Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge"

Transkript

1 SocialAnalyse Nr Indikatorer på udsathed blandt inaktive unge Blandt inaktive unge, dvs årige uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013 eller 2014, har 2 ud af 3 en eller flere indikatorer for udsathed udover det, at de ikke er i job eller uddannelse. Baggrund Blandt inaktive unge, dvs årige uden tilknytning til uddannelse eller job i 2013 eller 2014, har 2 ud af 3 en eller flere indikatorer for udsathed - udover det, at de ikke er i job eller uddannelse. Indikatorerne dækker over et lavt uddannelsesniveau, psykiske lidelser, tidligere anbringelser/forebyggende foranstaltninger, stofmisbrug og kriminalitet. Disse indikatorer er mere udbredte blandt de inaktive unge end blandt de aktive unge med tilknytning til uddannelse eller job. Rockwool Fonden 1 har beregnet den økonomiske gevinst ved at inkludere de årige, der hverken er i uddannelse eller i job, og finder, at der kan spares 15 mia. kr. årligt, hvis de unge kan opnå en erhvervsfrekvens på linje med resten af befolkningen. Dette potentiale kan bedst realiseres ved at sammentænke indsatserne på uddannelses- og beskæftigelsesområdet med effektive indsatser overfor de sociale og sundhedsmæssige udfordringer, som karakteriserer målgruppen, og som kan være en medvirkende årsag til, at de står uden for job eller uddannelse. Metode og målgruppe I denne analyse undersøges de åriges tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i årene 2013 og Ligeledes undersøges, om der er forskel på grupperne med og uden tilknytning på en række karakteristika og øvrige indikatorer for udsathed. Disse indikatorer kan ikke bruges til at afgøre, om en person er udsat eller ej, men kan give et billede på nogle underliggende problemstillinger i målgruppen, som kan være relevante i forhold til (manglende) tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. I analysen tages udgangspunkt i Rockwool Fondens metode og kategorisering af målgruppen, hvilket betyder, at man skal være uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse i begge år for at blive regnet som inaktiv. Det medfører blandt andet, at gruppen der tilhører Øvrige udenfor arbejdsstyrken, ikke medtages i analysen, da der ses bort fra unge, der midlertidigt er udenfor job eller uddannelse, og som derfor ikke modtager eller kun i begrænset grad modtager overførselsindkomster. Derudover har vi i denne analyse ekskluderet førtidspensionister, som må forventes at være permanent udenfor arbejdsmarkedet. 1 Rockwool Fonden, 2016: Udsatte unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

2 Side 2 En detaljeret beskrivelse af målgruppen, opgørelsesmetode og registerdata ses i boks 2, s I bilag A ses kategoriseringen af inaktive og aktive unge ud fra registerdata. Tabel 1 viser, at målgruppen består af i alt unge fra år i I 2013 er der unge udenfor job eller uddannelse sammenlignet med i 2014 (ikke vist i tabellen). Set over begge år er der inaktive unge, svarende til 7 pct. af målgruppen, dvs. unge som er udenfor job eller uddannelse i både 2013 og 2014 (tilknytning opgjort ultimo november i begge år). Tabel 1 Samlet status for årige, Pct. Antal Inaktive Unge Aktive Unge I alt Anm.: For at blive klassificeret som inaktiv skal personen have været inaktiv i både november 2013 og For at blive klassificeret som aktiv skal personen have været aktiv i november 2013 eller 2014 (eller i begge). Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (RAS). RAS opgjort ultimo november i kalenderåret. Tabel 2 viser status for de inaktive unge i hhv og Der ses ingen større udsving i andelene over de to år. I begge år udgør aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dvs. unge der er vurderet til at have andre problemer end ledighed, den største andel af de inaktive på hhv. 39 og 40 pct. Dernæst følger modtagere af dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp, som er jobparate, på hhv. 26 og 21 pct. Den tredjestørste gruppe i begge år er unge, som modtager vejledning og opkvalificering, på hhv. 14 og 15 pct. Disse har til formål at udvikle den lediges kompetencer, så han eller hun nemmere kan få et job. Som udgangspunkt modtager man sine sædvanlige ydelser i den periode, tilbuddet varer.

3 Side 3 Tabel 2 Status for inaktive årige, Pct. Antal Pct. Antal Dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp (jobparate) Støttet beskæftigelse uden løn Vejledning og opkvalificering Ledighedsydelse Barselsfravær fra ledighed Sygefravær fra ledighed Kontanthjælp (aktivitetsparate) Introduktionsydelse Revalidering <1 80 <1 126 Ressourceforløb < Jobafklaringsforløb 0 0 <1 113 I alt Anm.: Øvrige udenfor arbejdsstyrken og førtidspensionister er ikke medtaget i analysen. I 2013 er der årige på førtidspension sammenlignet med i I 2013 er der årige blandt øvrige udenfor arbejdsstyrken sammenlignet med personer i 2014 (se beskrivelse i boks 2). Tallene er afrundet og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100 pct. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (RAS). RAS opgjort ultimo november i kalenderåret. Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft per 1. januar 2014, bevirker, at alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kommer på uddannelseshjælp og dermed skal have en uddannelsesrettet indsats. I tabellen er uddannel-

4 Side 4 seshjælp opgjort sammen med modtagere af dagpenge eller kontanthjælp (jobparate), og det er derfor ikke muligt at se antallet på uddannelseshjælp i Da jobafklaringsforløb først er indført per 1. juli 2014, er der følgeligt ingen med den status i Ligeledes kan stigningen i andelen på ressourceforløb fra 2013 til 2014 skyldes, at ordningen først blev indført per 1. januar Ressourceforløb er målrettet personer med komplekse problemer, som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke de får en særlig indsats. Karakteristika for målgruppen Tabel 3 viser alder, køn, bopæl, forsørgere og herkomst for inaktive og aktive unge. Gennemsnitsalderen er 27,5 år i begge grupper. Blandt inaktive er der en overvægt af kvinder (56 pct.). Størstedelen af målgruppen bor i Region Hovedstaden, jf. at regionen har det højeste antal årige på landsplan. Dog bor 40 pct. af de aktive unge i Region Hovedstaden sammenlignet med 29 pct. af de inaktive. Region Midtjylland har den næsthøjeste andel af de aktive unge (23 pct.) Andelen med børn er lavere blandt de aktive (22 pct.) end hos de inaktive (34 pct.). Indvandrere og efterkommere udgør samlet 26 pct. af de inaktive sammenlignet med 17 pct. af de aktive.

5 Side 5 Tabel 3 Karakteristika for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal Alder (gennemsnit) 27,5 år 27,5 år Køn Mænd Kvinder Bopæl (region) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Forsørgere Ingen børn Mindst et barn Herkomst Dansk Indvandrere Efterkommere Anm.: For køn, bopæl og herkomst er antal missing på 162 i alt. Tallene er afrundet og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100 pct. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (RAS, BEF). BEF opgjort per 1. januar i kalenderåret. Indikatorer på udsathed I analysen anvendes syv indikatorer på udsathed fordelt på seks områder (uddannelse, psykiske lidelser, udsat i barndommen, kriminalitet, misbrug og funktionsnedsættelser/sociale problemer), som er defineret nærmere i boks 1. Disse dækker over både aktuelle problemstillinger (f.eks. psykiske lidelser eller sociale problemer) og tidligere forhold (f.eks. lavt uddannelsesniveau eller tidligere anbringelser), som alle er faktorer, der kan skabe eller forstærke manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet 2. 2 SFI, 2016: Udsatte grupper og arbejdsmarkedet.

6 Side 6 Boks 1 Opgørelser af indikatorer på udsathed Opgørelserne er baseret på data fra 2014, undtagen anbringelser og foranstaltninger som dækker alle år til og med 2014 (målgruppens levetid). Uddannelse Højest fuldførte uddannelse: Folkeskole Psykiske lidelser Mindst én kontakt med hospitalspsykiatrien Udsat i barndommen Anbringelser: Mindst én tidligere anbringelse Forebyggende foranstaltninger: Mindst én tidligere foranstaltning Kriminalitet Kriminel afgørelse: Ja Stofmisbrug Stofmisbrugsbehandling: Ja Funktionsnedsættelser/sociale problemer* Ydelser efter Serviceloven (SEL): Ja *Der findes kun data på ydelser efter SEL fra 47 kommuner, og indikatoren er derfor ikke med i opgørelsen om indikatorer på udsathed (figur 1, figur 2 og tabel 4). Nedenstående figurer viser andelen af hhv. inaktive og aktive unge med indikatorer på udsathed, jf. definitioner i boks 1. Figur 1a viser, at 36 pct. af de inaktive unge har ingen af de ovenstående indikatorer på udsathed, mens 30 pct. har én indikatorer. 4 pct. af de inaktive unge har fire til seks indikatorer på udsathed. Figur 1b viser derimod, at hele 78 pct. af de aktive unge har ingen af de ovenstående indikatorer på udsathed, mens der hos 16 pct. er én af indikatorerne. Under 1 pct. har fire til seks indikatorer på udsathed.

7 Side 7 Figur 1a Andelen af inaktive unge årige med indikatorer på udsathed, 2014 Figur 1b Andelen af aktive unge årige med indikatorer på udsathed, indikatorer 20% 3 indikatorer 10% 4 til 6 indikatorer 4% 0 indikatore 36% 2 indikatorer 5% 1 indikator 16% 3 indikatorer 1% 4 til 6 indikatorer 0,3% 0 indikatorer 78% 1 indikator 30% Anm.: Indikator på funktionsnedsættelser/sociale problemer ikke medtaget, jf. boks 1. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (UDDF, LPSY, BUA, BUFO, KRAF, VBGS). Se opgørelsestidspunkter for registre i øvrige tabeller. Tabel 4 viser kombinationen af indikatorer for udsathed blandt de inaktive unge. De hyppigste kombinationer er kun folkeskole og foranstaltninger (16 pct. af de inaktive) og kun folkeskole og anbringelser (13 pct.). Det skal ses i forhold til, at kun folkeskole er den mest udbredte indikator i målgruppen, jf. tabel 5. De mindre hyppige kombinationer involverer typisk kriminalitet og stofmisbrug, da de også er de mindst udbredte indikatorer i målgruppen, jf. tabel 8 og 9. Dog kan problematikkerne for disse personer godt være mere alvorlige end for mange af de øvrige på trods af at være mindre udbredte. F.eks. har 1 pct. af de inaktive både været i stofmisbrugsbehandling og fået en kriminel afgørelse i 2014.

8 Side 8 Tabel 4 Andele af årige inaktive unge med kombinationer af indikatorer for udsathed, 2014 Pct. Kun folkeskole Psykiske lidelser Anbringelser Foranstaltninger Kriminalitet Stofmisbrug Kun folkeskole * Psykiske lidelser Anbringelser Foranstaltninger 10 * 13 3 * * Kriminalitet * Stofmisbrug 2 <1 <1 1 1 * Anm.: Se definitioner af de enkelte indikatorer i boks 1 Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (UDDF, LPSY, BUA, BUFO, HANDIC, KRAF, SMDB). Se opgørelsestidspunkter for registre i øvrige tabeller. De efterfølgende resultater viser, hvordan de inaktive unge adskiller sig fra de aktive unge på de enkelte indikatorer for udsathed. Uddannelse Tabel 5 viser uddannelsesniveau i de to grupper. Der ses ikke overraskende en markant forskel mellem de aktive og inaktive unge, hvor samlet 51 pct. af de inaktive har grundskolens klasse som højst fuldførte uddannelse sammenlignet med 15 pct. af de aktive. Modsat har 39 pct. af de aktive en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens det kun er gældende for 12 pct. af de inaktive. Dog mangler der oplysninger om højest fuldførte uddannelse på 8 pct. af målgruppen, hvilket primært dækker over indvandrere med manglende oplysninger om medbragt uddannelse.

9 Side 9 Tabel 5 Uddannelsesniveau for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Højst fuldførte uddannelse Grundskole til og med 8. klasse Grundskole klasse / Forberedende uddannelser Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser Korte, mellemlange og lange videregående uddannelser* Pct. Antal Pct. Antal < Anm.: *Inkl. ph.d. og forskeruddannelser. For højst fuldførte uddannelse er antal missing på i alt. Antal med uoplyst højst fuldførte uddannelse er på 48 i alt (ikke vist i tabellen). Tallene er afrundet og summer derfor i nogle tilfælde ikke til 100 pct. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (UDDF). UDDF opgjort ultimo september i kalenderåret. Psykiske lidelser Tabel 6 viser målgruppens kontakt med hospitalspsykiatrien i Resultatet viser, at mens 16 pct. af de inaktive har haft en psykiatrisk kontakt, gælder det kun for 2 pct. af de aktive.

10 Side 10 Tabel 6 Kontakt med hospitalspsykiatrien for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal Psykiatriske kontakter Antal personer Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (LPSY). LPSY opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. Udsat i barndommen Ud af samtlige årige i analysen, inaktive såvel som aktive, har været anbragt som barn eller ung, svarende til 5 pct. Det samlede antal anbringelser er , hvor døgninstitutioner udgør lidt under 30 pct. af anbringelserne efterfulgt af familiepleje (25 pct.) og socialpædagogiske opholdssteder (16 pct.), se anbringelsestyper i bilag b. Tabel 7 viser, at en højere andel af de inaktive end de aktive unge har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning på et tidspunkt i deres barndom eller ungdom; omkring 20 pct. af de inaktive har været anbragt og/eller modtaget en forebyggende foranstaltning modsat ca. 5 pct. af de aktive unge. Ligeledes viser tabellen, at antallet af anbringelser og foranstaltninger er højere end antallet af personer, som har været anbragt. Det betyder, at samme person kan have været anbragt mere end én gang eller have modtaget mere end én forebyggende foranstaltning. De inaktive unge har i gennemsnit haft 2,7 anbringelser sammenlignet med 2,4 anbringelser for de aktive. Med hensyn til varigheden af anbringelser er den i gennemsnit lavere hos de inaktive end de aktive unge (523 versus 568 dage).

11 Side 11 Tabel 7 Tidligere anbringelser og forebyggende foranstaltninger for inaktive og aktive årige, i alt Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal Varighed af anbringelser Gennemsnitligt antal dage Anbringelser Antal personer Antal anbringelser Forebyggende foranstaltninger Antal personer Antal foranstaltninger Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (BUA, BUFO). BUA og BUFO opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. Kriminalitet Tabel 8 viser antallet af kriminelle afgørelser i 2014 for de to grupper. Afgørelserne dækker over overtrædelse af straffeloven og særlovene (herunder færdselsloven). Mens 12 pct. af de inaktive har en dom, gælder det for 5 pct. af de aktive. Tabel 8 Kriminalitet for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal Afgørelser Antal personer Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (KRAF). KRAF er opgjort per kalenderår, hvor aktiviteten har fundet sted.

12 Side 12 Stofmisbrug Tabel 9 viser, at 3 pct. af de inaktive unge er i stofmisbrugsbehandling i Tilsvarende gælder for under 1 pct. af de aktive unge. Tabel 9 Stofmisbrugsbehandling for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal Stofmisbrugsbehandling* Antal personer <1 415 Anm.: *Inkluderer ikke personer, som er i anonym stofmisbrugsbehandling, hvor der ikke er indberetningspligt. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (VBGS). VBGS opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. Funktionsnedsættelser/sociale problemer Tabel 10 viser antallet af unge, der modtager voksenydelser efter Serviceloven (SEL) i Dette kan være ophold på en institution/botilbud, en kontant ydelse, socialpædagogisk støtte eller lignende. Ydelserne er visiteret på baggrund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (herunder sindslidelser) eller socialt problem. Antallet af inaktive og aktive unge er på henholdsvis og i de 47 kommuner, hvor der findes valide oplysninger om modtagere af SEL-ydelser i For inaktive unge gælder, at 7 pct. modtager ydelser efter SEL, mens andelen er under 1 pct. for de aktive. Det samlede antal ydelser overstiger antallet af personer, da samme person godt kan modtage flere ydelser.

13 Side 13 Tabel 10 SEL-ydelser for inaktive og aktive årige, 2014 Inaktive Aktive Pct. Antal Pct. Antal SEL-ydelser Antal personer Antal ydelser < Anm.: Handicapstatistikken inkluderer data fra 47 kommuner for hele 2014: Albertslund, Assens, Billund, Egedal, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederikshavn, Frederikssund, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Guldborgsund, Herlev, Herning, Holstebro, Hørsholm, Ishøj, Kolding, Lemvig, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rudersdal, Rødovre, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Stevns, Struer, Syddjurs, Thisted, Tønder, Tårnby, Varde, Ærø, Aabenraa og Århus. Kilde: Egne beregninger ud fra registerdata (HANDIC). HANDIC opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted.

14 Side 14 Boks 2 Opgørelsesmetode og registerdata Analysen er baseret på arbejdsstyrkestatistikken (RAS) fra Danmarks Statistik fra perioden 2013 og 2014, som er det seneste år med tilgængelige data. Formålet med RAS er at opgøre befolkningens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen opgøres ultimo november og udarbejdes én gang årligt. Registeret kan derfor ikke sige noget om en persons primære tilknytning i løbet af året kun på opgørelsestidspunktet. Ud fra RAS kan befolkningen opdeles i tre hovedgrupper: Beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken. De beskæftigede er enten lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende ægtefæller. Arbejdsløse omfatter bruttoledige, dvs. modtagere af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte samt jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud. Personer uden for arbejdsstyrken omfatter bl.a. andre offentligt forsørgede, studerende, børn, unge og alderspensionister. I denne analyse anvendes RAS variablen socialøkonomisk status ( soc_status_kode ) til at kategorisere undergrupperne af beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken i henholdsvis inaktive og aktive unge. Variablen primaer_status_kode=1 bruges som kode for målgruppens primære tilknytning til arbejdsmarkedet. I bilag A ses undergrupperne af de to kategorier. Enkelte grupper er dog ikke medtaget i analysen, da der fokuseres på de årige. Det drejer sig om folkepensionister, personer på efterløn samt børn og unge (dvs. under 16 år). Personer på førtidspension er heller ikke medtaget i analysen. Derudover ekskluderes gruppen af øvrige udenfor arbejdsstyrken, da de fleste i denne gruppe ikke eller i begrænset grad modtager overførelsesindkomster, f.eks. personer som er forsørget af deres ægtefælle/familie, eller er indvandrere, som kun er kort tid i Danmark. Endelig er personer på feriedagpenge ikke medtaget, da disse både kan være i arbejde eller ledige. Personer på barsels- eller sygefravær kategoriseres i forhold til deres primære tilknytning til arbejdsmarkedet. Ud fra kategorisering begrænses målgruppen til alle årige registreret i RAS i 2013 og 2014: inaktive, dvs. er hverken i uddannelse eller job ultimo november i både 2013 og 2014 aktive, dvs. er i uddannelse eller job ultimo november 2013 og/eller 2014 Aldersafgrænsningen foretages ved først at frasortere personer, som er under 25 år eller over 29 år i Dernæst frasorteres personer som er under 25 år eller over 29 år i 2014, så personer der fylder 30 år i enten 2013 eller 2014 ekskluderes fra analy-

15 Side 15 sen. Med kategorisering af inaktive og aktive unge tages der højde for unge, som midlertidigt er udenfor uddannelses- eller arbejdsmarkedet, da den unge på opgørelsestidspunktet i to år i træk skal være uden tilknytning til uddannelse eller job. Hvis den unge f.eks. er på kontanthjælp i november 2013, men er i beskæftigelse i november året efter, vil vedkommende blive kategoriseret som aktiv. Udover data fra RAS er der trukket data fra følgende registre hos Danmarks Statistik: Befolkningen (BEF) Højest fuldførte uddannelse (UUDF) Landspatientregisteret (psykiatri) Børn og Unge Anbragte (BUA) Børn og Unge Forebyggende Foranstaltninger (BUFO) Kriminalstatistik afgørelser (KRAF) Ydelser efter Serviceloven (HANDIC) For stofmisbrugsbehandling er anvendt data fra Stofmisbrugsdatabasen (VBGS). For de øvrige registre er anvendt data fra Det vil sige, at for eksempelvis højest fuldførte uddannelse er målgruppens uddannelsesniveau opgjort ultimo september For anbringelser og forebyggende foranstaltninger ses dog på de unges samlede levetid, dvs. antallet af årige som tidligere har været anbragte og/eller modtaget en forebyggende foranstaltning. Statistikken for udsatte børn og unge er udarbejdet siden 1976 og dækker derfor hele målgruppens levetid. HANDIC inkluderer kun data fra 47 kommuner i 2014 og indgår derfor ikke i opgørelser af indikatorer på udsathed.

16 Side 16 Bilag A: Kategorisering af inaktive og aktive unge Tabel 11 Kategorisering af inaktive og aktive i RAS. Inaktive Dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp (jobparate) Støttet beskæftigelse uden løn Vejledning og opkvalificering Ledighedsydelse Børnepasningsorlov fra ledighed Barselsfravær fra ledighed Sygefravær fra ledighed Kontanthjælp (aktivitetsparate) Introduktionsydelse Revalidering Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Aktive Selvstændige (primær status ult. nov.) Medarbejdende ægtefælle Topledere Lønmodtagere, højeste niveau Lønmodtagere, mellemste niveau Lønmodtagere, grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere u.n.a. Personer under uddannelse (ordinær) Kursister Udenlandske studerende (ud fra opholdsgrundlag) Modtagere af SU Anm.: Følgende værdier er ekskluderet: Feriedagpenge, førtidspension, efterløn, fleksydelse, folkepension, anden pension, børn og unge og øvrige uden for arbejdsstyrken Kilde: Egne grupperinger ud fra RAS

17 Side 17 Bilag B: Anbringelsestyper Tabel 12 Anbringelsestyper for tidligere anbragte årige, 2014 Pct. Antal Familiepleje Netværksplejefamilie <1 21 Slægtsanbringelse <1 27 Familiepleje i øvrigt Døgninstitution Døgninstitution, sikret afdeling <1 11 Døgninstitution i øvrigt Akutinstitution <1 25 Sygehus <1 30 Socialpædagogiske opholdssteder Kostskole, ungdomsskole, efterskole mv. Eget værelse eller lignende Skibsprojekt <1 168 Kommunalt døgntilbud Uoplyst <1 178 Kilde: Egne grupperinger ud fra registerdata (BUA)

Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job Enhed CDAM Sagsnr. 2017-5631 Dato 24-05-2017 Bilag 1: Målgruppebeskrivelse Social Støtte i overgang til og fastholdelse i job Opsummering og baggrund Målgruppenotatet viser, at der på landsplan er et betydeligt

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser SocialAnalyse Nr. 5 10.2017 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere karakteristika og kortlægning af sociale ydelser Hver femte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager 30 + år modtager en social ydelse

Læs mere

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne Bo Panduro Arbejdsløse og øvrige offentligt forsørgede i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-24-9 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Unge under 3 år: Op til ekstra i kontanthjælp ved at blive erklæret ikke- 4-4-217 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Resumé I 216 var der i gennemsnit

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER VEJEN 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER FREDERICIA 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER IKAST-BRANDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 23 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GRIBSKOV

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GRIBSKOV BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GRIBSKOV 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE 26 pct. uden for arbejdsmarkedet RESULTATER FREDERIKSHAVN 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER DRAGØR 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 14 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER GLOSTRUP 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det?

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i hvordan går det? Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse i 2030 - hvordan går det? Med aftalen i efteråret 2017 om den forberedende grunduddannelse blev der formuleret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KALUNDBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere