1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6"

Transkript

1 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici

2 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Kapitalbuffere 12 7 Indikatorer for systemisk betydning 13 8 Kreditrisikojusteringer 13 9 Ubehæftede aktiver Anvendelse af ECAI-rating Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer mod aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer mod renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Eksponering mod securitiseringspositioner Aflønningspolitik Gearing Anvendelse af IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Kreditreduktionsteknikker Anvendelse af den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Anvendelse af interne modeller for markedsrisiko 16 2

3 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici Maj Bank A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte risikokategorier, herunder de risici, som er omhandlet i det følgende. Såvel årsrapport som denne rapport offentliggøres på hjemmesiden Rapporten er bygget op, så den følger kronologien i Capital Requirements Regulation (CRR)- forordningen. Alle oplysninger i denne rapport er pr. 31. december Oplysningerne er ikke reviderede. 1. Risikostyringsmålsætninger og politik Bestyrelsen og direktionen har fastsat retningslinjer for typer af risici, som selskabet kan blive eksponeret over for. Disse retningslinjer indeholder identifikation, styring, kontrol og rapportering af risici. Retningslinjerne er understøttet af en række forretningsgange og procedurer. Bestyrelsen har herudover fastsat en række politikker inden for blandt andet markedsrisici, likviditet, kredit, forsikringsmæssig afdækning af risici samt operationelle risici. Retningslinjerne og de fastsatte politikker er understøttet af en række forretningsgange og procedurer. Samlet udgør det selskabets risikopolitik. Risikopolitikken indeholder en decentral identifikation af risici på forskellige niveauer i selskabet, således at der løbende kan foretages en vurdering af mulige konsekvenser samt sikres, at selskabets kapital- og solvensforhold til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningens krav og identificerede risici. For at sikre en effektiv styring af risikopolitikken er der etableret en funktionsadskillelse mellem de funktioner, som indgår forretninger, og de funktioner, som styrer og overvåger de forskellige typer af risici. Der er etableret et formaliseret samarbejde mellem selskabet og Maj Invest Holding A/S, hvorefter selskabet på aftalte vilkår og fast betaling kan trække på koncernfælles funktioner. Selskabet kan således trække på erfarne og tilgængelige ressourcer til overholdelse af risikopolitikkerne. De væsentligste typer af risici, som selskabet kan blive eksponeret over for, kan grupperes således: Markeds- og likviditetsrisici Kreditrisici Operationelle risici 3

4 Markeds- og likviditetsrisici Markedsrisici er risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenter, aktie- og valutakurser. Selskabets markedsrisici er relateret til placering af selskabets likviditet. Bestyrelsen har fastsat overordnede rammer vedrørende markedsrisiko for de områder, der må ageres inden for. Rammerne for placering af likviditet er fastsat således, at der er størst rammer, hvor risikoen anses for at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Dette er yderligere kombineret med de af bestyrelsen fastsatte positivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister. Eksponeringer uden for disse positivlister har en højere risikovægt samt en lavere investeringsramme end eksponeringer inden for positivlisterne. Dette er med til at reducere markedsrisiciene samt sikre et likviditetsberedskab i form af en større andel af værdipapirer, der er let realiserbare. Renterisici er afledt af placeringer af selskabets likviditet i form af indeståender i Danmarks Nationalbank, pengeinstitutter og på obligationsmarkederne. Bestyrelsen har fastsat en maksimal ramme for renterisiko for selskabet i alt. En meget høj andel af selskabets placeringer er korte placeringer. Renterisiciene befinder sig på et beskedent niveau i forhold til såvel selskabets egenkapital som kapitalgrundlag. Valutarisici kan relatere sig til selskabets likviditetsplaceringer i værdipapirer. Der kan anvendes valutaterminsforretninger til afdækning af visse valutapositioner. Der er beskedne rammer for uafdækkede valutapositioner. Herudover er der fastsat en ramme for positioner i valuta kombineret med valutaafdækning. Hermed sikres en øvre grænse for, hvor meget positioner i valuta kan udgøre, selvom valutarisiciene afdækkes. Som følge af den af Danmark førte fastkurspolitik over for euro er der ikke fastsat valutarammer for euro. Selskabet har ingen positioner i fremmed valuta og dermed ingen valutarisiko ultimo Rammerne for aktierisici er begrænset af positioner i enkeltaktier, typer af aktier, herunder investeringsforeningsbeviser, samt en samlet grænse for aktieeksponeringer. De største rammer er inden for børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. Selskabet har unoterede kapitalandele ultimo 2016 på i alt 4,2 mio. kr. svarende til 5,4 pct. af egenkapitalen og 5,6 pct. af kapitalgrundlaget. 4

5 Modpartsrisici Selskabet udfører investeringsrådgivning og formidler handler for kunder. Der foretages ikke transaktioner for egen regning. Kundehandler afvikles over kundens netbank via samarbejdspartner som kommisionshandler. Likviditetsrisici Likviditetsrisici er risiko for tab, som følge af at selskabet ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjælp af de almindelige likviditetsreserver. Selskabets likviditet skal til enhver tid være forsvarlig og efterleve fremtidige og forventede likviditetsregelsæt, henholdsvis Liquidity Coverage Ratio (LCR, kortsigtet likviditetskrav) og Net Stable Funding Ratio (NSFR, langsigtet fundingkrav). Begge størrelser (LCR og NSFR) skal være minimum 100 pct. Selvom likviditetsrisici anses for at være ubetydelige grundet den generelt meget store overskudslikviditet, har bestyrelsen fastsat en likviditetsplan (beredskabsplan og nødplan) i forbindelse med eventuelle likviditetskriser. Kreditrisici Kreditrisici er risiko for tab som følge af debitors manglende evne eller vilje til at overholde sine forpligtelser over for selskabet. Selskabets kreditrisici relaterer sig primært til markeds- og likviditetsmæssige dispositioner og i mindre grad til tilgodehavender hos kunder (tilgodehavende kurtager og gebyrer). Der ydes ingen udlån til kunderne. Selskabets kreditrisici er underlagt nogle af bestyrelsen fastsatte rammer. Størrelsen af rammerne for kreditrisici er under de i lovgivningen maksimalt tilladte rammer, både hvad angår enkeltengagementer, men også i forhold til den samlede krediteksponering for selskabet. Rammerne for selskabets markeds- og likviditetsmæssige dispositioner er fastsat således, at der er størst rammer, hvor risikoen anses at være mindst, og mindre rammer for mindre likvide placeringer og/eller placeringer med større kreditrisiko. Bestyrelsen har fastsat positivlister for godkendte finansielle institutioner og landelister for placering i penge- og obligationsmarkederne. Rammerne er begrænsede for eksponeringer mod finansielle modparter, der ikke fremgår af positivlisterne. Kreditrisikoen på de markeds- og likviditetsmæssige dispositioner anses for lav og på kunder for uvæsentlig. Regnskab & Risikostyring har det overordnede ansvar for kontrol af efterlevelse af procedurer for minimering af kreditrisici. Samtlige store eksponeringer, der udgør mindst 10 pct. før fradrag i kapitalgrundlaget, rapporteres hver måned til direktionen. 5

6 Rapportering og overvågning af risici Selskabets finansielle positioner registreres i BEC s grundsystemer og et økonomisystem, som anvendes for hele koncernen. Der er på koncernniveau investeret betydelige ressourcer i it-systemerne til styring og identifikation af risici, således at der løbende kan ske en overvågning og kontrol af risici. Kontrol, afstemning og bogføring foretages på daglig basis og mod selskabets økonomisystem. Afstemningerne omfatter registrering af handlerne mod de forretninger, som afvikles, og mod selskabets depoter i eksterne banker samt bankkonti. Baseret på oplysninger fra økonomisystemet og BEC rapporterer koncernens Regnskab & Risikostyring løbende til selskabets direktion om de samlede markeds- og kreditrisici samt om selskabets likviditet. Kvartalsvist rapporteres der til bestyrelsen. Operationelle risici Operationelle risici er risiko for tab afledt af interne og eksterne forhold som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede procedurer og forretningsgange, menneskelige eller systemmæssige fejl. Bestyrelsen har fastsat en politik for håndtering af operationelle risici, og der er udarbejdet skriftlige forretningsgange og kontroller på alle væsentlige områder for at reducere risikoen for fejl og for at minimere personafhængigheden. Kontrolaktiviteterne og forretningsgange vurderes løbende og udbygges, i det omfang det vurderes at være nødvendigt og i lyset af indhøstede erfaringer i forbindelse med idriftsættelsen af bankens aktiviteter. For at sikre uafhængighed i kontrollerne er der etableret den fornødne funktionsadskillelse. Direktøren er complianceansvarlig og bistås af Maj Invest Holding A/S hertil i overensstemmelse med indgået Service Level Agreement mellem Maj Bank A/S og Maj Invest Holding A/S. Der er sikret compliancerapportering til bestyrelsen om de kontroller, der er foretaget i årets løb, og om complianceforhold i øvrigt. Selskabet og Maj Invest Holding A/S søger løbende gennem uddannelse, videndeling og kontrol at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, forudsætninger og fokus for at kunne løse opgaverne. Der er tegnet koncernansvarsforsikring, som dækker Maj Bank A/S, og som består af en ledelsesansvarsforsikring, der dækker Maj Bank A/S bestyrelse og direktør, en rådgiveransvarsforsikring, der dækker tab som følge af fejl i forbindelse med rådgivningen, og en kriminalitetsforsikring, der dækker strafbare handlinger. Risikopolitikken understøttes af en sikkerhedspolitik med retningslinjer for adgangssikring af selskabet, dets it-systemer og data. Én gang årligt samt efter behov godkender direktion og bestyrelse den udarbejdede it-sikkerhedspolitik. Underliggende forretningsgange og politikker revideres løbende og godkendes af direktionen. Efter direktionens godkendelse er materialet tilgængeligt for samtlige medarbejdere på selskabets intranet. Der er herudover udarbejdet nødplaner på it-området, således at data kan reetableres, og drift af vigtige it-systemer kan fortsætte i tilfælde af uforudsete hændelser. 6

7 De operationelle risici vurderes løbende, og risikoreducerende tiltag foretages under hensyntagen til risikoen og de omkostninger, som er forbundet med reduktionen heraf. Ledelseserklæringer Det er bestyrelsens vurdering, at selskabets risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at de indførte risikostyringssystemer er tilstrækkelige i forhold til selskabets profil og strategi. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at nedenstående beskrivelse af selskabets overordnede risikoprofil i tilknytning til selskabets forretningsstrategi, forretningsmodel samt nøgletal giver et relevant og dækkende billede af selskabets risikoforvaltning, herunder af hvordan selskabets risikoprofil og den risikotolerance, som bestyrelsen har fastsat, påvirker hinanden. Bestyrelsens vurdering er foretaget på baggrund af den af bestyrelsen vedtagne forretningsmodel/strategi, materiale og rapporteringer forelagt for bestyrelsen af selskabets direktion samt på grundlag af evt. af bestyrelsen indhentede supplerende oplysninger eller redegørelser. De reelle risici ligger således inden for grænserne fastsat i de enkelte politikker og i videregivne beføjelser, og på den baggrund er det bestyrelsens vurdering, at der er overensstemmelse mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og de reelle risici inden for de enkelte områder. Selskabets forretningsmodel/strategi Selskabet arbejder ud fra, at kunden skal træffe sine valg på et oplyst grundlag. Rådgivningsmantraet er at involvere og oplære kunden, dvs. vidensdeling med og involvering af kunden. Selskabet har alene fokus på opsparing og investering af frie midler og pensionsmidler. Selskabet vil kendes for sin professionelle og langsigtede fokus på opsparing og investering. Selskabet vil være nytænkende, skabe indsigt og få kunderne engageret. Selskabet vil dele økonomisk viden med kunderne på en enkel og overskuelig måde for at involvere kunderne i valg af investering. Selskabet arbejder ud fra, at kunden skal træffe sine valg på et oplyst grundlag. Rådgivningsmantraet er at involvere og oplære kunden, dvs. vidensdeling med og involvering af kunden. Selskabets vision: At opbygge en bank, som kunderne respekterer for den professionelle finansielle indsigt om opsparing og investering. Selskabet opfatter sig selv som en vidensbank. Selskabet tilbyder alene investeringsprodukter, som banken selv vil købe. Udgangspunktet for kunderådgivningen er den langsigtede investering, tålmodighed og grundighed. Selskabet vil gøre det enkelt og skabe et let overblik. 7

8 Selskabet ønsker en passende robust kapitalbase, som understøtter forretningsmodellen. Selskabet bestræber sig på altid at have en overdækning på 10 % i forhold til minimumskapitalkravet på 38,2 mio. kr. (solvensmål). Kapitalprocenten udgør ultimo ,3 pct. Solvensbehovet er opgjort til 124,5 pct., og der er således en betydelig overdækning på 116,8 pct.-point. Nøgletal/risikoprofil Den af bestyrelsen besluttede maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i tilsynsdiamanten, jf. nedenstående tabeller, der dels viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier, dels selskabets aktuelle tal for diverse grænseværdier. Tilsynsdiam enten Grænseværdier Selskabets aktuelle tal Udlånsvækst 20 % - Store eksponeringer 125 % - Likviditetsoverdækning > 50 % % Funding ratio < 1 - Ejendomseksponering < 25 % - Nøgletal m.v Egenkapitalforrentning før skat (14,6%) (48,9%) Egenkapitalforrentning efter skat (11,4%) (37,2%) Indtjening pr. omkostningskrone 0,29 (0,01) Kernekapitalprocent 241,3% 299,7% Kapitalprocent 241,3% 299,7% Renterisiko 0,0% - Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 1.648,7% 6.060,0% Afkastgrad beregnet som forholdet mellem årets resultat og aktiver i alt (6,6%) (16,1%) Offentliggørelse vedrørende ledelsessystemer m.v. Selskabets bestyrelsesmedlemmer besidder ud over ledelsesposten i selskabet et antal øvrige bestyrelsesposter, som fremgår af nedenstående tabel. Bestyrelsesformand Cato Baldvinsson 4 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesnæstformand Jeppe Christiansen 8 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem Nils Bernstein 6 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem Henrik Parkhøi 4 øvrige bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem Sheela Maini Søgaard 2 øvrige bestyrelsesposter 8

9 Ansættelsespolitik m.v. for ledelsesorganet Selskabet følger de kompetencekrav til bestyrelsen, som følger af den finansielle lovgivning. I overensstemmelse hermed vurderer bestyrelsen løbende, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om bankens risici til at sikre en forsvarlig drift af selskabet. Politik for mangfoldighed m.v. Selskabets bestyrelse har vedtaget en politik for mangfoldighed. Det fremgår af denne, at selskabet ønsker en sammensætning i bestyrelsen ud fra forskellighed i kompetencer og baggrunde, særligt højt vægtes behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. forskelle i faglighed, erhvervserfaringer, køn og alder. Bestyrelsen har besluttet et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt på øvrige ledelsesniveauer på 40 pct. i Målsætningen er fastsat med en tidshorisont på fire år, og ultimo 2016 var måltallet på 17 pct. Selskabet har ikke repræsentanter fra medarbejderne i bestyrelsen grundet selskabets størrelse. Risikoudvalg Selskabet har ikke nedsat et risikoudvalg. Selskabet er undtaget, idet selskabet har mindre end ansatte. 2. Anvendelsesområde Risikorapporten er gældende for: Maj Bank A/S Dronningens Tværgade 7, København K CVR-nr Selskabet har hverken kapitalandele i associerede eller tilknyttede virksomheder og konsoliderer ikke kapitalandele eller aktiviteter ind i selskabets regnskab. Maj Bank A/S er et 100 pct. ejet datterselskab til Maj Invest Holding A/S og indgår i koncernregnskabet for Maj Invest Holding A/S. 3. Kapitalgrundlag Selskabets justerede kapitalgrundlag udgjorde 74,0 mio. kr. ultimo Kapitalgrundlaget sammensættes af en række delposter og fradrag, som kan opstilles således: 9

10 Kapitalgr undlag ( kr.) 2016 Aktiekapital Øvrige reserver Overført resultat (25.469) Egenkapital Primære fradrag Immaterielle aktiver (3.349) Forsigtighedsbaseret værdiansættelse (50) I alt egentlige kernekapitalposter efter primære fradrag I alt justeret kapitalgrundlag Selskabets eneste kapitalinstrument er aktiekapital. Selskabets aktiekapital består af stk. aktier à kr , i alt nominelt kr Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 4. Kapitalkrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag Bestyrelsen og direktionen skal mindst én gang årligt, eller når der f.eks. sker ændringer i strategi eller samfundsmæssige forhold, som kan påvirke forudsætninger eller metoder, der hidtil har været anvendt, fastsætte selskabets individuelle solvensbehov. Ved fastsættelsen af det individuelle solvensbehov skal det sikres, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering samt opretholdelse af et kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække selskabets risici. Den model, som det nuværende individuelle solvensbehov blev fastsat ud fra, tager udgangspunkt i metoden 8+. I metoden 8+ tages der udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af risikoeksponeringerne. De normale risici antages at være dækket af kravet om 8 pct. Der tages herudover stilling til, hvorvidt selskabet har risici derudover, som nødvendiggør et tillæg til solvensbehovet, således at der kommer et tillæg til minimumskravet på 8 pct. I opgørelsen af risikoeksponeringerne medtages de forventede maksimale poster under hensyntagen til strategi og forventede udvikling, herunder de af bestyrelsen vedtagne rammer for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. De maksimale risikoeksponeringer for kreditrisiko og markedsrisiko m.m. beregnes som 8 pct. af de forventede maksimale poster samt et eventuelt tillæg, i det omfang det vurderes, at risiciene ikke er dækket af kravet om 8 pct. Herudover tages der højde for andre risici, herunder operationel risiko, ligesom selskabets risikokoncentration vurderes. I modellen for fastsættelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag indgår ligeledes muligheden for, at der kan være større finansielle positioner, som kan medføre fradrag i kapitalgrundlaget. 10

11 Indtægterne stresstestes for at vurdere, hvorledes usandsynlige, men ikke helt utænkelige forhold påvirker resultatet, og dermed hvorvidt selskabet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. I fastsættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag indgår tillige en vurdering af store eksponeringer, således at det ikke kun er solvensmæssige forhold, men også engagementsmæssige betragtninger, der indgår i vurderingen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag. Det beregnede minimumskapitalgrundlag og solvenskravet sammenholdes med lovgivningens minimumskrav, således at det er den største værdi af lovens minimumskrav og den af modellen beregnede værdi, som anvendes. Solvensbehovet er opgjort til 38,2 mio. kr. svarende til 124,5 pct. af de samlede risikoeksponeringer pr. 31. december Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til kreditrisiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer 5 0 Dækkede obligationer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt risikoeksponeringer med kreditrisiko Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til markedsrisiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) I alt risikoeksponeringer med markedsrisiko - - Risikoeksponering pr. eksponeringsklasse, kapitalkrav til operationel risiko Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Operationel risiko Kapitalkravet til de samlede risikoeksponeringer kan således opgøres til Ultimo Kapitalkrav kr. eksponering (8 %) Kreditrisiko Markedsrisiko - - Operationel risiko I alt

12 5. Eksponeringer med modpartsrisiko Modpartsrisiko er risikoen for tab, som følge af at en modpart misligholder sine forpligtelser i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender selskabet markedsværdimetoden, hvor kontrakterne opgøres til dagsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi. For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontraktens fiktive værdi eller underliggende værdier med procentsatser, der er fastsat i CRR. Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I selskabets disponeringsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. I forbindelse med selskabets fastsættelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov er der ikke afsat ekstra kapital til dækning af modpartsrisikoen, ud over hvad der er indeholdt i kapitalgrundlagskravet på 8 pct., der er minimumskapitalgrundlag i henhold til den 8+ metode, som selskabet anvender til at opgøre det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. Politikker for sikkerhed og kreditreserver Selskabet har ikke politik for sikkerhedsstillelse for modpartrisiko, da det ikke er relevant. Politikker vedr. wrong way og ratingafhængig sikkerhedsstillelse Selskabet har ikke politikker herfor, da selskabet ikke anvender sådanne sikkerhedsstillelser. Modpartsrisiko efter markedsværdimetoden Selskabet udfører investeringsrådgivning og formidler handler for kunder. Der foretages ikke transaktioner for egen regning. Kundehandler afvikles over kundens netbank via samarbejdspartner som kommisionshandler. Selskabet har ingen handelsbeholdning. Fiktiv værdi af risikoafdækning Selskabet anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen, der vedrører modparten. 6. Kapitalbuffere Den gældende danske kontracykliske buffersats, som fastsættes af Finanstilsynet, andrager 0 pct., hvorfor der ikke er afsat kapital til den kontracykliske buffer. 12

13 Den kontracykliske buffer sættes alene i kraft i perioder med en overnormal udlånsvækst, og kravet til bufferens størrelse afhænger af, hvor i konjunkturcyklen økonomien aktuelt befinder sig. Formålet med den kontracykliske buffersats er at sikre, at den finansielle sektor som helhed, uanset konjunkturer, vil have tilstrækkelig kapital til at opretholde kreditgivningen til virksomheder og private, uden at solvensen kommer under pres. 7. Indikatorer for systemisk betydning Selskabet er ikke et systemisk vigtigt institut. 8. Kreditjusteringer Til opgørelse af kreditrisiko anvendes Finanstilsynets standardmetode. Selskabet har ingen misligholdte fordringer eller værdiforringede fordringer. Selskabets kreditrisici relaterer sig primært til markeds- og likviditetsmæssige dispositioner og i mindre grad til tilgodehavender hos kunder (tilgodehavende kurtager og gebyrer). Der ydes ingen udlån til kunderne. Samlede risikoeksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktioner Ultimo Gennemsnit kr. eksponering eksponering Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer 5 3 Dækkede obligationer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Geografisk fordeling af eksponeringer Selskabet har alene har kunder i Danmark. 13

14 Branchefordeling pr. eksponeringsklasse (risikovægtede eksponeringer) kr. Finansiering og forsikring Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Dækkede obligationer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Fordeling af eksponeringer i henhold til restløbetid (risikovægtede eksponeringer) kr. Anfordring 0-3 mdr. 1-5 år I alt Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Dækkede obligationer Eksponeringer med særlig høj risiko Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter I alt Ubehæftede aktiver Alle selskabets aktiver er ubehæftede. 10. Anvendelse af ECAI-rating (External Credit Assessment Institutions) Selskabet anvender ikke ECAI-rating. 11. Markedsrisiko Selskabets markedsrisici er relateret til placering af selskabets likviditet. Selskabet har ingen handelsbeholdning. Risikoen vedrørende placering af likviditet kan henføres til eksponeringer med kreditrisiko. 12. Operationel risiko Der foretages en løbende vurdering af selskabets operationelle risici ud fra de enkelte områder og funktioner. På baggrund af de vurderinger og tiltag, som foretages for at minimere de operationelle risici, er det vurderingen, at operationelle risici anses for at ligge under det generelle tillæg, som er foretaget til de vægtede poster ved at anvende basisindikatormetoden. 14

15 Ultimo 2016 udgør de operationelle risici efter basisindikatormetoden 9,2 mio. kr. svarende til 30,0 pct. af de samlede risikoeksponeringer. Dette giver et kapitalgrundlagskrav på 0,7 mio. kr. 13. Eksponeringer mod aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Selskabet har som led i sine likviditetsdisponeringer af længerevarende karakter eksponeringer i aktier uden for handelsbeholdningen. Selskabet har unoterede kapitalandele ultimo 2016 på i alt 4,2 mio. kr. svarende til 5,4 pct. af egenkapitalen og 5,6 pct. af kapitalgrundlaget. Der er i 2016 indregnet en gevinst på 0,2 mio. kr. hvoraf 0,1 mio. kr. er urealiseret. Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen (1.000 kr.) Kursværdi Unoterede aktier og Realiseret gevinst/tab Urealiseret gevinst/tab Gevinst/tab investeringsbeviser Aktier m.v. uden for handelsbeholdningen i alt i alt 14. Eksponeringer mod renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Selskabets eksponeringer mod renterisiko uden for handelsbeholdningen består af likviditetsplaceringer i centralbanker, pengeinstitutter og på obligationsmarkederne. Renterisikoen opgøres i henhold til Finanstilsynets standardregler ud fra positionernes markedsværdi og modificerede varighed. Renterisikoen uden for handelsbeholdningen sammensættes af følgende elementer: Renterisici Renterisici I pct. af ult. Ultimo kr. egenkapital I pct. af ult. kapitalgrundlag Realkreditobligationer 18 0,0 % 0,0 % Renterisici i alt 18 0,0 % 0,0 % Selskabets renterisiko rapporteres månedligt til direktionen og kvartalsvist til bestyrelsen. 15. Eksponeringer mod securitiseringspositioner Selskabet anvender ikke securitiseringer. 16. Aflønningspolitik Selskabets bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik, som er godkendt af generalforsamlingen. Selskabet udbetaler ikke variable løndele til bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere. 15

16 Selskabet har ved udformningen af lønpolitikken haft det mål at bidrage til at sikre konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling og sikre en sund og effektiv risikostyring. Lønpolitikken er også udarbejdet, så den sikrer de overordnede hensyn i 8 i bekendtgørelse om lønpolitik, herunder at lønpolitikken harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer, samt at den samlede variable løn ikke udhuler selskabets mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. Selskabet har som følge af virksomhedens størrelse valgt ikke at nedsætte et aflønningsudvalg. Ingen personer i selskabet har en løn på over 1 mio. euro i regnskabsåret. Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter ledelsen og de medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotagere, findes i årsrapporten 2016 i note Gearing Selskabet beregner gearingsgraden som kernekapital sat i forhold til de samlede eksponeringer, og gearingsgraden udtrykkes i procent. Alle eksponeringer, herunder ikkebalanceførte poster, skal som udgangspunkt indgå fuldt ud ved beregningen. På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat myndighedskrav om maksimal gearingsgrad, men der er udmeldt en indikativ gearingsgrad på mindst 3 pct. Selskabets gearingsgrad er pr. 31. december 2016 opgjort til 55 pct. Overvågningen af gearingsgraden forestås af koncernens Regnskab & Risikostyring og rapporteres månedligt til direktionen og kvartalsvist til bestyrelsen. Såfremt gearingsgraden kommer under en af bestyrelsen fastsat grænse på 5 pct., skal direktionen straks orientere bestyrelsen. 18. Anvendelse af IRB-metoden i forbindelse med kreditrisiko Selskabet anvender ikke den interne rating-baserede metode (IRB-metode) til opgørelse af kreditrisiko. 19. Kreditrisikoreduktionsteknikker Selskabet anvender ikke kreditreduktionsteknikker. 20. Anvendelse af den avancerede målemetode i forbindelse med operationel risiko Selskabet anvender ikke den avancerede målemetode til opgørelse af operationel risiko. 21. Interne modeller til opgørelse af risiko på positioner i handelsbeholdningen Selskabet anvender ikke interne modeller (VaR-modeller) til at opgøre risiko på positioner i handelsbeholdningen. 16

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 11 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 11 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2015 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 9 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2016 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25.02.2015) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2015 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politikker 3 2 Anvendelsesområde 9 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 10 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6

1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko 12 6 Oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici 2015 1 Indhold Side 1 Risikostyringsmålsætninger og politik 3 2 Anvendelsesområde 10 3 Kapitalgrundlag 10 4 Kapitalkrav 11 5 Eksponering mod modpartsrisiko

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. CVR nr.: Årsrapport 2013

RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. CVR nr.: Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 RISIKORAPPORT 2015 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR nr.: 78 42 05 10 Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Risikostyringsmålsætninger

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Søby-Skader-Halling Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Risikorapport 215 CRR forordningens søjle III rapportering 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Leasing Fyn Bank A/S

Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Bank A/S CVR-nr. 21627747 Søjle III (virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af CRD IV-reglerne om krav til pengeinstittuternes

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen RISIKORAPPORT 2016 Andelskassen Fælleskassen Marts 2017 Formål og indhold Formål Hensigten med nærværende risikorapport er at leve op til søjle III-oplysningsforpligtelserne i CRR-forordningen, hvorefter

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455

Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikorapport 2014 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Risikooplysninger ultimo 2014 for Jutlander Bank A/S. Udgivet den 16. februar 2015. Risikorapport ultimo

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1

Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Risikorapport 2015 RISIKORAPPORT 2015 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Fuglafjørður afdeling: Í Støð 7 FO-530 Fuglafjørður

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici.

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici. Risikorapport 2014 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Rønde Sparekasse, således at sparekassens interessenter

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere