September Professionsbachelor i Export and Technology Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September Professionsbachelor i Export and Technology Management"

Transkript

1 September 2017 Professionsbachelor i Export and Technology Management

2 Indhold Fælles del af studieordningen Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse Kerneområdet Produktudvikling, produktion og innovation Kerneområdet Handel og marketing Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Obligatorisk uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse Obligatorisk uddannelseselement 3: Markedsindsatsen Obligatorisk uddannelseselement 4: Planlægning af salget Obligatorisk uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Valgfri uddannelseselementer Bachelorprojektet Krav til bachelorprojektet Indhold af projektrapport Aflevering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.4 Formulerings- og staveevne Læringsmål Bedømmelse Oversigt over prøver Merit Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Tidsmæssig placering af prøverne Institutionel del af studieordningen Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Studiestartsprøven Side 2 af 36

3 Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 2: markedsforståelse Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 3: markedsindsatsen Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 4: Planlægning af salget Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Praktik Valgfri uddannelseselementer Professionsbachelorprojektet Afmelding fra prøver Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Afholdelse af syge- og omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne og andres arbejde plagiat Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Klager over prøver og anke af afgørelser Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne studieordning udgøres af den fælles og den institutionelle del af studieordningen for Professionsbachelor i Export and Technology Management (Bachelor of Export and Technology Management). BEK nr. 815 af 02/07/2015. Link til bekendtgørelsen: Side 3 af 36

4 Fælles del af studieordningen Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Kommunikation og kulturforståelse (26 ECTS) 1. Uddannelsens kerneområder og ECTSomfang 2. Produktudvikling, produktion og innovation (74 ECTS) 3. Handel og marketing (50 ECTS) 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at planlægge og gennemføre kommunikation samt opbygge samarbejdsrelationer inden for forskellige kulturer, såsom virksomhedskultur og nationale kulturer. Med udgangspunkt i kulturforståelse skal den studerende opnå kompetencer til at gennemføre kundekontakt på internationale markeder. Endvidere skal den studerende være i stand til at kommunikere og forhandle med virksomhedens interessenter på primært B2B markedet, og med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og strategiske overvejelser kunne foretage velargumenterede valg af kommunikationskanal og metode. Kerneområdet skal også medvirke til, at den studerende opnår en grundlæggende forståelse for en virksomheds organisering, ressourcer og kompetencer, og bliver kompetent til at indgå professionelt i samarbejdsrelationer. Desuden skal den studerende opnå forståelse for organisationen som grundlag for forretningens værdiskabelse. Endeligt skal kerneområdet medvirke til, at den studerende opnår kompetencer til at identificere relevante problemer, samt metodiske færdigheder i at formulere og analysere udvalgte fokusområder og faglige problemstillinger. Endvidere skal den studerende være i stand til at redegøre for metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i arbejdet med faglige problemstillinger. ECTS-omfang 26 ECTS Læringsmål Viden Den uddannede har viden om: Anvendte teorier og metoder inden for virksomheders interne og eksterne kommunikation Anvendte teorier og metoder inden for forhandling på B2B markedet Interpersonelle relationer og præsentationsteknik Side 4 af 36

5 Anvendte teorier og metoder inden for kultur Kulturens indflydelse på virksomhedens interne og eksterne forhold Virksomhedens interne organisering og ressourcer Metodevalg, herunder videnskabsteoretiske principper Færdigheder Den uddannede kan: Identificere og formulere en relevant faglig problemstilling Beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem Skriftligt formidle sin viden i en form, som overholder principperne for akademisk skriftlig fremstilling og kildereference Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information. Anvende forhandlingsteknikker Beskrive kulturens indflydelse på virksomhedens interne og eksterne aktiviteter Identificere kulturelle barrierer og muligheder Formidle tekniske problemstillinger og løsninger Kompetencer Den uddannede kan: Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge Udarbejde og reflektere over et problembaseret projektforløb Indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem Selvstændigt håndtere virksomheders kommunikationsopgaver både internt og eksternt Udarbejde en kommunikationsstrategi og salgsplan med udgangspunkt i en virksomheds markedsføringsstrategi Kan strukturere og gennemføre salg på internationale markeder under hensyntagen til kulturelle barrierer og forskelligheder Udarbejde kulturanalyser Vurdere virksomhedens organisering og dennes indflydelse på virksomhedens aktiviteter Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere over denne 1.2 Kerneområdet Produktudvikling, produktion og innovation Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer i forhold til metodisk at planlægge og gennemføre produktudviklingsforløb ud fra markedets behov og eksportvirksomhedens muligheder. Den studerende skal have viden om forskellige produktionsstyringsprincipper og produktionsmetoder, herunder forståelse for forskellige materialer. Endvidere skal den studerende have viden om forskellige kvalitetsstandarder. Den studerende skal have kompetence i at anvende metoder og værktøjer til innovation. Side 5 af 36

6 Den studerende vil opnå kendskab til centrale brancher inden for f.eks. plast, jern og metal, it- og elektronik, møbler, fødevarer samt teknologiske industrier, eksempelvis på energi- og miljøområdet. ECTS-omfang 74 ECTS Læringsmål Viden Den uddannede har viden om: Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske fagområder Anvendte teorier og metoder inden for innovation, produktudvikling, produktionsforberedelse og -processer Centrale brancher som jern- og metalindustrien, plastindustrien samt møbel- og træindustrien ud fra et teknisk perspektiv Færdigheder Den uddannede kan: Udvikle løsninger i samarbejde med interne og eksterne partnere. Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til interne og eksterne samarbejdspartnere Kompetencer Den uddannede kan: Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion i relation til kunder Vurdere og reflektere over teoretiske og praksisnære tekniske problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger Indgå som projektleder ved gennemførsel af interne og eksterne projekter Selvstændigt håndtere virksomhedens opgaver i forhold til eksport både internt i virksomheden og i udlandet Selvstændigt indgå i samarbejdsrelationer med teknisk personale internt i virksomheden og i udlandet Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere over denne 1.3 Kerneområdet Handel og marketing Indhold Kerneområdet skal medvirke til at den studerende udvikler kompetencer i forhold til at indgå i en eksportvirksomhed ud fra et økonomisk, logistisk, juridisk og markedsføringsmæssigt perspektiv. Den studerende vil være i stand til ved inddragelse af økonomiske analyser at bidrage til den strategiske forståelse af virksomhedens økonomiske situation. Endvidere skal den studerende have viden om makro økonomiske forhold af betydning for udenrigshandel. Den studerende skal være i stand til at arbejde målrettet med optimering af virksomhedens Side 6 af 36

7 udfordringer i forsyningskæden. Den studerende vil opnå en grundlæggende forståelse for virksomhedens samarbejdsrelationer med kunder, leverandører og andre interessenter på et professionelt plan. Den studerende skal have viden om de overordnede juridiske rammer af betydning for virksomhedens internationale handel, samt immaterielle rettigheder. Den studerende skal have kompetencer til at analysere og vurdere virksomhedens interne og eksterne markedssituation, samt have færdigheder i at udarbejde og implementere markedsføringsplaner på et operationelt og strategisk niveau. ECTS-omfang 50 ECTS Læringsmål Viden Den uddannede har viden om: Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsføring, logistik samt jura inden for B2B Anvendte teorier og modeller til analyse af virksomhedens strategiske situation med fokus på både interne og eksterne forhold Virksomhedens strategiske muligheder for vækst gennem internationalisering Virksomhedens markedsforhold, herunder mikro- og makroøkonomiske forhold. Virksomhedens overordnede juridiske rammer af betydning for virksomhedens handel Virksomhedens upstream og downstream forsyningskæde Forskellige finansieringsmuligheder Færdigheder Den uddannede kan: Anvende modeller og analyseværktøjer til at udvælge virksomheders eksportmarkeder. Identificere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger Udarbejde resultatbudgetter og prissætte produkter Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere virksomhedens salgsrelaterede eksportopgaver Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for salg i relation til udenlandske kunder Selvstændigt indgå i samarbejdsrelationer med merkantilt personale internt i virksomheden og i udlandet Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport Selvstændigt tilegne sig ny viden inden for kerneområdet samt anvende og reflektere over denne Side 7 af 36

8 Vurdere en investerings økonomiske konsekvens 2. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for kerneområderne er: 1: Virksomheden og dens interne systemer (30 ECTS) 2: Markedsforståelse (30 ECTS) 3: Markedsindsatsen (30 ECTS) 4: Planlægning af salget (30 ECTS) 5: Den sælgende organisation (30 ECTS) 2.1 Obligatorisk uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Indhold Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår forståelse for virksomhedens indre sammenhænge som fundament for virksomhedens forretningsgrundlag. Uddannelseselementet skal introducere den studerende til interne analyser af virksomheden samt virksomhedens forskellige systemer. Endvidere skal de have viden om virksomhedens kvalitetsstyringssystemer. Den studerende skal tilegne sig færdighed i metodisk og problemorienteret rapportskrivning og kunne identificere og løse praksisnære problemstillinger. Den studerende opbygger et operationelt engelsk og udvikler færdigheder i præsentation af budskaber mundtligt såvel som skriftligt. Endvidere opbygger de viden om egen person og adfærd samt forståelse for dennes indvirkning på andre i forretningsmæssige sammenhænge. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 8 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 14 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 8 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Virksomhedens interne systemer, herunder specifikt ERP systemer Den nyeste viden om teorier i forbindelse med virksomhedens forretningsgrundlag Kvalitetsbegrebet og virksomhedens kvalitetsstyringssystemer Side 8 af 36

9 Kulturelle normer og værdier Færdigheder Den studerende kan: Identificere et relevant problem på baggrund af en praktisk problemstilling Begrunde metode og teorivalg Analysere virksomhedens interne forhold inden for økonomi, marketing, projektledelse, kultur og organisation Præsentere budskaber skriftligt såvel som mundtligt Udarbejde håndskitser, anvende 3D CAD programmer samt udarbejde teknisk dokumentation(*) 3D printe en simpel model udarbejdet i et 3D CAD program Anvende projektstyringsværktøj Kompetencer Den studerende kan: Arbejde problemorienteret Anvende regneark som analyseværktøj for uddannelsens fag Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer Bedømmelse Første prøve bedømmes efter læringsmål markeret med * og den anden prøve bedømmes i forhold til de øvrige læringsmål. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 10 (*) og 22 ECTS. For prøveforme og prøvernes tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.2 Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse Indhold Det andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår forståelse for virksomhedens markeder, samt markedernes betydning i forsyningskæden og indsigt i specifikke markedsforhold, som har indflydelse på koncept- og produktudviklingen i virksomheden. Den studerende skal kunne analysere markeder med henblik på afsætning til disse. Herunder skal den studerende opnå forståelse for kultur og kulturelle forskelle, og hvilken indflydelse dette har på virksomhedens forretningsmuligheder. Den studerende skal tilegne sig en helhedsopfattelse af virksomhedens strategiske konkurrence situation, dens muligheder og grundlag for at igangsætte internationale markedsføringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder. Den studerende skal endvidere kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, herunder kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og information. Den studerende opnår desuden kendskab til kvantitative og kvalitative analyser. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til en branche og dets materiale. Side 9 af 36

10 Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 6 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 14 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 10 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen De 4 markedstyper, samt disses betydning for prissætningen Virksomhedens konkurrencemæssige muligheder De markedsrelaterede vilkår, der påvirker virksomhedens muligheder og trusler Virksomhedens Supply Chain Videnskabsteoretiske paradigmer Kvantitative og kvalitative metoder Kulturelle normer og værdier Forskellige projekttyper Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper Grundlæggende forståelse for produktudvikling Kvalitetsstyringsværktøjer og kvalitetsstandarder Færdigheder Den studerende kan: Beskrive, analysere og evaluere virksomhedens eksterne relationer og forhold til samarbejdspartnere Vurdere virksomhedens strategiske situation, dens muligheder og grundlag for at starte internationale markedsføringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder Identificere kulturelle karakteristika i en forretningsmæssig sammenhæng Identificere kulturelle udfordringer og muligheder på virksomhedens eksisterende og potentielle markeder Identificere specifikke markedsforhold, der påvirker virksomhedens koncept- og produktudvikling Beskrive sit videnskabsteoretiske udgangspunkt for vidensproduktion Vælge materiale ud fra design, funktionalitet og kvalitet Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstændig oprette stamdata. I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelementer i relation til materialevalg Kompetencer Den studerende kan: Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer Side 10 af 36

11 Analysere markeder og videreformidle relevante informationer fra markedet til modtager i virksomheden samt kunne vurdere forskellige produktudviklingsværktøjers anvendelighed Kommunikere og agere under hensyntagen til forskellige nationale landekulturer Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.3 Obligatorisk uddannelseselement 3: Markedsindsatsen Indhold Det tredje obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til at forestå udviklingen af virksomheders markedsstrategi. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til en branche og dets materiale. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Herunder skal den studerende opnå forståelse for kulturel hensyntagen i virksomhedens skriftlige kommunikation. Den studerende vil opnå kendskab til budgettering, samt væsentlige makroøkonomiske områder i en handelsmæssig sammenhæng. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 1 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 17 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 12 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen Virksomhedens skriftlige kommunikation internt og eksternt Forskellige projektstyringsværktøjer Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper Relevante måleværktøjer og teknikker inden for kvalitet, konstruktion og produktion Færdigheder Den studerende kan: Arbejde med åbne problemstillinger og inkludere relevante emner i analyser og evalueringer Arbejde med markedsorienteret produktudvikling Side 11 af 36

12 Udarbejde et resultatbudget Anvende tolerancer i tekniske produktspecifikationer Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstændig oprette styklister og ruter Tilpasse virksomhedens skriftlige kommunikation under hensyntagen til mulige kulturelle forskelle I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelementer i relation til materialevalg Anvende kvalitetsstyringsværktøjer og standarder til Statistic Process Control (SPC) Kompetencer Den studerende kan: Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer Lave en handlingsplan for markedsføringsindsatsen Deltage i en kreativ proces i forbindelse med design og produktudvikling Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.4 Obligatorisk uddannelseselement 4: Planlægning af salget Indhold Det fjerde obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer og til at opstille handlingsplaner for såvel produktions- som merkantile afdelinger i forhold til eksportmarkeder. Endvidere skal den studerende opnå kompetence i at udvikle kommunikationsmateriale målrettet forskellige målgrupper og kulturer. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til en branche og dets materiale. Den studerende oparbejder kompetence i at analysere og prioritere kunder og leverandører. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Metodisk bygger dette fjerde obligatoriske uddannelseselement videre på de tre foregående. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 5 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 16 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 9 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Side 12 af 36

13 Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene i en valgt branche samt viden om materiale anvendt i branchen Konstruktion og produktion i forhold til materialetyper Designprocessen samt materialevalg og kvalitet i forhold til design og funktionalitet Juridiske aspekter af international handel Markedskommunikation og kulturens indflydelse herpå Målgruppeorienteret kommunikation Færdigheder Den studerende kan: Opstille handlingsplaner for produktion og salg inden for den valgte branche Planlægge et salgs-/leverandør-besøg I CAD-systemer strukturere og håndtere konstruktioner bestående af flere delelementer i relation til materialevalg Den studerende kan anvende virksomhedens styringssystemer (ERP) og kan selvstændigt foretage prisberegninger. Planlægge virksomhedens eksterne kommunikationsmateriale Anvende værktøjer til systematisk produktudvikling Kompetencer Den studerende kan: Kommunikere på engelsk inden for semesterets rammer Analysere kunder og leverandører med hensyn til indtjeningspotentiale Kommunikere fagligt i forhold til kunder i forskellige kulturer Kvalificere valg af materiale i forhold til design, funktionalitet og produktion Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.5 Obligatorisk uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Indhold Det femte obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer. Uddannelseselementet skal kvalificere den studerende til at gennemføre en salgs-/leverandør-aktivitet. Uddannelseselementet skal understøtte den studerende i at opnå innovative kompetencer og agere entreprenant, herunder udvikle en forretningsplan til et eksportmarked. Endvidere skal uddannelseselementet understøtte den studerende i at opnå kompetencer til selv at tilegne sig ny viden inden for relevante fagområder. Side 13 af 36

14 Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Metodisk bygger dette femte obligatoriske uddannelseselement videre på de foregående semester. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 6 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 13 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 11 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Interpersonel kommunikation og personlige kompetencer Viden om forhandlingsteknik og salgsmodeller Investeringsmetoder og finansieringsformer Grafiske værktøjer, digitale medier og online markedsføring Juridiske aspekter af international handel Virksomhedens styringssystemer (ERP) herunder ordreflow i virksomheden Færdigheder Den studerende kan: Kan identificere og analysere kvalitetsomkostninger i en virksomhed. Anvende forskellige forhandlingsteknikker i en købs- og salgssituation Planlægge og designe forskellige markedsføringsindsatser Lave forretningsplaner Arbejde med innovation og implementere innovative tiltag Kompetencer Den studerende kan: Gennemføre et salg ved at anvende sin viden om forretningskultur og kommunikation. Foretage forhandlinger med forretningspartnere Kommunikere og agere professionelt Tænke og agere innovativt og entreprenant Kvalificere de konstruktionsmæssige aspekter og risici i forhold til design, funktionalitet og produktion Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 14 af 36

15 3. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De fem obligatoriske uddannelseselementer indeholder hver to prøver. Se oversigt over alle uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS-sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer: Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområder 1: Virksomheden og dens interne systemer 2: Markedsforståelse 3: Markedsindsatsen 1: Kommunikation og kulturforståelse (26 ECTS) 4: Planlægning af salget 5: Den sælgende organisation 8 ECTS 6 ECTS 1 ECTS 5 ECTS 6 ECTS 26 ECTS 2: Produktudvikling, produktion og innovation (74 ECTS) 14 ECTS 14 ECTS 17 ECTS 16 ECTS 13 ECTS 74 ECTS 3: Handel og marketing (50 ECTS) 8 ECTS 10 ECTS 12 ECTS 9 ECTS 11 ECTS 50 ECTS I alt 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS I alt 150 ECTS 4. Praktik I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder. Praktikken skal sikre praksisnærhed og udvikling af erhvervsrettede faglige og personlige kompetencer. Den studerende skal kunne løse praktiske problemstillinger på et metodisk grundlag med inddragelse af relevante teorier og modeller og herigennem bidrage til gennemførelsen af værdiskabende aktiviteter i virksomheden. Den studerende er under praktikken tilknyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan danne grundlag for den studerendes afsluttede professionsbachelorprojekt. Læringsmål Viden Den studerende har opnået viden om: erhvervet/professionen praktiske erfaringer fra deltagelse i løsningen af praktiske arbejdsopgaver inden for uddannelsens kerneområder Færdigheder Den studerende kan: Reflektere over praksis og sammenligne praksis og teori Anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Side 15 af 36

16 Deltage i en eksportvirksomheds opgaver Anvende indsamlet viden til løsning af en arbejdsopgave selvstændigt Beskrive, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til kunden Uafhængigt samarbejde med afdelinger på tværs af organisationen Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og den tekniske afdeling i virksomheden Kompetencer Den studerende kan: I en struktureret sammenhæng reflektere over og forholde sig selvstændigt til anvendelse af teori og metoder i praksis Håndtere sin egen faglige og personlige rolle i forhold til de konkrete opgaver og deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet. Evaluere sine færdigheder op imod virksomhedens praksis og derudfra reflektere over og evaluere hvilke læringsområder, den studerende kunne drage nytte af i løbet af specialiseringen Uafhængigt samarbejde med virksomhedens medarbejdere (både på tekniske og merkantile områder) i Danmark og i udlandet ECTS-omfang 30 ECTS Bedømmelse og læringsmål for prøven Praktikken afsluttes med én prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5. Valgfri uddannelseselementer Valgfri uddannelseselementer med et omfang af 15 ECTS fremgår af den institutionelle del af studieordningen. 6. Bachelorprojektet Bachelorprojektet skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Læringsmålene for bachelorprojektet er fastlagt i Bilag 1 til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (uddannelsesbekendtgørelsen). Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS. 6.1 Krav til bachelorprojektet Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en kon- Side 16 af 36

17 kret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. 6.2 Indhold af projektrapport Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Executive Summary Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn Titelblad Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapport skal udgøre mindst 25 og højst 30 normalsider (1 normalside er tegn med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder 1 ) plus 20 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusive bilag. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. Det vil sige, at en gruppe med to gruppemedlemmer afleverer mindst 45 og højst 50 sider. 6.3 Formulerings- og staveevne Grundlaget for bedømmelsen er den studerendes individuelle præstation. Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægter det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 6.4 Læringsmål Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en bachelor i eksport og teknologi skal opnå i uddannelsen, jf. bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen. Viden Den uddannede har viden om: Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske og merkantile fagområder 1. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 17 af 36

18 Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsføring, supply chain management, jura samt udenrigshandel primært inden for business to business Anvendte teorier og metoder inden for produktionsprocesser, produktudvikling og innovation og kan reflektere herover Projektledelse og forhandlingsteknik Forretningskultur og kommunikation Centrale brancher inden for f.eks plast, jern- og metal, it- og elektronik, møbler, fødevarer samt teknologiske industrier, eksempelvis på energi- og miljøområdet. Færdigheder Den uddannede kan: Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information om virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet samt anvende analyseresultaterne til at udvikle virksomheders eksportmarkeder gennem tilpasning til kundens behov Udvikle eksportvirksomhedens serviceorganisation Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge Vurdere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til fagfæller og kunder Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og virksomhedens tekniske afdeling Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere industrivirksomheders opgaver i forhold til eksport både internt i virksomheden og i udlandet Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion og afsætning i relation til udenlandske kunder Selvstændigt indgå i samarbejde med teknisk og merkantilt personale internt i virksomheden og i udlandet Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport Udvise kulturel indlevelsesevne i forbindelse med eksportopgaven Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til eksportområdet 6.5 Bedømmelse Prøven er eksternt bedømt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af en individuel prøve på baggrund af en individuel projektrapport eller en gruppe projektrapport, en individuel mundtlig præsentation og en individuel eksamination. Den skriftlige individuelle eller skriftlige gruppe projektrapport udgør en del af bedømmelsesgrundlaget. Der gives én samlet karakter. Skrives projektrapporten i grupper, må gruppen højst være på tre studerende. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For institutionelle krav til prøven henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 18 af 36

19 7. Oversigt over prøver Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig Prøve 210 ECTS fordelt Bedømmelse placering på prøverne 1. semester Evt. studiestartsprøve 2 - Bestået/ikke bestået 1. semester Individuel skriftlig opgave 8 7-trinsskala 1. semester Semesterprojekt 22 7-trinsskala 2. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 3. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 4. semester Individuel skriftlig opgave 30 7-trinsskala 5. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 6. semester Praktikprøve 30 7-trinsskala 7. semester Prøve i valgfri uddannelseselement(er) 15 7-trinsskala 7.semester Bachelorprojekt 15 7-trinsskala 8. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 9. Dispensation Institutionerne kan dispensere fra reglerne i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 2. Studiestartsprøven er beskrevet i den institutionelle studieordning, hvis der er krav om beståelse af en sådan. 3. Valgfri uddannelseselementer med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. Side 19 af 36

20 10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2017 og har virkning for alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen, og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2016 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2017, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 31. august Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer 11. Tidsmæssig placering af prøverne Tidsmæssig placering Prøve 210 ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester 1. Studiestartsprøve - Intern Bestået/Ikke bestået. 1. semester 2. Obligatoriske uddannelseselement 8 ECTS Intern 7-trinsskala 1: virksomheden og dens interne systemer 1. semester 3. Obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer 22 ECTS Intern 7-trinsskala 2. semester 4. Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse 30 ECTS Ekstern 7-trinsskala 3. semester 5. Obligatorisk uddannelseselement 3: 30 ECTS Ekstern 7-trinsskala Markedsindsatsen 4. semester 6. Obligatorisk uddannelseselement 4: 30 ECTS Intern 7-trinsskala Planlægning af salget 5. semester 7. Obligatorisk uddannelseselement 5: 30 ECTS Intern 7-trinsskala Den sælgende organisation 6. semester 8. Praktikprøve 30 ECTS Intern 7-trinsskala 7. semester 9. Valgfagsprøve(r) 15 ECTS Intern 7-trinsskala 7. semester 10. Professionsbachelorprojekt 15 ECTS Ekstern 7-trinsskala Oplysning om tid og sted for prøverne findes på Canvas 1. årsprøven dvs. prøverne 2,3, 4 og 5, der afslutter de obligatoriske uddannelseselementer. De to prøver i 1: Virksomheden og dens interne systemer og 2: Markedsforståelse, skal være afsluttet inden udgangen af den studerendes 2. studieår. Side 20 af 36

21 Institutionel del af studieordningen 12. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 12.1 Studiestartsprøven Prøvens form og tilrettelæggelse Prøven er en individuel, intern bedømt mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig rapport. Den skriftlige rapport udgør såvel eksaminations- og bedømmelsesgrundlag. Prøvens indhold og formkrav Prøvens indhold tager udgangspunkt i undervisningen og aktiviteterne, som er afviklet i perioden fra studiestart og frem til prøvens afholdelse, samt den afleverede rapport, og skal klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på uddannelsen. Prøven er en kombination af en skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige del af prøven tager udgangspunkt i en rapport, som den studerende fire hverdage inden den mundtlige prøvens afholdelse afleverer. Rapporten er en skriftlig redegørelse for de afholdte aktiviteter med en refleksion over egen læreproces i forhold til disse. Endvidere skal redegørelsen indeholde en refleksion over, hvordan den studerende fremad ser sin egen indsats i forhold til at nå i mål med uddannelsens mål såvel som den studerendes individuelle mål, herunder studieparathed. Der afleveres 3-4 normalsider (en normalside er tegn med mellemrum). Den studerende disponerer selv opgaven. Forsiden af opgaven skal indeholde dato for aflevering, navn på uddannelse, navn på den studerende, studienummer, holdbetegnelse og opgavens omfang i normalsider a tegn med mellemrum. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i den skriftlige refleksion og er en samtale mellem undervisere og den enkelte studerende. Den studerendes viden om de forskellige faglige elementer, (som ikke er en del af læringsmålene for uddannelsen), brug af uddannelsens forskellige it-systemer og kendskab til relevant personale/kontaktpersoner efterprøves. Endelig er det ved prøven op til den studerende at dokumentere sin konkrete studieaktivitet Side 21 af 36

22 fx via deltagelse i undervisningen, aflevering af opgaver (mandatory assignments - såvel som øvelsesopgaver) med et hæderligt indhold, anskaffelse af lærebøger etc. Tidsmæssig placering Studiestartprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start. Omprøve afholdes senest tre måneder efter studiestart. Nærmere oplysning om tid og sted findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres præcist på Canvas. Bedømmelsesform Bestået/Ikke bestået. Anvendelse af hjælpemidler Til den mundtlige del af prøven er ingen hjælpemidler tilladt. Prøvens sprog Prøven afholdes på samme sprog som undervisningen. Prøvens ECTS Prøven er ikke tillagt ECTS, og prøven optræder ikke på eksamensbeviset. Bedømmelseskriterier Prøven vurderes bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af den studerendes rapport og eksamination, som tilsammen skal modsvare beskrivelsen under Prøvens indhold og formkrav herover. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har således i alt to prøveforsøg. Hvis prøven ikke bestås Hvis den studerende ikke består prøven ved omprøven, udskrives den studerende af uddannelsen, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen). Klage Den studerende kan ikke klage over prøven. Dispensation Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Prøvens tilrettelæggelse Prøven er skriftlig, individuel, internt bedømt efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del er en 48 timers tag-med-hjem-opgave, som løses individuelt på baggrund af en stillet opgave på engelsk. Den studerende skal besvare den stillede opgave i løbet af 48 timer. Side 22 af 36

23 Prøvens omfang er 8 ECTS. Formkrav til den skriftlige opgave Forside og titelblad Indholdsfortegnelse Introduktion til besvarelsen Opgavebesvarelsen Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Den skriftlige opgave må maksimalt have et omfang af 10 normalsider a tegn med mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilaget må ikke overskride 5 sider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og referencer. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven er, at den studerende er i stand til at udarbejde håndskitser, anvende 3D CAD-programmer, udarbejde teknisk dokumentation. Tidsmæssig placering Prøven placeres på 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes i semesterplanen på Canvas. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer er en gruppebaseret skriftlig projektrapport Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn Titelblad Indholdsfortegnelse Side 23 af 36

24 Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapport skal udgøre mindst 20 og højst 25 normalsider (1 normalside er tegn med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder 4 ) eksklusive bilag. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er internt individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på seks studerende Der kan ikke vælges en individuel prøve. Prøvens omfang er 22 ECTS 1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomheden og dens interne systemer med undtagelse af læringsmål markeret med * Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 4. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 24 af 36

25 15. Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 2: markedsforståelse Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 2: markedsforståelse er en gruppebaseret skriftlig projektrapport Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn Titelblad Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapport skal udgøre mindst 30 og højst 35 normalsider (1 normalside er tegn med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder 5 ) eksklusive bilag. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er ekstern individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på seks studerende. Der kan ikke vælges en individuel prøve. Prøvens omfang er 30 ECTS 1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 2: markedsforståelse. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. 5. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 25 af 36

26 Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 16. Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 3: markedsindsatsen Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 3: markedsindsatsen er en gruppebaseret skriftlig projektrapport. Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Forside med titel/projektets navn, uddannelsens navn og projektdeltager(e)s navn Titelblad Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapport skal udgøre mindst 30 og højst 35 normalsider (1 normalside er tegn med mellemrum inkl. referencer, modeller og billeder 6 ) eksklusive bilag. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er ekstern individuelt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på seks studerende. Der kan ikke vælges en individuel prøve. Prøvens omfang er 30 ECTS 1. Gruppe præsentation af projekt: 15 minutter 2. Gruppe eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 10 minutter pr. gruppemedlem, dog minimum 30 min pr. gruppe. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter 6. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 26 af 36

27 Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 3: markedsindsatsen. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Canvas. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 17. Prøve i det obligatoriske uddannelseselement 4: Planlægning af salget Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 4: Planlægning af salget er en individuel skriftlig opgave. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en individuel, intern bedømt skriftlig eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del er en 48 timers tag-med-hjem-opgave, som løses individuelt på baggrund af et caseoplæg på engelsk. Den studerende skal besvare den stillede opgave i løbet af 48 timer. Prøvens omfang er 30 ECTS. Der gives karakter efter 7-trins skalaen. Formkrav til det skriftlige projekt Forside og titelblad Indholdsfortegnelse Introduktion til besvarelsen Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Side 27 af 36

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2016 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold Fælles del af studieordningen... 4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse...

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse... 4 1.2 Kerneområdet Produktudvikling,

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 5 2.0.1 Forudsætninger for at gå til

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1. Prøven i

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere