Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK)"

Transkript

1 Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK) 2017 National del Godkendt af Niels Egelund August

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato (F,I) Læsevejledning 4 2. Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Kerneområder Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Obligatoriske uddannelseselementer og ECTS omfang Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Designproces, -forståelse og formgivning 15 ECTS Innovation 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS Kultur og trends 10 ECTS Kommunikation og markedsføring 15 ECTS Organisation, projektstyring og -ledelse 5 ECTS Praktik Retningslinjer for praktik Oversigt over uddannelsens prøver Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Første årseksamen Det afsluttende eksamensprojekt Merit Forhåndsmerit Klager 16 2

3 1.0 Studieordningens rammer Denne studieordning for E-Designer AK uddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse 711 af 8. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS point. Erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik giver ret til at anvende titlen E-designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in E-design. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Global Entrepreneurship and Virtual Design & Logistics. Lov nr. 986 af 18.august 2017 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr. 247 af 15. marts 2017 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen) samt BEK nr. 903 af 27. juni Bekendtgørelse nr. 711 af 8. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK). Bekendtgørelse nr. 107 af 27. januar 2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse. (Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.) (Bekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.) Uddannelsen er placeret på niveau fem i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på internetadressen Udbydende institutioners adresse: Erhvervsakademi Kolding Ålegården Kolding Telefon: KEA Københavns Erhvervsakademi Copenhagen School of Design and Technology Guldbergsgade 29N 2200 København N Telefon: mail: 1.1 Ikrafttrædelsesdato (F,I) Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. 3

4 1.2 Læsevejledning Teksten gælder for fællesdelen, dvs. samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen. Studieordningen for E-designer indeholder de grundliggende regler om uddannelsen, en beskrivelse af de forskellige uddannelseselementer (fag), samt de læringsmål uddannelsen består af: De overordnede kerneområder for studieretningerne De obligatoriske uddannelseselementer Praktik Prøver og eksamener Institutionsdel indeholdende bl.a. valgfrie uddannelseselementer 2. Optagelse på uddannelsen 2.1 Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve E-Designer AK (AP Graduate in E-design) Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux, alle med matematik C og engelsk C En erhvervsuddannelse inden for boligmontering (autosadelmager eller møbelpolstrer), digital media eller mediegrafiker (trin 2) Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik C og engelsk C Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået. Du skal desuden bestå en optagelsesprøve 3.2. Kerneområder Uddannelsen består af en række kerneområder, hvortil der knytter sig nogle obligatoriske uddannelseselementer. Kerneområder Global entrepreneurship (GE) Den virtuelle virksomhed (VV) Innovation (I) Design (D) 15 ects 15 ects 15 ects 15 ects Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design- og 4

5 logistikprocesser virtuelt og globalt. Den færdiguddannede indenfor global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) forventes at have viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i uddannelsens bekendtgørelse bilag 1. Viden Den uddannede har viden om: centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt, (GE, VV, I, D) centrale teorier og metoder inden for uddannelsens kerneområder, (D, VV) kommunikationsteori, markedsføringsteori, designprocesser, idégenerering og økonomi i forbindelse med udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt i en virtuel, kulturel og global sammenhæng, (G, VV, I, D) forretningsgange ved opstart af egen virksomhed og metoder til at styre disse processer i en global og virtuel sammenhæng, (GE, VV) det juridiske og organisatoriske grundlag for opstart af egen virksomhed og (GE) designtendenser i en historisk og global sammenhæng. (GE, D) Færdigheder identificere problemstillinger i forbindelse med opstart af egen virksomhed og anvende relevant teori og metoder til håndtering af disse, (GE, VV) vurdere designideer og -koncepter på et forretningsmæssigt grundlag, (I, D) identificere og beskrive relevante designproblemstillinger med anvendelse af relevante teorier og metoder samt opstille forskellige løsningsforslag, (D) tilrettelægge og udføre logistikprocesser for et givet design, (VV) indsamle kvalitative og kvantitative markedsdata og vurdere disse med henblik på designudvikling, (D) anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked, (GE, D) mundtligt og skriftligt formidle og markedsføre et designprodukt, (D) vurdere et designs økonomiske forretningspotentiale, (GE, D) på baggrund af en markedsanalyse udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber til markedsføring af et givet design, (GE, D) definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givet marked og (D, I) kritisk vurdere en idés bæredygtighed. (D, I) Kompetencer identificere en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, løbende evaluering samt styring af produktets udvikling og lancering, (GE, VV) innovativt tilpasse virksomhedens forretningsområde til nye situationer, (I) netværke og samarbejde tværfagligt ved udvikling af et produkt, (VV, I) håndtere, koordinere og organisere designopgaver i en virksomhed, (VV, I) tilegne sig supplerende viden, færdigheder og kompetencer, (GE, VV, I, D) udvikle design ud fra en kommerciel tankegang og med en forståelse for forsyningskædeledelse, kulturelle forskelle og tværfagligt samarbejde og (GE, VV, D) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. (GE, VV, I, D) 3.3 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Uddannelsens fire kerneområder er alle omdrejningspunkt for uddannelsens forståelse af de seks fag, der indgår i uddannelsens to obligatoriske uddannelseselementer Idegenerering og metoder og Fra ide til virkelighed. 5

6 3.3.1 Obligatoriske uddannelseselementer og ECTS omfang Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske uddannelseselementer: 1. Designproces, -forståelse og formgivning (15) (I, D) 2. Innovation (5) (I) 3. Virksomhedsøkonomi og forretningsplan (10) (VV, GE) 4. Kultur og trends (10) (GE, D) 5. Kommunikation og markedsføring (15) (VV, GE) 6. Organisation, projektstyring og ledelse (5) (D, I) I alt 60 ECTS Uddannelsen indeholder følgende andre uddannelseselementer: 1. Valgfrie uddannelseselementer (30 ECTS) 2. Praktik (15 ECTS) 3. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) I alt 60 ECTS Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Obligatoriske uddannelseselementer Semester 1 Idegenerering og metoder Semester 2 Fra ide til virkelighed Semester 3 Valgfrie forløb Semester 4 Praktik og afsluttende I alt Obligatoriske fag Designproces, -forståelse og -formgivning 7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS Innovation 2,5 ECTS 2,5 ECTS 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 2,5 ECTS 7,5 ECTS 10 ECTS Kultur og trends 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS Kommunikation og markedsføring 7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS Organisation, projektstyring og ledelse 5 ECTS 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS 30 ECTS Praktik 15 ECTS 15 ECTS Afsluttende opgave 15 ECTS 15 ECTS I alt 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 120 ECTS 6

7 3.2.1 Designproces, -forståelse og formgivning 15 ECTS De 15 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Designproces, -forståelse og formgivning 7,5 7,5 Designproces, -forståelse og formgivning Efter 1. semester Viden Den studerende opnår viden om: grundlæggende designprocesser og metoder grundlæggende idégenereringsmetoder grundlæggende formgivningsredskaber designopgaver, designøvelse og præsentation af disse. udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige metoder) ud fra en given problemstilling. Færdigheder Den studeredne kan: Anvende relevante designprocesser, herunder idégenerering, formgivning og formforståelse både online og offline. udvælge og indsamle relevant teori, metode og data forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt anvende fagets metoder, principper og terminologi formgivningsmæssige kompetencer på basisniveau. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: at skelne mellem forskellige designmetoder og lave en analyse af en designopgave ud fra disse. at gøre brug af forskellige metoder til at få idéer, vurdere idéer og udvikle idéer. at skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. Efter 2. semester Viden Den studerende opnår viden om: projekt- og problemorienteret samarbejde og processer logbogen som dokumentation af designprocessen og til brug i portfolio. Færdigheder Den studeredne kan: anvende designanalytiske, designetnografiske og designeksperimenterende metoder vurdere et designs kvalitet gennem analyser anvende teori og metode til at dokumentere projekter arbejde metodisk med logbog for at kunne dokumentere og reflektere over processer og arbejdsgange planlægge og arbejde iterativt med processer Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At udvælge og indsamle relevant data i forhold til en given problemstilling og dokumentere dette i en logbog. At bearbejde data og analysere dem i forhold til de opstillede problemstillinger at præsentere resultater af projekter mundtligt og visuelt med henblik på et pitch eller en konceptpræsentation på et grundlæggende niveau. At arbejde i 2D og 3D programmer på basisniveau. At skabe online og offline præsentationsmateriale på basisniveau. 7

8 At skitsere i hånden i 2D såvel som 3D så idéer bliver illustreret på basisniveau Innovation 5 ECTS De 5 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Innovation 2,5 2,5 Innovation Efter 1. semester Viden: Den uddannede har viden om: At skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til eksisterende problemer grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation. Færdigheder: forklare via eksempler hvordan innovation påvirker samfunds og produktudvikling arbejde med konkrete innovationsmetoder og teknikker arbejde kreativt med innovation til konceptudvikling, projektarbejde eller hele designprocesser. Kompetencer: Kende og forstå de forskellige genrer inden for innovation. Anvende innovationsmetoder og igangsætte innovationsteknikker. Håndtere og deltage i innovative forløb og projekter. Efter 2. semester Viden: Den uddannede har viden om: arbejdet med innovation i design, markedsføring, kommunikation, entreprenørskab samt innovation i forhold til økonomiske aspekter og en overordnet innovativ tilgang til projekt- og konceptudvikling. metoder til udvikling af funktionelle, bæredygtige, produkter, services eller oplevelser Færdigheder: redegøre for og forklare begrebet innovation anvende forskellige teorier og metoder til arbejdet med innovation. anvende innovationsfremmende metoder til tilpasning af forretningsområder Kompetencer: Identificere og forklare innovative tiltag og tendenser i særdelshed indenfor entreprenørskab. Skelne mellem forskellige innovationsmetoder, udvælge relevante teorier og anvende disse på en konkret problemstilling. Producere bud på hvorledes forretningsområderne på en virksomhed, en organisation, et projekt eller et produkt eller kan tilpasses på en innovative måde. 8

9 3.2.3 Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS De 10 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 2,5 5 Virksomhedsøkonomi og forretningsplan Efter 1. semester Viden: Den uddannede har: Forståelse for hvorledes virksomheden og/eller virksomhedens produkter indgår i en forsyningskæde Viden om processerne ved opstart af en virksomhed Færdigheder Opstille og formulere forretningside til opstart af egen virksomhed. Udarbejde en grundlæggende forretningsplan for opstart af en virksomhed eller inden for rammerne af en eksisterende virksomhed Vurdere fordele og ulemper ved opstart af forskellige virksomhedsformer. Håndtere relevante grundlæggende problemstillinger inden for erhvervsjura Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde en forretningsplan for egen virksomhed eller et projekt, der opstartes i en eksisterende virksomhed. Læse og forstå et årsregnskab. Analysere en virksomhedsforsyningskæde og værdikæde med henblik på at optimere virksomhedens indtjening. Efter 2. semester Viden: Den uddannede har: Viden om hvorledes virksomheden og produkter kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelsen af en forretningsplan Færdigheder Planlægge og styre forsyningskædeledelse, samt vurdere hvilke handlemuligheder virksomheden har som led i et større netværk. Vurdere en idés bæredygtighed og et designs økonomiske forretningspotentiale. Planlægge og styre relevante grundlæggende problemstillinger inden for virksomhedens økonomiske styring. Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller drift af en virksomhed. Beregne og estimere forretningspotentiale i forskelligartede idéer, designs og koncepter. Tage forholdsregler i forhold til at undgå juridiske faldgrupper. 9

10 3.2.4 Kultur og trends 10 ECTS De 10 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Kultur og trends 5 5 Kultur og trends Efter 1. semester Efter 2. semester Viden: Den uddannede har viden om: Begreber og teorier inden for kulturhistorie, sociologi, filosofi, semiotik og samfundsfag Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive baseret historiske fortilfælde samt fremtidige, samfundsmæssige behov. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At identificere, afkode og beskrive hovedtræk i samfundet, som har relevans for en skabende praksis på designområdet Ud fra et samfundsmæssigt/kulturelt standpunkt, at argumentere for valg og fravalg i skabende processer over for interessenter i form af aftagere og samarbejdspartnere At træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur Viden: Den uddannede har viden om: Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At placere egne og andres designprojekter i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends 10

11 3.2.5 Kommunikation og markedsføring 15 ECTS De 15 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Kommunikation og markedsføring 7,5 7,5 Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Viden Den uddannede har viden om: grundlæggende markedsførings- og kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger forskellige præsentationsteknikker til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter relevante teorier, begreber og metoder inden for markedsføring, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt. Færdigheder Anvende relevant kommunikationsteori og analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside Udvælge og anvende relevant videnskabelig metode i forhold til projekter og opgaver udvælge og indsamle relevant data i forhold til markedsføring af projekter og opgaver arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: At skelne mellem forskellige kommunikationsmodeller og analysere en kommunikationssituation At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: begreber, teorier og metoder til analyse af kommunikationssituationer, med henblik på udvikling af kommunikationsplaner, tekster og reklamer. videnskabelig metode med henblik på at kunne arbejde videnskabeligt Færdigheder Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og analyse som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt. Opstille og formulere kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, koncept eller forretningside kommunikere et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: At tilrettelægge og gennemføre kommunikationsplaner inklusiv eksekvering, herunder udforme konkrete reklamer/tekster. At skelne mellem forskellige videnskabelige metoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. At anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked. At præsentere skriftligt, mundtlig og visuelt på et grundlæggende niveau med forståelse for egen branding og kernefortælling 11

12 At udvælge, indsamle og bearbejde, og reflektere over relevant data i forhold til en given problemstilling, herunder produkt- og eller konceptudvikling Organisation, projektstyring og -ledelse 5 ECTS De 5 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde 1.semester 2.semester Organisation, projektstyring og -ledelse 5 Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: hvordan forskellige typer af organisationer fungerer, udvikles og ændres relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne organisationsteori samt modeller til intern og ekstern analyse metoder og værktøjer til problemløsning og udvikling ved løsning af designopgaver indenfor en organisation eller som fri agent i et forretningsnetværk. Færdigheder via ekstern analyse, identificere forskellige organisationsformer, med henblik på organisatorisk udvikling skelne mellem forskellige organisationsformer og identificere forskellige kulturtræk skelne mellem et projekt og almindelige driftsopgaver anvende projektstyringsværktøjer håndtere selvledelse, organisering og motivation af teams anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder. Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til at: planlægge et udviklingsforløb og håndtere igangsættelsen og udførelsen af et projekt. 12

13 fungere som projektdeltager eller projektleder, med fokus på at sætte egne kompetencer i spil arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper. identificere fordele og ulemper ved at arbejde som fri agent i et forretningsnetværk. Vælge mellem forskellige organisationsformer ved virksomhedsdrift og håndtere fordele og ulemper herved 3.4 Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS Denne del af studieordningen vedrører de undervisningsforløb og valgfri uddannelseselementer, som kan være differentieret af den enkelte uddannelsesinstitution. I indeværende studieordning betegnes valgfri uddannelseselementer, efterfølgende som valgfag og udgør samlet 30 ECTS-point Valgfag Efter endt 1. år med de obligatoriske uddannelseselementer har den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag inden for design, innovation og entrepreneurship. Udbuddet varierer efter relevans, sammenhæng, tendenser i samfundet og ønsker fra de studerende. Da det tilstræbes at valgfagene skal være aktuelle og relevante for uddannelsen, udvikles der løbende valgfag, der er tilpasset markedet, og der kan således ikke forventes, at de samme fag udbydes hvert år. Bedømmelse Valgfri uddannelseselementer bedømmes efter 7-trins skalaen ved intern censur. 3.5 Praktik ECTS omfang 15 ECTS Formålet med virksomhedspraktikken er, at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelseselementers læringsudbytte i praksis, ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion. Den studerendes læringsmål for praktikken er således: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E-designerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E-design AK At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover evt.: At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt 13

14 3.6. Retningslinjer for praktik Praktikperioden er på minimum 12 uger og skal afholdes på studiets 2. år. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede E- designer forventes at møde i sit første job. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af et praktikrapport og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5. Oversigt over uddannelsens prøver 5.1 Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen. Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidspunkt Prøve 120 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse Ved afslutningen af 1. semester Ved afslutning af 1. semester Ved afslutningen af 2. semester Ved afslutning af 3. semester Ved afslutningen af praktikforløbet Ved afslutning af 4. semester Skriftlig 15 7 trins skala intern. Gruppeprøve 15 7 trins skala intern 1. årsprøve 30 7 trins skala ekstern Valgfri uddannelseselementer 30 7 trins skala intern Praktikprøve 15 7 trins skala Intern Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trins skala Ekstern Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes for 1. Semesters vedkommende med 2 prøver, begge interne og 2. semester afsluttes med en prøve med ekstern censur. Se samlet oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøverne. 14

15 5.2 Første årseksamen Førsteårseksamenen består af to individuelle prøver. Første prøve udprøves efter 1.semester. Anden prøve udprøves efter 2.semester og sammenlagt udgør begge prøver 1. årsprøven. Begge prøver skal bestås med minimum karakteren 02. Begge prøvekarakterer vil fremgå af eksamensbeviset. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. 5.5 Det afsluttende eksamensprojekt ECTS omfang 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Problemstillingen, der skal være central for e-designeruddannelsen, formuleres af den studerende i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. Erhvervsakademiet skal godkende problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest fire uger før prøvens afvikling. Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bekendtgørelse 711 af 8. juli Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en dimittend i global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) skal opnå i uddannelsen. Se læringsmål for uddannelsen i studieordningens afsnit 3 Uddannelsens formål. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 15

16 6.2 Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 6.3 Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 6.8 Klager Klager over bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Proceduren for reglerne i forhold til bedømmelse, selve prøveforløbet eller prøvegrundlaget, fx spørgsmål, opgaver og lignende, er skitseret herunder. Den studerende skal indsende en skriftlig og begrundet klage senest to uger efter, at prøven har fundet sted. Klagen sendes til Uddannelseschefen. Indholdet i klagen vises til eksaminator og censor fra den pågældende prøve, som skal komme med en udtalelse. Her er fristen normalt to uger. Herefter får den studerende (klageren) mulighed for at kommentere udtalelserne, her er fristen en uge. På baggrund af indholdet i klagen, udtalelsen og eventuelle kommentarer træffer institutionen en afgørelse, der skal være skriftlig begrundet. Resultatet kan være, at der gives mulighed for en ny prøve, ny bedømmelse (ved skriftlige prøver) eller at den studerende ikke får medhold. Den studerende har to uger til at acceptere en eventuel ny prøve eller bedømmelse eller anke beslutningen, hvis vedkommende ikke har fået medhold. 16

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK

Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK KEA Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK K E A K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 1 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato (F,I) 4 1.2 Overgangsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG

4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG 4 HVIDE T-SHIRTS FRA IDÉ TIL SALG DETTE ER ET INNOVATIONSFORLØB ALT ER TILLADT! 4 HVIDE T-SHIRTS UDLEVERES TIL HVER STUDERENDE Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal de studerende: generere

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Studieordning, august 2015 Professionsbachelor i digital konceptudvikling Bachelor s Degree Programme in Digital Concept Development 0 Indhold 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere