Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs"

Transkript

1 Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, CVR-nr , herefter benævnt Privatsikring. Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte dit pengeinstitut. 1 Definitioner Forklarer de ord i forsikringsbetingelserne, der er markeret med en *. 1.1 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Privatsikring, Gammel Kongevej 60, CVR-nr , herefter benævnt Privatsikring. 1.2 Forsikringsperiode Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. 1.3 Forsikringstager Forsikringstager er dig, der har indgået forsikringsaftalen med Privatsikring gennem dit pengeinstitut. 1.4 Fuldt erhvervsdygtig Du er fuldt erhvervsdygtig, hvis du kan udføre dit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning der skyldes sygdom eller ulykkestilfælde. Samtidigt forudsættes det, at du ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejder med såkaldt løntilskud pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. flexjob, skånejob, 56 aftale og lignende, og at du heller ikke har modtaget erstatning for sygdom eller ulykkestilfælde i mere end 14 dage i træk i den seneste 3- måneders periode. 1.5 Første arbejdsløshedsdag Den første dag med ufrivillig arbejdsløshed* anses for at være den dag, du har fået bevilget ret til erstatning fra en dansk A-kasse og modtager fuld erstatning. Hvis du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs og der modtages udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, er den første dag med ufrivillig arbejdsløshed* tidligst den dag, hvor udbetalingerne ophører, forudsat at du derefter får bevilget ret til erstatning fra en dansk A-kasse. 1.6 Hidtidig arbejdsindkomst Den arbejdsindkomst som udgør grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge til dig. Den hidtidige arbejdsindkomst fastsættes i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser samt eventuelle kontrakter og overenskomster. 1.7 Husstanden Med husstanden forstås ægtefælle, samlevende, børn og øvrige livsarvinger som er tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. 1.8 Karensperiode Ved Karensperiode forstås tidsperioden fra forsikringens ikrafttrædelse, hvori der ikke er forsikringsdækning, selvom betingelserne for udbetaling er opfyldt. Karensperiodens længde fremgår af policen. 1.9 Lønmodtager Ansættelse som ikke anses som selvstændig erhvervsdrivende*. Vær opmærksom på at hvis du arbejder for nærmeste pårørende*, kan denne ansættelse være omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende* Månedlig erstatning Det beløb, som svarer til den aftalte månedlige forsikringsydelse, som du vil få udbetalt i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed* Nærmeste pårørende Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du eller din nærmeste pårørende, herved menes ægtefælle, samlever, registrerede partnere, børn, forældre, stedforældre og bedsteforældre samt hel- og halvsøskende, udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, anses du som værende selvstændig erhvervsdrivende* i forhold til denne forsikring Selvstændig erhvervsdrivende Iht. lov om arbejdsløshedsforsikring anses OK2-B Side 1

2 du som værende selvstændig erhvervsdrivende, hvis du driver en selvstændig virksomhed med beskæftigelse for egen regning og risiko med det formål at opnå et økonomisk udbytte. Ansættelse af nærmeste pårørende* er omfattet af definitionen på selvstændig erhvervsdrivende Sikrede Sikrede er dig, som har krav på forsikringsydelsen. Den der er dækket af forsikringen, står anført som 'Forsikrede' på forsikringspolicen Skadedato Skadedato er den dag hvor du får kendskab til arbejdsløshed, uanset om det er mundtligt, skriftligt eller via sindetskrivelse iht. forvaltningsloven. Hvis du ved tegningen af Lønsikring har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, som du har været omfattet af ved overførsel til Lønsikring uden ophold, er skader indtruffet i perioden mellem forsikringens tegning og policens ikrafttrædelsesdato ligeledes dækket, såfremt skadedatoen ikke er dækket af den tidligere forsikring Ufrivillig arbejdsløshed Når dit faste ansættelsesforhold helt ophører i forsikringsperioden* pga. omstrukturering eller arbejdsmangel, eller fordi arbejdsgiverens virksomhed helt eller delvist nedlægges, eller på grund af andre årsager, som du som arbejdstager ikke har indflydelse på. 2 Generelle bestemmelser 2.1 Tegningskriterier For at kunne tegne forsikringen skal du på tegningstidspunktet: være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år, have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) være fuldt erhvervsdygtig* og ikke være ansat med nogen former for offentligt tilskud eller nedsat tid som f.eks, flexjob, skånejob, 56 aftale og lignende være beskæftiget som lønmodtager* i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager* i mindst 17 timer pr. uge, i mindst 12 sammenhængende måneder umiddelbart forud for tegning af forsikringen, være medlem af en dansk A-kasse være indforstået med at kommende arbejdsløshed, som du har eller burde have kendskab til ved tegningen af forsikringen, ikke giver ret til erstatning. Du kan maksimalt tegne forsikringen for et beløb som svarer til 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst* inklusive alle former for erstatning, du kan regne med at få ved ufrivillig arbejdsløshed* såsom dagpenge fra A-kasse, sygedagpenge, pensions- og forsikringsbeløb eller lignende erstatning. Den månedlige erstatning kan aldrig tegnes for et beløb lavere end kr. eller overstige kr. 2.2 Forsikringens ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft, når Privatsikring har modtaget fuldstændige ansøgningsoplysninger fra dig, med mindre det fremgår af ansøgningen, at forsikringen skal træde i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringens ikrafttrædelse er under forudsætning af Privatsikrings accept Forsikringsaftalen er tegnet for en periode på én måned (forsikringsperioden)* og forlænges automatisk for én måned af gangen under forudsætning af, at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen er omfattet af disse forsikringsbetingelser, forsikringspolicen, forsikringsaftaleloven samt dansk lov i øvrigt Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at Privatsikring opsiger eller ændrer forsikringen og at Privatsikring fritages for ansvar for den indtrufne forsikringsbegivenhed Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at forhøje den månedlige erstatning, skal du igen bekræfte, at du opfylder tegningskriterierne. For selve forhøjelsen vil der blive beregnet en ny karensperiode. OK2-B Side 2

3 2.2.6 Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkeligt accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af Privatsikring og dit pengeinstitut med henblik på vurdering af forsikringsdækningen samt lovpligtig indberetning til Told & Skat. 2.3 Personoplysninger Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Privatsikring og dit pengeinstitut har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af oplysninger straks ophøre. Du skal være opmærksom på, at dette vil betyder, at vi dermed ikke kan behandle din sag. 3 Hvilke skader er dækket? 3.1 Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs* under forsikringsperioden* udbetales månedlige erstatning med de undtagelser, som fremgår af pkt.4 Den månedlige erstatning fremgår af din forsikringspolice. Udbetalingen sker til dig som er forsikringstager*. Forsikringen indeholder også en præmiefritagelse for alle privattegnede forsikringer hos Privatsikring. Se pkt Karensperiode Forsikringsdækningen træder tidligst i kraft efter endt karensperiode*. Dvs. at den ufrivillige arbejdsløshed skal være indtruffet efter denne periode, for at du kan få ret til erstatning fra forsikringen. Du må heller ikke blive varslet, modtage en sindetskrivelse i.h.t. forvaltningsloven eller blive opsagt i denne periode Karensperiodens* længde afhænger af, om forsikringen er tegnet samtidig med indgåelse af aftale om lån eller kredit. Karensperioden er: 180 dage - hvis der er indgået aftale om lån eller kredit indenfor 30 dage fra ansøgningen om forsikringen eller hvis du har yderligere mindst 2 forskellige forsikringstyper i Privatsikring, fx en husforsikring og en indboforsikring. 365 dage - hvis der ikke er indgået aftale om lån eller kredit, eller hvis der er indgået aftale om lån eller kredit for mere end 30 dage fra ansøgningen om forsikringen. Karensperiodens forsikringspolice. længde fremgår af din Hvis du ved tegningen af Lønsikring har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan karensperioden reduceres med den tid, som du har været omfattet af i den tidligere forsikring ved overførsel uden ophold. Karensperioden* reduceres kun for den del af forsikringsydelsen, som svarer til det tidligere forsikringsbeløb. For dækninger der overstiger tidligere forsikringsbeløb gælder pkt Såfremt skadedatoen* er før ikrafttrædelse af policen ydes ingen erstatning uagtet at tidligere selskab har anden definition af skadedato. Du er selv ansvarlig for at forlange en reduceret karensperiode* og indsende de dokumenter, som Privatsikring anser for værende nødvendige. 3.3 Selvrisikoperiode Hvis der indtræffer ufrivillig arbejdsløshed* efter endt karensperiode*, udbetales der ingen erstatning for de første 60 dage (selvrisikoperioden) med ufrivillig arbejdsløshed*. 3.4 Månedlig erstatning Hvis ufrivillig arbejdsløshed* forsat består efter endt selvrisikoperiode, foretages udbetaling af erstatning for den seneste måned i selvrisikoperioden. Erstatningen beregnes for de dagpengeberettigede dage i første uge, herefter pr. hele uge med arbejdsløshed. Den beregnede erstatning udbetales månedsvis bagud og udbetales i maksimalt 12 måneder (365 dage) pr. godkendt skade og i maksimalt 36 måneder (1.080 dage) i forsikringens løbetid. OK2-B Side 3

4 Det er desuden en forudsætning for dækningen ved ufrivillig arbejdsløshed*, at du er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til din andel af 12 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. ufrivillig arbejdsløshed*, et beløb, som svarer til 36 månedlige erstatninger, er blevet udbetalt totalt pga. ufrivillig arbejdsløshed* den dag hvor ufrivillig arbejdsløshed ophører eller udgangen af det kalenderår hvori du fylder 65 år. 3.5 Afholdt ferie Afholdelse af normalt optjent ferie, af op til 5 ugers varighed, i henhold til ferielovens regler, afbryder ikke udbetaling af forsikringsydelser. Uanset i hvilke perioder der afholdes ferie, kan den samlede ferieafholdelse pr. ledighedsperiode, aldrig overstige 5 uger. 3.6 Rekvalificering Hvis du tidligere har modtaget erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*, skal du, for at opnå ret til ny erstatning iht. denne forsikring, have været omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udført arbejde som lønmodtager* i mindst 17 timer pr. uge, i mindst 6 sammenhængende måneder (180 dage) fra det tidspunkt, hvor der senest blev udbetalt erstatning for ufrivilligt arbejdsløshed iht. det tidligere krav. 3.7 Midlertidigt arbejde Et krav om erstatning for ufrivillig arbejdsløshed* kan udsættes som følge af et midlertidigt arbejde (maksimalt tre gange) under forudsætning af, at dit midlertidige arbejde varer mere end én uge, men ikke længere end 12 måneder (365 dage), uanset om arbejdet er baseret på én eller flere aftaler. Hvis arbejdet ophører, genoptager Privatsikring udbetalingen af forsikringsydelsen, hvorved der udbetales forsikringsydelser for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 12 måneder (365 dage) i alt. 3.8 Hjælp til at komme i arbejde igen Hvis du bliver opsagt fra dit arbejde, er der mulighed for at få hjælp til at komme i arbejde igen. Mulighederne herfor vil du blive oplyst om, når din anmeldelse om opsigelsen af dit arbejde er modtaget af Privatsikring. 4 Hvilke skader er ikke dækket? Der udbetales ingen erstatning for ufrivillig arbejdsløshed*, hvis du ved tegningen af forsikringen havde kendskab til en forestående arbejdsløshed eller havde grund til at antage, at det sandsynligvis ville ske, bliver ufrivilligt arbejdsløs, varslet om opsigelse, modtager en sindetskrivelse i.h.t. Forvaltningsloven eller bliver opsagt under karensperioden*, mister dit arbejde pga. bortvisning, tjenesteforsømmelse, bedrageri, uærlighed eller lignende forhold, har udført arbejde, som har været tidsbestemt, midlertidigt, sæsonbestemt, tidsbegrænset pga. arbejdets særlige beskaffenhed eller på nogen anden måde lejlighedsvist, er selvstændig erhvervsdrivende* og bliver ufrivilligt arbejdsløs*, er ansat som lønmodtager i en virksomhed, hvor din nærmeste pårørende udøver afgørende indflydelse og du bliver arbejdsløs, er arbejdsløs pga. strejke eller lockout, hvori du har deltaget, frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, undlader at søge nyt arbejde, er ophørt fra arbejde med offentligt tilskud eller regulering, som f.eks flexjob, skånejob, løntilskud, 56 aftale og lignende, ikke er medlem af en dansk A-kasse. Det er et krav, at man gennem hele forsikringens løbetid har været medlem af en dansk A-kasse for at opnå dækning. Man skal også være medlem af en dansk A-kasse, mens man modtager udbetaling fra denne forsikring. ikke leverer det fornødne bevis på, at der foreligger ufrivillig arbejdsløshed*, har fået tilbudt, men ikke accepteret andet arbejde fra arbejdsgiveren eller en ny arbejdsgiver, selv om du med rimelighed burde have accepteret dette arbejde under hensyntagen til tidligere erfaring, kvalifikationer og arbejdets geografiske placering. OK2-B Side 4

5 Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre: 1. du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare i højst 12 måneder, eller 2. dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. delvist opretholder dit arbejde eller udøver nogen anden form for indtægtsgivende arbejde eller virksomhed. 5 Maksimalt erstatningsbeløb 5.1 Månedlig erstatning* kan aldrig overstige 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst* inklusive alle former for erstatning, du kan regne med at få ved ufrivillig arbejdsløshed* såsom dagpenge fra dansk A-kasse, pensions- og forsikringsbeløb eller lignende erstatning. 5.2 Hvis du ved ufrivillig arbejdsløshed* modtager samlet erstatning, der overstigende 80 % af din hidtidige arbejdsindkomst*, vil udbetalingen af den månedlige erstatning fra Lønsikring blive nedsat således, at den maksimale erstatning ikke overskrides. Hvis der fejlagtigt udbetales mere en 80 % af hidtidig løn, er du pligtig til at betale formeget udbetalt tilbage til Privatsikring 5.3 Ved varig ændring i din hidtidige arbejdsindkomst* eller andre erstatninger som medfører, at maksimal erstatningsbeløb vil blive overskredet, bør du hurtigst muligt anmelde dette til Privatsikring, således du ikke risikerer at betale forsikringspræmie for en for høj forsikringsydelse. 6 Forsikringspræmien 6.1 Forsikringspræmien skal betales til Privatsikring. Første forsikringspræmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende forsikringspræmier skal betales på de aftalte månedlige betalingsdatoer. 6.2 Privatsikring har ret til at opsige forsikringen, hvis du er i restance med betalingen af din forsikringspræmie i mere end 30 dage efter Privatsikrings påkrav herom. Opsigelsen træder i kraft 21 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen, i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens 13, medmindre forsikringspræmien betales inden for denne frist. 6.3 Du skal også indbetale den løbende forsikringspræmie i perioder, hvor månedlig erstatning* udbetales fra forsikringen. 6.4 Privatsikring kan med én måneds varsel til en månedlig betalingsdato ændre forsikringspræmien. Ændringer skal meddeles dig skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens* afslutning. 6.5 Bortfald af præmiebetaling Ved en dækningsberettiget skade under pkt. 3 dækkes forsikringspræmier på husstandens* forsikringer, som er tegnet hos Privatsikring, og som forfalder til betaling under udbetalingsperioden på Lønsikring. Det kræves, at husstandens* forsikringer hos Privatsikring er oprettet og i kraft inden skadedatoen på Lønsikring. Yderligere skal du eller en anden i husstandens være anført som forsikringstager på de forfaldne forsikringer hos Privatsikring. Der ydes ikke præmiefritagelse på Lønsikring. 7 Skatteforhold Forsikringspræmien er fradragsberettiget. Hvis du modtager månedlig erstatning* fra forsikringen, skal du betale skat af ydelsen. 8 Forsikringens ophør og ændring 8.1 Du kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med varsel på minimum 30 dage til en månedlig betalingsdato. Skriftlig opsigelse skal sendes til Privatsikring. 8.2 Privatsikring kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen ved at sende dig et skrift- OK2-B Side 5

6 ligt varsel på 30 dage betalingsdato. til en månedlig Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel : ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 65 år, den dag du afgår ved døden, den dag du går på pension den dag du bevilges førtidspension, efterløn eller flexjob den dag du bevilges ledighedsydelser, begynder i flexjob eller i anden beskæftigelse, hvor der gives støtte fra det offentlige, medmindre dette sker som led i din aktivering den dag dit medlemskab af en dansk A-kasse ophører, den dag maksimal erstatningsbeløb for forsikringen er udbetalt. 8.3 Opsigelsesvarsel Du kan gratis opsige din forsikring til forfald med en måneds varsel. Hvis du benytter dig af denne mulighed det første år forsikringen løber, koster det yderligere et gebyr på 500 kr. (2017) 8.4 Opsigelse og ændring Forsikringen kan opsiges og/eller ændres af følgende årsager: Efter enhver skade kan du eller Privatsikring ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal meddeles skriftligt inden 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af skade. Hvis Privatsikring ændrer forsikringsbetingelser eller forsikringspræmie, kan Privatsikring fra enhver betalingsdato gennemføre ændringerne for denne forsikring med en måneds varsel. En indeksregulering er ikke en ændring af forsikringspræmien Hvis der sker væsentlige ændringer i dækningen, vil du blive frit stillet, så en fortsættelse af forsikringen kræver din accept Ved mindre væsentlige indskrænkninger og forsikringspræmieændringer fortsætter forsikringen på de ændrede vilkår, hvis du betaler forsikringspræmien for den næste forsikringsperiode*. Ellers bortfalder forsikringen. 8.5 Ændring af risiko Du skal underrette Privatsikring, hvis oplysningerne i policen er forkerte der sker ændringer i dit medlemskab af dansk A-kasse din bruttoløn ændrer sig Undladelse af at give meddelelse herom kan medføre at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 9 Krav om erstatning 9.1 Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringsbegivenhed og sende en korrekt udfyldt skadesanmeldelsesblanket til Privatsikring. Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Privatsikring på eller du kan kontakte Privatsikrings skadeafdeling på tlf Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at Privatsikring modtager de oplysninger/dokumenter, som Privatsikring til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om krav på erstatning. 9.3 Det er en forudsætning for, at Privatsikring kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at du skriftligt accepterer, at Privatsikring må indhente oplysninger fra dansk A-kasse, forsikringsinstitutioner, offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, som Privatsikring anser for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. 9.4 Du har pligt til omgående at orientere Privatsikring, hvis du får nyt arbejde eller bliver selvstændig erhvervsdrivende i den periode, hvor du modtager erstatning for ufrivillig arbejdsløshed. 10 Krigs-, jordskælvs- og atomskader m.v Forsikringen dækker ikke ufrivillig arbejdsløshed eller udbredelse af skade, der er en direkte eller indirekte følge af: OK2-B Side 6

7 krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder jordskælv eller andre naturforstyrrelser udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog ufrivillig arbejdsløshed i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 11 Klager 11.1 Er du ikke enig i Privatsikrings afgørelser i din sag, så kan du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du stadig ikke er tilfreds, har du mulighed for at rette henvendelse til Privatsikrings klageansvarlige enten pr. brev med att.: "Privatsikrings klageansvarlige" eller via Hvis du fortsat ikke er enig i Privatsikrings afgørelse i din sag, kan du rette henvendelse til: Ankenævnet For Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Tlf: mellem kl Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema og du skal betale et gebyr. Klageskema og girokort kan du få hos: Privatsikring eller hos forsikringsankenævnet. For aftalen gælder dansk lovgivning, herunder eksisterende lov om forsikringsaftaler. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved de danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. OK2-B Side 7

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S 01-05-2016 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere