KU Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 9

10 Årsplanopgaver for Socialudvalget Indsatsområder: Mozart Plads og Sund Bydel Projekt Aktiviteter og succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Mozarts Plads: Midlertidigt samlingspunkt, når MP lukker - Ændres til: Midlertidigt Byrum, Sjælør Boulevard Etablere ny, midlertidig samlingspunkt sammen med områdefornyelsen og bakke op med puljemidler Bydelens borgere, KK OMF, SOS, Sydhavnscom- pagniet, TMF (bl.a. park & natur og renhold) CSB, Pavillonen SU/LU Mozarts Plads/Midlertidigt samlingspunkt Lokaludvalget arrangerer min. 1 årlig aktivitet på det midlertidige samlingspunkt Bydelens borgere, KK SOS, Sydhavnscom-pagniet, OMF Minimum 1 gang om året LU/sek. Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 10

11 Sund Bydel LU arbejder videre med sunhedsproblematikken i bydelen. LU vil fokusere på "hverdagsmisbrug", KOL og diabetes. Vi vil gerne samarbejde med sundhedshusene. Bydelens borgere, KK Sundhedshusene, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen SEK, SU Projekter med politisk bevågenhed Politisk bevågenhed udover projekterne Beboersammensætning Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Der skal arbejdes på nye løsninger, så familier ikke flytter ud af bydelen og så beboersammensætningen bliver mere balanceret og mangfoldig AKB, KAB, TMF SU Ansvarlig Skoler og Fritidshjem Lokaludvalget følger op på problematikken om manglende midler til ombygning af eksisterende faciliteter på Ellebjerg Skole og vil arbejde for at skolen bliver til en madskole. Udgår Borgerne BUF SU Rummelig bydel LU vil arbejde for, at der følger penge med udnyttelsen af anvisningsretten, så borgere med behov for ekstra støtte, får det, f.eks. i form af støttepersoner. Der skal følges op på flytning af beboere fra Bananen under metrobyggeriet (Nyt) KK AKB, KAB SU Indsatsområde: Netværk og borgermøder Årsplanopgaver på tværs af fagudvalg Konkret projekt Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 11

12 Områdefornyelsen Huset 2450 projekthus i kirken Metro Der arbejdes på at koble bydelplanen med Områdefornyelsens projekter og aktiviteter. Politisk pres for at der tildeles midler til projekthuset Områdefornyelsens sekretariat, arbejdsgrupper og styregruppe. Politikere OMF LU, Sek. Spejdere/Unge i bydelen/omf (Narnia) LU påvirker i retning af gode stationsløsninger; Herunder ved deltagelse i følgegruppe for Mozarts Plads og arbejdsgruppe under Områdefornyelsen. LU er aktiv i Lokalplanprocesser, når det bliver aktuelt. TMF, BR. OMF BMU, SU SU. LU Områdefornyelse Bavnehøj Lokaludvalget følger oprettelsen af Områdefornyelsens områdefornyelsen. Lokaludvalget arbejder sekretariat, på at koble bydelsplanen med arbejdsgrupper og områdefornyelsens aktiviteter styregruppe. OMF LU Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 12

13 Metro LU arbejder for at følgerne af det omfattende metroarbejde vil blive til mindst mulig gene for beboerne. LU følger lokalplanprocesserne i 2018 (Nyt) TMF Projekttræf LU arrangerer en netværksdag for tidligere og potentielle puljemiddel-ansøgere mhp. projektrådgivning og at skabe opmærksomhed om puljemidler, kriterier, fokusområder mv., samt at skabe grobund for samarbejde ansøgerne imellem. Lokale ildsjæle, organisationer, borgere m.fl. Tag Del, OMFR, Frivilligcentret m.fl. Sek Netværk, samarbejdspartnere og frivillige LU deltager så vidt muligt i bydelens Bydelens borgere, I løbet af året LU, SEK øvrige væsentlige, større begivenheder organisationer m.fl. mhp. at synliggøre LUs arbejde. Bydelsplan 2017 Borgermøde om Trafik (januar) Bydelens borgere, TMF jan-17 BMU, SEK UDGÅR Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 13

14 Borgermøder, bydelsture o.lign. Der arrangeres fem til seks borgermøder eller ture, der omhandler aktuelle emner for bydelen. Afhængigt af tema Afhængigt af tema LU, SEK Projekter med politisk bevågenhed Politisk bevågenhed udover projekterne Aktivitet Målgruppe Samarbejdspartnere Ansvarlig Kontakt til BR og forvaltninger Kommunalpolitikere skal lære bydelen og bydelens ønsker at kende. Bl.a. som de fremgår af Bydelsplanen. BR-politikere Lokale borgere og foreninger og organisationer LU, SEK Udviklingsplan for Sydhavnen som LU følger arbejdet med planernes udsat byområde og Handlingsplan for initiativer. Sydhavn Alle kommunale forvaltninger LU, SEK Årsplanopgaver - sekretariatsdrift Projekt Aktiviteter og succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Udlånsladcykler Kommunikation Ladcyklerne fortsætter med at være et synligt og let tilgængeligt alternativ til biler, når lokale borgere, foreninger mv. skal have transporteret noget. Bydelens borgere, foreninger mv. Kommunikationen indtænkes aktivt i de BR, borgere og lokale enkelte projekter og indsatser. Der tænkes aktører og evalueres på synlighed før og efter hvert projekt. Sydhavnscompagniet, Sydhavnens Bibiliotek og Karens Minde Kulturhus SEK Opdatering af hjemmesider og sociale medier. Lokaludvalget drøfter input til lokalavisen på FU-møder og LU-møder SEK LU SEK Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 14

15 Økonomistyring Administrative opgaver i fbm. LU og udvalgsmøder Lokaludvalgets medlemmer bruger jævnligt deres egen profil på facebook til dialog med borgerne Der følges løbende op på budget for LU, KK sekretariats- og puljemidler, så det sikres, at der ikke er underskud og at LU har et overblik over resterende puljemidler på Lumøderne. Sek. udfører driftsopgaver ifm. tilblivelsen af LU-dagsordner og LUmøder samt kontakt til forvaltninger m.fl. Årsplan Der udarbejdes årsplan for LUs arbejde. LU, sek. LU ØKF LU SEK SEK LU, SEK Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 15

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Forslag til årsplan Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Forslag til ÅRSPLAN 2016 for Kgs. Enghave Lokaludvalg Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V E-mail aeo@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej.

01 Sjælør Boulevard (bilag 2B/3B) En ny signalregulering i krydset Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg BILAG 6 Beskrivelse af projektforslag og ændringer I alt beskrev det oprindelig forslag i rapporten Sikker Skolevej til Teglholmen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011.

Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OPLÆG TIL Naturvejleder Netværksdag, Avnø Naturcenter 19. november 2015 ORGANISATIONSDIAGRAM Stor Interesse for Grøn Frivillighed Der er lige nu knap 30 partnerskaber

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013

Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013 Pixiudgave BYDELSPLAN FOR VANLØSE 2013 PROCES OG TIDSPLAN FOR BYDELSPLANEN Vanløse påbegyndte som alle andre lokaludvalg i Københavns Kommune arbejdet med at udarbejde en bydelsplan for bydelen i foråret

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE

PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE PAKKELØSNING FOR MEDFINANSIERINGSPROJEKTER MED PRIVATE GRUND- OG VEJEJERE Vandopland København Vest og Frederiksberg Vest Skybrudsveje Forsinkelsesveje Forsinkelsespladser Grønne veje Skybrudsledninger

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

Stærke nyheder. Årsplan Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan

Stærke nyheder. Årsplan Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan Årsplan 2009 Et tillæg til Vesterbro/Sydhavn Agenda 21 strategi og plan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Justeringerne... 3 Årsplan 2009... 4 KLIMA... 4 NATUR I BYEN... 6 MILJØ OG NATURFORMIDLING...

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Københavns Kommunes Klimaindsats

Københavns Kommunes Klimaindsats Københavns Kommunes Klimaindsats Konference - Clean Tech Cluster Hovedstadsregionen Yderligere information: Henrik Dissing, Økonomiforvaltningen, Kbhs Kommune Klimamålsætninger Klima er et højt prioriteret

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er:

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er: NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Notat om status på implementering af restaurationsplanen Baggrund KFU og TMU vedtog i møder i december 2013 udmøntningen af 3,8 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. de efterfølgende

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? Byens grønne områder skaber ro og balance i byen. Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Det giver

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Indhold Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014... 1 Indledning... 2 Interne projekter... 2 1. Hold Vanløse ren... 2 2. Grønt byrum...

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden

Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden Bydelplantemaer: Sociale indsatser Udsathed på Nørrebro - En bydel med plads til alle Integration/inklusion - Ulighed i sundheden TEMA 1: Hjemløse udsathed på Nørrebro I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem. Nørrebrohallen, Danmarks Idrætsforbund i regi af Copenhagen Moves og Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem. Nørrebrohallen, Danmarks Idrætsforbund i regi af Copenhagen Moves og Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling UDKAST Samarbejdsaftale mellem Nørrebrohallen, Danmarks Idrætsforbund i regi af Copenhagen Moves Økonomiforvaltningen/Center for Byudvikling 26-03-2008 Sagsnr. 2008-32809 Dokumentnr. 2008-161593 Sagsbehandler

Læs mere

Der er i år blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder foruden den ordinære generalforsamling. Møderne er åbne for alle interesserede.

Der er i år blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder foruden den ordinære generalforsamling. Møderne er åbne for alle interesserede. Beretning fra de valgte i partiforeningen Marts 2008-marts 2009 SF-Sydvest SF-Sydvest har pr. 5. marts 89 medlemmer. Der er i år blevet afholdt 6 bestyrelsesmøder foruden den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Foreløbig evaluering af Ungemesse i Prøvehallen den 15. og 16. juni 2010

Foreløbig evaluering af Ungemesse i Prøvehallen den 15. og 16. juni 2010 Foreløbig evaluering af Ungemesse i Prøvehallen den 15. og 16. juni 2010 NB. Evalueringen må betragtes som foreløbig, idet alle udstillere og skolevejledere endnu ikke har svaret tilbage på spørgsmål vedr.

Læs mere

Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for

Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for 2012-2015 Resultatet for de igangsatte 13 aktiviteter I 2013 blev der igangsat 13 aktiviteter inden for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Nørrebro Lokaludvalgs input til Overførselssagen ( )

Sagsnr Dokumentnr Nørrebro Lokaludvalgs input til Overførselssagen ( ) Nørrebro Lokaludvalgs input til Overførselssagen (2016-2017) Hermed fremsendes Nørrebro Lokaludvalgs udvalgte input til Overførselssagen. De er alle input, der imødekommer lokale behov, løser udfordringer

Læs mere

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Program Baggrund og rammer Lokal forankring Erfaringer med madmarkeder Spørgsmål og svar Baggrund og behov En by med fokus på sundhed, mad og bæredygtighed, men uden

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Kortlægning af tilgængelighedstiltag

Kortlægning af tilgængelighedstiltag Kortlægning af tilgængelighedstiltag / Joanna Mai Skibsted og Karen Lind Lauritzen, Kbh. Kommune Lene Hansen og Camilla Hummer, MOE Omverdensinddragelse Workshop 31.01.2017 Velkomst v/joanna Mai Skibsted

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7.

Læs mere