Svendborg Kraftvarme A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Kraftvarme A/S"

Transkript

1 Svendbor~ Kraflva rme Bod~vej 15, 5700 Svendborg CVR-nr ~rsrapport 2016 Godkendt p~ selskabets ordinaere generalforsamling, den / 2017 Dirigent:

2 Indhold Ledelsesp~tegning Den uafhaengige revisors revisionsp~tegning Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Beretning /~rsregnskab 1. januar december Resultatopgarelse Balance Noter

3 Ledelsespategning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for Svendborg Kraftvarme A/S for regnskabs~ret 1. januar december I~rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at ~rsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for regnskabs~ret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegarelse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelse: Ove Villads ngstrerm s e Ullemose rl Aksel Madsen formand naestformand,, ~ ~'J \ Jesper Kiel Je~rg~n stor Brian Lindgaard medarbejderrepraesentant....

4 Den uafhaengige revisors revisionsp~tegning Til kapitalejeren i Konklusion Vi har revideret ~rsregnskabet for Svendborg Kraftvarmevaerk A/S for regnskabs~ret 1. januar december 2016, der omfatter resultatopgr~relse, balance og Hofer, herunder anvendt regnskabspraksis. l~rsregnskabetudarbejdes efter~rsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at firsregnskabet giver et retvisende billede of selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt of resultatet of selskabets aktiviteter for regnskabs~ret 1. januar - 31, december 2016 i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udfr~rt vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar ifralge disse standarder og krav er naermere beskrevet i revisionspfitegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen of ~rsregnskabet". Vi er uafhaengige of selskabet i overensstemmelse med Internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores a~vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og kray. Det er vores opfattelse, at det opnfiede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for ~rsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of et firsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ~rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for ngdvendig for at udarbejde et ~rsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen of arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsaette driften; at oplyse om forhold vedr~rende fortsat drift, hvor Bette er relevant; samt at udarbejde firsregnskabet p~ grundlag of regnskabsprincippet om fortsatdrift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gsre Bette. Revisors ansvar for revisionen of ~rsregnskabet Vores mil er at opn~ haj grad of sikkerhed for, om ~rsregnskabet som helhed er uden vaesentlig fejlinformation, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp~tegning med en konklusion. Hmj grad of sikkerhed er et ha~jt niveau of sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udferes i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, altid vil afdaekke vaesentlig fejlinformation, nor sedan findes. Fejlinformationer kan opst~ som fmlge of besvigelser eller fejl og kan betragtes som vaesentlige, hvis Jet med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p~ de rakonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traeffer p~ grundlag of ~rsregnskabet. Som led i en revision, der udfr~res i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i ~rsregnskabet, uanset om Jenne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p~ disse risici samt opn~r revisionsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vaesentlig fejlinformation for~rsaget of besvigelser er hr~jere end ved vaesentlig fejlinformation for~rsaget of fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesaettelse of intern kontrol. OpnBr vi forst~else of den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten of selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt of ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmaessige sken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

5 I~rsrapport 2016 Den uafhaengige revisors revisionsp~tegning Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse of firsregnskabet pa grundlag of regnskabsprincippet om fortsat drifter passende, samt om der p~ grundlag of det opn~ede revisionsbevis er vaesentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp~tegning grave opmaerksom pa oplysninger herom i ~rsregnskabet eller, hvis s~danne oplysninger ikke er tilstraekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret p~ det revisionsbevis, der er opn~et frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfere, at selskabet ikke laengere kan fortsaette driften. Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhold of firsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sadan mfide, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den raverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmaessige placering of revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om firsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. tilknytning til vores revision of firsregnskabet er det vores ansvar at laese ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vaesentligt inkonsistent med ~rsregnskabet eller vores viden opn~et ved revisionen eller p~ anden made synes at indeholde vaesentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysninger i henhold til ~rsregnskabsloven. Baseret p~ det udfr~rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med ~rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med ~rsregnskabslovens kray. Vi har ikke fundet vaesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Aarhus, den 19. april 2017 ERNST &YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Claus Dalager statsaut. revisor

6 /~rsrapport 2016 Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Navn Adresse, postnr, og by CVR-nr. Stiftet Hjemstedskommune Regnskabsfir Hjemmeside Telefon Bestyrelse Direktion Revision Bodmvej Svendborg juni 2010 Svendborg 1, januar december www. svend bo rgkraftvarme. dk kraftvarmec~svendborg.dk Ove Villads Engstrr~m, formand Jesper Ullemose, naestformand Carl Aksel Madsen Jesper Kiel Jargen Nestor Brian Lindgaard, medarbejderrepr~sentant Kjeld Bussborg Johansen Ernst &Young Godkendt Revisionspartnerselskab Vaerkmestergade 25 Postboks Aarhus C

7 rme Svendborg Kraftvarme A/5 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktivitet Selskabets primaere formal er at drive et kraftvarmevaerk, der ved forbrxnding of affald producerer el og varme. Den producerede elektricitet minus egetforbrug s~lges pa det Erie marked via elb2rsen Nord- Pool. Den producerede varme afs~ttes til Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. Selskabets virksomhed er reguleret efter et "hvile i sig sely"-princip, jf. bestemmelserne i Lov om Varmeforsyning og Affaldsbekendtg~relsen. Svendborg Kraftvarmes indtaegter er udover salg of el og varme baseret pa kundebidrag i form of gebyr for indlevering of affald. Varmetakst og affaldsgebyr fasts~ttes arligt of selskabets bestyrelse, hvorefter Svendborg Byrad taper stilling til om taksterne er fastsat efter g~ldende lovgivning. har i 2016 gennemsnitligt beskaeftiget 18 ansatte. Udviklingen i aktiviteter og ~konomiske forhold drets resultat takstmxssig henseende er varmeforsyningen underiagt "hvile-i-sip-sely"-princippet, saledes som Bette er defineret i varmeforsyningsloven 20. Det betyder, at arets resultat if0lge varmeforsyningsloven altid giver 0 t.kr. If01ge varmeforsyningsloven udg0r arets overdaekning t.kr. pa affaldsanlaegget. Udviklingen skal sammenholdes med, at Svendborg Kraftvarme forventede en daekning ifvilge varmeforsyningsloven pa 0 t.kr. pa affaldsanlaegget.,~endringen kan forklares med faerre omkostninger til drift og vedligeholdelse. Direktionen finder resultat tilfredsstillende. Sammenhaengen mellem arets resultat if~lge arsrapporten og arets resultat if~lge varmeforsyningsloven kan vises saledes: Affalds- anlaegget t.kr. Arets resultat for arets over-/underd~kning og henlaeggelser til fremtidige investeringer Afskrivninger Reguleringer i ~vrigt Afskrivninger if0lge varmeforsyningsloven Arets resultat for over-/underdaekning if0lge varmeforsyningsloven Arets overd~kning Arets resultat if0lge varmeforsyningsloven 0 0 ver-/underdxknin qer Opkraeves der mere eller mindre end faktiske omkostninger, giver Bette anledning til en gild til eller et tilgodehavende hos affaldskunderne. Ved arets start havde affaldsanlaegget en samlet gxldsforpligtelse (akk. overd~kning) pa t.kr., hvilket i 10bet of 2016 er 4get med t.kr., sa der ultimo 2016 er en samlet g~ldsforpligtelse (akk. overdaekning) pa t.kr. Hertil kommer et tilgodehavende (akk. underdaekning) pa t.kr. som fglge of den gaeld, der er overf~rt fra gasmotoranlxgget. D

8 Ledelsesberetning Beretning Investeringer Vaerket har i 2016 foretaget investeringer pfi 604 t.kr., der er indregnet i taksterne over 5 fir. Belab er finansieret ved traek pa mellemregningen med Svendborg Kommune. Der er yderligere investeret i udskiftning of gear til turbine og reparation of formagnetiseringsgenerator t.kr. Denne investering er ikke fuldfert ved gets udgang og indeholder ogsfi udgifter, som betales of forsikringsselskabet som felge of uheldet med formagnetiseringsgeneratoren, mere herom under punktet Drift of anl~g. Kapitalberedskab Vaerket har en gaeld pa 363 t.kr. til Svendborg Kommune. Bela~bet forventes daekket of de akkumulerede underdaekninger ifelge varmeforsyningsloven, som opkraeves hos forbrugere i kommende fir. Sammenh~ng mellem ~rsrapporten og reguleringsregnskabet ifglge varmeforsyningsloven Sammenhaengen mellem aktiver og passiver ifelge ~rsrapporten og reguleringsregnskabet pr. 31. december 2016 kan vises sfiledes: Reguleringst.kr. ~rsrapport Korrektioner regnskab AKTIVER Materielle anlaegsaktiver Varelager Tilgodehavender Midlertidige forskelle PASSIVER Egenkapital Prioritetsgaeld Akkumuleret overdaekning Mellemregning med Svendborg Kommune Anden gaeld Forventninger til fremtiden Energitilsynet udmelder firligt, jf. "Bekendtgarelse om fastsaettelse of prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbraendingsanlaeg" et prisloft, der fastsaetter maksimalprisen for fjernvarme produceret p2 affaldsforbraendingsanlaeg. I lighed med 2016 er den omkostningsbestemte varmepris (317 kr./mwh) over den udmeldte varmeprisloft pris, for kr./mwh varme (inkl. statsafgift). Svendborg Kraftvarme har p~ den baggrund ansogt Energistyrelsen om dispensation for det udmeldte varmeprisloft for Dispensationsansegningen er fortsat under sagsbehandling hos Energistyrelsen. Svendborg Kraftvarme sagte ligeledes om dispensation for prisloftet for 2016, Jenne dispensation bleu desvaerre ikke immdekommet. Da Svendborg Kraftvarmevaerk i 2016 og 2017 har en omkostningsbestemt varmepris, som er sterre end den pris, varmeprisloftet har fastsat, vil Jet ikke vaere muligt at opkraeve Svendborg Fjernvarme yderligere. Den manglende opkraevning m~ derfor pfilignes affaldskunderne de kommende fir. Affaldskunderne har ved firsafslutningen en tilgodehavende overdaekning, s~ der forventes ikke prisstigninger som fglge of den manglende indtaegt. Deter ledelsens forventning, at selskabet i Jet kommende regnskabs~r vil kunne realisere den budgetterede omsaetning og dermed skabe et resultat, der vil kunne daekke renter og afdrag p~ prioritetsg~lden.

9 /'~ Svendborg ~ i_ ~craftvarme Ledelsesberetning Beretning Saerlige risici Generelle risici Selskabets stwrste driftsrisiko findes pa selve forbraendingsanlaegget. Udetid pa anl~gget ved havari kan forfirsage vaesentlige mkonomiske tab gennem manglende indtaegter pfi salg of el og varme, bortskaffelsesomkostninger til andre forbraendingsanlaeg og ggede reparationsomkostninger. Via selskabets kvalitetsledelsessystem, der smatter fokus pfi systematisk opfalgning og vedligeholdelse of produktionsanlaegget, sages risikoen for havari nedbragt. Alle anlaegsaktiver s~som ejendomme, produktionsudstyr, maskiner og evrigt Ir~sr~re er forsikret. Markedsrisici Den producerede varme fra kraftvarmevzerket afsaettes til Svendborg Fjernvarme A.m.b.A., hvormed der er indg~et en aftale om levering of varme. Aftalen er uopsigelig frem til 2025 og kan opsiges mad et varsel p~ 3 ~r til udleb of et kalender~r. Den producerede el saelges p~ det frie elmarked, hvilket betyder, at, udover en risiko for ikke at kunne levere den budgetterede maengde el, ogsa har en prisrisiko forstaet pa den made, at den gennemsnitlige opnfiede elsalgspris risikerer at afvige fra den budgetterede elsalgspris. Vedr~rende affaldsmodtagelse erder indgfiet aftaler mad Svendborg Kommune og en raekke omegnskommuner om modtagelse of husholdningsaffald. Regeringen har varslet aendringer of den eksisterende lovgivning, der indebaerer krav om, at kommunerne skal udbyde opgaven mad forbraending of husholdningsaffald. Dermed kan der vaere en risiko for, at Svendborg Kraftvarme ikke kan opn~ de budgetterede indtaegter p.g.a. bortfald of eksisterende kontrakter. Finansielle risici Under "langfristede gaeldsforpligtelser" i ~rsregnskabet er medtaget Ian, som er optaget ved opfarelsen of kraftvarmevaerket. L~nene er efterfalgende omlagt via swap-aftaler. Markedsvaerdien of disse swapaftaler er indregnet i ~rsrapporten. Selskabet er ikke eksponeret over for valutarisici. Produktionsdata Der er i regnskabs~ret opn~et fr~lgende resultater: Budget maengde Realiseret maengde Varmesalg (MWh) Salg of el (MWh) Affald (tons) Budget Realiseret Afvigelse i Maengde pris pr. pris pr, kr. pr. afvigelse enhed enhed enhed ,01 189,22-49, ,12 672,23-163, ,57 368,37-1,20 Der er i 2016 indvejet tons affald (2015: tons), fordelt pfi fmlgende kategorier: Affald Biobraendsel Biobraendsel andel 5,56 /a 0,04% 1,69% Der betales for biobraendsel, hvorimod modtagelse of affald er en indtaegt. Den varme og elektricitet, der produceres mad biobraendsel som energiudnyttelseskilde, opn~r en hrajere afregningspris for bade varme og elektricitet.

10 Ledelsesberetning Beretning Vaesentlige begivenheder i 2016 Drift of anl~g Driften of kraftvarmevaerket har vaeret stabil i hele Vaerket har dog i en periode efter den ~rlige revision iaugust/september ksbt uden el-produktion. Efter revisionen var kraftvarmevaerket udsat for havari pa formagnetiseringsgeneratoren, kraftvarmevaerket har s~ledes ikke produceret el i perioden 14. august november. Der var endvidere et mindre uheld i forbindelse med opstart efter revisionen, den 2. September hartes en eksplosion i ovnen, det viste sig, at et stykke of det nye murvaerk havde indespaerret en vandlaekage, Bette vand udvidede sig sfi meget, at et stykke of murvaerket omkring fgderisten sprang. Firmaet, som havde lavet murvaerket, bleu tilkaldt, og efter en kontrolleret nedlukning of ovnen, bleu murvaerket repareret og opstart of ovnen bleu igen gennemfert, og ovnen har kgrt uden driftsstop siden. Den 18. September var kraftvarmevaerkets neddeler skyld i en mindre brand, personalet havde sely slukket branden, inden redningsfolkene n~ede frem. Da der er modtaget mere affald end forventet, har varmeproduktionen vaeret strarre end forventet. Efter aftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. er der i perioder med lave afregningspriser p~ el konverteret planlagt elproduktion til varmeproduktion. Administrative forhold Vedligeholdelses-omr~det blevet yderligere analyseret i frets Iv~b, en proces som bleu opstartet i Processen sker med henblik p~ optimering og effektiviseringer. Som opf~lgning herp~ er der lavet et udkast til en vedligeholdelsesstrategi og vedligeholdelsespolitik med henblik pfi enten at realisere besparelser p~ omr~det for reparation og vedligeholdelse eller begraense fremtidige omkostningsstigninger. Bestyrelse og direktion Bestyrelsen bestir of 6 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget of Svendborg Byrd, 2 medlemmer er valgt p~ generalforsamlingen og 1 medlem er valgt of medarbejderne. Selskabets direktion udgeres of Kjeld Bussborg Johansen. Vederlag til direktionen indgfir i 2016 for st~rstedelen som en del of Bet firlige administrationshonorar, som selskabet betaler til Svendborg Kommune. Der er indgfiet en aftale mellem Kjeld Bussborg Johansen og selskabet om at fortsaette samarbejdet efter den 1, november 2016, hvor Kjeld Bussborg Johansen ikke laengere er ansat of Svendborg Kommune. Direkter- og formandsmeder med Svendborg Fjernvarme Der er i 2016 afholdt fire mader pfi direkterniveau mellem og Svendborg Fjernvarme A.m.b.A. Disse milder er forlabet i en positiv atmosfaere og har bidraget til afklaring of diverse forhold of betydning for den daglige drift. Der har vaeret afholdt minder mellem direktionen og formaend for Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme. Disse meder er of mere strategisk karakter som f.eks. forventede fremtidige rammevilkar for affaldsforbraendingssektoren. Videnressourcer er der blandt medarbejderne opbygget en betydelig specialviden omkring driften of kraftvarmevaerket. Der arbejdes mfilrettet pfi at bevare og udbygge den faglige kompetence hos medarbejderne. Medarbejderne har vaeret pfi diverse efteruddannelseskurser i firets leb. Deter muligt for skoler og andre interesserede at bestille en rundvisning p~ kraftvarmeanlaegget. Dette er i lighed med de tidligere ~r blevet udnyttet of en tang raekke lokale skoler og a~vrige uddannelsesinstitutioner, der benytter rundvisningen som led i undervisningen om affaldsbehandlingen idanmark. Svendborg Kraftvarme har i 2016 haft fremvisning of kraftvarme anlaegget for personer.

11 Ledelsesberetning Beretning Kvalitets- og mi jr~forhold driver et moderne kraftvarmeanlaeg, der opfylder de gaeldende mi jekray. kvalitetsledelsessystemet erder opstillet en raekke kvalitetsm~l, som der arbejdes kontinuerligt med at forbedre. Kvalitetsm~lene er overholdt for 3 ud 5 mulige kvalitetsm~l. Det kommende ars udfordringer Udl~b og genforhandling of kontrakter undersr~ger kontinuerligt diverse muligheder for at fremskaffe tilstr~kkeligt med affald til, at forbr~ndingskapaciteten kan blive fuldt udnyttet. De nuvaerende kontrakter med omegnskommunerne om levering of affald udlr~ber alle i lebet of 1-2 fir, og da I~nene i anlaegget ferst er tilbagebetalt i 2024, er det vitalt for rakonomien i Svendborg Kraftvarme A/S, at det lykkes at bevare disse affaldsleverancer. Ny organisering afaffaldssektoren P.g.a. afholdelse of valg til Folketinget i juni 2015 og efterfv~lgende ny regeringsdannelse er der ikke of~ fentliggjort nye initiativer vedrarende effektivisering of affaldsforbraendingssektoren. Resultatet of arbejdet iden nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse of embedsmaend fra ministerierne og KL er sfiledes ikke blevet offentliggjort. Selvom der for tiden ikke er nogen konkrete udmeldinger om de fremtidige krav til effektiviseringerot affaldsforbraendingssektoren, deltager Svendborg Kraftvarme i det arbejde, som foreg~r via Dansk Affaldsforening, hvor der pt. dreftes to mulige modeller: Licitationsmodellen og benchmarkingmodellen. Dette Bares fordi den fremtidige reguleringsmodel for affaldsforbraendingssektoren vurderes at have vaesentlig betydning for den fremtidige drift of. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke efter regnskabs~rets afslutning indtruffet forhold, der vaesentligt p~virker selskabets finansielle stilling pr. 31, december

12 Arsregnskab 1. januar december Resuttatopg,~relse Note kr Nettoomsaetning Arets over-/underdaekning Andre tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger Nettoomsaetning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Andre driftsindtaegter Andre driftsomkostninger Resultat of primaer drift Finansielle omkostninger Arets resultat 0 0 Forslag til resultatdisponering Overfmrt resultat

13 Arsregnskab 1. januar december Balance Note kr AKTIVER Anlaegsaktiver 7 Materieile anlaegsaktiver Grunde Bygninger Produktionsanlaeg og maskiner Anlaeg under udfarelse Finansielle anlaegsaktiver 8 Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger Anlaegsaktiver i alt Omsaetningsaktiver Varebeholdninger Reservedelslager Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Omsaetningsaktiver ialt AKTIVER I ALT

14 Arsregnskab 1. januar december Balance Note kr. PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Egenkapital i alt Gaeldsforpligtelser 10 Langfristede gaeldsforpligtelser Gaeld til KommuneKredit Kortfristede gaeldsforpligtelser 10 Kortfristet del of langfristede gaeldsforpligtelser 9 Akkumuleret overdaekning Leveranda~rer of varer og tjenesteydelser Gaeld til tilknyttede virksomheder 11 Anden gaeld Gaeldsforpligtelser ialt PASSIVER I ALT i o i.~ov. i yc i ov. i i a.~~+v 1 Anvendt regnskabspraksis 12 Renterisici samt anvendelse of afledte finansielle instrumenter 13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 14 N~rtstfiende garter 15 Reguleringsregnskab 13

15 Arsregnskab 1. januar december Noter Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for for 2016 er aflagt i overensstemmelse med ~rsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 of 1. juni Dette medfmrer f~lgende aendringer til indregning og mfiling for ~rlig revurdering of restvaerdier p~ materielle aktiver: Der skal fremover foretages arlig revurdering of restvaerdier p~ materielle aktiver. Selskabet har ingen vaesentlige restvaerdier pfi materielle aktiver, ud over hvad der er henfort til selskabets grunde. ~Endringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en aendring of regnskabsmaessigt ska~n og har ingen effekt for egenkapitalen. Bortset fra ovenst~ende samt nye og aendrede praesentations- og oplysningskrav som fglge of lov nr. 738 of 1, juni 2015 er ~rsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste fir. "Hvile i sig sely"-princippet Over- og underd~kninger Virksomheden er underlagt det saerlige "hvile i sig sely"-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medf~rer, at frets over- eller underdaekning skal tilbagefr~res eller kan opkr~ves hos forbrugerne ved indregning i efterf~lgende firs priser. Arets over- eller underdaekning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtaegt i nettoomsaetningen. Den akkumulerede over- eller underdaekning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemvaerende med forbrugeren og indregnes i balancen under gaeld eller tilgodehavender. Tidsm~ssige forskelle i forbrugerbetalinger Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlaeg og andre anlaeg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlaeggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering of anlaegsinvesteringer. I firsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmaessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i ~rsrapporten udtrykker sfiledes enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmaessige vaerdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser. Arets regulering of tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger indregnes som henholdsvis en omkostning eller en indtaegt i nettoomsaetningen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes ferste gang i balancen til kostpris og miles efterfr~lgende til dagsvaerdi. Positive og negative dagsvaerdier of afledte finansielle instrumenter indg~r i andre tilgodehavender henholdsvis anden gaeld. l~ndringer i dagsvaerdi of afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring of dagsvaerdien of et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgarelsen sammen med aendringer i vaerdien of det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.,~endringer i dagsvaerdi of afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring of fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gaeld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning of aktiver eller forpligtelser, overfares belr~b, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtaegter eller omkostninger, overferes bel8b, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgarelsen iden periode, hvor det sikrede p~virker resultatopg~arelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes aendringer i dagsvaerdi i resultatopgr~relsen I~rbende. 14

16 ~\ Svendborg ~ i- Kraftvarme Arsrapport 20~ 6 Arsregnskab 1. januar december Noter Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Resultatopg,~relse Nettoomsaetning Virksomhedens nettoomsaetning omfatter salg of varme og el produceret pa virksomhedens eget decentrale kraftvarmeanlaeg. Herudover indeholder nettoomsaetningen faste afgifter. I nettoomsaetningen indregnes desuden offentlige ydelser, der knytter sig til produktion eller levering of el. Nettoomsaetningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkraevet p~ vegne of tredjepart og rabatter i forbindelse med salget. Varme~ret omfatter samme periode som regnskabs~ret. Salg of varme indregnes derfor pfi basis of et ors levering og forbrug of varme i henhold til firsopgv~relsen p~ tidspunktet for regnskabs~rets afslutning. Salg of el indregnes p~ leveringstidspunktet. Nettoomsaetningen indeholder firets over-/underdaekning samt firets regulering of tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger. Produktionsomkostnflnger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opn~ frets nettoomsaetning. Herunder indg~r direkte og indirekte omkostninger til braendselsudgifter, reparation og vedligeholdelse, len og gager samt afskrivninger pa produktionsanlaeg. Adm inistrationsomkostninger administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i fret til ledelse og administration of koncemen, herunder omkostninger til regnskabsferelse, administrativ it-anvendelse til det administrative personate, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposterof sekundaer karakter i forhold tit virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg of materielle anlaegsaktiver og udgifter ved sideordnede aktiviteter m.v. Finansielle poster Finansielle indtaegter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrerende gaeld og amortisering of finansielle aktiver og forpligtelser. Balance Materielle anlaegsaktiver Bygninger, produktionsanlaeg og maskiner samt andre anlaeg, driftsmateriel og inventar miles tit kostpris med fradrag of akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar tit brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger tit materialer, komponenter, underleverandgrer og lean. Afholdte udgifter, der tilferer et materielt anlaegsaktive nye eller forbedrede egenskaber, eller p~ anden made formger det p~gaeldende aktivs nyttevaerdi (levetidsforlaengelse/foreget kapacitet), klassificeres som forbedringsudgifter og tillaegges det pfigaeldende aktivs anskaffelsesvaerdi. 15

17 5vendborg Kraftvarme A/S Arsregnskab 1. januar december Noter Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Der foretages lineaere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret p~ ferlgende vurdering of aktivernes forventede brugstider: Bygninger 45 ~r Produktionsanl~g og maskiner 5-25 fir Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 25 ~r Der afskrives ikke pfi grunde. Der foretages del~rsafskrivninger pfi aktiver anskaffet i frets lab. For aktiver, der forventes at have en scrapvaerdi, udger afskrivningsgrundlaget anskaffelsessummen med fradrag of scrapvaerdien. Afskrivninger indregnes i resultatopgr~relsen under henholdsvis produktions- og administrationsomkostninger. Fortjeneste og tab ved afyiaendelse of materielle anlaegsaktiver opgarres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag of salgsomkostninger og den regnskabsmaessige vaerdi p~ salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgmrelsen under andre driftsindtaegter eller andre driftsomkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger miles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsvaerdien lavere end kostprisen, nedskrives til Jenne lavere vaerdi. Tilgodehavender Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, der saedvanligvis soarer til nominel vaerdi. Der nedskrives til imedeg~else of forventede tab efter en individuel vurdering of tilgodehavender. Gaeldsforpligtelser Gaeld til kreditinstitutter indregnes ved Ifinoptagelse til Jet modtagne provenu efter fradrag of afholdte transaktionsomkostninger. I efterf~algende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede vaerdi ved anvendelse of den effektive rente, s~ledes at forskellen mellem provenuet og den nominelle vaerdi indregnes i resultatopgrarelsen over I~neperioden. Andre gaeldsforpligtelser, som omfatter gaeld til leverandarer samt anden gaeld, mfiles til nettorealisationsvaerdien. kr Nettoomsaetning Varmebidrag, MWh ( MWh) Salg of el, MWh (8.546 MWh) Forbraendingsafgift tons ( tons)

18 Svendborg Kraftvarme A/5,4rsregnskab 1. januar december Noter kr Omkostninger Produktions- og administrationsomkostninger udgar ialt 38,3 mio. kr. (2015: 41,7 mio. kr.). Personaleomkostninger indregnes saledes i arsregnskabet: Produktion Administration Gennemsnitligt antal medarbejdere Andre driftsindtaegter Diverse driftsindtaegter, herunder erstatninger Andre driftsomkostninger Garageleje Andre driftsomkostninger Finansielle omkostninger Regulering of finansielle instrumenter til markedsvaerdi Renteomkostninger Materielle anlaegsaktiver kr. Kostpris 1. januar 2016 Tilgang Afgang Kostpris 31. december 2016 Afskrivninger 1, januar 2016 Afskrivninger Afgang Ned- og afskrivninger 31. december 20"16 Regnskabsm~ssig vaerdi 31. december 2016 Afskrives over Produktions- Andre anlaeg, anlaeg og driftsmateriel Grunde Bygninger maskiner og inventar I alt r r 25 2r 17

19 Arsregnskab 1. januar 31. december Noter 8 Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger kr. Saldo 31, december 2015 frets regulering of midlertidige forskelle Saldo 31. december 2016 Regulering of Afskrivninger p~ finansielle anl~gsaktiver instrumenter I alt Tidsmaessige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemvaerende med forbrugerne, der opstfir som felge of tidsmaessige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i arsrapporten. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. kr Akkumuleret over-/underdaekning Akkumuleret over-/underdaekning, affaldsanlaegget 1. januar Arets over-/underdaekning Gaeld overfart til affaldsanlaegget 1. januar Arets overdaekning Akkumuleret overdaekning 31. december Bel~bet forventes i kommende ~r tilbagebetalt s~ledes: Affaldstaksterne Varmetaksterne , ,~Endring akkumuleret overdaekning: Akkumuleret overdaekning, primo /frets overdaekning Akkumuleret overdaekning, ultimo

20 Svendborg Krafivarme A/S Arsregnskab 1. januar december Noter 10 Gaeld til kreditinstitutter Virksomheden har indg~et fr~lgende langfristede Ian: Lin Indeksl~n Indeksl~n Variabelt forrentet Variabelt forrentet Regnskabsm~ssig vaerdi Udleb Fast/variabel Variabel Variabel Variabel Variabel 322, Gaeldsforpligtelserne er indregnet s~ledes i balancen: kr Langfristede gaeldsforpligtelser Kortfristede gaeldsforpligtelser Langfristede gaeldsforpligtelser, der forfalder efter 5 ~r fra regnskabs~rets udl~b Anden gaeld Markedsvaerdi of swaps Skyldige feriepenge fdvrige skyldige omkostninger Renterisici samt anvendelse of afledte finansielle instrumenter Som led i sikring of ikke-indregnede transaktioner anvender sikringsinstrumenter, s~som renteswaps. t.kr. Periode Swaps Indtil 2024 Udskudte tab indregnet under anden gaeld, der forventes realiseret efter balancedagen 31/ /

21 Svendborg Kraftvarme A/5 Arsregnskab 1. januar december Noter 13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. Eventua Iforpl igtelser Der er indgfiet en aftale med Svendborg Fjernvarme A.m.b.A, om salg of varme produceret of kraftvarmevaerket. Der er indg~et aftaler om leverancer of affald til selskabet. Sikkerhedsstil lelser Ingen. 14 Naertst~ende garter Selskabet er ejet 100 % of Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Virksomhedens transaktioner med naertstfiende garter har i 2016 benyttet kommunekassen som bank, sfiledes at vaerkets mellemvaerende er forrentet i overensstemmelse med de generelle vilk~r, som kommunen har kunnet opn~ via sin forretningsbank. Fordelingen of de administrative udgifter fordeles efter fastlagte fordelingsnegler. Vaerket har ikke udover ydelser of administrativ og finansiel karakter haft transaktioner med naertstfiende garter. 15 Reguleringsregnskab Regnskab og budget for 2016 og forslag til budget for 2017 er opstillet i henhold til reglerne i varmeforsyningsloven, der anvendes til prisberegning, og som indberettes til Energitilsynet. Regnskab Budget Budget t.kr Varmebidrag Forbraendingsafgift Salg of el Nettooms~tning Gas- og elforbrug, restprodukter m.v Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger ifr~lge prisregnskabet Henlaeggelser if~ige prisregnskabet Andre driftsindtaegter Andre driftsomkostninger Resultat of primaer drift Finansielle omkostninger, netto Arets resultat ifolge prisregnskabet Over-/underdaekning

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Provas-Haderslev Affald a/s

Provas-Haderslev Affald a/s CVR-nr. 32 88 22 50 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolind Fjernvarme A.m.b.a.

Kolind Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 33 91 01 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr Vejie Sv0mmeklub Triton CVR-nr. 25 75 02 17 Indhold Ledelsespategning 2 Den uafhaangige revisors erklaeringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om foreningen 4 Arsregnskab 1. januar - 31. december 5 Resultatopg0relse

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Kolind Fjernvarme A.m.b.a.

Kolind Fjernvarme A.m.b.a. Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind CVR-nr. 33 91 01 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår

Rønne Varme A/S. CVR nr. 32 94 58 80. Årsrapport 2012-13. 4. regnskabsår Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 58 80 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 Rønne Varme A/S CVR nr. 32 94 58 80 Årsrapport 2012-13 4. regnskabsår

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Palægade 6, 9740 Jerslev J CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.15-31.03.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

ABCD. Åbningsbalance pr. 1. januar Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Manko: Overtagelse af nyt lån. 10-r001 THN

ABCD. Åbningsbalance pr. 1. januar Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Manko: Overtagelse af nyt lån. 10-r001 THN KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

Kollegiernes Kontor I København f.m.b.a

Kollegiernes Kontor I København f.m.b.a Kollegiernes Kontor I København f.m.b.a Dahlerupsgade 3, st., 1603 København V CVR-nr. 26 9 1 71 1. UDKAST Årsrapport for 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. november 2015

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND CVR-nr. 28 89 38 25 Arsrapport 33 B DK - 1256 K0BENHAVN K TLF.: +45 77 40 16 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR

KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 1. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 1666 esbjerg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Bavnehøjvej 6 OK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab KIS REMA1000 HØJE TAASTRUP ÅRSRAPPORT 2014 1. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79

Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Erhvervsskolen af 2011 ApS CVR-nr. 33 96 45 79 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2015. Thomas Vørnle Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere