Fremstilling af elektricitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstilling af elektricitet"

Transkript

1

2 Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt om kernen kredser der nogle negativt ladede elektroner. Atomerne i en kobberledning er så små, at der skal ligge ca atomer ved siden af hinanden for at få en række, der er 1 mm lang. Hvis vi forstørrer en ledning, så vi kan kigge ind i den (ca. 1 milliard gange), så vil vi se elektronerne kredse rundt om atomkernerne. Men vi vil også se, at nogle af disse elektroner kan forlade deres bane om et atom og bevæge sig imellem atomerne. Disse elektroner kaldes frie elektroner. Der er frie elektroner i alle metaller, og det er de frie elektroner, der er bærere af den elektriske strøm i en ledning. Hvis der er overskud af elektroner ved den ene pol i en lukket strømvej og underskud af elektroner ved den anden pol, vil elektronerne forsøge at udligne denne forskel, og der vil derfor bevæge sig en strøm af elektroner fra polen med overskud af elektroner (minuspolen) til polen med underskud af elektroner (pluspolen). På grund af gammel vedtægt (fra før man vidste så meget om elektroner) siger vi dog stadig at strømmen går fra plus til minus. Forskellen i ladning kaldes for spændingsforskel (U) og den måles i volt (V). Elektronstrømmen kaldes den elektriske strøm. Strømstyrken (I) måles i ampere (A), og den er et udtryk for, hvor mange elektroner, der passerer et tværsnit af ledningen hvert sekund. Når elektronerne bevæger sig i tynde ledninger, opstår der varme på grund af elektronernes bevægelsesenergi, endvidere skaber elektronernes bevægelse et magnetfelt rundt om ledningerne. Batteriet. Fremstilling af elektricitet I et batteri bliver den elektriske energi, der skaber et overskud af elektroner ved minuspolen og et underskud ved pluspolen, skabt ved hjælp af en kemisk reaktion. Batteriet egner sig kun til at forsyne apparater med et lille energiforbrug. side 2

3 Magnetisme og elektricitet Den elektriske energi fra vores stikkontakter stammer fra et kraftværk, der skaber den elektriske spændingsforskel ved hjælp af en generator, som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved hjælp af magnetisme. Enhver magnet er omgivet af et usynligt magnetfelt, der breder sig ud til alle sider. Når en magnet bevæges i en spole påvirker magnetfeltet de frie elektroner i ledningen. Når magneten bevæges ind i spolen strømmer de frie elektroner mod den ene ende af ledningen, hvor der opbygges en minuspol (elektronoverskud), mens der i den anden ende dannes en pluspol (elektronunderskud). Imellem disse poler er der en spændingsforskel. Trækkes magneten nu ud, vil elektronstrømmen skifte retning, og den pol, der før var minuspol, bliver nu pluspol og omvendt. Hvis vi tilslutter et måleinstrument, vil vi kunne se, at der først går en strøm den ene vej og dernæst den anden vej. Denne strøm kaldes en vekselstrøm i modsætning til strømmen fra et batteri som hele tiden går samme vej, og derfor kaldes jævnstrøm. Det er kun, når magneten bevæges, der opstår en elektronstrøm og en elektrisk spændingsforskel. Generatoren Overalt, hvor man frembringer store mængder vekselstrøm, bruger man en generator. I generatoren bevæges magneten ikke ind og ud af spolen, men drejes rundt midt mellem flere spoler, der hver er forsynet med en jernkerne. I en cykeldynamo, som er en lille generator, er magneten en permanent magnet, der drejes rundt ved hjælp af cyklens ene hjul, som derfor leverer den nødvendige rotationsenergi. I de store generatorer, der står på et elværk, er magneten en stor elektromagnet. side 3

4 Forsøg med induktion Du skal nu lave nogle forsøg, hvor du laver elektricitet ved hjælp af en magnet og en spole. Lav opstillingen, der er vist på tegningen. Dyp magneten ned i spolen og se, hvad der sker. Træk magneten op igen og se, hvad der sker nu. Beskriv, hvad der skete. Hvad er det tegn på? Hvad kan du gøre, for at få viseren til at slå ud til højre (som den første bevægelse)? Hvad kan du gøre, for at få viseren til at slå ud til venstre (som den første bevægelse)? Er den strøm, du laver, stærk nok til at få en lille pære til at lyse? side 4

5 Byg opstillingen på tegningen herover. Afprøv hvilken spole, der giver det største udslag. Prøv også, hvilken betydning magnetens styrke og bevægelsens hastighed har for udslaget. Prøv om du kan opbygge en generator ved at sætte en magnet på en drejelig holder, således at magneten drejer foran spolens ene ende. Det bliver nok nødvendigt med en jernkerne i spolen. Prøv eventuelt sammen med et andet hold at koble to spoler sammen. Når din opstilling virker kan du tegne den herunder. side 5

6 Mini-elværk Forsøg med mini-elværk udføres bedst i grupper à 4-5 elever. Generator med 1 spole Lav opstillingen, som er vist på tegningen. Den drejelige magnet skal være så tæt som muligt ved spolens jernkerne, uden at den rører. Voltmeteret skal være indstillet til vekselstrøm. Spolen skal være på 400 vindinger. Skru forsigtigt op for spændingen (maks. 12 volt), så magneten drejer hurtigt uden vibrationer. Kommer den til at støde på jernkernen, må du skrue ned og justere opstillingen, inden du forsøger igen. Hvor stor en spænding opnår I? volt Generator med 2 spoler Lav en generator med 2 spoler som vist nederst. Hvor stor en spænding opnår I? volt side 6

7 Mini-elværkets ydelse Lav opstillingen, som vist til højre. Pærerne skal være 6V / 0,6W (hvid mærkning) eller 6V / 3W (grøn mærkning). Aflæs strømstyrken med henholdsvis ingen pærer, 1 pære, 2 pærer og 3 pærer er skruet fast samt, når du laver en kortslutning. Skriv resultaterne herunder. Tilsluttet Strømstyrke Hvordan lyser pærerne? 1 pære (0,6W) A 2 pærer (0,6W) A 3 pærer (0,6W) A Kortslutning A Tilsluttet Strømstyrke Hvordan lyser pærerne? Når du bruger 1 pære (3W) A opstillingen skal du forsøge at have den 2 pærer (3W) A drejelige magnet så tæt på jernkernen som 3 pærer (3W) A muligt og i samme afstand hver gang. Kortslutning A Mini-elværkets evne til at opretholde spændingen Indsæt et voltmeret, som vist på tegningen. Aflæs, hvilken spænding mini-elværket kan opretholde med de forskellige antal pærer (3W) skruet i, og skriv resultaterne i skemaet. Pæretype 0,6W 3W Tilsluttet Spænding Spænding Ingen pærer V V 1 pære V V 2 pærer V V 3 pærer V V side 7

8 Elværkets generator Induktionsstrømmen kan forbedres ved at anvende stærke magneter, spoler med mange vindinger og ved at bevæge magneten hurtigt. I en generator lader man magneten dreje rundt mellem nogle spoler, som er forsynet med jernkerner på samme måde som i dit minielværk. Da magneten roterer kalder man den for generatorens rotor, og spolerne, som sidder fast, kalder man for statoren. Generatoren på elværket består faktisk af to generatorer på samme aksel (1). Den ene (5) er en "mindre" generator, som fremstiller vekselstrøm, der laves om til jævnstrøm ved hjælp af såkaldte dioder. Denne jævnstrøm sendes ind til hovedgeneratorens rotor (2), som er en meget stærk elektromagnet. Hovedgeneratorens stator har tre spoler (3). Den ene ende af hver spole er koblet sammen i et fælles punkt (6), som føres videre som en fælles nulledning. De tre øvrige ender (4) føres ud af generatoren som de tre faseledninger, du kender fra ellæren i 7. klasse. Det svarer til at der er tre (næsten) adskilte generatorer, hvor vekselstrømmen fremstilles forskudt i forhold til hinanden. Rotoren drejer 3000 omdrejninger i minuttet, så den enkelte statorspole bliver passeret af rotorens nord- og sydpol 50 gange i sekundet. Den vekselstrøm, vi får fra elværket, skifter derfor, så der er 50 perioder i sekundet, hvor strømmen først går den ene vej og derefter den anden vej. Man siger at strømmen har en frekvens på 50 hertz (Hz). Hvis vi måler spændingen og afbilder den som en funktion af tiden, vil det se ud som kurven herunder. Når kurven ligger over x-aksen er den ene pol plus, og når kurven ligger under, er den samme pol minus. Spændingen varierer hele tiden i størrelse, som kurven viser. side 8

9 Elværket På elværket fremstiller man altså vekselstrøm ved hjælp af en generator; men der skal bruges rotationsenergi til at dreje rotoren rundt. På næsten alle elværker i Danmark kommer den nødvendige rotationsenergi fra en dampturbine. Turbinen drives af overophedet damp, som under højt tryk ledes ind ved damptilgangen (1). Denne damp, som nærmest kan sammenlignes med en meget kraftig luftstråle, ledes via nogle faste ledeskovle (2) ind mod nogle rotorblade (3) og bringer dem og den aksel, de sidder fast på, til at rotere. Ved passagen falder damptrykket, medens den ledes til rotorblade med stadigt større areal og til sidst ud ved dampafgangen (4). Dampen kommer fra kemisk rent vand, som under tryk opvarmes i en stor kedel. Energien til opvarmningen kommer på de dansk elværker fra afbrænding af kul, olie og gas, og på nogle elværker (f.eks. Avedøreværkets blok 2) fra afbrænding af halm el. træ. Varmen kan også komme fra en kernereaktor (A-kraft), som det bl.a. kendes fra det udenlandske elværker, f.eks Ringhals i Sverige eller det nu nedlagte Barsebäckværk. I Island har man geothermiske krafværker, hvor energien til opvarmning kommer fra varmt vand i undergrunden, f.eks. Nesjavellir. På tegningen på næste side kan du se en skitse af et kulfyret kraftværk. Kedlen. Kedlen (8 og 11) er på et mellemstort kraftværk som Avedøreværket eller Amagerværket ca. 60 m høj. Den indeholder hundredvis af tykke vandrør. I kulmøllen (1) knuses kul til fint støv og blæses ind i kedlen, hvor det straks antændes og afgiver varmen til rørene, hvori der løber meget rent vand. Den vanddamp, der derved dannes, har en temperatur på 545 C og et tryk på 245 bar (dvs. 245 gange normalt lufttryk). Dampen ledes ud i toppen af kedlen. Ved drift brændes der kg kul og produceres kg damp i timen. Turbinerne. Af tekniske grunde er turbinen delt i en højtryks-, en mellemtryks- og to lavtryksturbiner. Dampen ledes først til højtryksturbinen (21), hvor en del af energien afleveres. Efter en ekstra gang opvarmning (13) ledes dampen først gennem mellemtryksturbinen (22) og dernæst gennem lavtryksturbinerne (23). Turbinernes ydelse svarer til en motor på HK. side 9

10 side 10

11 Generatoren Generatorens rotor (24) sidder på samme aksel som turbinerne og drejes rundt af disse. Generatoren kører med 3000 omdrejninger pr. minut, og producerer vekselstrøm med en frekvens på 50 Hertz. Spændingsforskellen er ca. 17 kv; men den bringes op til 132 kv, inden den forlader værket. Generatorens effekt er 250 MW (megawatt) = W. Kondensatoren Når dampen har passeret alle turbinerne, har den afgivet så meget mekanisk energi, man kan få ud af den, og temperaturen er faldet til ca. 30/ C. Den ledes nu til kondensatoren(25). Kondensatoren er en beholder, fyldt med masse tætliggende messingrør. Inde i rørene løber der havvand fra Øresund eller koldt returvand fra fjernvarmenettet. Når dampen passerer de kolde rør, fortættes den og bliver til vand igen. Dette vand pumpes ind i kedlen igen ved hjælp af fødepumpen (29). Ved afkøling med havvand bruges ca l vand i sekundet. Kølevandet opvarmes ved denne proces ca. 7/ C, men blandes hurtigt med det øvrige vand i havet, hvor temperaturen i nærheden af værket kun stiger ca. 1/ C. Røgrensning Inden røgen blæses op i den ca. 200 m høje skorsten (16a), renses den i først i et denox-anlæg, derefter i et elektostatisk askefilter, hvor ca. 99 % af flyveasken fjernes fra røgen, og derefter i et afsvovlingsanlæg (denox- og afsvovlingsanlæg er ikke med på tegningen). Ved afsvovlingen dannes gips, som bl.a. bruges til fremstilling af gipsplader til byggeindustrien. Flyveasken bruges bl.a. til opfyldning ved vej- og brobygning samt til flyveaskebeton. Energikredsløbet og udnyttelsesgraden Fremstillingen af elektriciteten på elværket kan skitseres ved følgende energikredsløb. Kemisk v Varme v Mekanisk v Elektrisk energi energi energi energi I kullene er der bundet kemisk energi, som frigøres som varmeenergi ved forbrændingen. Denne varmeenergi bindes i vandampen, som på grund af trykket får turbineskovlene til at dreje rundt og derved bliver til mekanisk energi, som ved hjælp af generatoren omdannes til elektrisk energi. For energiomsætningen gælder nogle vigtige regler fra varmeteorien: 1. Man kan ikke få mere energi ud af en proces, end man tilfører. 2. Alle energiformer kan omdannes 100 % til varme; men det modsatte lader sig ikke gøre. 3. Varme bevæger sig ikke frivilligt til et varmere område. Ved et elværks udnyttelsesgrad, forstås den mængde elektrisk energi, der dannes, i forhold til den mængde kemisk energi, man starter med. side 11

12 Kondensationskraftværk Et kraftværk af den type, som er skitseret på de foregående sider, hvor al restenergien i dampen afgives til kølevand i en kondensator, kaldes for et kondensationskraftværk. For et moderne kondensationskraftværk er udnyttelsesgraden ca. 41 %. Af de øvrige 59 % forsvinder de 44 % med kølevandet, 5 % bruges til drift af værket mens 10 % tabes ved kedel og skorsten. Man kan ikke få meget mere mekanisk/elektrisk energi ud af dampen, men i stedet for at varme havvand op, kan man i mange tilfælde udnytte restvarmen i den varme damp, til opvarmning af vores huse. Kraftvarmeværket I et kraftvarmeværk tages dampen ud af turbinesystemet, når den er ca. 200/ C, og føres til en varmeveksler, hvor den opvarmer fjernvarmevand. Da turbinerne "snydes" for noget af dampen, får man ikke den fulde elproduktion. Elproduktionen fra et kraftvarmeværk ligger på ca. 30 %; men til gengæld får man ca. 55 % varme, så der i alt udnyttes 85 % af energien. Kraftvarmeværker findes i nogle større bysamfund, hvor fjernvarmen kan aftages. Da kraftvarmeværket er indrettet, så der kun kan produceres el og varme sammen, kan disse værker kun bruges, når der er behov for varme. På årsbasis bruges der mere elektricitet end varme, så derfor er der behov fo r k o n d e n s a t i o n s - kraftværker. Udtagsværker En del større elværker i nærheden af større byer er indrettet, så de kan køre både som kondensationskraftværk og kraftvarmeværk. Det gælder bl.a. for Svanemølleværket, H.C.Ørstedværket, Amagerværket og Avedøreværket, som kan levere fjernvarme til det Storkøbenhavnske fjernvarmenet. Når f.eks. Avedøreværket kører som kondensationskraftværk, er den samlede elproduktion 250 MW, mens det som kraftvarmeværk kan producere 215 MW el og 330 MW varme. Man er her oppe på en udnyttelsesgrad på næsten af 90 % af energien, når al varmen udnyttes. side 12

13 Alternative energiformer I Norge produceres elektriciteten hovedsaligt på vandkraftværker, hvor energien i opstemmet vand fra bjergene udnyttes til at drive en vandturbine. I Danmark har vi ikke så store højder vandet kan komme fra, og vi har derfor kun et mindre elværk af betydning, som drives af vandkraft. Det er beliggende ved Tange Sø ved Gudenåen. Her ligger i øvrigt også et elmuseum, som er værd at gæste, hvis man er i nærheden. I Danmark blæser det derimod ofte, og man er derfor kommet langt med opførelse af vindmøller rundt om i landet. Her udnyttes vindenergien til at drive en generator. Mange vindmøller er opført af private, men også elselskaberne er blevet pålagt at opføre vindmøller. Elselskabernes vindmøller anlægges typisk i klynger - vindmølleparker - hvor der kan være samlet indtil 100 vindmøller i nærheden af hinanden, bl.a. ved Aggersund i Nordjylland. Der er i de senere år også opført vindmølleparker udfor nogle kyster (off-shore) f.eks. Middelgrunden uden for København (20 møller) og Horns Rev ved Vesterhavet (80 møller). Nyere vindmøller har typisk en effekt på ca. 2-3 MW, og der er designet vindmøller med effekt op til ca. 5 MW. Hvor mange vindmøller à 2 MW skal der til at erstatte Avedøreværkets elproduktion? Miljøproblemer Produktion af elektricitet på et kul-, olie- eller gasfyret kraftværk giver miljøproblemer af forskellig art. Ved forbrændingen dannes forskellige mængder svovldioxid, nitogenoxid og store mængder kuldioxid, som hver især påvirker miljøet på forskellig vis. De to første bevirker en forsuring af vores nedbør, mens kuldioxiden bidrager til drivhuseffekten. Endvidere forbruger man store mængder af jordens ressourcer af fossile brændsler, som er dannet i jorden for flere millioner år siden. Brug af kernekraft til elproduktion, giver problemer med radioaktivt nedfald samt risiko for radioaktivt udslip i forbindelse med uheld på værket, og også her bruges af jordens ressourcer af lagerenergi. Ved vand og vindkraft udnyttes vedvarende energi. Kender du andre former for udnyttelse af vedvarende energi? Er udnyttelse af de forskellige former for vedvarende energi helt uden miljøproblemer? side 13

14 Danmarks overordnede elnet side 14

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere