Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring"

Transkript

1 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen København K Telefon Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Blanket nr

2 Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Indholdsfortegnelse Velkommen side 5 Indledning side 6-8 Fællesvilkår for virksomhedsforsikringen side Hvem er sikret side 8 2. Hvor dækkes side 8 3. Risikoændring med videre side 9 4. Forsikringens varighed og opsigelse side 9 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling side Indeksregulering side I tilfælde af skade side Moms- og afgiftsforhold side Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre side Voldgift side Andre klagemuligheder side Værneting og lovvalg side Lovgivning side Vedtægter side 14 Bygningsforsikring side Dækningsskema for bygningsforsikring side Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatningsregler med videre side Husejeransvarsforsikring side 27 Erhvervsløsøreforsikring side Dækningsskema for erhvervsløsøre side Varegrupper og sikringsgrupper side Erhvervsløsøreforsikring, erstatningsregler med videre side Driftstabsforsikring side Erhvervsansvarsforsikring side Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring side Retshjælpforsikring i forbindelse med erhvervsløsøre side Erhvervsrejseforsikring side 53 Mulige tillægsforsikringer side Maskinkaskoforsikring side Maskindriftstabsforsikring side Forhandler- og værkstedsforsikring side Udstillingsforsikring side Udvidet jordskadeforsikring side 68

3 Kære erhvervskunde. De har nu forsikringsvilkårene for Købstædernes Forsikrings samlede virksomhedsforsikring TotalErhverv foran Dem. I udviklingen af TotalErhverv har vi lagt vægt på, at kunne tilbyde bredt dækkende forsikringer, som er beskrevet kort og læsevenligt. For at gøre det endnu mere overskueligt, har vi anvendt farvelagte skemaer til beskrivelse af, hvad bygnings- og erhvervsløsøreforsikringen dækker, respektive ikke dækker. Stort set alle typer af erhvervsforsikringer er samlet i disse forsikringsvilkår, ligesom vi i policen omtaler de enkelte forsikringer i den samme rækkefølge, som forsikringerne er omtalt i disse forsikringsvilkår. Det gør det nemt for Dem at se, hvilke forsikringer der er mulighed for at oprette, og hvilke der er oprettet eller ikke er oprettet. Eventuelle særlige aftaler eller vilkår for Deres forsikring vil ligeledes fremgå af Deres police, og De vil naturligvis kun få én præmieopgørelse for den samlede forsikring. samarbejde med ISS SkadeService og Gouda Rejseforsikring er vi til stede, selv uden for normal kontortid, døgnet rundt... året rundt. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med forsikringsmæglere og andre service- og forsikringsudbydere. Købstædernes Forsikring, der er Danmarks ældste forsikringsselskab, er et gensidigt forsikringsselskab. Det giver Dem mulighed for medbestemmelse og sikrer, at forretningsgrundlaget alene drejer sig om forsikring. Vi har eksempelvis ingen aktionærer, investorer eller udenlandske ejere, der skal tilgodeses, hvilket er medvirkende til, at vi kan tilbyde enkle og bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser. Jeg ønsker Dem velkommen hos Købstædernes Forsikring og håber, at De til fulde bliver tilfreds med os som Deres forsikringsselskab. Med venlig hilsen I forhold til det generelle erhvervsforsikringsmarked har vi med TotalErhverv til fordel for vore kunder tænkt i helt andre baner, og hvis De en dag måtte ønske at fravælge os, er det slet ikke noget problem. Forsikringen kan opsiges med kun én dags varsel. Det er blandt andet det, vi forstår med ordene kundevenlighed og service. Vi har et landsdækkende net af erhvervsassurandører, taksatorer og regionskontorer, ligesom det er nemt at komme i forbindelse med os via de elektroniske hjælpemidler for eksempel elektronisk anmeldelse af skader. Gennem vort Mogens N. Skov Administrerende direktør TotalErhverv u 5

4 Indledning, som er en del af forsikringsvilkårene Dette er forsikringsvilkårene for Deres virksomhedsforsikring TotalErhverv hos Købstædernes Forsikring. Policen og eventuelle policetillæg danner sammen med forsikringsvilkårene baggrund for forsikringsaftalen. Noget om forsikringsvilkårene Virksomhedsforsikringen består i hovedprincippet af dækninger som træder til ved skade på ting bygning og/eller erhvervsløsøre samt en ansvarsforsikringsdel. Behovet for forsikring kan variere fra virksomhed til virksomhed, ligesom ønsket om tilvalg/fravalg kan være forskelligt. På policen eller på policetillæg for de enkelte typer af forsikringer kan der være anført særlige udvidelser eller undtagelser, som afviger fra bestemmelserne i disse trykte forsikringsvilkår. I så fald er det policens eller tillæggenes bestemmelser, som går forud for bestemmelserne i de her trykte forsikringsvilkår. Vi beder Dem venligst kontrollere om forsikringens omfang se policen svarer til den forsikring, som De har ønsket at oprette. Er der uoverensstemmelser, bedes De hurtigst muligt kontakte Deres assurandør, forsikringsmægler, vort nærmeste lokalkontor eller vort hovedkontor. Hvis De har spørgsmål om forsikringen, ønsker den ændret eller ønsker at få oplysninger om andre typer af forsikringer, er vi naturligvis til disposition, ligesom vi er til rådighed med råd og vejledning, hvis der er sket en skade. Vi hører også gerne fra Dem, hvis der er noget, som De måtte være utilfreds med i forbindelse med forsikringen. Derved får vi mulighed for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Vi kan også tilbyde oprettelse af Lovpligtig Arbejdsulykkesforsikring. Denne forsikring placeres hos Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, som Købstædernes Forsikring er medejer af. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før denne forsikring er trådt i kraft. Som det fremgår af forsikringsvilkårene, dækker Købstædernes Forsikrings virksomhedsforsikring som oftest i et bredere omfang end de almindelige erhvervsforsikringer på markedet. Derfor kan de deldækninger, Deres virksomhed ikke måtte have i det nuværende forsikringsselskab, træde i kraft hos os allerede nu. Det forudsætter blot, at De bekræfter via en begæring eller bestilling at ville oprette de øvrige dækninger hos os, så snart de nuværende dækninger i andet/andre selskab(er) kan udgå. Sådan kan De kontakte os De kan enten kontakte Deres sædvanlige ervervsassurandør eller forsikringsmægler eller assurandør, vort nærmeste lokalkontor eller vort hovedkontor på telefon eller Underforsikringsgaranti og dækning af merværdi Hvis det i forbindelse med en skade måtte vise sig, at den gældende forsikringssum for erhvervsløsøret er for lav i forhold til erhvervsløsørets faktiske værdi, vil vi undlade at gøre underforsikring gældende, selvom vi måtte have ret dertil i henhold til lovgivningen. Vi vil endvidere erstatte en eventuel værdiforøgelse merværdi af erhvervsløsøret, det vil sige ud over den forsikringssum som er gældende på skadetidspunktet. Disse garantier forudsætter dog, at forsikringssummen for erhvervsløsøret er fastsat i overensstemmelse med de faktiske forhold ved forsikringens oprettelse samt efterfølgende ajourføres enten i forbindelse med erhvervsassurandørens eller forsikringsmæglerens årlige servicebesøg på virksomheden eller i forbindelse med selskabets skriftlige henvendelser om forsikringssummens størrelse. Garantierne gælder som anført kun for erhvervsløsøreforsikringen, jf. dækningsskemaet for erhvervsløsøre og erstatningsreglerne i punkt 18, dog med de begrænsninger anført ovenfor. På andre typer af forsikringer i disse forsikringsvilkår kan der gælde garantier om, at Købstædernes Forsikring ikke vil gøre eventuelle underforsikringsforhold gældende i tilfælde af skade. I så fald er det nævnt under de enkelte typer af forsikringer eller på policen. Garantierne gælder ikke for de ting som er nævnt i Dækningsskema for erhvervsløsøre i kolonne E, F og G samt dækningen under Retablering af mistede data på databærende medier. For disse ting gælder den aktuelle forsikringssum, det vil sige den forsikringssum som fremgår af policen med efterfølgende indeksreguleringer. Garantierne gælder heller ikke i tilfælde af, at forsikringstageren selv har ønsket at begrænse mod præmiebesparelse forsikringssummen for erhvervsløsøret i forbindelse med dækningerne Tyveri og hærværk samt Anden skade. For at kunne fastsætte den korrekte forsikringssum for erhvervsløsøret ved det næste servicebesøg har forsikringstageren pligt til, at registrere og beløbsfastsætte eventuelle øgede værdier i virksomheden, som er anskaffet siden det sidste servicebesøg og som er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. Selvrisiko Vedrører en skadehændelse flere af de forsikringstyper, som er omfattet af disse forsikringsvilkår eller andre forsikringer oprettet hos os, og har de berørte forsikringstyper selvrisici, beregnes kun ét selvrisikobeløb det højeste. Herved vil De undgå ét eller flere selvrisikobeløb. Fuld tilfredshed eller Vi forventer og håber, at De er tilfreds med Deres virksomhedsforsikring og med vort serviceniveau. Hos os bliver De ikke bundet af eksempelvis 3- eller 5-årige bindingsperioder. Virksomhedsforsikringen hos os kan opsiges med kun 1 dags skriftligt varsel. Læs mere herom i punkt 4. Bygning eller erhvervsløsøre samt supplerende bestemmelser I forsikringsvilkårenes dækningsskemaer har Købstædernes Forsikring så entydigt som muligt beskrevet, hvilke ting der er omfattet af bygningsforsikringen og hvilke ting, der er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. Imidlertid kan der ikke ses bort fra, at nye ting kan se dagens lys nye opfindelser og lignende eller at andre forsikringsselskaber, hvis et sammenstød i skadesager mellem flere forsikringer fordelt mellem flere selskaber måtte blive tilfældet, har en anden fortolkning af, hvilke ting der er omfattet af bygningsforsikringen og hvilke ting, der er omfattet af erhvervsløsøreforsikringen. For at undgå eventuel fortolkningstvivl, gælder der for denne forsikring tillige Forsikring & Pensions Fordelingsvejledning. Med hensyn til indbrudstyveriskader anmeldt under erhvervsløsøreforsikringen gælder desuden Forsikring & Pensions Varegruppe og Sikringsniveaubestemmelser. I en lidt omskreven form, anvender Købstædernes Forsikring i princippet 6 TotalErhverv TotalErhverv 7

5 disse bestemmelser fra forsikringsbranchen og de vedlægges som policetillæg, når der er oprettet erhvervsløsøreforsikring. Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. I så fald vil det fremgå af policen eller policetillæg. Fællesvilkår for virksomhedsforsikringen Disse gælder for den samlede forsikring, medmindre de er fraveget under de enkelte typer af forsikringer 1. Hvem er sikret Det er forsikringstageren den som har oprettet forsikringsaftalen hos Købstædernes Forsikring og som ejer eller anvender det forsikrede eller som på andres vegne har fået bemyndigelse til at råde over det forsikrede. I perioder, hvor der på virksomheden foregår byggearbejder, er byggeriets entreprenører tillige sikret, hvis forsikringstageren (bygherren) i henhold til entreprisekontrakt er forpligtet til at oprette en forsikring. I så fald er byggeriets entreprenører dækket i tilfælde af brand-, storm- og skypumpeskader på det eller de objekt(er), byggearbejdet vedrører se dækningsskema for bygningsforsikring kolonne 1 og 2. Ønskes der en bredere dækning, herunder dækning i tilfælde af tyveri og hærværk anbefales det, at enten entreprenøren eller bygherren opretter en entrepriseforsikring. På erhvervsansvarsforsikringen, er tillige sikret de personer som efter aftale med forsikringstageren arbejder i dennes tjeneste. Eventuelt andre sikrede fremgår af de enkelte dækninger i forsikringsvilkårene. 2. Hvor dækkes Forsikringen dækker på den eller de adresser, som fremgår af policen. I henhold til dækningsskemaet for erhvervsløsøre dækkes visse ting dog uden for forsikringsstedet. 3. Risikoændring, ophør af virksomhed, ændring af betalingsadresse samt besigtigelse af forsikringsstedet med videre I efterfølgende situationer skal Købstædernes Forsikring straks have skriftlig meddelelse inden ændringen foretages; a) hvis der sker ændringer af bygninger, for eksempel størrelse eller antal etager, der bygges til eller om, der efterisoleres eller ændres i brandsikringsforholdene, der ændres i bygningers opvarmningsform, der ændres i bygningers anvendelse, eller der sker ændringer af bygningers tagbelægning, b) hvis bygninger rømmes og står ubenyttede hen, virksomheden måtte ophøre, der sker ændringer af ejerforhold (for eksempel selskabsform), eller der sker ændringer i virksomhedens momsregistreringsforhold, c) hvis virksomheden skifter adresser, eller betalingsadressen skal ændres, d) hvis der sker ændringer i forhold til det i policen anførte for eksempel ændringer af virksomhedens virkefelt eller produktion, e) hvis der på forsikringsstedet foretages udlejning eller udlåning af medforsikrede bygninger helt eller delvist, skal Købstædernes Forsikring have skriftlig besked, samt hvis der sker ændringer med hensyn til, hvad det udlejede eller udlånte fremover skal benyttes til. Denne skriftlige besked skal Købstædernes Forsikring have i hænde inden en ændret anvendelse af det udlejede eller udlånte finder sted. Herefter tager Købstædernes Forsikring stilling til om, og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte samt til om besigtigelse skal finde sted. Er Købstædernes Forsikring ikke underrettet om ovennævnte ændringer, og har den skete ændring betydning for selskabets risiko fareforøgelse kan en eventuel erstatning efter skade nedsættes eller helt bortfalde. Købstædernes Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som risikoforholdene i øvrigt, selv om der ikke måtte foreligge risikoændring. Et eventuelt eftersyn betyder ikke, at forsikringen dækker i et videre omfang end anført i disse forsikringsvilkår. Købstædernes Forsikring har således ikke nødvendigvis ved et eftersyn accepteret bygningernes tilstand, sikringsforanstaltninger med videre. 4. Forsikringens varighed og opsigelse Medmindre andet fremgår af policen, gælder forsikringen for 1 år ad gangen. Er forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor forsikringen fornyes, fremsendes opkrævning gældende for en ny 1- årig periode. Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 1 dags varsel jf. dog reglerne om opsigelse af brandforsikringer for bygninger, beskrevet i dette punkt. Eventuel overskydende præmie (ristorno) betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive returneret. Dog vil Købstædernes Forsikring modregne 500 kr. som et administrationsgebyr. Er den overskydende præmie mindre end 500 kr., modregnes det mindre beløb (beløbene indeksreguleres ikke). Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikrings- 8 TotalErhverv TotalErhverv 9

6 tageren, som opsiger forsikringen. Er det Købstædernes Forsikring, som opsiger forsikringen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. Omfatter forsikringen brandforsikring for bygninger, kan forsikringstageren dog kun opsige denne dækning, hvis der foreligger samtykke fra de berettigede ifølge samtlige krav og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre bygningen(erne) uden forringelse af de berettigedes rettigheder beviseligt forsikres i et andet forsikringsselskab som har koncession til branddækning af bygninger. Købstædernes Forsikring kan skriftligt opsige forsikringen med et varsel på mindst 1 måned før forsikringens hovedforfaldsdag. Denne fremgår af policen. Købstædernes Forsikring kan med et tilsvarende varsel og virkningstidspunkt ligeledes gøre en fortsættelse af forsikringen betinget af ændrede vilkår for eksempel forhøjelse af præmien, indførelse af andre selvrisikobeløb eller selvrisiko generelt, ændring af forsikringens omfang, med videre. Fra den dag Købstædernes Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes Forsikring skriftligt opsiges forsikringen med 14 dages varsel. Købstædernes Forsikring har dog for så vidt angår branddækningen for bygninger kun ret til at opsige forsikringen for bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare eller for bygninger, der henligger forladt. Branddækningen kan i så fald opsiges med øjeblikkelig virkning. I forhold til rettighedshavere ophører Købstædernes Forsikrings ansvar dog med et skriftligt varsel på 14 dage. 5. Forsikringspræmiens opkrævning og betaling Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien med videre. Betales præmien ikke rettidigt, sender Købstædernes Forsikring en påmindelse om den manglende præmiebetaling. For hver påmindelse, Købstædernes Forsikring udsender af denne grund, bliver der pålagt et gebyr svarende til selskabets omkostninger derved. I påmindelserne vil konsekvenserne ved fortsat manglende præmiebetaling være anført. Købstædernes Forsikring kan foretage udlæg uden dom for den del af præmien, som vedrører branddækningen for bygninger. Købstædernes Forsikring er berettiget til at opkræve gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser. 6. Indeksregulering Præmier og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, på policer og policetillæg, reguleres én gang årligt med virkning fra forsikringens første forfaldsdag i et kalenderår. Dette gælder dog ikke for beløb, hvor der umiddelbart efter beløbet, eller på anden måde er nævnt, at det ikke indeksreguleres. Forsikringssummer og selvrisikobeløb, reguleres med virkning fra den 1. januar. Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af Danmarks Statistik hvert efterår offent- liggjorte lønindeks for den private sektor, vedrørende lønindekset for februar samme år. Indeksregulerede beløb eller summer nævnt i disse forsikringsvilkår, er beregnet ud fra løntal 126,6 (år 2002). Reguleringen foretages første gang med virkning fra den 1. januar i år 2004, som forskellen mellem lønindeks fra februar år 2002 og februar år Ophører udgivelsen af det nævnte indeks, er Købstædernes Forsikring berettiget til at anvende et andet relevant indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 7. I tilfælde af skade For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det vigtigt, at vore kunder har den rette indstilling. Vi forventer, at vore kunder populært skrevet anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå og forebygge skade og hvis skaden skulle ske at begrænse skadens omfang. En skade må ikke udbedres, og ting må ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er aftalt med os. Dog kan skade udbedres midlertidigt for at afværge alvorligere følger. Anmeld skaden hurtigst muligt. Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. Det er naturligvis muligt at kontakte os telefonisk eller at anmelde skade via vor hjemmeside. Mange skader afhængig af art og omfang kan behandles direkte via telefonen eller elektronisk. Vi vil oplyse om, hvorvidt en skade kan afsluttes på denne måde. Det kan være svært, når ting er stjålet eller brændt, nøjagtigt at huske værdi, udseende med videre for de ting, som er gået tabt, men forsikringstageren skal give alle tilgængelige oplysninger med henblik på at dokumentere eller sandsynliggøre sit erstatningskrav. Anmeldes skaden uden for normal kontortid, kan Købstædernes Forsikrings døgnskadetelefonnummer kontaktes: Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering fra politiet for anmeldelsen. Ved ansvarsskader, hvor der over for de sikrede rejses krav i henhold til denne forsikring om erstatning, skal det overlades til os at tage stilling til, om der foreligger ansvarsgrundlag for det skete. Ved at anerkende et erstatningskrav kan en sikret risikere selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver erstatning (den skadelidte). Er en skade dækket både på denne forsikring hos Købstædernes Forsikring og på en forsikring oprettet hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, hvorved forsikringsselskaberne skal dele skadeudgiften. Har det andet forsikringsselskab taget forbehold om, at der kun dækkes, hvis der ikke kan opnås dækning i et andet forsikringsselskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring hos Købstædernes Forsikring. Er der sket skade på ting som er omfattet af garantitilsagn og lignende (for eksempel vedligeholdelses- eller serviceabonnement), har forsikringstageren pligt til at forpligte garantistillere, og Købstædernes Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er hjemmel hertil i henhold til denne forsikring, og i det omfang forsikringstageren ikke bliver fyldestgjort af garantistilleren. 10 TotalErhverv TotalErhverv 11

7 I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Købstædernes Forsikring i virksomhedens eller de sikredes ret over for andre, der kan forpligtes. 8. Moms- og afgiftsforhold Hvis virksomheden på skadetidspunktet i sit regnskab overfor told- og skattemyndighederne kan modregne moms og andre afgifter, erstattes udgifter hertil ikke af Købstædernes Forsikring, ligesom Købstædernes Forsikring ikke foretager udlæg af disse udgifter. Er det ved forsikringens oprettelse oplyst, at dele af virksomheden for eksempel enkelte bygninger ikke er omfattet af virksomhedens momsregistrering, vil vurderingsgrundlaget og eventuel erstatning blive fastsat derefter, jf. i øvrigt policeteksten. 9. Krigs-, jordskælvs- og atomskader med videre Forsikringen dækker ikke skader som direkte eller indirekte er forårsaget af; a) krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme (undtagelsen for terrorisme gælder dog ikke for de typer af skader, som fremgår af dækningsskemaet for bygningsforsikring, jf. kolonne 1 brand med videre) eller borgerlige uroligheder, b) jordskælv eller andre naturforstyrrelser, c) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skade som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift og når årsagen til sidstnævnte skade ikke forefindes på forsikringsstedet. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Denne undtagelse er nødvendiggjort af krav fra det internationale reassurancemarked. 10. Voldgift Uenighed mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring om opgørelse af en skade kan af enhver af parterne forlanges opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren og Købstædernes Forsikring vælger hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene skal være udpeget af hver part senest 4 uger efter, at forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring har meddelt den anden part sit ønske om at få skaden opgjort af vurderingsmænd. Har forsikringstageren eller Købstædernes Forsikring ikke inden de 4 uger udpeget en vurderingsmand, overdrages det til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed at udpege den manglende vurderingsmand. Vurderingsmændene skal være upartiske og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Vurderingsmændene udpeger sammen en opmand. Opmanden skal være upartisk og må ikke tidligere have deltaget på nogen parts vegne ved gennemgang eller vurdering af sagen. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges opmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Vurderingsmændene gennemfører en vurderingsforretning og foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Vurderingsmændene afgiver derefter overfor begge parter en begrundet skriftlig redegørelse for skadeopgørelsen. Vurderingsmændene kan ikke tage stilling til, hvorvidt en skade er dækningsberettiget. Såfremt vurderingsmændene ikke kan blive enige om opgørelsen af skaden, afgør opmanden indenfor vurderingsmændenes uenighed i nøje overensstemmelse med forsikringsvilkårene, hvorledes skaden skal opgøres. Opmanden afgiver en begrundet skriftlig redegørelse over for begge parter for skadeopgørelsen. Vurderingsmændenes eller opmandens opgørelse er endelig og bindende for parterne. Vurderingsmændene - og i tilfælde af uenighed opmanden - fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmænd, opmand og til vurderingsforretningen i øvrigt. 11. Andre klagemuligheder Er forsikringstageren ikke tilfreds med Købstædernes Forsikrings behandling af et forsikringsforhold, er der mulighed for at rette henvendelse til: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K. Telefon (mellem kl og på hverdage). eller Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon (mellem kl og på hverdage). Ankenævnet for Forsikring behandler dog ikke sager af erhvervsmæssig karakter. Dog har Ankenævnet for Forsikring mulighed herfor, hvis det skønnes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. 12. Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. De tvister, som mellem parterne er afgjort ved bindende voldgift, jf. punkt 10, kan dog ikke indbringes for andre instanser. 13. Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser som er anført i disse forsikringsvilkår, i policen samt tilhørende policetillæg med videre, blandt andet Lov om forsikringsaftaler, Lov om Finansiel virksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. 12 TotalErhverv TotalErhverv 13

8 14. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser overfor medlemmerne opfyldes. Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtig. Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne ved henvendelse til Købstædernes Forsikring. 14 T o t a l E r h v e r v To t a l E r h v e r v 15

9 Dækningsskema for bygningsforsikring Dækket Ikke dækket Typer af skader, som ikke er relevante Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A 1. Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion, sprængning af dampkedler og autoklaver, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning, pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fly (dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer), brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. 2. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Herudover dækkes tyveri af de forsikrede ting. Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene. 3. Svampe- og insektangreb Tilvalgsdækning se policen Skader ved aktive angreb af træ- eller murødelæggende svampe samt træ- eller murødelæggende insekter i træ- eller murværk, konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det angrebne er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning er nødvendig. A. Bygningsdele og tilbehør, herunder hårde hvidevarer som ikke er anbragt på den blivende plads. I forbindelse med byggearbejder dækkes dog i tilfælde af brand for eksempel (jf. kolonne 1) samt i tilfælde af storm (mindst vindstyrke 8) og skypumpe (jf. kolonne 2). Ellers er det muligt for entreprenøren eller bygherren at oprette en byggeforsikring (entrepriseforsikring). Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: - Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. - Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed. Desuden er undtaget: - Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. - Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. - Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, hvis tilsodningen skyldes fejlkonstruktion af opvarmningsenheden, herunder skorsten eller anden aftræksanordning. - Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 15 H. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen eller skyldes dårlig vedligeholdelse eller slitage. Dog dækkes en eventuel videregående skade. - Skade, som følge af bygge- og reparationsarbejder. Dog dækkes storm- og skypumpeskader. - Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere, akvarier eller anlæg med videre som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende medmindre det skyldes en ellers dækket skade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt F - Sætningsskade. - Skade, der består i grafittihærværk. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, for så vidt angår træværk, det er muligt at vedligeholde. - Skade forvoldt af rådsvampe eller rådborebiller. Dog dækkes angreb af rådsvampe i eventuelle én- eller tofamiliehuse på forsikringsstedet, som er ejet af virksomheden. For denne dækning gælder også de undtagelser, som er beskrevet i nærværende kolonne. - Angreb i spær- og remender, medmindre de er indkapslede med ventileret inddækning. - Angreb i vindskeder og tilhørende dæklister. - Træværk i kældre, herunder lofts- og vægbeklædning, medmindre der er anvendt trykimprægneret træ. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen omfatter B-I. F er en tilvalgsdækning B. Bygninger opført på muret eller støbt sokkel inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv samt faste elinstallationer hørende til bygningen, men ikke lysinstallationer, lamper, pærer, lyskilder med videre. Ved skade forårsaget af nedstyrtning fra eller af fly, dækkes alle fundamenter. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. C. Udendørs stikledninger til forsyning af el, gas, olie, vand og varme samt afløbsinstallationer i jord, herunder kloakker. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. D. Fast bygningstilbehør af sædvanlig, men ikke af erhvervsmæssig art. Kunstnerisk udsmykning på bygning dog kun for den håndværksmæssige værdi. Anlæg til brandsikring af bygningen. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. E. Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. F. Glas og sanitet tilvalgsdækning se policen. Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende. 16 TotalErhverv G. Antenner/paraboler (både fastmonterede og fritstående), flagstænger, haveskulpturer, nedgravede støbte svømmebassiner samt fastmonterede baldakiner, markiser og solafskærmninger. H. Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, bådhuse, halvtage, overdækninger, stakitter og plankeværker. I. Gårdbelægninger, haveanlæg, det vil sige træer, buske, prydplanter, bede, levende hegn samt vindmøller. Haveanlæg dækkes kun i det omfang, udgiften ikke kan kræves dækket af det offentlige og kun, hvis udbedring finder sted. Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækket i tilfælde af påvirkninger fra vind herunder storm. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade. Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade.

10 Den samlede rør- og stikledningsforsikring er en tilvalgsdækning se policen. 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger Skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i eller uden for bygningen. Når der foreligger en dækket skade, erstatter forsikringen også reparation af den utæthed, som er årsag til udsivningen. Forsikringen dækker ikke: - Skade der er konstateret inden forsikringen trådte i kraft. - Skade som følge af trykprøvning, medmindre Købstædernes Forsikring skriftligt har godkendt trykprøvningen. - Udgifter til lokalisering af en formodet utæthed, når der ikke foreligger en rimelig stor sandsynlighed for eller synlige tegn på, at installationer er utætte. Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at der var en utæthed, som har medført skade på det forsikrede, vil forsikringen dække de afholdte undersøgelsesudgifter. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art. 5. Brud på stikledninger Brud på udendørs rør- og stikledninger i jord fra bygninger til hovedledninger samt mellem bygninger på forsikringsstedet, så installationen ikke er funktionsdygtig. Ved brud forstås, at installationen er gennembrudt i et sådant omfang, at den ikke længere fungerer, hvorved afløbsvand med videre løber ud i omkringliggende jord. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der er dækket/omfattet af garantitilsagn, service- eller vedligeholdelsesabonoment og lignende. - Utætheder, der ikke er en følge af brud og/eller ikke har gjort installationen ufunktionsdygtig. - Forhold, som skyldes at rørsamlinger er gået fra hinanden, når de enkelte rørelementer i øvrigt ikke har brud (ikke er ødelagte). - Forhold, hvor rørelementer ikke har brud, men til trods for dette ikke fungerer af andre årsager, for eksempel ved bagfald (forkert ilægning), lunker og jordforskydninger. - Forhold, hvor det i forbindelse med renoveringsarbejder (byggearbejder) eller ved tv-inspektioner konstateres, at installationen trænger til vedligeholdelse/udskiftning, når installationen både før og efter disse arbejder/inspektioner ellers har fungeret/fungerer efter hensigten, også selvom der måtte være konstateret brud. Hvis installationen før en tv-inspektion ikke har fungeret efter hensigten og der ved tv-inspektionen konstateres et brud, vil forsikringen dog dække skaden, hvis skaden kan henføres til mindst fejlklasse 3 i henhold til manualen tv-inspektion af afløbsledninger standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, Rørcentret, Teknologisk Institut. - Brud på drænrør og rørinstallationer til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder samt brud på installationer, der ikke kan betegnes som rør- eller stikledninger, herunder kloakker, brønde, tanke, faskiner og lignende. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen erstatter ikke reparation af utætheder i kedler og beholdere eller indbyggede hårde hvidevarer. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. Forsikringen erstatter også værdien af tabt vand eller olie i forbindelse med en dækket skade, hvis tabet kan dokumenteres. 18 u18 TotalErhverv Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med TotalErhverv u 19 udbedring af en i øvrigt dækket skade.

11 15. Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter For de enkelte bygninger med tilbehør med videre, jf. dækningsskemaet, kan der gælde forskellige forsikringsformer og dermed erstatningsregler. Er der for sammenbyggede bygninger forskellige forsikringsformer gælder det, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidigt, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Fælles for efterfølgende forsikringsformer gælder: At skaden opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det skaderamte ved anvendelse af samme byggemåde og ved opførelse på samme sted på ejendommen. Dog således at der i skadeopgørelsen tages hensyn til eventuelle ændringer i byggepriser med videre, der måtte finde sted inden for en sædvanlig byggeperiode, regnet fra skadetidspunktet. At der i skadeopgørelsen ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller byggemetoder end dem, der er brugt i den skaderamte bygning og højst priser for byggematerialer med videre, der er i almindelig brug, og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri af en tilsvarende bygning, som den skaderamte, medmindre andet fremgår af policen. At forsikringen ikke erstatter beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede i mindre omfang eller mindre farveforskelle opstået ved reparation af en dækket skade. At forsikringstageren uden unødige forsinkelser skal iværksætte reparation eller genopførelse af det skaderamte. En skade må dog ikke udbedres førend Købstædernes Forsikring har foretaget en besigtigelse eller på anden måde skriftligt har bekræftet, at skadeudbedringen må igangsættes. A. Forsikringsformer Det fremgår af policen, hvilke af efternævnte forsikringsformer der gælder for den enkelte bygning. 1. Nyværdiforsikring med restværdidækning Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt. Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30% af nyværdien, opgøres erstatningen dog efter bestemmelserne om dagsværdiforsikring, jf. punkt 15.A.5. For de efterfølgende nævnte bygningsdele og installationer gælder efterfølgende afskrivningsregler. Den første angivelse er alder/år. Den næste angivelse på samme liniehøjde er den procent af nyprisen på skadetidspunktet forsikringen erstatter med. a) Opvarmningsenheder bortset fra brændeovn og pejs det vil blandt andet sige olieog gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler, varmevekslere: Alder/år % der erstattes og derover 20 b) Hårde hvidevarer Alder/år % der erstattes og derover 20 c) Antenner med tilbehør Alder/år % der erstattes og derover 20 d) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv samt baldakiner og markiser, hvori der indgår stof Alder/år % der erstattes og derover 20 e) Udendørs stikledninger og kloakanlæg Alder/år % der erstattes og derover 30 f) Anlæg og installationer til udnyttelse af alternativ energi, herunder vindmøller Alder/år % der erstattes og derover 20 Fælles for punkterne a-f gælder, at afskrivning og reduktion af erstatningsbeløbet foretages på grundlag af den samlede skadeudgift inklusive reparations- og håndværkerudgifter. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. 2. Restværdidækning for nyværdiforsikrede bygninger gælder kun for forsikringsformen Nyværdi med restværdidækning, jf. 15.A.1 Er en bygning beskadiget med mindst 50%, målt i forholdet mellem beskadigelsen og nyprisen for en tilsvarende bygning, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få de ubeskadigede rester nedrevet og få erstatningen opgjort, som om hele bygningen er totalskadet. De afskrivningsregler som fremgår af punkt 15.A.1., a-f, gøres i så fald ikke gældende. For at opnå restværdidækning er det en forudsætning, at bygningen før skaden ikke var forringet med mere end 30% i forhold til bygningens nyværdi. Restværdierstatningen opgøres i øvrigt efter de samme regler som den egentlige skadeserstatning. Lovliggørelse, følgeudgifter og meromkostninger læs efterfølgende der er nødvendige ved reparation af en skade indgår ikke i restværdiberegningen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i erstatningen. Ønsker forsikringstageren at overtage anvendelige rester, kan dette ske mod fradrag i erstatningen. Det er en betingelse for udbetaling af restværdierstatningen, at erstatningen benyttes til nyt byggeri som påbegyndes senest 2 år efter skadedagen. Ved genopførelsen skal selve skadeserstatningen anvendes før restværdierstatningen. 20 TotalErhverv TotalErhverv 21

12 3. Flytteret for nyværdiforsikrede bygninger Har en skade et sådant omfang, at den giver ret til restværdierstatning og ønsker forsikringstageren at anvende denne ret, kan den opgjorte skadeserstatning anvendes til opførelse af en anden bygning eller en bygning på en anden adresse i Danmark. Erstatningen kan dog ikke overstige den opgjorte erstatning for den skaderamte bygning. Det er en betingelse, at forsikringstageren indhenter godkendelse fra samtlige panthavere og andre rettighedshavere i ejendomen, og at den opgjorte erstatning til oprydning anvendes til fjernelse af den beskadigede bygning. 4. Nyværdiforsikring med forsikringssum Det forsikrede er dækket med indtil den i policen og af forsikringstageren fastsatte forsikringssum med senere indeksreguleringer. Erstatningen inklusive følgeudgifter og eventuel lovliggørelse kan aldrig overstige den gældende forsikringssum eller bygningens nyværdi. Dog erstattes oprydningsudgifter ud over forsikringssummen. Denne forsikringsform kan anvendes i tilfælde af, at forsikringstageren efter en eventuel større skade på bygningen ønsker en anden type bygning opført, for eksempel en mindre, med anvendelse af billigere byggematerialer og lignende. Forsikringsformen kan også blive aktuel, hvis Købstædernes Forsikring ønsker at begrænse sit ansvar. I så fald har Købstædernes Forsikring, fastsat forsikringssummen under hensyntagen til panthaveres og andre rettighedshaveres interesser. Købstædernes Forsikring ser bort fra eventuel underforsikring. Der gælder de samme afskrivningsregler på denne forsikringsform for visse bygningsdele og installationer, som nævnt i punkt 15.A.1.a-f. Herudover gælder, at der for øvrige bygningsdele og installationer foretages fradrag i erstatningen på grund af slid og/eller alder, hvis det skaderamte umiddelbart før skaden var værdiforringet med mere end 30% i forhold til nyværdien på skadetidspunktet. Restværdidækning er ikke indeholdt i denne forsikringsform. 5. Dagsværdiforsikring Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder, uanset værdiforringelsens størrelse. Desuden gælder de afskrivningsregler som fremgår af punkt 15.A.1. a-f, også for denne forsikringsform. På denne forsikringsform kan der ikke oprettes svamp- og insektforsikring og/eller rør- og stikledningsforsikring. 6. Nedrivningsforsikring Denne forsikringsform kan ikke oprettes for ejendomme, hvori der er panthavere eller andre berettigede, medmindre forsikringstageren overfor Købstædernes Forsikring dels fremlægger en tingbogsattest, dels fremlægger en skriftlig bekræftelse fra samtlige panthavere og alle berettigede om, at forsikringsformen kan accepteres. Forsikringen dækker alene oprydning efter en brandskade og ikke andre skadeårsager. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at bygningen er beskadiget med mindst 30% forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning. Skaden opgøres på grundlag af de omkostninger, der medgår til nedrivning af anvendelige rester samt oprydning. B. Lovliggørelse I tilknytning til forsikringsformerne Nyværdiforsikring med restværdidækning samt i forbindelse med partielle skader under forsikringsformen Nyværdiforsikring med forsikringssum dækker forsikringen forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen eller pålæg om overholdelse af afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivningen. Det er en betingelse for erstatning under lovliggørelse, at; 1. de forøgede udgifter vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for, 2. den skaderamte bygning fysisk var i brug på skadetidspunktet, 3. den skaderamte bygning ikke var værdiforringet på grund af slid og/eller alder med mere end 30% af nyværdien umiddelbart før skaden, 4. dispensation fra bestemmelserne i bygge-, miljøeller vejlovgivningen ikke har kunnet opnås, 5. istandsættelse eller genopførelse finder sted, 6. udgifterne ikke vedrører gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden skete, 7. udgifterne ikke vedrører afgifter, indskud, depositum og lignende til de forskellige forsyningsværker. Lovliggørelseserstatningen for hver skaderamt bygning, kan højst udgøre 20% af bygningens nyværdi eller - ved Nyværdiforsikring med forsikringssum 20% af den gældende forsikringssum for bygningen. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Lovliggørelseserstatningen indgår ikke ved beregning af restværdi (forsikringsformen Nyværdiforsikring med restværdidækning) for den skaderamte bygning, med videre. Lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis genopførelse eller retablering ikke finder sted. C. Erstatningsregler ved svampe- og insektskader Ved svampeskade eller angreb af træødelæggende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne, når det er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres beskadiget mørtel, når det er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Angreb, der alene har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende. D. Erstatningsregler for haveanlæg, haveskulpturer samt kunstnerisk udsmykning på bygninger For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil i denne sammenhæng sige planter, der ikke er over 4 år gamle. Hvis retablering ikke finder sted, har Købstædernes Forsikring ingen erstatningspligt. Ved skade forårsaget af nedstyrtning af eller fra fly dækkes dog udgifter til nyplantning med op til 12 år gamle planter. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygninger, erstattes kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet fremgår af policen. 22 TotalErhverv TotalErhverv 23

13 E. Følgeudgifter Forsikringen erstatter følgeudgifter, som efter en dækket skade påføres forsikringstageren ved reparation eller genopførelse, jf. efterfølgende. 1. Byggeadministration Nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af den skaderamte bygning. Ved byggeadministration forstås projekteringsudgifter, arkitekt- og ingeniørudgifter. Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan højst udgøre 5% af den opgjorte erstatning. Ved forsikringsformen Nyværdi med forsikringssum, erstattes udgifterne til byggeadministration kun for så vidt, de kan afholdes inden for forsikringssummen. 2. Oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås udgifter, der er nødvendige for at udføre reparation af en skaderamt bygning samt udgifter, der er nødvendige til fjernelse og/eller destruktion af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen. Det er muligt at oprette tillægsforsikringen Udvidet jordskadedækning se vilkårenes punkt 27. Erstatningen kan højst udgøre 20% af nyværdiforsikrede bygningers nyværdi, højst 20% af forsikringssummen for bygninger forsikret med forsikringsformen Nyværdi med forsikringssum og højst 20% af dagsværdien for bygninger, der er forsikret med forsikringsformen Dagsværdi. Erstatningen kan ikke overstige 1,8 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). 3. Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Ved forsikringsformen Nyværdi med forsikringssum, erstattes disse udgifter kun i det omfang de kan afholdes inden for forsikringssummen. 4. Tab af lejeindtægt Bliver en udlejet bygning på forsikringsstedet uanvendelig efter en dækket skade, betales dokumenteret tab af lejeindtægt. Tab af lejeindtægt betales på grundlag af gældende lejekontrakt indtil 1 måned efter skadens udbedring. Dette gælder også, hvis der på forsikringsstedet måtte ske udlejning af boliger lejligheder eller parcelhuse til privat beboelse. Forsinkes skadeudbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes der ikke erstatning for det derved opståede lejetab. Dog dækkes, hvis forsinkelsen har sin årsag i en eventuel benyttelse af muligheden for at opnå restværdidækning. F. Erstatningens anvendelse 1. Ved reparation og genopførelse Den opgjorte erstatning efter en bygningsskade skal i princippet anvendes til reparation eller genopførelse af en tilsvarende bygning, anlæg og tilbehør på samme sted, som det skaderamte (se dog punkt 15.A.3 - Flytteret ). 2. Byggeri til anden anvendelse Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse af bygning med tilsvarende anvendelse, kan erstatningen stilles til fri rådighed for forsikringstageren med henblik på byggeri til anden anvendelse. på grund af alder, brug (slid) og andre omstændigheder. Eventuel restværdierstatning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms og andre afgifter samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele, erstattes ikke. 3. Kontant erstatning Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse, udbetales den opgjorte erstatning kontant. Skaden erstattes med dagsværdi (se foregående punkt) med et yderligere fradrag på 20%. Eventuel restværdierstatning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms og andre afgifter samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele erstattes ikke. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning til fri rådighed, at den opgjorte erstatning til oprydning anvendes til formålet. 4. Betaling af erstatning til reparation og genopførelse Erstatningen betales mod dokumentation - i takt med, at reparationen eller genopførelsen af det skaderamte, finder sted. 5. Accept fra panthavere og andre rettighedshavere Betaling af erstatning jf. punkt 2 Byggeri til anden anvendelse og punkt 3 Kontant erstatning forudsætter samtykke fra de eventuelle i ejendommen tinglyste panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. Derfor vil Købstædernes Forsikring kræve, at forsikringstageren indsender tingbogsattest og godkendelse fra de nævnte. G. Forladte bygninger samt bygninger bestemt til nedrivning For skaderamte bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. H. Ved brandskader i forbinelse med udførelse af varmt arbejde Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde hvis; a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller Skaden erstattes i så fald til dagsværdi, det vil sige opgjort med fradrag for værdiforringelse 24 TotalErhverv TotalErhverv 25

14 b) forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtbekæmpelse og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser med videre. 16. Husejeransvarsforsikring Denne forsikring er kun gældende, hvis TotalErhverv omfatter dækningen anden skade, jf. dækningsskemaet for bygningsforsikring. Husejeransvar, der har relation til bygninger, bygningsdele med videre, som er undtaget i dækningen under anden skade, er dog dækket under husejeransvarsforsikringen, hvis der i øvrigt foreligger et erstatningsansvar. Forsikringen dækker forsikringstagerens erstatningsansvar for skade på personer eller ting, sket i forsikringstiden, når og hvis ansvaret pålægges forsikringstageren som ejer eller bruger af den eller de forsikrede bygning(er). d) på sikredes egne ting eller ting som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, e) der er indirekte for eksempel i tilfælde af ikke overholdte tilsagn eller manglende opfyldelse af indgåede kontrakter med videre. Dog dækkes formuetab, der er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. Forsikringssummen under husejeransvarsforsikringen er 10 mio. kr. ved skade på personer og 5 mio. kr. ved skade på dyr og ting. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 mio. kr. (beløbene indeksreguleres ikke). Ansvar i andre relationer er således ikke dækket for eksempel i forbindelse med virksomhedens produktion eller drift. Sådanne ansvarsforhold henhører under erhvervsansvarsforsikringen. Dog dækkes ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber på under 30 kw, når anvendelsen har relation til ejendommens almindelige pasning for eksempel i forbindelse med snerydning. I så fald dækkes efter Færdselslovens regler og summer. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade; a) i forbindelse med byggearbejder, hvad enten dette arbejde udføres af de sikrede eller af andre, b) forbindelse med jord-, vand- eller nedbryningsarbejde, c) i forbindelse med forurening af eller igennem luft, jord eller vand, Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, 26 T o t a l E r h v e r v To t a l E r h v e r v 27

15 Dækningsskema for erhvervsløsøre Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Tillige dækkes udgifter i forbindelse med retablering af data på elektroniske databærende medier, hvis disse er gået tabt i forbindelse med en ellers dækket skade på Forsikringen omfatter ikke A A. Ting, som er omfattet af anden forsikring eller af garantitilsagn for eksempel en bygningsforsikring, en privatforsikring, forhandlergarantier eller gennem vedligeholdelses- og serviceabonnementer. Ting, som tilhører andre end forsikringstageren (den forsikrede virksomhed). Dog dækkes, hvis virksomheden bærer risikoen for det, og anden forsikring ikke kan forpligtes. Se dog felt H. Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 % rent guld eller Forsikringen omfatter B-J. J er en tilvalgsdækning denne forsikring. Det er en forudsætning at retablering kan ske på baggrund af en brugbar elektronisk kopi. mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, hvori de nævnte materialer indgår samt lomme- og armbåndsure med en stykværdi på over kr., medmindre andet fremgår af policen (beløbet indeksreguleres ikke). Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele. Se dog felt I. Ellers henvises til den mere bredt dækkende Forhandler- og værkstedsforsikring, jf. punkt 25 i disse forsikringsvilkår. 1. Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i det forsikrede eller i bygning, hvori det befinder sig, eksplosion (en momentant forløbende kemisk proces), pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), nedstyrtning Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: - Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. - Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrømsreglementet eller elinstallationen anvendes i strid hermed. - Skaden er sket i forbindelse med reparation. - Skaden skyldes grov forsømmelse, mangelfuld vedligeholdelse og pasning. - Skaden er sket i elektrorør af enhver art, herunder røntgenrør og laserstrålerør, i laboratorieudstyr, radar- og satellitkommunikationsudstyr. Skader sket i centrale itinstallationer erstattes maksimalt med kr. fra eller af fly, brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand. Desuden er undtaget: - Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. - Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse med varmt arbejde se punkt 18 P. B. Virksomhedens eget driftsudstyr. Kontorinventar, herunder møbler, løse tæpper, gardiner, malerier, lamper, kontormaskiner, it-udstyr, herunder bærbare computere med videre, telefoner, maskiner, værktøj, redskaber, skilte (men ikke bandereklamer eller skilte for eksempel forbindelse med sportsudøvelse), ikke-registreringspligtige køretøjer samt øvrigt driftsudstyr. Lokaleindretninger bekostet af virksomheden. C. Varer med henblik på salg. Råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, herunder emballage. D. Varer med henblik på salg beroende i køle- og frysskabe, montre, diske, kølerum/fryserum og lignende. E. Originalmodeller og tegninger, skabeloner, mønstre, forme, matricer, klicheer, trykplader, kartoteker, forretningsbøger og lignende. Der erstattes med højst 20% af forsikringssummen. Ved skade som følge af nedstyrtning af eller fra fly dækkes med op til 20% af forsikringssummen. F. Penge og pengerepræsentativer, herunder aktier, obligationer, ubrugte frimærker og lignende samt værdipapirer. Der erstattes med højst kr. Ved skade som følge af nedstyrtning af eller fra fly dækkes med op til kr. 28 TotalErhverv G. Erhvervsløsøre uden for forsikringsstedet tilhørende virksomheden, for eksempel i egne køretøjer, på fremmede arbejdspladser, rejsekollektioner, ting under transport i Danmark (dog kun i egne eller ansattes biler), it-udstyr, herunder computere (også bærbare) samt mobiltelefoner. Som tilvalgsdækning er det muligt at udvide forsikringen H. Udstillingskunst tilhørende andre er omfattet af forsikringen, hvis virksomheden bærer risikoen for det og I. Registreringspligtige motorkøretøjer er kun omfattet af forsikringen, hvis virksomheden primært handler med og/eller reparerer motorkøretøjer, og dækningen forud- J. Fastmonterede glas i vindues- og dørpartier samt sanitet, herunder spejle i lejede virksomhedsbygninger og til også at omfatte skurvogne og containere med indhold, som er placeret udenfor bygning. Ligeledes kan forsikringen udvides til, at omfatte arbejdsmaskiner og materiel, der befinder sig udenfor bygning på fremmede arbejdspladser. Sidstnævnte 2 dækninger er tilvalgsdækninger se policen. anden forsikring ikke kan forpligtes. Der dækkes med op til kr. (Beløbet indeksreguleres ikke). sætter, at motorkøretøjerne er opbevaret i en bygning på forsikringsstedet. lokaler, men kun hvis forsikringstageren har vedligeholdelsespligten. Tilvalgsdækning se policen. I biler, dækkes med højst 5% af forsikringssummen maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun ved ildsvåde (brand).

16 Dækket Ikke dækket 2. Tyveri samt hærværk På forsikringsstedet skal samtlige større åbninger være forsynet med lukker, der er forsvarligt fastholdt. Døre, porte og lemme skal være aflåste fra den udvendige side og vinduer skal være lukkede. I øvrigt henvises til Forsikring & Pensions regler fra den 1. juli Herudover kan Købstædernes Forsikring stille særlige krav om tyverisikring. Se også policetillæg. Endvidere dækkes tyveri fra aflåste udhængsskabe med højst kr. 3. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader som er undtaget i forsikringsvilkårene. Selvom der ikke måtte være oprettet maskinkaskoforsikring dækkes naturligvis de udefra kommende skader på maskiner med videre. Forsikringen dækker ikke: - Tyveri, hvis der ikke foreligger indbrud. Det er et krav, at der er betydelige synlige tegn på voldeligt opbrud på den bygning, hvori det stjålne befandt sig. - Tyveri af ting der befandt sig uden for bygning. Dog dækkes tyveri af fastmonterede skilte placeret på bygning eller fastmonteret på beton og/eller stålsøjler i umiddelbar nærhed af virksomhedens indgangsparti(er). Ligeledes dækkes, hvis tyveriet er bemærket i gerningsøjeblikket, og der gøres anskrig samt hvis tyven har anvendt vold, eller fremsat trusler om at anvende vold over for sikrede personer. Sidstnævnte gælder både i og uden for bygning. - Glemte, tabte eller forlagte ting. - Tyveri, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed. - Tyveri begået af personer, ansat i virksomheden. Dog dækkes i tilfælde af indbrudstyveri. - Tyveri af eller fra møntbokse og/eller vekselautomater og lignende samt hærværk på disse penge og/eller møntinstallationer, hvis tyveriet eller hærværket er sket i åbningstiden. - Hærværk på ting som befinder sig uden for bygning. Bortset fra grafittihærværk dækkes hærværk på skilte. Ting, som befinder sig i åbne skure, halvtage, drivhuse, konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller stof, telte og lignende, betragtes ikke som opbevaret i bygning. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid. - Skade sket i forbindelse med byggearbejder. - Skade, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med videre, som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende, med- mindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). Dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt J. - Vandskade, på varer i kældre, når de ikke er anbragt mindst 10 cm over kældergulv. - Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira. - Skade af kosmetisk art. På forsikringsstedet, men uden for bygning, erstattes højst med kr. Virksomhedens cykler er tillige dækket uden for forsikringsstedet. Uden for aflukket og aflåst bygning, dækkes kun, hvis cyklen var låst med en DVN-godkendt lås. Det er en forudsætning for dækning, at cyklens stelnummer kan oplyses. Endvidere dækkes virksomhedens egne fødevarer, for eksempel beregnet til kantineforbrug, når de opbevares i køle- eller fryseskab, og der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækket i tilfælde af påvirkninger fra vinden, herunder storm. For så vidt angår tobaksvarer samt elektronisk udstyr erstattes højst med kr. (beløbet indeksreguleres ikke) i forbindelse med røveri (anvendelse af vold eller fremsættelse af trusler om at anvende vold) samt i forbindelse med andre bemærkede tyverier i gerningsøjeblikket. Endvidere dækkes ødelæggelse af varer, når der sker en uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægger varerne. Indeholder opbevaringsenheden varer for mere end kr. skal der være en alarmforbindelse opkoblet til en døgnvagt i tilfælde af elsvigt. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Der erstattes højst med 20% af forsikringssummen. Der erstattes med højst kr. (kan forhøjes se policen), hvis tyveriet er sket ved anvendelse af vold eller med trusler om anvendelse af vold (røveri) over for sikrede personer. Hvis der er tale om et indbrudstyveri erstattes med højst kr. i gemme og højst kr. i pengeskab, som skal være et sikringsmæssigt godkendt (Forsikring & Pensiongodkendt), fastmonteret og aflåst pengeskab, der voldeligt er opbrudt.tillige dækkes de nævnte ting under transport uden for virksomheden i forbindelse med røveri og overfald med højst kr (kan forhøjes se policen). Dog dækkes ødelæggelse i forbindelse med vand- og anden væskeskade. Der erstattes med højst kr. I biler, herunder i lukkede, aflåste eller tildækkede (for eksempel med presenninger) trailere hørende til biler, når der er tydelige tegn på opbrud, dækkes med højst 5 % af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning i tilfælde af indbrudstyveri jf. overskriften og undtagelserne i denne kolonne. I biler dækkes med højst 5% af forsikringssummen, maksimalt kr. Ellers dækkes med 20% af forsikringssummen, dog maksimalt kr. Andre steder end i biler er der kun dækning, hvis tingene befinder sig i bygning. Dækningen forudsætter, at tingene er placeret i bygning. Der erstattes kun i tilfælde af indbrudstyveri. Der erstattes kun i forbindelse med vandskade samt ved følgerne efter en dækningsberettiget stormskade på den bygning, hvori motorkøretøjerne var opbevaret. 30 u TotalErhverv Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende.

17

18 17. Varegrupper og sikringsniveauer Nogle ting er mere tyvetækkelige end andre, fordi tingene normalt er lette at omsætte på hælermarkeder. Det drejer sig blandt andet om cigaretter, spiritus, it-udstyr, pelsværk, våben, radio- og tv-udstyr, foto- og filmudstyr. Når en virksomhed producerer eller handler med sådanne ting, er der en særlig interesse for tyve. Derfor skal Købstædernes Forsikring have lov til at foretage risikobesigtigelse på forsikringsstedet, inden erhvervsløsøreforsikringen oprettes med henblik på at vurdere, om der skal stilles særlige krav om tyverisikringsforholdene. Det drejer sig om arten, omfanget og værdien af tingene samt om, på hvilken måde de er beskyttet mod tyveri. Købstædernes Forsikring anvender i princippet de regler som udarbejdes af forsikringsbranchens fællesorganisation Forsikring & Pension. Disse regler kan fremledes på internetadressen under fanebladet Sikring. Herudover kan Købstædernes Forsikring forudsætte andre særlige tyverisikringsforanstaltninger gennemført og anvendt. Det vil i så fald fremgå af policen eller policetillæg. Måtte det i praksis vise sig, at virksomheden ikke lever op til de betingelser og krav, der er aftalt mellem forsikringstageren og Købstædernes Forsikring, hvorved selskabets forventninger er bristet, kan det få den konsekvens, at erstatningen efter skade for de ting, som er årsag til de stillede krav om tyverisikring, nedsættes eller helt bortfalder. 18. Erhvervsløsøreforsikring erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter A. Inventar, maskiner og andet driftsudstyr Erstatningen opgøres som forskellen mellem de skaderamte tings nyværdi og deres værdi efter skaden. Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse, hvis nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder måtte foreligge. I erstatningsfastsættelsen tager Købstædernes Forsikring hensyn til eventuelle prisstigninger, der måtte ske i reparationspriser og genanskaffelsespriser inden for normal reparations- eller leveringsperiode. Skadede ting skal repareres, eller indkøb af identiske ting, som de nu skaderamte, skal finde sted senest 1 år efter skadebegivenheden. I modsat fald erstattes med dagsværdi (se punkt 18.M, andre ting). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien (se punkt 18.M, andre ting) svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede ting er istandsat eller genanskaffet, eller Købstædernes Forsikring skønner, at istandsættelse eller genanskaffelse er sikret på betryggende vis. Forsikringstageren kan anmode om at få udbetalt dagsværdierstatning før end den endelige skadeopgørelse kan udarbejdes. B. Færdigvarer af egen fremstilling Ting, som virksomheden selv har fremstillet med henblik på salg, erstattes på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige handelsvilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling. C. Varer under fremstilling Ting, som virksomheden selv har under fremstilling med henblik på salg senere, erstattes på grundlag af materialeværdi og produktionsomkostninger. Hertil lægges en forholdsmæssig andel, dels af virksomhedens generalomkostninger, dels avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag som anført under punkt 18.B, færdigvarer af egen fremstilling. D. Råvarer Råvarer, det vil sige endnu ikke bearbejdede eller behandlede varer, erstattes med genanskaffelsesprisen. E. Varer i detailhandel Ting (færdigvarer) i detailhandel som udbydes til salg, erstattes med indkøbsprisen. F. Motorkøretøjer 1. Reparation Købstædernes Forsikring betaler for en reparation, der sætter køretøjet i samme stand som før skaden. Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. 2. Totalskade Har skaden et sådant omfang, at reparation efter Købstædernes Forsikrings skøn ikke kan betale sig, eller kommer køretøjet ved tyveri eller bortkomst ikke til veje inden 4 uger efter første dato for skadens anmeldelse til politiet eller Købstædernes Forsikring, anvendes følgende erstatningsregler; a) tilhører køretøjet virksomhedens kunder, ansættes erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, b) tilhører køretøjet virksomheden, ansættes erstatningen til det beløb, køretøjet er indkøbt til med tillæg af eventuelle udgifter til afholdt istandsættelse af køretøjet. 3. Nettopriser Skader som kan udbedres på virksomhedens egne værksteder, skal dels udføres der, dels til nettopriser både for så vidt angår materialeudgifter og lønomkostninger. Derved vil Købstædernes Forsikring spare erstatningsudgifter, som vil komme vore kunder til gode. G. Elektronisk udstyr, herunder radio-, tv- og it-udstyr (hardware) Ved skade på eller tyveri af det nævnte udstyr erstattes med følgende procenter af nyværdien på skadetidspunktet for identisk eller nærmest identisk udstyr. Alder/år % der erstattes og derover 20 Afskrivningen/reduktionen af erstatningsbeløbet foretages også, hvis reparation er mulig. Hvis afskrivningsbeløbet er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningsbeløbet mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. H. Videoer, DVD, film og lignende til udlejning For detailforretninger, der udlejer de nævnte ting, gælder, at erstatningen højst fastsættes til indkøbsprisen for det pågældende (eksklusive statsafgift og moms). Der dækkes kun på forsikringsstedet. 34 TotalErhverv TotalErhverv 35

19 I. Retablering af mistede data på databærende medier Uanset størrelsen af forsikringssummen for erhvervsløsøreforsikringen kan erstatningen for hver skadebegivenhed ikke overstige 1 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Erstatningen kan heller ikke overstige 50% af policens forsikringssum med senere indeksreguleringer. Der gives således ikke merværdidækningsgaranti for disse ting, jf. indledningen i disse forsikringsvilkår. J. Erstatningsregler ved elskader Forsikringen erstatter ikke elskader på genstande, der er mere end 10 år gamle. Det er alderen på den skaderamte genstand, der er afgørende og ikke alderen på den maskine med videre, hvori genstanden indgår. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for genstandens alder, er det maskinens alder, der lægges til grund. K. Cykler Cykler erstattes med følgende procent af nyprisen for en identisk eller nærmest identisk ny cykel. Alder/år % der erstattes og derover 10 Reparationsudgifter erstattes fuldt ud inden for det afskrevne maksimale erstatningsbeløb. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. L. Kunstgenstande Kunstgenstande, herunder malerier, tilhørende virksomheden er højst dækket med indtil kr. pr. genstand og højst alt i alt med op til kr. (beløbene indeksreguleres ikke). For de kunstgenstande, som måtte have en værdi på kr. eller derover, skal der foreligge dokumentation for, at et anerkendt vurderingsfirma har vurderet og værdifastsat disse. Indkøbsprisen for disse sidstnævnte kunstgenstande er således ikke tilstrækkelig som dokumentation. Ved partielle skader kan erstatningen for alle kunstgenstande uanset værdi aldrig overstige værdien. Er der behov for at opnå en højere forsikringssum for kunstgenstande, er der mulighed herfor efter skriftlig aftale med Købstædernes Forsikring. I så fald vil tyverisikringsforholdene og kunstgenstandenes værdi nøjere blive vurderet, ligesom en eventuel forhøjelse af forsikringssummen vil fremgå af policen. M. Andre ting Andre ting erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimelige fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi). N. Fælles for alle erstatningsregler Købstædernes Forsikring har ret til at lade skaderamte ting sætte i samme stand som før skaden eller levere tilsvarende ting. Kan tilsvarende ting nye eller brugte fremskaffes, sker det til de priser, Købstædernes Forsikring kan opnå. Måtte der være forhold som gør, at forsikringstageren ikke ønsker genlevering eller reparation, kan Købstædernes Forsikring fratrække eventuelle rabatter ved nyindkøb eller ved reparation i erstatningsbeløbet. Det forudsætter dog, at Købstædernes Forsikring kan bevise, at det var muligt at opnå den pågældende rabat. Virksomhedens egne muligheder for at opnå rabat hos leverandører og/eller reparatører skal i tilfælde af skade komme Købstædernes Forsikring til gode, uanset at forsikringssummen for erhvervsløsøre skal være fastsat ud fra vejledende udsalgspriser, listepriser med videre. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. O. Følgeudgifter Ud over forsikringssummen erstattes tillige efterfølgende udgifter, opstået i forbindelse med en ellers dækket skade på denne forsikring. Det forudsættes, at der ikke kan opnås erstatning fra anden side, herunder fra anden/andre forsikring(er). Nogle skader er omfattet under bygningsforsikringen i disse forsikringsvilkår, og der kan således ikke opnås erstatning både på bygningsforsikringen og på erhvervsløsøreforsikringen. Driftstab eller andet indirekte tab, bortset fra efterfølgende, erstattes ikke. 1. Oprydning Forsikringen erstatter udgifter til oprydning og bortkørsel af de skaderamte og forsikrede ting. Erstatningen kan højst udgøre 20% af policens forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer og kan ikke overstige 1,8 mio. kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Tilsagnet om merværdidækning i forbindelse med erhvervsløsøresummens størrelse, gælder ikke i forbindelse med oprydning. Udgifter, som følge af forurening, herunder til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en ellers dækket skade, erstattes ikke. Det er muligt at oprette en tillægsforsikring Udvidet jordskadedækning se vilkårenes punkt Redning, bevaring samt omstilling af låse Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting. Er nøgler eller andre oplåsningsmedier til virksomhedens indgangspartier stjålet i forbindelse med et erstatningsberettiget indbrudstyveri eller bortkommet i forbindelse med en erstatningsberettiget brandskade på forsikringsstedet, erstattes tillige udgifter til anskaffelse af nye eller omkodning af eksisterende låseenheder. Erstatningen kan dog højst udgøre kr. 3. Leje af midlertidige bygninger og lokaler Forsikringen erstatter forøgede lejeudgifter eller, hvis virksomheden var i egne bygninger, udgifter til leje af andre lokaliteter, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Det forudsættes, at den skete skade har et sådant omfang, at midlertidig flytning er nødvendig. Eventuelle sparede udgifter fradrages i erstatningen. Disse merudgifters størrelse og art skal skriftligt aftales i hvert enkelt tilfælde med Købstædernes Forsikring, efter skade er indtrådt. Herudover gælder dækningen kun for leje af midlertidige bygninger eller lokaler i Danmark. Disse merudgifter dækkes dog højst i 12 måneder fra skadedagen. 4. Flytning og opmagasinering Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning af erhvervsløsøre samt opmagasinering, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. 36 TotalErhverv TotalErhverv 37

20 5. Forøgede lønomkostninger Forsikringen erstatter forøgede lønomkostninger, der påføres forsikringstageren i forbindelse med skaden, til ekstra personale eller overtidsbetaling med henblik på at undgå eller forkorte afbrydelser eller forstyrrelser i virksomhedens drift, indtil retablering af forsikringsstedet har fundet sted. Disse merudgifter dækkes højst i 12 måneder fra skadedagen. 6. Krisehjælp I det omfang det ikke er muligt at opnå dækning fra anden side, betaler forsikringen for nødvendig og rimelig krisehjælp hos psykolog, hvis forsikringstageren, eller én eller flere af dennes ansatte i forbindelse med udførelse af erhvervet akut får behov for krisehjælp. Det kan skyldes eftervirkninger af alvorlige brandskader, røveri eller røveriforsøg, færdselsulykker, hvor de sikrede var involverede eller en oplevelse, de nævnte har været tilskuere til. Der er ikke noget krav om, at det skete skal være dækket på nærværende forsikring for eksempel en tings- eller ansvarsskade. Der betales for højst 20 timers behandling pr. person. Behandlingsbehov, som skyldes interne forhold i virksomheden, er ikke dækket for eksempel på grund af organisationsændringer, omplaceringer, lønnedgang, fyringer og lignende. 7. Lovliggørelse Forsikringen erstatter forøgede reetableringsudgifter til opfyldelse af krav, som stilles af danske myndigheder i forbindelse med genanskaffelse og/eller opsætning af maskiner og/eller anlæg efter en dækningsberettiget skade på erhvervsløsøreforsikringen hos Købstædernes Forsikring. Erstatning ydes kun for udgifter som følge af myndighedskrav, der er relateret til lovgivningsog tilladelsesmyndighed. Det er en forudsætning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at udgifterne alene vedrører den beskadigede maskine og/eller anlæg samt udstyr, der er fastmonteret på denne/disse, at maskinen/anlægget er beskadiget med mere end 50 % af nyværdien for tilsvarende nyt på skadetidspunktet, at maskinens/anlæggets værdiforringelse ikke overstiger 25 % af dens/dets nyværdi på skadetidspunktet. Den samlede erstatning kan ikke overstige 25 % af maskinens/anlæggets nyværdi på skadetidspunktet. P. Ved brandskader i forbinelse med udførelse af varmt arbejde Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde hvis; a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller b) forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtbekæmpelse og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser med videre. 19. Driftstabsforsikring Tillægsforsikring til erhvervsløsøreforsikringen se policen Forsikringen dækker virksomhedens dokumenterede tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af, at de sikrede ting eller de bygninger, hvori de sikrede ting befinder sig rammes af en skade, der er dækket på denne virksomhedsforsikring. Har virksomheden til huse i lejede eller lånte bygninger og dermed ikke har oprettet bygningsforsikring hos Købstædernes Forsikring, dækkes driftstabet tillige, hvis den skete skade er eller ville kunne være omfattet af nærværende forsikringsvilkår for bygningsforsikring. Medmindre andet fremgår af policen dækker driftstabsforsikringen i op til 24 måneder efter skadedagen. Forsikringen kan dog ikke under nogen omstændigheder dække en længere tidsperiode end den, der uden unødigt ophold medgår til at genoprette den skete skade. Forsikringstageren har i samarbejde med Købstædernes Forsikring pligt til at begrænse driftstabet mest muligt, det vil sige, i videst muligt omfang opretholde produktion med videre og medvirke aktivt til, at skadeudbedringen effektiviseres, så driftstabet kan begrænses. For driftstabsforsikringen fastsættes en forsikringssum. Erstatningen kan ikke overstige den på policen nævnte forsikringssum med efterfølgende indeksreguleringer. Købstædernes Forsikring undlader at gøre eventuel underforsikring gældende. Forsikringssummen bør svare til det forventede dækningsbidragstab og andre tab, der kan ske, hvis produktion eller handel med videre måtte ophøre, men med fradrag af forventede besparelser. Ved fastsættelsen skal der tages hensyn til 38 TotalErhverv TotalErhverv 39

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01 TotalErhverv Generelle vilkår Forsikringsvilkår TE-01 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalen 1. TotalErhverv består af 2. Udvidelser og undtagelser 3. Du er altid velkommen til at kontakte os 4. Fordele

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5. TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.5 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 Skadeservice Uden for normal

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for parcelhus, fritidshus og indbo i fritidshus Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum Aon Business Aon Denmark Insurance Services A/S er agenter for Købstædernes Forsikring på denne forsikringsordning, hvorfor al kommunikation med undtagelse af skader - skal ske direkte til Aon. 1 Hvem

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår TotalErhverv. Virksomhedsforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår TotalErhverv. Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår 2000.4 TotalErhverv Virksomhedsforsikring Kontaktoplysninger Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K Tlf. 33 14 37 48 kab@kab.dk www.kab.dk Skadeservice

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.5 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat Købstædernes Forsikring h o v e d k o n t o r Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. 7000.0 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere