Professionsbachelor i Jordemoderkundskab. Semester- ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Jordemoderkundskab. Semester- ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse"

Transkript

1 Professionsbachelor i Jordemoderkundskab Semester- beskrivelse 6. semester Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk

2 3 Indhold 6. Semester JM15V 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse Semesterets opbygning 4 2. Temaer 5 3. Fagområder og fag Studieaktiviteter 7 4. Mål for læringsudbytte 9 5. Evaluering af semesteret Prøven/prøver Internationale tiltag Litteraturliste 18

3 4 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse Velkommen til 6. semester! Der introduceres til det kliniske uddannelsessted, herunder praktiske forhold og vagtplanlægning via lokal studiehåndbog. Såvel teoretisk viden som klinisk erfaring og handlekompetence fra de forudgående semestre skal nu omsættes til klinisk jordemoderpraksis. Fokus er på opøvelse af selvstændighed i varetagelsen af ukomplicerede forløb og selvstændighed i komplicerede og komplekse forløb, samt refleksion over praksis. Der lægges vægt på selvstændighed i at kunne indgå i tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde for at understøtte borger/patient og pårørende. Det kliniske forløb tilrettelægges med fokus på komplicerede og komplekse forløb, herunder forløbsledelse, triagering og visitation. JM15V er en del af overgangsordningen mellem studieordningen fra 2009 og Semesterets opbygning Semesteret er klinisk og udgør 30 ECTS-point. Det består af: 30 praktik (klinisk uddannelse) ECTS-point. Der indgår 4 tværprofessionelle ECTS-point i semesteret. Semesteret begynder i uge 6/35 og slutter i uge 26/4. Uge 5, uge og uge 52 er studiefri. Der henvises i øvrigt til grafik i studieordningen.

4 5 2. Temaer Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse udvikling af selvstændighed i kliniske færdigheder og refleksiv praksis Temaet omhandler selvstændig varetagelse af kliniske færdigheder i ukompliceret såvel som kompliceret graviditet, fødsel og barsel. Temaet omfatter aktiv deltagelse i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, forløbsledelse og visitation, triagering, intensiv og postoperativ pleje samt videreudvikling af kliniske kompetencer og refleksiv praksis (Studieordningen 2016).

5 6 3. Fagområder og fag Den kliniske undervisning/vejledning afspejler alle fagområderne herunder fagene*: - Jordemoderkundskab, herunder obstetrik - Pædagogik/kommunikation - Organisation, ledelse og sundhedsøkonomi* - Videnskabsteori - Farmakologi - Filosofi og etik* - Sociologi/sundhedsantropologi - Sygdomslære - Anæstesiologi - Psykologi - Lovgivning* - Tværprofessionelle elementer *Enkelte af fagene er afviklet og afprøvet tidligere i uddannelsen for dette hold. Derudover har holdet haft gynækologiundervisning. Den kliniske del er afviklet på modul 10 eller vil blive det her på 6. semester. Undervisningen/vejledningen tager udgangspunkt i: - Fødselshjælp 20 ECTS inklusiv intensiv omsorg - Svangreomsorg 10 ECTS inklusiv intensiv omsorg - Gynækologi 3 ECTS inklusiv intensiv omsorg. Obs. Kan være afviklet på modul Intensiv omsorg indgår som anført Fødselshjælp: der varetages ukompliceret fødselshjælp og der deltages i kompliceret fødselshjælp, inkl. intensiv omsorg, under vejledning af en jordemoder. Herved opøves selvstændighed i varetagelsen af jordemoderfaglig omsorg i forhold til ukomplicerede som komplicerede forløb. Undervisningen/vejledningen foregår på fødegangen og på kliniske studiedage sammen med medstuderende, tværprofessionelle samarbejdspartnere og klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre.

6 7 Svangreomsorg: der varetages jordemoderkonsultationer i relation til den ukomplicerede og komplicerede graviditet og forældre- og fødselsforberedelse. Herved opøves selvstændighed i varetagelsen af jordemoderfaglig omsorg i forhold til ukompliceret og kompliceret graviditet, syge gravide, intensiv omsorg og svangremodtagelse. Gynækologi: der observeres og deltages i pleje, omsorg og behandling af gynækologiske patienter, herunder intensiv omsorg. Obs. Gynækologi kan være afviklet på modul 10. Tværprofessionelle elementer: der opøves evne til selvstændigt at kunne indgå i tværprofessionelt og - sektorielt samarbejde for at understøtte borger/patient og pårørende på tværs af hele sundhedsvæsenet Studieaktiviteter Der er mødepligt til praktikken (klinisk uddannelse). Opfyldelse af mødepligten er en forudsætning for, at den studerende kan gå til den afsluttende prøve i praktikken. (Bekendtgørelse nr. 700 af 08/06/2016) Udover ovennævnte studieaktiviteter i forhold til udvikling af kliniske færdigheder indenfor svangreomsorg, fødselshjælp og de tværprofessionelle elementer udfærdiges der en portfolio bestående af refleksionsark. Der udarbejdes 10 refleksionsark i løbet af semesteret med henblik på at sikre kontinuitet og progression i læring. Arkene skal omhandle områderne på følgende måde: 5 refleksionsark for fødselsområdet (1 for gynækologi, hvis det afvikles på 6. semester), 3 for svangreomsorg og 2 for tværprofessionelt samarbejde. Der henvises til retningslinjer og skabelon vedrørende udarbejdelse af refleksionsark i studiehåndbogen. Refleksionsarkene bliver løbende læst og kommenteret, og portfolio skal godkendes af de uddannelsesansvarlige jordemødre inden prøven på 6. semester. Derudover kan der lokalt arbejdes med andre former for skriftlighed: dagbog, logbog eller lign. Der planlægges studiedage, som den studerende selv kan disponere over, samt studiedage, hvor den studerende har mødepligt til den planlagte undervisning. Der aftales besøg af teoretisk underviser/kontaktperson fra uddannelsen, og der kan arrangeres studieture ud af huset. Der skemalægges gennemsnitlig 30 timers arbejde med brugerkontakt og en ugentlig studiedag. Derudover må forventes egen forberedelse svarende til en samlet workload på 1,5 ECTS = 40 timer.

7 8 På 6. semester afholdes læringssamtaler (for eksempel forventningsafstemning, midtvejssamtaler, slutsamtaler, feedback) med uddannelsesansvarlig jordemoder som tovholder med henblik på den studerendes læringsprogression. Form, antal og tidsmæssig placering af læringssamtalerne fremgår af Studiehåndbogen og tager hensyn til lokale og ressourcemæssige forhold. Studieaktivitets model Introduktion til klinisk udd. Holdundervisning Læringssamtaler Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser I alt 100 timer Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser I alt 600 timer Gruppearbejde Studiebesøg Klinisk undervisning Refleksion e-learning Deltagelse i jordemoderfaglige JSRarrangementer, konferencer Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende I alt 8 timer Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende I alt 92 timer Egen forberedelse og refleksion. F.eks. portfolio, refleksionsark, refleksionsopgave, erfaringsskemaer

8 9 4. Mål for læringsudbytte Viden Efter 6. semester kan den studerende: - omsætte og integrere viden om jordemoderfaglig omsorg i relation til den ukomplicerede, komplicerede og komplekse graviditet, fødsel og barsel til og i praksis - integrere viden om sundhedsfremme og forebyggelse, omsorg og behandling, risiko, ressource- og belastningsidentifikation samt teknologiske hjælpemidler og teknikker og metoder, der knytter sig dertil, i praksis - forstå og relatere viden om psykiatriske, medicinske og kirurgiske sygdomme af betydning for det reproduktive område til praksis og integrere viden om farmaka og medicinering, herunder specifik viden om anæstesi, analgesi relateret til jordemoderfaglig virksomhed i praksis - integrere viden om psykologiske og sociale forhold i forbindelse med ukompliceret, kompliceret og kompleks familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel i praksis - integrere viden om kulturbegreber, samspil mellem samfunds- og kulturelle forhold, herunder opfattelsen af sundhed og sygdom i praksis - integrere viden om social- og sundhedslovgivning og det legale grundlag for jordemoderens virksomhed samt professionens historie, udvikling og arbejdsmiljømæssige udfordringer i praksis - integrere viden om pædagogik, didaktik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling, patient- og borgerinddragelse, kommunikationsteorier og sundhedsfaglig kommunikation i praksis - omsætte og integrere viden om klinisk lederskab i det reproduktive felt ud fra praksis- udviklings- og forskningsviden og på tværs af professioner, sektorer, organisationer, institutioner samt borgeren og patientens hjem i praksis - integrere viden om professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning i praksis - integrere viden om borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom i praksis - integrere viden om specielle etiske problemstillinger inden for det reproduktive felt i praksis - relatere og integrere viden om innovation som metode til forandring af praksis, og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper i praksis - integrere viden om anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse i praksis

9 10 - omsætte og integrere viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling i praksis - integrere viden om egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv, i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen i praksis - relatere og integrere viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet i praksis - integrere viden om videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis, i praksis Færdigheder Efter 6. semester kan den studerende: - mestre tilrettelæggelse og varetagelse af jordemoderfaglig omsorg ved graviditet, fødsel og barsel og familiedannelse, mestre obstetriske færdigheder samt ved komplikationer samarbejde med læge samt vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde, vælge og anvende relevante løsningsmodeller i praksis - mestre tilrettelæggelse og varetagelse af sundhedsfremme og forebyggelse, screening, diagnosticering, triagering og visitation, behandling og pleje af kvinde, foster, familien og det nyfødte barn samt vurdere og anvende teknologiske hjælpemidler og informations- og kommunikationsteknologi - mestre ernærings- og ammevejledning med udgangspunkt i kvindens og familiens ressourcer, ønsker og behov - mestre omsorg for raske nyfødte og nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder genoplivning af nyfødte, - mestre jordemoderfaglig omsorg ved obstetriske og gynækologiske kirurgiske indgreb, såvel som provokerede som spontane aborter samt varetage postoperativ og intensiv pleje af gravide, fødende og gynækologiske patienter - mestre forebyggende tiltag mod infektioner og visitere til læge ved mistanke herom samt udføre sin praksis i overensstemmelse med hygiejniske principper - mestre rekvirering, administration og dispensering af medicin til gravide, fødende, barslende kvinder samt til nyfødte i overensstemmelse med cirkulære om jordemødres virksomhedsområde

10 11 - mestre varetagelse af undervisning, formidling, vejledning og rådgivning inden for sundhed, seksuel og reproduktiv sundhed og familiedannelse - demonstrere viden om betydning af diskurser, risikotænkning og medikalisering i daglig praksis, herunder identificere forskellen mellem generelle anbefalinger inden for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling og den mere dialogbaserede individuelle omsorg i relation til praksis - anvende og udføre klinisk lederskab af patient-, borger- og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle under hensyntagen til kvalitetssikring - agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige rammer i sundhedssystemet i både specialiserede og tværprofessionelle teams samt mestre metoder inden for ledelse, koordinering og udvikling - anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i professions- og tværprofessionel praksis - mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge - anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer - demonstrere anvendelse, vurdering og begrundelse af metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - demonstrere relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Kompetencer Efter 6. semester kan den studerende: - vise selvstændighed i at tilrettelægge, varetage og udføre jordemoderfaglig omsorg ved graviditet, fødsel og barsel for kvinder, fostre og nyfødte i forbindelse med såvel spontane som ukomplicerede som komplekse forløb, - vise selvstændighed i, i samarbejde med læge, at tilrettelægge, varetage og udføre jordemoderfaglig omsorg ved graviditet, fødsel og barsel for kvinder, fostre og nyfødte i forbindelse med såvel komplicerede som komplekse forløb

11 12 - vise selvstændighed i at diagnosticere, visitere, behandle og ordinere i henhold til forbeholdt virksomhedsområde i samspil med patient/borger på tværs af organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen - selvstændigt vurdere behov for at involvere læge i graviditets-, fødsels- eller barselsforløb, herunder tilkalde hjælp og foretage nødhjælp indtil læge er til stede - selvstændigt at håndtere involverende og relationsfremmende kommunikation og interaktion, understøtte familiedannelsesproces og -tilknytning - selvstændigt og reflekteret at varetage borger- og patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse - vise selvstændighed i at analysere og vurdere behov for understøttende tiltag af psykologisk eller social art i forbindelse med ukompliceret, kompliceret og kompleks graviditet, fødsel og barsel og familiedannelse - vise selvstændighed i at lede, deltage i, anvende og implementere innovations- og udviklingsarbejde inden for det sundhedsfaglige område, samt vise selvstændighed i varetagelse af klinisk lederskab i det reproduktive felt - varetage og deltage i grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, herunder refleksion, vurdering og formidling af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionen specifikt og sundhedsfaglig virksomhed generelt. - vise selvstændighed i at håndtere og indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværfaglige samarbejdsparter - vise selvstændighed i at håndtere og indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb - vise selvstændighed i at håndtere og anvende professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst - vise selvstændighed i at indgå i håndtering og ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling - vise selvstændighed i at holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

12 13 5. Evaluering af semesteret Der planlægges slutsamtale med deltagelse af en uddannelsesansvarlig jordemoder. Semesteret evalueres elektronisk, og slutsamtalen giver mulighed for gensidig feedback. Den elektroniske evaluering sker på baggrund af et spørgeskema, som bliver tilsendt via mail. Spørgeskemaet, der er inddelt i temaer omkring den kliniske uddannelses tilrettelæggelse og gennemførsel indeholder spørgsmål vedrørende læringsmiljøet, den kliniske vejledning og den studerende. Spørgeskemaerne indeholder også åbne kommentarfelter, hvor de studerende har mulighed for at skrive fritekst. Spørgeskemaet sendes ud 14 dage før praktikken slutter, og der sendes reminder efter 1 uge til de studerende, som endnu ikke har evalueret. Spørgeskemaundersøgelsen er anonym, og det vil derfor ikke umiddelbart kunne identificeres præcist, hvilket klinisk uddannelsessted en given besvarelse omhandler. Problemområder/ - emner vil derfor blive behandlet generelt og typisk i temaform på halvårlige møder mellem de klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre og jordemoderuddannelsen.

13 14 6. Prøven/prøver ECTS-point 30 ECTS-point Forudsætninger for prøven Prøveforudsætning er gennemsnitlig 30 timers brugerkontakt pr. uge i den kliniske uddannelse indtil prøvetidspunktet og en godkendt portfolio. Læringsudbytte som prøves (bedømmelseskriterier) Der henvises til punkt 4 Prøveform Individuel mundtlig klinisk prøve uden forberedelsestid på baggrund af en til dagen udtrukket case med fokus på akut handlekompetence inden for jordemoderens virksomhedsområde. Tværprofessionelle elementer indgår i prøven. Produktkrav Intet produktkrav Prøvegrundlag Den udtrukne case Bedømmelsesgrundlag Den praktiske og mundtlige præstation.

14 15 Bedømmelse 7-trins karakterskala Prøvetid Samlet tidsforbrug Eksamination Votering/tilbagemelding 55 min. 40 min. 15 min. Prøvested Praktiksted Censur Ekstern Andre forhold vedrørende prøven og prøvens afvikling Der henvises til studieordningen for forhold af generel karakter. Deltagende i prøven: Den studerende, den uddannelsesansvarlige jordemoder, en teoretisk underviser samt en ekstern censor. Planlægning af den kliniske prøve: Den uddannelsesansvarlige jordemoder fastsætter tidspunktet for prøven og meddeler prøvetidspunktet til den studerende senest 4 uger inden prøven. Votering og tilbagemelding: Der voteres i 10 minutter. Voteringen foretages af den eksaminerende uddannelsesansvarlige jordemoder, en teoretisk underviser samt ekstern censor. Den studerende og eventuelle tilhørere må ikke overvære voteringen.

15 16 Der bruges efterfølgende fem minutter på at meddele den studerende prøveresultatet samt en kort begrundelse for bedømmelsen. Eksaminatorerne skal gøre notater om præstationen og bedømmelsen. Notaterne skal opbevares i et år efter prøvedatoen af den uddannelsesansvarlige jordemoder. (Jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 02/12/2016 Kapitel 6, 31, 3) Stk. 2. Indstilling til prøven: Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve. Framelding: Ved framelding til prøven anvendes et prøveforsøg, medmindre frameldingen skyldes sygdom. Sygdom: Har den studerende været forhindret i at gennemføre prøven pga. sygdom, skal den uddannelsesansvarlige jordemoder senest en uge efter prøvedatoen modtage dokumentation i form af en tro-og-love erklæring, hvorefter den studerende kan indstille sig til ny prøve. Omprøve: Ved ikke bestået prøve skal den studerende, senest to uger efter ikke bestået ordinær prøve have indstillet sig til omprøve hos den uddannelsesansvarlige jordemoder. Klage over prøven Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, indgives individuelt af den studerende til Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, senest 2 uger efter prøveresultatet er bekendtgjort. Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Konsekvenser af ikke bestået prøve: Prøven planlægges snarest muligt og så vidt muligt senest når det efterfølgende hold går til 6. semesters prøve. (BEK nr 1500 af 02/12/2016, 6, stk. 4)

16 17 7. Internationale tiltag Internationalisering at Home : der inviteres til oplæg med fokus på jordemoderstuderendes erfaringer fra det valgfri modul på 7. semester. Her indgår mundtlige oplæg fra studerende, som har været i udlandet. Der afholdes arrangement ved udenlandske studerende i klinisk uddannelse. På semesteret kan det være muligt for den studerende at tage en del af den kliniske periode i udlandet. Vi har i øjeblikket ingen faste aftaler, og derfor vil der være tale om en individuel vurdering/aftale. Den internationale koordinator på uddannelsen skal kontaktes for uddybende information og planlægning.

17 18 8. Litteraturliste Litteraturen er fra modul 9 og 10: Gynækologi: Ottesen, B.; Andersen A.; Forman, J. B m. fl. (2011) Gynækologi. 4. udgave, Munksgaard Danmark. ISBN Obstetrik: Cunningham, F.G et al (2014): Williams obstetrics 24th.ed. McGraw Hill. ISBN Brunstad, Anne og Tegnander, Eva (2010) Jordmorboka. Akribe. ISBN Henderson, C & Macdonald, S. (2011) Mayes Midwifery: A textbook for Midwives 14.th ed. London. Bailliere Tindall. ISBN Øvrige tekster lægges på BB Anæstesiologi først på modul 10: Jespersen, B; Petersen J. Aa. K & Rasmussen, L. S. (2011) Praktisk væske og elektrolytbehandling. 2. udgave, Munksgaard Danmark. ISBN Her udover lægges der indscannede tekster ud fra: Rasmussen, Lars S & Steinmetz, Jacob (2014) Anæstesi. 4. udgave, Fadl. ISBN , som I således ikke behøver købe. Sygdomslære: Tekster lægges på BB sammen med lektionsplanen. Sociologi og sundhedsantropologi: Brodtkorb, Elisabeth og Rugkåsa, Marianne (red.) (2009) Sociologi og Socialantropologi mellem mennesker og samfund. Munksgaard. 2. udg. (Samme som fra modul 2). Øvrige tekster i henhold til lektionsplanen lægges på BB Psykologi: Tekster i henhold til lektionsplanen, lægges på BB Pædagogik: Der lægges litteratur og link til pædagogiklektionerne sammen med lektionsplanen på BB. Videnskabsteori og forskningsmetode: Birkler (2005): Videnskabsteori. En grundbog. Munksgaard + litt. og artikler, der lægges på BB Malterud, Kirsti. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo. Universitetsforlaget. 3. utgave. (I har den fra modul 5) samt litteratur og artikler, der lægges på Blackboard

18 19 Rasmussen, Johanne Lind (2013) Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi Gads Forlag Habicht, A (2011) Vurdér selv evidens. Munksgaard. Projekt: Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2012): Den gode opgave håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. København: Forlaget Samfundslitteratur, 4. udg. (Den har I fra tidligere)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1) BEK nr 700 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning 2016 Jordemoder

Studieordning 2016 Jordemoder Studieordning 2016 Jordemoder 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.1 Dimittendprofil... 4 2.2 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.3 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.4 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 University College Nordjylland 0/69 Indhold Indhold 1 1. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 4 1.1 Regler om merit... 5 1.2 Krav til professionsbachelorprojekt...

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 Dokumentdato: 29. august 2016 Dokumentansvarlig: gtc Sagsnr.: Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 3 3. Studieordning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning, Indholdsfortegnelse Forord... 3 EU direktivets (89/594/EØF) artikel 27... 5 Modulernes ECTS fordeling mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund

Specialforløb for studerende med SSA-bagrund SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 4. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i jordemoderkundskab. Semester- ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i jordemoderkundskab. Semester- ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i jordemoderkundskab Semester- beskrivelse 1. semester Institut for sundhedsuddannelse 3 Indhold 1. Semester JM17S efterår 2017 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere