Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica"

Transkript

1 Jr Udsendt 16. februar 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Oversigt over Lægeforeningens skriftlige årsberetning Lægemøde 2017: Foreløbig dagsorden 3. Lægemøde 2017: Udkast til program 4. LUKKET PUNKT 5. LUKKET PUNKT 6. Status på arbejdet med lægedækning, herunder evaluering af de ministerielle udvalg om lægedækning 7. Det nære sundhedsvæsen 8. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Lægernes Pension (1. behandling) 9. Rammerne for Lægeforeningens arbejde på sundhedsdataområdet 10. Strategiprojekt i Lægeforeningen valg af konsulenthus 11. Lægemøde 2017: Selvjustits i Lægeforeningen 12. Lægemøde 2017: Systematik i speciallægers kompetenceudvikling oplæg til debat 13. Politikudvikling på forebyggelsesområdet 14. Lægemøde 2017: Budget Lægemøde 2017: Forslag til vedtægtsændringer 16. LUKKET PUNKT 17. Produktivitetskravet 18. Kørekort og aldersgrænse 19. Kontante medlemsfordele Ny gruppeaftale med TRYG 20. Næste møde den 27. februar Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt 22. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Til orientering 23. Status for indsats ved Folkemødet Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar 25. Formandens møder

2 Til stede: Fra sekretariatet: Andreas Rudkjøbing, Michael Dupont, Christian Freitag (fra og fra 17), Kirsten Ilkjær (indtil 17.30), Anja Mitchell, Tue Flindt Müller, Lise Møller, Camilla Rathcke (indtil kl. 17), Simon Serbian, Mads Skipper Bente Hyldahl Fogh, Lars Mathiesen, Kasper Axel Nielsen, Jonatan Schloss, Mette Ebdrup og Camilla Hartling (ref.) Afbud: - Sager til behandling 1. Lægemøde 2017: Oversigt over Lægeforeningens skriftlige årsberetning 2017 Jr I forbindelse med Lægemødet 2017 offentliggør Lægeforeningen sin skriftlige årsberetning. Til dagsordenen var vedlagt en oversigt over form og indhold for Lægeforeningens skriftlige årsberetning 2017, som lægger op til, at den skriftlige årsberetning i lighed med sidste år udelukkende foreligger elektronisk på lægemøde.dk. Oversigten indeholder ligeledes et forslag til de emner, som årsberetningen skal indeholde. Bestyrelsen godkendte oplægget med en bemærkning om, at sundhedsplatformen gerne må indgå, eksempelvis under regionale aktiviteter. Den skriftlige årsberetning udarbejdes af sekretariatet og fremlægges for bestyrelsen på næste møde i februar Lægemøde 2017: Foreløbig dagsorden Jr Den foreløbige dagsorden offentliggøres i uge 10. Ligesom sidste år aflægges og debatteres formandens mundtlige beretning fredag formiddag. Fredag eftermiddag holder formanden derfor en tale ved Lægemødets officielle åbning. Efter sundhedsministerens tale skal der være debat om endnu ikke fastlagte emner. Udkast til dagsorden blev godkendt med de justeringer, som følger af beslutninger under dagsordenpunkt 3 vedr. drøftelse af udkast til program samt evt. LFB-beslutning om ændring af honorarer på februarmødet. Foreløbig dagsorden offentliggøres i Ugeskrift for Læger og på i uge 10. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

3 3. Lægemøde 2017: Udkast til program Jr I forlængelse af bestyrelsens kommentering af skitse til program for Lægemødet på LFB-møde den 1. december 2016, var der til dagsordenen vedlagt et udkast til et mere udfoldet program for Lægemøde 2017 til kommentering og eventuel justering inden detailplanlægning iværksættes. Lægemødet afvikles fra fredag d. 28. april kl lørdag d. 29. april kl Det følger af bestyrelsens tidligere tilbagemeldinger, at den faglige del af programmet overordnet følger denne plan: Fredag Lørdag Formandens mundtlige beretning afholdes fredag formiddag Taler fra formand og minister og efterfølgende sundhedspolitisk debat Selvjustits i Lægeprofessionen Systematik i speciallægers efteruddannelse Mød et udvalg (Etisk udvalg, IT udvalg, Attestudvalg og Udvalg for uddannelse og forskning) Forebyggelse som værn mod ulighed Se i øvrigt øvrige relaterede og uddybende dagsordenpunkter til nærværende bestyrelsesmøde om: Udkast til dagsorden for Lægemøde, hvor alle dagsordenpunkter er præsenteret incl. vedtægtsændringer, Budget 2018, regnskab 2016, Valg etc. Selvjustits i Lægeprofessionen Systematik i speciallægers efteruddannelse Strategi for politikudvikling på forebyggelsesområdet Udkast til program blev godkendt med den ændring, at lørdagens program udvides, så lægemødet afsluttes kl fremfor kl Lørdagens program justeres herefter med udgangspunkt i følgende bemærkninger fra bestyrelsen: - Punktet Mød et udvalg bør flyttes til efter selvjustits - Tidsallokering til de politiske punkter; selvjustits, speciallægers kompetenceudvikling og forebyggelse genovervejes i lyset af den ekstra time til rådighed - Frokost lørdag bør forlænges - Der er behov for flere småpauser. Sekretariatet arbejder videre med planlægningen i overensstemmelse med bestyrelsens kommentarer og i nært samarbejde med formand og de udvalgsformænd, som har særlige opgaver på mødet. 4. LUKKET PUNKT 5. LUKKET PUNKT Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

4 6. Status på arbejdet med lægedækning, herunder evaluering af det ministerielle udvalg om lægedækning Jr Endelig afrapportering fra Lægedækningsudvalget blev offentliggjort på pressemøde medio uge 3. Forud herfor har der siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt to møder i Lægedækningsudvalget, hvor kommentarer til rapportudkast blev drøftet jf. det til dagsordenen vedlagte bilag b. Rapporten fra Lægedækningsudvalget afspejler kommissoriet, som var mere snævert end Lægeforeningen havde ønsket. Som konsekvens heraf indeholder analysen i rapporten ikke et bud på efterspørgslen på speciallægearbejdskraft fremover, men ser på den aktuelle lægedækningsudfordring primært i almen praksis. Udover de mangler i analysen som følger af kommissoriet, har Lægeforeningen undervejs i udvalgsarbejdet og i sin efterfølgende kommentering efterlyst en bedre analyse af den aktuelle lægedækningsudfordring på sygehusene og i flere specialer. Trods analysens begrænsninger er der i rapporten mange gode anbefalinger til konkrete indsatser. Næsten alle forslag som Lægeforeningen har indsendt til Lægedækningsudvalget jf. det til dagsordenen vedlagte bilag c, kan genfindes i udvalgets forslag. Lægeforeningen har således kunnet tiltræde de fleste af de 18 forslag i rapporten. Flere forslag har Lægeforeningen måttet afstå fra at forholde sig til i regi af Lægedækningsudvalget og i stedet henvist dem til de aktuelle forhandlinger mellem PLO og RLTN, da der er tale om overenskomststof. Et enkelt forslag, som omhandler regionernes ønske om udvidet adgang til at drive regionale almen medicinske klinikker, har Lægeforeningen måttet tage afstand fra i rapporten. På baggrund af ovenstående skitserede udbytte af rapporten, bør Lægeforeningen nu overveje den videre indsats for at sikre lægedækning, herunder foreslås: - Forsat arbejde for en øget dimensionering af hoveduddannelsesforløb jf. Lægeforeningens fælles høringssvar med LVS om dimensioneringsplanen - Bidrag til konkrete rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer regionalt i tæt samarbejde med Lægeforeningens regionale afdelinger jf. også forslag 4 i lægedækningsudvalgets rapport - I øvrigt bidrage, hvor det er relevant og muligt i implementeringen af de mange løsningsforslag, som i rapporten henvises til andre fora til videre operationalisering og vurdering. Bestyrelsen kvitterede for delegationens arbejde i udvalget og tilkendegav tilfredshed med udfaldet og det interne samarbejde inden for de rammer som lå i kommissoriet. Bestyrelsen pegede herefter på følgende områder, der bør prioriteres i en handlingsplan for Lægeforeningens opfølgning. Det skal have høj prioritet at arbejde for en udvidet dimensionering af hoveduddannelsesforløb, så antallet af læger der ikke kan blive speciallæger minimeres. Udvidelsen bør ske hurtigt. Fortsat arbejde for at der etableres et bedre grundlag for vurdering af behovet for speciallæger. En egentlig prognose er vanskelig at lave, men der udestår en mere kvalificeret drøftelse af hvor mange og hvilke læger, der efterspørges. Konkret opfølgning på de enkelte forslag fra udvalget, herunder bl.a. forslag vedr. oprettelse af rekrutteringssite, udmøntning af kombinationsstillinger, dispensationsmuligheder, videreuddannelse i speciallægepraksis Konkret udkast til handlingsplan fremlægges til LFB på møde i februar. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

5 Sekretariatet følger op i henhold til bestyrelsens drøftelser, herunder udarbejdes konkret handlingsplan. 7. Det nære sundhedsvæsen Jr Lægeforeningen deltager i interessentgruppen til Sundheds- og Ældreministeriets udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Efter seneste møde i interessentgruppen tog Danske Patienter initiativ til at samarbejde med FOA, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen om et fælles udspil om fælles kommunale/regionale økonomiaftaler på udvalgte områder. Efter sidste møde i interessentgruppen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen den 30. november 2016 tog Danske Patienter kontakt til Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA. Formålet var at undersøge, om der var enighed om at foreslå udvalget, at fælles økonomiaftaler mellem regioner og kommuner på udvalgte områder kunne forbedre tværsektorielle patientforløb. Der har været holdt et fælles møde den 4. januar 2017 med Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA, hvor Lægeforeningen støttede, at man sætter forsøg i gang med fælles finansiering af hhv. kommunale akutfunktioner og sundhedshuse med flere forskellige funktioner under samme tag og evt. forsøg med forløbskoordination. Danske Patienter lovede efterfølgende at levere et forslag til oplæg med forslagene til brug for oversendelse til ministeriet. På mødet i interessentgruppen blev det nævnt, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på hjælpemiddelområdet. På denne baggrund vurderede sekretariatet, at tidligere rejst spørgsmål om ernæringsrecepter grønne recepter burde nævnes. Til dagsordenen var vedlagt et brev til udvalget med Lægeforeningens forslag, som er identisk med tidligere fremsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen holder møde den 27. januar Ministeriet forventer, at mødet bliver det sidste, men det ligger ikke helt fast. Afrapportering fra udvalget forventer ministeriet bliver medio februar 2017 som det tidligste, evt. først til marts. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder efterlysning fra Lægeforeningens repræsentanter i interessentgruppen om, at udvalget bør være ambitiøst. Lægeforeningen arbejder videre med oplæg om forsøg med fælles finansiering sammen med Danske Patienter, FOA og Dansk Sygeplejeråd, formålet er at kunne sende oplægget inden udvalget forventes at afslutte deres arbejde ultimo januar Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Lægernes Pension (1. behandling) Jr Lægernes Pension har med fremsendt anmodning om at få indstillinger om, hvem Lægeforeningen ønsker valgt til bestyrelsen i Lægernes Pension. Der er fire bestyrelsesmedlemmer, hvortil der kan Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

6 vælges medlemmer af Pensionskassen. Der er i alt tre på valg. Marianne Ingerslev Holt kan ikke genvælges, Klaus Friis Andersen og Philipp Bennett har begge mulighed for at blive valgt for maksimalt yderligere 2 år. Bestyrelsen skal indstille tre til valg til Lægernes Pension senest den 28. februar Som led i 1. behandlingen har Yngre Læger og FAS drøftet kandidater og er parat til at indstille til LFB, som har indstillingsretten til Lægernes Pensions Generalforsamling. PLO s bestyrelse har endnu ikke havde haft lejlighed til at drøfte indstillinger på et bestyrelsesmøde, hvilket LFB ønskede at afvente. Bestyrelsen tilkendegav i den videre proces at vægte behovet for kontinuitet i Pensionskassens bestyrelsesarbejde højere end tilhørsforhold, medmindre meget tungtvejende hensyn gjorde sig gældende. Sekretariatet meddeler Lægernes Pension LFB s beslutning 9. Rammerne for Lægeforeningens arbejde på sundhedsdataområdet Jr JBH Lægeforeningens sundheds-it udvalg afholdt møde den 13. december På mødet blev det - i forbindelse med en drøftelse af behovet for at opdatere Lægeforeningens it-politik - diskuteret, hvilken rolle it-udvalget har i forhold til Lægeforeningens politik på dataområdet. Der opstod i denne diskussion tvivl om de politiske rammer for Lægeforeningens arbejde med sundhedsdata. Foranlediget af usikkerheden i It-udvalget samt, at sundhedsdata også er i spil i en række andre fora i Lægeforeningen herunder Udvalg for Uddannelse og Forskning, Etisk Udvalg, Kvalitetsnetværket mv. fremsendes den opdaterede udgave af handlingsplanen for området. Af handlingsplanen fremgår Lægeforeningens mål og aktiviteter for den igangværende periode. Lægeforeningen arbejder med sundhedsdata i en række forskellige fora og i samarbejde med en række forskellige interessenter på både formelt og uformelt niveau. Handlingsplanen fokuserer primært på sekundær brug af sundhedsdata, dvs. anvendelsen af sundhedsdata til formål, der ligger ud over patientbehandling. Lægeforeningen har ikke en separat politik for sundhedsdataområdet, men af handlingsplanens bilag fremgår de politiske standpunkter, som danner ramme for arbejdet. Helt centralt er arbejdet for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem på den ene side den værdiskabelse, som dataanvendelsen kan bidrage til (ny viden, bedre behandlingsmuligheder, billigere behandling) og på den anden side de risici der er forbundet med dataanvendelsen (tab af privatliv, brud på fortrolighed, mangel på selvbestemmelse, tab af tillid, mv.). De centrale virkemidler, som Lægeforeningen anvender, er at påpege behovet for denne balance i en række forskellige fora og bidrage med konkrete anvisninger til, hvordan balancen kan fastholdes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte opdateret handlingsplan som grundlag for videre arbejde i alle relevante udvalg. Der blev udtrykt ønske om, at handlingsplanen også afspejler Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

7 problematikken om, hvorvidt data indsamlet til ét formål også kan anvendes i anden sammenhæng. Eksempelvis, hvorvidt data indsamlet til kvalitetsudvikling må bruges til kontrol og planlægningsarbejde. Dette er væsentligt for at værne om validiteten af data. Der vil ikke blive udformet politik i stars-baggrundsgruppen. Det ville skulle ske i regi af bestyrelsen eller i normal udvalgsstruktur. Der var enighed om at en egentlig politik på området vil være særdeles nyttig, men også en stor opgave at skulle udarbejde. Bestyrelsen ønskede, at dette kom på to-do-listen med henblik på drøftelse heraf senere, eventuelt på internatmødet i maj. Sekretariatet støtter op om implementering af handlingsplanen i de angivne fora. 10. Strategiprojekt i Lægeforeningen valg af konsulenthus (OBS: punktet blev først drøftet som punkt 20 efter forsikring) Jr LFB har besluttet at igangsætte en strategiproces. Det er aftalt at indhente tilbud fra konsulenthuse til at bistå os med arbejdet. Der er udsendt et brev og et oplæg til seks konsulenthuse, som er: PA Consulting Valcon Implement Resonans PLUSS Is it a Bird Alle firmaer har haft mulighed for en spørgetime med Andreas og direktørgruppen for afgivelse af tilbud. Andreas og direktørgruppen har foretaget en første gennemgang, og er nået frem til, at LFB bør møde Is i a Bird og Implement. Firmaerne har hver deres styrke, og begge tilbud vil i givet fald skulle forhandles i forhold til den organisering og proces, vi ønsker. Det er f.eks. et spørgsmål om, hvor mange der skal inddrages i processen (bestyrelser, repræsentantskaber, medlemmer, særlige grupper etc.) LFB bør også drøfte økonomien i projektet. Da processen endnu ikke er fastlagt, er det vanskeligt at give et præcist estimat på udgiften. Efter de tilbud der foreligger, er det imidlertid ikke urealistisk, at vi over det næste års tid vil skulle bruge 1-1,5 mio. kr. på strategiprojektet i konsulentydelser. Hertil kommer rejseudgifter, bespisning, interne medarbejdertimer m.v. På Budget 2017 vil aktivitetspuljen kunne finansiere omkring 0,5-0,6 mio. kr. Det er afgørende for næste fase at få teamet op med et konsulenthus, vi har tillid til kan løse opgaven. Herudover er det nødvendigt at få en afklaring af økonomien i projektet. Efter præsentationer og drøftelse valgte bestyrelsen at indlede forhandling med Implement om opgaven. I den videre opgaveafklaring vil det skulle sikres, at fokus i Implements ydelse vil være på facilitering, udfordring af bestyrelsen og konkret handling. Bestyrelsen forholdt sig til den forventede økonomiske ramme. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

8 Videre drøftelse med det/de valgte konsulenthuse Overvejelser om organisering af projektet 11. Lægemøde 2017: Selvjustits i Lægeforeningen Jr JBH På Lægemødet 2016 vedtog Lægeforeningens Repræsentantskab en række ændringer for Lægeforeningens håndtering af selvjustits. Ud over at fastlægge en formålsbeskrivelse og en organisering af selvjustitsarbejdet, indeholdt repræsentantskabets beslutning otte konkrete tiltag, herunder forslag om at arbejde hen imod indførelsen af et værdighedskrav for læger. Til implementering af hovedparten af de vedtagne ændringer har Lægeforeningens bestyrelse besluttet at videreføre den eksisterende arbejdsgruppe for selvjustits. Deltagerne i arbejdsgruppen er Andreas Rudkjøbing (formand), Lise Møller, Niels Siebuhr, Tue Müller og Simon Serbian. På LFB-mødet d. 1. december 2016 drøftede bestyrelsen arbejdsgruppens første udkast til materialet til Lægemødet. LFB var overordnet set tilfredse med materialet, og der blev aftalt mindre justeringer, der vedrørte vedtægtsændringerne. Arbejdsgruppen har efterfølgende afholdt et møde, hvor de konkretiserede de ønskede justeringer samt foretog enkelte øvrige ændringer. På Lægemødet fremlægges det til beslutning, at: 1. Der indføres et værdighedskrav i de etiske regler 2. Restriktionerne imod dobbeltstraf udgår af de etiske og kollegiale regler 3. 3, stk. 3 om interkollegial kritik udgår af de kollegiale regler 4. Der foretages opdatering af forretningsordenen for Lægeetisk Nævn for at muliggør de ønskede ændringer i Lægeetisk Nævns rolle. 5. Der skal udarbejdes et forslag til en samlet revidering af de etiske og kollegiale regler til fremlæggelse på Lægemødet 2018 De konkrete vedtægtsændringer (pkt. 1-4) er beskrevet i det vedhæftede forslag om vedtægtsændringer i de kollegiale og etiske regler og i ny Forretningsorden for Lægeetisk Nævn. Som supplerende grundlag for beslutningen om at indføre et værdighedskrav, er der udarbejdet et baggrundnotat. Begge disse dokumenter forslag om vedtægtsændringerne og baggrundnotat om værdighedskravet var vedlagt dagsordenen til bestyrelsens endelige godkendelse. Der er kun foretaget mindre ændringer siden bestyrelsen drøftede dokumenterne på forrige møde, og ændringerne er markeret med track-changes. Forslag om samlet revidering af de etiske og kollegiale regler Arbejdsgruppen arbejder pt. på et begrundet forslag om, at der foretages en samlet revidering af de etiske og kollegiale regler samt forslag til pejlemærker for denne revidering. LFB får dette oplæg på LFB-mødet i februar 2017 til endelig godkendelse. Formanden orienterede kort om de netop afholdte fem regionale debatmøder om emnet, hvor der generelt har været god medlemsopbakning til den foreslåede linje. Bestyrelsen godkendte de vedlagte bilag med følgende kommentarer: Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

9 - Det skal være meget tydeligt, hvordan der sikres vandtætte skotter mellem Lægeetisk Nævn og den løbende medlemsbetjening. Vi skal sikre beskyttelsen af det medlem, der søger hjælp og vejledning i sin fagforening, herunder helt konkret i det fælles journalsystem. - Det bør overvejes om rollefordelingen mellem Repræsentantskab, Lægeforeningens bestyrelse og Lægeetisk Nævn bør beskrives nøjere, herunder hvad der ligger i, at Lægeetisk Nævn selv kan fastsætte proceduren. - Måske kan baggrundsnotatet udbygges med eksempler som bidrager til en forståelse af afgrænsning mellem privatlivet og det offentlige rum, jf. den store brug af sociale medier. I dialog med arbejdsgruppen sørger sekretariatet for at implementere LFB s eventuelle ønsker til justeringer af materialet og sikrer vedtægtsændringerne sendes i høring i delforeningerne forud for Lægemødet. Det godkendte materiale gennemgås desuden forud for Lægemødet med henblik på sproglig og layoutmæssig optimering. 12. Lægemøde 2017: Systematik i speciallægers kompetenceudvikling oplæg til debat Jr /lry På Bestyrelsesmødet den 29. september 2016 blev det besluttet, at speciallægers kompetenceudvikling skal drøftes ved Lægemødet Behovet er aktualiseret af flere grunde: - Medlemmerne efterspørger øget indsats: Medlemstilkendegivelser i Lægeforeningens medlemstilfredshedsundersøgelse og under sidste års Lægemøde Mød et udvalg Udvalg for Uddannelse og Forskning - Systematisk kompetenceudvikling overset i kvalitetsdebatten; Kvalitetsudvikling er højt på den sundhedspolitiske agenda, og sikring af at speciallægers kompetencer er ajourførte, er et afgørende element i at sikre kvalitet i behandlingen af patienter - I forbindelse med lanceringen af Kræftplan IV, som indebar forslag om recertificering af særlige kræftlæger, blev der skabt debat om recertificering generelt for alle læger. For at sikre, at politikken fra 2012 fortsat og fremadrettet skal kunne bruges politisk og som pejlemærke for standen, er det nødvendigt, at repræsentantskabet på Lægemødet får diskuteret de tilbagemeldinger, som medlemmerne løbende er kommet med, og som indkommer i forbindelse med besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen primo Bestyrelsen erklærede sig enige i den overordnede linje, og bad om, at der i denne sag sikres en udvidet koordinering af indsatsen, således at det videre arbejde udover forankring i UUF også involverer repræsentanter for forhandlingsdelegationer i Yngre Læger og FAS pga. det tætte slægtskab til overenskomstforhandlingerne. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

10 Sekretariatet planlægger debatten på Lægemødet i nært samarbejde med UUF-formanden og med en bred sekretariatsinvolvering fra såvel Yngre Læger, FAS og PLO jf. bestyrelsens kommentarer til den til dagsordenen vedlagte sagsfremstilling. 13. Politikudvikling på forebyggelsesområdet Jr Bestyrelsen har tidligere identificeret emnerne forebyggelse og social ulighed i sundhed som potentielle indsatsområder, der skulle drøftes nærmere. Sekretariatet har som oplæg til en sådan drøftelse udarbejdet en plan, der bl.a. af ressourcehensyn integrerer de to emner i én indsats. Som ved udarbejdelsen af de eksisterende handleplaner har sekretariatet lagt vægt på: At indsatsen målrettes på baggrund af en analyse af den politiske situation mv. At der så vidt muligt fastsættes konkrete mål for arbejdet Det er Lægeforeningens ambition at bidrage løbende til den førte forebyggelsespolitik, og Lægeforeningens udspil indeholder således ofte forebyggende initiativer, jf. udspillet om det nære sundhedsvæsen. Lægeforeningen har imidlertid ikke arbejdet intensivt med forebyggelsespolitik siden , og der er derfor behov for politikudvikling på området. Behovet for at tænke nyt forstærkes af, at der i dag er en udbredt politisk tilbageholdenhed over for visse typer af initiativer, især mht. strukturel forebyggelse. Sekretariatet har derfor udarbejdet et forslag til en ramme for politikudviklingen på forebyggelsesområdet, der sigter mod størst mulig politisk gangbarhed. Målet er at skabe en ny synlighed omkring Lægeforeningens politik på forebyggelsesområdet og at tilvejebringe konkrete indspil til bl.a. finanslovsforhandlingerne i efteråret Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget med følgende kommentarer: - Fornuftigt at fokusere på det politisk gangbare. - Vigtigt tema, hvor der eksempelvis kan fokuseres på den sundhedsmæssigt positive effekt af sociale relationer uden at komme i konflikt med nogen politikere. - Vigtigt at få aktiveret repræsentantskabet i et gruppearbejde gerne med nye virkemidler til at involvere. På baggrund af bestyrelsens drøftelse vil sekretariatet tilpasse den strategiske ramme for politikudviklingen. LFB forelægges senere for et udkast til politisk udspil om forebyggelse. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

11 14. Lægemøde 2017: Budget 2018 Jr. 201/BHF+FS Budget for 2018 skal godkendes på Lægemødet i Der er derfor udarbejdet et detaljeret budget for 2018 til brug for bestyrelsens behandling. Dette budget vil efterfølgende blive bearbejdet til brug for fremlæggelsen på Lægemødet. Det forhold, at behandling og godkendelse af budget 2018 sker mere end otte måneder forud for budgetåret betyder, at der på budgetlægningstidspunktet er en naturlig usikkerhed vedrørende centrale budgetforudsætninger. Hvor disse usikkerheder har væsentlig indflydelse på budgettet, er de anvendte forudsætninger nærmere beskrevet i budgettet. Der er udarbejdet et budget for 2018, som udviser et underskud før regionale aktiviteter på 2,2 mio. kr. Budgettet er baseret på en grundlæggende forudsætning om et uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere år. Lægeforeningen idriftsætter i foråret 2017 nyt medlemssystem, som kommer til at påvirke arbejdsprocesserne i store dele af sekretariatet og kontakten med medlemmerne. Implementeringen kommer til at betyde en stor stigning i omkostningerne til IT, idet afskrivninger og licensomkostninger til det nye system er væsentligt højere end det hidtidige egenudviklede system. Der realiseres også en række besparelser, både som følge af bortfald og omlægning af arbejdsprocesser og ved nedlæggelse af gamle it-systemer i forlængelse af implementeringen af det nye system. Der er imidlertid en tidsmæssig forskydning mellem idriftsættelsen og effekten af gevinsterne indfinder sig. De væsentlige budgetforudsætninger er følgende: Implementering af nyt medlemssystem betyder systemomkostninger (afskrivninger, licenser og projektstyring) på 6,8 mio. kr. i 2017 (budget for 2016: 4,8 mio. kr.) Lønstigninger, der følger statens overenskomst. Disse udgør for ,4 % mod 3,9% for 2017 og 1,5 % i Det betyder alt andet lige en stigning i lønomkostningerne på 3,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 og på 2,0 mio. kr. for Uændret kontingent i forhold til 2016, hvilket som følge af forventet medlemsfremgang betyder øgede kontingentindtægter i forhold til 2017 på 1,9 mio. kr. Med det foreslåede budget vil der også i 2018 være behov for delvist at finansiere investeringen i det fælles medlemssystem gennem et træk på egenkapitalen. Bestyrelsen godkendte budgetudkastet med følgende kommentarer: - Et par steder konkluderes der i budgetudkastet, men det er op til bestyrelsen at beslutte, om der skal skrues op og ned på aktivitetsniveauet, eksempelvis bør antal kandidatfester drøftes igen. - Den tidligere beslutning om, at afskrivningen på medlemsprojektet skal tages af formuen, skal fastholdes, således at det samlede underskud er 3,4 mil. kr. i budget Endeligt budget til fremlæggelse på Lægemødet skal vedtages på efterfølgende bestyrelsesmøde. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

12 15. Lægemøde 2017: Forslag til vedtægtsændringer Jr Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages på Lægemødet den april Lægeforeningens bestyrelse besluttede på sit møde den 1. december 2016, at tiltræde den foreslåede bestemmelse om ophavsret i Vedtægter for Lægeforeningen, som nyt pkt I Lægeforeningens arbejde med selvjustits er der forslag til ændringer i de kollegiale og etiske regler og forslag til ny Forretningsorden for Lægeetisk Nævn. Disse vedtægtsændringer behandles samlet på Lægemødet under punktet om selvjustits. Akademikerne har rettet henvendelse til AC-organisationerne herunder Lægeforeningen, da de er blevet opmærksomme på, at der ikke er udtrykkelige bestemmelser om ophavsrettigheder i organisationernes eller Akademikernes vedtægter. De manglende bestemmelser har blandt andet betydning for indgåelse af den nødvendige Copydan-aftale i forbindelse med digitalisering af gamle numre af Ugeskrift for Læger, men også fremtidige Copydan-aftaler. Bestyrelsen har tidligere tilsluttet sig, at Lægeforeningen/Ugeskriftet indgår aftale med Copydan via Akademikerne så det er muligt at sikre de ophavsretlige problemstillinger i forbindelse en digitalisering af Ugeskriftet løst. Bestyrelsen godkendte ændringsforslaget. De forslåede ændringsforslag offentliggøres i Lægeforeningens medier umiddelbart efter bestyrelsens møde og sendes til behandling i de forhandlingsberettigede foreninger samt Foreningen af Pensionerede Læger. 16. LUKKET PUNKT 17. Produktivitetskravet Jr Det årlige krav om en produktivitetsvækst på 2 % på sygehusene er kommet på dagsordenen i den seneste tid. Lægeforeningen har en klar interesse i at fastholde opmærksomhed på emnet og i at bidrage til en kvalificering af argumenterne for at ændre kravet. Til det formål har sekretariatet udarbejdet et notat om produktivitetskravet med tre målgrupper: Primær: Sundhedsordførere Sekundær: Egne aktive medlemmer Tertiær: Journalister og andre organisationer Det er planen, at notatet udsendes i en kort og en fuld version til sundhedsordførere mv. inden de to kommende forespørgselsdebatter i Folketinget den 7. februar, hvor produktivitetskravet vil blive diskuteret. Notatet søges kvalitetssikret inden da via kommentarer fra sundhedsøkonom. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

13 Analysen viser, at mens sygehuse naturligvis jævnligt kan øge produktiviteten, så er et krav om en årlig forøgelse på 2 % højt over en langvarig periode. Det gælder også ift. produktivitetsvæksten i den private sektor og den samlede danske økonomi. Samtidig er der som bekendt flere klare indikationer på, at produktivitetskravet har uhensigtsmæssige effekter på kvalitet og patientsikkerhed. På den baggrund har sekretariatet forsøgt at opstille konsistente ændringsforslag ift. produktivitetskravet, som på den ene side taler for, at det omlægges/reduceres, og på den anden side anerkender, at smartere arbejdsgange, effektive indkøb og ny teknologi med jævne mellemrum kan øge produktiviteten. Bestyrelsen kvitterede for et rigtigt godt notat og udtrykte stor tilfredshed med, at Lægeforeningen nu på et meget solidt grundlag kan foreslå fjernelse af 2 pct. kravet. Der var enighed om, at Lægeforeningen ikke pt. skal foreslå et konkret alternativ. Såvel model 1 som 2 bør blive stående i notatet. Der kan eventuelt arbejdes med at gøre notatet mindre akademisk afhængig af sammenhængen det skal anvendes i. Notatet vil blive tilpasset på baggrund af bestyrelsens drøftelse samt evt. på baggrund af kommentarer fra sundhedsøkonom. Bestyrelsen vil få tilsendt endelig udgave. 18. Kørekort og aldersgrænse Jr Lægeforeningen har i sommeren 2016 fået en henvendelse fra Danske Seniorer, som ønsker at få fjernet de obligatoriske lægeundersøgelser ved fornyelse af kørekort efter 75-års-alderen. Danske Seniorer ønsker Lægeforeningens opbakning til forslaget om at afskaffe de obligatoriske lægeundersøgelser ved fornyelse af kørekort efter 75-års-alderen. Danske Seniorer har længe arbejdet for at få afskaffet de obligatoriske lægeundersøgelser, da foreningen mener, at der er evidens for, at lægeundersøgelserne ikke gør nogen forskel. I finanslovsforliget 2017 fremgår det, at regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at drøfte reglerne for krav om gyldighedstid og helbredsscreening i forbindelse med kørekort til ældre. Aftaleparterne mener, at der bør ske en skærpelse af lægernes fokus på, hvornår, borgerne af helbredsmæssige årsager ikke må køre bil mv. og er enige om, at reglerne for kørekort til ældre skal ændres, og at aldersgrænsen for kørekort gyldighed forhøjes. Dansk Folkeparti har efterfølgende foreslået at afskaffe kravet om, at ældre bilister skal have en lægeerklæring for at fortsætte med at køre bil. Venstre støtter dette forslag. Tue Flindt Müller har den 29. december 2016 udtalt til pressen, at han ikke mener, at det bør være et frivilligt valg at få tjekket køreevnerne, men at han er positiv over for at sætte aldersgrænsen op, fordi vi i en højere alder gennemgående er mere friske, end vi var før i tiden. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

14 LFB drøftede Lægeforeningens holdning til forslaget om afskaffelse af de obligatoriske lægeundersøgelser ved fornyelse af kørekort efter 75-års-alderen. LFB besluttede, med henvisning til bl.a. meget solide nye tyske data, at fremsende brev til Trafikudvalget som begrundelse for at bevare en aldersgrænse og kravet om obligatoriske lægeundersøgelser og igangsætter relevant PA-indsats. Der udarbejdes et svar til Danske Seniorer vedrørende Lægeforeningens holdning til forslaget om afskaffelse af de obligatoriske lægeundersøgelser ved fornyelse af kørekort efter 75-års-alderen. Sekretariatet tilgår de relevante politiske ordførere og laver en PA-indsats på baggrund af LFB s beslutninger. Kommunikationsafdelingen bruger LFB s tilkendegivelser i den videre pressehåndtering. 19. Kontante medlemsfordele Ny gruppeaftale med TRYG Jr BHF/FS På bestyrelsesmødet d. 25. august 2016 redegjorde vi for de seneste års arbejde med løbende forbedringer af de kontante medlemsfordele. Særligt forsikringsområdet (livsforsikring i Forenede Gruppeliv og privat- og erhvervsforsikringer i Tryg) har stor medlemstilslutning. Der har været gennemført væsentlige ændringer på området med henblik på at sikre, at medlemstilbuddene til stadighed er relevante og attraktive. På baggrund af bestyrelsens tilslutning har sekretariatet forhandlet med Tryg om en ny forsikringsaftale, ligesom vi har været i dialog med FADL om deres overgang til Tryg under vores forsikringsaftale. Der foreligger nu et forhandlet udkast til ny forsikringsaftale med Tryg, ligesom der er afholdt indledende møder med FADL om deres ønsker i forbindelse med overgangen til Tryg under vores forsikringsaftale. Bestyrelsen godkendte videre proces, med følgende kommentarer - Der kan arbejdes med at indgå ny forsikringsaftale med Tryg på de forhandlede vilkår - Der kan arbejdes videre med FADLs overgang til TRYG, herunder justering af summerne for livsforsikringen - Der kan arbejdets videre med tandforsikring - Hvad angår kollektiv aftale om særlig forsikring for vold, trusler, chikane etc. bør det overvejes, hvor mange medlemmer det vil være relevant for. Prisen er vigtig for, om det på den baggrund er relevant med en kollektiv aftale Det er ikke altid, at forsikringsordningen skal bygges ud med nye tilbud, det er også vigtigt at holde en konkurrencedygtig pris. Bestyrelsen vil løbende blive informeret i takt med, at der foreligger konkrete forhandlingsresultater og produkter, som er klar til lancering. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

15 20. Næste møde den 27. februar 2017 Jr Næste møde i Lægeforeningens bestyrelse er fastsat til mandag den 27. februar 2017 kl i Domus Medica. Bestyrelsen tog datoen ad notam. 21. Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt Jr Der var ingen drøftelser under dette punkt Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Jr På internatet i maj 2015 besluttede bestyrelsen, at man gerne ønskede at have et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen om gensidig orientering, hvor man orienterer om relevante, aktuelle problemstillinger og emner af fælles interesse i bestyrelsen. Bestyrelsen har ønsket, at der fast på dagsordenen til møderne i Lægeforeningens bestyrelse fremgår et punkt om gensidig orientering. - I PLO er der meget travlt pga. de igangværende forhandlinger. Der er mange gensidigt afhængige emner, der skal falde på plads i overenskomsten, så meget skal lukkes samtidigt. - I Overlægeforeningen og Yngre Læger begynder de forberedende møder op til OK 18 nu. Det der fylder pt. er de to udmeldinger fra Danske Regioner om dels den nye regel om, at man skal have været speciallæge i fem år, inden man kan blive overlæge og dels stoppet for ansættelse på universitetshospitaler. Forhandlinger om stillingsstrukturprojektet er sat på stand by. - Mads Skipper er inviteret til LVS-årsmøde fredag d. 27. januar til en debat for og imod recertificering. Håbet er, at debatten kan bidrage til en mere nuanceret problemforståelse. UUFformanden har sammen med Bente Hyldahl Fogh endvidere holdt møde med Liselotte Højgaard og Allan Flyvbjerg om regeringens vækstteam og lægers interesse/input hertil. Endelig har Mads Skipper en Videnskabelig leder til UFL om ph.d. på vej. - Andreas Rudkjøbing orienterede om, at bestyrelsesinternatet så småt er under forberedelse, og det undersøges pt. om Valencia vil være en relevant destination. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

16 Sager til orientering 23. Status for indsats ved Folkemødet 2017 Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende om deltagelsen ved Folkemødet 2017: - At Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO og FAS har et større fælles arrangement - At ressourcetrækket i sekretariatet ifm. deltagelsen skal være mindre i At Lægeforeningens deltagelse i Det Fælles Sundhedstelt var betinget af bedre logistiske og praktiske rammer mv. Sekretariatet har med udgangspunkt heri siden arbejdet med planlægningen af deltagelsen. Lægeforeningen er medarrangører af tre aktiviteter ved Folkemødet 2017: Arrangement I: Fælles debat-arrangement med DSR, LF & DRE - Emner: Psykiatri, ulighed i sundhed samt produktivitetskrav eller det nære sundhedsvæsen. - Deltagere: Grete C. (DSR), Andreas R. (LF), Bent H. (DRE) og forhåbentlig Ellen Trane (SUM) samt gæster i form af patienter, forsker mv. - Sted/tid: Regionernes telt. Lørdag d. 17. juni Arrangement II: Fælles debat-arrangement med LF, PLO, YL, FAS - Emne: Forebyggelse For lidt eller bare for meget? - Deltagere: Lægeformænd (parvis) i clinch med forebyggelsesskeptiske politikere, gerne Joachim B. Olsen og Ellen Trane Nørby. Yderligere: Skæv kommunikation: Skyl forebyggelsesdebatten ned med en kold øl mv. Start med formænd i bar med gratis alkoholfri øl og lakridspiber. Humoristisk/alvorligt oplæg til debatten v. Anders Lund Madsen, som også er moderator. Sted/tid: Brandstationens eventtelt (120 personer). Fredag d. 16. juni Arrangement III: Fælles arrangement med en række organisationer - Emner: Det omvendte samråd med flere underemner. - Deltagere: Formænd fra patientorganisationerne, Sundhedsordførere, Bent Hansen m.fl. - Sted/tid: Det Fælles Sundhedstelt. Fredag d. 16. juni Formandens samlede aktiviteter: Der tilstræbes en mere målrettet prioritering ift. debatdeltagelse (max. 8 debatter) samt networkning (personer/organisationer). Lægeforeningen deltager ikke i Det Fælles Sundhedstelt i år, bl.a. af ressourcehensyn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil blive forelagt en mere detaljeret plan, så snart det er muligt. 24. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar Jr Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

17 Til bestyrelsens orientering var de elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar, der havde været siden sidste bestyrelsesmøde den 1. december 2016 vedlagt dagsordenen. Elektroniske voterede sager: Der havde ikke været elektroniske voterede sager siden sidste møde. Høringssvar: Høringssvar: Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Høring over udkast til vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet) og Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse og vejledninger om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr Høring om udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotika-forbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 25. Formandens møder Jr Bestyrelsen orienteres om formandens møder med eksterne parter. Oversigt over formandens møder med eksterne parter i perioden primo december til ultimo januar var vedlagt dagsordenen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 25. januar

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 2015-2912/170412 Udsendt 1. juli 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl. 17-19 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 503789 Udsendt 5. april 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl. 15 19 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Endelig dagsorden 2. Lægemøde

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica Jr. 2015-2912/ 269369 Udsendt 11. november 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 25. september 2017 kl. 10.30 16.30 i Yngre Lægers lokaler, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Fra bestyrelsen deltog: Camilla Rathcke (fra punkt

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Lægeforeningen Sjælland Referat

Lægeforeningen Sjælland Referat Lægeforeningen Sjælland Referat Bestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017, kl. 17.00-21.00 Lægeforeningen Sjælland, Dr. Kaarsbergsvej 7b, 4180 Sorø Ordstyrer: Nikolaj Bolsing Bak Deltagere: Nikolaj Bolsing

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 192 Offentligt Dato 31-01-2017 HKOU Sagsnr. 5-2610-78/1 Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Læger skal gøre sig fortjent til tilliden. Baggrundsnotat til arbejdet med selvjustits i lægeprofessionen

LÆGEFORENINGEN. Læger skal gøre sig fortjent til tilliden. Baggrundsnotat til arbejdet med selvjustits i lægeprofessionen LÆGEFORENINGEN Læger skal gøre sig fortjent til tilliden Baggrundsnotat til arbejdet med selvjustits i lægeprofessionen Lægemøde 2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund................................................................................

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Jr. 2015-3432/KDA/ADL Udsendt 3. august 2015 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Til behandling 1. Emner til Folketingsvalg 2015

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

FAS skriftlige beretning 2015/2016

FAS skriftlige beretning 2015/2016 FAS skriftlige beretning / Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede foreningers skriftlige redegørelse Årsmødet FAS Års- og medlemsmøde er et fagligt arrangement afholdt i henhold til vedtægterne.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård Dagsorden i overskrifter: Punkt 0 Præsentation af børnehus (kl. 18.40 19.00)... 1 Punkt 1 Godkendelse og underskrift af referat, herunder udestående punkter. Valg af referent og ordstyrer. (kl. 19.00 19.05)...

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013 Overenskomstforhandlingerne 2014 - status PLO s medlemsmøder, november 2013 1 Disposition for oplægget Køreplanen Aftale om økonomirammen i overgangsåret Fælles hensigtserklæring om forhandling Opgaver

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere